bab_2_konsep_perakaunan (2).ppt

Download BAB_2_Konsep_Perakaunan (2).ppt

Post on 01-Oct-2015

245 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BAB 2

  KONSEP & AMALAN PERAKAUNAN*

 • Prinsip Perakaunan Diterima Umum

  Panduan untuk mengukur, merekod dan melaporkan aktiviti ekonomi.

  Merangkumi konvensyen, konsep, peraturan, prosedur dan garis panduan yang standard

  Situasi yang sama akan diukur, direkod dan dilapor dengan cara yang sama oleh akauntan

  TUJUANMaklumat yang dilaporkan dalam Penyata Kewangan lengkap, boleh dipercayai, difahami dan untuk tujuan membuat perbandingan

  *

 • Andaian Perakaunan(i) Andaian Entiti Ekonomi atau Entiti Perniagaan atau Entiti Berasingan(ii) Andaian Usaha Berterusan(iii) Andaian Unit Kewangan(iv) Andaian Tempoh Perakaunan*

 • ENTITI BERASINGAN (SEPARATE ENTITY)

  Perniagaan tiada kaitan dengan hak peribadi pemilik Perniagaan dan pemilik adalah dua entiti yang berbeza

  Contoh: En AA membeli sebuah kereta untuk kegunaan isterinya. Beliau telah merekodkan pembelian ini ke dalam rekodperniagaanya. Selain itu semua perbelanjaan minyak petrol untukkereta tersebut turut direkod dalam buku perniagaannya.

  Penyelesaian: En. AA tidak mematuhi konsep entiti berasingan.Pembelian kereta dan perbelanjaan minyak petrol adalahperbelanjaan peribadi bukannya perbelanjaan perniagaan. Ia tidak boleh direkod dalam buku perniagaannya.

  *

 • USAHA BERTERUSAN (GOING CONCERN)

  Perniagaan ditubuhkan untuk diteruskan dan dimajukanTidak dibubarkan dalam jangka pendekMenilai aset tetap secara berterusan dalam operasi perniagaan untuk menghasilkan pendapatan

  Contoh: Perniagaan AA membeli sebuah kenderaan berharga RM 20,000 dengan anggaran jangkahayatnya selama10 tahun. Harga pasaran kenderaan tersebut adalah RM 25,000.Adalah dicadangkan kenderaan tersebut disusutnilaikan untuk tempoh 5 tahun kerana perniaagaan dijangka akan dibubarkan dalam jangkamasa tersebut.

  *

 • Penyelesaian: Cadangan ditolak kerana bertentangan dengan konsep entiti berterusan. Kenderaan perlu direkod pada nilai RM 20,000 dan disusutnilaikan selama 10 tahun kerana perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk jangkamasa yang tidak boleh ditetapkan

  *

 • TEMPOH PERAKAUNAN(ACCOUNTING PERIOD)

  Perniagaan disediakan untuk satu tempoh biasanya 12 bulan, membolehkan prestasi entiti dapat diukur

  Contoh: Perniagaan AA telah ditubuhkan pada 1 Januari 2000.Perniagaan ini menutup akaun perniagaannya setiap 12 bulan iaitu pada 31 Disember setiap tahun. Jelaskan konsep perakaunan yang terlibat.

  Penyelesaian: Tindakan ini adalah amalan biasa perniagaan dan ia memenuhi konsep tempoh perakaunan di mana penyata kewangan disediakan untuk setiap 12 bulan.

  *

 • PRINSIP-PRINSIP

  PERAKAUNAN

  *

 • *(I) Prinsip Keobjektifan(ii) Prinsip Kos sejarah(iii) Prinsip Pengiktirafan Hasil(iv) Prinsip Pemadanan(v) Prinsip Ketekalan(vi) Prinsip Pendedahan Penuh

 • PRINSIP KEOBJEKTIFAN (OBJECTIVITY)

  Semua data perakaunan harus ada bukti yang menyokong berlakunya urusniagaTujuan elak daripada akauntan beri pendapat yang subjektif dan tidak tepatRekod boleh dipercayai benar dan tepat

  Contoh: Perniagaan AA menjalankan dasar di mana hanya urusniaga tunai sahaja dikeluarkan resit, tetapi bagi urusniaga kredit tiada sebarang dokumen diperlukan. Beri pendapat anda.

  *

 • Penyelesaian: Syarikat tidak mematuhi konsep keobjektifan kerana semua urusniaga yang berlaku perlu disahkan dengan pengeluaran dokumen tertentu samada urusniaga tunai atau kredit. Selain sebagai bukti ia juga dapat memudahkan perekodan dibuat*

 • PRINSIP KOS SEJARAH (HISTORICAL COST)

  Aset direkod pada harga kos atau belianSebab objektif dan boleh dibuktikan

  Contoh: Perniagaan AA membeli sebuah kereta dengan hargaRM20,000 pada 21 Ogos 2002. Harga pasaran meningkat kepada RM 25,000 pada keesokannya. Apakah nilai yang harus direkod oleh Perniagaan AA. Kenapa?

  Penyelesaian: Nilai yang direkod adalah RM 20,000 , kerana nilainya telah dipersetujui dan bersamaan dengan tarikh berlakunya urusniaga belian

  *

 • PRINSIP PENGIKTIRAFAN HASILMemberi panduan dalam menentukan tempoh masa dan amaun hasil yang perlu direkodkanHasil perlu diiktiraf/direkod dalam tempoh ia diperolehKaedah yang diguna utk mengiktiraf hasilKaedah pada titik jualanKaedah peratusan siapKaedah ansuran*

 • PRINSIP KETEKALAN (CONSISTENCY)

  Kekalkan semua kaedah yang digunakanTujuan mudah buat perbandingan antara tahun-tahun lepas dan firma lainLaporan itu adil dan dapat dipersembahkan

  Contoh: Perniagaan AA menggunakan kaedah garislurus dalam menilaisusutnilai semua aset tetap syarikat. Syarikat bercadang untuk menukar kaedah penilaian kepada kaedah baki berkurangan untuk semua asettetap. Adakah tindakan ini mematuhi konsep ketekalan, huraikan.

  *

 • Penyelesaian: Tidak mematuhi konsep ketekalan, kerana sesuatu kaedah yang telah digunakan perlu diteruskan penggunaannya untuk tahun-tahun seterusnya.

  *

 • PRINSIP PEMADANAN (MATCHING)

  Belanja direkod dalam tempoh perakaunan bagi perolehi hasil perniagaan.Tujuan ketahui jumlah sebenar hasil & belanja untuk sesuatu tempoh perakauanan

  Contoh: En AA mendapati perniagaannya akan mengalami kerugian. Maka beliau mengarahkan akauntan mengurangkan pelaporan perbelanjaan syarikat dengan mengurangkan pelaporan nilai belanja elektrik dan tidak melaporkan belanja susutnilai bagi tempoh tahun tersebut. Adakah akauntan perlu mematuhi arahannya, berikan pendapat anda.

  *

 • Penyelesaian: Tidak kerana bercanggah dengan konsep pemadanan. Pelaporan belanja elektrik dan belanja susutnilai adalah perbelanjaan yang berlaku dalam tahun kewangan tersebut dan ia berkaitan dengan hasil yang diperolehi dalam tempoh itu. Oleh itu perbelanjaan perlu dilaporkan bagi menunjukkan kedudukan kewangan sebenar syarikat

  *

 • PRINSIP PENDEDAHAN PENUH (FULL DISCLOSURE)

  Mendedahkan semua fakta penting yang berkaitan dengan organisasi

  Contoh: Perniagaan AA telah membuat perubahan dalam kaedah penilaian stok yang digunakan. Syarikat tidak mendedahkan perkara ini dalam penyata kewangan bagi tempoh perakaunan berkenaan.

  Penyelesaian: Tindakan ini tidak mematuhi konsep pendedahan penuh di mana perubahan yang dibuat itu perlu dilaporkan dalam nota kepada akaun. Tujuannya adalah untuk memaklumkan perubahan yang berlaku kepada pengguna penyata kewangan.

  *

 • Kekangan PerakaunanKonsevatismeMaterialiti atau Kematerialan*

 • KONSERVATISMA (CONSERVATISM)

  Hasil & Untung perniagaan direkodkan jika ia benar-benar berlaku, jika ada jangkaan dalam kerugian akan diambilkira tetapi jangkaan keuntungan tidak diambilkira.

  Aset tidak terlebih nyata dan liabiliti tidak terkurang nyata

  Contoh: Perniagaan AA telah berkontrak dengan syarikat dari Mexico. Hasil daripada kontrak ini perniagaannya dijangka akan memperolehi keuntungan RM 1 juta. Pengarah syarikat mengarahkan akauntannya melaporkan keuntungan tersebut dalam penyata kewangan tempoh berkenaan. Wajarkah akauntan melaporkan keuntungan tersebut? Apa pendapat anda.

  .

  *

 • Penyelesaian: Akauntan tidak boleh melaporkan keuntungan tersebut kerana ianya belum berlaku dan hanya satu jangkaan. Tindakan ini menyalahi konsep konservatisma di mana keuntungan tidak boleh dilaporkan selagi tidak berlaku*

 • MATERIALITI (MATERIALITY)

  Dianggap material atau tidak dari segi nilainya (angka) jika ia boleh mengubah keputusan yang akan dibuat oleh pembuat keputusan.Penentuan materialiti:-a) perlu buat bandinganb) imbangan dari segi saiz, ciri-ciri dan sifat

  Contoh: 2 peralatan telah dibeli pada harga RM 10 dan RM 10,000 masing-masing. Usia guna dijangkakan selama 10 tahun. Dicadangkan kedua-dua peralatan disusutnilaikan selama 10 tahun. Berikan pendapat anda.

  *

 • Penyelesaian: Menurut konsep materialiti adalah tidak material untuk mengira susutnilai ke atas peralatan berharga RM 10. Ia lebih sesuai dilaporkan sebagai belanja. Sementara RM 10,000 adalah material untuk disusutnilaikan selama 10 tahun

  *

 • RUMUSAN

  Konsep-konsep asas dalam perakaunan menjadi garispanduan yang diterima umum dan dipraktiskan sebagai satu standard yang universal.

  Konsep-konsep ini penting bagi memastikan penyediaan penyata kewangan yang standard kepada pengguna maklumat perakaunan.

  *MENU

 • URUS NIAGA & PERSAMAAN PERAKAUNANUrus Niaga Perniagaan sebarang aktiviti ekonomi yang boleh diukur dlm bentuk kewangan antara 2 pihakPersamaan Perakaunan alat perakaunan yg paling asas digunakan utk menganalis & merekod urus niaga perniagaanSumber yang dimiliki (kiri) & tuntutan (kanan)*

 • PERSAMAAN PERAKAUNAN

  Tanpa Hasil Dan Belanja

  Mengambilkira Hasil Dan Belanja

  *

 • Persamaan Perakaunan Tanpa Hasil dan Belanja

  ASET = LABILITI + EKUITI PEMILIK

  *

 • Contoh:-1. Memulakan perniagaan dengan modal tunai RM 1,000

  Kesannya: Aset bertambah : Ekuiti bertambah

  2. Pemilik mengeluarkan RM 100 tunai untuk kegunaannya

  Kesannya: Aset berkurang : Ekuiti berkurang

  *ASET=LIABILITI+EKUITI

  TunaiModal+1000+1000

  ASET=LIABILITI+EKUITI

  TunaiAmbilan-100-100

 • 3. Perniagaan meminjam dengan En. Jj sebanyak RM 3,000 dan diberikan cek

  Kesannya: Aset bertambah : Liabiliti bertambah

  4. Perniagaan membayar hutang RM 100 secara tunai

  Kesannya: Aset berkurang : Liabiliti berkurang

  *ASET=LIABILITI+EKUITI

  TunaiPinjaman+3000+3000

  ASET=LIABILITI+EKUITI

  TunaiPinjaman-100-100

 • Persamaan Perakaunan denganMengambilkira Hasil & Belanja

  ASET = LIABILITI + MODAL + HASIL - BELANJA*