taklimat biasiswa, pinjaman pelajaran, insurans, …

of 22 /22
TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, KEBAJIKAN & KESIHATAN PELAJAR Briefing on Scholarship, Study Loans, Group Personal Accident Insurance, Student Welfare and Medical 2021/2022 Disediakanoleh: Unit Biasiswa, Tajaan, KebajikanPelajar& OKU BahagianHal EhwalPembangunan Pelajar& Alumni (BHEPA) BangunanH20 Scholarship, Sponsorship, Student Welfare & OKU Unit Student Development Affairs & Alumni Division Building H20

Upload: others

Post on 18-Nov-2021

14 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, KEBAJIKAN & KESIHATAN PELAJAR Briefing on Scholarship, Study Loans, Group Personal Accident Insurance, Student Welfare and Medical2021/2022

Disediakanoleh:Unit Biasiswa, Tajaan, KebajikanPelajar& OKUBahagianHal EhwalPembangunan Pelajar& Alumni (BHEPA)BangunanH20Scholarship, Sponsorship, Student Welfare & OKU UnitStudent Development Affairs & Alumni DivisionBuilding H20

Page 2: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

Unit Biasiswa, Tajaan, KebajikanPelajar& OKU

Scholarship, Sponsorship, Student Welfare & OKU Unit

PTPTN

JabatanPerkhidmatanAwam (JPA)

Biasiswa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Bantuan KewanganPeringkat USMFinancial Aid at USM Level

BiasiswaSwasta/PinjamanBadan Awam

Insurans KemalanganBerkelompokGroup Personal Accident Insurance

Tabung KesihatanPelajarStudent Health Fund

Tabung KebajikanPelajarStudent Welfare Fund

1

2

3

4 8

7

6

5*For local students only

*For local students only

*For local students only

*For local students only

*For local students only

Page 3: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

SERAHAN DOKUMEN PERJANJIAN

• Dokumen Perjanjian (2 salinan)

• Setem Hasil (RM10 x 2 keping)

• Salinan Surat Tawaran

• Saksi Pelajar (borang perjanjian perlu ditandatangan saksi sebelum menghantardokumen)

1. Pelajar yang berada di kampus boleh menghantar dokumen perjanjian PTPTN yang telah lengkap ke Unit Biasiswa & Tajaan BHEPA kampus masing-masing bermula 20 Oktober 2021 hingga 21 Oktober 2021 (9:00 pagi –4:00 petang). Penghantaran lewat TIDAK DITERIMA kerana akan mengganggu proses pembayaran.

2. Pelajar yang berada di rumah sila hantar dokumen perjanjian PTPTN ke kaunter PTPTN berdekatan di negerimasing-masing.

*This slide is for local students only

Page 4: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

• Permohonan Pinjaman Pelajaran Persekutuan di bawah Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) dibuka pada bulan Mei setiap tahun melalui website : http://esilav2.jpa.gov.my/

• Dibuka hanya untuk pelajar tahun 1 pada semester 2 (SYARAT MUNGKIN BERUBAH SETIAP TAHUN)

• Permohonan berdasarkan keputusanpeperiksaan semester terkini PNGK 3.30 ke atas dan perlu kekal PNG 3.00 pada setiap semester.

Hotline Biasiswa JPA : 03-8885 3489 3564 / 3562 / 3892

PINJAMAN

*This slide is for local students only

2

Page 5: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

• Biasiswa Kementerian Pendidikan Malaysia hanya untuk pelajardari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan sahaja.

• Permohonan dibuka kepada pelajar Universiti Awam (UA) yang mengambil jurusan Pendidikan dan memenuhi syaratpermohonan.

• Calon sedang mengikuti pengajian Tahun Pertama di peringkatIjazah Sarjana Muda dalam bidang Pendidikan dan perlumendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 dan ke atas bagikeputusan semester terkini untuk memohon.

• Calon yang berkelayakan dan memenuhi syarat sahaja akandipanggil untuk menduduki Ujian Kelayakan Guru (UKCG) dan menghadiri sesi temu duga

*Permohonan boleh dibuat secara dalam talian di laman web KPM di https://epenawaran.moe.gov.my tertakluk kepada tempoh yang diiklankan pada tahun semasa

BiasiswaKementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

3

*This slide is for local students only

Page 6: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

• Badan Swasta (contoh: Toray, UEM, Sony, Samsung, Fuji Electric, LOTTE Chemical Titan, dll)

• Kerajaan Negeri (contoh: Kerajaan Negeri Kedah, PulauPinang, Selangor, Perak, dll)

• Badan Berkanun contoh: (Perbadanan Negeri Johor, dll)

• Yayasan Negeri (Yayasan Negeri Pahang, dll)

• Zakat negeri-negeri

Pihak Unit Biasiswa, Pinjaman & Tajaan akan membuat hebahankepada pelajar menerusi :

• Laman web BHEPA http://hepa.usm.my/• Facebook Unit Biasiswa & Pinjaman

• Hebahan di Pusat-pusat Pengajian & desasiswa

*Pelajar WAJIBy3ppp memaklumkan kepada BHEPA sekiranyamenerima tajaan daripada pihak luar

Biasiswa/ PinjamanSwasta atauPerbadananAwam

*This slide is for local students only

Page 7: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

Bantuan Kewangan

Peringkat USM

Financial aid at

USM Level

4

Bantuan kewangan kepada pelajar yang menghadapi masalahkewangan untuk sara hidup, yuran pengajian dan lain-lain kes. Borangpermohonan boleh diperolehi di BHEPA atau laman web rasmiBHEPA.

Financial aid by the University are given to students who face criticalfinancial for cost of living, tuition fees and etc. Application form can beobtained at BHEPA or BHEPA official website.

1. Tabung Tan Sri Azman Hashim *Applies to local and internationalstudents (Undergraduate & Postgraduate)

2. Wang Ehsan *Applies to local and international students(Undergraduate & Postgraduate)

3. Zakat Bantuan zakat kepada pelajar yang memerlukan terutama untuk sarahidup/bayaran yuran pengajian dan lain-lain. Borang permohonanboleh diperolehi di Pusat Islam USM.

Zakat are given to muslim students who face critical financial for costof living, tuition fees and etc. Application form can be obtained atPusat Islam.

Page 8: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

Bantuan Kewangan

Peringkat USM

Financial aid at

USM Level

4

Bantuan kewangan kepada pelajar yang menghadapi masalahkewangan untuk sara hidup, yuran pengajian dan lain-lain kes. Borangpermohonan boleh diperolehi di BHEPA atau laman web rasmiBHEPA.

Financial aid by the University are given to students who face criticalfinancial for cost of living, tuition fees and etc. Application form can beobtained at BHEPA or BHEPA official website.

4. Bantuan Data Internet5. Bantuan baiki computer riba6. Masalah keluarga7. Bencana alam & kebakaran8. Bantuan Pelajar Orang Kurang Upaya [OKU]

*melalui Tabung Kebajikan Pelajar

Page 9: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

Bantuan Kewangan PelajarOrang Kurang Upaya (OKU)

Institusi Pengajian Tinggi (IPT) oleh Kementerian Pengajian Tinggi

Bantuan ini terletak dibawah pengurusan dan kawalan KementerianPengajian Tinggi (KPT) dan merupakan keistimewaan yang diberikankepada pelajar OKU. Oleh itu, ianya harus dibezakan dengankemudahan-kemudahan lain yang turut diterima oleh pelajar bukan OKU.Ini bermakna sekiranya seseorang pelajar OKU itu menerima biasiswaatau kemudahan lain yang juga turut dinikmati oleh pelajar bukan OKU,maka pelajar OKU tersebut adalah layak menerima elaun ini.

This aid is funding and control by the Ministry of Higher Education and isa privilege given to disabled students. Therefore, it should bedistinguished from other facilities that are also accepted by non-disabledstudents. This means that if an disabled student receives a scholarship orother facilities enjoyed by non-disabled students, then the disabledstudent is eligible to receive this allowance.

Permohonan dan butiran lanjut sila layari :-

https://biasiswa.mohe.gov.my/bk_oku/

Bantuan

Kewangan

Orang Kurang

Upaya [OKU]

5

Page 10: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

LAMAN WEB BHEPA & FACEBOOK

Website : hepa.usm.my • BHEPA Biasiswa & Pinjaman

• BHEPA Biasiswa & Pinjaman 2

Page 11: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

INSURANS KEMALANGAN BERKELOMPOK

Group Personal Accident Insurance*Applies to local and international students 24hrs

Setiap pelajar berdaftar USM yang aktif (tidakmenangguh/digantung pengajian) dilindungi oleh InsuransTakaful Kemalangan Diri Berkelompok (GPA) sepanjang pengajianmereka di USM 24 jam. Perlindungan insurans ini meliputiaktiviti dalam dan luar kampus di Malaysia dan luar negara.Walau bagaimanapun, pelajar amat digalakkan untuk mengambilInsurans Perjalanan Luar Negara apabia ingin membuat perjalanke luar negara sebagai perlindungan tambahan.

All registered and active student are covered by Takaful GroupPersonal Accident (GPA) 24 hrs in Malaysia and overseas duringtheir study in USM. However, students are strongly encourage topurchase Traveling Insurance when travel overseas for bettercoverage.

Faedah perlindungan GPA:

GPA benefits:

NOFAEDAH PERLINDUNGAN

Insurance coverage

JUMLAH PERLINDUNGAN (RM)

Amount coverage (RM)

1. Kematian akibat kemalanganDeath

10,000.00

2. Hilang Upaya KekalPermanent Disablement

10,000.00

3. Perbelanjaan PerubatanMedical expenses

1,000.00

4. Caj WadWard charge

50.00/hari (mak. 25 hari)50.00/day (max. 25 days)

5. Perbelanjaan PengebumianRepatriation/Funeral Allowance

3,000.00

6

Page 12: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

Pelajar tempatan dikenakan yuran kesihatan.Perkhidmatan yang diperolehi adalah seperti berikut:

• Perkhidmatan Klinik Panel – 6 kali/semester.• Perkhidmatan rawatan di Pusat Sejahtera USM (Kampus Induk), Unit

Kesihatan (Kampus Kejuruteraan), Hospital USM (Kampus Kesihatan), IPPT – sepanjang pengajian.

• Kemudahan wad di HOSPITAL KERAJAAN sahaja.• Pelajar perlu mengambil GL (Guarantee Letter) dari kampus masing-

masing:Kampus Induk : 04-6534950Kampus Kejuruteraan : 04-5995530/ 5532Kampus Kesihatan : 09-7671303/1314

• Pemasangan alatan dan pembelian ubat khas serta perkara-perkara yang tidak dibiayai di bawah skim perubatan pelajar TIDAK disediakan tetapipelajar boleh memohon kepada TNC HEPA (diluluskan atas budi bicara).

TABUNG KESIHATAN PELAJAR

Student Health Fund*This slide is for local students only

7

Page 13: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

Please be informed that Medical Fees will no

longer be imposed upon international

students.

Therefore, you are required to have personal

medical insurance, which offers

comprehensive coverage.

Nevertheless, you may still seek treatment at

USM facilities if necessary; however you will

be charged accordingly per visit.MEDICAL

for InternationalStudents

7

MEDICAL

for International Students

Page 14: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

PERKARAItem

SUMBANGAN (RM)Contribution (RM)

Khairat kematian pelajarStudent death *Applies to local & InternationalStudents

5000.00

Khairat kematian ibu/bapa/penjagaDeath of mother/father/guardian

500.00

Khairat kematian suami/isteriDeath of spouse

750.00

Khairat kematian anakDeath of child

400.00

Khairat kematian ahli keluarga (adik/abang/kakak)Death of siblings

50.00

Kemalangan dan kecederaan dan dirawat di hospitalAccident and injuries and hospitalized

Mengikut TOR TabungKebajikan Pelajar

Refer to TOR Student Welfare Fund

Bencana alamNatural Disaster

Mengikut TOR TabungKebajikan Pelajar

Refer to TOR Student Welfare Fund

TABUNG

KEBAJIKAN

PELAJAR Student Welfare

Fund

8

Page 15: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

Sekiranya pelajar mempunyai sebarang masalah sila hubungi ataudatang terus ke Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar danAlumni

If you have any inquiries please contact or visit us at Student Development Affairs & Alumni Division

Alamat:

Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & AlumniBangunan H20Universiti Sains MalaysiaNo tel : 04-653 6136/3291/6185/5822/5827No faks : 04 - 6577053Laman Web: hepa.usm.my

Laman Facebook : BHEPA Biasiswa & Pinjaman: BHEPA Biasiswa & Pinjaman 2

LOKASI UNIT KEMUDAHAN, KEBAJIKAN PELAJAR & OKU

BIASISWA, PINJAMAN & TAJAAN -KAMPUS INDUK

Student Development Affairs & Alumni Division – Main Campus

Page 16: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

Puan Norihan Binti Othman

[email protected] 04-6536136

(PTPTN, JPA, KPM, Pinjaman USM)

(Scholarship)

Puan Azilah Binti Ani

[email protected] 04-6536185(Biasiswa Swasta/ Luar, Pinjaman Negeri, Badan Berkanun)

(Scholarship)

Unit Biasiswa , Tajaan, KebajikanPelajar& OKUBahagianHal EhwalPembangunan Pelajar& Alumni (BHEPA) –KampusInduk

Scholarship, Sponsorship, Student Welfare & OKU UnitStudent Development Affairs & Alumni Division –Main Campus

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Muhammad Syukri Sa’adon Encik Mohamad Abdullah Cik Sheilawanis Abdul Karim

Penolong Pendaftar Kanan Timbalan Pendaftar Kanan Penolong Pendaftar Kanan

Senior Assistant Registrar Senior Deputy Registrar Senior Assistant Registrar

[email protected] 04-6535825 [email protected] 04-6533106 [email protected] 04-6533291

Page 17: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

Puan Shah Rina Abdul Halim Puan Nur Ilanee Mohd Nasir Encik Mohamad Khairulnazrin Mohd Kasim

[email protected] 04-6535827 [email protected] 04-6535822 [email protected] 04-6534598

(Kesihatan Pelajar) (Insurans Pelajar, PTPTN) (Kebajikan Pelajar & OKU)

(Student Health) (Insurance & Scholarship) (Student Welfare & OKU)

Unit Biasiswa , Tajaan, KebajikanPelajar& OKUBahagianHal EhwalPembangunan Pelajar& Alumni (BHEPA) –KampusInduk

Scholarship, Sponsorship, Student Welfare & OKU UnitStudent Development Affairs & Alumni Division –Main Campus

Page 18: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

BAHAGIAN HAL EHWAL

PEMBANGUNAN PELAJAR DAN

ALUMNI – KAMPUS KESIHATAN

Student Development Affairs &

Alumni Division – Health Campus

Sekiranya pelajar mempunyai sebarang masalah sila hubungiatau datang terus ke BHEPAIf you have any inquiries please contact or visit us at Student Development Affairs & Alumni Division

Alamat:Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & AlumniUniversiti Sains MalaysiaKampus Kesihatan

No tel : 09-7671303/1314No faks : 09-7671331Laman Web: hepa.usm.my Laman Facebook : BHEPA Biasiswa & Pinjaman

: BHEPA Biasiswa & Pinjaman 2

Page 19: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR DAN ALUMNI – KAMPUS KESIHATAN Student Development Affairs & Alumni Division – Health Campus

Encik Hafiz Assad Zakaria Cik Mirawaty Binti Mat Ghani

Timbalan Pendaftar Penolong Pendaftar Kanan

Deputy Registrar Senior Assistant Registrar

[email protected] 09-7671313 [email protected] 09-7671314/1303

Puan Che Zaitun Che Ismail

[email protected] 09-7671303

Page 20: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

BAHAGIAN HAL EHWAL

PEMBANGUNAN PELAJAR DAN

ALUMNI – KAMPUS

KEJURUTERAAN

Student Development Affairs &

Alumni Division – Engineering

Campus

Sekiranya pelajar mempunyai sebarang masalah sila hubungi ataudatang terus ke BHEPAIf you have any inquiries please contact or visit us at Student Development Affairs & Alumni Division

Alamat:Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & AlumniUniversiti Sains MalaysiaKampus KejuruteraanNo tel : 04-5995550/5530/5535/5533/5531No faks : 04-5996920Laman Web: hepa.usm.my Laman Facebook : BHEPA Biasiswa & Pinjaman

: BHEPA Biasiswa & Pinjaman 2

Page 21: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR DAN ALUMNI – KAMPUS KEJURUTERAANStudent Development Affairs & Alumni Division – Engineering Campus

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Samsuri Musa Puan Norzita NanyanPenolong Pendaftar Kanan/Senior Assistant Registrar Penolong Pendaftar Kanan (Kaunselor)/Senior Assistant Registrar (Counselor)

[email protected] 04-5995530 [email protected] 04-5995532 / 5733

Cik Marshitah Abu Kassim

04-5995530/5532/5733

[email protected]

Page 22: TAKLIMAT BIASISWA, PINJAMAN PELAJARAN, INSURANS, …

Terima KasihThank You

Mentransformasikan Pengajian Tinggi Untuk Kelestarian Hari Esok

24Sept2021/wanis