insurans kemalangan diri penerbangan & perjalanan ... banking/c… · perlindungan insurans...

of 31 /31
Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 1 INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN AFFINBANK WORLD MASTERCARD 1. Ahli Kad Utama AFFINBANK World MasterCard (selepas in dirujuk sebagai “Ahli Kad”) adalah dilindungi oleh Insurans Kemalangan Diri Penerbangan & Perjalanan apabila tambang penerbangan dicaj sepenuhnya kepada Kad Utama AFFINBANK World MasterCard (selepas ini dirujuk sebagai “Kad”). Insurans ini ditaj a jamin oleh AXA AFFIN General Insurance Berhad. 2. Orang Diinsuranskan hendaklah bermaksud Ahli Kad atau mana-mana Ahli Keluarga Ahli Kad sebagaimana yang ditakrifkan di sini: a. Ahli Kad di antara umur 21 dan 65 tahun. b. Ahli Keluarga hendaklah bermaksud, pasangan Ahli Kad yang berkahwin secara sah di sisi undang-undang dan tidak berpisah atau bercerai secara sah di sisi undang-undang daripada Ahli Kad dan belum mencapai umur 65 tahun dan anak-anak Ahli Kad yang sah di sisi undang-undang yang telah mencapai umur 1 tahun tetapi belum mencapai umur 23 tahun dan tidak bekerja dan belum berkahwin, dengan syarat bahawa kesemua anak tersebut tinggal bersama Ahli Kad dan di negara kediaman Ahli Kad. 3. Jadual Manfaat Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans dalam penerbangan yang dijadualkan sebagai penumpang yang membayar tambang dan apabila tambang keseluruhan untuk perjalanan penerbangan berjadual itu telah dicaj terlebih dahulu kepada Kad Ahli Kad dengan pihak Bank. a. Insurans Kemalangan Diri Perjalanan Sekiranya Orang Diinsuranskan mengalami kecederaan anggota badan seperti yang ditakrifkan, AXA AFFIN General Insurance Berhad hendaklah membayar pampasan seperti berikut: Manfaat Jumlah insurans (RM) Kematian akibat kemalangan 1,000,000 Hilang kedua-dua belah tangan atau kedua-dua belah kaki 1,000,000 Hilang sebelah tangan dan sebelah kaki 1,000,000 Hilang keseluruhan penglihatan kedua-dua belah mata 1,000,000 Hilang keseluruhan penglihatan sebelah mata dan sebelah tangan atau sebelah kaki 1,000,000 Hilang sebelah tangan atau sebelah kaki 500,000 Hilang keseluruhan penglihatan sebelah mata 500,000 b. Keadaan Kesulitan i. Kelewatan Penerbangan Jika penerbangan Orang Diinsuranskan yang telah ditetapkan seperti dijadualkan adalah lewat selama 4 jam atau lebih atau dibatalkan kerana mogok/tindakan industri, keadaan cuaca yang buruk atau kerosakan/kekacauan mekanikal pesawat akibat

Upload: others

Post on 12-Jan-2020

36 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 1

INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN amp PERJALANAN AFFINBANK WORLD

MASTERCARD

1 Ahli Kad Utama AFFINBANK World MasterCard (selepas in dirujuk sebagai ldquoAhli Kadrdquo) adalah

dilindungi oleh Insurans Kemalangan Diri Penerbangan amp Perjalanan apabila tambang

penerbangan dicaj sepenuhnya kepada Kad Utama AFFINBANK World MasterCard (selepas

ini dirujuk sebagai ldquoKadrdquo) Insurans ini ditaja jamin oleh AXA AFFIN General Insurance Berhad

2 Orang Diinsuranskan hendaklah bermaksud Ahli Kad atau mana-mana Ahli Keluarga Ahli Kad

sebagaimana yang ditakrifkan di sini

a Ahli Kad di antara umur 21 dan 65 tahun

b Ahli Keluarga hendaklah bermaksud pasangan Ahli Kad yang berkahwin secara sah di sisi

undang-undang dan tidak berpisah atau bercerai secara sah di sisi undang-undang

daripada Ahli Kad dan belum mencapai umur 65 tahun dan anak-anak Ahli Kad yang sah di

sisi undang-undang yang telah mencapai umur 1 tahun tetapi belum mencapai umur 23

tahun dan tidak bekerja dan belum berkahwin dengan syarat bahawa kesemua anak

tersebut tinggal bersama Ahli Kad dan di negara kediaman Ahli Kad

3 Jadual Manfaat

Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat

dalam tempoh insurans dalam penerbangan yang dijadualkan sebagai penumpang yang

membayar tambang dan apabila tambang keseluruhan untuk perjalanan penerbangan

berjadual itu telah dicaj terlebih dahulu kepada Kad Ahli Kad dengan pihak Bank

a Insurans Kemalangan Diri Perjalanan

Sekiranya Orang Diinsuranskan mengalami kecederaan anggota badan seperti yang

ditakrifkan AXA AFFIN General Insurance Berhad hendaklah membayar pampasan seperti

berikut

Manfaat Jumlah insurans (RM)

Kematian akibat kemalangan 1000000

Hilang kedua-dua belah tangan atau kedua-dua belah kaki 1000000

Hilang sebelah tangan dan sebelah kaki 1000000

Hilang keseluruhan penglihatan kedua-dua belah mata 1000000

Hilang keseluruhan penglihatan sebelah mata dan sebelah

tangan atau sebelah kaki

1000000

Hilang sebelah tangan atau sebelah kaki 500000

Hilang keseluruhan penglihatan sebelah mata 500000

b Keadaan Kesulitan

i Kelewatan Penerbangan

Jika penerbangan Orang Diinsuranskan yang telah ditetapkan seperti dijadualkan

adalah lewat selama 4 jam atau lebih atau dibatalkan kerana mogoktindakan industri

keadaan cuaca yang buruk atau kerosakankekacauan mekanikal pesawat akibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 2

daripada kecacatan mekanikal atau struktur seperti yang telah disahkan oleh syarikat

penerbangan dan tiada pengangkutan alternatif disediakan kepada Orang

Diinsuranskan dalam tempoh 4 jam AXA AFFIN General Insurance Berhad akan

menanggung rugi sehingga had maksimum ganti rugi

Orang Diinsuranskan Jumlah insurans (RM)

Ahli Kad 1000

Ahli Keluarga 2000

ii Terlepas Penerbangan Bersambung

Jika penerbangan bersambung berjadual yang telah ditetapkan Orang Diinsuranskan

terlepas di lokasi pemindahan disebabkan ketibaan lewat masuk penerbangan

berjadual yang telah ditetapkan Orang Diinsuranskan dan tiada pengangkutan alternatif

berikutnya disediakan kepada Orang Diinsuranskan dalam tempoh 4 jam dari waktu

ketibaan sebenar penerbangan masuk AXA AFFIN General Insurance Berhad akan

menanggung rugi perbelanjaan tambahan sebenar yang diperlukan dan munasabah

yang ditanggung untuk penginapan hotel dan makanan atau minuman di restoran

sehingga had maksimum seperti yang dinyatakan di dalam jadual manfaat dengan

syarat Orang Diinsuranskan hendaklah berada di lapangan terbang pada masa

penerbangan bersambung berkenaan terlepas

Orang Diinsuranskan Jumlah insurans (RM)

Ahli Kad 1000

Ahli Keluarga 2000

iii Kelewatan bagasi

Jika bagasi penerbangan yang diiringi dan didaftar masuk oleh Orang Diinsuranskan

tidak dihantar kepadanya dalam tempoh 6 jam dari waktu ketibaan sebenar Orang

Diinsuranskan di lokasi destinasi yang dijadualkan menurut penerbangan berjadual

AXA AFFIN General Insurance Berhad akan menanggung rugi perbelanjaan sebenar

tambahan yang diperlukan dan munasabah yang ditanggung dalam tempoh 4 hari di

destinasi dijadualkan untuk pembelian kecemasan pakaian dan kemudahan asas

sehingga had maksimum seperti yang dinyatakan dalam jadual manfaat dengan syarat

bagasi tersebut telah didaftar masuk oleh pegawai pengangkutan udara yang diberi

kuasa di mana Orang Diinsuranskan adalah di dalam perjalanan pada masa berlakunya

kejadian tersebut

Orang Diinsuranskan Jumlah insurans (RM)

Ahli Kad 1000

Ahli Keluarga 2000

iv Kehilangan bagasi

Jika bagasi penerbangan yang diiringi dan didaftar masuk oleh Orang Diinsuranskan

tidak dihantar kepadanya dalam tempoh 48 jam dari waktu ketibaan sebenar di lokasi

destinasi yang dijadualkan menurut penerbangan berjadual bagasi itu akan dianggap

telah kekal hilang dan AXA AFFIN General Insurance Berhad akan menanggung rugi

kehilangan bagasi tersebut sehingga had maksimum seperti yang dinyatakan di dalam

jadual manfaat dengan syarat bagasi (termasuk pakaian dan barang peribadi) tersebut

telah didaftar masuk oleh pegawai pengangkutan udara yang diberi kuasa dimana

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 3

Orang Diinsuranskan adalah di dalam perjalanan pada masa berlakunya kejadian

tersebut

Orang Diinsuranskan Jumlah insurans (RM)

Ahli Kad 2000

Ahli Keluarga 4000

4 Orang Diinsuranskan hanya boleh membuat satu tuntutan samaada untuk kelewatan bagasi

atau kehilangan bagasi

5 Jumlah maksimum untuk semua kerugian yang dibayar kepada suamiisteri Ahli Kad adalah

terhad kepada 100 daripada jumlah manfaat seperti yang dinyatakan di bawah jadual

manfaat

6 Untuk anak-anak Ahli Kad yang sah di sisi undang-undang jumlah faedah yang boleh

dibayar adalah terhad sehingga 25 daripada jumlah manfaat

7 Pendedahan dan kelenyapan

Apabila disebabkan oleh suatu kemalangan yang dilindungi oleh polisi induk Orang

Diinsuranskan tidak dapat mengelak daripada terdedah kepada unsur-unsur semulajadi dan

akibat pendedahan tersebut mengalami kerugian di mana faedah perlu dibayar di bawah

polisi ini kerugian itu adalah dilindungi di bawah terma-terma polisi induk Jika anggota

badan Orang Diinsuranskan tidak dijumpai dalam tempoh setahun dari kelenyapan

penenggelaman atau kemusnahan pengangkutan dimana Orang Diinsuranskan berada

dalam perjalanan sewaktu kemalangan tersebut ia akan dianggap tertakluk kepada terma-

terma polisi induk bahawa Orang Diinsuranskan mengalami kehilangan nyawa akibat

daripada kecederaan anggota badan yang disebabkan oleh kemalangan pada masa

kelenyapan penenggelaman atau kemusnahan pengangkutan tersebut Jika pada bila-bila

masa selepas pembayaran telah dibuat oleh AXA AFFIN General Insurance Berhad untuk

tuntutan itu Orang Diinsuranskan didapati hidup Orang Diinsuranskan hendaklah membuat

bayaran balik penuh kepada AXA AFFIN General Insurance Berhad

8 Indemniti Maksimum

Indemniti maksimum untuk mana-mana kehilangan untuk setiap Orang Diinsurankan adalah

tidak melebihi RM1000000 dan tidak melebihi amaun manfaat yang ternyata di atas Liabiliti

agregat maksimum AXA AFFIN General Insurance Berhad adalah RM20000000 untuk

mana- mana satu kemalangan Sekiranya kemalangan melibatkan lebih daripada satu Orang

Diinsurankan dan sekiranya had tanggung rugi adalah tidak cukup untuk membayar amaun

tanggung rugi sepenuhnya untuk setiap Orang Diinsurankan amaun yang perlu dibayar

untuk setiap Orang Diinsurankan akan diproratakan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 4

INSURANS KEMALANGAN DIRI AFFINBANK WORLD MASTERCARD

Ahli Kad Utama AFFINBANK World MasterCard (selepas in dirujuk sebagai ldquoAhli Kadrdquo) adalah

dilindungi oleh Insurans Kemalangan Diri sekiranya berlaku kematian atau kecederaan kepada

anggota badan yang diakibatkan oleh kemalangan

1 Orang Diinsuranskan hendaklah bermaksud Ahli Kad Utama AFFINBANK World MasterCard

yang berumur 21 tahun tetapi belum mencapai umur 65 tahun

2 Jadual Manfaat

Manfaat Jumlah insurans (RM)

Kematian akibat kemalangan 100000

3 Indemniti Maksimum

Liabiliti agregat maksimum AXA AFFIN General Insurance Berhad adalah tidak melebihi

RM20000000 untuk mana-mana satu kemalangan Sekiranya kemalangan melibatkan lebih

dari satu Orang Diinsuranskan dan sekiranya had tanggung rugi tidak mencukupi untuk

membayar amaun tanggung rugi sepenuhnya untuk setiap Orang Diinsurankan amaun yang

perlu dibayar untuk setiap Orang Diinsuranskan akan diproratakan Untuk mengelakkan

sebarang keraguan setiap Orang Diinsuranskan berhak kepada jumlah indemniti maksimum

sebanyak RM100000 sahaja

Fasal-fasal ini adalah ekstrak daripada dan tertakluk kepada kandungan polisi induk Apa-apa

perubahan pindaan atau endorsan (termasuk pembatalan) polisi induk akan mengikat Ahli Kad

selepas notis mencukupi diberikan oleh AXA AFFIN General Insurance Berhad Ahli Kad hendaklah

mematuhi kandungan polisi induk agar tidak menjejaskan apa-apa tuntutan di bawahnya Tiada

Ahli Kad mempunyai apa-apa hak untuk mengambil tindakan terhadap pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 5

PERKHIDMATAN ldquoMASTERCARD GLOBALrdquo

Perkhidmatan ldquoMasterCard Globalrdquo memberi bantuan 24 jam dengan laporan kehilangan dan

kecurian kad Penggantian kad kecemasan dan Pendahuluan Tunai kecemasan Anda boleh

menghubungi wakil Perkhidmatan ldquoMasterCard Globalrdquo di beberapa nombor telefon bebas tol

seperti yang berikut

Malaysia 1-800-804594 Japan 00531-11-3886

China 10-800-110-7309 Korea 0079-811-887-0623

France 0-800-90-1387 Australia 1-800-120-113

Germany 088-819-1040 New Zealand 088-44-9140

Guam 1-800-307-7309 Philippines 1-800-1-111-0061

Hong Kong 800-966677 Singapore 800-1100-113

Indonesia 001803-1-887-0623 Taiwan 00801-10-3400

Italy 800-870-866 Thailand 001-800-11-887-0663

Di dalam United States nombor bebas tol adalah 1800 307 7309 Sekiranya nombor telefon bebas

tol negara tertentu tidak disenaraikan di atas anda boleh menghubungi 1-636-722-7111 atau lawati

wwwmastercardcomseaconsumeremergency-serviceshtml

Nota Nombor-nombor kecemasan adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis

PERKHIDMATAN ldquoWORLD MASTERCARD CONCIERGErdquo

Perkhidmatan ldquoWorld MasterCard Conciergerdquo sentiasa disisi anda 24 jam sehari bagi membantu

anda dengan pelbagai perkhidmatan domestik dan antarabangsa untuk kesenangan dan

ketenangan fikiran

Maklumat Pra-Berlepas (perkhidmatan hotline)

Pasport visa dan imunisasi

Kadar pertukaran wang asing

Rujukan Kedutaan dan Konsular

Maklumat am mengenai adat tempatan

Maklumat am mengenai etika perniagaan

Nasihat perjalanan dan maklumat adat tempatan

Peraturan Tambah Nilai Cukai

Perkhidmatan PelanconganBantuan Peribadi

Bantuan tunai kecemasan

Penghantaran tunai kecemasan

Bantuan jaminan kecemasan

Bantuan bayaran kecemasan

Rujukan undang-undang

Bantuan undang-undang

Bantuan interpritasi

Penyampaian Segera Pesanan

Bantuan bagasi

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 6

Perkhidmatan Kecemasan Perubatan Ketika Perjalanan

Perundingan perubatan penilaian dan cadangan perjalanan

Rujukan perubatan

Penghantaran doktor

Penghantaran balik perubatan

Pemindahan perubatan kecemasan

Penghantaran pulang simati

Pengangkutan ahli keluarga

Perkhidamatan pengiring kanak-kanak

Preskripsi pemindahanpenghantaran

Perkhidmatan Perjalanan

Perkhidmatan maklumat perjalanan udara

Perkhidmatan tempahan perjalanan udara

Maklumat perkhidmatan hotel

Perkhidmatan tempahan hotel

Perkhidmatan maklumat kereta sewa

Perkhidmatan tempahan kereta sewa

Maklumat Destinasi-Asas

Maklumat Destinasi-Maju

Perkhidmatan Concierge

Maklumat perkhidmatan perniagaan

Perkhidmatan mengatur susun perniagaan

Perkhidmatan kurier

Rujukan restoran

Tempahan restoran

Lokasi dan Penghantaran hadiah

Bantuan tiket acara

Barangan sukar dijumpai

Rujukan padang golf

Tempahan padang golf

Perkhidmatan Bantuan di Bahu Jalan

Perkhidmatan tunda kecemasan pembaikan kerosakan di bahu jalan

Penghantaran balik kenderaan

Bantuan penginapan hotel

Bantuan pengangkutan alternatif

Perkhidmatan Bantuan di Rumah

Perkhidmatan berkaitan elektrik

Bantuan paip dan sanitari

Bantuan kawalan seranggahaiwan perosak

Bantuan penghawa dingin

Anda boleh menghubungi Perkhidmatan ldquoWorld MasterCard Conciergerdquo di nombor +65 6291 1311

Untuk maklumat lanjut sila lawati wwwmastercardcom

Nota Perkhidmatan-perkhidmatan di atas disediakan oleh MasterCard International dan

perbelanjaan bagi perkhidmatan-perkhidmatan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh

Ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 7

Terma amp Syarat AFFINBANK World MasterCard

ISI KANDUNGAN

1 Takrif

2 Penerimaan Kad

3 Kemudahan Kad

4 Penggunaan Kad

5 PIN dan Bayar

6 Arahan-arahan Telekomunikasi

7 Tanggungjawab dan Liabiliti

8 Kad Tambahan

9 Akaun Kad

10 Kemudahan Kredit

11 Kewajipan Membayar

12 Tempoh Bebas Faedah untuk Transaksi Runcit

13 Caj Kewangan

14 Affin Bonus

15 Yuran dan Caj

16 Kesilapan Pertikaian dan Pemberitahuan

17 Pengecualian Liabiliti

18 Hak-hak Terlibat

19 Transaksi Luar Negara

20 Penamatan

21 Lain-lain

PERJANJIAN AHLI KAD

Ahli Kad dengan tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju terhadap terma-terma dan

syarat-syarat berikut sebagai balasan di atas persetujuan Affin Bank Berhad (25046-T) (selepas ini

dirujuk sebagai pihak Bank) untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh

pihak Bank kepada Ahli Kad (Ahli Kad hendaklah bermaksud pemegang kad AFFINBANK World

MasterCard pihak Bank) Adalah penting bagi Ahli Kad untuk membaca dengan teliti dan

memahami terma dan syarat di bawah sebelum menggunakan Kad

1 TAKRIF

Perkataan-perkataan dan fasal-fasal yang dirujuk di bawah di dalam Perjanjian Ahli Kad ini

(kemudian daripada ini dirujuk sebagai Perjanjian ini) membawa maksud seperti berikut

11 Saudagar Berkuasa hendaklah bermaksud mana-mana peruncit atau lain-lain

orang firma ataupun perbadanan yang bersetuju untuk menerima atau

menyebabkan rangkaiannya untuk menerima Kad tersebut apabila diserahkan

secara teratur

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 8

12 ATM hendaklah bermaksud Mesin Pengeluaran Tunai

13 Tempoh Penyata hendaklah bermaksud tempoh yang mana semua pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yuran-yuran dan caj-

caj yang digunakan oleh Ahli Kad direkodkan oleh pihak Bank di dalam penyata

bulanan

14 Hari Perniagaan hendaklah bermaksud mana-mana hari yang mana pihak Bank

dibuka untuk perniagaan

15 Kad hendaklah bermaksud kad AFFINBANK World MasterCard yang dikeluarkan

oleh pihak Bank

16 Akaun Kad hendaklah bermaksud akaun Ahli Kad yang dibuka dengan pihak

Bank untuk tujuan Perjanjian ini

17 Pendahuluan Tunai merujuk kepada pengeluaran tunai daripada Akaun Kad di

Cawangan pihak Bank yang telah ditetapkan cawangan-cawangan kepada bank-

bank ahli MasterCard yang mengambil bahagian ataupun di ATM pihak Bank yang

telah ditetapkan dan ATM bank-bank ahli MasterCard

18 Deraf-deraf Pendahuluan Tunai hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran

borang-borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank

kepada Saudagar Berkuasa untuk tujuan merekod mengesah dan sebagai

keterangan terhadap Pendahuluan Tunai oleh Ahli Kad melalui penggunaan Kad

yang akan dicaj ke Akaun Kad

19 Baki Semasa hendaklah bermaksud baki yang terdahulu dan jumlah pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yang digunakan oleh

Ahli Kad yang mana pihak Bank telah membeli Resit-resit Transaksi dan Deraf-

deraf Pendahuluan Tunai dan mana-mana yuran dan caj yang dikenakan oleh

pihak Bank ditolak bayaran yang dibuat oleh ahli Kad dan dikreditkan ke akaun Kad

semasa tempoh penyata

110 Kemudahan Kredit hendaklah bermaksud had yang dikenakan oleh pihak Bank

terhadap Ahli Kad di atas penggunaan Kad

111 ldquoTransaksi Tanpa Kadrdquo merujuk kepada bayaran transaksi Kad dimana fisikal Kad

tiada di tempat jualan

112 Tarikh Kena Dibayar hendaklah bermaksud 20 hari dari Tarikh Penyata Kad

seperti yang tertera di dalam Penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 9

113 e-perbankan hendaklah bermaksud pemberian produk dan perkhidmatan

perbankan melalui saluran elektronik termasuk melalui internet peranti mudah

alih telefon ATM dan mana-mana saluran elektronik lain

114 Caj Kewangan bermaksud Caj Kewangan yang dirujuk dalam Fasal 13

115 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

116 Bayaran Minimum Kena Dibayar merujuk kepada jumlah minimum yang perlu

dibayar oleh Ahli Kad menjelang Tarikh Bayaran Kena Dibayar

117 MasterCard International hendaklah bermaksud MasterCard International

Incorporated perbadanan keahlian yang dianjurkan di bawah undang-undang

Negeri Delaware Amerika Syarikat dan berpejabat serta mempunyai tempat

perniagaan utama di 888 Seventh Avenue New York 10106 Amerika Syarikat

118 PIN hendaklah bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diserahkan

kepada Ahli Kad untuk membolehkan akses ke transaksi-transaksi Kad melalui

ATM ataupun di Terminal Tempat Jualan Elektronik

119 Penyata hendaklah bermaksud Penyata MasterCard berkala yang dikeluarkan

oleh pihak Bank kepada Ahli Kad danatau Ahli Kad Tambahan yang menunjukkan

antara lain amaun yang dicaj Tarikh Kena Dibayar dan proses pengiraan Caj

Kewangan

120 Tarikh Penyata hendaklah bermaksud hari yang mana Penyata tersebut

dikeluarkan

121 Resit-Resit Transaksi hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran borang-

borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank untuk

tujuan merekod mengesah dan sebagai keterangan terhadap pembelian-

pembelian ataupun perkhidmatan-perkhidmatan digunakan oleh Ahli Kad melalui

penggunaan Kad yang akan dicaj ke Akaun Kad

122 Perkataan-perkataan yang memberitahukan nombor tunggal meliputi nombor

majmuk dan sebaliknya

123 Perkataan-perkataan yang memberitahukan golongan maskulin meliputi feminin

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

10

2 PENERIMAAN KAD

21 Penggunaan Kad dibataskan kepada sesiapa yang mana Kad dikeluarkan

kepadanya (Ahli Kad) dan Ahli Kad hendaklah menandatangani Kad dengan

serta-merta sebaik sahaja menerima Kad tersebut

22 Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank untuk mengaktifkan Kad bagi tujuan

menguatkuasakan transaksi Kad

23 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan PIN untuk Kad tersebut kepada Ahli Kad bagi

tujuan menguatkuasakan transaksi ATM dan di Terminal Tempat Jualan Elektronik

24 Dengan penerimaan Kad Ahli Kad adalah bertanggungjawab untuk

a patuh kepada terma dan syarat penggunaan Kad

b mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Kad dan

PIN selamat setiap masa termasuk di tempat kediaman Ahli Kad

Ini termasuk tidak

i mendedahkan butiran Kad atau PIN kepada pihak lain

ii menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad

iii menggunakan PIN yang dipilih dari tarikh lahir Ahli Kad kad pengenalan

lesen memandu atau nombor perhubungan

iv membenarkan pihak lain menggunakan Kad atau PIN dan

v Melakukan penipuan

c memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah selepas

mendapati Kad telah hilang dicuri transaksi tidak sah telah berlaku atau PIN

telah terjejas

d memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera apabila menerima Khidmat

Pesanan Ringkas (SMS) amaran transaksi bagi transaksi tidak sah

e memaklumkan dengan segera kepada pihak Bank mengenai apa-apa

pertukaran nombor perhubungan Ahli Kad

f menggunakan Kad dengan bertanggungjawab termasuk tidak menggunakan

Kad untuk aktiviti yang tidak dibenarkan dan

g menyemak Penyata Akaun Kad dan laporkan sebarang pencanggahan tanpa

berlengah

25 Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat kepada terma dan syarat ini Ahli Kad

hendaklah memotong Kad kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip

untuk memastikan ianya telah dirosakkan sepenuhnya dan serta-merta menghantar

kembali kepada pihak Bank dengan satu notis bertulis bahawa Kad telah

dikembalikan bagi pembatalan dilakukan Meskipun dengan pembatalan kad Ahli

Kad masih bertanggungjawab ke atas segala obligasi yang mungkin timbul

berikutan daripada pembatalan dan juga segala dan kesemua pelanggaran

perjanjian kebelakanganYuran tahunan dan cukai perkhidmatan atau sebahagian

daripadanya tidak akan dikembalikan kepada ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

11

3 KEMUDAHAN KAD

31 Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan

kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa

mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada

yang berikut

a Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang danatau

perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa yang mana pembayaran tersebut boleh

dicajkan kepada akaun Ahli Kad

b Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan danatau

ATM

c Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli

Kad atau

d Kemudahan-kemudahan yang lain tertakluk kepada pra-perjanjian dengan

pihak Bank jika terpakai

32 Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh

diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa tertakluk kepada budi

bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut

a Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli

MasterCard International bersama dengan bukti identiti ahli Kad dan

menandatangani rekod transaksi yang perluatau memasukkan PIN 6 digit di

Terminal Tempat Jualan Elektronik atau

b menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau

institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan

penggunaan ATM bank atau institusi tersebut atau

c Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan

perkhidmatan-perkhidmatan tersebut

4 PENGGUNAAN KAD

41 a Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang

disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal

Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit

melalui penggunaan Kad

b Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang

diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang

yang selamat Apabila diperlukan kod pengesahan atau ldquoOne-Time-Passwordrdquo

(OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan

pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian Dengan memberikan

maklumat tersebut bagi tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian ia

akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung

c Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan

Tunaiatau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk

menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai Deraf Pendahuluan Tunai

tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai

Transaksi Kad yang telah dibenarkan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 2: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 2

daripada kecacatan mekanikal atau struktur seperti yang telah disahkan oleh syarikat

penerbangan dan tiada pengangkutan alternatif disediakan kepada Orang

Diinsuranskan dalam tempoh 4 jam AXA AFFIN General Insurance Berhad akan

menanggung rugi sehingga had maksimum ganti rugi

Orang Diinsuranskan Jumlah insurans (RM)

Ahli Kad 1000

Ahli Keluarga 2000

ii Terlepas Penerbangan Bersambung

Jika penerbangan bersambung berjadual yang telah ditetapkan Orang Diinsuranskan

terlepas di lokasi pemindahan disebabkan ketibaan lewat masuk penerbangan

berjadual yang telah ditetapkan Orang Diinsuranskan dan tiada pengangkutan alternatif

berikutnya disediakan kepada Orang Diinsuranskan dalam tempoh 4 jam dari waktu

ketibaan sebenar penerbangan masuk AXA AFFIN General Insurance Berhad akan

menanggung rugi perbelanjaan tambahan sebenar yang diperlukan dan munasabah

yang ditanggung untuk penginapan hotel dan makanan atau minuman di restoran

sehingga had maksimum seperti yang dinyatakan di dalam jadual manfaat dengan

syarat Orang Diinsuranskan hendaklah berada di lapangan terbang pada masa

penerbangan bersambung berkenaan terlepas

Orang Diinsuranskan Jumlah insurans (RM)

Ahli Kad 1000

Ahli Keluarga 2000

iii Kelewatan bagasi

Jika bagasi penerbangan yang diiringi dan didaftar masuk oleh Orang Diinsuranskan

tidak dihantar kepadanya dalam tempoh 6 jam dari waktu ketibaan sebenar Orang

Diinsuranskan di lokasi destinasi yang dijadualkan menurut penerbangan berjadual

AXA AFFIN General Insurance Berhad akan menanggung rugi perbelanjaan sebenar

tambahan yang diperlukan dan munasabah yang ditanggung dalam tempoh 4 hari di

destinasi dijadualkan untuk pembelian kecemasan pakaian dan kemudahan asas

sehingga had maksimum seperti yang dinyatakan dalam jadual manfaat dengan syarat

bagasi tersebut telah didaftar masuk oleh pegawai pengangkutan udara yang diberi

kuasa di mana Orang Diinsuranskan adalah di dalam perjalanan pada masa berlakunya

kejadian tersebut

Orang Diinsuranskan Jumlah insurans (RM)

Ahli Kad 1000

Ahli Keluarga 2000

iv Kehilangan bagasi

Jika bagasi penerbangan yang diiringi dan didaftar masuk oleh Orang Diinsuranskan

tidak dihantar kepadanya dalam tempoh 48 jam dari waktu ketibaan sebenar di lokasi

destinasi yang dijadualkan menurut penerbangan berjadual bagasi itu akan dianggap

telah kekal hilang dan AXA AFFIN General Insurance Berhad akan menanggung rugi

kehilangan bagasi tersebut sehingga had maksimum seperti yang dinyatakan di dalam

jadual manfaat dengan syarat bagasi (termasuk pakaian dan barang peribadi) tersebut

telah didaftar masuk oleh pegawai pengangkutan udara yang diberi kuasa dimana

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 3

Orang Diinsuranskan adalah di dalam perjalanan pada masa berlakunya kejadian

tersebut

Orang Diinsuranskan Jumlah insurans (RM)

Ahli Kad 2000

Ahli Keluarga 4000

4 Orang Diinsuranskan hanya boleh membuat satu tuntutan samaada untuk kelewatan bagasi

atau kehilangan bagasi

5 Jumlah maksimum untuk semua kerugian yang dibayar kepada suamiisteri Ahli Kad adalah

terhad kepada 100 daripada jumlah manfaat seperti yang dinyatakan di bawah jadual

manfaat

6 Untuk anak-anak Ahli Kad yang sah di sisi undang-undang jumlah faedah yang boleh

dibayar adalah terhad sehingga 25 daripada jumlah manfaat

7 Pendedahan dan kelenyapan

Apabila disebabkan oleh suatu kemalangan yang dilindungi oleh polisi induk Orang

Diinsuranskan tidak dapat mengelak daripada terdedah kepada unsur-unsur semulajadi dan

akibat pendedahan tersebut mengalami kerugian di mana faedah perlu dibayar di bawah

polisi ini kerugian itu adalah dilindungi di bawah terma-terma polisi induk Jika anggota

badan Orang Diinsuranskan tidak dijumpai dalam tempoh setahun dari kelenyapan

penenggelaman atau kemusnahan pengangkutan dimana Orang Diinsuranskan berada

dalam perjalanan sewaktu kemalangan tersebut ia akan dianggap tertakluk kepada terma-

terma polisi induk bahawa Orang Diinsuranskan mengalami kehilangan nyawa akibat

daripada kecederaan anggota badan yang disebabkan oleh kemalangan pada masa

kelenyapan penenggelaman atau kemusnahan pengangkutan tersebut Jika pada bila-bila

masa selepas pembayaran telah dibuat oleh AXA AFFIN General Insurance Berhad untuk

tuntutan itu Orang Diinsuranskan didapati hidup Orang Diinsuranskan hendaklah membuat

bayaran balik penuh kepada AXA AFFIN General Insurance Berhad

8 Indemniti Maksimum

Indemniti maksimum untuk mana-mana kehilangan untuk setiap Orang Diinsurankan adalah

tidak melebihi RM1000000 dan tidak melebihi amaun manfaat yang ternyata di atas Liabiliti

agregat maksimum AXA AFFIN General Insurance Berhad adalah RM20000000 untuk

mana- mana satu kemalangan Sekiranya kemalangan melibatkan lebih daripada satu Orang

Diinsurankan dan sekiranya had tanggung rugi adalah tidak cukup untuk membayar amaun

tanggung rugi sepenuhnya untuk setiap Orang Diinsurankan amaun yang perlu dibayar

untuk setiap Orang Diinsurankan akan diproratakan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 4

INSURANS KEMALANGAN DIRI AFFINBANK WORLD MASTERCARD

Ahli Kad Utama AFFINBANK World MasterCard (selepas in dirujuk sebagai ldquoAhli Kadrdquo) adalah

dilindungi oleh Insurans Kemalangan Diri sekiranya berlaku kematian atau kecederaan kepada

anggota badan yang diakibatkan oleh kemalangan

1 Orang Diinsuranskan hendaklah bermaksud Ahli Kad Utama AFFINBANK World MasterCard

yang berumur 21 tahun tetapi belum mencapai umur 65 tahun

2 Jadual Manfaat

Manfaat Jumlah insurans (RM)

Kematian akibat kemalangan 100000

3 Indemniti Maksimum

Liabiliti agregat maksimum AXA AFFIN General Insurance Berhad adalah tidak melebihi

RM20000000 untuk mana-mana satu kemalangan Sekiranya kemalangan melibatkan lebih

dari satu Orang Diinsuranskan dan sekiranya had tanggung rugi tidak mencukupi untuk

membayar amaun tanggung rugi sepenuhnya untuk setiap Orang Diinsurankan amaun yang

perlu dibayar untuk setiap Orang Diinsuranskan akan diproratakan Untuk mengelakkan

sebarang keraguan setiap Orang Diinsuranskan berhak kepada jumlah indemniti maksimum

sebanyak RM100000 sahaja

Fasal-fasal ini adalah ekstrak daripada dan tertakluk kepada kandungan polisi induk Apa-apa

perubahan pindaan atau endorsan (termasuk pembatalan) polisi induk akan mengikat Ahli Kad

selepas notis mencukupi diberikan oleh AXA AFFIN General Insurance Berhad Ahli Kad hendaklah

mematuhi kandungan polisi induk agar tidak menjejaskan apa-apa tuntutan di bawahnya Tiada

Ahli Kad mempunyai apa-apa hak untuk mengambil tindakan terhadap pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 5

PERKHIDMATAN ldquoMASTERCARD GLOBALrdquo

Perkhidmatan ldquoMasterCard Globalrdquo memberi bantuan 24 jam dengan laporan kehilangan dan

kecurian kad Penggantian kad kecemasan dan Pendahuluan Tunai kecemasan Anda boleh

menghubungi wakil Perkhidmatan ldquoMasterCard Globalrdquo di beberapa nombor telefon bebas tol

seperti yang berikut

Malaysia 1-800-804594 Japan 00531-11-3886

China 10-800-110-7309 Korea 0079-811-887-0623

France 0-800-90-1387 Australia 1-800-120-113

Germany 088-819-1040 New Zealand 088-44-9140

Guam 1-800-307-7309 Philippines 1-800-1-111-0061

Hong Kong 800-966677 Singapore 800-1100-113

Indonesia 001803-1-887-0623 Taiwan 00801-10-3400

Italy 800-870-866 Thailand 001-800-11-887-0663

Di dalam United States nombor bebas tol adalah 1800 307 7309 Sekiranya nombor telefon bebas

tol negara tertentu tidak disenaraikan di atas anda boleh menghubungi 1-636-722-7111 atau lawati

wwwmastercardcomseaconsumeremergency-serviceshtml

Nota Nombor-nombor kecemasan adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis

PERKHIDMATAN ldquoWORLD MASTERCARD CONCIERGErdquo

Perkhidmatan ldquoWorld MasterCard Conciergerdquo sentiasa disisi anda 24 jam sehari bagi membantu

anda dengan pelbagai perkhidmatan domestik dan antarabangsa untuk kesenangan dan

ketenangan fikiran

Maklumat Pra-Berlepas (perkhidmatan hotline)

Pasport visa dan imunisasi

Kadar pertukaran wang asing

Rujukan Kedutaan dan Konsular

Maklumat am mengenai adat tempatan

Maklumat am mengenai etika perniagaan

Nasihat perjalanan dan maklumat adat tempatan

Peraturan Tambah Nilai Cukai

Perkhidmatan PelanconganBantuan Peribadi

Bantuan tunai kecemasan

Penghantaran tunai kecemasan

Bantuan jaminan kecemasan

Bantuan bayaran kecemasan

Rujukan undang-undang

Bantuan undang-undang

Bantuan interpritasi

Penyampaian Segera Pesanan

Bantuan bagasi

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 6

Perkhidmatan Kecemasan Perubatan Ketika Perjalanan

Perundingan perubatan penilaian dan cadangan perjalanan

Rujukan perubatan

Penghantaran doktor

Penghantaran balik perubatan

Pemindahan perubatan kecemasan

Penghantaran pulang simati

Pengangkutan ahli keluarga

Perkhidamatan pengiring kanak-kanak

Preskripsi pemindahanpenghantaran

Perkhidmatan Perjalanan

Perkhidmatan maklumat perjalanan udara

Perkhidmatan tempahan perjalanan udara

Maklumat perkhidmatan hotel

Perkhidmatan tempahan hotel

Perkhidmatan maklumat kereta sewa

Perkhidmatan tempahan kereta sewa

Maklumat Destinasi-Asas

Maklumat Destinasi-Maju

Perkhidmatan Concierge

Maklumat perkhidmatan perniagaan

Perkhidmatan mengatur susun perniagaan

Perkhidmatan kurier

Rujukan restoran

Tempahan restoran

Lokasi dan Penghantaran hadiah

Bantuan tiket acara

Barangan sukar dijumpai

Rujukan padang golf

Tempahan padang golf

Perkhidmatan Bantuan di Bahu Jalan

Perkhidmatan tunda kecemasan pembaikan kerosakan di bahu jalan

Penghantaran balik kenderaan

Bantuan penginapan hotel

Bantuan pengangkutan alternatif

Perkhidmatan Bantuan di Rumah

Perkhidmatan berkaitan elektrik

Bantuan paip dan sanitari

Bantuan kawalan seranggahaiwan perosak

Bantuan penghawa dingin

Anda boleh menghubungi Perkhidmatan ldquoWorld MasterCard Conciergerdquo di nombor +65 6291 1311

Untuk maklumat lanjut sila lawati wwwmastercardcom

Nota Perkhidmatan-perkhidmatan di atas disediakan oleh MasterCard International dan

perbelanjaan bagi perkhidmatan-perkhidmatan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh

Ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 7

Terma amp Syarat AFFINBANK World MasterCard

ISI KANDUNGAN

1 Takrif

2 Penerimaan Kad

3 Kemudahan Kad

4 Penggunaan Kad

5 PIN dan Bayar

6 Arahan-arahan Telekomunikasi

7 Tanggungjawab dan Liabiliti

8 Kad Tambahan

9 Akaun Kad

10 Kemudahan Kredit

11 Kewajipan Membayar

12 Tempoh Bebas Faedah untuk Transaksi Runcit

13 Caj Kewangan

14 Affin Bonus

15 Yuran dan Caj

16 Kesilapan Pertikaian dan Pemberitahuan

17 Pengecualian Liabiliti

18 Hak-hak Terlibat

19 Transaksi Luar Negara

20 Penamatan

21 Lain-lain

PERJANJIAN AHLI KAD

Ahli Kad dengan tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju terhadap terma-terma dan

syarat-syarat berikut sebagai balasan di atas persetujuan Affin Bank Berhad (25046-T) (selepas ini

dirujuk sebagai pihak Bank) untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh

pihak Bank kepada Ahli Kad (Ahli Kad hendaklah bermaksud pemegang kad AFFINBANK World

MasterCard pihak Bank) Adalah penting bagi Ahli Kad untuk membaca dengan teliti dan

memahami terma dan syarat di bawah sebelum menggunakan Kad

1 TAKRIF

Perkataan-perkataan dan fasal-fasal yang dirujuk di bawah di dalam Perjanjian Ahli Kad ini

(kemudian daripada ini dirujuk sebagai Perjanjian ini) membawa maksud seperti berikut

11 Saudagar Berkuasa hendaklah bermaksud mana-mana peruncit atau lain-lain

orang firma ataupun perbadanan yang bersetuju untuk menerima atau

menyebabkan rangkaiannya untuk menerima Kad tersebut apabila diserahkan

secara teratur

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 8

12 ATM hendaklah bermaksud Mesin Pengeluaran Tunai

13 Tempoh Penyata hendaklah bermaksud tempoh yang mana semua pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yuran-yuran dan caj-

caj yang digunakan oleh Ahli Kad direkodkan oleh pihak Bank di dalam penyata

bulanan

14 Hari Perniagaan hendaklah bermaksud mana-mana hari yang mana pihak Bank

dibuka untuk perniagaan

15 Kad hendaklah bermaksud kad AFFINBANK World MasterCard yang dikeluarkan

oleh pihak Bank

16 Akaun Kad hendaklah bermaksud akaun Ahli Kad yang dibuka dengan pihak

Bank untuk tujuan Perjanjian ini

17 Pendahuluan Tunai merujuk kepada pengeluaran tunai daripada Akaun Kad di

Cawangan pihak Bank yang telah ditetapkan cawangan-cawangan kepada bank-

bank ahli MasterCard yang mengambil bahagian ataupun di ATM pihak Bank yang

telah ditetapkan dan ATM bank-bank ahli MasterCard

18 Deraf-deraf Pendahuluan Tunai hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran

borang-borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank

kepada Saudagar Berkuasa untuk tujuan merekod mengesah dan sebagai

keterangan terhadap Pendahuluan Tunai oleh Ahli Kad melalui penggunaan Kad

yang akan dicaj ke Akaun Kad

19 Baki Semasa hendaklah bermaksud baki yang terdahulu dan jumlah pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yang digunakan oleh

Ahli Kad yang mana pihak Bank telah membeli Resit-resit Transaksi dan Deraf-

deraf Pendahuluan Tunai dan mana-mana yuran dan caj yang dikenakan oleh

pihak Bank ditolak bayaran yang dibuat oleh ahli Kad dan dikreditkan ke akaun Kad

semasa tempoh penyata

110 Kemudahan Kredit hendaklah bermaksud had yang dikenakan oleh pihak Bank

terhadap Ahli Kad di atas penggunaan Kad

111 ldquoTransaksi Tanpa Kadrdquo merujuk kepada bayaran transaksi Kad dimana fisikal Kad

tiada di tempat jualan

112 Tarikh Kena Dibayar hendaklah bermaksud 20 hari dari Tarikh Penyata Kad

seperti yang tertera di dalam Penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 9

113 e-perbankan hendaklah bermaksud pemberian produk dan perkhidmatan

perbankan melalui saluran elektronik termasuk melalui internet peranti mudah

alih telefon ATM dan mana-mana saluran elektronik lain

114 Caj Kewangan bermaksud Caj Kewangan yang dirujuk dalam Fasal 13

115 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

116 Bayaran Minimum Kena Dibayar merujuk kepada jumlah minimum yang perlu

dibayar oleh Ahli Kad menjelang Tarikh Bayaran Kena Dibayar

117 MasterCard International hendaklah bermaksud MasterCard International

Incorporated perbadanan keahlian yang dianjurkan di bawah undang-undang

Negeri Delaware Amerika Syarikat dan berpejabat serta mempunyai tempat

perniagaan utama di 888 Seventh Avenue New York 10106 Amerika Syarikat

118 PIN hendaklah bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diserahkan

kepada Ahli Kad untuk membolehkan akses ke transaksi-transaksi Kad melalui

ATM ataupun di Terminal Tempat Jualan Elektronik

119 Penyata hendaklah bermaksud Penyata MasterCard berkala yang dikeluarkan

oleh pihak Bank kepada Ahli Kad danatau Ahli Kad Tambahan yang menunjukkan

antara lain amaun yang dicaj Tarikh Kena Dibayar dan proses pengiraan Caj

Kewangan

120 Tarikh Penyata hendaklah bermaksud hari yang mana Penyata tersebut

dikeluarkan

121 Resit-Resit Transaksi hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran borang-

borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank untuk

tujuan merekod mengesah dan sebagai keterangan terhadap pembelian-

pembelian ataupun perkhidmatan-perkhidmatan digunakan oleh Ahli Kad melalui

penggunaan Kad yang akan dicaj ke Akaun Kad

122 Perkataan-perkataan yang memberitahukan nombor tunggal meliputi nombor

majmuk dan sebaliknya

123 Perkataan-perkataan yang memberitahukan golongan maskulin meliputi feminin

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

10

2 PENERIMAAN KAD

21 Penggunaan Kad dibataskan kepada sesiapa yang mana Kad dikeluarkan

kepadanya (Ahli Kad) dan Ahli Kad hendaklah menandatangani Kad dengan

serta-merta sebaik sahaja menerima Kad tersebut

22 Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank untuk mengaktifkan Kad bagi tujuan

menguatkuasakan transaksi Kad

23 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan PIN untuk Kad tersebut kepada Ahli Kad bagi

tujuan menguatkuasakan transaksi ATM dan di Terminal Tempat Jualan Elektronik

24 Dengan penerimaan Kad Ahli Kad adalah bertanggungjawab untuk

a patuh kepada terma dan syarat penggunaan Kad

b mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Kad dan

PIN selamat setiap masa termasuk di tempat kediaman Ahli Kad

Ini termasuk tidak

i mendedahkan butiran Kad atau PIN kepada pihak lain

ii menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad

iii menggunakan PIN yang dipilih dari tarikh lahir Ahli Kad kad pengenalan

lesen memandu atau nombor perhubungan

iv membenarkan pihak lain menggunakan Kad atau PIN dan

v Melakukan penipuan

c memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah selepas

mendapati Kad telah hilang dicuri transaksi tidak sah telah berlaku atau PIN

telah terjejas

d memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera apabila menerima Khidmat

Pesanan Ringkas (SMS) amaran transaksi bagi transaksi tidak sah

e memaklumkan dengan segera kepada pihak Bank mengenai apa-apa

pertukaran nombor perhubungan Ahli Kad

f menggunakan Kad dengan bertanggungjawab termasuk tidak menggunakan

Kad untuk aktiviti yang tidak dibenarkan dan

g menyemak Penyata Akaun Kad dan laporkan sebarang pencanggahan tanpa

berlengah

25 Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat kepada terma dan syarat ini Ahli Kad

hendaklah memotong Kad kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip

untuk memastikan ianya telah dirosakkan sepenuhnya dan serta-merta menghantar

kembali kepada pihak Bank dengan satu notis bertulis bahawa Kad telah

dikembalikan bagi pembatalan dilakukan Meskipun dengan pembatalan kad Ahli

Kad masih bertanggungjawab ke atas segala obligasi yang mungkin timbul

berikutan daripada pembatalan dan juga segala dan kesemua pelanggaran

perjanjian kebelakanganYuran tahunan dan cukai perkhidmatan atau sebahagian

daripadanya tidak akan dikembalikan kepada ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

11

3 KEMUDAHAN KAD

31 Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan

kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa

mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada

yang berikut

a Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang danatau

perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa yang mana pembayaran tersebut boleh

dicajkan kepada akaun Ahli Kad

b Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan danatau

ATM

c Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli

Kad atau

d Kemudahan-kemudahan yang lain tertakluk kepada pra-perjanjian dengan

pihak Bank jika terpakai

32 Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh

diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa tertakluk kepada budi

bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut

a Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli

MasterCard International bersama dengan bukti identiti ahli Kad dan

menandatangani rekod transaksi yang perluatau memasukkan PIN 6 digit di

Terminal Tempat Jualan Elektronik atau

b menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau

institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan

penggunaan ATM bank atau institusi tersebut atau

c Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan

perkhidmatan-perkhidmatan tersebut

4 PENGGUNAAN KAD

41 a Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang

disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal

Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit

melalui penggunaan Kad

b Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang

diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang

yang selamat Apabila diperlukan kod pengesahan atau ldquoOne-Time-Passwordrdquo

(OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan

pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian Dengan memberikan

maklumat tersebut bagi tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian ia

akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung

c Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan

Tunaiatau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk

menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai Deraf Pendahuluan Tunai

tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai

Transaksi Kad yang telah dibenarkan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 3: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 3

Orang Diinsuranskan adalah di dalam perjalanan pada masa berlakunya kejadian

tersebut

Orang Diinsuranskan Jumlah insurans (RM)

Ahli Kad 2000

Ahli Keluarga 4000

4 Orang Diinsuranskan hanya boleh membuat satu tuntutan samaada untuk kelewatan bagasi

atau kehilangan bagasi

5 Jumlah maksimum untuk semua kerugian yang dibayar kepada suamiisteri Ahli Kad adalah

terhad kepada 100 daripada jumlah manfaat seperti yang dinyatakan di bawah jadual

manfaat

6 Untuk anak-anak Ahli Kad yang sah di sisi undang-undang jumlah faedah yang boleh

dibayar adalah terhad sehingga 25 daripada jumlah manfaat

7 Pendedahan dan kelenyapan

Apabila disebabkan oleh suatu kemalangan yang dilindungi oleh polisi induk Orang

Diinsuranskan tidak dapat mengelak daripada terdedah kepada unsur-unsur semulajadi dan

akibat pendedahan tersebut mengalami kerugian di mana faedah perlu dibayar di bawah

polisi ini kerugian itu adalah dilindungi di bawah terma-terma polisi induk Jika anggota

badan Orang Diinsuranskan tidak dijumpai dalam tempoh setahun dari kelenyapan

penenggelaman atau kemusnahan pengangkutan dimana Orang Diinsuranskan berada

dalam perjalanan sewaktu kemalangan tersebut ia akan dianggap tertakluk kepada terma-

terma polisi induk bahawa Orang Diinsuranskan mengalami kehilangan nyawa akibat

daripada kecederaan anggota badan yang disebabkan oleh kemalangan pada masa

kelenyapan penenggelaman atau kemusnahan pengangkutan tersebut Jika pada bila-bila

masa selepas pembayaran telah dibuat oleh AXA AFFIN General Insurance Berhad untuk

tuntutan itu Orang Diinsuranskan didapati hidup Orang Diinsuranskan hendaklah membuat

bayaran balik penuh kepada AXA AFFIN General Insurance Berhad

8 Indemniti Maksimum

Indemniti maksimum untuk mana-mana kehilangan untuk setiap Orang Diinsurankan adalah

tidak melebihi RM1000000 dan tidak melebihi amaun manfaat yang ternyata di atas Liabiliti

agregat maksimum AXA AFFIN General Insurance Berhad adalah RM20000000 untuk

mana- mana satu kemalangan Sekiranya kemalangan melibatkan lebih daripada satu Orang

Diinsurankan dan sekiranya had tanggung rugi adalah tidak cukup untuk membayar amaun

tanggung rugi sepenuhnya untuk setiap Orang Diinsurankan amaun yang perlu dibayar

untuk setiap Orang Diinsurankan akan diproratakan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 4

INSURANS KEMALANGAN DIRI AFFINBANK WORLD MASTERCARD

Ahli Kad Utama AFFINBANK World MasterCard (selepas in dirujuk sebagai ldquoAhli Kadrdquo) adalah

dilindungi oleh Insurans Kemalangan Diri sekiranya berlaku kematian atau kecederaan kepada

anggota badan yang diakibatkan oleh kemalangan

1 Orang Diinsuranskan hendaklah bermaksud Ahli Kad Utama AFFINBANK World MasterCard

yang berumur 21 tahun tetapi belum mencapai umur 65 tahun

2 Jadual Manfaat

Manfaat Jumlah insurans (RM)

Kematian akibat kemalangan 100000

3 Indemniti Maksimum

Liabiliti agregat maksimum AXA AFFIN General Insurance Berhad adalah tidak melebihi

RM20000000 untuk mana-mana satu kemalangan Sekiranya kemalangan melibatkan lebih

dari satu Orang Diinsuranskan dan sekiranya had tanggung rugi tidak mencukupi untuk

membayar amaun tanggung rugi sepenuhnya untuk setiap Orang Diinsurankan amaun yang

perlu dibayar untuk setiap Orang Diinsuranskan akan diproratakan Untuk mengelakkan

sebarang keraguan setiap Orang Diinsuranskan berhak kepada jumlah indemniti maksimum

sebanyak RM100000 sahaja

Fasal-fasal ini adalah ekstrak daripada dan tertakluk kepada kandungan polisi induk Apa-apa

perubahan pindaan atau endorsan (termasuk pembatalan) polisi induk akan mengikat Ahli Kad

selepas notis mencukupi diberikan oleh AXA AFFIN General Insurance Berhad Ahli Kad hendaklah

mematuhi kandungan polisi induk agar tidak menjejaskan apa-apa tuntutan di bawahnya Tiada

Ahli Kad mempunyai apa-apa hak untuk mengambil tindakan terhadap pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 5

PERKHIDMATAN ldquoMASTERCARD GLOBALrdquo

Perkhidmatan ldquoMasterCard Globalrdquo memberi bantuan 24 jam dengan laporan kehilangan dan

kecurian kad Penggantian kad kecemasan dan Pendahuluan Tunai kecemasan Anda boleh

menghubungi wakil Perkhidmatan ldquoMasterCard Globalrdquo di beberapa nombor telefon bebas tol

seperti yang berikut

Malaysia 1-800-804594 Japan 00531-11-3886

China 10-800-110-7309 Korea 0079-811-887-0623

France 0-800-90-1387 Australia 1-800-120-113

Germany 088-819-1040 New Zealand 088-44-9140

Guam 1-800-307-7309 Philippines 1-800-1-111-0061

Hong Kong 800-966677 Singapore 800-1100-113

Indonesia 001803-1-887-0623 Taiwan 00801-10-3400

Italy 800-870-866 Thailand 001-800-11-887-0663

Di dalam United States nombor bebas tol adalah 1800 307 7309 Sekiranya nombor telefon bebas

tol negara tertentu tidak disenaraikan di atas anda boleh menghubungi 1-636-722-7111 atau lawati

wwwmastercardcomseaconsumeremergency-serviceshtml

Nota Nombor-nombor kecemasan adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis

PERKHIDMATAN ldquoWORLD MASTERCARD CONCIERGErdquo

Perkhidmatan ldquoWorld MasterCard Conciergerdquo sentiasa disisi anda 24 jam sehari bagi membantu

anda dengan pelbagai perkhidmatan domestik dan antarabangsa untuk kesenangan dan

ketenangan fikiran

Maklumat Pra-Berlepas (perkhidmatan hotline)

Pasport visa dan imunisasi

Kadar pertukaran wang asing

Rujukan Kedutaan dan Konsular

Maklumat am mengenai adat tempatan

Maklumat am mengenai etika perniagaan

Nasihat perjalanan dan maklumat adat tempatan

Peraturan Tambah Nilai Cukai

Perkhidmatan PelanconganBantuan Peribadi

Bantuan tunai kecemasan

Penghantaran tunai kecemasan

Bantuan jaminan kecemasan

Bantuan bayaran kecemasan

Rujukan undang-undang

Bantuan undang-undang

Bantuan interpritasi

Penyampaian Segera Pesanan

Bantuan bagasi

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 6

Perkhidmatan Kecemasan Perubatan Ketika Perjalanan

Perundingan perubatan penilaian dan cadangan perjalanan

Rujukan perubatan

Penghantaran doktor

Penghantaran balik perubatan

Pemindahan perubatan kecemasan

Penghantaran pulang simati

Pengangkutan ahli keluarga

Perkhidamatan pengiring kanak-kanak

Preskripsi pemindahanpenghantaran

Perkhidmatan Perjalanan

Perkhidmatan maklumat perjalanan udara

Perkhidmatan tempahan perjalanan udara

Maklumat perkhidmatan hotel

Perkhidmatan tempahan hotel

Perkhidmatan maklumat kereta sewa

Perkhidmatan tempahan kereta sewa

Maklumat Destinasi-Asas

Maklumat Destinasi-Maju

Perkhidmatan Concierge

Maklumat perkhidmatan perniagaan

Perkhidmatan mengatur susun perniagaan

Perkhidmatan kurier

Rujukan restoran

Tempahan restoran

Lokasi dan Penghantaran hadiah

Bantuan tiket acara

Barangan sukar dijumpai

Rujukan padang golf

Tempahan padang golf

Perkhidmatan Bantuan di Bahu Jalan

Perkhidmatan tunda kecemasan pembaikan kerosakan di bahu jalan

Penghantaran balik kenderaan

Bantuan penginapan hotel

Bantuan pengangkutan alternatif

Perkhidmatan Bantuan di Rumah

Perkhidmatan berkaitan elektrik

Bantuan paip dan sanitari

Bantuan kawalan seranggahaiwan perosak

Bantuan penghawa dingin

Anda boleh menghubungi Perkhidmatan ldquoWorld MasterCard Conciergerdquo di nombor +65 6291 1311

Untuk maklumat lanjut sila lawati wwwmastercardcom

Nota Perkhidmatan-perkhidmatan di atas disediakan oleh MasterCard International dan

perbelanjaan bagi perkhidmatan-perkhidmatan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh

Ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 7

Terma amp Syarat AFFINBANK World MasterCard

ISI KANDUNGAN

1 Takrif

2 Penerimaan Kad

3 Kemudahan Kad

4 Penggunaan Kad

5 PIN dan Bayar

6 Arahan-arahan Telekomunikasi

7 Tanggungjawab dan Liabiliti

8 Kad Tambahan

9 Akaun Kad

10 Kemudahan Kredit

11 Kewajipan Membayar

12 Tempoh Bebas Faedah untuk Transaksi Runcit

13 Caj Kewangan

14 Affin Bonus

15 Yuran dan Caj

16 Kesilapan Pertikaian dan Pemberitahuan

17 Pengecualian Liabiliti

18 Hak-hak Terlibat

19 Transaksi Luar Negara

20 Penamatan

21 Lain-lain

PERJANJIAN AHLI KAD

Ahli Kad dengan tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju terhadap terma-terma dan

syarat-syarat berikut sebagai balasan di atas persetujuan Affin Bank Berhad (25046-T) (selepas ini

dirujuk sebagai pihak Bank) untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh

pihak Bank kepada Ahli Kad (Ahli Kad hendaklah bermaksud pemegang kad AFFINBANK World

MasterCard pihak Bank) Adalah penting bagi Ahli Kad untuk membaca dengan teliti dan

memahami terma dan syarat di bawah sebelum menggunakan Kad

1 TAKRIF

Perkataan-perkataan dan fasal-fasal yang dirujuk di bawah di dalam Perjanjian Ahli Kad ini

(kemudian daripada ini dirujuk sebagai Perjanjian ini) membawa maksud seperti berikut

11 Saudagar Berkuasa hendaklah bermaksud mana-mana peruncit atau lain-lain

orang firma ataupun perbadanan yang bersetuju untuk menerima atau

menyebabkan rangkaiannya untuk menerima Kad tersebut apabila diserahkan

secara teratur

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 8

12 ATM hendaklah bermaksud Mesin Pengeluaran Tunai

13 Tempoh Penyata hendaklah bermaksud tempoh yang mana semua pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yuran-yuran dan caj-

caj yang digunakan oleh Ahli Kad direkodkan oleh pihak Bank di dalam penyata

bulanan

14 Hari Perniagaan hendaklah bermaksud mana-mana hari yang mana pihak Bank

dibuka untuk perniagaan

15 Kad hendaklah bermaksud kad AFFINBANK World MasterCard yang dikeluarkan

oleh pihak Bank

16 Akaun Kad hendaklah bermaksud akaun Ahli Kad yang dibuka dengan pihak

Bank untuk tujuan Perjanjian ini

17 Pendahuluan Tunai merujuk kepada pengeluaran tunai daripada Akaun Kad di

Cawangan pihak Bank yang telah ditetapkan cawangan-cawangan kepada bank-

bank ahli MasterCard yang mengambil bahagian ataupun di ATM pihak Bank yang

telah ditetapkan dan ATM bank-bank ahli MasterCard

18 Deraf-deraf Pendahuluan Tunai hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran

borang-borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank

kepada Saudagar Berkuasa untuk tujuan merekod mengesah dan sebagai

keterangan terhadap Pendahuluan Tunai oleh Ahli Kad melalui penggunaan Kad

yang akan dicaj ke Akaun Kad

19 Baki Semasa hendaklah bermaksud baki yang terdahulu dan jumlah pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yang digunakan oleh

Ahli Kad yang mana pihak Bank telah membeli Resit-resit Transaksi dan Deraf-

deraf Pendahuluan Tunai dan mana-mana yuran dan caj yang dikenakan oleh

pihak Bank ditolak bayaran yang dibuat oleh ahli Kad dan dikreditkan ke akaun Kad

semasa tempoh penyata

110 Kemudahan Kredit hendaklah bermaksud had yang dikenakan oleh pihak Bank

terhadap Ahli Kad di atas penggunaan Kad

111 ldquoTransaksi Tanpa Kadrdquo merujuk kepada bayaran transaksi Kad dimana fisikal Kad

tiada di tempat jualan

112 Tarikh Kena Dibayar hendaklah bermaksud 20 hari dari Tarikh Penyata Kad

seperti yang tertera di dalam Penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 9

113 e-perbankan hendaklah bermaksud pemberian produk dan perkhidmatan

perbankan melalui saluran elektronik termasuk melalui internet peranti mudah

alih telefon ATM dan mana-mana saluran elektronik lain

114 Caj Kewangan bermaksud Caj Kewangan yang dirujuk dalam Fasal 13

115 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

116 Bayaran Minimum Kena Dibayar merujuk kepada jumlah minimum yang perlu

dibayar oleh Ahli Kad menjelang Tarikh Bayaran Kena Dibayar

117 MasterCard International hendaklah bermaksud MasterCard International

Incorporated perbadanan keahlian yang dianjurkan di bawah undang-undang

Negeri Delaware Amerika Syarikat dan berpejabat serta mempunyai tempat

perniagaan utama di 888 Seventh Avenue New York 10106 Amerika Syarikat

118 PIN hendaklah bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diserahkan

kepada Ahli Kad untuk membolehkan akses ke transaksi-transaksi Kad melalui

ATM ataupun di Terminal Tempat Jualan Elektronik

119 Penyata hendaklah bermaksud Penyata MasterCard berkala yang dikeluarkan

oleh pihak Bank kepada Ahli Kad danatau Ahli Kad Tambahan yang menunjukkan

antara lain amaun yang dicaj Tarikh Kena Dibayar dan proses pengiraan Caj

Kewangan

120 Tarikh Penyata hendaklah bermaksud hari yang mana Penyata tersebut

dikeluarkan

121 Resit-Resit Transaksi hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran borang-

borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank untuk

tujuan merekod mengesah dan sebagai keterangan terhadap pembelian-

pembelian ataupun perkhidmatan-perkhidmatan digunakan oleh Ahli Kad melalui

penggunaan Kad yang akan dicaj ke Akaun Kad

122 Perkataan-perkataan yang memberitahukan nombor tunggal meliputi nombor

majmuk dan sebaliknya

123 Perkataan-perkataan yang memberitahukan golongan maskulin meliputi feminin

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

10

2 PENERIMAAN KAD

21 Penggunaan Kad dibataskan kepada sesiapa yang mana Kad dikeluarkan

kepadanya (Ahli Kad) dan Ahli Kad hendaklah menandatangani Kad dengan

serta-merta sebaik sahaja menerima Kad tersebut

22 Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank untuk mengaktifkan Kad bagi tujuan

menguatkuasakan transaksi Kad

23 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan PIN untuk Kad tersebut kepada Ahli Kad bagi

tujuan menguatkuasakan transaksi ATM dan di Terminal Tempat Jualan Elektronik

24 Dengan penerimaan Kad Ahli Kad adalah bertanggungjawab untuk

a patuh kepada terma dan syarat penggunaan Kad

b mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Kad dan

PIN selamat setiap masa termasuk di tempat kediaman Ahli Kad

Ini termasuk tidak

i mendedahkan butiran Kad atau PIN kepada pihak lain

ii menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad

iii menggunakan PIN yang dipilih dari tarikh lahir Ahli Kad kad pengenalan

lesen memandu atau nombor perhubungan

iv membenarkan pihak lain menggunakan Kad atau PIN dan

v Melakukan penipuan

c memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah selepas

mendapati Kad telah hilang dicuri transaksi tidak sah telah berlaku atau PIN

telah terjejas

d memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera apabila menerima Khidmat

Pesanan Ringkas (SMS) amaran transaksi bagi transaksi tidak sah

e memaklumkan dengan segera kepada pihak Bank mengenai apa-apa

pertukaran nombor perhubungan Ahli Kad

f menggunakan Kad dengan bertanggungjawab termasuk tidak menggunakan

Kad untuk aktiviti yang tidak dibenarkan dan

g menyemak Penyata Akaun Kad dan laporkan sebarang pencanggahan tanpa

berlengah

25 Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat kepada terma dan syarat ini Ahli Kad

hendaklah memotong Kad kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip

untuk memastikan ianya telah dirosakkan sepenuhnya dan serta-merta menghantar

kembali kepada pihak Bank dengan satu notis bertulis bahawa Kad telah

dikembalikan bagi pembatalan dilakukan Meskipun dengan pembatalan kad Ahli

Kad masih bertanggungjawab ke atas segala obligasi yang mungkin timbul

berikutan daripada pembatalan dan juga segala dan kesemua pelanggaran

perjanjian kebelakanganYuran tahunan dan cukai perkhidmatan atau sebahagian

daripadanya tidak akan dikembalikan kepada ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

11

3 KEMUDAHAN KAD

31 Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan

kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa

mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada

yang berikut

a Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang danatau

perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa yang mana pembayaran tersebut boleh

dicajkan kepada akaun Ahli Kad

b Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan danatau

ATM

c Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli

Kad atau

d Kemudahan-kemudahan yang lain tertakluk kepada pra-perjanjian dengan

pihak Bank jika terpakai

32 Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh

diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa tertakluk kepada budi

bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut

a Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli

MasterCard International bersama dengan bukti identiti ahli Kad dan

menandatangani rekod transaksi yang perluatau memasukkan PIN 6 digit di

Terminal Tempat Jualan Elektronik atau

b menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau

institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan

penggunaan ATM bank atau institusi tersebut atau

c Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan

perkhidmatan-perkhidmatan tersebut

4 PENGGUNAAN KAD

41 a Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang

disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal

Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit

melalui penggunaan Kad

b Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang

diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang

yang selamat Apabila diperlukan kod pengesahan atau ldquoOne-Time-Passwordrdquo

(OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan

pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian Dengan memberikan

maklumat tersebut bagi tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian ia

akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung

c Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan

Tunaiatau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk

menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai Deraf Pendahuluan Tunai

tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai

Transaksi Kad yang telah dibenarkan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 4: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 4

INSURANS KEMALANGAN DIRI AFFINBANK WORLD MASTERCARD

Ahli Kad Utama AFFINBANK World MasterCard (selepas in dirujuk sebagai ldquoAhli Kadrdquo) adalah

dilindungi oleh Insurans Kemalangan Diri sekiranya berlaku kematian atau kecederaan kepada

anggota badan yang diakibatkan oleh kemalangan

1 Orang Diinsuranskan hendaklah bermaksud Ahli Kad Utama AFFINBANK World MasterCard

yang berumur 21 tahun tetapi belum mencapai umur 65 tahun

2 Jadual Manfaat

Manfaat Jumlah insurans (RM)

Kematian akibat kemalangan 100000

3 Indemniti Maksimum

Liabiliti agregat maksimum AXA AFFIN General Insurance Berhad adalah tidak melebihi

RM20000000 untuk mana-mana satu kemalangan Sekiranya kemalangan melibatkan lebih

dari satu Orang Diinsuranskan dan sekiranya had tanggung rugi tidak mencukupi untuk

membayar amaun tanggung rugi sepenuhnya untuk setiap Orang Diinsurankan amaun yang

perlu dibayar untuk setiap Orang Diinsuranskan akan diproratakan Untuk mengelakkan

sebarang keraguan setiap Orang Diinsuranskan berhak kepada jumlah indemniti maksimum

sebanyak RM100000 sahaja

Fasal-fasal ini adalah ekstrak daripada dan tertakluk kepada kandungan polisi induk Apa-apa

perubahan pindaan atau endorsan (termasuk pembatalan) polisi induk akan mengikat Ahli Kad

selepas notis mencukupi diberikan oleh AXA AFFIN General Insurance Berhad Ahli Kad hendaklah

mematuhi kandungan polisi induk agar tidak menjejaskan apa-apa tuntutan di bawahnya Tiada

Ahli Kad mempunyai apa-apa hak untuk mengambil tindakan terhadap pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 5

PERKHIDMATAN ldquoMASTERCARD GLOBALrdquo

Perkhidmatan ldquoMasterCard Globalrdquo memberi bantuan 24 jam dengan laporan kehilangan dan

kecurian kad Penggantian kad kecemasan dan Pendahuluan Tunai kecemasan Anda boleh

menghubungi wakil Perkhidmatan ldquoMasterCard Globalrdquo di beberapa nombor telefon bebas tol

seperti yang berikut

Malaysia 1-800-804594 Japan 00531-11-3886

China 10-800-110-7309 Korea 0079-811-887-0623

France 0-800-90-1387 Australia 1-800-120-113

Germany 088-819-1040 New Zealand 088-44-9140

Guam 1-800-307-7309 Philippines 1-800-1-111-0061

Hong Kong 800-966677 Singapore 800-1100-113

Indonesia 001803-1-887-0623 Taiwan 00801-10-3400

Italy 800-870-866 Thailand 001-800-11-887-0663

Di dalam United States nombor bebas tol adalah 1800 307 7309 Sekiranya nombor telefon bebas

tol negara tertentu tidak disenaraikan di atas anda boleh menghubungi 1-636-722-7111 atau lawati

wwwmastercardcomseaconsumeremergency-serviceshtml

Nota Nombor-nombor kecemasan adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis

PERKHIDMATAN ldquoWORLD MASTERCARD CONCIERGErdquo

Perkhidmatan ldquoWorld MasterCard Conciergerdquo sentiasa disisi anda 24 jam sehari bagi membantu

anda dengan pelbagai perkhidmatan domestik dan antarabangsa untuk kesenangan dan

ketenangan fikiran

Maklumat Pra-Berlepas (perkhidmatan hotline)

Pasport visa dan imunisasi

Kadar pertukaran wang asing

Rujukan Kedutaan dan Konsular

Maklumat am mengenai adat tempatan

Maklumat am mengenai etika perniagaan

Nasihat perjalanan dan maklumat adat tempatan

Peraturan Tambah Nilai Cukai

Perkhidmatan PelanconganBantuan Peribadi

Bantuan tunai kecemasan

Penghantaran tunai kecemasan

Bantuan jaminan kecemasan

Bantuan bayaran kecemasan

Rujukan undang-undang

Bantuan undang-undang

Bantuan interpritasi

Penyampaian Segera Pesanan

Bantuan bagasi

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 6

Perkhidmatan Kecemasan Perubatan Ketika Perjalanan

Perundingan perubatan penilaian dan cadangan perjalanan

Rujukan perubatan

Penghantaran doktor

Penghantaran balik perubatan

Pemindahan perubatan kecemasan

Penghantaran pulang simati

Pengangkutan ahli keluarga

Perkhidamatan pengiring kanak-kanak

Preskripsi pemindahanpenghantaran

Perkhidmatan Perjalanan

Perkhidmatan maklumat perjalanan udara

Perkhidmatan tempahan perjalanan udara

Maklumat perkhidmatan hotel

Perkhidmatan tempahan hotel

Perkhidmatan maklumat kereta sewa

Perkhidmatan tempahan kereta sewa

Maklumat Destinasi-Asas

Maklumat Destinasi-Maju

Perkhidmatan Concierge

Maklumat perkhidmatan perniagaan

Perkhidmatan mengatur susun perniagaan

Perkhidmatan kurier

Rujukan restoran

Tempahan restoran

Lokasi dan Penghantaran hadiah

Bantuan tiket acara

Barangan sukar dijumpai

Rujukan padang golf

Tempahan padang golf

Perkhidmatan Bantuan di Bahu Jalan

Perkhidmatan tunda kecemasan pembaikan kerosakan di bahu jalan

Penghantaran balik kenderaan

Bantuan penginapan hotel

Bantuan pengangkutan alternatif

Perkhidmatan Bantuan di Rumah

Perkhidmatan berkaitan elektrik

Bantuan paip dan sanitari

Bantuan kawalan seranggahaiwan perosak

Bantuan penghawa dingin

Anda boleh menghubungi Perkhidmatan ldquoWorld MasterCard Conciergerdquo di nombor +65 6291 1311

Untuk maklumat lanjut sila lawati wwwmastercardcom

Nota Perkhidmatan-perkhidmatan di atas disediakan oleh MasterCard International dan

perbelanjaan bagi perkhidmatan-perkhidmatan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh

Ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 7

Terma amp Syarat AFFINBANK World MasterCard

ISI KANDUNGAN

1 Takrif

2 Penerimaan Kad

3 Kemudahan Kad

4 Penggunaan Kad

5 PIN dan Bayar

6 Arahan-arahan Telekomunikasi

7 Tanggungjawab dan Liabiliti

8 Kad Tambahan

9 Akaun Kad

10 Kemudahan Kredit

11 Kewajipan Membayar

12 Tempoh Bebas Faedah untuk Transaksi Runcit

13 Caj Kewangan

14 Affin Bonus

15 Yuran dan Caj

16 Kesilapan Pertikaian dan Pemberitahuan

17 Pengecualian Liabiliti

18 Hak-hak Terlibat

19 Transaksi Luar Negara

20 Penamatan

21 Lain-lain

PERJANJIAN AHLI KAD

Ahli Kad dengan tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju terhadap terma-terma dan

syarat-syarat berikut sebagai balasan di atas persetujuan Affin Bank Berhad (25046-T) (selepas ini

dirujuk sebagai pihak Bank) untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh

pihak Bank kepada Ahli Kad (Ahli Kad hendaklah bermaksud pemegang kad AFFINBANK World

MasterCard pihak Bank) Adalah penting bagi Ahli Kad untuk membaca dengan teliti dan

memahami terma dan syarat di bawah sebelum menggunakan Kad

1 TAKRIF

Perkataan-perkataan dan fasal-fasal yang dirujuk di bawah di dalam Perjanjian Ahli Kad ini

(kemudian daripada ini dirujuk sebagai Perjanjian ini) membawa maksud seperti berikut

11 Saudagar Berkuasa hendaklah bermaksud mana-mana peruncit atau lain-lain

orang firma ataupun perbadanan yang bersetuju untuk menerima atau

menyebabkan rangkaiannya untuk menerima Kad tersebut apabila diserahkan

secara teratur

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 8

12 ATM hendaklah bermaksud Mesin Pengeluaran Tunai

13 Tempoh Penyata hendaklah bermaksud tempoh yang mana semua pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yuran-yuran dan caj-

caj yang digunakan oleh Ahli Kad direkodkan oleh pihak Bank di dalam penyata

bulanan

14 Hari Perniagaan hendaklah bermaksud mana-mana hari yang mana pihak Bank

dibuka untuk perniagaan

15 Kad hendaklah bermaksud kad AFFINBANK World MasterCard yang dikeluarkan

oleh pihak Bank

16 Akaun Kad hendaklah bermaksud akaun Ahli Kad yang dibuka dengan pihak

Bank untuk tujuan Perjanjian ini

17 Pendahuluan Tunai merujuk kepada pengeluaran tunai daripada Akaun Kad di

Cawangan pihak Bank yang telah ditetapkan cawangan-cawangan kepada bank-

bank ahli MasterCard yang mengambil bahagian ataupun di ATM pihak Bank yang

telah ditetapkan dan ATM bank-bank ahli MasterCard

18 Deraf-deraf Pendahuluan Tunai hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran

borang-borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank

kepada Saudagar Berkuasa untuk tujuan merekod mengesah dan sebagai

keterangan terhadap Pendahuluan Tunai oleh Ahli Kad melalui penggunaan Kad

yang akan dicaj ke Akaun Kad

19 Baki Semasa hendaklah bermaksud baki yang terdahulu dan jumlah pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yang digunakan oleh

Ahli Kad yang mana pihak Bank telah membeli Resit-resit Transaksi dan Deraf-

deraf Pendahuluan Tunai dan mana-mana yuran dan caj yang dikenakan oleh

pihak Bank ditolak bayaran yang dibuat oleh ahli Kad dan dikreditkan ke akaun Kad

semasa tempoh penyata

110 Kemudahan Kredit hendaklah bermaksud had yang dikenakan oleh pihak Bank

terhadap Ahli Kad di atas penggunaan Kad

111 ldquoTransaksi Tanpa Kadrdquo merujuk kepada bayaran transaksi Kad dimana fisikal Kad

tiada di tempat jualan

112 Tarikh Kena Dibayar hendaklah bermaksud 20 hari dari Tarikh Penyata Kad

seperti yang tertera di dalam Penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 9

113 e-perbankan hendaklah bermaksud pemberian produk dan perkhidmatan

perbankan melalui saluran elektronik termasuk melalui internet peranti mudah

alih telefon ATM dan mana-mana saluran elektronik lain

114 Caj Kewangan bermaksud Caj Kewangan yang dirujuk dalam Fasal 13

115 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

116 Bayaran Minimum Kena Dibayar merujuk kepada jumlah minimum yang perlu

dibayar oleh Ahli Kad menjelang Tarikh Bayaran Kena Dibayar

117 MasterCard International hendaklah bermaksud MasterCard International

Incorporated perbadanan keahlian yang dianjurkan di bawah undang-undang

Negeri Delaware Amerika Syarikat dan berpejabat serta mempunyai tempat

perniagaan utama di 888 Seventh Avenue New York 10106 Amerika Syarikat

118 PIN hendaklah bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diserahkan

kepada Ahli Kad untuk membolehkan akses ke transaksi-transaksi Kad melalui

ATM ataupun di Terminal Tempat Jualan Elektronik

119 Penyata hendaklah bermaksud Penyata MasterCard berkala yang dikeluarkan

oleh pihak Bank kepada Ahli Kad danatau Ahli Kad Tambahan yang menunjukkan

antara lain amaun yang dicaj Tarikh Kena Dibayar dan proses pengiraan Caj

Kewangan

120 Tarikh Penyata hendaklah bermaksud hari yang mana Penyata tersebut

dikeluarkan

121 Resit-Resit Transaksi hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran borang-

borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank untuk

tujuan merekod mengesah dan sebagai keterangan terhadap pembelian-

pembelian ataupun perkhidmatan-perkhidmatan digunakan oleh Ahli Kad melalui

penggunaan Kad yang akan dicaj ke Akaun Kad

122 Perkataan-perkataan yang memberitahukan nombor tunggal meliputi nombor

majmuk dan sebaliknya

123 Perkataan-perkataan yang memberitahukan golongan maskulin meliputi feminin

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

10

2 PENERIMAAN KAD

21 Penggunaan Kad dibataskan kepada sesiapa yang mana Kad dikeluarkan

kepadanya (Ahli Kad) dan Ahli Kad hendaklah menandatangani Kad dengan

serta-merta sebaik sahaja menerima Kad tersebut

22 Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank untuk mengaktifkan Kad bagi tujuan

menguatkuasakan transaksi Kad

23 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan PIN untuk Kad tersebut kepada Ahli Kad bagi

tujuan menguatkuasakan transaksi ATM dan di Terminal Tempat Jualan Elektronik

24 Dengan penerimaan Kad Ahli Kad adalah bertanggungjawab untuk

a patuh kepada terma dan syarat penggunaan Kad

b mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Kad dan

PIN selamat setiap masa termasuk di tempat kediaman Ahli Kad

Ini termasuk tidak

i mendedahkan butiran Kad atau PIN kepada pihak lain

ii menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad

iii menggunakan PIN yang dipilih dari tarikh lahir Ahli Kad kad pengenalan

lesen memandu atau nombor perhubungan

iv membenarkan pihak lain menggunakan Kad atau PIN dan

v Melakukan penipuan

c memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah selepas

mendapati Kad telah hilang dicuri transaksi tidak sah telah berlaku atau PIN

telah terjejas

d memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera apabila menerima Khidmat

Pesanan Ringkas (SMS) amaran transaksi bagi transaksi tidak sah

e memaklumkan dengan segera kepada pihak Bank mengenai apa-apa

pertukaran nombor perhubungan Ahli Kad

f menggunakan Kad dengan bertanggungjawab termasuk tidak menggunakan

Kad untuk aktiviti yang tidak dibenarkan dan

g menyemak Penyata Akaun Kad dan laporkan sebarang pencanggahan tanpa

berlengah

25 Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat kepada terma dan syarat ini Ahli Kad

hendaklah memotong Kad kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip

untuk memastikan ianya telah dirosakkan sepenuhnya dan serta-merta menghantar

kembali kepada pihak Bank dengan satu notis bertulis bahawa Kad telah

dikembalikan bagi pembatalan dilakukan Meskipun dengan pembatalan kad Ahli

Kad masih bertanggungjawab ke atas segala obligasi yang mungkin timbul

berikutan daripada pembatalan dan juga segala dan kesemua pelanggaran

perjanjian kebelakanganYuran tahunan dan cukai perkhidmatan atau sebahagian

daripadanya tidak akan dikembalikan kepada ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

11

3 KEMUDAHAN KAD

31 Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan

kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa

mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada

yang berikut

a Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang danatau

perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa yang mana pembayaran tersebut boleh

dicajkan kepada akaun Ahli Kad

b Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan danatau

ATM

c Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli

Kad atau

d Kemudahan-kemudahan yang lain tertakluk kepada pra-perjanjian dengan

pihak Bank jika terpakai

32 Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh

diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa tertakluk kepada budi

bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut

a Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli

MasterCard International bersama dengan bukti identiti ahli Kad dan

menandatangani rekod transaksi yang perluatau memasukkan PIN 6 digit di

Terminal Tempat Jualan Elektronik atau

b menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau

institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan

penggunaan ATM bank atau institusi tersebut atau

c Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan

perkhidmatan-perkhidmatan tersebut

4 PENGGUNAAN KAD

41 a Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang

disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal

Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit

melalui penggunaan Kad

b Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang

diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang

yang selamat Apabila diperlukan kod pengesahan atau ldquoOne-Time-Passwordrdquo

(OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan

pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian Dengan memberikan

maklumat tersebut bagi tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian ia

akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung

c Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan

Tunaiatau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk

menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai Deraf Pendahuluan Tunai

tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai

Transaksi Kad yang telah dibenarkan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 5: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 5

PERKHIDMATAN ldquoMASTERCARD GLOBALrdquo

Perkhidmatan ldquoMasterCard Globalrdquo memberi bantuan 24 jam dengan laporan kehilangan dan

kecurian kad Penggantian kad kecemasan dan Pendahuluan Tunai kecemasan Anda boleh

menghubungi wakil Perkhidmatan ldquoMasterCard Globalrdquo di beberapa nombor telefon bebas tol

seperti yang berikut

Malaysia 1-800-804594 Japan 00531-11-3886

China 10-800-110-7309 Korea 0079-811-887-0623

France 0-800-90-1387 Australia 1-800-120-113

Germany 088-819-1040 New Zealand 088-44-9140

Guam 1-800-307-7309 Philippines 1-800-1-111-0061

Hong Kong 800-966677 Singapore 800-1100-113

Indonesia 001803-1-887-0623 Taiwan 00801-10-3400

Italy 800-870-866 Thailand 001-800-11-887-0663

Di dalam United States nombor bebas tol adalah 1800 307 7309 Sekiranya nombor telefon bebas

tol negara tertentu tidak disenaraikan di atas anda boleh menghubungi 1-636-722-7111 atau lawati

wwwmastercardcomseaconsumeremergency-serviceshtml

Nota Nombor-nombor kecemasan adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis

PERKHIDMATAN ldquoWORLD MASTERCARD CONCIERGErdquo

Perkhidmatan ldquoWorld MasterCard Conciergerdquo sentiasa disisi anda 24 jam sehari bagi membantu

anda dengan pelbagai perkhidmatan domestik dan antarabangsa untuk kesenangan dan

ketenangan fikiran

Maklumat Pra-Berlepas (perkhidmatan hotline)

Pasport visa dan imunisasi

Kadar pertukaran wang asing

Rujukan Kedutaan dan Konsular

Maklumat am mengenai adat tempatan

Maklumat am mengenai etika perniagaan

Nasihat perjalanan dan maklumat adat tempatan

Peraturan Tambah Nilai Cukai

Perkhidmatan PelanconganBantuan Peribadi

Bantuan tunai kecemasan

Penghantaran tunai kecemasan

Bantuan jaminan kecemasan

Bantuan bayaran kecemasan

Rujukan undang-undang

Bantuan undang-undang

Bantuan interpritasi

Penyampaian Segera Pesanan

Bantuan bagasi

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 6

Perkhidmatan Kecemasan Perubatan Ketika Perjalanan

Perundingan perubatan penilaian dan cadangan perjalanan

Rujukan perubatan

Penghantaran doktor

Penghantaran balik perubatan

Pemindahan perubatan kecemasan

Penghantaran pulang simati

Pengangkutan ahli keluarga

Perkhidamatan pengiring kanak-kanak

Preskripsi pemindahanpenghantaran

Perkhidmatan Perjalanan

Perkhidmatan maklumat perjalanan udara

Perkhidmatan tempahan perjalanan udara

Maklumat perkhidmatan hotel

Perkhidmatan tempahan hotel

Perkhidmatan maklumat kereta sewa

Perkhidmatan tempahan kereta sewa

Maklumat Destinasi-Asas

Maklumat Destinasi-Maju

Perkhidmatan Concierge

Maklumat perkhidmatan perniagaan

Perkhidmatan mengatur susun perniagaan

Perkhidmatan kurier

Rujukan restoran

Tempahan restoran

Lokasi dan Penghantaran hadiah

Bantuan tiket acara

Barangan sukar dijumpai

Rujukan padang golf

Tempahan padang golf

Perkhidmatan Bantuan di Bahu Jalan

Perkhidmatan tunda kecemasan pembaikan kerosakan di bahu jalan

Penghantaran balik kenderaan

Bantuan penginapan hotel

Bantuan pengangkutan alternatif

Perkhidmatan Bantuan di Rumah

Perkhidmatan berkaitan elektrik

Bantuan paip dan sanitari

Bantuan kawalan seranggahaiwan perosak

Bantuan penghawa dingin

Anda boleh menghubungi Perkhidmatan ldquoWorld MasterCard Conciergerdquo di nombor +65 6291 1311

Untuk maklumat lanjut sila lawati wwwmastercardcom

Nota Perkhidmatan-perkhidmatan di atas disediakan oleh MasterCard International dan

perbelanjaan bagi perkhidmatan-perkhidmatan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh

Ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 7

Terma amp Syarat AFFINBANK World MasterCard

ISI KANDUNGAN

1 Takrif

2 Penerimaan Kad

3 Kemudahan Kad

4 Penggunaan Kad

5 PIN dan Bayar

6 Arahan-arahan Telekomunikasi

7 Tanggungjawab dan Liabiliti

8 Kad Tambahan

9 Akaun Kad

10 Kemudahan Kredit

11 Kewajipan Membayar

12 Tempoh Bebas Faedah untuk Transaksi Runcit

13 Caj Kewangan

14 Affin Bonus

15 Yuran dan Caj

16 Kesilapan Pertikaian dan Pemberitahuan

17 Pengecualian Liabiliti

18 Hak-hak Terlibat

19 Transaksi Luar Negara

20 Penamatan

21 Lain-lain

PERJANJIAN AHLI KAD

Ahli Kad dengan tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju terhadap terma-terma dan

syarat-syarat berikut sebagai balasan di atas persetujuan Affin Bank Berhad (25046-T) (selepas ini

dirujuk sebagai pihak Bank) untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh

pihak Bank kepada Ahli Kad (Ahli Kad hendaklah bermaksud pemegang kad AFFINBANK World

MasterCard pihak Bank) Adalah penting bagi Ahli Kad untuk membaca dengan teliti dan

memahami terma dan syarat di bawah sebelum menggunakan Kad

1 TAKRIF

Perkataan-perkataan dan fasal-fasal yang dirujuk di bawah di dalam Perjanjian Ahli Kad ini

(kemudian daripada ini dirujuk sebagai Perjanjian ini) membawa maksud seperti berikut

11 Saudagar Berkuasa hendaklah bermaksud mana-mana peruncit atau lain-lain

orang firma ataupun perbadanan yang bersetuju untuk menerima atau

menyebabkan rangkaiannya untuk menerima Kad tersebut apabila diserahkan

secara teratur

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 8

12 ATM hendaklah bermaksud Mesin Pengeluaran Tunai

13 Tempoh Penyata hendaklah bermaksud tempoh yang mana semua pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yuran-yuran dan caj-

caj yang digunakan oleh Ahli Kad direkodkan oleh pihak Bank di dalam penyata

bulanan

14 Hari Perniagaan hendaklah bermaksud mana-mana hari yang mana pihak Bank

dibuka untuk perniagaan

15 Kad hendaklah bermaksud kad AFFINBANK World MasterCard yang dikeluarkan

oleh pihak Bank

16 Akaun Kad hendaklah bermaksud akaun Ahli Kad yang dibuka dengan pihak

Bank untuk tujuan Perjanjian ini

17 Pendahuluan Tunai merujuk kepada pengeluaran tunai daripada Akaun Kad di

Cawangan pihak Bank yang telah ditetapkan cawangan-cawangan kepada bank-

bank ahli MasterCard yang mengambil bahagian ataupun di ATM pihak Bank yang

telah ditetapkan dan ATM bank-bank ahli MasterCard

18 Deraf-deraf Pendahuluan Tunai hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran

borang-borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank

kepada Saudagar Berkuasa untuk tujuan merekod mengesah dan sebagai

keterangan terhadap Pendahuluan Tunai oleh Ahli Kad melalui penggunaan Kad

yang akan dicaj ke Akaun Kad

19 Baki Semasa hendaklah bermaksud baki yang terdahulu dan jumlah pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yang digunakan oleh

Ahli Kad yang mana pihak Bank telah membeli Resit-resit Transaksi dan Deraf-

deraf Pendahuluan Tunai dan mana-mana yuran dan caj yang dikenakan oleh

pihak Bank ditolak bayaran yang dibuat oleh ahli Kad dan dikreditkan ke akaun Kad

semasa tempoh penyata

110 Kemudahan Kredit hendaklah bermaksud had yang dikenakan oleh pihak Bank

terhadap Ahli Kad di atas penggunaan Kad

111 ldquoTransaksi Tanpa Kadrdquo merujuk kepada bayaran transaksi Kad dimana fisikal Kad

tiada di tempat jualan

112 Tarikh Kena Dibayar hendaklah bermaksud 20 hari dari Tarikh Penyata Kad

seperti yang tertera di dalam Penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 9

113 e-perbankan hendaklah bermaksud pemberian produk dan perkhidmatan

perbankan melalui saluran elektronik termasuk melalui internet peranti mudah

alih telefon ATM dan mana-mana saluran elektronik lain

114 Caj Kewangan bermaksud Caj Kewangan yang dirujuk dalam Fasal 13

115 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

116 Bayaran Minimum Kena Dibayar merujuk kepada jumlah minimum yang perlu

dibayar oleh Ahli Kad menjelang Tarikh Bayaran Kena Dibayar

117 MasterCard International hendaklah bermaksud MasterCard International

Incorporated perbadanan keahlian yang dianjurkan di bawah undang-undang

Negeri Delaware Amerika Syarikat dan berpejabat serta mempunyai tempat

perniagaan utama di 888 Seventh Avenue New York 10106 Amerika Syarikat

118 PIN hendaklah bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diserahkan

kepada Ahli Kad untuk membolehkan akses ke transaksi-transaksi Kad melalui

ATM ataupun di Terminal Tempat Jualan Elektronik

119 Penyata hendaklah bermaksud Penyata MasterCard berkala yang dikeluarkan

oleh pihak Bank kepada Ahli Kad danatau Ahli Kad Tambahan yang menunjukkan

antara lain amaun yang dicaj Tarikh Kena Dibayar dan proses pengiraan Caj

Kewangan

120 Tarikh Penyata hendaklah bermaksud hari yang mana Penyata tersebut

dikeluarkan

121 Resit-Resit Transaksi hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran borang-

borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank untuk

tujuan merekod mengesah dan sebagai keterangan terhadap pembelian-

pembelian ataupun perkhidmatan-perkhidmatan digunakan oleh Ahli Kad melalui

penggunaan Kad yang akan dicaj ke Akaun Kad

122 Perkataan-perkataan yang memberitahukan nombor tunggal meliputi nombor

majmuk dan sebaliknya

123 Perkataan-perkataan yang memberitahukan golongan maskulin meliputi feminin

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

10

2 PENERIMAAN KAD

21 Penggunaan Kad dibataskan kepada sesiapa yang mana Kad dikeluarkan

kepadanya (Ahli Kad) dan Ahli Kad hendaklah menandatangani Kad dengan

serta-merta sebaik sahaja menerima Kad tersebut

22 Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank untuk mengaktifkan Kad bagi tujuan

menguatkuasakan transaksi Kad

23 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan PIN untuk Kad tersebut kepada Ahli Kad bagi

tujuan menguatkuasakan transaksi ATM dan di Terminal Tempat Jualan Elektronik

24 Dengan penerimaan Kad Ahli Kad adalah bertanggungjawab untuk

a patuh kepada terma dan syarat penggunaan Kad

b mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Kad dan

PIN selamat setiap masa termasuk di tempat kediaman Ahli Kad

Ini termasuk tidak

i mendedahkan butiran Kad atau PIN kepada pihak lain

ii menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad

iii menggunakan PIN yang dipilih dari tarikh lahir Ahli Kad kad pengenalan

lesen memandu atau nombor perhubungan

iv membenarkan pihak lain menggunakan Kad atau PIN dan

v Melakukan penipuan

c memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah selepas

mendapati Kad telah hilang dicuri transaksi tidak sah telah berlaku atau PIN

telah terjejas

d memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera apabila menerima Khidmat

Pesanan Ringkas (SMS) amaran transaksi bagi transaksi tidak sah

e memaklumkan dengan segera kepada pihak Bank mengenai apa-apa

pertukaran nombor perhubungan Ahli Kad

f menggunakan Kad dengan bertanggungjawab termasuk tidak menggunakan

Kad untuk aktiviti yang tidak dibenarkan dan

g menyemak Penyata Akaun Kad dan laporkan sebarang pencanggahan tanpa

berlengah

25 Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat kepada terma dan syarat ini Ahli Kad

hendaklah memotong Kad kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip

untuk memastikan ianya telah dirosakkan sepenuhnya dan serta-merta menghantar

kembali kepada pihak Bank dengan satu notis bertulis bahawa Kad telah

dikembalikan bagi pembatalan dilakukan Meskipun dengan pembatalan kad Ahli

Kad masih bertanggungjawab ke atas segala obligasi yang mungkin timbul

berikutan daripada pembatalan dan juga segala dan kesemua pelanggaran

perjanjian kebelakanganYuran tahunan dan cukai perkhidmatan atau sebahagian

daripadanya tidak akan dikembalikan kepada ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

11

3 KEMUDAHAN KAD

31 Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan

kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa

mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada

yang berikut

a Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang danatau

perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa yang mana pembayaran tersebut boleh

dicajkan kepada akaun Ahli Kad

b Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan danatau

ATM

c Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli

Kad atau

d Kemudahan-kemudahan yang lain tertakluk kepada pra-perjanjian dengan

pihak Bank jika terpakai

32 Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh

diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa tertakluk kepada budi

bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut

a Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli

MasterCard International bersama dengan bukti identiti ahli Kad dan

menandatangani rekod transaksi yang perluatau memasukkan PIN 6 digit di

Terminal Tempat Jualan Elektronik atau

b menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau

institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan

penggunaan ATM bank atau institusi tersebut atau

c Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan

perkhidmatan-perkhidmatan tersebut

4 PENGGUNAAN KAD

41 a Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang

disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal

Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit

melalui penggunaan Kad

b Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang

diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang

yang selamat Apabila diperlukan kod pengesahan atau ldquoOne-Time-Passwordrdquo

(OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan

pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian Dengan memberikan

maklumat tersebut bagi tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian ia

akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung

c Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan

Tunaiatau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk

menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai Deraf Pendahuluan Tunai

tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai

Transaksi Kad yang telah dibenarkan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 6: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 6

Perkhidmatan Kecemasan Perubatan Ketika Perjalanan

Perundingan perubatan penilaian dan cadangan perjalanan

Rujukan perubatan

Penghantaran doktor

Penghantaran balik perubatan

Pemindahan perubatan kecemasan

Penghantaran pulang simati

Pengangkutan ahli keluarga

Perkhidamatan pengiring kanak-kanak

Preskripsi pemindahanpenghantaran

Perkhidmatan Perjalanan

Perkhidmatan maklumat perjalanan udara

Perkhidmatan tempahan perjalanan udara

Maklumat perkhidmatan hotel

Perkhidmatan tempahan hotel

Perkhidmatan maklumat kereta sewa

Perkhidmatan tempahan kereta sewa

Maklumat Destinasi-Asas

Maklumat Destinasi-Maju

Perkhidmatan Concierge

Maklumat perkhidmatan perniagaan

Perkhidmatan mengatur susun perniagaan

Perkhidmatan kurier

Rujukan restoran

Tempahan restoran

Lokasi dan Penghantaran hadiah

Bantuan tiket acara

Barangan sukar dijumpai

Rujukan padang golf

Tempahan padang golf

Perkhidmatan Bantuan di Bahu Jalan

Perkhidmatan tunda kecemasan pembaikan kerosakan di bahu jalan

Penghantaran balik kenderaan

Bantuan penginapan hotel

Bantuan pengangkutan alternatif

Perkhidmatan Bantuan di Rumah

Perkhidmatan berkaitan elektrik

Bantuan paip dan sanitari

Bantuan kawalan seranggahaiwan perosak

Bantuan penghawa dingin

Anda boleh menghubungi Perkhidmatan ldquoWorld MasterCard Conciergerdquo di nombor +65 6291 1311

Untuk maklumat lanjut sila lawati wwwmastercardcom

Nota Perkhidmatan-perkhidmatan di atas disediakan oleh MasterCard International dan

perbelanjaan bagi perkhidmatan-perkhidmatan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh

Ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 7

Terma amp Syarat AFFINBANK World MasterCard

ISI KANDUNGAN

1 Takrif

2 Penerimaan Kad

3 Kemudahan Kad

4 Penggunaan Kad

5 PIN dan Bayar

6 Arahan-arahan Telekomunikasi

7 Tanggungjawab dan Liabiliti

8 Kad Tambahan

9 Akaun Kad

10 Kemudahan Kredit

11 Kewajipan Membayar

12 Tempoh Bebas Faedah untuk Transaksi Runcit

13 Caj Kewangan

14 Affin Bonus

15 Yuran dan Caj

16 Kesilapan Pertikaian dan Pemberitahuan

17 Pengecualian Liabiliti

18 Hak-hak Terlibat

19 Transaksi Luar Negara

20 Penamatan

21 Lain-lain

PERJANJIAN AHLI KAD

Ahli Kad dengan tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju terhadap terma-terma dan

syarat-syarat berikut sebagai balasan di atas persetujuan Affin Bank Berhad (25046-T) (selepas ini

dirujuk sebagai pihak Bank) untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh

pihak Bank kepada Ahli Kad (Ahli Kad hendaklah bermaksud pemegang kad AFFINBANK World

MasterCard pihak Bank) Adalah penting bagi Ahli Kad untuk membaca dengan teliti dan

memahami terma dan syarat di bawah sebelum menggunakan Kad

1 TAKRIF

Perkataan-perkataan dan fasal-fasal yang dirujuk di bawah di dalam Perjanjian Ahli Kad ini

(kemudian daripada ini dirujuk sebagai Perjanjian ini) membawa maksud seperti berikut

11 Saudagar Berkuasa hendaklah bermaksud mana-mana peruncit atau lain-lain

orang firma ataupun perbadanan yang bersetuju untuk menerima atau

menyebabkan rangkaiannya untuk menerima Kad tersebut apabila diserahkan

secara teratur

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 8

12 ATM hendaklah bermaksud Mesin Pengeluaran Tunai

13 Tempoh Penyata hendaklah bermaksud tempoh yang mana semua pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yuran-yuran dan caj-

caj yang digunakan oleh Ahli Kad direkodkan oleh pihak Bank di dalam penyata

bulanan

14 Hari Perniagaan hendaklah bermaksud mana-mana hari yang mana pihak Bank

dibuka untuk perniagaan

15 Kad hendaklah bermaksud kad AFFINBANK World MasterCard yang dikeluarkan

oleh pihak Bank

16 Akaun Kad hendaklah bermaksud akaun Ahli Kad yang dibuka dengan pihak

Bank untuk tujuan Perjanjian ini

17 Pendahuluan Tunai merujuk kepada pengeluaran tunai daripada Akaun Kad di

Cawangan pihak Bank yang telah ditetapkan cawangan-cawangan kepada bank-

bank ahli MasterCard yang mengambil bahagian ataupun di ATM pihak Bank yang

telah ditetapkan dan ATM bank-bank ahli MasterCard

18 Deraf-deraf Pendahuluan Tunai hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran

borang-borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank

kepada Saudagar Berkuasa untuk tujuan merekod mengesah dan sebagai

keterangan terhadap Pendahuluan Tunai oleh Ahli Kad melalui penggunaan Kad

yang akan dicaj ke Akaun Kad

19 Baki Semasa hendaklah bermaksud baki yang terdahulu dan jumlah pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yang digunakan oleh

Ahli Kad yang mana pihak Bank telah membeli Resit-resit Transaksi dan Deraf-

deraf Pendahuluan Tunai dan mana-mana yuran dan caj yang dikenakan oleh

pihak Bank ditolak bayaran yang dibuat oleh ahli Kad dan dikreditkan ke akaun Kad

semasa tempoh penyata

110 Kemudahan Kredit hendaklah bermaksud had yang dikenakan oleh pihak Bank

terhadap Ahli Kad di atas penggunaan Kad

111 ldquoTransaksi Tanpa Kadrdquo merujuk kepada bayaran transaksi Kad dimana fisikal Kad

tiada di tempat jualan

112 Tarikh Kena Dibayar hendaklah bermaksud 20 hari dari Tarikh Penyata Kad

seperti yang tertera di dalam Penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 9

113 e-perbankan hendaklah bermaksud pemberian produk dan perkhidmatan

perbankan melalui saluran elektronik termasuk melalui internet peranti mudah

alih telefon ATM dan mana-mana saluran elektronik lain

114 Caj Kewangan bermaksud Caj Kewangan yang dirujuk dalam Fasal 13

115 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

116 Bayaran Minimum Kena Dibayar merujuk kepada jumlah minimum yang perlu

dibayar oleh Ahli Kad menjelang Tarikh Bayaran Kena Dibayar

117 MasterCard International hendaklah bermaksud MasterCard International

Incorporated perbadanan keahlian yang dianjurkan di bawah undang-undang

Negeri Delaware Amerika Syarikat dan berpejabat serta mempunyai tempat

perniagaan utama di 888 Seventh Avenue New York 10106 Amerika Syarikat

118 PIN hendaklah bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diserahkan

kepada Ahli Kad untuk membolehkan akses ke transaksi-transaksi Kad melalui

ATM ataupun di Terminal Tempat Jualan Elektronik

119 Penyata hendaklah bermaksud Penyata MasterCard berkala yang dikeluarkan

oleh pihak Bank kepada Ahli Kad danatau Ahli Kad Tambahan yang menunjukkan

antara lain amaun yang dicaj Tarikh Kena Dibayar dan proses pengiraan Caj

Kewangan

120 Tarikh Penyata hendaklah bermaksud hari yang mana Penyata tersebut

dikeluarkan

121 Resit-Resit Transaksi hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran borang-

borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank untuk

tujuan merekod mengesah dan sebagai keterangan terhadap pembelian-

pembelian ataupun perkhidmatan-perkhidmatan digunakan oleh Ahli Kad melalui

penggunaan Kad yang akan dicaj ke Akaun Kad

122 Perkataan-perkataan yang memberitahukan nombor tunggal meliputi nombor

majmuk dan sebaliknya

123 Perkataan-perkataan yang memberitahukan golongan maskulin meliputi feminin

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

10

2 PENERIMAAN KAD

21 Penggunaan Kad dibataskan kepada sesiapa yang mana Kad dikeluarkan

kepadanya (Ahli Kad) dan Ahli Kad hendaklah menandatangani Kad dengan

serta-merta sebaik sahaja menerima Kad tersebut

22 Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank untuk mengaktifkan Kad bagi tujuan

menguatkuasakan transaksi Kad

23 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan PIN untuk Kad tersebut kepada Ahli Kad bagi

tujuan menguatkuasakan transaksi ATM dan di Terminal Tempat Jualan Elektronik

24 Dengan penerimaan Kad Ahli Kad adalah bertanggungjawab untuk

a patuh kepada terma dan syarat penggunaan Kad

b mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Kad dan

PIN selamat setiap masa termasuk di tempat kediaman Ahli Kad

Ini termasuk tidak

i mendedahkan butiran Kad atau PIN kepada pihak lain

ii menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad

iii menggunakan PIN yang dipilih dari tarikh lahir Ahli Kad kad pengenalan

lesen memandu atau nombor perhubungan

iv membenarkan pihak lain menggunakan Kad atau PIN dan

v Melakukan penipuan

c memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah selepas

mendapati Kad telah hilang dicuri transaksi tidak sah telah berlaku atau PIN

telah terjejas

d memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera apabila menerima Khidmat

Pesanan Ringkas (SMS) amaran transaksi bagi transaksi tidak sah

e memaklumkan dengan segera kepada pihak Bank mengenai apa-apa

pertukaran nombor perhubungan Ahli Kad

f menggunakan Kad dengan bertanggungjawab termasuk tidak menggunakan

Kad untuk aktiviti yang tidak dibenarkan dan

g menyemak Penyata Akaun Kad dan laporkan sebarang pencanggahan tanpa

berlengah

25 Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat kepada terma dan syarat ini Ahli Kad

hendaklah memotong Kad kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip

untuk memastikan ianya telah dirosakkan sepenuhnya dan serta-merta menghantar

kembali kepada pihak Bank dengan satu notis bertulis bahawa Kad telah

dikembalikan bagi pembatalan dilakukan Meskipun dengan pembatalan kad Ahli

Kad masih bertanggungjawab ke atas segala obligasi yang mungkin timbul

berikutan daripada pembatalan dan juga segala dan kesemua pelanggaran

perjanjian kebelakanganYuran tahunan dan cukai perkhidmatan atau sebahagian

daripadanya tidak akan dikembalikan kepada ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

11

3 KEMUDAHAN KAD

31 Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan

kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa

mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada

yang berikut

a Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang danatau

perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa yang mana pembayaran tersebut boleh

dicajkan kepada akaun Ahli Kad

b Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan danatau

ATM

c Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli

Kad atau

d Kemudahan-kemudahan yang lain tertakluk kepada pra-perjanjian dengan

pihak Bank jika terpakai

32 Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh

diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa tertakluk kepada budi

bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut

a Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli

MasterCard International bersama dengan bukti identiti ahli Kad dan

menandatangani rekod transaksi yang perluatau memasukkan PIN 6 digit di

Terminal Tempat Jualan Elektronik atau

b menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau

institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan

penggunaan ATM bank atau institusi tersebut atau

c Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan

perkhidmatan-perkhidmatan tersebut

4 PENGGUNAAN KAD

41 a Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang

disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal

Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit

melalui penggunaan Kad

b Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang

diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang

yang selamat Apabila diperlukan kod pengesahan atau ldquoOne-Time-Passwordrdquo

(OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan

pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian Dengan memberikan

maklumat tersebut bagi tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian ia

akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung

c Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan

Tunaiatau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk

menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai Deraf Pendahuluan Tunai

tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai

Transaksi Kad yang telah dibenarkan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 7: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 7

Terma amp Syarat AFFINBANK World MasterCard

ISI KANDUNGAN

1 Takrif

2 Penerimaan Kad

3 Kemudahan Kad

4 Penggunaan Kad

5 PIN dan Bayar

6 Arahan-arahan Telekomunikasi

7 Tanggungjawab dan Liabiliti

8 Kad Tambahan

9 Akaun Kad

10 Kemudahan Kredit

11 Kewajipan Membayar

12 Tempoh Bebas Faedah untuk Transaksi Runcit

13 Caj Kewangan

14 Affin Bonus

15 Yuran dan Caj

16 Kesilapan Pertikaian dan Pemberitahuan

17 Pengecualian Liabiliti

18 Hak-hak Terlibat

19 Transaksi Luar Negara

20 Penamatan

21 Lain-lain

PERJANJIAN AHLI KAD

Ahli Kad dengan tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju terhadap terma-terma dan

syarat-syarat berikut sebagai balasan di atas persetujuan Affin Bank Berhad (25046-T) (selepas ini

dirujuk sebagai pihak Bank) untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh

pihak Bank kepada Ahli Kad (Ahli Kad hendaklah bermaksud pemegang kad AFFINBANK World

MasterCard pihak Bank) Adalah penting bagi Ahli Kad untuk membaca dengan teliti dan

memahami terma dan syarat di bawah sebelum menggunakan Kad

1 TAKRIF

Perkataan-perkataan dan fasal-fasal yang dirujuk di bawah di dalam Perjanjian Ahli Kad ini

(kemudian daripada ini dirujuk sebagai Perjanjian ini) membawa maksud seperti berikut

11 Saudagar Berkuasa hendaklah bermaksud mana-mana peruncit atau lain-lain

orang firma ataupun perbadanan yang bersetuju untuk menerima atau

menyebabkan rangkaiannya untuk menerima Kad tersebut apabila diserahkan

secara teratur

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 8

12 ATM hendaklah bermaksud Mesin Pengeluaran Tunai

13 Tempoh Penyata hendaklah bermaksud tempoh yang mana semua pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yuran-yuran dan caj-

caj yang digunakan oleh Ahli Kad direkodkan oleh pihak Bank di dalam penyata

bulanan

14 Hari Perniagaan hendaklah bermaksud mana-mana hari yang mana pihak Bank

dibuka untuk perniagaan

15 Kad hendaklah bermaksud kad AFFINBANK World MasterCard yang dikeluarkan

oleh pihak Bank

16 Akaun Kad hendaklah bermaksud akaun Ahli Kad yang dibuka dengan pihak

Bank untuk tujuan Perjanjian ini

17 Pendahuluan Tunai merujuk kepada pengeluaran tunai daripada Akaun Kad di

Cawangan pihak Bank yang telah ditetapkan cawangan-cawangan kepada bank-

bank ahli MasterCard yang mengambil bahagian ataupun di ATM pihak Bank yang

telah ditetapkan dan ATM bank-bank ahli MasterCard

18 Deraf-deraf Pendahuluan Tunai hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran

borang-borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank

kepada Saudagar Berkuasa untuk tujuan merekod mengesah dan sebagai

keterangan terhadap Pendahuluan Tunai oleh Ahli Kad melalui penggunaan Kad

yang akan dicaj ke Akaun Kad

19 Baki Semasa hendaklah bermaksud baki yang terdahulu dan jumlah pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yang digunakan oleh

Ahli Kad yang mana pihak Bank telah membeli Resit-resit Transaksi dan Deraf-

deraf Pendahuluan Tunai dan mana-mana yuran dan caj yang dikenakan oleh

pihak Bank ditolak bayaran yang dibuat oleh ahli Kad dan dikreditkan ke akaun Kad

semasa tempoh penyata

110 Kemudahan Kredit hendaklah bermaksud had yang dikenakan oleh pihak Bank

terhadap Ahli Kad di atas penggunaan Kad

111 ldquoTransaksi Tanpa Kadrdquo merujuk kepada bayaran transaksi Kad dimana fisikal Kad

tiada di tempat jualan

112 Tarikh Kena Dibayar hendaklah bermaksud 20 hari dari Tarikh Penyata Kad

seperti yang tertera di dalam Penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 9

113 e-perbankan hendaklah bermaksud pemberian produk dan perkhidmatan

perbankan melalui saluran elektronik termasuk melalui internet peranti mudah

alih telefon ATM dan mana-mana saluran elektronik lain

114 Caj Kewangan bermaksud Caj Kewangan yang dirujuk dalam Fasal 13

115 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

116 Bayaran Minimum Kena Dibayar merujuk kepada jumlah minimum yang perlu

dibayar oleh Ahli Kad menjelang Tarikh Bayaran Kena Dibayar

117 MasterCard International hendaklah bermaksud MasterCard International

Incorporated perbadanan keahlian yang dianjurkan di bawah undang-undang

Negeri Delaware Amerika Syarikat dan berpejabat serta mempunyai tempat

perniagaan utama di 888 Seventh Avenue New York 10106 Amerika Syarikat

118 PIN hendaklah bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diserahkan

kepada Ahli Kad untuk membolehkan akses ke transaksi-transaksi Kad melalui

ATM ataupun di Terminal Tempat Jualan Elektronik

119 Penyata hendaklah bermaksud Penyata MasterCard berkala yang dikeluarkan

oleh pihak Bank kepada Ahli Kad danatau Ahli Kad Tambahan yang menunjukkan

antara lain amaun yang dicaj Tarikh Kena Dibayar dan proses pengiraan Caj

Kewangan

120 Tarikh Penyata hendaklah bermaksud hari yang mana Penyata tersebut

dikeluarkan

121 Resit-Resit Transaksi hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran borang-

borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank untuk

tujuan merekod mengesah dan sebagai keterangan terhadap pembelian-

pembelian ataupun perkhidmatan-perkhidmatan digunakan oleh Ahli Kad melalui

penggunaan Kad yang akan dicaj ke Akaun Kad

122 Perkataan-perkataan yang memberitahukan nombor tunggal meliputi nombor

majmuk dan sebaliknya

123 Perkataan-perkataan yang memberitahukan golongan maskulin meliputi feminin

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

10

2 PENERIMAAN KAD

21 Penggunaan Kad dibataskan kepada sesiapa yang mana Kad dikeluarkan

kepadanya (Ahli Kad) dan Ahli Kad hendaklah menandatangani Kad dengan

serta-merta sebaik sahaja menerima Kad tersebut

22 Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank untuk mengaktifkan Kad bagi tujuan

menguatkuasakan transaksi Kad

23 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan PIN untuk Kad tersebut kepada Ahli Kad bagi

tujuan menguatkuasakan transaksi ATM dan di Terminal Tempat Jualan Elektronik

24 Dengan penerimaan Kad Ahli Kad adalah bertanggungjawab untuk

a patuh kepada terma dan syarat penggunaan Kad

b mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Kad dan

PIN selamat setiap masa termasuk di tempat kediaman Ahli Kad

Ini termasuk tidak

i mendedahkan butiran Kad atau PIN kepada pihak lain

ii menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad

iii menggunakan PIN yang dipilih dari tarikh lahir Ahli Kad kad pengenalan

lesen memandu atau nombor perhubungan

iv membenarkan pihak lain menggunakan Kad atau PIN dan

v Melakukan penipuan

c memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah selepas

mendapati Kad telah hilang dicuri transaksi tidak sah telah berlaku atau PIN

telah terjejas

d memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera apabila menerima Khidmat

Pesanan Ringkas (SMS) amaran transaksi bagi transaksi tidak sah

e memaklumkan dengan segera kepada pihak Bank mengenai apa-apa

pertukaran nombor perhubungan Ahli Kad

f menggunakan Kad dengan bertanggungjawab termasuk tidak menggunakan

Kad untuk aktiviti yang tidak dibenarkan dan

g menyemak Penyata Akaun Kad dan laporkan sebarang pencanggahan tanpa

berlengah

25 Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat kepada terma dan syarat ini Ahli Kad

hendaklah memotong Kad kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip

untuk memastikan ianya telah dirosakkan sepenuhnya dan serta-merta menghantar

kembali kepada pihak Bank dengan satu notis bertulis bahawa Kad telah

dikembalikan bagi pembatalan dilakukan Meskipun dengan pembatalan kad Ahli

Kad masih bertanggungjawab ke atas segala obligasi yang mungkin timbul

berikutan daripada pembatalan dan juga segala dan kesemua pelanggaran

perjanjian kebelakanganYuran tahunan dan cukai perkhidmatan atau sebahagian

daripadanya tidak akan dikembalikan kepada ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

11

3 KEMUDAHAN KAD

31 Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan

kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa

mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada

yang berikut

a Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang danatau

perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa yang mana pembayaran tersebut boleh

dicajkan kepada akaun Ahli Kad

b Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan danatau

ATM

c Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli

Kad atau

d Kemudahan-kemudahan yang lain tertakluk kepada pra-perjanjian dengan

pihak Bank jika terpakai

32 Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh

diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa tertakluk kepada budi

bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut

a Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli

MasterCard International bersama dengan bukti identiti ahli Kad dan

menandatangani rekod transaksi yang perluatau memasukkan PIN 6 digit di

Terminal Tempat Jualan Elektronik atau

b menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau

institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan

penggunaan ATM bank atau institusi tersebut atau

c Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan

perkhidmatan-perkhidmatan tersebut

4 PENGGUNAAN KAD

41 a Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang

disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal

Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit

melalui penggunaan Kad

b Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang

diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang

yang selamat Apabila diperlukan kod pengesahan atau ldquoOne-Time-Passwordrdquo

(OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan

pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian Dengan memberikan

maklumat tersebut bagi tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian ia

akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung

c Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan

Tunaiatau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk

menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai Deraf Pendahuluan Tunai

tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai

Transaksi Kad yang telah dibenarkan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 8: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 8

12 ATM hendaklah bermaksud Mesin Pengeluaran Tunai

13 Tempoh Penyata hendaklah bermaksud tempoh yang mana semua pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yuran-yuran dan caj-

caj yang digunakan oleh Ahli Kad direkodkan oleh pihak Bank di dalam penyata

bulanan

14 Hari Perniagaan hendaklah bermaksud mana-mana hari yang mana pihak Bank

dibuka untuk perniagaan

15 Kad hendaklah bermaksud kad AFFINBANK World MasterCard yang dikeluarkan

oleh pihak Bank

16 Akaun Kad hendaklah bermaksud akaun Ahli Kad yang dibuka dengan pihak

Bank untuk tujuan Perjanjian ini

17 Pendahuluan Tunai merujuk kepada pengeluaran tunai daripada Akaun Kad di

Cawangan pihak Bank yang telah ditetapkan cawangan-cawangan kepada bank-

bank ahli MasterCard yang mengambil bahagian ataupun di ATM pihak Bank yang

telah ditetapkan dan ATM bank-bank ahli MasterCard

18 Deraf-deraf Pendahuluan Tunai hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran

borang-borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank

kepada Saudagar Berkuasa untuk tujuan merekod mengesah dan sebagai

keterangan terhadap Pendahuluan Tunai oleh Ahli Kad melalui penggunaan Kad

yang akan dicaj ke Akaun Kad

19 Baki Semasa hendaklah bermaksud baki yang terdahulu dan jumlah pembelian

barang-barang danatau perkhidmatan Pendahuluan Tunai yang digunakan oleh

Ahli Kad yang mana pihak Bank telah membeli Resit-resit Transaksi dan Deraf-

deraf Pendahuluan Tunai dan mana-mana yuran dan caj yang dikenakan oleh

pihak Bank ditolak bayaran yang dibuat oleh ahli Kad dan dikreditkan ke akaun Kad

semasa tempoh penyata

110 Kemudahan Kredit hendaklah bermaksud had yang dikenakan oleh pihak Bank

terhadap Ahli Kad di atas penggunaan Kad

111 ldquoTransaksi Tanpa Kadrdquo merujuk kepada bayaran transaksi Kad dimana fisikal Kad

tiada di tempat jualan

112 Tarikh Kena Dibayar hendaklah bermaksud 20 hari dari Tarikh Penyata Kad

seperti yang tertera di dalam Penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 9

113 e-perbankan hendaklah bermaksud pemberian produk dan perkhidmatan

perbankan melalui saluran elektronik termasuk melalui internet peranti mudah

alih telefon ATM dan mana-mana saluran elektronik lain

114 Caj Kewangan bermaksud Caj Kewangan yang dirujuk dalam Fasal 13

115 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

116 Bayaran Minimum Kena Dibayar merujuk kepada jumlah minimum yang perlu

dibayar oleh Ahli Kad menjelang Tarikh Bayaran Kena Dibayar

117 MasterCard International hendaklah bermaksud MasterCard International

Incorporated perbadanan keahlian yang dianjurkan di bawah undang-undang

Negeri Delaware Amerika Syarikat dan berpejabat serta mempunyai tempat

perniagaan utama di 888 Seventh Avenue New York 10106 Amerika Syarikat

118 PIN hendaklah bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diserahkan

kepada Ahli Kad untuk membolehkan akses ke transaksi-transaksi Kad melalui

ATM ataupun di Terminal Tempat Jualan Elektronik

119 Penyata hendaklah bermaksud Penyata MasterCard berkala yang dikeluarkan

oleh pihak Bank kepada Ahli Kad danatau Ahli Kad Tambahan yang menunjukkan

antara lain amaun yang dicaj Tarikh Kena Dibayar dan proses pengiraan Caj

Kewangan

120 Tarikh Penyata hendaklah bermaksud hari yang mana Penyata tersebut

dikeluarkan

121 Resit-Resit Transaksi hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran borang-

borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank untuk

tujuan merekod mengesah dan sebagai keterangan terhadap pembelian-

pembelian ataupun perkhidmatan-perkhidmatan digunakan oleh Ahli Kad melalui

penggunaan Kad yang akan dicaj ke Akaun Kad

122 Perkataan-perkataan yang memberitahukan nombor tunggal meliputi nombor

majmuk dan sebaliknya

123 Perkataan-perkataan yang memberitahukan golongan maskulin meliputi feminin

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

10

2 PENERIMAAN KAD

21 Penggunaan Kad dibataskan kepada sesiapa yang mana Kad dikeluarkan

kepadanya (Ahli Kad) dan Ahli Kad hendaklah menandatangani Kad dengan

serta-merta sebaik sahaja menerima Kad tersebut

22 Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank untuk mengaktifkan Kad bagi tujuan

menguatkuasakan transaksi Kad

23 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan PIN untuk Kad tersebut kepada Ahli Kad bagi

tujuan menguatkuasakan transaksi ATM dan di Terminal Tempat Jualan Elektronik

24 Dengan penerimaan Kad Ahli Kad adalah bertanggungjawab untuk

a patuh kepada terma dan syarat penggunaan Kad

b mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Kad dan

PIN selamat setiap masa termasuk di tempat kediaman Ahli Kad

Ini termasuk tidak

i mendedahkan butiran Kad atau PIN kepada pihak lain

ii menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad

iii menggunakan PIN yang dipilih dari tarikh lahir Ahli Kad kad pengenalan

lesen memandu atau nombor perhubungan

iv membenarkan pihak lain menggunakan Kad atau PIN dan

v Melakukan penipuan

c memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah selepas

mendapati Kad telah hilang dicuri transaksi tidak sah telah berlaku atau PIN

telah terjejas

d memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera apabila menerima Khidmat

Pesanan Ringkas (SMS) amaran transaksi bagi transaksi tidak sah

e memaklumkan dengan segera kepada pihak Bank mengenai apa-apa

pertukaran nombor perhubungan Ahli Kad

f menggunakan Kad dengan bertanggungjawab termasuk tidak menggunakan

Kad untuk aktiviti yang tidak dibenarkan dan

g menyemak Penyata Akaun Kad dan laporkan sebarang pencanggahan tanpa

berlengah

25 Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat kepada terma dan syarat ini Ahli Kad

hendaklah memotong Kad kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip

untuk memastikan ianya telah dirosakkan sepenuhnya dan serta-merta menghantar

kembali kepada pihak Bank dengan satu notis bertulis bahawa Kad telah

dikembalikan bagi pembatalan dilakukan Meskipun dengan pembatalan kad Ahli

Kad masih bertanggungjawab ke atas segala obligasi yang mungkin timbul

berikutan daripada pembatalan dan juga segala dan kesemua pelanggaran

perjanjian kebelakanganYuran tahunan dan cukai perkhidmatan atau sebahagian

daripadanya tidak akan dikembalikan kepada ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

11

3 KEMUDAHAN KAD

31 Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan

kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa

mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada

yang berikut

a Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang danatau

perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa yang mana pembayaran tersebut boleh

dicajkan kepada akaun Ahli Kad

b Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan danatau

ATM

c Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli

Kad atau

d Kemudahan-kemudahan yang lain tertakluk kepada pra-perjanjian dengan

pihak Bank jika terpakai

32 Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh

diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa tertakluk kepada budi

bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut

a Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli

MasterCard International bersama dengan bukti identiti ahli Kad dan

menandatangani rekod transaksi yang perluatau memasukkan PIN 6 digit di

Terminal Tempat Jualan Elektronik atau

b menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau

institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan

penggunaan ATM bank atau institusi tersebut atau

c Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan

perkhidmatan-perkhidmatan tersebut

4 PENGGUNAAN KAD

41 a Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang

disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal

Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit

melalui penggunaan Kad

b Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang

diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang

yang selamat Apabila diperlukan kod pengesahan atau ldquoOne-Time-Passwordrdquo

(OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan

pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian Dengan memberikan

maklumat tersebut bagi tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian ia

akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung

c Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan

Tunaiatau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk

menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai Deraf Pendahuluan Tunai

tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai

Transaksi Kad yang telah dibenarkan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 9: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T) 9

113 e-perbankan hendaklah bermaksud pemberian produk dan perkhidmatan

perbankan melalui saluran elektronik termasuk melalui internet peranti mudah

alih telefon ATM dan mana-mana saluran elektronik lain

114 Caj Kewangan bermaksud Caj Kewangan yang dirujuk dalam Fasal 13

115 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

116 Bayaran Minimum Kena Dibayar merujuk kepada jumlah minimum yang perlu

dibayar oleh Ahli Kad menjelang Tarikh Bayaran Kena Dibayar

117 MasterCard International hendaklah bermaksud MasterCard International

Incorporated perbadanan keahlian yang dianjurkan di bawah undang-undang

Negeri Delaware Amerika Syarikat dan berpejabat serta mempunyai tempat

perniagaan utama di 888 Seventh Avenue New York 10106 Amerika Syarikat

118 PIN hendaklah bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diserahkan

kepada Ahli Kad untuk membolehkan akses ke transaksi-transaksi Kad melalui

ATM ataupun di Terminal Tempat Jualan Elektronik

119 Penyata hendaklah bermaksud Penyata MasterCard berkala yang dikeluarkan

oleh pihak Bank kepada Ahli Kad danatau Ahli Kad Tambahan yang menunjukkan

antara lain amaun yang dicaj Tarikh Kena Dibayar dan proses pengiraan Caj

Kewangan

120 Tarikh Penyata hendaklah bermaksud hari yang mana Penyata tersebut

dikeluarkan

121 Resit-Resit Transaksi hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran borang-

borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank untuk

tujuan merekod mengesah dan sebagai keterangan terhadap pembelian-

pembelian ataupun perkhidmatan-perkhidmatan digunakan oleh Ahli Kad melalui

penggunaan Kad yang akan dicaj ke Akaun Kad

122 Perkataan-perkataan yang memberitahukan nombor tunggal meliputi nombor

majmuk dan sebaliknya

123 Perkataan-perkataan yang memberitahukan golongan maskulin meliputi feminin

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

10

2 PENERIMAAN KAD

21 Penggunaan Kad dibataskan kepada sesiapa yang mana Kad dikeluarkan

kepadanya (Ahli Kad) dan Ahli Kad hendaklah menandatangani Kad dengan

serta-merta sebaik sahaja menerima Kad tersebut

22 Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank untuk mengaktifkan Kad bagi tujuan

menguatkuasakan transaksi Kad

23 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan PIN untuk Kad tersebut kepada Ahli Kad bagi

tujuan menguatkuasakan transaksi ATM dan di Terminal Tempat Jualan Elektronik

24 Dengan penerimaan Kad Ahli Kad adalah bertanggungjawab untuk

a patuh kepada terma dan syarat penggunaan Kad

b mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Kad dan

PIN selamat setiap masa termasuk di tempat kediaman Ahli Kad

Ini termasuk tidak

i mendedahkan butiran Kad atau PIN kepada pihak lain

ii menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad

iii menggunakan PIN yang dipilih dari tarikh lahir Ahli Kad kad pengenalan

lesen memandu atau nombor perhubungan

iv membenarkan pihak lain menggunakan Kad atau PIN dan

v Melakukan penipuan

c memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah selepas

mendapati Kad telah hilang dicuri transaksi tidak sah telah berlaku atau PIN

telah terjejas

d memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera apabila menerima Khidmat

Pesanan Ringkas (SMS) amaran transaksi bagi transaksi tidak sah

e memaklumkan dengan segera kepada pihak Bank mengenai apa-apa

pertukaran nombor perhubungan Ahli Kad

f menggunakan Kad dengan bertanggungjawab termasuk tidak menggunakan

Kad untuk aktiviti yang tidak dibenarkan dan

g menyemak Penyata Akaun Kad dan laporkan sebarang pencanggahan tanpa

berlengah

25 Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat kepada terma dan syarat ini Ahli Kad

hendaklah memotong Kad kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip

untuk memastikan ianya telah dirosakkan sepenuhnya dan serta-merta menghantar

kembali kepada pihak Bank dengan satu notis bertulis bahawa Kad telah

dikembalikan bagi pembatalan dilakukan Meskipun dengan pembatalan kad Ahli

Kad masih bertanggungjawab ke atas segala obligasi yang mungkin timbul

berikutan daripada pembatalan dan juga segala dan kesemua pelanggaran

perjanjian kebelakanganYuran tahunan dan cukai perkhidmatan atau sebahagian

daripadanya tidak akan dikembalikan kepada ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

11

3 KEMUDAHAN KAD

31 Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan

kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa

mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada

yang berikut

a Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang danatau

perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa yang mana pembayaran tersebut boleh

dicajkan kepada akaun Ahli Kad

b Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan danatau

ATM

c Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli

Kad atau

d Kemudahan-kemudahan yang lain tertakluk kepada pra-perjanjian dengan

pihak Bank jika terpakai

32 Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh

diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa tertakluk kepada budi

bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut

a Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli

MasterCard International bersama dengan bukti identiti ahli Kad dan

menandatangani rekod transaksi yang perluatau memasukkan PIN 6 digit di

Terminal Tempat Jualan Elektronik atau

b menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau

institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan

penggunaan ATM bank atau institusi tersebut atau

c Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan

perkhidmatan-perkhidmatan tersebut

4 PENGGUNAAN KAD

41 a Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang

disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal

Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit

melalui penggunaan Kad

b Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang

diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang

yang selamat Apabila diperlukan kod pengesahan atau ldquoOne-Time-Passwordrdquo

(OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan

pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian Dengan memberikan

maklumat tersebut bagi tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian ia

akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung

c Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan

Tunaiatau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk

menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai Deraf Pendahuluan Tunai

tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai

Transaksi Kad yang telah dibenarkan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 10: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

10

2 PENERIMAAN KAD

21 Penggunaan Kad dibataskan kepada sesiapa yang mana Kad dikeluarkan

kepadanya (Ahli Kad) dan Ahli Kad hendaklah menandatangani Kad dengan

serta-merta sebaik sahaja menerima Kad tersebut

22 Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank untuk mengaktifkan Kad bagi tujuan

menguatkuasakan transaksi Kad

23 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan PIN untuk Kad tersebut kepada Ahli Kad bagi

tujuan menguatkuasakan transaksi ATM dan di Terminal Tempat Jualan Elektronik

24 Dengan penerimaan Kad Ahli Kad adalah bertanggungjawab untuk

a patuh kepada terma dan syarat penggunaan Kad

b mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Kad dan

PIN selamat setiap masa termasuk di tempat kediaman Ahli Kad

Ini termasuk tidak

i mendedahkan butiran Kad atau PIN kepada pihak lain

ii menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad

iii menggunakan PIN yang dipilih dari tarikh lahir Ahli Kad kad pengenalan

lesen memandu atau nombor perhubungan

iv membenarkan pihak lain menggunakan Kad atau PIN dan

v Melakukan penipuan

c memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah selepas

mendapati Kad telah hilang dicuri transaksi tidak sah telah berlaku atau PIN

telah terjejas

d memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera apabila menerima Khidmat

Pesanan Ringkas (SMS) amaran transaksi bagi transaksi tidak sah

e memaklumkan dengan segera kepada pihak Bank mengenai apa-apa

pertukaran nombor perhubungan Ahli Kad

f menggunakan Kad dengan bertanggungjawab termasuk tidak menggunakan

Kad untuk aktiviti yang tidak dibenarkan dan

g menyemak Penyata Akaun Kad dan laporkan sebarang pencanggahan tanpa

berlengah

25 Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat kepada terma dan syarat ini Ahli Kad

hendaklah memotong Kad kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip

untuk memastikan ianya telah dirosakkan sepenuhnya dan serta-merta menghantar

kembali kepada pihak Bank dengan satu notis bertulis bahawa Kad telah

dikembalikan bagi pembatalan dilakukan Meskipun dengan pembatalan kad Ahli

Kad masih bertanggungjawab ke atas segala obligasi yang mungkin timbul

berikutan daripada pembatalan dan juga segala dan kesemua pelanggaran

perjanjian kebelakanganYuran tahunan dan cukai perkhidmatan atau sebahagian

daripadanya tidak akan dikembalikan kepada ahli Kad

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

11

3 KEMUDAHAN KAD

31 Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan

kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa

mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada

yang berikut

a Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang danatau

perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa yang mana pembayaran tersebut boleh

dicajkan kepada akaun Ahli Kad

b Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan danatau

ATM

c Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli

Kad atau

d Kemudahan-kemudahan yang lain tertakluk kepada pra-perjanjian dengan

pihak Bank jika terpakai

32 Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh

diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa tertakluk kepada budi

bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut

a Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli

MasterCard International bersama dengan bukti identiti ahli Kad dan

menandatangani rekod transaksi yang perluatau memasukkan PIN 6 digit di

Terminal Tempat Jualan Elektronik atau

b menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau

institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan

penggunaan ATM bank atau institusi tersebut atau

c Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan

perkhidmatan-perkhidmatan tersebut

4 PENGGUNAAN KAD

41 a Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang

disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal

Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit

melalui penggunaan Kad

b Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang

diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang

yang selamat Apabila diperlukan kod pengesahan atau ldquoOne-Time-Passwordrdquo

(OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan

pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian Dengan memberikan

maklumat tersebut bagi tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian ia

akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung

c Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan

Tunaiatau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk

menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai Deraf Pendahuluan Tunai

tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai

Transaksi Kad yang telah dibenarkan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 11: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

11

3 KEMUDAHAN KAD

31 Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan

kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa

mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada

yang berikut

a Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang danatau

perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa yang mana pembayaran tersebut boleh

dicajkan kepada akaun Ahli Kad

b Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan danatau

ATM

c Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli

Kad atau

d Kemudahan-kemudahan yang lain tertakluk kepada pra-perjanjian dengan

pihak Bank jika terpakai

32 Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh

diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa tertakluk kepada budi

bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut

a Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli

MasterCard International bersama dengan bukti identiti ahli Kad dan

menandatangani rekod transaksi yang perluatau memasukkan PIN 6 digit di

Terminal Tempat Jualan Elektronik atau

b menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau

institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan

penggunaan ATM bank atau institusi tersebut atau

c Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan

perkhidmatan-perkhidmatan tersebut

4 PENGGUNAAN KAD

41 a Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang

disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal

Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit

melalui penggunaan Kad

b Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang

diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang

yang selamat Apabila diperlukan kod pengesahan atau ldquoOne-Time-Passwordrdquo

(OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan

pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian Dengan memberikan

maklumat tersebut bagi tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian ia

akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung

c Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan

Tunaiatau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk

menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai Deraf Pendahuluan Tunai

tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai

Transaksi Kad yang telah dibenarkan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 12: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

12

d Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun

Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM Dokumentasi

yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan

memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak

Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan

42 Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun KadHad

Tunai yang sedia ada

43 Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan arahan suruhan dan garis

panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa

ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan

perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad

44 a Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui

penggunaan Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang

dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang yang

ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad dan

b Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk

segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau

pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank

dan

45 Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 41 di atas pembelian juga boleh

dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-

butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli

Kadatau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan

Elektronik Pesanan Mel Pesanan Telefon

5 PIN DAN BAYAR (ldquoCIP amp PINrdquo) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA

BERKENAAN

51 Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel

PIN Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa

52 Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di

ATM pihak Bank sendiri danatau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh

pihak Bank

53 Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara

baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad

54 Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-

mana pihak yang lain Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 13: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

13

pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk

transaksi yang tidak sah Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada

pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Kad

baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad Ahli Kad tidak

boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian

55 Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-

mana pihak di bawah mana-mana keadaan Sekiranya PIN telah terdedah kepada

mana-mana pihak Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan

segera

56 Dalam memilih PIN Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah

diramal termasuk

a mewakili tarikh lahir

b selaku PIN abjad sebahagian di mana namanya dikenali

c terdiri daripada nombor urutan (contohnya 123456 654321 dan sebagainya

d terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya 111111) atau

e terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya 112233 123123)

57 Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum

menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum

memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad Dengan menandatangani Resit

Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya

menggunakan Kad Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik

Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun

adalah betul

58 Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara

untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di

Terminal Tempat Jualan Elektronik

6 ARAHAN TELEKOMUNIKASI

61 Pihak Bank mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad

melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan

Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan

pengeluaran atau deposit wang

62 Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses

sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke

semasa)

63 Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya

tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 14: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

14

64 Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad

tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang

ditanggung oleh Ahli Kad

65 Ahli hendaklah mengakui bahawasanya

a Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara ahli Kad dan

wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan

timbulnya sebarang kekeliruan dan

b Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak

dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut

66 Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon Telefon Bimbit Teleks dan Faksimili

a Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak

bersesuaian dengan apa-apa notis arahan tuntutan atau komunikasi lain yang

mungkin diberi melalui transkasi telefon telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau

bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai Arahan) dan Bank berhak untuk

menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad

dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan

tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai

b Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit

i Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon

bimbit beliau sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan

Kad Kredit melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) maklumat berikut

berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank Baki tertunggak Baki

yang masih ada dalam had kredit beliau Tarikh akhir bayaran Jumlah

bayaran minimum

7 TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI

71 Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak

boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad

bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank

72 Sekiranya Kad tersebut hilang danatau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada

sesiapa yang tidak mempunyai kuasa Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta

memberitahu pihak Bank melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar

kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui

73 Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap

a Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan kecuali Ahli Kad

terbukti telah

i melakukan penipuan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 15: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

15

ii kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas

mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain atau

iv menyimpan PIN di atas Kad atau di atas apa-apa yang disimpan

berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad

b Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau

penggunaan Kad tanpa sentuh kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank

selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah

iii meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga di tempat

yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain kecuali di tempat kediaman

Ahli Kad Walaubagaimanapun Ahli Kad diharapkan mengambil langkah

berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad

atau

iv secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad

c Transaksi e-perbankan kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana

pihak melalui e-mail yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain

dari laman sesawang rasmi pihak Bank

iii tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti

keselamatan selamat setiap masa atau

iv gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran

keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak

Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad menyedari

tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti

keselamatan

d Transaksi tanpa Kad kecuali Ahli Kad terbukti telah

i melakukan penipuan

ii gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak

sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah apabila Ahli Kad

menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut

74 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh

Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang

tidak sah

75 Sekiranya Kad hilang atau dicuri PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain

danatau berlaku pengunaan Kad tidak sah Ahli Kad hendaklah menghubungi

pihak Bank dengan segera di 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat) atau

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)

Page 16: INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN ... Banking/C… · Perlindungan insurans Orang Diinsuranskan akan beroperasi hanya apabila perjalanan dibuat dalam tempoh insurans

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

16

76 Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di

bawah undang-undang menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja

pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau

kecurian Kad yang dilaporkan

77 Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik

sahaja tamat tempoh atau sekiranya berlaku pembatalan pemansuhan atau

penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui

selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini

hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut

78 Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui

penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad

79 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke

atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan

710 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan Kad untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti

pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya pada bila-

bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak

memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau menggantung atau

mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad Tambahan sekiranya

Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi

undang-undang

8 KAD TAMBAHAN

81 Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Tambahan kepada ahli keluarga

terdekat Ahli Kad sahaja yakni ibubapa isteri atau suami anak-anak dan adik-

beradik Ahli Kad

82 Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan

kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad

83 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad

Tambahannya mematuhi semua terma-terma syarat-syarat dan obligasi-obligasi

yang dikenakan

84 Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan

dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak

Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak

tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat

dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

17

85 Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad

ataupun di bawah apa jua hal keadaan penggunaan semua Kad Tambahan

hendaklah juga dibatalkan

86 Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan

menggunakan kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang

seperti pertaruhan di dalam talian Pihak Bank berhak mengikut budi bicaranya

pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan

untuk tidak memperbaharui membatalkan atau memansuhkan Kad atau

menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad danatau Kad

Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan

yang menyalahi undang-undang

9 AKAUN KAD

91 Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang

dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad yuran tahunan Caj Kewangan penalti

pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun

Kad di dalam penyata bulanan

92 Pendahuluan Tunai yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk

sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di

dalam penyata bulanan

93 Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di

dalam penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali

pemberitahuan melalui telefon telegram teleks faksimili ataupun melalui

pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh

pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata

94 Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam

tempoh yang ditetapkan pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk

membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu jika ada Operasi fasal ini

tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11

Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima

daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli

Kad

10 KEMUDAHAN KREDIT

101 Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan had kredit Ahli

Kad dengan pihak Bank

102 Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih akaun Kad dengan pihak Bank satu

Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad yang mewakili had

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

18

kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang

dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya jika ada

103 Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi had kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis

pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik

pihak Bank sebaik sahaja penyata bulanan diterima danatau notis lain yang

diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut mengikut Fasal

111 (b) (ii)

11 KEWAJIPAN MEMBAYAR

111 Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut

a Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena

Dibayar

b Sebagai alternatif membuat Bayaran Minimum seperti berikut

i Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit tidak kurang

daripada 5 daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum

RM50 sahaja

ii Di mana Baki Semasa melebihi had kredit keseluruhan jumlah lebihan

bersama-sama dengan 5 daripada had kredit dengan syarat bayaran

minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti

yang tertera di dalam penyata bulanan)

12 TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT

121 Tarikh Kiriman hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang

dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak

Bank

122 Tempoh Bebas Faedah merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata

dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam akaun Kad Ahli

13 CAJ KEWANGAN

131 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai

bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat

132 Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai

yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana

transaksi telah dikirimkan dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah

bayaran penuh dibuat

133 Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai

yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum

berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

19

134 Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan

tunai dari penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh

Kena Dibayar

135 Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula

berikut

f= (B) x (PD) x (R)

F= Jumlah (f)

F adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan

berkenaan

Jumlah (f) adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan

berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan

Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai

dalam bulan tersebut

f adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas

tempoh P hari

B ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan

P ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana

baki B dikenakan dengan Caj Kewangan

D adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar

tahunan

R adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan

136 Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian

137 Caj Kewangan

Transaksi Caj Kewangan

(kadar harian)

Rebat Caj

Kewangan

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

sebelum tarikh tamat tempoh

18 setahun 801 setahun

Transaksi Runcit

Pembayaran minimum diterima

selepas tarikh tamat tempoh

18 setahun NA

Transaksi Pendahuluan Tunai 18 setahun NA

Nota Rebat Caj Kewangan yang akan terpakai bagi bulan atau bulan-bulan

yang terlibat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

20

138 Caj Kewangan dikira pada kadar harian

a Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran

balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya ke atas baki yang telah

dikurangkan

b Transaksi runcit yang baru sebelum Tarikh Penyata tidak akan dikenakan caj-

Caj Kewangan

c Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum

tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 801

setahun atau 067 sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat

d Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum

berbayar sebelum tarikh tamat tempoh Caj Kewangan ke atas pembelian baru

akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui Akaun Kad

139 Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada

Tarikh Kena Dibayar caj lanjutan sebanyak RM10 minimum atau 1 daripada

jumlah yang belum berbayar sehingga RM100 maksimum akan dikenakan dan

boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank

1310 Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak

Bank menerima nilai dana yang relevan

1311 Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-

apa potongan sama ada untuk tuntutan balas danatau tolak-selesai dengan

Saudagar Berkuasa saluran tunai dibenarkan danatau pihak Bank walau apa

sekalipun

1312 Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya

untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat

sekiranya dia berada di luar negara

Nota Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah yuran-

yuran dan caj- caj lain

14 AFFIN BONUS

141 Bonus akan tertera di dalam penyata anda

142 Sah bagi perbelanjaan minimum bulanan sebanyak RM100 dan ke atas sahaja

143 Bonus adalah untuk belian runcit sahaja tidak termasuk petrol dan transaksi yang

berkaitan dengan kerajaan

144 Jumlah bonus terkumpul akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad setiap bulan dan akan

tertera di dalam penyata akaun bulan berikutnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

21

145 AFFIN Bonus dihadkan kepada RM80 sebulan

146 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya akaun Ahli Kad

tertunggak selama 90 hari

147 Semua bonus yang terkumpul akan dibatalkan sekiranya Ahli Kad membatalkan

kad sebelum tarikh ulang tahun

15 YURAN DAN CAJ

Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat bersetuju untuk membayar dan memberi

kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti

berikut

151 Pendahuluan Tunai

a Yuran sebanyak 53 ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan

tertakluk kepada bayaran minimum RM2120 yang mana lebih tinggi bagi

Pendahuluan Tunai domestik atau yuran sebanyak 5 ke atas jumlah

Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum

RM20 yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara

b Caj Kewangan sebanyak 15 sebulan yang dikira pada kadar harian dari

tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan

dikreditkan ke Akaun Kad Ahli

152 Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad

Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui Yuran tahunan tidak akan

dikembalikan

153 Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak

dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan

154 Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal 13

155 Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 139

156 Yuran kurier kad sebanyak RM530 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar

untuk destinasi luar negara akan dikenakan

157 Yuran perkhidmatan sebanyak RM530 sesalinan ke atas sebarang permintaan

untuk salinan pendua Penyata Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati

kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank

158 Yuran perkhidmatan sebanyak RM1060 akan dikenakan terhadap sebarang

permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan Walau

bagaimanapun caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu

didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

22

159 Penalti penggantian Kad sebanyak RM50 untuk setiap Kad gantian yang

dikeluarkan

1510 Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut

budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-

kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih

dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa

1511 Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan

lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak

Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank

di bawah Akaun Kadnya

1512 Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari

semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli

Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan berkuatkuasa

1513 Meskipun begitu pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah

kadar atau cara pengiraan yuran tahunan caj-caj pengendalian caj-caj tambahan

Caj Kewangan bayaran minimum yang diperincikan danatau penalti pembayaran

lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu

kepada Ahli Kad

16 KESILAPANPERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN

161 Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar

segera

162 Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai

baki atau tiada transaksi dari tarikh penyata sebelumnya

163 Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan

komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan

Kad Ahli Kad

164 Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di

dalam penyata akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan

dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penyata

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

23

165 Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja

menerima surat atau penyata kad daripada pihak Bank secara terus kepada

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

No Telefon 03-5517 9999 (semasa waktu pejabat)

03-2028 6300 (selepas waktu pejabat)

Faksimili 03-5510 0745

E-mel worldcardaffinbankcommy

Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-

mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke

yourvoiceaffinbankcommy atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor 1 800

88 3883

Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang

dijanjikan anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini

Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (900 pagi-500petang Isnin-

Jumaat)

Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan

BNMLINKTingkat Bawah Blok D Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur

E-mel kepada BNMTELELINK di bnmtelelinkbnmgovmy

Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di 03-2272 1577

Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di 03-2616

7766 bagi perkhidmatan pengurusan wang kaunseling kredit dan

pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu

17 PENGECUALIAN LIABILITI

171 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau

kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan

172 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau

kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau

ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International

173 Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus

dengan Saudagar atau MasterCard International tetapi tidak boleh menahan

sebarang pembayaran kepada pihak Bank di atas akaun

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

24

18 HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT

181 Pihak Bank mempunyai hak

a Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan

kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab)

b Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan

pihak-pihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-

mana agensi-agensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap

sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad

membantah dengan menulis kepada pihak Bank Dengan memohon Kad atau

apa-apa kemudahan tambahan yang berkaitan dengan Kad yang dikeluarkan

oleh pihak Bank Ahli Kad dengan ini telah memberi kebenaran kepada CTOS

FIS CCRIS dan lain-lain Agensi Pelaporan Kredit agensi rujukan kredit

berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 untuk memberi laporan

kredit mereka kepada pihak Bank danatau wakil mereka yang sah bagi

maksud membolehkan pemprosesan kemudahan atau transaksi dan apa-apa

proses yang berkaitan yang timbul daripadanya temasuk tetapi tidak terhad

kepada penilaian kredit pemantauan semakan kredit dan tujuan tuntutan

semula hutang

19 TRANSAKSI LUAR NEGARA

191 Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar

Berkuasa danatau MasterCard International

192 Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang

telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara

yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa

negara di mana transaksi tersebut dilakukan

193 Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia transaksi yang dibuat akan

ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh

MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin

pertukaran mata wang asing sebanyak 1 (sebelum ini dikenali sebagai kos

pentadbiran)

194 Di mana terpakai Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran

Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan

dengan transaksi luar negara

195 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan

terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

25

20 PENAMATAN

201 Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian

ini pihak Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya dengan notis terlebih dahulu

yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui membatalkan atau

memansuhkan Kad atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh

Ahli Kad dan mana-mana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya di mana segala

wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi

matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau

mana-mana satu daripadanya

a Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan danatau mematuhi mana Terma-

terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini atau

b Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung ditamatkan atau ditarik balik

apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut

i Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven melakukan kegiatan yang

menjurus kepada kemuflisan atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad

merupakan sebuah syarikat sebuah petisyen untuk penggulungannya

telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan

sengajanya telah diluluskan atau

ii Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang

kepada pihak Bank bila kena dibayar atau

iii Sekiranya pada pandangan pihak Bank kemudahan kredit Ahli Kad

dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh

wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah

tidak dioperasi secara puas hati danatau sekiranya Ahli Kad melakukan

atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal

terma mana-mana perjanjian atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-

duanya (mengikut mana yang berkenaan) berkaitan dengan akaun-akaun

yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau

mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang

mana Ahli Kad merupakan penjamin penggadai atau penyerah hak atau

iv Sebarang arahan untuk pelaksanaan writ penahanan garnishmen atau

mana-mana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap ahli Kad

atau

v Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana

mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank

Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan

tanggungjawabnya di sini atau

Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran

Balik Minimum Yang Kena Dibayar

c atau Ahli Kad membatalkan Kad

202 Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan penggantungan atau

penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad

tersebut Ahli Kad hendaklah atas permintaan pihak Bank menjelaskan Akaun

Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank Ahli Kad tetap

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

26

bertanggungjawab terhadap apa-apa transaksi yang dilakukan menerusi

penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan) termasuk

transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad

21 LAIN-LAIN

211 UNDANG-UNDANG

Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa

Malaysia Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-

undang di Malaysia Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses

boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang

disebutkan di dalam Fasal 218

212 PENEPIAN

Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk

melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak kuasa

keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank

dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak kuasa keistimewaan atau remedi tidak

akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak kuasa

keistimewaan atau remedi yang lain Hak dan remedi yang tertera di sini adalah

kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan

oleh undang-undang

213 PEMELIHARAAN HAK

Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini hak pihak Bank di bawah

Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati

sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank

214 PENGUBAHAN PERJANJIAN

Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah menambah atau

meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan

memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan Sekiranya

Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan penambahan danatau pindaan

tersebut Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua

melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank jika tidak Ahli Kad dianggap

telah menerima perubahan penambahan danatau pindaan tersebut

215 PENDEDAHAN

Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa

jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli Ahli Kad dan

kemudahan-kemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-

mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan

sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu

a Kepada mana-mana Saudagar bank atau institusi kewangan MasterCard

International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau mana-

mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

27

b Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank

Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang

kuasa ke atas pihak Bank mana-mana pihak penjaminsekuriti danatau

peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia

perkhidmatan

c Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil

untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

216 NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK

a Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk

bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi pertukaran

alamat kediaman nombor telefon danatau penggajian atau perniagaan Ahli

Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya

untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari

b Sebarang penyata akaun surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh

dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli

Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana

alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke

semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7

hari bekerja selepas kiriman dilakukan Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli

Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang

mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana penyata

bulanan surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank

dibawah Perjanjian ini

c Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon

Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan

perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank Bebanan adalah ke

atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan

melaksanakan perubahansekiranya ada

217 DOKUMEN LANJUTAN

Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan

yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini

berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada

pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif

218 PENYAMPAIAN NOTIS

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-

apa notis danatau saman dan penyata tuntutan yang berpunca daripada atau

berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir

yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang

dimaklumkan kepada pihak Bank oleh Ahli kad dari semasa ke semasa akan

dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis danatau saman dan penyata

tuntutan dibuat

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

28

219 AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA

a Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai

Agen) untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini

b Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan

mana-mana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara

berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang

kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi

notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad

2110 SIJIL KETERHUTANGAN

Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah

muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-

Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad

kepada pihak Bank

2111 PENGASINGAN

Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan

memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau

tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan

ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat

Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang

lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek

2112 PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN

PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001

Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 danatau lain-lain undang-undang dan

peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara

Malaysia danatau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan

dan bersetuju bahawa pihak Bank pegawai dan pekerjanya tidak menanggung

sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut

2113 FASAL PRIVASI KUMPULAN

a Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca

memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank

dan fasal ini sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat

peribadinya Bagi mengelakkan keraguan Ahli Kad bersetuju bahawa Notis

Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada

Perjanjian ini

b Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-

terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank

c Sekiranya Ahli Kad memberi maklumat peribadi danatau maklumat kewangan

yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk maklumat yang berkaitan

dengan saudara mara atau tanggungan atau maklumat berkaitan dengan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

29

pengarah pemegang saham pegawai penjamin individu dan pemberi sekuriti

(bagi syarikat) bagi tujuan pembukaan atau operasi akaun kemudahan

dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan

pihak Bank Ahli Kad

i mengesahkan bahawa dia telah mendapat persetujuan mereka dan atau

selainnya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada pihak Bank bagi

tujuan mengikut perjanjian ini

ii bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan

pihak ketiga tersebut adalah tepat dan

iii bersetuju untuk mengemaskini maklumat kepada Bank secara bertulis

sekiranya berlaku apa-apa perubahan yang material kepada maklumat

peribadi dan kewangan tersebut

d Dimana Ahli Kad mengarahkan pihak Bank untuk melaksanakan sebarang

bentuk transaksi merentas sempadan (termasuk untuk membuat atau

menerima pembayaran) butiran yang berkaitan dengan transaksi merentas

sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di

dalam transaksi tersebut) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara

di mana ia boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang mempunyai

kewajipannya yang sah (pencegahan jenayah) Dalam mengarahkan pihak

Bank atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentas

sempadan bagi pihak Ahli Kad Ahli Kad dengan ini bersetuju pendedahan

yang disebut di atas bagi pihaknya dan lain-lain yang terlibat dalam urus niaga

merentas sempadan tersebut

e Selain itu tetapi sentiasa tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk

peraturan-peraturan garis panduan danatau kewajipan) berkaitan dengan

pihak Bank (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) Ahli Kad dengan ini

bersetuju bahawa pihak Bank dan syarikat-syarikat lain di dalam Kumpulan

Affin Holdings Berhad boleh menghubungi Ahli Kad tentang produk

perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat Ahli Kad atau

memberi manfaat kepada mereka dari segi kewangan Walau bagaimanapun

Ahli Kad boleh memilih untuk memilih tidak bersetuju daripada pemasaran

secara terus dengan menghubungi nombor telefon atau menulis kepada alamat

di bawah Merujuk kepada peniaga-peniaga rakan kongsi strategik ejen dan

penasihat profesional yang bukan sebahagian daripada Kumpulan Affin

Holdings Berhad pihak Bank tidak akan membuat apa-apa usaha pemasaran

langsung melainkan kebenaran telah diperolehi daripada Ahli Kad

f Pihak Bank boleh berkomunikasi dengan Ahli Kad melalui pelbagai saluran

termasuk telefon komputer atau surat menyurat dengan menggunakan

maklumat hubungan yang telah anda berikan

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

30

g Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank

pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran

daripada pihak Bank ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad

dan peniaga rakan kongsi strategik ejen dan penasihat profesional dengan

menghubungi Khidmat Pelanggan kami di nombor 03-5517 9999 atau dengan

menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau

Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad

AFFIN BANK BERHAD

Jabatan Perniagaan Kad

Tingkat 1 Menara Affin

No 80 Jalan Raja Chulan

50200 Kuala Lumpur

h Ahli Kad dengan ini mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata

akaun dan laman sesawang Bank yang mengandungi maklumat standard

mengenai produk dan perkhidmatan lain Bank yang tidak boleh dikeluarkan

tanpa menjejaskan penghantaranperkhidmatan danatau produk-produknya

operasi akaun Ahli Kad danatau kemudahan dengan Bank danatau kos

tambahan kepada Bank

i Pihak Bank boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu

membuat keputusan contohnya apabila ada keperluan untuk

i menyemak butiran pada permohonan kredit dan berkaitan kredit atau lain-

lain kemudahan

ii menguruskan kredit dan akaun atau kemudahan berkaitan kredit termasuk

menjalankan ulasan portfolio Ahli Kad danatau

iii mendapatkan semula hutang

j Ahli Kad akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-

mana nama lain yang mungkin digunakan atau telah digunakan dan mana-

mana pemohon bersama dan berasingan Pihak Bank juga boleh berkongsi

maklumat tentang Ahli Kad dan bagaimana pengurus beliau menguruskan

akaun kemudahan dengan agensi-agensi rujukan kredit yang berkaitan

k Ahli Kad tidak boleh menahan pihak Bank untuk bertanggungjawab ke atas

mana-mana semakan kredit yang pihak Bank langganiAhli Kad hendaklah

bertanggungjawab untuk mengemaskini kepada agensi laporan kredit

sekiranya terdapat apa-apa perubahan dalam status kredit mereka seperti yang

dinyatakan di dalam laporan kredit Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank

tidak akan bertanggungjawab sekiranya laporan kredit mereka diterbitkan tanpa

sebarang kecuaian di pihak Bank

Pihak Bank berhak untuk meminda fasal ini dari semasa ke semasa mengikut budi

bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis 21 hari terlebih dahulu kepada

Ahli Kad secara bertulis dan meletakkan pindaan tersebut pada laman sesawang

Bank danatau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang

mudah dilihat dalam cawangan-cawangan Bank

Hak cipta 2017 Affin Bank Berhad (25046-T)

31

2114 CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Apa-apa jumlah yang dinyatakan dalam dokumen ini atau yang harus dibayar oleh

mana-mana pihak kepada pihak lain dalam dokumen ini adalah dianggap tidak

termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) atau mana-mana cukai yang

serupa yang boleh dikenakan ke atas bekalan dimana jumlah itu (keseluruhan atau

sebahagian) adalah bagi tujuan pembayaran CBP Caj-caj yang dikenakan oleh

pihak Bank tidak termasuk cukai yang akan dikenakan pada masa akan datang

(termasuk CBP) Apabila CBP dilaksanakan pihak Bank berhak mendapat kembali

CBP daripada Ahli Kad seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

2115 LAIN-LAIN TERMA DAN SYARAT

Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini hendaklah dianggap

sebagai tambahan dan bukannya pengurangan terhadap mana-mana perjanjian

spesifik atau susun atur berkaitan dengan setiap satu kemudahan di bawah

kemudahan Kad semasa atau yang wujud dari semasa ke semasa di antara pihak

Bank dan Ahli Kad atau mana-mana terma-terma dan syarat-syarat yang

dinyatakan di dalam mana-mana surat tawaran yang diberikan oleh pihak Bank

kepada Ahli Kad dari semasa ke semasa

Selaras dengan komitmen pihak Bank untuk meningkatkan kemudahan dan faedah-faedah

Ahli Kad pihak Bank boleh menilai semula dan menyemak ciri-ciri dan faedah-faedah yang

disenaraikan di dalam Perjanjian Ahli Kad ini dari semasa ke semasa dengan memberi

notis 21 hari terlebih dahulu melalui laman sesawang pihak Bank atau notis bertulis

kepada Ahli Kad Ahli Kad dinasihatkan untuk merujuk kepada terma dan syarat yang

dikemas kini di laman sesawang pihak Bank di wwwaffinbankcommy dari semasa ke

semasa Terma dan syarat terkini yang terdapat di laman sesawang pihak Bank hendaklah

menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang dibuat di antara pihak Bank dan Ahli

Kad di bawah Perjanjian ini

Nota Walau apa pun yang tersebut di atas apabila permintaan dibuat oleh anda

untuk mendapatkan versi dalam Bahasa Inggeris Bank hendaklah menyediakan

anda dengan versi dalam Bahasa Inggeris dengan sewajarnya

JABATAN PERNIAGAAN KAD AFFIN BANK BERHAD

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di talian

03-5517 9999

E-mel worldcardaffinbankcommy

Isi kandungan copy 2017 Affin Bank Berhad

(Versi-2 March 2017)