bab 9 insurans

Upload: anitah

Post on 05-Apr-2018

245 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  1/39

  INSURANS

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  2/39

  INSURANS

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  3/39

  PENGENALAN KEPADA INSURANS- Setiap orang tidak terlepas daripada risiko .- Manusia perlukan perlindungan dan membolehkan mereka

  mendapat ganti rugi- Dapat minimumkan kerugian

  KONSEP INSURANS

  - Rancangan pembahagian risiko yang menyediakanpembayaran gantirugi kepada insured sekiranya berlakurisiko yang diinsuranskan

  - Bermakna sebilangan orang menyumbangkan premium kedalam dana untuk dibayar kepada sebilangan kecil sahaja

  yang benar-benar mengalami kerugian-risiko dapat disebarkan- Orang yang bernasib baik menolong orang yang kurang

  bernasib baik

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  4/39

  ISTILAH DALAM INSURANS

  Insured

  Insurer

  Premium Pampasan

  Risiko

  BorangCadangan

  Polisi

  NotaLindungan

  Polisi

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  5/39

  ISTILAH HURAIAN

  INSURED pembeli insurans atau orang yang

  menyertai insuransINSURER syarikat yang mengendalikan rancangan

  insurans

  PREMIUM bayaran yang dikenakan oleh insurer

  kepada insured untuk memberiperlindungan terhadap risiko yangmungkin berlaku ke atas insured

  PAMPASAN bayaran ganti rugi terhadap risiko yangdiinsuranskan

  RISIKO kemungkinan ditimpa kemalangan ataukerugian

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  6/39

  ISTILAH HURAIAN

  BORANGCADANGAN

  Borang permohonan yang dikemukakan

  oleh insured untuk mengambil insuransNOTALINDUNGAN

  Polisi sementara yang dikeluarkan olehinsurer untuk memberi perlindungansementara kepada insured

  POLISIINSURANS kontrak atau ikatan perjanjian antarainsured dengan insurer yang menyatakan

  jumlah premium yang akan dibayar olehinsured dan pampasan yang akan dibayaroleh insurer

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  7/39

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  8/39

  JENIS RISIKO

  JENISRISIKO

  Risiko boleh

  diinsuranskan

  Risiko tidakboleh

  diinsuranskan

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  9/39

  RISIKO BOLEH DIINSURANSKAN

  kekerapan kejadian bolehdiramal secara statistik

  ada rekod kekerapan lalu

  Kadar premium boleh

  ditetapkan

  cth: kebakaran, rompakan

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  10/39

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  11/39

  RISIKO TIDAK BOLEH DIINSURANSKAN

  kekerapan kejadiaanya tidakdapat diramal

  Kadar premium sukarditetapkan

  Cth: Perubahan fesyen,hutang lapuk, bencana alam

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  12/39

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  13/39

  KEPENTINGAN INSURANS KEPADA PENIAGA

  Melindungi dari risiko

  Dapat pampasan jika risikoberlaku

  Lebih yakin untuk majukan

  perniagaan

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  14/39

  KEPENTINGAN INSURANS KEPADA INDIVIDU

  Melindungi individu dankeluarga dari risiko

  Merancang masa depan

  Satu cara menabung

  Dapat pampasan jika berlaku

  risiko

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  15/39

  KEPENTINGAN INSURANS KEPADA NEGARA

  Membangunkan ekonominegara

  Memberi peluang pekerjaan

  Taraf hidup rakyat meningkat

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  16/39

  PRINSIP-PRINSIP INSURANS

  Kepentinganboleh diinsurans

  Penuh PercayaMutlak

  Indemniti

  PRINSIP PRINSIP INSURANS

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  17/39

  PRINSIP-PRINSIP INSURANSKEPENTINGAN BOLEH DIINSURANS

  Mesti mempunyai kepentingan ke atas

  harta/nyawa yang diinsuranskan

  Insured akan mengalami kerugian jikaharta/nyawa yang diinsuranskan

  musnah/mati

  Tidak boleh insuranskan hak orang lain

  Untuk elakkan orang ambil kesempatanatas kesusahan orang lain

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  18/39

  PRINSIP-PRINSIP INSURANSPENUH PERCAYA MUTLAK

  Insured mesti memberi maklumatbenar

  Insurer perlu terangkan polisi dengan

  jelas

  Jika ada penipuan polisi terbatal

  Bertujuan mengelakkan penipuan

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  19/39

  PRINSIP-PRINSIP INSURANSINDEMNITI

  Untuk semua insurans kecuali insuranshayat dan kemalangan

  Gantirugi dibayar setakat kerugian

  Bukan untuk dapat untung

  Gantirugi dalam bentuk barang atauwang tunai

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  20/39

  PRINSIP-PRINSIP INSURANS3 PERKARA YANG DIAMBILKIRA DALAM INDEMNITI

  Sumbangan

  -Jika Insured adadua atau lebih

  polisi-bila risikoberlaku -gantirugi

  dibahagi samarata antara

  syarikat insurans

  Subrogasi

  -Mengalihkan hakdaripada insureduntuk menuntutdaripada pihak

  ketiga setelahinsurer membayar

  ganti rugi-.Asetadalah milik

  insurer-Insuredtidak boleh tuntut

  lagi

  Doktrin sebabhampiran

  - Gantirugihanya dibayar

  jika risikodisebabkan

  secara langsungoleh risiko

  yangdi-insuranskan

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  21/39

  JENIS-JENIS INSURANS

  JENIS-JENISINSURANS

  Insurans Am Insurans Hayat

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  22/39

  JENIS-JENIS INSURANS

  InsuransAm

  Insuranskemalangan Insuranskebakaran

  Insurans

  marin /penerbangan

  Insuranslain

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  23/39

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  24/39

  INSURANS KEMALANGAN

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  25/39

  JENIS HURAIAN

  INSURANSKEMALANGAN

  PERIBADI

  Melindungi insured terhadap kerugian

  daripada kecederaan atau kematianyang disebabkan kemalangan.

  Jika kematian akibat penyakit,

  pampasan tidak akan dibayar

  INSURANS LIABILITI

  MAJIKAN

  Melindungi majikan dari tuntutanpekerja yang cedera/mati semasa kerja

  Premium dibayar oleh majikan

  Majikan mencarum dalam Perkeso

  o Skim Pencen Ilat perlindungan

  pekerja hilang upaya yang bukan

  disebabkan pekerjaan

  o Skim bencana pekerjaan-

  kemalangan tempat kerja

  INSURANS KEMALANGAN

  INSURANS KEMALANGAN

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  26/39

  JENIS HURAIAN

  INSURANS

  LIABILITI AM

  Melindungi pemilik perniagaan darituntutan orang awam jika risiko

  berlaku dipremis perniaga

  Insurans Liabiliti Produk

  melindungi pengeluar produk

  terhadap tuntutan pengguna yang

  cedera atau sakit akibat penggunaan

  produk tersebut

  Insurans Liabiliti Profesional-

  melindungi dari tuntutan orang awam

  akibat kecuaian dalam melaksanakan

  tugas

  INSURANS KEMALANGAN

  INSURANS KEMALANGAN

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  27/39

  INSURANS KEMALANGAN

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  28/39

  INSURANS KEBAKARANmelindungi insured terhadap kerugian yang

  berpunca daripada kebakaran

  ganti rugi dibayar untuk mengembalikaninsured kepada kedudukan asal

  kadar premium ditentukan berdasarkantempoh dan luas lindungan- bahan binaan -jauh bangunan dari bantuan kebakaran-kegunaan bangunan -kelengkapankeselamatan

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  29/39

  INSURANS MARIN / PENERBANGAN

  JENIS INSURANS HURAIAN

  INSURANS PENERBANGAN Beri perlindungan kepada kapalterbang /muatan/anak kapal daririsikoDiambil untuk satu penerbanganatau satu tempoh tertentu

  Untuk penumpang ada insuransberkelompok

  INSURANS MARIN Beri perlindungan kepada

  kapal/muatan/anak kapal dari

  risiko

  Diambil untuk satu pelayaran atau

  satu tempoh tertentu

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  30/39

  INSURANS LAINJENIS INSURANS HURAIAN

  INSURANS KECURIAN melindungi insured drp kerugianwang @ harta akibat kecurian -rompakan - pecah rumah

  INSURANS JAMINANSETIA

  melindungi majikan terhdp kerugianakibat penipuan / pecah amanah /

  penyelewengan / ketidakjujuranpekerja

  INSURANS KESIHATAN melindungi terhadap kos perbelanjaanutk merawat sesuatu penyakit ataukecederaan

  INSURANS PENDIDIKAN membiayai belanja pendidikananak

  INSURANS GADAIAN untuk orang yang buat pinjamankewangan untuk beli aset

  INSURANS HAYAT

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  31/39

  INSURANS HAYAT

  JENIS

  INSURANS

  HAYAT

  InsuransHayat

  Seumur

  Hidup

  InsuransEndowmen

  InsuransHayat

  Sementara

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  32/39

  INSURANS HPremium dibayar seumur hidup atau adahad tertentu

  Pampasan dibayar kepada waris jika insuredmati

  Jika insured hilang upaya @kritikal -pampasan akan diberi

  Beri perlindungan kepada waris

  INSURANS HAYAT SEUMUR HIDUP

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  33/39

  INSURANS HInsured akan menginsuranskan nyawauntuk tempoh tertentu

  Jika tidak ada apa-apa berlaku wang danbonus dapat balik pada tarikh matang

  Jika insured meninggal dunia awal,pampasan dibayar pada waris

  Satu cara menabung

  INSURANS HAYAT ENDOWMEN

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  34/39

  Beri perlindungan mengikut tempoh

  Jika mati waris dapat pampasan

  Jika masih hidup premium hilang -bukansatu cara menabung - premium murah

  INSURANS HAYAT SEMENTARA

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  35/39

  Adalah insurans yang diuruskan secara Islam diuruskanberlandaskan hukum syariah

  pakatan untuk saling jamin-menjamin dan bantu-membantu antara satu sama lainGuna 3 prinsip insurans kovensional dan ditambahdengan konsep

  Mudharabah - perkongsian untung danTabaruk - derma dengan ikhlas/wujud dana bersamaDijalankan dengan asas:

  Tiada Gharar ketidakpastianTiada Maisir perjudian

  Tiada Riba

  faedah

  TAKAFUL

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  36/39

  PRODUK TAKAFULTAKAFUL KELUARGA( SEPERTI INSURANSHAYAT)

  beri perlindungan kpd peserta drp

  kerugian akibat kematian - hilang upaya-/kemalangan

  wang sumbangan peserta akandikreditkan ke dalam 2 akaun:-

  akaun peserta simpanan dan pelaburanpeserta

  akaun khas peserta derma kpd pesertayang ditimpa kemalangan (tabarruk)

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  37/39

  PRODUK TAKAFULTAKAFUL AM)

  beri perlindungan daripada

  kerugian (kehilangan / kerosakanharta benda) yang disebabkan olehkemalangan / kebakaran / kecurian

  pampasan akan dibayar apabilaberlaku musibah

  perlindungan kepada risiko lainseperti kebakaran, kecurian,kemalangan

  PROSEDUR MEMBELI POLISI

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  38/39

  PROSEDUR MEMBELI POLISI

  hubungi ejen

  insurans

  Dapatkanmaklumat

  tentang polisi

  melengkapkan

  borang cadanganmengikut prinsippenuh percaya

  mutlak

  membayarpremiumpertama

  mendapatkannota lindung

  (polisisementara )

  mendapatkanpolisi sebenardlm masa dua

  minggu

  PROSEDUR MEMBUAT TUNTUTAN POLISI

 • 7/31/2019 Bab 9 Insurans

  39/39

  PROSEDUR MEMBUAT TUNTUTAN POLISI

  melaporkan kepad

  insurer dan polis /bomba / hospital

  Dapatkan borangtuntutan dari insurer.

  Isikan butir bila,

  bagaimanaberlaku,jumlah

  kerugian

  Hantar borang kepada

  insurer berserta polisidokumen hak milik

  ,geran ,dokumenbukti - gambar jika

  ada

  Insurer buat siasatan

  Jika tuntutan sahdan benar,

  pampasan dibayar