modul ulangkaji spm (ting 4-koleksi soalan sebenar).docx

Author: zie-ijat

Post on 07-Jul-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  1/25

  SMK SEKSYEN 5 WANGSA MAJU

  KUALA LUMPUR

  PROGRAM KECEMERLANGAN SPM 2016

  MODUL ULANGKAJI

  TINGKATAN 4

  SEJARAH SPM 1249/2

  NAMA :

  TINGKATAN :

  PANITIA SEJARAHSMK SEKSYEN 5 WANGSA MAJU KUALA LUMPUR

  1

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  2/25

  BAB 1 TAMADUN AWAL MANUSIA

  1 P!"# $!%&'(" )!*(*+(''#* ,-'#.& "#)# (* # #, & (* (SPM 2010 )

  # B!% #.#%'#* 3!"# & #"#. *#)#'#* "#)# (* $!%"#* #:

  [1 markah)

  Y

  [1 markah )$ A3#'# *#)# .(*7#& 8#*7 "!% #3#" #,#) "#)# (* $!%"#* #

  [1 markah] Y

  (l markahJ

  P# # 3#* #*7#* #* # )!*7#3#'# '# #.#* .!'&"#% ,!)$# .(*7#& #* Y)!*+# & "()3(#*

  "#)# (* # #, ;

  &

  &&

  &&&

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  3/25

  &

  &&

  &&&

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  4/25

  P# # 3!* #3#" #* # )!*7#3#'# )#.8#%#'#" T#)# (* I* (. )#)3()!)$&*# $#* #% "!%#* #*7

  = )#%'# A #'# $#* #% & "!)3#" #* # &$&*# .! #%# "!%#* #*7 ;

  1)#%'#

  ! B!%&'#* #,#.#* #* #

  2 )#%'#

  BAB 2. PENINGKATAN TAMADUN

  3. Tamadun India mengalami perkembangan ekonomi yang pesat pada Zaman Gupta.

  a. Nyatakan jenis matawang yang digunakan pada zaman pemerintahan Gupta.

  i. ………………………………………………………………………..

  ii. ……………………………………………………………………….( markah!

  b. "pakah peranan yang dimainkan oleh #ersatuan #erdagangan dan #erusahaan atausresthin.

  i……………………………………………………………………………….

  ii……………………………………………………………………………. ( 2 markah)

  4

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  5/25

  $. %elaskan kesan positi& yang diterima oleh sesebuah negara sekiranya sistemekonomi diran$ang dengan baik.

  …………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………….

  ( 3 markah !

  d. 'ekiranya anda seorang pemimpin negara yang berwibawa nyatakan tindakan andauntuk meningkatkan lagi pembangunan ekonomi negara)

  ………………………………………………………………………………………….

  .............................................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………..

  ( 3 markah!

  *. +alam tamadun ,unani khususnya di "thens pendidikan bertujuan untukmelahirkan manusia yang seimbang pen$apaiannya dari sudut rohani dan jasmani.

  # "pakah #.3!' 8#*7 &"&"&'$!%#"'#* #,#) 3!* & &'#* & A" !*.;

  &

  && 2 )#%'#

  $ D#,#) "#)# (* I* 3!*&*7'#"#* #,#) $& #*7 3!* & &'#* $!%)(,# 3# #>#)#* ?! &'N8#"#'#* &%&@ &%& 3!* & &'#* #)#* ?! &' & I*

  &

  &&

  2 )#%'#

  P# # 3#* #*7#* #* # )!*7#3#'# *!7#%# 3!%,( )!)$!%& 3!*!'#*#*#,#) 3!)$#*7(*#* 3!* & &'#*;

  5

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  6/25

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..( 3 markah !

  d. "pakah peranan sistem pendidikan -alaysia dalam mewujudkan perpaduan kaum)

  …………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………….( 3 markah!

  " 3. /01"%""N "2" +I "'I" T0NGG"1"

  4 Gambar 5 dan menunjukkan dua buah monument penting di "sia Tenggara. (SPM 2012)

  (a) Nyata a! "a #$% "&!$"'!.

  &

  &&

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  7/25

  ( ) Na"a a! "&!$"'! ya! t'*%a+at %a,a" a" a* %- ata#.

  &

  &&

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  8/25

  Y………………………………………………………… ( 2 markah )

  (b) Nyatakan dua kegiatan ekonomi kerajaan tersebut.

  (i) ...................................................................................................................................

  (ii) ...................................................................................................................................

  [2 markahi]

  (b) Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi kerajaan tersebut!erikan penje"asan anda.

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  [# markah]

  (.d) $e"askan sumbangan kerajaan agraria kepada tamadun a%a" di Asia &enggara.

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  [# markah]

  BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM ( SPM 2012 )

  P!*8!$#%#* I.,#) -,! N#$& M( #))# SAW "!,# )!*&)$(,'#* %!#'.&)!*!%&)# #*

  #%&3# # )#.8#%#'#" A%#$

  (a) B#7#&)#*#'# N#$& M( #))# SAW )!*8!$#%'#* I.,#);

  &

  &&

  [2 markah]

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  9/25

  $ M!*7#3#'# .!$# #7* )#.8#%#'#" A%#$ )!*!*"#*7 3!*8!$#%#* I.,#);

  &

  &&

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  10/25

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..( 1 markah]

  $ P# # 3!* #3#" #* # )!*7#3#'# >#)#* J# &, *77#3 .!$#7#& #)#*

  '!7!,#3#*;&

  &&

  &&&

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  11/25

  BAB 5 KERAJAAN ISLAM MADINAH

  9 J# (#, B!%&'(" )!*!%#*7'#* "!*"#*7 P!%+#*+* H$%a$ -ya/ (SPM 200 )

  Ta/$! P'*-#t- a

  2 Ma#--/- B'*#a"aa!

  H-3*a/

  P'*3a!3-a! H$%a- -ya/

  %-ta!%ata! a!-

  (a) 'enaraikan dua pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.

  (i)................................................................................................................................................................................

  (ii)...............................................................................................................................................................................

  [2 markah]

  (b) Nyatakan dua peristi%a ke arah termeterainya perjanjian itu.

  (i) ...................................................................................................................................................................................

  (ii) ....................................................................................................................................................................................

  [2 markah ]

  ( ) !erdasarkan pengetahuan anda apakah kepentingan *erjanjian +udaibiyah kepada perkembangan ,s"am

  (i) ...............................................................................................................................................................................

  (ii)...............................................................................................................................................................................

  (iii)..............................................................................................................................................................................

  [# markah]

  (d) $e"askan iktibar yang bo"eh diambi" daripada *erjanjian +udaibiyah demi memperkukuhkan perpaduan dankeamanan negara kita -a"aysia.

  ..................................................................................................................................................................................

  11

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  12/25

  ...........................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................

  [# manh

  BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM

  10 'elepas kewa&atan nabi -uhammad s.a.w khali&ah telah dilantik untuk menjadi

  pemimpin bagi menggantikan baginda.

  a. %elaskan dua $ara pemilihan khalil&ahi. ………………………………………………………………………………….

  ii. ………………………………………………………………………………….( markah !

  b. Nyatakan dua pun$a perpe$ahan masyarakat Islam semasa pemerintahan /hali&ah "bu akar al6'iddik.

  i. ……………………………………………………………………………………

  ii. …………………………………………………………………………………..( markah !

  $. #ada pandangan anda apakah &aktor yang menyebabkan kerajaan di bawahpimpinan khali&ah Islam men$apai kejayaan dalam pelbagai bidang)

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………( 3 markah !

  d. "pakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan khali&ah Islam dalammemperkukuhkan kedaulatan negara -alaysia)

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………….

  ( 3 markah !

  12

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  13/25

  BAB PEYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA

  11 R#+# $!%&'(" $!%'#&"#* "!-%& '! #"#*7#* I.,#) '! A. T'! a*a (SPM2010 )

  ( a) N8#"#'#* $('"& '! #"#*7#* I.,#) #%&:

  S!)!*#*+(*7 Ta!a/ A*a

  & @

  &&

  ( 2 "a* a/)

  /-!a

  &

  &&

  2 )#%'#

  I!%-a

  &

  &&

  2 )#%'#

  1=

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  14/25

  ( ) Ba a-"a!a a/ &,&! a! +'"'*-!ta/ "'" a!t$ "'!y' a* a! I#,a"%- A#-a T'! a*a

  (-).................................................................................................................................................

  (--)........................................................................................................................( 2 "a* a/)

  (6) B'*%a#a* a! +'! 'ta/$a! a!%a7 "'! a+a a/ a a"a I#,a" "$%a/%-t'*-"a &,'/ "a#ya*a at

  A#-a T'! a*a

  ………………………………………………………………………………………………

  [2 markah]

  BAB PEMBAHARUAN DI MALAYSIA SELEPAS KEDATANGAN BARAT

  11 R#+# $!%&'(" $!%'#&"#* .8."!) 3!%(* #*7#* '!%#+##* M!,#8( & T#*#ME,#8( .!$!,() '! #"#*7#* 3!*+#+# B#%#" SPM 2009

  (a) Nyatakan dua undang/undang tidak bertu"is.

  (i)................................................................................................................................................................................

  (ii)...............................................................................................................................................................................

  [2 markah ]

  (.b) 'enaraikan dua undang/undang bertu"is.

  (i)................................................................................................................................................................................

  (ii).............................................................................................................................................................................

  2 markah]

  ( ) !eri dua bukti pengaruh ,s"am da"am sistem perundangan kerajaan -e"ayu.

  (i).............................................................................................................................................................................

  (ii)...........................................................................................................................................................................

  14

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  15/25

  2 markah]

  (d) Apakah perkara yang terkandung da"am undang/undang kerajaan -e"ayu

  (i)................................................................................................................................................................................

  (ii)...........................................................................................................................................................................

  [2 markah]

  (e) *ada pandangan anda apakah kepentingan undang/undang da"am kehidupan manusia

  (i)................................................................................................................................................................................

  [2 markah]

  12 P'!%-%- a! 8&*"a, t',a/ '* '" a! +'#at %a,a" a,a! a!"a#ya*a at M',ay$ %- Ta!a/

  M',ay$ #','+a# '%ata! a! I#,a". ( SPM 2011 )

  (a) A+a a/ ya! a!%a 8a/a" t'!ta! +'!%-%- a! 8&*"a,

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………[1 markah]

  ( ) Nyata a! %$a -,"$ I#,a" ya! %-a3a* %a,a" +'!%-%- a! 8&*"a,"a#ya*a at M',ay$ t*a%-#-&!a,.

  (-) ........................................................................................................................................L.......77....

  (--......................................................................................................................................................

  2markah]

  (6) B'*%a#a* a! +'! 'ta/$a! #'3a*a/ a!%a7 "'! a+a a/ +'!%-%- a!8&*"a, "a#ya*a at M',ay$ '* '" a! #','+a# '%ata! a! I#,a"

  (-)9999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  999999999999999999999999999999999999999999999999999:2 markah]

  15

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  16/25

  (d) Pa%a +a!%a! a! a!%a7 "'! a+a a/ +'!%-%- a! 8&*"a, +'!t-!%a,a" '/-%$+a! "a!$#-a #'+a!3a! ;a"a!

  (-)......................................................................................................................................................

  (--)................................................................................................................................................

  (---)...............................................................................................................................................

  markah]

  (') A+a a/ '#a! t'*/a%a+ !' a*a #' -*a!ya *a yat t-%a "'!%a+at+'!%-%- a! ya! #'"+$*!a(-) .........................................................................................................................................................

  (--).....................................................................................................................................................

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  17/25

  ( )M'! a+a a/

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  18/25

  (a) Apakah mat"amat 1erdinand -age""an be"ayar menge"i"ingi dunia

  (i) ...................................................................................................................

  (ii) ...................................................................................................................

  [2 markah \

  (b) $e"askan faktor kejayaan pe"ayaran tersebut.

  (i) ...................................................................................................................

  (ii) ................................................................................................................... [2 markah]

  . -engapakah pe"ayaran itu penting kepada 'epanyo" !erikan a"asan anda

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  ( ) Adakah pe"ayaran tersebut menjejaskan masyarakat di "uar 3ropah 4emukakan a"asan anda.

  …………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………

  .[# markah]

  BAHAGIAN B. ESEI .

  1

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  19/25

  BAB 1 TAMADUN AWAL MANUSIA SPM 200

  5 Pa%a #' -ta* ta/$! 500 S.M.7 Ta"a%$! M'#-* P$* a '* '" a!"'!3a%- +$#at ta"a%$! a a,

  %$!-a.

  (a) P# # 3#* #*7#* #* # #3#'# '!&."&)! ##* )#.8#%#'#" M!.&% P(%$# 8#*7)!*8()$#*7 '!3# # '!)(* (,#* M!.&% .!$#7#& 3(.#" "#)# (* # #, (* < markah]

  $ T!%#*7'#* .()$#*7#* T#)# (* M!.&% P(%$# '!3# # )#.8#%#'#" (* 8#*7'!'#, &*77# '! #%&&*&

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  20/25

  ($) K# #.#* $!%,-%!' #,#) P!"# = # #,# &,#8# !)3#8#% Y(*#*& .!)#.#3!)!%&*"# #* A,! #* !%

  " ! G%!#"

  M!*7#3#'# '# #.#* "!%.!$(" )!*+# & .#.#%#* 3!%,(#.#* '(#.# Y(*#*&;

  G(*#'#* )#',()#" #%&3# # 3!"# #* 3!*7!"# (#* #* # < markah]

  A #'# 3!%,(#.#* '(#.# )#.& $!%,#'( 3# # #$# '[email protected] &*&;

  B!%&'#* 3!* #3#" #* (+# #* #

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  21/25

  BAB 4. KEMUN ULAN TAMADUN ISLAM ( SPM 2010 )

  5 (a) C!%&"#'#* %& #8#" & (3 N#$& M( #))# SAW .!$!,() $#7&* # &,#*"&')!*+# & %#.(,

  < markah)

  $ T!%#*7'#* '!3!%&$# * N#$& M( #))# SAW .!$#7#& .!-%#*7 3!)&)3&*8#*7 & -*"- & -,! .!)(# 3& #'

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  22/25

  (6) P'*t'" $! a! +', a a- ta"a%$! 3$ a '*,a $ %- Ma,ay#-a.

  J',a# a! '#a! +'*t'" $! a! +', a a- ta"a%$! t'*#' $t t'*/a%a+!' a*a %a! a!3 Ma,ay#-a.

  : markah)

  KERAJAAN BANI UMAYYAH ( SPM 2011

  5 (a) J',a# a! ,ata* ',a a! +'" '!t$ a! '*a3aa! Ba!- U"a-ya/.:4 markah]

  ( &) T'*a! a! #$" a! a! '*a3aa! t'*#' $t '+a%a ta"a%$! %$!-a.:10 markah]

  (6) B'*%a#a* a! +'! a3-a! a!%a t'*/a%a+ ' '"-,a! a! '*a3aa! Ba!-U"a-ya/7 t'*a! a! - t- a* ya! &,'/ %-a" -, $!t$ "'!3a%- a!!' a*a %a! a! #a Ma,ay#-a ,' -/ '"-,a! +a%a "a#a a a! %ata! .

  : markah]

  'A' ISLAM #I ASIA EN**ARA ( S$M 2%1+ )

  J# (#, $!%&'(" $!%'#&"#* !*7#* "!-%& '! #"#*7#* I.,#) '! A. T!*77#%#

  T!-%& T-'-

  I.,#) #%& S!)!*#*+(*7 T#*# A%#$ J- * C%# (% #* P%- !.-% S8!&'N# (&$ A, A""#.

  I.,#) #% C &*#

  E))#*(!, G &* -

  I.,#) #%& I* S*-( ' H(%7%-*+!

  # B!% #.#%'#* +# (#, "!%.!$(" #* 3!*7!"# (#* #* # +!,#.'#* "!*"#*7 "!-%&'! #"#*7#* I.,#) '! A. T!*77#%#

  < markah]

  $ T!-%& )#*#'# 8#*7 3#,&*7 "!3#" #,#) )!*7 (%#&'#* '! #"#*7#* I.,#) '!A. T!*77#%#;

  B!%& (+# #* #

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  23/25

  S!+#( )#*#'# 3!%($# #* 8#*7 $!%,#'( #,#) '! & (3#* )#.8#%#'#" &A. T!*77#%# .!,!3#. '! #"#*7#* I.,#);

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  24/25

  Ba 10. DASAR BRITISH DI TANAH MELAYU ( SPM 2011 )

  6 B%&"&. "!,# )!)3!%'!*#,'#* "#*#)#* 7!"# .!$#7#& "#*#)#* '-)!%.&, &*!7#%# '&"# 3# U' & #$# '[email protected] #* # #, #$# '[email protected]

  (a) T!%#*7'#* #'"-% '!)#+(#* "#*#)#* "!%.!$(" 10 markah)

  $ B!% #.#%'#* 3!*7!"# (#* .!+#%# #* # )!*7#3#'# -%#*7 M!,#8( "& #')!,&$#"'#* &%& #,#) 3!*#*#)#* 7!"# .! #%# $!.#%@$!.#%#* 3# # #)#*3!*+#+# #* B%&"&. & T#*# M!,#8

 • 8/18/2019 Modul Ulangkaji SPM (TING 4-KOLEKSI SOALAN SEBENAR).docx

  25/25

  SEJARAH A DALAM GENGGAMAN