2014 latihan me nu insurans

of 20 /20
Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BIDOR 35500 BIDOR PERAK DARUL RIDZUAN MODUL LATIHAN MeNU PERDAGANGAN (INSURANS) NAMA MURID Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

Upload: nurul-atiqah

Post on 16-Aug-2015

44 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BIDOR 35500 BIDOR

PERAK DARUL RIDZUAN

MODUL LATIHAN MeNU

PERDAGANGAN (INSURANS)

NAMA MURID

KELAS

NO. KAD PENGENALAN

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

Page 2: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

ANGKA GILIRAN

PANDUAN MENJAWAB SOALANBIL BENTUK SOALAN PANDUAN JAWAB

1.

jika soalan bermula dengan kata kunciTERANGKAN / JELASKAN

Contoh Soalan

Jelaskan cara untuk membeli insurans kecurian. [8 markah]

untuk jawab soalan maka tuliskanFAKTA DAN HURAIAN (ikut urutan/prosedur)

Contoh JawapanProsedur membeli insurans ialah:* Hubungi syarikat insurans- memaklumkan untuk melindungi risiko kecurian* Isi borang cadangan- mengikut prinsip penuh percaya* Bayar wang premium- dapatkan resit* Dapatkan polisi insurans kecurian- digunakan bila membuat tuntutan ganti rugi

2.

jika soalan bermula dengan kata kunciMENGAPAKAH

Contoh SoalanEncik Naim memiliki sebuah rumah banglo di Bidor dan sebuah kilang papan berhampiran stesen minyak SHELL. Beliau mengambil insurans kebakaran untuk melindungi banglo dan kilangnya.Beliau keliru sebab bayaran premium kilang lebih tinggi berbanding rumah banglonya.

Mengapakah bayaran premium tersebut berbeza? (6 markah)

untuk jawab soalan maka tuliskanFAKTA DAN HURAIAN

Contoh JawapanBayaran premium berbeza sebab:* Lokasi - kilang papan berhampiran stesen minyak* Bahan binaan - kilang dibuat daripada papan* Jenis bangunan- bayaran premium kilang lebih tinggi

3.

jika soalan bermula dengan kata kunciBEZAKAN

Contoh SoalanBezakan insurans hayat sementara dengan insurans endowmen. (4 markah)

untuk jawab soalan maka tuliskanPERBEZAAN

Contoh Jawapan

HAYAT SEMENTARA ENDOWMEN1. Premium murah 1. Premium mahal 2. Wang premium tidak

dikembalikan walaupun tidak berlaku risiko yang diinsuranskan

2. Wang premium dikembalikan setelah tempoh tamat jika tidak berlaku risiko yang diinsuranskan

4.

Jika soalan bermula dengan kata kunciCADANGKANContoh Soalan

Datuk Khusyaire memiliki kilang yang

untuk jawab soalan maka tuliskanFAKTA DAN HURAIAN

Contoh JawapanPolisi insurans yang sesuai diambil ialah:

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

INFOBeri 4 Fakta dan 4 Huraian MESTI diambil daripada buku ReSePi atau buku teks.

INFOBerikan 2 perbezaan

INFOFakta diambil dari buku ReSePi manakala Huraian MESTI diambil dari soalan.

Page 3: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

mengeluarkan peralatan sukan. Beliau risau keselamatan pekerjanya semasa bekerja dan keselamatan kilangnya. Syarikat tersebut juga memiliki tiga buah lori untuk menghantar stok kepada pelanggan.

Cadangkan tiga jenis polisi insurans yang sesuai diambil oleh Datuk Khusyaire. (6 markah)

* Insurans Kebakaran- melindungi stok dari risiko kebakaran* Insurans Liabiliti Majikan- melindungi Datuk Khusyaire dari tuntutan

pekerja jika ditimpa kemalangan semasa bekerja* Insurans Kenderaan Bermotor- melindungi lori syarikat daripada kemalangan

AKTIVITI 1 (Pengukuhan Pengetahuan)Pilihan jawapan soalan 1 hingga soalan 9 berdasarkan jadual berikut:

Pilihan Pernyataan I Pernyataan IIA Betul SalahB Salah BetulC Betul BetulD Salah Salah

SOALAN

PERNYATAAN JAWAPAN PILIHAN JAWAPAN

1I Insured adalah syarikat insurans.

II Borang cadangan ialah borang permohonan untuk membeli insurans.

2I

Kadar premium risiko boleh diinsuranskan boleh

dikira.

II Kekerapan kejadian risiko tidak boleh diinsurans dapat dijangka berdasarkan rekod lalu.

3I Insurans merupakan satu cara menabung untuk

masa depan.II Insurans mewujudkan peluang pekerjaan.

4I

Insurans bukan satu cara untuk mendapat

keuntungan.

II Ganti rugi boleh dalam bentuk baik pulih kerosakan

5I

Tujuan prinsip penuh percaya ialah untuk mengelakkan seseorang mendapat keuntungan daripada harta orang lain.

II Tujuan prinsip kepentingan boleh diinsurans ialah untuk mengelakkan penipuan

6I

Jenis bangunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengiraan kadar premium insurans kebakaran.

IIStatus ekonomi seseorang merupakan salah satu faktor mempengaruhi kadar premium insurans hayat.

7I Insurans komprehensif hanya melindungi diri dan

kenderaan pihak ketiga sahaja.

II Insurans kemalangan diri melindungi insured yang cedera atau mati akibat kemalangan sahaja.

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

2

Page 4: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

8I Insurans penerbangan melindungi penumpang dan

anak kapal daripada risiko kemalangan udara

IIInsurans hayat sementara tidak mengembalikan wang premium setelah tamat tempoh walaupun tiada risiko yang diinsuranskan berlaku.

9I

Takaful terdiri daripada takaful am dan takaful

keluarga.

II Dua prinsip tambahan dalam takaful ialah tabaruk dan mudharabah.

AKTIVITI 2 (Pengukuhan Pengetahuan dan Pemahaman)1. Lengkapkan rajah berikut dengan istilah insurans atau maksud istilah insurans.

[7 markah]

BIL ISTILAH INSURANS MAKSUD1. Borang permohonan untuk membeli insurans

2. Premium

3. Orang yang membeli insurans atau pemegang

polisi

4. Pampasan

5. Perjanjian antara insured dengan insurer

6. Insurer

7. Polisi sementara sebelum siapnya polisi

2. Nyatakan prinsip insurans yang sesuai digunakan berdasarkan situasi berikut. [6 markah]

BIL

.

SITUASI PRINSIP INSURANS

1. Van Azizi rosak teruk akibat kemalangan. Syarikat insurans telah membayar pampasan kepada Azizi sebanyak RM13,000. Syarikat insurans telah menjual van tersebut sebagai besi buruk dan memperoleh RM600. Azizi tidak boleh menuntut wang tersebut.

2. Semasa mengisi borang cadangan, Aini tidak menyatakan penyakit yang dihidapi. Aini meninggal dunia akibat penyakitnya. Syarikat insurans enggan membayar ganti rugi.

3. Syarikat Emas Tulen mengambil insurans kecurian bernilai RM300,000 untuk melindungi stok perniagaannya. Kedainya dimasuki pencuri dan kerugian sebanyak RM289,000. Syarikat Emas Tulen menuntut

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

3

Page 5: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

ganti rugi sebanyak RM300,000 tetapi syarikat insurans hanya membayar RM289,000 sahaja.

4. Syarikat Perabot Indah menginsuranskan stok perabotnya daripada risiko kebakaran. Kedai perabotnya terbakar. Semasa memadam api pihak bomba telah memancutkan air kepada stok perabot supaya api tidak merebak. Stok perabot tersebut itu rosak dan pihak insurans tidak mahu bayar ganti rugi.

5. Tan An Nee memohon untuk menginsuranskan kedainya dan kedai bunga kakaknya di Taiping. Permohonan menginsuranskan kedainya diluluskan tetapi permohonan menginsuranskan kedai bunga kakaknya ditolak.

6. Anbuselvi telah membeli insurans untuk kedai keknya daripada dua buah syarikat insurans dengan nilai RM57,000 setiap satu. Kedai keknya terbakar dan kerugian sebanyak RM56,000. Kedua-dua syarikat insurans itu berkongsi bayar, masing-masing bayar RM28,000.

AKTIVITI 3 (Pengukuhan Pemahaman dan Kemahiran Aplikasi)

1. Nyatakan nama risiko dan jenis risiko bagi setiap situasi berikut sama ada risiko boleh diinsuranskan atau risiko tidak boleh diinsuranskan. [10 markah]

BIL SITUASI NAMA RISIKO JENIS RISIKO1. Syarikat Bina Teguh menghadapi

tuntutan gantirugi sebanyak RM45,000 daripada pekerjanya kerana cedera semasa bekerja

Kemalangan semasa bekerja

2. Kedai Runcit Rifaie mengalami kerugian kerana ramai pelanggannya tidak membayar hutang

3. Kail Ikan Enterprise mengalami kerugian sebanyak RM600,000 kerana botnya tenggelam semasa pelayaran.

Kemalangan laut

4. Kereta Ramadevi rosak teruk kerana ditengelami banjir kilat

5. Kedai Pakaian Remaja menghadapi masalah menjual pakaian wanita kerana pelanggannya kurang berminat dengan fesyen pakaian yang ditawarkan.

6. Syarikat Jari Utama mengalami kerugian sebanyak RM23,000 kerana kerani akaunnya telah menyelewengkan wang syarikat

2. Berikan tiga perbezaan antara risiko boleh diinsuranskan dengan risiko yang tidak boleh diinsuranskan. [6 markah]

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

4

Page 6: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

RISIKO BOLEH DIINSURANSKAN RISIKO TIDAK BOLEH DIINSURANSKAN1. 1

.

2. 2

.

3. 3

.

3. Jelaskan dua perbezaan insurans konvensional dengan takaful. [4 markah]

INSURANS KONVENSIONAL TAKAFUL1. 1.

2. 2.

AKTIVITI 4 (Pengukuhan Pengetahuan)

1. Lengkapkan peta pokok berikut. [5 markah]

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

5

Jenis Insurans

Insurans Am

5.

4.

1.

2. Sementara3.

Marin / Penerbangan

Insurans Lain

Page 7: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

AKTIVITI 5 (Penyelesaian masalah dan Membuat keputusan)1. Berdasarkan situasi berikut, cadangkan jenis insurans yang paling sesuai.

[12 markah]

BIL

.

SITUASI JENIS INSURANS

1. Gas Malaysia Berhad ingin melindungi peniagaannya daripada risiko akibat api.

2. SHELL ingin melindungi daripada tuntutan orang awam yang tercedera di stesen minyaknya

3. Encik Mok ingin melindungi keluarganya dari membayar ansuran rumah banglo setelah kematiannya.

4. Puan Raja Nadia ingin menginsuranskan nyawanya untuk tempoh tertentu dan sebagai tabungan untuk masa depan.

5. Kedai Emas Rakyat ingin melindungi perniagaannya dari risiko rompakan.

6. Encik Fawwaz ingin melindungi syarikatnya daripada tuntutan pekerjanya yang ditimpa kemalangan semasa bekerja.

7. Puan Harpreet ingin melindungi perniagaannya dari ketidakjujuran kerani akaunnya.

8. Syarikat Langkawi Ekspress ingin melindungi kapalnya, penumpang dan anak kapal daripada risiko di laut.

9. Kos pengajian yang semakin meningkat menyebabkan Encik Wei Chong ingin menabung untuk membiayai pengajian anak-anaknya pada masa hadapan.

10. Puan Jenifer membayar premium sehingga akhir hayatnya bagi melindungi nyawanya untuk kebaikan keluarganya setelah dia meninggal dunia.

11. Cik Eliza ingin melindungi dirinya dari tuntutan pihak lain jika berlaku kemalangan atas kenderaannya.

12. Puan Faezah ingin mendapatkan perlindungan untuk membayar bil hospital dan kos rawatan perubatan.

AKTIVITI 6 (Pengukuhan Kefahaman dan Kemahiran Aplikasi)

1. Huraikan konsep pengumpulan risiko dalam insurans. [SPM 2007] [5 markah]

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

6

Jangan tulis apa-apa diruanga

Page 8: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

2. Situasi berikut berkaitan dengan jenis risiko yang dihadapi oleh Puan Julie, pemilik Butik Anggun. [SPM 2011]

Situasi I Pakaian yang diimport dari Paris di Butik Anggun tidak laku kerana pelanggan sudah tidak meminati fesyen tersebut.

Situasi II Butik Anggun terletak bersebelahan kedai menjual bahan-bahan kimia yang mudah terbakar

Terangkan jenis risiko di:

(a) Situasi I [2 markah]

(b) Situasi II [2 markah]

3. Terangkan dua peranan insurans kepada:

(a) Peniaga [4 markah]

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

7

Jangan tulis apa-apa diruanga

Page 9: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

(b) Negara [4 markah]

4. Usahawan Desa Enterprise mengambil insurans kebakaran bernilai RM300,000 daripada Syarikat Insurans Payung Rakyat. Kedai perniagaannya terbakar dan mengalami kerugian.

Jelaskan cara Usahawan Desa Enterprise boleh menuntut gantirugi. [SPM 2000] [8 markah]

AKTIVITI 7 (Pengukuhan Kefahaman, Membuat Keputusan dan Menganalisis)1. Encik Samsul seorang kontraktor binaan dan Cik Suria seorang guru adalah

adik beradik. Mereka telah membeli insurans endowmen bernilai RM100,000 daripada Syarikat Insurans Maju Jaya. Dialog di bawah merujuk kepada kekeliruan mereka apabila menerima polisi insurans daripada syarikat itu.

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

Jangan tulis apa-apa diruanga

8

Page 10: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

[SPM 2005]

Mengapakah premium yang perlu dibayar oleh Encik Shamsul dan Cik Suria berbeza? [8 markah]

2. Jelaskan Polisi Insurans Endowmen. [SPM 2006] [4 markah]

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

9

Page 11: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

3. Berikut adalah maklumat sebuah perniagaan. [SPM 2006]

Bilangan pekerja 3 orangKenderaan Sebuah van untuk menghantar tempahan ubatan

ke klinik di sekitar Sungai PetaniStok perniagaan Bernilai RM500,000Sewa bulanan kedai

RM2,000

Cadangkan lima jenis polisi insurans yang sesuai diambil oleh perniagaan tersebut. [10 markah]

4. Jelaskan konsep Takaful. [8 markah]

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

Jangan tulis apa-apa diruanga

Page 12: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

5. Maklumat berikut berkaitan dengan Encik John. [SPM 2013]

(a) Terangkan tiga jenis polisi insurans yang sesuai dibeli oleh Encik John. [6 markah]

(b) Wajarkah tindakan isteri Encik John?

Berikan dua alasan. [3 markah]

6. Jelaskan Polisi Insurans Hayat Seumur Hidup. [SPM 2006] [4 markah]

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

Encik John seorang ketua pegawai eksekutif yang berjaya. Beliau sering meninggalkan keluarga untuk menguruskan perniagaannya. Tugasnya yang memerlukan beliau berada di luar negara, menyebabkan beliau bimbang akan masa hadapan isteri dan anak-anaknya yang masih kecil. Isterinya pula telah menguruskan pembelian tiga polisi insurans kebakaran untuk melindungi rumah Encik John daripada tiga syarikat insurans.

Jangan tulis apa-apa diruanga

10

Page 13: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

AKTIVITI 8 (Pengukuhan Penguasaan Kata Kunci)

SILANG KATA

1

1

2 2 3

4 3

4

5

5

6 7

8

6

9

7

8

MELINTANG MENEGAK

1.

2.3.4.

5.

6.

7.

8.

Salah satu contoh risiko yang tidak boleh diinsuranskan.Insurans secara IslamPrinsip tambahan dalam takaful.Insurans nyawa untuk tempoh tertentu dan merupakan tabungan masa depan.Ganti rugi yang dibayar jika berlakunya risiko yang diinsuranskan.Prinsip insurans yang mengatakan insured hanya akan dibayar ganti rugi jika kerugian yang dialami adalah akibat secara langsung oleh risiko yang diinsuranskan.Insurans untuk melindungi insured daripada tuntutan pekerja yang ditimpa kemalangan semasa bekerja.Insurans yang diambil oleh orang

1.2.

3.

4.

5.

6.7.

8.9.

Pemegang polisi.Bayaran yang dibuat oleh insured untuk mendapatkan perlindungan.Salah satu faktor yang mempengaruhi pengiraan kadar premium insurans hayat.Prinsip insurans yang mensyaratkan supaya insured memberikan maklumat yang benar dalam borang cadangan.Insurans yang melindungi majikan daripada ketidak jujuran pekerjaanya.Salah satu contoh insurans kesihatan.Prinsip insurans yang mengatakan insurer mempunyai hak ke atas harta insured yang diinsuranskan selepas ganti rugi dibayar.Syarikat insurans.Unsur yang diharamkan dalam takaful.

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

11

12

Page 14: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

yang membuat pinjaman untuk membeli rumah.

AKTIVITI 9 (Pengukuhan Pengetahuan, Pemahaman dan Aplikasi)

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor13

Page 15: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

AKTIVITI 8 (Pengukuhan Penguasaan Kata Kunci)

SILANG KATA

1

1 U T A N G L A P U KS

2 A K A F U L 2 3

R R E4 E E 3 A B A R U K4 N D O W M E N EN I RU U 5 JH M A A

5 A M P A S A N6 P 7 I NE E U N 8

6 O K T R I N S E B A B H A M P I R A NI C R N SC A O UA Y G S RR A 9 A E EE A S T R

7 I A B I L I T I M A J I K A NS A

8 A D A I A NR

MELINTANG MENEGAK

1.

2.3.4.

5.

6.

7.

8.

Salah satu contoh risiko yang tidak boleh diinsuranskan.Insurans secara IslamPrinsip tambahan dalam takaful.Insurans nyawa untuk tempoh tertentu dan merupakan tabungan masa depan.Ganti rugi yang dibayar jika berlakunya risiko yang diinsuranskan.Prinsip insurans yang mengatakan insured hanya akan dibayar ganti rugi jika kerugian yang dialami adalah akibat secara langsung oleh risiko yang diinsuranskan.Insurans untuk melindungi insured daripada tuntutan pekerja yang ditimpa kemalangan semasa bekerja.Insurans yang diambil oleh orang yang membuat pinjaman untuk membeli rumah.

1.2.

3.

4.

5.

6.7.

8.9.

Pemegang polisi.Bayaran yang dibuat oleh insured untuk mendapatkan perlindungan.Salah satu faktor yang mempengaruhi pengiraan kadar premium insurans hayat.Prinsip insurans yang mensyaratkan supaya insured memberikan maklumat yang benar dalam borang cadangan.Insurans yang melindungi majikan daripada ketidak jujuran pekerjaanya.Salah satu contoh insurans kesihatan.Prinsip insurans yang mengatakan insurer mempunyai hak ke atas harta insured yang diinsuranskan selepas ganti rugi dibayar.Syarikat insurans.Unsur yang diharamkan dalam takaful.

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

12

Page 16: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor

Page 17: 2014 latihan me nu insurans

Modul Latihan Menguasai Nota Utama( MeNU) Perdagangan

Hj. Khairul Anuar b. Shahaluddin - SMK Bidor