she101 exam questions

of 24 /24
SHE101 Exam Questions 1. Secara umumnya akomodasi merujuk kepada… a. Pengiktirafan diplomatic b. Perasaan kekitaan c. Individu yang mengadaptasi keadaan d. Autoriti pemimpin e. Kejiranan 2. Bahagian 3 Bab 1 dalam perlembagaan Malaysia menyatakan mengenai: a. Hak terhadap harta b. Perolehan Kewarganegaraan c. Agama bagi Persekutuan d. Kemasukan wilayah-wilayah baharu dalam persekutuan e. Pilihanraya 3. … Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa agama rasmi adalah agama Islam

Upload: asmeelya

Post on 04-Jul-2015

2.438 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SHE101 Exam Questions

SHE101 Exam Questions

1. Secara umumnya akomodasi merujuk kepada…

a. Pengiktirafan diplomatic

b. Perasaan kekitaan

c. Individu yang mengadaptasi keadaan

d. Autoriti pemimpin

e. Kejiranan

2. Bahagian 3 Bab 1 dalam perlembagaan Malaysia menyatakan

mengenai:

a. Hak terhadap harta

b. Perolehan Kewarganegaraan

c. Agama bagi Persekutuan

d. Kemasukan wilayah-wilayah baharu dalam persekutuan

e. Pilihanraya

3. … Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa agama rasmi

adalah agama Islam tetapi agama-agama lain diberi kebebasan

untuk dinanti

a. Bab 3

b. Bab 178

c. Bab 7

d. Bab 169

Page 2: SHE101 Exam Questions

e. Bab 5

4. … adalah hak kewarganegaraan berasaskan kepada mana-mana

individu yang lahir di mana bapanya merupakan warganegara

sesebuah negara

a. Jus sanguinis

b. Jus Soli

c. Lex sanguinis

d. Hak asasi manusia

e. A dan B

5. Apabila seseorang individu diminta menyerap budaya dominan

dan menghapuskan amalan etnik masing-masing, tingkah laku

ini dinamakan sebagai:

a. Akomodasi

b. Asimilasi

c. Ras

d. Integrasi

e. Etnik

6. Kerajaan di peringkat kepimpinan kerajaan pusat sering

mengadakan konsep ‘rumah terbuka’ untuk mempamerkan

Page 3: SHE101 Exam Questions

keharmonian masyarakat Malaysia hidup bersama. Ini

memperlihatkan apa yang dikenali sebagai konsep:

a. Asimilasi

b. Diskriminasi

c. Integrasi

d. Prasangka

e. Etnosentrik

7. Konsep asimiliasi bergantung kepada dua factor penting untuk

berjaya dalam sesuatu masyarakat iaitu

I. Kesanggupan golongan minority untuk menghilangkan

identity mereka

II. Kesanggupan golongan minority untuk menolak golongan

lain

III. Kesanggupan golongan majority untuk menghilangkan

identity mereka

IV. Kesanggupan golongan majority untuk menerima

golongan lain

a. II dan IV

b. III dan IV

c. I dan IV

d. I dan II

e. Tiada jawapan yang betul

Page 4: SHE101 Exam Questions

8. Parti Perikatan (Alliance Party) yang ditubuhkan pada tahun

1953 adalah antara:

A. UMNO, MCA dan MIC

B. UMNO dan MCA

C. UMNO dan MIC

D. MCA dan MIC

E. UMNO, MCA, MIC dan Parti Negara

9. Suruhanjaya yang diberi kepercayaan untuk merangka

Perlembagaan Malaya ialah

A. Suruhanjaya Cobbold

B. Suruhanjaya Reid

C. Suruhanjaya Perlembagaan Malaya

D. Suruhanjaya Perikatan

E. Suruhanjaya MacMichael

10. Siapakah yang mengetuai Majlis Gerakan Negara

(MAGERAN) yang ditubuhkan selepas berlakunya peristiwa

rusuhan perkauman 13 Mei 1969?

a. Tun Abdul Razak

b. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi

c. Tunku Abdul Rahman

d. Tun Dr. Mahathir Mohamad

e. Tun Hussein Onn

Page 5: SHE101 Exam Questions

11. Parti yang mendominasi system politik Malaya sehingga

turut memperjuangkan kemerdakaan Malaya tahun 1957 adalah:

a. Parti Demokratik Malaya

b. Parti Perikatan

c. Parti Rakyat Malaya

d. Parti Sosialis Malaya

e. Parti Kemerdekaan Malaya

12. Majlis Perundangan Negara ditubuhkan pada tahun 1969

untuk mengenalpasti:

I. Masalah rusuhan perkauman 13 Mei 1969

II. Pengganti kepada Tun Abdul Razak sebagai Timbalan

Perdana Menteri

III. Menganalisis masalah antara parti-parti politik di Malaysia

IV. Mencari jalan penyelesaian rusuhan perkauman Mei 1969

supaya tidak berulang di masa hadapan

A. I, II dan III

B. I, II, III dan IV

C. II dan III

D. I dan IV

E. Tiada satu pun yang di atas

13. Mengikut ajaran Islam, tujuan utama manusia dijadikan

dalam pelbagai bangsa dan keturunan ialah untuk

A. Memperlihatkan kehebatan Tuhan dalam mencipta

Page 6: SHE101 Exam Questions

B. Menampakkan keindahan dalam kepelbagaian

C. Mengenali antara satu sama lain dan mewujudkan kemesraan

D. Lambang kehebatan Pencipta

E. Keutuhan sesebuah negara dan bangsa

14. Apakah perkara utama yang terdapat dalam “Peraturan

Penting Kehidupan” (Golden Rules of Life)?

A. Berlaku adil untuk semua

B. Berlaku jujurlah kepada semua

C. Jalinkan hubungan yang harmoni sesama manusia

D. Jangan lakukan perkara yang kita tidak suka kepada orang

lain (Do not do to others what you do not want others do to

you)

E. Bentuklah sebuah kedamaian yang hakiki

15. Kenyataan berikut adalah benar mengenai fasal yang

terkandung dalam Piagam Madinah, KECUALI:

A. Masyarakat terdiri daripada ummah yang bebas

B. Orang Muhajirin mempunyai hak yang sama dengan orang

Ansar

C. Kaum bukan Islam seperti Yahudi juga berhak mendapat hak

mereka

D. Orang Islam dibenarkan untuk membuat perjanjian dalam

peperangan biarpun berasaskan kepada kepalsuan

E. Kandungannya telah dipersetujui oleh kedua belah pihak,

Islam dan bukan Islam

Page 7: SHE101 Exam Questions

16. Bagaimana pengetahuan tentang pelbagai agama dapat

membantu mewujudkan perhubungan yang harmoni?

I. Membina kesedaran mengenai keindahan yang didapati

dari kepelbagaian

II. Memupuk semangat kesatuan dalam kepelbagaian

III. Memahami nilai dan kepercayaan orang lain

IV. Meneroka intipati ajaran setiap agama demi mencari

kekuatan dan kelemahan

V. Mencari kekuatan yang dapat diperolehi dari kepelbagaian

untuk kesejahteraan bersama

A. I, II dan III

B. II, III, dan IV

C. II, III dan V

D. I, II, III dan V

E. I, II, III, IV dan V

17. Faktor manakah yang boleh menghalang perpaduan

nasional di Malaysia?

I. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum

II. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara negeri

III. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara negara

IV. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara wilayah

V. Kemajuan ekonomi yang tidak seimbang antara pemimpin

politik

Page 8: SHE101 Exam Questions

A. I, II, III, IV

B. I, II, IV (not sure, ikut logic)

C. II, IV

D. I, IV

E. I

18. Antara kawasan berikut, yang manakah layak untuk

mendapat bantuan di bawah Rancangan Pembangunan Luar

Bandar?

I. Kampung-kampung Melayu

II. Kampung-kampung Baru Cina

III. Estet-estet

IV. Bandar-bandar baru

V. Kawasan setinggan

A. I (not sure)

B. I, II

C. I, II, III

D. I, II, III, IV

E. I, II, III, IV, V

19. Sasaran nisbah pengagihan ekuiti korporat antara

Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam Dasar Ekonomi Baru

ialah

A. 30: 40

B. 40: 30

C. 50: 50

D. 40: 60

Page 9: SHE101 Exam Questions

E. 60: 40

20. Pilih kenyataan yang tidak benar tentang pencapaian Dasar

Ekonomi Baru

A. Ekuiti Bumiputera meningkat daripada 1.9 peratus kepada

20.3 peratus

B. Ekuiti orang India kekal pada 1.0 peratus

C. Ekuiti orang Cina meningkat daripada 22.5 peratus kepada

44.9 peratus

D. Bumiputera di Sabah dan Sarawak menjadi golonggan

terpinggir

E. Pengenalan kaum berlandaskan pekerjaan berjaya dihapuskan

21. Pada 1960-an telah wujud perasaan tidak puas hati dalam

kalangan masyarakat Melayu kerana

A. Orang India telah menguasai pekerjaan di estet

B. Orang Cina telah menguasai bidang politik

C. Kedudukan ekonomi orang Melayu rendah berbanding kaum

lain (not sure)

D. Parti PAS telah memenangi pilihan raya 1969

E. Sabah dan Sarawak telah menyertai Malaysia

22. Antara usaha untuk menyelesaikan masalah pembangunan

ekonomi Sabah dan Sarawak adalah

A. Membenarkan Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia

B. Membenarkan penduduk Semenanjung melawat Sarawak

tanpa dokumen perjalanan

C. Menggalakkan UMNO bertapak di Sabah dan Sarawak

Page 10: SHE101 Exam Questions

D. Mengurangkan jurang perbezaan pembangunan wilayah

E. Menggalakkan penduduk Sabah dan Sarawak berpindah ke

Semenanjung

23. Sabah dan Sarawak juga mempunyai masalah jurang

perbezaan pendapatan antara etnik. Etnik yang dianggap

termiskin adalah

A. Bumiputera majoriti

B. Bumiputera minoriti

C. Cina

D. Iban dan Kadazan-Dusun

E. Melanau

24. Masalah pembangunan ekonomi di Sabah dan Sarawak

disebabkan

A. Kurang bantuan daripada kerajaan pusat (not sure)

B. Masalah lokasi yang tidak strategic

C. Sikap penduduk yang malas

D. Penduduk masih berpindah randah

E. Penduduk tidak terlibat dalam projek pembangunan wilayah

25. Antara masalah utama penduduk Bumiputera minoriti di

Sabah dan Sarawak yang menghalang pembangunan sosio-

ekonomi adalah

A. Tidak mempunyai kad pengenalan dan surat beranak

B. Tidak mempunyai kenderaan

C. Kadar kelahiran yang tinggi

D. Kahwin lambat

Page 11: SHE101 Exam Questions

E. Kahwin diusia remaja

26. Etnik yang masih mengamalkan kehidupan berpindah

randah adalah

A. Penan

B. Punan

C. Punan Ba’

D. Kayan

E. Punan Sama

27. Apakah yang dimaksudkan Masyarakat Sivil?

A. Masyarakat yang hidup secara bersatu-padu dan mematuhi

undang-undang Negara.

B. Masyarakat berbilang kaum yang menubuhkan badan bukan

kerajaan (NGO) untuk mempengaruhi dasar awam

C. Masyarakat majmuk yang membuat tuntutan terhadap

kerajaan

D. Ruang berpersatuan yang wujud antara keluarga dengan

Negara. Selain mempunyai autonomi daripada Negara, ahli-

ahli menyertai persatuan secara sukarela.

E. Kesemua di atas adalah ciri-ciri masyarakat sivil

28. Antara fungsi utama organisasi bukan kerajaan yang

wujud dalam masyarakat sivil ialah

I. Memperjuangkan isu berkaitan kebajikan masyarakat

II. Memperlengkapkan kemudahan social yang kurang dan

diabaikan oleh kerajaan

III. Memaksimumkan kepentingan ahli

Page 12: SHE101 Exam Questions

IV. Menentang dasar-dasar kerajaan

A. I dan II sahaja (not sure)

B. II dan III sahaja

C. I, II dan III sahaja

D. II dan IV sahaja

E. I, II, III dan IV sahaja

29. Apakah peranan politik parti bukan kerajaan?

A. Memaksimumkan kepentingan ahli

B. Menentang dasar-dasar kerajaan

C. Mempengaruhi masyarakat awam agar menyokong

perjuangan mereka

D. Menjadi agen yang membuat tuntutan dan desakan terhadap

pemerintah agar mengambilkira kepentingan semua pihak

dalam merumus dasar awam

E. Kesemua di atas

30. Apakah definisi organisasi bukan kerajaan?

A. Persatuan yang menghuni ruang lingkup social yang tidak

berminat dalam perniagaan

B. Persatuan yang tidak berminat untuk mengumpul kekayaan

C. Persatuan yang tidak ditubuhkan oleh kerajaan, mempunyai

autonomi dalam melaksanakan aktiviti mereka dan tidak

bergiat dalam perniagaan

D. Persatuan berasaskan etnik yang menentang dasar polarisasi

kaum

E. Kesemua di atas

Page 13: SHE101 Exam Questions

31. Antara faktor yang boleh memberikan cabaran kepada

hubungan etnik dalam era globalisasi ini adalah seperti dibawah

iaitu:

I. Perubahan nilai dan gaya hidup

II. Peningkatan sistem komunikasi

III. Sikap eklusivistik keterlaluan (masyarakat berinteraksi

tetapi tidak bercampur gaul)

IV. Sikap inklusivistik keterlaluan (menyamakan semua

agama sama)

A. I dan II

B. II dan IV

C. III dan IV (not sure)

D. I dan IV

E. Semua di atas

32. Antara pendekatan yang boleh dilakukan untuk mengatasi

konflik etnik adalah seperti berikut:

I. Dialog antara agama

II. Penyelidikan untuk mengukur tahap integrasi antara

kumpulan etnik

III. Menggunakan teknologi internet untuk meningkatkan

kesedaran pelbagai budaya

IV. Mengurangkan interaksi antara kaum

A. I dan II

B. II dan IV

C. I, II dan III

Page 14: SHE101 Exam Questions

D. I dan III

E. Semua yang di atas

33. Pada era globalisasi ini, sesetengah hak yang dipraktiskan

oleh sesebuah negara itu boleh dieksploitasikan sehingga boleh

menggugat keharmonian pelbagai etnik. Antara hak-hak tersebut

ialah seperti di bawah KECUALI:

I. Hak kebebasan bersuara

II. Hak untuk tinggal bersebelahan

III. Hak untuk berkahwin

IV. Hak mengamalkan budaya dan fahaman masing-masing

A. I dan II

B. II dan III (not sure)

C. I, II dan IV

D. III

E. Semua yang di atas

34. Proses pengantarabangsaan konflik etnik boleh terjadi

melalui perkara berikut KECUALI

A. Penglibatan organisasi antarabangsa

B. Penyebaran konflik sehingga ke negara jiran

C. Rampasan kuasa daripada kerajaan yang memerintah

D. Penghantaran Pasukan Pengaman oleh Bangsa Bangsa

Bersatu (not sure)

E. Penghijrahan penduduk ke negara lain mendapatkan kuasa

politik

Page 15: SHE101 Exam Questions

35. Dalam konteks hubungan antarabangsa, proses manakah

menyumbang secara langsung kepada masalah hubungan etnik?

A. Migrasi

B. Assimilasi

C. Integrasi

D. Akomodasi

E. Akulturasi

36. Antara konsep politik yang boleh mencetus konflik etnik

menjadi isu hubungan antarabangsa adalah

I. Irredentisme

II. Gerakan pemisah

III. Demokrasi berperlembagaan

IV. Kontrak social

V. Etnosentrik

A. I sahaja

B. I dan II sahaja

C. I, II dan III sahaja

D. III, IV, V sahaja

E. Kesemua di atas

37. Prinsip Islam Hadhari “Keimanan dan Ketakwaan kepada

Allah” menekankan konsep tiada paksaan dalam agama. Apakah

yang dapat anda fahami daripada konsep ini?

I. Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber rujukan

II. Islam menjamin hak penganut agama lain untuk

mengamalkan agama anutan mereka dengan aman

Page 16: SHE101 Exam Questions

III. Tiada paksaan dalam agama untuk orang Islam

IV. Kebebasan menganut agama lain untuk orang bukan Islam

V. Menunaikan tugas dengan amanah serta penuh keimanan

dan ketakwaan kepada Allah

A. I, II, III, IV dan V

B. II, III dan IV (sebab dalam nota dia cakap, “aqidah/pegangan

tidak boleh dipaksa” this is the reason jwpn III masuk)

C. II dan IV

D. I dan V

E. III dan IV

38. Kontrak social 1957 merujuk kepada

A. Keadilan sosial di Tanah Melayu

B. Persetujuan kerjasama antara golongan etnik

C. Pakatan membina Negara Bangsa

D. Kebebasan bersuara

E. Tuntutan hak kerakyatan bagi semua golongan etnik

39. Proses pembinaan negara pada awal kemerdekaaan Tanah

Melayu dipenuhi dengan masalah

I. Pengukuhan budaya setiap golongan etnik

II. Pembentukan dasar pendidikan negara

III. Pengukuhan kuasa elit

IV. Konflik antara golongan etnik

V. Cabaran dalaman setiap golongan etnik

A. III, IV

B. I, II, V

Page 17: SHE101 Exam Questions

C. V

D. II

E. I, II, III, IV (not sure)

40. Rukun Negara diperkenalkan untuk

A. Membimbing warganegara untuk melaksanakan

tanggungjawab kepada negara

B. Memperkukuhkan status perpaduan di kalangan penduduk

berbilang kaum dalam negara ini

C. Melaksanakan konsep Rukun Tetangga di kalangan penduduk

sesebuah kampong atau taman perumahan

D. Menyelamatkan wargeanegara dari diganggu gugat oleh

pihak-pihak yang berkuasa

E. Semua yang di atas