panduan pengguna insurans -...

16
SKIM PELINDUNGAN INSURANS KESIHATAN PEKERJA ASING (SPIKPA) BAGI PENGGUNA AKSES (PANEL INSURANS) VERSI 2 JULAI 2011

Upload: truongcong

Post on 29-Apr-2019

314 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

SKIM PELINDUNGAN INSURANS

KESIHATAN PEKERJA ASING (SPIKPA)

BAGI PENGGUNA AKSES

(PANEL INSURANS)

VERSI 2 – JULAI 2011

2

ISI KANDUNGAN

NO ISI KANDUNGAN M/SURAT

1 LAMAN UTAMA SISTEM SPIKPA 3

2 LAMAN UTAMA PANEL INSURANS 4

3 PENYELENGGARAAN

3.1) Lain-Lain Tempoh Kewangan Insurans 5

3.2) Kumpulan Pengguna 6 - 8

3.3) Agen 8

3.4) Muat Turun 9

4 PENTADBIRAN

4.1) Cetak Slip Pengesahan SPIKPA (Kumpulan) 10 - 11

4.2) Cetak Slip Pengesahan SPIKPA (Individu) 12 - 13

4.3) Pertanyaan Polisi Status 14

5 LAPORAN – LAPORAN PRODUKSI TERKINI

5.1) Pekerja Asing Yang Dilindungi Insurans (Dalaman) 15 - 16

5.2) Pekerja Asing Yang Dilindungi Insurans (Keseluruhan) 16

3

1) LAMAN UTAMA SISTEM SPIKPA

URL Laman Sesawang SPIKPA ialah http://www.spikpa.com.my

NO MENU PILIHAN HURAIAN

1 LAMAN UTAMA Untuk Kembali Ke Laman Utama

2 PENGGUNA SPIKPA Untuk Pengguna yang telah Mempunyai Login ID

seperti KKM, SPPA, HOSPITAL KKM, TPCA, IMIGRESEN,

PANEL INSURANS & AGEN INSURANS

3 SENARAI HOSPITAL KKM Untuk Menyemak Senarai Hospital Kerajaan yang

terlibat dalam SPIKPA

4 PANEL INSURANS Untuk Menyemak Senarai 24 Syarikat Insurans dilantik

5 THIRD PARTY CLAIM ADMIN SPIKPA Untuk Menyemak Senarai TPCA yang dilantik

6 SEMAKAN STATUS SPIKPA Untuk Menyemak Status SPIKPA bagi setiap Pekerja

7 SOALAN LAZIM Untuk Menyemak Soalan & Jawapan berkenaan

dengan Sistem SPIKPA

Pilih Jenis Akses

“PANEL INSURANS”

Klik pada

“PENGGUNA SPIKPA”

Masukkan Kod Insurans, Kod

Pengguna & Kata Laluan

yang telah diberikan

Setelah Lengkap

Klik Login

Klik disini sekiranya anda terlupa Kata

Laluan dan sistem akan menghantar Kata

Laluan yang baru ke Alamat E-Mel anda

Memuat Turun Acrobat

Reader secara percuma

1

2

3

4

4

2) LAMAN UTAMA PANEL INSURANS

Rajah 2.1

Rajah 2.1 diatas menunjukkan Laman Utama bagi Panel Insurans setelah berjaya login. Berikut

adalah Huraian bagi setiap Menu Pilihan:-

NO MENU PILIHAN HURAIAN

1 BULETIN Untuk Menyemak Buletin yang dikemaskini oleh KKM

2 PENYELENGGARAAN Untuk Menyemak Tempoh Kewangan Syarikat Insurans,

Mewujudkan Kumpulan Pengguna, ID Pengguna, Kemaskini Kata

Laluan & Mewujudkan Agen Insurans dan Muat Turun Aplikasi

(Client’s Interface)

3 PENTADBIRAN Untuk Mencetak Slip SPIKPA dan Pertanyaan Status Polisi

4 LAPORAN Untuk Menyemak & Mencetak Laporan Produksi Semasa bagi

Pekerja Asing Yang Dilindungi Insurans

5 DAFTAR KELUAR Daftar Keluar daripada Sistem SPIKPA

5

3) PENYELENGGARAAN

3.1) Lain – lain – Tempoh Kewangan Insurans

Rajah 3.1.1

Pihak Insurans boleh mengemaskini maklumat Tempoh Kewangan bagi setiap

Pengebilan yang dibuat di Syarikat Insurans tersebut. Pihak Insurans turut boleh mencetak

Laporan tersebut yang menunjukkan maklumat terperinci.

Rajah 3.1.2

Pihak Insurans boleh mengemaskini maklumat berdasarkan seperti mana yang telah

dipraktikkan oleh Pihak Insurans sebelum ini. Setelah kemaskini tarikh klik pada Simpan.

Klik Kemaskini untuk

Mengemaskini Tempoh Kewangan

1 Untuk Mencetak

Laporan Kewangan

Klik pada Kemaskini2

Kemaskini tarikh

dan klik Simpan

3Setelah lengkap

klik Keluar

4

6

3.2) Akses Kebenaran

3.2.1) Kumpulan Pengguna

Rajah 3.1.1

Untuk Menambah Kumpulan Pengguna Baru bagi Pengguna di Hospital sila klik pada pautan

Tambah Kumpulan Pengguna Baru.

Rajah 3.1.2

Kemudian sila lengkapkan ruangan pada Kumpulan Pengguna & Huraian dan pilih Status

samaada Aktif atau Tidak Aktif. Setelah lengkap pilih Modul yang ingin diberikan kepada Pengguna

tersebut dengan Tick pada senarai modul.

Kemaskini

Maklumat Pengguna

Cetak Maklumat

Pengguna

Tick pada

kekotak Modul

Lengkapkan maklumat

Kumpulan Pengguna

2

3Setelah lengkap

klik Simpan

4Kemudian sila

klik Keluar

5

Klik Pautan Tambah

Kumpulan Pengguna Baru

1

7

3.2.1) ID Pengguna

Rajah 3.2.1

Pada bahagian ini, anda boleh mewujudkan ID bagi Kakitangan yang boleh Akses Sistem SPIKPA.

Untuk mewujudkan ID Pengguna Baru sila klik pada pautan Tambah Pengguna Baru.

Rajah 3.2.2

Kemudian kemaskini maklumat ID Pengguna dengan memasukkan maklumat seperti yang

tertera dalam Rajah 3.2.2 di atas. Pilihan perlu dibuat pada senarai kumpulan pengguna bagi

membolehkan pengguna tersebut diberikan akses berdasarkan tugasan yang dibuat di Panel Insurans.

Kemaskini

Maklumat Pengguna

Hapus ID yang

telah diwujudkan

Untuk Tambah

Pengguna Baru

1

Setelah lengkap

Klik Tambah

3Kemudian

klik Keluar

4

Lengkapkan Maklumat

ID Pengguna

2

8

3.2.3) Kata Laluan

Untuk menukar Kata Laluan masukkan Kata Laluan yang lama terlebih dahulu, kemudian

masukkan Kata Laluan Baru & Sahkan Kata Laluan Baru. Sekiranya anda mengemaskini Alamat E-Mel,

jika anda terlupa Kata Laluan Sistem akan menghantar Kata Laluan baru ke Alamat E-mel yang

dinyatakan.

3.3) Agen

Rajah 3.3.1

Sekiranya terdapat Agen Insurans baru yang dilantik, maka Panel Insurans dibenarkan untuk

menambah agen baru. Sila klik pada pautan Tambah Agen Baru. Seperti dalam Rajah 3.3.1 diatas.

Rajah 3.3.2

Kemudian lengkapkan maklumat tentang Agen Baru tersebut seperti Kod Agen, Kata Laluan,

Status. Setelah lengkap klik pada Tambah. Tiada had untuk Pihak Insurans menambah Agen yang telah

berdaftar dengan Syarikat Insurans tersebut

Masukkan Kata Laluan Lama,

Kata Laluan Baru dan Sahkan

Setelah lengkap

klik Simpan

Kemaskini

Maklumat Agen

Hapus Agen yang

telah diwujudkan

Untuk Tambah

Agen Baru

1

Lengkapkan

Maklumat Agen Baru

2

Setelah lengkap

Klik Tambah3 Kemudian

klik Keluar

4

9

3.4) Muat Turun

Pihak Insurans boleh memuat turun aplikasi terbaru berkaitan dengan SPIKPA Client Interface,

setelah memuat turun anda perlu mengikuti langkah-langkah seperti yang dinyatakan di ruangan Notis.

Klik pada pautan untuk

memuat turun

1

Klik pada kekotak

Muat Turun

2

Ikuti langkah-

langkah berikut

3

10

4) PENTADBIRAN

4.1) Cetak Slip Pengesahan SPIKPA (Kumpulan)

Rajah 4.1.1

Terdapat 2 cara untuk mencetak Slip Pengesahan SPIKPA:-

NO CETAK SLIP HURAIAN

1 KUMPULAN Mencetak Slip Pengesahan Mengikut Polisi. Contoh seperti dalam

Rajah 4.1.2 dibawah

2 INDIVIDU Mencetak Slip Pengesahan Mengikut Pekerja Asing. Contoh

seperti dalam Rajah 4.2.2 dibawah

Masukkan No Polisi & Tarikh

Perlindungan dan Klik Cari

1

Tick pada Kekotak Pilihan

setelah jumpa maklumat dicari

2

Klik Cetak Slip Pengesahan

SPIKPA (Kumpulan)

Klik Butiran untuk

Mencetak Secara Individu

3

11

CONTOH SLIP PENGESAHAN SPIKPA YANG DICETAK SECARA BERKUMPULAN (BATCH) –

KKM/SPIKPA/SP/1/2011

Rajah 4.1.2

12

4.2) Cetak Slip Pengesahan SPIKPA (Individu)

Rajah 4.2.1

Jika anda klik pada Butiran seperti dalam Rajah 4.1.1 diatas, anda boleh mencetak Slip

Pengesahan SPIKPA secara Individu . Masukkan Warganegara/No Pasport atau Nama Pekerja Asing yang

ingin anda Cetak Slip tersebut. Contoh Slip Pengesahan SPIKPA Individu adalah seperti dalam Rajah

4.2.2 dibawah.

Masukkan Maklumat

pada Kriteria Carian

Tick pada

Nama Pekerja

1

Klik pada Cetak Slip

Pengesahan SPIKPA (Individu)

2

13

CONTOH PENGESAHAN SLIP SPIKPA DICETAK SECARA INDIVIDU (INDIVIDUAL) –

KKM/SPIKPA/SP/2/2011

Rajah 4.2.2

14

4.3) Pertanyaan Polisi Status

Rajah 4.3.1

Pihak Insurans boleh membuat semakan segala maklumat Polisi yang telah dihantar ke Pihak

ESP. Klik Butiran untuk membuat semakan lebih terperinci.

Berikut adalah Status berkenaan dengan Pertanyaan Status Polisi:-

NO STATUS PEMPROSESAN BATCH HURAIAN

1 DALAM PROSES Batch yang masih dalam proses & menunggu kelulusan dari

Pihak SPPA

2 BATCH DIKEMASKINI Batch yang telah dikemaskini dan telah diproses

Rajah 4.3.2

Kemudian Pihak Insurans boleh menyemak semua transaksi yang telah dihantar ke Pihak SPPA

samaada telah diproses atau tidak dan beserta dengan maklumat-maklumat seperti yang tertera dalam

Rajah 4.3.2 diatas.

Klik Butiran untuk

membuat semakan

15

5) LAPORAN – LAPORAN PRODUKSI (TERKINI)

5.1) Pekerja Asing Yang Dilindungi Insurans (Dalaman)

Terdapat 2 cara untuk Mencetak Laporan Produksi bagi Pekerja Asing Yang Dilindungi Insurans:-

1) Jenis Laporan – Ringkasan

Rajah 5.1.1

*TARIKH BERKESAN PERLINDUNGAN INSURANS ADALAH TARIKH PERLINDUNGAN INSURANS YANG

MASIH BERKUATKUASA SEHINGGA TARIKH YANG DIPILIH

CONTOH LAPORAN RINGKASAN YANG DIPILIH MENGIKUT WARGANEGARA PADA TARIKH 5 OGOS 2011.

Pilih “Kumpulan

Ringkasan:. (Contoh:

Pilih Warganegara)

Pilih “Jenis Laporan”

yang ingin dicetak.

(Contoh: Ringkasan)

Klik Kalendar untuk

Memilih Tarikh yang

dikehendaki

Klik CETAK untuk

Menjana Laporan

16

2) Jenis Laporan – Terperinci

Rajah 5.1.2

CONTOH LAPORAN TERPERINCI TARIKH PERLINDUNGAN INSURANS YANG MASIH BERKUATKUASA,

DIPILIH MENGIKUT WARGANEGARA : BANGLADESH & CHINA, & KOD NEGERI : KEDAH, SEHINGGA

TARIKH 5 OGOS 2011.

5.2) Pekerja Asing Yang Dilindungi Insurans (Keseluruhan)

- Untuk Cetakan Laporan Pekerja Asing Yang Dilindungi Insurans (Keseluruhan) dimana

sesebuah Panel Insurans boleh membuat semakan Jumlah Keseluruhan Pekerja Asing

yang telah diinsuranskan. Maklumat seperti sesebuah Panel Insurans telah menjual

Polisi SPIKPA tidak akan dinyatakan.

Klik CETAK untuk

Menjana Laporan.

Pilih “Jenis Laporan”

yang ingin dicetak.

(Contoh: Terperinci)

Pilih “Kumpulan

Terperinci”. (Contoh:

Negeri)

Klik Kalendar untuk

Memilih Tarikh yang

dikehendaki

Pilih “Kumpulan

Ringkasan”. (Contoh:

Warganegara)