perdagangan tingkatan 5 (jenis insurans)

of 55 /55
JENIS INSURANS JENIS INSURANS INSURANS AM INSURANS HAYAT

Upload: 67wanbidah

Post on 04-Jul-2015

846 views

Category:

Education


12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jenis insurans terdiri daripada Insurans am dan insurans hayat

TRANSCRIPT

Page 1: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

JENIS INSURANS

JENIS

INSURANS

INSURANS AM

INSURANS HAYAT

Page 2: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

A. INSURANS AM

Terdiri daripada :

(1) INSURANS KEMALANGAN

(2)INSURANS KEBAKARAN

(3)INSURANS MARIN/PENERBANGAN

(4)LAIN-LAIN INSURANS

Page 3: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

INSURANS KEMALANGAN

1. Insurans kenderaan bermotor

2. Insurans kemalangan peribadi

3. Insurans lialibliti awam

4. Insurans lialibiti majikan

Page 4: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

INSURANS KENDERAAN BERMOTOR

INSURANS MOTOR PIHAK

KETIGA

INSURANS MOTOR

KOMPREHANSIF

Page 5: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(a) INSURANS KENDERAAN BERMOTOR:

(i)INSURANS MOTOR PIHAK KETIGA

• Melindungi insured daripada tuntutanpihak ketiga yang cedera/mati/rosakkenderaan akibat kemalangan denganinsured.

Pihak ketiga ialah pengguna jalan raya.

Page 6: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Kecederaan atau kerosakan kenderaaninsured tidak dibayar ganti rugi.

Premium murah

Semua kenderaan diwajibkan memilikisekurang-kurangnya insurans ini.

Page 7: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(ii) Insurans motor komprehensif

Melindungi kecederaan/kematian dankerosakan kenderaan pihak ketiga daninsured sendiri.

Premiumnya lebih mahal.

Page 8: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Semua kenderaan yang dibeli secara sewabeli mesti membeli polisi ini.

Tuntutan ganti rugi berasaskan ‘fasallebihan’ (excess clause) – iaitu kerosakandi bawah nilai RM500 ditanggung sendirioleh insured.

Page 9: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(b) INSURANS KEMALANGAN PERIBADI

Melindungi insured yang terlibat dalamkemalangan seperti kemalangan dalamperjalanan/pembunuhan/kejadianrusuhan/keracunan dan serangan.

Boleh diambil juga secara berkumpulanseperti menyertai rombongan.

Page 10: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(c) INSURANS LIABILITI AWAM

Melindungi pemilik perniagaan sepertipasar raya daripada tuntutan orangawam yang cedera/mati semasamembeli belah dalam premis yang disebabkan kecuaian peniaga.

Page 11: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Insurans

Liabiliti

Awam

InsuransLiabilitiProduk

InsuransLiabiliti

Profesional

InsuransLiabiliti

Golf

Page 12: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Insurans liabiliti awam

Insurans Liabiliti Produk :

Melindungi pengeluar produk

Insurans Liabiliti Profesional :

Kecuaian semasa melaksanakantugas profesional. Cth : doktortersalah beri ubat

Page 13: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Insurans Liabiliti Golf :

Lindungi daripada tuntutanpihak yang cedera/alamikerosakan harta benda akibatterkena bola golf

Page 14: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(d) INSURANS LIABILITI MAJIKAN

Melindungi majikan daripadatuntutan pekerjanya yang cedera/mati semasa bekerja.

Premium dibayar oleh majikan.

Page 15: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Perlindungan ialah :

Skim Pencen Ilat : melindungi risikokehilangan keupayaan untuk bekerjaakibat kemalangan yang berlaku di tempatkerja.

Skim Bencana Pekerjaan : melindungirisiko kecederaan, kematian, kecacatananggota akibat kemalangan.

Page 16: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(2) INSURANS KEBAKARAN

Memberi perlindungan terhadapkerugian yang berpunca daripadakebakaran premis/mesin/stok/wangringgit dan harta benda

Terdapat 3 jenis polisi insuranskebakaran iaitu :

Page 17: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(i) Polisi bernilai

Menyatakan jumlah nilai harta yang diinsuranskan.

Gantirugi dibayar menurut nilai hartabenda itu yang telah musnah.

Page 18: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(ii) Polisi tidak bernilai

Tidak menyatakan nilai benda yang diinsuranskan.

Nilai harta benda akan ditaksir selepaskebakaran.

Page 19: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(iii) Polisi terapung/terbuka

Nilai harta benda berubah dari masa kesemasa.

Contoh : menginsuranskan gudangyang mempunyai nilai stok yang berubah.

Page 20: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Faktor menentukan kadar premium kebakaran

(i) Jenis bangunan

Kadar premium rumah kediamanlebih rendah di banding denganbangunan kilang.

Page 21: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(ii) Bahan binaan bangunan

Samada diperbuat daripada kayu ataubatu. Jika diperbuat daripada kayu, kadar premium lebih rendah keranakayu mudah terbakar.

Page 22: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(iii)Kegunaan bangunan

Samaada menyimpan bahan mudahterbakar atau tidak.

Page 23: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(iv)Tempoh dan skop lindungan

Lebih lama tempoh/lebih luaslindungan

Page 24: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(v) Kelengkapan keselamatan

Jika premis dilengkapi dengankelengkapan keselamatan, makakadar premium lebih murah

Page 25: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(3) INSURANS MARIN/PENERBANGAN

(i) INSURANS MARIN

Memberi perlindungan kepada kapaldan muatan termasuk anakkapal/penumpang /kargo terhadaprisiko semasa di laut seperti kebakaran, kecurian, perlanggaran, lanun dan lain-lain.

Page 26: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(ii) INSURANS PENERBANGAN

Memberi perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan penerbangan seperti kematian, pelanggaran (seperti insurans marin)

Kerosakan kargo atau barang.

Setiap penumpang diberi insurans kemalanganperibadi secara kelompok.

Page 27: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(4) JENIS INSURANS LAIN

(a)INSURANS KECURIAN

Melindungi insured daripadakerugian disebabkan olehkecurian, rompakan dan pecahrumah.

Page 28: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(b)INSURANS KESIHATAN

Memberi perlindungan kepadakos belanja hospital insured yang sakit disebabkanpenyakit/kecederaan kemalangan.

Page 29: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(c) INSURANS GADAIAN

Sejenis insurans hayat sementara.

Contoh : Jika insured beli keretabaru dan membeli insurans ini, jikainsured meninggal dunia, insurer akan menyelesaikan jumlah hutangkeretanya.

Page 30: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(d) INSURANS JAMINAN SETIA

Melindungi majikan yang kerugianakibat penipuan/ketidakjujuranpekerja.

Lazimnya diambil oleh bank atauinstitusi kewangan.

Page 31: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(e)INSURANS PENDIDIKAN

Membiayai perbelanjaanpendidikan insured/anak diuniversiti.

Page 32: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

INSURANS HAYAT

Membayar pempasan ke atas kerugian di sebabkanoleh kematian, kecacatan dan hilang upaya.

Insurans hayat terkecuali daripada prinsip indemnitikerana nyawa tidak dapat diganti dengan wangringgit.

Page 33: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Seseorang boleh menginsuranskan diri denganseberapa banyak polisi daripada insurer yang berlainan.

Jumlah yang diinsuranskan akan dibayar penuhapabila berlaku kematian, kehilangan upaya kekalatau mengidap penyakit kritikal.

Page 34: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Insurans hayat memberi faedah perlindungan sepertiberikut :(i) Menyediakan sumber pendapatan berterusan

kepada keluarga jika dia meninggal dunia.(ii) Menyediakan satu pelan simpanan masa depan

untuk insured dan keluarga(iii) Sebagai sumber pendapatan apabila bersara

Terdapat 3 jenis insurans hayat :1. Insurans hayat seumur hidup2. Insurans endowment3. Insurans hayat sementara

Page 35: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(i) INSURANS HAYAT SEUMUR HIDUP

Bayar premium dengan 2 cara iaitu :

(i) membayar premium sepanjang hayatnya

(ii) membayar premium untuk tempoh tertentusahaja.

Contoh : 15 tahun (Skim Seumur HidupBayaran Terhad)

Page 36: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Jumlah pampasan dan bonus akan dibayar kepadawaris insured apabila insured meninggal dunia.

Faedah polisi juga boleh dibayar apabila berlakukejadian hilang upaya kekal dan penyakit kritikal

Page 37: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Sesuai diambil oleh seorang ketua keluarga untukmemberi perlindungan kepada isteri dan anak-anaknya.

Tujuan : memberi perlindungan kepada waris.

Page 38: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(ii) INSURANS ENDOWMEN

Bayar premium untuk tempoh perlindungan tertentuterhadap risiko kematian.

Contoh : 15 tahun atau 20 tahun

Page 39: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Genap tempoh perlindungan, polisi insurans itudikatakan matang dan jumlah yang diinsuranskandan beserta bonus akan dibayar kepada insured.

Jika insured meninggal dunia sebelum genaptempoh perlindungan, bayaran akan dibuat kepadapewaris.

Page 40: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Merupakan satu polisi tabungan.

Tarikh matang boleh disesuaikan dengan keperluanmasa depan seperti membiayai pendidikan anak, persaraan dan sebagainya.

Page 41: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(iii) INSURANS HAYAT SEMENTARA

Memberi perlindungan kepada insured untuktempoh tertentu sahaja.

Contoh : 15 tahun

Page 42: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Jika insured meninggal dunia dalam tempohperlindungan, pampasan akan dibayar kepadapewaris.

Jika insured masih hidup selepas tempohperlindungan, tiada bayaran akan dibuat kepadanya.

Page 43: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Bukanlah satu cara tabungan kerana insured akanhilang semua premiumnya tanpa sebarang bayarandaripada insurer apabila polisi itu tamat.

Premium polisi adalah yang termurah.

Page 44: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

PERBEZAAN INSURANS HAYAT SEUMUR HIDUP, ENDOWMEN DAN SEMENTARA

SEUMUR HIDUP ENDOWMEN SEMENTARA

TEMPOH Seumur hidup atauuntuk tempoh tertentu

Tempoh tertentu sahaja Tempoh tertentusahaja

PAMPASAN Dibayar kepada warisapabila insured meninggal dunia

Dibayar kepada warisapabila insured meninggal dunia atauapabila tempoh matangwalaupun risiko tidakberlaku.

Dibayar kepada warisapabila insured meninggal dunia.Tempoh perlindungantamat, tiadapampasan diberi.

PREMIUM Lebih murah dariendowmen

Lebih mahal Paling murah

LAIN-LAIN Baik untuk ketuakeluarga

Berbentuk tabungan Bukan berbentuktabungan

Page 45: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

FAKTOR DIPERTIMBANGKAN DALAM PENGIRAAN PREMIUM INSURANS HAYAT

(1) JENIS INSURANS

Premium insurans endowmen lebih tinggidaripada insurans hayat sementara.

(2) UMUR INSURED

Lebih lanjut umur , lebih tinggi premium.

(3) PEKERJAAN

Pekerjaan yang berisiko tinggi dicaj premium yang lebih tinggi.

Page 46: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(4) KESIHATAN

Pemohon yang kurang sihat dikenakan cajtambahan.

(5) JANTINA

Perempuan dikenakan premium yang kurangdaripada lelaki kerana jangka hayat perempuanlebih panjang.

Page 47: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Nyatakan polisi insurans yang diperlukan bagisituasi berikut:

(a) Encik Kim bimbang tentang kos rawatan perubatanyang semakin meningkat.

(b) Puan Jihan membeli sebuah rumah bernilaiRM250 000 melalui pinjaman bank

(c) Syed Malik bimbang tentang kos pengajian anak-anaknya di institusi pengajian tinggi pada masahadapan

(d) Akauntan syarikat ABC telah menyeleweng wangsyarikat

(e) Encik Razman membeli kereta baru SUPRIMA S daripada Proton Edar Sdn Bhd

Page 48: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(f) Encik Mathan telah mengupah seorang juruwang dikedai runcitnya.

(g) Melindungi kerugian yang dialami oleh insured dantuntutan pihak lain akibat kemalangan jalanraya

(h) Encik Kandasamy mengalami kecederaan tulangbelakang yang parah semasa membeli belah di PasarRaya Mewah. Kecederaan tersebut berpunca daripadakeadaan lantai yang licin.

(i) Encik Haslam telah membeli insurans yang memerlukannya membayar sehingga berumur 50 tahun

Page 49: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(j) Semasa hujan lebat, kereta yang dipandu oleh Yong telah terlanggar sebuah lori. Dalam kemalanganitu, Yong dan suaminya cedera parah. Keretamereka rosak. Pemandu lori patah tangan danlorinya remuk .

(k) Encik Leman bekerja sebagai jurutera binaandengan pendapatan RM10 000 sebulan. Beliaubimbang anak dan isterinya tidak dapat menyarakehidupan sekiranya beliau ditimpa kemalangan. Di samping itu, beliau mahukan jenis insuransyang juga merupakan simpanan.

Page 50: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(l) Syarikat RTZ menyimpan stoknya yang bernilaiRM20 000 di gudang miliknya yang terletak diKawasan Perindustrian Pasir Gudang

(m) Encik Fifi menjalankan perniagaan barangankemas di Pusat Bandar Pasir Gudang

(n) Syarikat KOBENA mempunyai pekerja seramai 100 orang yang bertugas di bahagian teknikal danpengurusan

Page 51: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

(o) Premis perniagaan Encik Razmi terletakberhampiran dengan stesen minyak

(p) Puan Hamimah bimbang wang jualannya hilangsemasa menghantar wang untuk disimpan di bank setiap hari

(q) Encik Ehsan telah membeli rumah banglowbernilai RM1 juta di Taman Johor Jaya. Beliaubimbang tidak dapat selesaikan bayaran jika beliaumeninggal dunia.

Page 52: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

LATIHAN 1

Maklumat di bawah berkaitan dengan Encik John.Encik John seorang ketua pegawai eksekutif yangberjaya. Beliau sering meninggalkan keluarga untukmenguruskan perniagaannya. Tugasnya memerlukanbeliau berada di luar negara, menyebabkan beliaubimbang akan masa hadapan isteri dan anak-anaknyayang masih kecil. Isterinya pula telah menguruskanpembelian tiga polisi insurans kebakaran untukmelindungi rumah Encik John daripada tiga syarikatinsurans.Terangkan lima jenis polisi insurans yang sesuai dibeli olehEncik John. (10 m)

Page 53: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)

Berikut adalah maklumat sebuah syarikatperniagaan

Bilangan pekerja : 3 orang

Kenderaan : Sebuah van untuk menghantar

tempahan ubatan ke klinik di

sekitar Sungai Petani.

Stok perniagaan : Bernilai RM500 000

Sewa bulanan kedai : RM2 000

Cadangkan lima jenis polisi insurans yang sesuai

diambil oleh syarikat tersebut untuk melindungi

perniagaannya. (10m)

Page 54: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)
Page 55: Perdagangan Tingkatan 5 (Jenis insurans)