soalan ulangkaji ceem 588 he (2013)

of 28 /28
SOALAN ULANGKAJI CEEM 588 HE 1. Kenyataan berikut adalah benar mengenai manusia KECUALI A berfikiran dan berakal budi. B memiliki kehidupan spiritual. C boleh berfikir dan berkreativiti. D sejenis haiwan yang tunduk pada alam. 2. Sebelum Malayan Union diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, satu badan pentadbiran telah ditubuhkan yang dikenali sebagai A British Military Council B British Military Advisary C British Military Command D British Military Administration 3. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin tergolong dalam jenis A Struggle for Existence. B Nature of Race. C HumanRaces. D Polygenesis. 4. Pergerakan masyarakat plural sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka telah mewujudkan hubungan etnik yang erat menerusi aktiviti A perdagangan. B penghijrahan. C perkahwinan D penaklukan

Author: muslim80

Post on 23-Nov-2015

131 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

yes

TRANSCRIPT

SOALAN ULANGKAJI CEEM 588 HE

1. Kenyataan berikut adalah benar mengenai manusia KECUALI

A berfikiran dan berakal budi.B memiliki kehidupan spiritual.C boleh berfikir dan berkreativiti.D sejenis haiwan yang tunduk pada alam.

2.Sebelum Malayan Union diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, satu badan pentadbiran telah ditubuhkan yang dikenali sebagaiABritish Military Council BBritish Military AdvisaryCBritish Military CommandDBritish Military Administration

3. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin tergolong dalam jenis

A Struggle for Existence. B Nature of Race. C HumanRaces. D Polygenesis.

4. Pergerakan masyarakat plural sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka telah mewujudkan hubungan etnik yang erat menerusi aktiviti

A perdagangan. B penghijrahan. C perkahwinan D penaklukan

5.Kedatangan Islam ke Alam Melayu dibahagikan kepada tiga peringkat iaituApertapakan-penaklukan-penyebaran pengaruhBpersinggahan-penaklukan-penyebaran pengaruhCpersinggahan-pertapakan-penyebaran pengaruhDpertapakan-penyebaran pengaruh-perluasan pengaruh

6. Penglibatan masyarakat imigran India di Sabah semasa pemerintahan Kompeni Berpiagam Borneo Utara lebih tertumpu kepada sektor

I pentadbiran. II sokongan. III teknikal. IV buruh.

A I, II dan III sahaja. B I, II dan IV sahaja.C II, III dan IV sahaja.D I, II, III dan IV

7.Kedatangan British telah mengubah epistemologi metafizik kepada epistemologi bersifat rasional dan saintifik yang juga dikenali sebagai ilmu kolonial.Manakah diantara berikut wujud daripada pengenalan ilmu kolonial tersebut ?

AMasjidBIstana rajaCMahkamahDSekolah pondok

8.Antara pernyataan berikut yang manakah merujuk kepada maksud Perlembagaan Persekutuan?

ADokumen yang mengandungi semua undang-undang tertinggi bagi setiap negeri di MalaysiaBDokumen yang mengandungi undang-undang tertinggi negara yang tidak boleh digubal semula atau dipindaCDokumen yang mengandungi peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh Dewan Rakyat dan Dewan NegaraDDokumen yang mengandungi undang-undang tertinggi yang berfungsi sebagai panduan dan rujukan kepada segala urusan pemerintahan dan pentadbiran negara

9 . Orang Melayu dan Melanau di Sarawak menetap di kawasan

A bandar. B pesisiran. C pendalaman. D lereng bukit.

10.Tema utama dasar ini ialah mewujudkan perpaduan kaum antara rakyat MalaysiaDasar tersebut ialah

AWawasan 2020BDasar PertanianCDasar Ekonomi BaruDDasar Pandang ke Timur

11. Perhubungan budaya antara komuniti Baba dan Nyonya dengan masyarakat Melayu tempatan boleh dikatakan sudah mencapai tahap.

A integrasi B asimilasi C akulturasi D amalgamasi

12. Setelah Inggeris kembali semula ke Tanah Melayu, mereka telah menubuhkan sebuah pentadbiran yang dinamakan

A Sistem Ahli B. Malayan Union. C. Persekutuan Tanah Melayu. D Pentadbiran Tentera British. .13.Dalam menangani permasalahan perhubungan antara kaum, kerajaan telah menubuhkan

AJabatan Perpaduan NegaraBJabatan Perhubungan LuarCJabatan Integrasi NasionalDJabatan Seni dan Kebudayaan

14. Siapakah ketua utama bagi Persekutuan Malaysia?

A DYMM YDP Agong B Perdana Menteri C Ketua Hakim Negara D Ketua Setiausaha Negara

15. Tingkahlaku, etika dan budaya kerja kakitangan awam di tempat kerja adalah berdasarkan kepada

AInstitut Integrasi NasionalBJabatan Perkhidmatan AwamCSuruhanjaya Perkhidmatan AwamDBuku Panduan Perkhidmatan Cemerlang

16 Konsep raja berperlembagaan membawa maksud bahawa Yang di Pertuan Agung

A mempunyai kedudukan tertinggi mengikut perlembagaan.B diwujudkan dan dipertahankan dan didasarkan kepada perlembagaan.C tidak terlepas daripada penghakiman seperti yang termaktub dalam perlembagaan.D adalah warisan sejarah kesultanan Melayu yang dipermodenkan menerusi perlembagaan

17.Gold, Glory and Gospel lebih tepat menjelaskan maksud

AunilateralBimperialismeCkolonialismeDevolusionisme

18. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan kerana ia

A merupakan bahasa penduduk asal negara ini. B mempunyai dua bentuk tulisan, iaitu jawi dan rumi. C mempunyai perbendaharaan kata yang lebih banyak daripada bahasa- bahasa lain. D mempunyai penutur yang lebih ramai berbanding dengan BahasaTamil atau Mandarin.

19.Pengajaran dan pembelajaran di sebuah sekolah yang mempunyai komposisi etnik yang berbeza perlu menggunakan

A.bahasa dialekB.bahasa daerahC.bahasa MelayuD.bahasa intelektual

20.Penyata Razak 1956Ordinan Pelajaran 1957Laporan Rahman Talib 1960X

X merujuk kepadaAAkta Pelajaran 1961BLaporan Kabinet 1979COrdinan Pelajaran 1961DLaporan Woodhead 1956

21.Marzano (2003) menyatakan tindakan guru mengawal pengurusan persekitaran fizikal memberi kesan besar dalam pencapaian murid Pilih jawapan yang sesuai dengan pernyataan tersebut di atas IBilik darjah mempunyai kelengkapan mencukupi IIGuru sentiasa memberi pujian dan galakan kepada murid IIIAspek kebersihan dan keindahan bilik darjah diberi perhatian IVGuru menyediakan satu peraturan kelas berpandukan pekeliling

A.I, II dan III B.I, II dan IV C.I, III dan IV D.II, III dan IV

22.Undang-undang yang bertanggungjawab menjaga hak-hak masyarakat Islam dan bukan Islam di Malaysia ialah

ARukun NegaraBPrinsip Islam HadhariCSuruhanjaya Hak Asasi ManusiaDPerlembagaan Persekutuan Malaysia

23.Sekolah Wawasan merujuk kepadaIsebuah sekolah yang terdiri daripada pelbagai kaumllbeberapa buah sekolah rendah dari aliran yang berlainan di dalam satu kawasan yang sarnalllsebuah sekolah yang mengintegrasikan antara matapelajaran dalam bidang sains, teknologi, sastera dan agamalVproses pembinaan generasi akan datang yang mempunyai sikap toleransi dan persefahaman kaum yang tinggi

AI dan IIIBII dan IIICII dan IVDI, III dan IV

24.Undang-undang yang bertanggungjawab menjaga hak-hak masyarakat Islam dan bukan Islam di Malaysia ialah

ARukun NegaraBPrinsip Islam HadhariCSuruhanjaya Hak Asasi ManusiaDPerlembagaan Persekutuan Malaysia

25.Pembangunan negara bertujuan untukAmenjadikan Malaysia sebuah negara majumenjelang tahun 2020Bmenyusun semula masyarakat dengan menghapuskan kemiskinanCmembawa kesejahteraan kepada semua rakyat tanpa mengira kaumDmengagihan kekayaan supaya perpaduan nasional dapat dicapai

26 Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan?

A Bentuk hubungan antara kaum yang menjamin kestabilan politik. B Perkongsian strategi pembangunan dan pentadbiran negara.C Penyatuan masyarakat dalam semua aspek kehidupan.D Integrasi masyarakat kearah pembangunan ekonomi.

27.Kerajaan memperuntukkan perbelanjaan yang besar untuk membangunkan sektor pendidikan terutamanya bagi mencapai Wawasan 2020. Manakah antara kenyataan bedrikut tidak benar mengenai tujuan pendidikan di Malaysia ?

AMenjadikan masyarakat bersatu padu dan berjiwa murniBMenghasilkan individu yang mahir, cekap dan bermoral tinggiCMelahirkan individu yang memahami budaya etnik tempatan dan globalDMemperkembangkan potensi individu dari segi jasmani, emosi dan fizikal

28. Dasar Ekonomi Baru yang diperkenalkan selepas peristiwa 13 Mei mencakupi

I Rancangan Malaysia Kedua hingga Rancangan Malaysia Kelima II Rangka Rancangan Jangka Panjang pertama (RRJP 1) dan lima tahun pertama RRJP 2 III Tempoh selama 20 tahun IV sehingga tahun 2020

A I dan II sahaja. B I,II dan III sahaja. C II,III dan IV sahaja. D I, II, III, IV

29.Mengikut Jabatan Perpaduan Negara, semangat kejiranan dapat dipupuk berasaskan unsur-unsur seperti berikut kecuali

APenduduk berpegang pada prinsip etnosentrismeBPenduduk menggangap diri mereka sebagai satu masyarakatCPenduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersamaDPenduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka

30.Di manakah undang-undang yang dilaksanakan di peringkat Persekutuan digubal?lDewan RakyatllDewan NegaralllDewan ParlimenlVDewan Undangan Negeri

A I dan IIB I, II dan IIIC I, II dan IVD I, II, III dan IV

31. Kandungan berikut adalah benar tentang perlembagaan KECUALI

A Kebebasan Asasi. B Mahkamah khas.C Bahasa Kebangsaan.D Pemusatan kuasa Raja-raja.

32.Setelah lnggeris kembali semula ke Tanah Melayu, mereka telah menubuhkan sebuah pentadbiran yang dinamakan

ASistem AhliBMalayan UnionCPersekutuan Tanah MelayuDPentadbiran Negara British

33.Manakah antara yang berikut merupakan faktor-faktor kedatangan pedagang China ke Melaka

lPerdaganganllPenyebaran agama BuddhalllDasar luar Kesultanan Melayu MelakalVHubungan diplomatik antara Melaka dan China

AI, II dan IIIBI, III dan IVCII, III dan IVDI, II, III dan IV

34. Sumber undang-undang bertulis yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan adalah seperti berikut KECUALI AUndang-undan adatBPerlembagaan NegeriCEnakmen/ordinan Dewan Undangan NegeriDUndang-undang yang digubal oleh Parlimen

35.Apakah aktiviti penting di kalangan masyarakat Melayu tradisional dalam mengukuhkan perhubungan persaudaraan dan perpaduan sesama anggota masyarakat?

ABersalamanBBertolak ansurCBersopan santunDBergotong royong

36.Agama Islam disebarkan di rantau Alam Melayu melaluilpenaklukanllperkahwinanlllperdaganganlVkegiatan intelektual

AI dan IIIBI, II dan IVCII, III dan IV DI, II, III dan IV

37. Perkara 5- 13 dalam Perlembagaan Persekutuan membincangkan hal-hal berkaitan

A tanah. B agama. C. Majlis Raja-Raja DKebebasan asasi

38.Manakah yang berikut merupakan ciri-ciri budaya suatu masyarakat ?lBoleh ditirullBoleh diwarisilllBoleh dikongsilVBoleh dipelajari

Al, ll, dan lll sahajaBl, lll, dan lV sahajaCl, ll, dan lV sahajaDll, lll, dan IV sahaja

39.Pola masyarakat pelbagai bangsa di Alam Melayu sebelum kedatangan orang Eropah terbentuk melalui proses semula jadi

AKedatangan ke Alam Melayu didorong oleh pemerintahBKeputusan menetap di Alam Melayu dengan persetujuan keluargaCKedatangan ke Alam Melayu kerana kesempitan hidup di negara asalDDatang mencari peluang pekerjaan untuk mengejar kekayaan dan kemasyhuran

40.Skim Rukun Tetangga telah diperkenalkan pada tahun 1975 berikutan dengan kuat kuasanya Peraturan-Peraturan Perlu (Rukun Tetangga 1975).Antara berikut, manakah merupakan objektif skim di atas ?AMemupuk kesefahaman antara kaum mengenai agamaBMempertingkatkan penglibatan bumiputera dalam industriCmemelihara, meningkat dan mengukuhkan perpaduan rakyatDMencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat bersatu padu

41. Perlembagaan Malayia tahun 1957 telah digubal oleh Suruhanjaya

A Reid.B Barnes. C Charles. D Moose

42.Maklumat di bawah merujuk kepada konsep P ?

Konsep P Perlu ditanam di dalam jiwa setiap rakyat demi keutuhan negara.

Perlu dihormati melalui perlambangan seperti jalur gemilang, lagu kebangsaan dan Rukun Negara

Apakah yang dimaksudkan dengan konsep P?AKekitaanBKebangsaanCKenegaraanDKewarganegaraan

43.Pilih pernyataan yang benar tentang Dasar Pembangunan Nasional (DPN)lDPN meneruskan dua matlamat utama Dasar Ekonomi BarullMatlamat terakhir DPN adalah mencapai perpaduan negaralllDPN menekankan perkembangan sektor pertanian berbanding dengan sektor perindustrianlVDPN menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam penyusunan semula masyarakat

AI, II dan IIIBI, III dan IVCII, III dan IVDI, II, III dan IV

44.Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan menerusi strategi serampang dua mata iaituAmenghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan menyusun semula masyarakatBmenolong kaum Melayu yang ketinggalan dalam sektor ekonomi dan menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomiCmembasmi kemiskinan yang melanda kaum Melayu dan menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomiDmembasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi

45. Berikut merupakan ketua perlembagaan bagi negeri-negeri di Malaysia. IRajaII SultanIII Yang Dipertua NegeriIV Yang Dipertuan Agong

A I dan II sahaja.B II dan III sahaja.C I, II dan III sahaja. D I, II, III dan IV.

46. Pilih jawapan yang tepat tentang faktor-faktor yang boleh menyebabkan konflik dalam masyarakat majmuk

lPerbezaan tempat tinggal dan pekerjaanllTiada hubungan yang akrablllPenguasaan sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentulVBilangan masyarakat majoriti dan minoriti yang hampir sama

AI, II dan IIIBI, II dan IVCII, III dan IVDI, II, III dan IV

47.Ekoran daripada kegagalan DEB mencapai matlamatnya secara menyeluruh, kerajaan telah menggantikannya dengan satu dasar baru yang dikenali sebagai

A Dasar Wawasan Negara.B Dasar Pertanian Nasional.C Dasar Perindustrian Negara. DDasar Pembangunan Nasional

48.Masyarakat pluraliti merupakanAmasyarakat peribumi sesebuah negaraBmasyarakat peribumi yang berpindah ke negara luarCmasyarakat pendatang yang menetap di sesebuah negara yang didatangi merekaDmasyarakat yang mengandungi dua atau lebih unsur atau peringkat sosial dan terdapat saingan

49.Dasar Wawasan Negara yang diperkenalkan oleh kerajaan merupakan gabungan daripada I Dasar Pembangunan Nasional. II Dasar Pertanian Nasional. III Dasar Ekonomi Baru. IV Dasar Wawasan 2020.

A I dan II sahaja. B I dan III sahaja.C II dan III sahaja. D II dan IV sahaja.

50.Peminjaman dan penerimaan kebudayaan di kalangan kelompok lainBiasanya, kelompok minoriti mempelajari dari kelompok lainUnsur kebudayaan asing akhirnya diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri.Tidak menyebabkan kehilangan identiti asal kelompok minoriti

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada1. asimilasiF akulturasiG segregasiH akomodasi

51.Pernyataan manakah dianggap kurang releven untuk memajukan sistem pendidikan masyarakat luar bandar

AKemudahan bilik darjahBPenyediaan asrama yang lengkapCMenyediakan rumah guru yang sempurnaDPinjaman peribadi bagi keperluan masyarakat luar bandar

52.Kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk menjayakan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) seperti I melibatkan penyertaan sektor swasta secara aktif. II memberi tumpuan yang lebih terhadap usaha membasmi kemiskinan. IIImemberi lebih penekanan kepada pembangunan sumber manusia. IV memberi tumpuan membina masyarakat bumiputera beroreintasikan perdagangan.

A I, II, III dan IVBI dan II sahaja. C II dan III sahaja. DI, II dan III sahaja.

53.Pelan tindakan yang paling sesuai untuk mewujudkan persekitaran yang mesra budaya meliputi

Apedagogi releven budayaBskim bantuan galakan pendidikanCpenglibatan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA)Dpenglibatan pelbagai agensi dan Badan Bukan Kerajaan (NGO)

54.Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (PROTON) dan Perbadanan Industri Berat Malaysia Berhad (HICOM) merupakan dua buah organisasi yang ditubuhkan kerajaan untuk merealisasikan

ADasar Perindustrian NegaraBDasar Penswastaan NegaraCDasar Industri Berat NegaraDDasar Pembangunan Negara

55.Untuk mencapai matlamat memodenkan Malaysia, FELDA, FELCRA dan MARA ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia dengan tujuan memajukan sektor pertanian dan

Aperpaduan kaumBmenghapuskan kemiskinanCmenjana pelaburan antarabangsaDmenjaga kepentingan kaum tertentu56.Bangsa Malaysia merujuk kepada warganegara yangAmenggunakan bahasa pengantar yang sama Bmempunyai kepercayaan dan bahasa yang samaCmengamalkan nilai dan budaya yang lebih kurang samaDmempunyai aspirasi dan semangat kebangsaan yang sama

57.Agama Islam disebarkan di rantau Alam Melayu melaluiI penaklukan.II perkahwinan. III perdagangan.IV kegiatan intelektual.

A I, II, III dan IV.B I dan III sahaja.CI, II dan Ill sahaja.D II, III dan IV sahaja

58.Pernyataan yang tepat tentang kesan positif kurikulum tersirat ialah

A.murid mempunyai semangat untuk mempertingkatkan pencapaian kendiriB.murid mengetahui bahawa guru menunjukkan sikap pilh kasih kepada murid yang rajinC.murid secara bebas mengkritik dan mengeluarkan pendapat yang berbeza dengan guruD.murid berlumba-lumba dalam kumpulan dan sanggup melakukan apa sahaja untuk kepentingan diri sendiri

59.Kategori manusia berdasarkan perbezaan biologi dalam disiplin antropologi dikenali sebagai

ArasBetnikCkomunitiDkelompok

60.Dasar pembangunan Nasional (DPN) yang dicetuskan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad mempunyai matlamat berikut:

Imelahirkan tenaga kerja berkualiti. IImelengkapkan rakyat Malaysia dengan nilai-nilai positif. IIImewujudkan perpaduan kaum serta mengekalkan pertumbuhan ekonomi. IVmembolehkan Malaysia mencapai taraf sebagai negara maju dalam semuahidang.

A I, II, III dan IVBI dan II sahaja.CII dan III sahaja.DI, II dan III sahaja

61.Tujuan pendidikan pelbagai budaya ialahAmembentuk satu persekitaran yang selesaBmengajar murid melihat pelbagai isu dari perspektif sosialCmenggalakkan kefahaman tentang pelbagai isu sosial dalam masyarakatDmewujudkan kesedaran mengenai pelbagai isu budaya yang terdapat dalam kalangan masyarakat

62Perbezaan sosio ekonomi antara bandar dan luar bandar menunjukkan ketaksamaan dalam

Ausaha pendidikanBpeluang pendidikanCkemudahan pendidikanDkemudahan penggunaan ICT

63.Dasar ini bertujuan menyatukan semua kaum etnik di Malaysia. Penggubalan dasar ini dimulakan dengan penubuhan Jawatankuasa Razak, yang mengemukakan laporan dan disemak oleh Jawatankuasa Rahman Talib. Dasar tersebut dinamakan

A Dasar Ekonomi Barn.B Dasar Perpaduan Nasional. CDasar Pembangunan Negara.D Dasar Pendidikan Kebangsaan

64Pernyataan manakah dianggap kurang releven untuk memajukan sistem pendidikan masyarakat luar bandar

AKemudahan bilik darjahBPenyediaan asrama yang lengkapCMenyediakan rumah guru yang sempurnaDPinjaman peribadi bagi keperluan masyarakay luar bandar

65.Kepelbagaian agama dalam kalangan pelbagai penduduk Malaysia merencamkan lagi pola perbezaan jati diri yang sedia ada seperti berikut kecuali

AwarnaBbahasaCekonomiDadat resam

66.Apabila berlakunya Peristiwa 13 Mei 1969, Perlembagaan Persekutuan dibubarkan dan Malaysia diperintah oleh

A Parlimen.BBintang TigaCMAGERANDMajlis Tindakan Kebangsaan

67.Antara fungsi Rukun Tetangga (RT) adalah membendung serta membantu pihak berkuasa membenteras jenayah dan gejala sosial di kawasan

A Peranginan.B Perumahan.C Perladangan.DPersekolahan

68.Antara pernyataan berikut, yang manakah merupakan implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) terhadap kesedaran kepelbagaian sosio budaya?

APenekanan diberikan kepada pembudayaan sikap positif pelajarBKewujudan program pendidikan yang menitikberatkan pendidikan umumCPenekanan diberikan kepada penerapan unsur disiplin dan peraturan sekolahDProgram pendidikan yang bersepadu ke arah melahirkan tenaga kerja yang dinamik dan berkepakaran

69.Pilih jawapan yang tepat tentang faktor-faktor yang boleh menyebabkan konflik dalam masyarakat majmukIPerbezaan tempat tinggal dan pekerjaanIITiada hubungan yang akrabIIIPenguasaan sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentuIVBilangan masyarakat majoriti dan minoriti yang hampir sama

AI, II dan IIIBI, II dan IVCII, III dan IVDI, II, III dan IV

70.Dato Onn B.Jaafar yang telah keluar daripada UMNO, cuba menubuhkan sebuah parti multietnik iaitu Parti Kemerdekaan Malaya ( Independent of Malaya Party )

Mengapakah beliau bertindak keluar daripada parti UMNO ?ABeliau tidak bersetuju dengan penubuhan Parti PerikatanBKegagalan Parti Perikatan membentuk semangat setiakawan dan berkerjasamaCParti Perikatan mementingkan semangat perkauman dan berjuang untuk kepentingan parti masing-masingDCadangan beliau untuk membuka keahlian UMNO kepada semua rakyat Tanah Melayu ditolak oleh ahli UMNO

71.Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan menerusi strategi serampang dua mata iaitu

Amembasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomiBmembasmi kemiskinan yang melanda kaum Melayu dan menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomiCmenolong kaum Melayu yang ketinggalan dalam sektor ekonomi dan menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomiDmenghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan menyusun semula masyarakat

72.Perbezaan sosio ekonomi antara bandar dan luar bandar menunjukkan ketaksamaan dalam

Ausaha pendidikanBpeluang pendidikanCkemudahan pendidikanDkemudahan penggunaan TMK

73.Semua kepercayaan berikut pemah dianuti oleh masyarakat alam Melayu sebelum kedatangan Islam kecuali

AHinduBBuddhaCTaoisme DAnimisme

74.Pemimpin kedua dalam UMNO adalah

A.Onn JaafarBJaafar OnnCHarun IdrisDTuaku Abdul Rahman

75.Berdasarkan suku etnik di bawah, etnik yang terbesar di Sabah ialahAMurutBBisayaCRungusDKadazandusun

76. Pada tahun 1958, telah terpilih sebagai Presiden MCA menggantikan Tun Tan Cheng Lock.

A Lim Chong Eu B Lim Kuan Yew C Ling Leong SikD Lim Kheng Yaik

77.Kementerian Pelajaran Malaysia memberikan perhatian yang khusus kepada pendidikan orang Asli kerana

Akadar keciciran yang tinggiBpenguasaan kemahiran asas yang rendahCkadar penglibatan dalam pendidikan yang tinggiDpencapaian peperiksaan akademik yang rendah

78.Pengajaran dan pembelajaran di sebuah sekolah yang mempunyai komposisi etnik yang berbeza perlu menggunakan

Abahasa dialekBbahasa daerahCbahasa MelayuDbahasa intelektual

79.Prinsip Islam Hadhari telah diperkenalkan olehA Tun Dr. Mahadhir Mohamad.B Dato' Dr Abdullah Muhammad C Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi. D Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak.

80.Pelaksanaan Wawasan 2020 adalah berasaskan kepada hasrat untuk melahirkan rakyat Malaysia yang maju dalam segenap aspek kehidupan seperti Ipembangunan alam sekitar. II pengekalan pertumbuhan ekonomi. III pembinaan masyarakat yang berdaya saing. IV pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan.

AI, II dan III sahajaBI, II dan IV sahajaCIII dan IV sahajaDI, II, III dan IV

81.Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan perpaduan kaum dalam masyarakat majmuk di Malaysia?

lPengenalan Dasar Ekonomi Baru (DEB)llPembentukan Dasar Kebudayaan KebangsaanIIIPengisytiharan Dasar Pendidikan NegaraIVPercantuman pelbagai parti dalam Barisan Nasional

AI dan IIIBI, II dan IIICII, III dan IVDsemua di atas

82.Di manakah undang-undang yang dilaksanakan di peringkat Persekutuan digubal?

IDewan RakyatIIDewan NegaraIIIDewan ParlimenIVDewan Undangan Negeri

AI dan IIBI, II dan IIICI, II dan IVDI, II, III dan IV

83.Hubungan sosial dalam kehidupan kini banyak terjalin melalui hubungan berikut kecualiAHubungan menerusi institusiBHubungan menerusi rekreasiCHubungan menerusi kebajikanDHubungan menerusi kebudayaan

84.Proses pembentukan bangsa Malaysia adalah berteraskan kepadaI Rukun Negara.II Dewan Negara.III Majlis Raja-Raja.IV Perlembagaan Malaysia.

A I dan II sahaja. B I dan IV sahaja. C II dan III sahaja.D ll, III dan IV sahaja.

85.Berikut adalah usaha- usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi mengatasi masalah kemiskinan luar bandar

IPenubuhan RIDAIIPenubuhan FAMAIIIPenubuhan FELDAIVPengenalan FELCRA

AI dan IVBII dan IIICI, II dan IVDI, II, III dan IV

86.Hadhari membawa pengertian

AkemajuanBteknologiCekonomiDpolitik

87.Prinsip Islam Hadhari telah diperkenalkan aleh

A Tun Dr Mahadhir Mohamad.BDato Seri Abdullah Ahmad BadawaiCDati Dr. Abdullah MuhammadDDato Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak

88.Ungkapan yang merujuk kepada Bahasa Kebangsaan sebagai larnbang dan identiti bangsa Malaysia ialah

ABahasa Lambang NegaraBBahasa Tunas BangsaCBahasa Jiwa BangsaDBahasa Budi Budaya

89.Pembelaan hak kumpulan minariti dan wanita di negara Malaysia merujuk kepada

A Prinsip Islam Hadhari.B Matlarnat Wawasan 2020.C Matlamat Dasar Ekonomi Baru.DMatlamat Dasar Pembangunan Nasional

90. Islam Hadhari mempunyai prinsip.

A5

B10

C15

D 20