sistem insurans deposit

of 2 /2
15. Sekiranya berlaku kegagalan bank ahli, bagaimana saya boleh membuat tuntutan insurans deposit? Anda tidak perlu membuat sebarang tuntutan. PIDM akan membuat pengumuman mengenai pembayaran balik wang deposit yang dilindungi. Pembayaran balik deposit akan dibuat berdasarkan rekod pendeposit daripada bank ahli. 16. Saya seorang bukan pemastautin Malaysia. Adakah deposit saya dilindungi? Tempat tinggal atau kewarganegaraan anda tidak menjejaskan perlindungan insurans deposit. Deposit yang disimpan di bank ahli PIDM akan dilindungi sehingga RM250,000 bagi setiap pendeposit di setiap bank ahli. 17. Adakah deposit dalam cawangan dan anak syarikat bank-bank domestik yang beroperasi di luar Malaysia dilindungi? Tidak, tetapi deposit itu mungkin dilindungi oleh skim perlindungan atau insurans deposit beroperasi di negara cawangan atau anak syarikat tersebut. 18. Bagaimanakah saya boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai perlindungan insurans deposit? • Sila hubungi talian maklumat bebas tol PIDM 1-800-88-1266, Isnin hingga Jumaat dari 8.30 pagi hingga 5.30 petang • Emel kepada [email protected] • Layari laman web PIDM di www.pidm.gov.my Kini kami mendapat lebih perlindungan daripada PIDM! Bahagian Komunikasi & Hal Ehwal Awam Aras 12, Quill 7, No. 9, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur. Telefon: 603-2173 7436 Faks: 603-2173 7527 / 2260 7432 INSURANS DEPOSIT Ini berita baik! 13. Adakah terdapat akaun yang dilindungi secara berasingan? • Akaun bersama Akaun bersama mendapat perlindungan insurans deposit secara berasingan asalkan rekod bank ahli menyenaraikan nama pemegang-pemegang akaun bersama. • Akaun amanah – Bagi akaun amanah, benefisiari boleh mendapat perlindungan secara berasingan sekiranya pemegang amanah mengemukakan kepentingan setiap benefisiari dan amaun yang tertakluk kepada setiap benefisiari pada rekod bank ahli. Setiap benefisiari dilindungi sehingga RM250,000 secara berasingan daripada deposit diinsuranskan mereka yang lain. • Akaun perniagaan milikan tunggal, perkongsian atau praktik profesional (contohnya, arkitek atau doktor gigi) – Akaun-akaun ini juga dilindungi secara berasingan sehingga had RM250,000. Contoh ini menjelaskan perlindungan insurans deposit berasingan bagi pendeposit yang memegang beberapa akaun dalam sesebuah bank ahli: 14. Apakah yang akan berlaku kepada deposit saya sekiranya dua bank ahli bergabung? Anda akan terus menikmati perlindungan insurans deposit berasingan bagi tempoh dua tahun atau selepas kematangan atau sehingga pengeluaran deposit, yang mana lebih awal. Pendeposit Jenis deposit Amaun (RM) Dilindungi (RM) Ahmad Simpanan 300,000 250,000 Ahmad dan isteri Semasa 300,000 250,000 Ahmad, isteri dan anak perempuan Simpanan 250,000 250,000 Ahmad, Leong & Co. (firma guaman) Semasa 200,000 200,000 Ahmad & Ali Sdn. Bhd. Semasa 50,000 50,000 Jumlah deposit 1,100,000 Jumlah deposit dilindungi 1,000,000

Upload: lythu

Post on 29-Jan-2017

245 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Sistem Insurans Deposit

15.Sekiranyaberlakukegagalanbankahli,bagaimanasayabolehmembuattuntutaninsuransdeposit?

Andatidakperlumembuatsebarangtuntutan.PIDMakanmembuat pengumuman mengenai pembayaran balikwangdeposityangdilindungi.Pembayaranbalikdepositakan dibuat berdasarkan rekod pendeposit daripadabankahli.

16.SayaseorangbukanpemastautinMalaysia.Adakahdepositsayadilindungi?

Tempat tinggal atau kewarganegaraan anda tidakmenjejaskan perlindungan insurans deposit. Deposit yangdisimpan di bank ahli PIDM akan dilindungi sehinggaRM250,000bagisetiappendepositdisetiapbankahli.

17.Adakahdepositdalamcawangandananaksyarikatbank-bankdomestikyangberoperasidiluarMalaysiadilindungi?

Tidak, tetapi deposit itu mungkin dilindungi oleh skimperlindunganatau insuransdepositberoperasidinegaracawanganatauanaksyarikattersebut.

18.Bagaimanakahsayabolehdapatkanmaklumatlanjutmengenaiperlindunganinsuransdeposit?

•SilahubungitalianmaklumatbebastolPIDM 1-800-88-1266,IsninhinggaJumaatdari8.30pagi

hingga5.30petang •[email protected] •LayarilamanwebPIDMdiwww.pidm.gov.my

Kinikamimendapatlebih perlindungan

daripadaPIDM!

BahagianKomunikasi&HalEhwalAwamAras12,Quill7,No.9,JalanStesenSentral5,KualaLumpurSentral,50470KualaLumpur.

Telefon:603-21737436Faks:603-21737527/22607432

INSURANSDEPOSIT

Iniberitabaik!

13.Adakahterdapatakaunyangdilindungisecaraberasingan?

•Akaun bersama – Akaun bersama mendapat perlindungan insurans deposit secara berasingan asalkan rekod bank ahli menyenaraikan nama pemegang-pemegangakaunbersama.

•Akaunamanah–Bagiakaunamanah,benefisiariboleh mendapat perlindungan secara berasingan sekiranya pemegangamanahmengemukakankepentingansetiap benefisiari dan amaun yang tertakluk kepada setiap benefisiari pada rekod bank ahli. Setiap benefisiari dilindungi sehingga RM250,000 secara berasingan daripadadepositdiinsuranskanmerekayanglain.

•Akaun perniagaan milikan tunggal, perkongsian atau praktikprofesional(contohnya,arkitekataudoktorgigi)– Akaun-akaun ini juga dilindungi secara berasingan sehinggahadRM250,000.

Contoh ini menjelaskan perlindungan insurans depositberasingan bagi pendeposit yang memegang beberapaakaundalamsesebuahbankahli:

14.Apakahyangakanberlakukepadadepositsayasekiranyaduabankahlibergabung?

Anda akan terus menikmati perlindungan insuransdepositberasinganbagitempohduatahunatauselepaskematangan atau sehingga pengeluaran deposit, yangmanalebihawal.

PendepositJenis

depositAmaun

(RM)Dilindungi

(RM)

Ahmad Simpanan 300,000 250,000

Ahmaddanisteri Semasa 300,000 250,000

Ahmad,isteridananakperempuan

Simpanan 250,000 250,000

Ahmad,Leong&Co.(firmaguaman)

Semasa 200,000 200,000

Ahmad&AliSdn.Bhd.

Semasa 50,000 50,000

Jumlahdeposit 1,100,000

Jumlahdepositdilindungi 1,000,000

Page 2: Sistem Insurans Deposit

1. Apakahinsuransdeposit? Insurans deposit ialah satu sistem yang melindungi

pendeposit, sama ada individu atau entiti perniagaan,daripada kehilangan wang deposit diinsuranskan yangdisimpan di bank-bank ahli sekiranya berlaku kegagalanbank.SisteminsuransdepositdiMalaysiaditadbirolehPIDM.

2. Bank-bankyangmanakahmerupakanbankahliPIDM?

Bank-bank ahli PIDM ialah semua bank perdaganganberlesendibawahAktaBankdanInstitusi-InstitusiKewangan1989dansemuabankIslamberlesendibawahAktaBankIslam1983, termasukbank-bankasingyangberoperasidiMalaysia.KeahlianadalahwajibmengikutperuntukanAktaPerbadananInsuransDepositMalaysia(AktaPIDM).

Senarai bank yang merupakan bank ahli PIDM bolehdiperoleh sama ada denganmenghubungi PIDM ditalian 1-800-88-1266 ataumenerusi laman web PIDM diwww.pidm.gov.my.Silaperhatikantanda keahlian ini di semua pintumasukcawanganbankanda.

3. Perlukahsayamemohonataumendaftarbagiperlindunganinsuransdeposit?

Tidak, anda tidak perlu memohon atau mendaftar bagiperlindungan ini. Insurans deposit disediakan secaraautomatikbagiakaundeposityanglayak.

4. Apakahhadperlindunganinsuransdepositsaya? Depositandayang layakdiinsuranskandilindungisehingga

RM250,000bagisetiappendepositdisetiapbankahli.HadRM250,000 ini termasukamaunprinsipaldepositdan jugafaedah/pulangan.

5. BolehkahsayabeliinsuranstambahanbagidepositsayasekiranyadepositsayamelebihiRM250,000?

Tidak.Insuransdepositbukanprodukinsuransamdanhayat.PerlindunganinidisediakanolehKerajaanmenerusiPIDM.

6. Apakahjenisdeposityanglayakbagiinsuransdeposit?

Deposityanglayaktermasukakaunsemasa,akaunsimpanan,deposittetapdandepositmatawangasing.

7. ApakahjenisdeposityangTIDAKdilindungi? Deposit yang tidak boleh dibayar di Malaysia, deposit

AHLI PIDMM E M B E R O F P I D M

www.pidm.gov.myToll-free: 1-800-88-1266

PIDM

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) melindungidepositbanksertamanfaattakafuldaninsuransanda.MenerusiSistem Insurans Deposit dan Sistem Perlindungan ManfaatTakaful dan Insurans yang ditadbir oleh PIDM, pendepositserta pemilik sijil takaful dan polisi insurans kini menikmatiperlindunganyangeksplisitdisisiundang-undangbagidepositbanksertamanfaattakafuldaninsuransyanglayak.Inisejajardengan mandat PIDM bagi menggalak dan menyumbangkepadakestabilansistemkewanganMalaysia.

ApakahPIDM?PIDMialahsebuahagensiKerajaanyangditubuhkandibawahAktaPerbadananInsuransDepositMalaysia(AktaPIDM).PIDMditubuhkanpada2005untukmentadbirsisteminsuransdepositnasionalbagimelindungipendeposit.Mulai31Disember2010,peranan PIDM telah diperluaskan bagi mentadbir SistemPerlindunganManfaatTakafuldanInsuransyangmenyediakanperlindungankepadapemiliksijiltakafuldanpolisiinsurans.

Apakah perlindungan yang disediakanolehPIDM?

Bagaimanakahperlindunganinimemanfaatkansaya?• PIDM melindungi deposit bank anda dan akan membayar

balikdengansegeradeposityangdilindungisekiranyaberlakukegagalanbankahli.

• PIDMmelindungiandadaripadakehilanganmanfaat takafulatau insurans yang layak sekiranya berlaku kegagalan ahlipenginsurans.

• PerlindunganinidisediakanolehPIDMsecaraautomatikdantidakmemerlukansebarangpermohonan.

• Pendepositataupemiliksijil takafuldanpolisi insuranstidakdikenakanbayaranbagiperlindunganyangdisediakanolehPIDM.

SistemInsuransDepositSistemPerlindunganManfaatTakafuldanInsurans

Mel indungi pendeposi tdaripada kehilangan depositdiinsuranskan yang disimpandi bank-bank ahli, sekiranyaberlakukegagalanbank.

Melindungipemiliksijiltakafuldan polisi insurans daripadakehilangan manfaat takafuldan insurans yang layak,sekiranya berlaku kegagalanahlipenginsurans.

pasaran wang, instrumen deposit boleh niaga, depositpembawa lain dan perjanjian pembelian semula tidakdilindungiolehPIDM.

8. Adakahsahamamanahlayakmendapatperlindunganinsuransdeposit?

Tidak.Sahamamanahtidaklayakmendapatperlindunganinsuransdeposit.

9. Bagaimanakahsayabolehketahuisekiranyadepositsayalayakmendapatperlindunganinsuransdeposit?

Bank ahli sepatutnya memaklumkan kepadaandasamaadasesuatuprodukdeposit layakatau tidak layak mendapat perlindunganinsurans deposit sebelum andamenyimpan wang di bank tersebut.Semua produk deposit yang layakmendapat perlindungan insuransdeposit disenaraikan dalam satu daftarsenaraiyangbolehdidapatidibankahli.

Keperluan ini adalah sejajar dengan PeraturanPeruntukanMaklumatInsuransDeposit2011bagimemastikanbank-bankahlimenyediakanmaklumatyangtepat,relevandanterkinimengenaiperlindunganinsuransdepositdanskopperlindungan.

10.AdakahdepositIslamdankonvensionaldilindungisecaraberasingan?

Ya. Deposit Islam dan konvensional layak bagi hadperlindunganyangberasingansehinggaRM250,000bagisetiappendepositdisetiapbankahli.

11.Jikasayamempunyaidepositdalambeberapabankahli,adakahsemuadepositsayaakandijumlahkanbagitujuanperlindunganinsuransdeposit?

Tidak.Depositandadibankahliyangberbezadilindungisecara berasingan sehingga RM250,000 bagi setiappendepositdisetiapbankahli.

12.Sekiranyasayamempunyaidepositdalambeberapacawangansesebuahbankahli,adakahsemuadepositsayaakandilindungisecaraberasingan?

Tidak.Deposityangdisimpandalamcawanganberbezasesebuah bank ahli akan dijumlahkan bagi tujuanperlindunganinsuransdeposit.