she101 exam questions

of 24 /24
SHE101 Exam Questions 1. Secara umumnya akomodasi merujuk kepada… a. Pengiktirafan diplomatic b. Perasaan kekitaan c. Individu yang mengadaptasi keadaan d. Autoriti pemimpin e. Kejiranan 2. Bahagian 3 Bab 1 dalam perlembagaan Malaysia menyatakan mengenai: a. Hak terhadap harta b. Perolehan Kewarganegaraan c. Agama bagi Persekutuan d. Kemasukan wilayah-wilayah baharu dalam persekutuan e. Pilihanraya 3. … Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa agama rasmi adalah agama Islam

Author: asmeelya

Post on 04-Jul-2015

2.412 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SHE101 Exam Questions1. Secara umumnya akomodasi merujuk kepada a. Pengiktirafan diplomatic b. Perasaan kekitaan c. Individu yang mengadaptasi keadaan d. Autoriti pemimpin e. Kejiranan

2. Bahagian 3 Bab 1 dalam perlembagaan Malaysia menyatakan mengenai: a. Hak terhadap harta b. Perolehan Kewarganegaraan c. Agama bagi Persekutuan d. Kemasukan wilayah-wilayah baharu dalam persekutuan e. Pilihanraya

3. Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa agama rasmi adalah agama Islam tetapi agama-agama lain diberi kebebasan untuk dinanti a. Bab 3 b. Bab 178 c. Bab 7 d. Bab 169

e. Bab 5

4. adalah hak kewarganegaraan berasaskan kepada mana-mana individu yang lahir di mana bapanya merupakan warganegara sesebuah negara a. Jus sanguinis b. Jus Soli c. Lex sanguinis d. Hak asasi manusia e. A dan B

5. Apabila seseorang individu diminta menyerap budaya dominan dan menghapuskan amalan etnik masing-masing, tingkah laku ini dinamakan sebagai: a. Akomodasi b. Asimilasi c. Ras d. Integrasi e. Etnik

6. Kerajaan di peringkat kepimpinan kerajaan pusat sering mengadakan konsep rumah terbuka untuk mempamerkan

keharmonian

masyarakat

Malaysia

hidup

bersama.

Ini

memperlihatkan apa yang dikenali sebagai konsep: a. Asimilasi b. Diskriminasi c. Integrasi d. Prasangka e. Etnosentrik

7. Konsep asimiliasi bergantung kepada dua factor penting untuk berjaya dalam sesuatu masyarakat iaitu I. Kesanggupan golongan minority untuk menghilangkan identity mereka II. Kesanggupan golongan minority untuk menolak golongan lain III. Kesanggupan golongan majority untuk menghilangkan identity mereka IV. Kesanggupan golongan lain golongan majority untuk menerima

a. II dan IV b. III dan IV c. I dan IV d. I dan II e. Tiada jawapan yang betul

8. Parti Perikatan (Alliance Party) yang ditubuhkan pada tahun 1953 adalah antara: A. UMNO, MCA dan MIC B. UMNO dan MCA C. UMNO dan MIC D. MCA dan MIC E. UMNO, MCA, MIC dan Parti Negara

9. Suruhanjaya

yang

diberi

kepercayaan

untuk

merangka

Perlembagaan Malaya ialah A. Suruhanjaya Cobbold B. Suruhanjaya Reid C. Suruhanjaya Perlembagaan Malaya D. Suruhanjaya Perikatan E. Suruhanjaya MacMichael

10.

Siapakah yang mengetuai Majlis Gerakan Negara

(MAGERAN) yang ditubuhkan selepas berlakunya peristiwa rusuhan perkauman 13 Mei 1969? a. Tun Abdul Razak b. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi c. Tunku Abdul Rahman d. Tun Dr. Mahathir Mohamad e. Tun Hussein Onn

11.

Parti yang mendominasi system politik Malaya sehingga

turut memperjuangkan kemerdakaan Malaya tahun 1957 adalah: a. Parti Demokratik Malaya b. Parti Perikatan c. Parti Rakyat Malaya d. Parti Sosialis Malaya e. Parti Kemerdekaan Malaya

12.

Majlis Perundangan Negara ditubuhkan pada tahun 1969

untuk mengenalpasti: I. II. Masalah rusuhan perkauman 13 Mei 1969 Pengganti kepada Tun Abdul Razak sebagai Timbalan Perdana Menteri III. Menganalisis masalah antara parti-parti politik di Malaysia

IV. Mencari jalan penyelesaian rusuhan perkauman Mei 1969 supaya tidak berulang di masa hadapan A. I, II dan III B. I, II, III dan IV C. II dan III D. I dan IV E. Tiada satu pun yang di atas 13. Mengikut ajaran Islam, tujuan utama manusia dijadikan

dalam pelbagai bangsa dan keturunan ialah untuk A. Memperlihatkan kehebatan Tuhan dalam mencipta

B. Menampakkan keindahan dalam kepelbagaian C. Mengenali antara satu sama lain dan mewujudkan kemesraan D. Lambang kehebatan Pencipta E. Keutuhan sesebuah negara dan bangsa 14. Apakah perkara utama yang terdapat dalam Peraturan

Penting Kehidupan (Golden Rules of Life)? A. Berlaku adil untuk semua B. Berlaku jujurlah kepada semua C. Jalinkan hubungan yang harmoni sesama manusia D. Jangan lakukan perkara yang kita tidak suka kepada orang lain (Do not do to others what you do not want others do to you) E. Bentuklah sebuah kedamaian yang hakiki 15. Kenyataan berikut adalah benar mengenai fasal yang

terkandung dalam Piagam Madinah, KECUALI: A. Masyarakat terdiri daripada ummah yang bebas B. Orang Muhajirin mempunyai hak yang sama dengan orang Ansar C. Kaum bukan Islam seperti Yahudi juga berhak mendapat hak mereka D. Orang Islam dibenarkan untuk membuat perjanjian dalam peperangan biarpun berasaskan kepada kepalsuan E. Kandungannya telah dipersetujui oleh kedua belah pihak, Islam dan bukan Islam

16.

Bagaimana pengetahuan tentang pelbagai agama dapat

membantu mewujudkan perhubungan yang harmoni? I. Membina kesedaran mengenai keindahan yang didapati dari kepelbagaian II. III. Memupuk semangat kesatuan dalam kepelbagaian Memahami nilai dan kepercayaan orang lain

IV. Meneroka intipati ajaran setiap agama demi mencari kekuatan dan kelemahan V. Mencari kekuatan yang dapat diperolehi dari kepelbagaian untuk kesejahteraan bersama A. I, II dan III B. II, III, dan IV C. II, III dan V D. I, II, III dan V E. I, II, III, IV dan V

17.

Faktor manakah yang boleh menghalang perpaduan

nasional di Malaysia? I. II. III. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara negeri Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara negara

IV. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara wilayah V. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara pemimpin politik

A. I, II, III, IV B. I, II, IV (not sure, ikut logic) C. II, IV D. I, IV E. I 18.Antara kawasan berikut, yang manakah layak untuk

mendapat bantuan di bawah Rancangan Pembangunan Luar Bandar? I. II. III. Kampung-kampung Melayu Kampung-kampung Baru Cina Estet-estet

IV. Bandar-bandar baru V. Kawasan setinggan

A. I (not sure) B. I, II C. I, II, III D. I, II, III, IV E. I, II, III, IV, V 19.Sasaran nisbah pengagihan ekuiti korporat antara

Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam Dasar Ekonomi Baru ialah A. 30: 40 B. 40: 30 C. 50: 50 D. 40: 60

E. 60: 40

20.

Pilih kenyataan yang tidak benar tentang pencapaian Dasar

Ekonomi Baru A. Ekuiti Bumiputera meningkat daripada 1.9 peratus kepada 20.3 peratus B. Ekuiti orang India kekal pada 1.0 peratus C. Ekuiti orang Cina meningkat daripada 22.5 peratus kepada 44.9 peratus D. Bumiputera di Sabah dan Sarawak menjadi golonggan terpinggir E. Pengenalan kaum berlandaskan pekerjaan berjaya dihapuskan

21.

Pada 1960-an telah wujud perasaan tidak puas hati dalam

kalangan masyarakat Melayu kerana A. Orang India telah menguasai pekerjaan di estet B. Orang Cina telah menguasai bidang politik C. Kedudukan ekonomi orang Melayu rendah berbanding kaum lain (not sure) D. Parti PAS telah memenangi pilihan raya 1969 E. Sabah dan Sarawak telah menyertai Malaysia

22.

Antara usaha untuk menyelesaikan masalah pembangunan

ekonomi Sabah dan Sarawak adalah A. Membenarkan Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia B. Membenarkan penduduk Semenanjung melawat Sarawak tanpa dokumen perjalanan C. Menggalakkan UMNO bertapak di Sabah dan Sarawak

D. Mengurangkan jurang perbezaan pembangunan wilayah E. Menggalakkan penduduk Sabah dan Sarawak berpindah ke Semenanjung

23.

Sabah dan Sarawak juga mempunyai masalah jurang

perbezaan pendapatan antara etnik. Etnik yang dianggap termiskin adalah A. Bumiputera majoriti B. Bumiputera minoriti C. Cina D. Iban dan Kadazan-Dusun E. Melanau

24.

Masalah pembangunan ekonomi di Sabah dan Sarawak

disebabkan A. Kurang bantuan daripada kerajaan pusat (not sure) B. Masalah lokasi yang tidak strategic C. Sikap penduduk yang malas D. Penduduk masih berpindah randah E. Penduduk tidak terlibat dalam projek pembangunan wilayah

25.

Antara masalah utama penduduk Bumiputera minoriti di

Sabah dan Sarawak yang menghalang pembangunan sosioekonomi adalah A. Tidak mempunyai kad pengenalan dan surat beranak B. Tidak mempunyai kenderaan C. Kadar kelahiran yang tinggi D. Kahwin lambat

E. Kahwin diusia remaja

26.

Etnik yang masih mengamalkan kehidupan berpindah

randah adalah A. Penan B. Punan C. Punan Ba D. Kayan E. Punan Sama

27.

Apakah yang dimaksudkan Masyarakat Sivil?

A. Masyarakat yang hidup secara bersatu-padu dan mematuhi undang-undang Negara. B. Masyarakat berbilang kaum yang menubuhkan badan bukan kerajaan (NGO) untuk mempengaruhi dasar awam C. Masyarakat majmuk yang membuat tuntutan terhadap kerajaan D. Ruang berpersatuan yang wujud antara keluarga dengan Negara. Selain mempunyai autonomi daripada Negara, ahliahli menyertai persatuan secara sukarela. E. Kesemua di atas adalah ciri-ciri masyarakat sivil

28.

Antara fungsi utama organisasi bukan kerajaan yang

wujud dalam masyarakat sivil ialah I. II. Memperjuangkan isu berkaitan kebajikan masyarakat Memperlengkapkan kemudahan social yang kurang dan diabaikan oleh kerajaan III. Memaksimumkan kepentingan ahli

IV. Menentang dasar-dasar kerajaan

A. I dan II sahaja (not sure) B. II dan III sahaja C. I, II dan III sahaja D. II dan IV sahaja E. I, II, III dan IV sahaja 29.Apakah peranan politik parti bukan kerajaan?

A. Memaksimumkan kepentingan ahli B. Menentang dasar-dasar kerajaan C. Mempengaruhi masyarakat awam agar menyokong

perjuangan mereka D. Menjadi agen yang membuat tuntutan dan desakan terhadap pemerintah agar mengambilkira kepentingan semua pihak dalam merumus dasar awam E. Kesemua di atas

30.

Apakah definisi organisasi bukan kerajaan?

A. Persatuan yang menghuni ruang lingkup social yang tidak berminat dalam perniagaan B. Persatuan yang tidak berminat untuk mengumpul kekayaan C. Persatuan yang tidak ditubuhkan oleh kerajaan, mempunyai autonomi dalam melaksanakan aktiviti mereka dan tidak bergiat dalam perniagaan D. Persatuan berasaskan etnik yang menentang dasar polarisasi kaum E. Kesemua di atas

31.

Antara faktor yang boleh memberikan cabaran kepada

hubungan etnik dalam era globalisasi ini adalah seperti dibawah iaitu: I. II. III. Perubahan nilai dan gaya hidup Peningkatan sistem komunikasi Sikap eklusivistik keterlaluan (masyarakat berinteraksi tetapi tidak bercampur gaul) IV. Sikap inklusivistik keterlaluan (menyamakan semua agama sama) A. I dan II B. II dan IV C. III dan IV (not sure) D. I dan IV E. Semua di atas 32. Antara pendekatan yang boleh dilakukan untuk mengatasi

konflik etnik adalah seperti berikut: I. II. Dialog antara agama Penyelidikan untuk mengukur tahap integrasi antara kumpulan etnik III. Menggunakan teknologi internet untuk meningkatkan kesedaran pelbagai budaya IV. Mengurangkan interaksi antara kaum A. I dan II B. II dan IV C. I, II dan III

D. I dan III E. Semua yang di atas 33. Pada era globalisasi ini, sesetengah hak yang dipraktiskan

oleh sesebuah negara itu boleh dieksploitasikan sehingga boleh menggugat keharmonian pelbagai etnik. Antara hak-hak tersebut ialah seperti di bawah KECUALI: I. II. III. Hak kebebasan bersuara Hak untuk tinggal bersebelahan Hak untuk berkahwin

IV. Hak mengamalkan budaya dan fahaman masing-masing A. I dan II B. II dan III (not sure) C. I, II dan IV D. III E. Semua yang di atas 34. Proses pengantarabangsaan konflik etnik boleh terjadi

melalui perkara berikut KECUALI A. Penglibatan organisasi antarabangsa B. Penyebaran konflik sehingga ke negara jiran C. Rampasan kuasa daripada kerajaan yang memerintah D. Penghantaran Pasukan Pengaman oleh Bangsa Bangsa Bersatu (not sure) E. Penghijrahan penduduk ke negara lain mendapatkan kuasa politik

35.

Dalam konteks hubungan antarabangsa, proses manakah

menyumbang secara langsung kepada masalah hubungan etnik? A. Migrasi B. Assimilasi C. Integrasi D. Akomodasi E. Akulturasi 36. Antara konsep politik yang boleh mencetus konflik etnik

menjadi isu hubungan antarabangsa adalah I. II. III. Irredentisme Gerakan pemisah Demokrasi berperlembagaan

IV. Kontrak social V. Etnosentrik

A. I sahaja B. I dan II sahaja C. I, II dan III sahaja D. III, IV, V sahaja E. Kesemua di atas 37. Prinsip Islam Hadhari Keimanan dan Ketakwaan kepada

Allah menekankan konsep tiada paksaan dalam agama. Apakah yang dapat anda fahami daripada konsep ini? I. II. Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber rujukan Islam menjamin hak penganut agama lain untuk

mengamalkan agama anutan mereka dengan aman

III.

Tiada paksaan dalam agama untuk orang Islam

IV. Kebebasan menganut agama lain untuk orang bukan Islam V. Menunaikan tugas dengan amanah serta penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah A. I, II, III, IV dan V B. II, III dan IV (sebab dalam nota dia cakap, aqidah/pegangan tidak boleh dipaksa this is the reason jwpn III masuk) C. II dan IV D. I dan V E. III dan IV 38. Kontrak social 1957 merujuk kepada

A. Keadilan sosial di Tanah Melayu B. Persetujuan kerjasama antara golongan etnik C. Pakatan membina Negara Bangsa D. Kebebasan bersuara E. Tuntutan hak kerakyatan bagi semua golongan etnik 39. Proses pembinaan negara pada awal kemerdekaaan Tanah

Melayu dipenuhi dengan masalah I. II. III. Pengukuhan budaya setiap golongan etnik Pembentukan dasar pendidikan negara Pengukuhan kuasa elit

IV. Konflik antara golongan etnik V. Cabaran dalaman setiap golongan etnik

A. III, IV B. I, II, V

C. V D. II E. I, II, III, IV (not sure) 40. Rukun Negara diperkenalkan untuk warganegara untuk melaksanakan

A. Membimbing

tanggungjawab kepada negara B. Memperkukuhkan status perpaduan di kalangan penduduk berbilang kaum dalam negara ini C. Melaksanakan konsep Rukun Tetangga di kalangan penduduk sesebuah kampong atau taman perumahan D. Menyelamatkan wargeanegara dari diganggu gugat oleh pihak-pihak yang berkuasa E. Semua yang di atas