1. tot program psikososial bpp

Upload: pusat-latihan-aadk

Post on 03-Apr-2018

268 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  1/23

  TOT PROGRAM PSIKOSOSIAL

  BAHAGIAN PENGESANAN DAN

  PENGAWASAN

  B A H A G I A N P E N G E S A N A N D A N P E N G A W A S A N

  A G E N S I A N T I D A D A H K E B A N G S A A N

  O L E H :

  P U A N S I T I Z A H A R A H B I N T I H A J I B E C H I

  K E T U A P E N O L O N G P E N G A R A H ( P E N G A W A S A N )

  PUSAT LATIHAN AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  2/23

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  3/23

  KANDUNGAN

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  4/23

  1

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  5/23

  LATAR BELAKANG

  Seseorang yang telah disahkan sebagai penagih dadah dandiperintahkan menjalani pengawasan di bawah Seksyen 6(1)(a)

  dan 6(1)(b) Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983

  dan Seksyen 38B(1) Akta Dadah Berbahaya 1952 oleh mahkamah

  hendaklah mematuhi segala syarat-syarat pengawasan yang telah

  ditetapkan di bawah akta.Syarat-syarat tersebut perlu dipatuhi agar mereka dapat

  memulihkan diri dari kebergantungan kepada dadah serta

  menyertai aktiviti-aktiviti yang boleh membantu klien mengekalkan

  kepulihan

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  6/23

  SYARAT-SYARAT PENGAWASAN

  Sesuatu perintah pengawasan yang dikenakan ke atas seseorang di bawah

  perenggan (a) dan (b) subseksyen (1) hendaklah mengandungi syarat-syaratseperti berikut :

  (a) Orang itu mestilah tinggal di dalam Negeri atau Wilayah Persekutuan atau

  mana-mana kawasan sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu;

  (b) Orang itu tidak boleh meninggalkan kawasan tempat dia tinggal tanpa

  kebenaran bertulis Ketua Pengarah;(c) Pada Waktu yang dinyatakan dalam perintah itu, orang itu hendaklah

  melaporkan diri di balai polis yang paling hampir atau bagi anggota angkatan

  tentera di tempat yang ditetapkan oleh seseorang pegawai;

  (d) Orang itu tidak boleh mengambil; menggunakan atau memiliki apa-apa dadah

  berbahaya;

  (e) Orang itu hendaklah menjalani apa-apa ujian pada bila-bila masa dan di mana-

  mana tempat sebagaimana yang diperintahkan oleh seseorang pegawai; dan

  (f) Orang itu hendaklah menjalani apa-apa jua program pemulihan penagih dadah

  yang diadakan oleh Kerajaan

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  7/23

  KUMPULAN SASAR

  Orang Kena

  Pengawasan (OKP)

  Keluarga

  Orang Kena

  Pengawasan (OKP)/

  CO-DEPENDENCY

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  8/23

  SKOP PERKHIDMATAN PENGAWASAN

  OKP yang sedang menjalani program pengawasan diAADK Daerah di bawah Seksyen 6(1)(a) dan 6(1)(b)Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983,serta di bawah Seksyen 38B, Akta Dadah Berbahaya1952 adalah termasuk di dalam skop perkhidmatan

  3

  Program Pemulihanyang dijalankanadalah berdasarkankepada Modul Cure& Care yangberteraskan kepadaperkembanganpsikologi seseorangdalam mengekalkan

  kepulihan

  Memberi perkhidmatanrujukan dan advokasikepada OKP sertakeluarga OKP

  Memberiperkhidmatan yangdapat mendidik OKPmenjalani gaya hidupsihat sertamengekalkankesihatan dalamkehidupan seharian

  Menawarkan latihan-latihan kemahiranserta penempatanpekerjaan kepadaOKP

  Program

  PsikososialRujukan &

  Advokasi

  Latihan

  Vokasional

  Pendidikan

  Kesihatan

  OKP

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  9/23

  TRANSFORMASI PROGRAM

  RAWATAN DAN PEMULIHANOKP

  2

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  10/23

  o Early Recovery

  o Relapse Prevention

  o Kelompok Sokongan Sosial

  o Pembangunan Keluarga

  o

  Program Keagamaan danKerohanian

  o Bimbingan dan kaunseling

  o Pengurusan Diri

  o Sukan dan Riadah

  PSIKOSOSIAL

  o Ceramah Kesihatan

  o Pemeriksaan Kesihatan

  o * Kaunseling Metadon

  o * RTG Metadon

  * Bagi daerah yang terlibat

  dengan program RTG Metadon

  PENDIDIKANKESIHATAN

  o Latihan Kemahiran

  o

  Keusahawanano Penempatan Kerja(V-LINE)

  LATIHAN

  KEMAHIRAN &VOKASIONAL

  KOMPONEN PROGRAM OKP

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  11/23

  Pakej Program Rawatan DanPemulihan OKP

  Pakej Komprehensif

  OKP yang tidak pernah menjalanisebarang program rawatan danpemulihan di AADK atau di institusi penjara

  OKP yang tertakluk kepada seksyen sepertiberikut :

  i. Seksyen 6(1)(b) APD 1983

  ii. Seksyen 38B ADB 1952 (denda)

  Pakej Aftercare

  OKP yang pernah menjalani programrawatan dan pemulihan di AADK atau diinstitusi penjara

  OKP yang tertakluk kepada seksyenseperti berikut :

  i. Seksyen 6(1)(a) APD 1983

  ii. Seksyen 6(1)(b) APD 1983 (kes

  berulang) iii. Seksyen 38B ADB 1952 (penjara)

  PAKEJ PROGRAM OKP

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  12/23

  BIL MENU SESI TEMPOH

  1. LAPOR DIRI / ASSIST/ INDUKSI 1 BULAN PERTAMA

  2 EARLY RECOVERY 6 2 BULAN PERTAMA

  3. RELAPSE PREVENTION 10 SATU TAHUN PERTAMA

  4. KELOMPOK SOKONGAN SOSIAL 10 SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  5. 12 LANGKAH MENGIKUT

  KEPERLUAN

  SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  6. BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENGIKUT

  KEPERLUAN

  SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  7. LAWATAN KE RUMAH / HOME VISIT MENGIKUT

  KEPERLUAN

  SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  8. PEMBANGUNAN KELUARGA 5 SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  9. PENGURUSAN DIRI 5 SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  10. PROGRAM KEAGAMAAN, KEROHANIAN DANNILAI-NILAI MURNI

  5 SEPANJANG TEMPOHPENGAWASAN

  11. RAWATAN PERUBATAN & PENDIDIKAN

  KESIHATAN

  3 SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  12. EXCURSION 2 SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  13. PEMBANGUNAN KERJAYA 2 SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  MENU PAKEJ KOMPREHENSIF

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  13/23

  CARTA GANTT

  PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN PAKEJ KOMPREHENSIF

  PERKARA

  BULAN

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  LAPOR DIRI/ASSIST/INDUKSI

  EARLY RECOVERY

  RELAPSE PREVENTION *

  KELOMPOK SOKONG SOSIAL *

  BIMBINGAN & KAUNSELING Mengikut Keperluan Klien

  PEMBANGUNAN KELUARGA

  PEMBANGUNAN KERJAYA

  PENGURUSAN DIRI

  PROGRAM KEAGAMAAN,KEROHANIAN DAN NILAI-NILAI

  MURNI

  PENDIDIKAN KESIHATAN

  EXCURSION Mengikut Keperluan Klien

  LAWATAN KE RUMAH (HOME VISIT)* Mengikut Keperluan Klien

  URICA / PENILAIAN PRESTASI KLIEN

  Nota :* Selepas 12 bulan program dilaksanakan mengikut keperluan OKP

  Pegawai AADK hendaklah memastikan sesi yang akan dijalankan bersesuaian dengan keperluan kepulihan OKPmelalui maklumat yang diperolehi daripada ASSIST dan sesi kaunseling yang dilaksanakan.

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  14/23

  MENU PAKEJ AFTERCARE

  BIL MENU SESI TEMPOH

  1. LAPOR DIRI / ASSIST/ INDUKSI 1 BULAN PERTAMA

  2. EARLY RECOVERY * 6 DUA BULAN PERTAMA

  3. RELAPSE PREVENTION 10 SATU TAHUN PERTAMA4. KELOMPOK SOKONGAN SOSIAL 10 SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  5. 12 LANGKAH MENGIKUT

  KEPERLUAN

  SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  6. BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENGIKUT

  KEPERLUAN

  SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  7. LAWATAN KE RUMAH (HOME VISIT) MENGIKUTKEPERLUAN

  SEPANJANG TEMPOHPENGAWASAN

  8. PEMBANGUNAN KELUARGA 3 SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  9. PENGURUSAN DIRI 2 DALAM TEMPOH 12 BULAN

  PERTAMA

  10. PROGRAM KEAGAMAAN, KEROHANIAN DAN NILAI-

  NILAI MURNI

  5 SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN11. RAWATAN PERUBATAN & PENDIDIKAN KESIHATAN 2 SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  12. EXCURSION 3 SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  13. PEMBANGUNAN KERJAYA MENGIKUT

  KEPERLUAN

  SEPANJANG TEMPOH

  PENGAWASAN

  NOTA :* Dilaksanakan mengikut keperluan OKP

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  15/23

  CARTA GANTT

  PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN PAKEJ AFTER CARE

  Nota :* Sesi Early Recovery mengikut keperluan OKP** Selepas 12 bulan program dilaksanakan mengikut keperluan OKP

  PERKARA

  BULAN

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  LAPOR DIRI/ASSIST/INDUKSIEARLY RECOVERY *

  RELAPSE PREVENTION **

  KELOMPOK SOKONG SOSIAL **

  BIMBINGAN & KAUNSELING Mengikut Keperluan Klien

  PEMBANGUNAN KELUARGA

  PEMBANGUNAN KERJAYA

  PENGURUSAN DIRI

  PROGRAM KEAGAMAAN,

  KEROHANIAN DAN NILAI-NILAI

  MURNI

  PENDIDIKAN KESIHATAN

  EXCURSION Mengikut Keperluan Klien

  LAWATAN KE RUMAH (HOME VISIT)* Mengikut Keperluan Klien

  URICA / PENILAIAN PRESTASI KLIEN

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  16/23

  TOPIK WAJIB

  Stop The Cycle Kenalpasti Trigger Luaran

  Kenalpasti TriggerDalaman

  Tindakbalas Bahan Kimia

  Dalam Badan Cabaran Biasa Dalam

  Peringkat Awal Kepulihan

  Fikiran Emosi danTingkahlaku

  EarlyRecovery

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  17/23

  TOPIK WAJIB

  Alkohol Mengelakkan Hanyut

  Dalam Relapse

  Rasa Bersalah dan Malu

  Kebenaran

  Justifikasi Relapse 1 Trigger Emosi

  Menguruskan Kemahiran

  Tingkahlaku Kompulsif

  Penerimaan

  Memperbaiki Hubungan

  RelapsePrevention

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  18/23

  TOPIK WAJIB

  Co-Dependency Komitmen

  Pengasingan

  Kesabaran

  Kepulihan

  Rejeksi

  Peraturan

  Sikap Pentingkan Diri

  Thought Stopping

  Persahabatan

  Kelompok

  SokonganSosial

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  19/23

  JADUAL PROGRAM R&P OKP

  Nota :

  OKP wajib mengikuti program seperti yang dijadualkan. Walau bagaimanapun, pegawai AADK hendaklah

  memastikan tajuk-tajuk yang akan diberikan kepada OKP bersesuaian dengan tahap keparahan penagihannya.

  Masa / Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD

  08.30 - 12.30 Sesi Early Recovery / Sesi Relapse Prevention / 12 langkah / Sesi Kelompok Sokongan Sosial / Sesi

  Bimbingan & Kaunseling / Lawatan Kerumah / Program Keluarga / Pengurusan Diri/ Program

  Keagamaan / Rawatan Perubatan& Kesihatan / Excursion / Program Kerjaya .

  12.30 14.30 REHAT

  14.30 -16.30 Sesi Early Recovery / Sesi Relapse Prevention / 12 langkah / Sesi Kelompok Sokongan Sosial / Sesi

  Bimbingan & Kaunseling / Lawatan Kerumah / Program Keluarga / Pengurusan Diri/ Program

  Keagamaan / Rawatan Perubatan& Kesihatan / Excursion / Program Kerjaya .

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  20/23

  CARTA PENGURUSAN OKP

  HADIR

  YA

  TIDAK

  TIDAK

  YA

  HADIR PROGRAM

  TAMAT PENGAWASAN

  MENILAI PRESTASI

  KEPULIHAN KLIEN(URICA/URIN

  (SETIAP 3 BULAN)

  MENGIKUTI

  PROGRAM

  RAWATAN

  & PEMULIHAN

  SESI INDUKSI /

  ASSIST

  PENDAFTARAN

  SEKIRANYA MEMPUNYAI BAKI TEMPOH

  PENGAWASAN

  MENGAMBIL

  TINDAKANPERUNDANGAN

  MENJALANI PRORAM

  INTERVENSI

  MENGESAN OKP(JEJAK)

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  21/23

  SISTEM PENILAIAN

  3

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  22/23

  Skor

  Penilaian

  URICA

  Ujian Urin

  PENILAIAN OKP

 • 7/28/2019 1. Tot Program Psikososial Bpp

  23/23

  BERSAMA MEMBASMI DADAH