mls exam papers

Click here to load reader

Post on 28-Dec-2015

67 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MLS Exam Papers

TRANSCRIPT

 • Bincangkan tiga (3) dari soalan-soalan di bawah ini:

  (a) AdatPerpatih(b) AdatTemenggung(c) Undang-undang Adat Cina di Tanah Melayu(d) Undang-undangAdatMelayuSarawak.

  . SELAMAT MAJUJAYA.

  uK 1053

  (15 marka$

  [email protected] l*o+

 • -r[.us 9-o'o?

  UUUK 1053

  1. Jawab semua soalan di bawah' r

  (a) Terangkan mengenai common law dartprinsip ekuiti' (7.5 markah)(b) Jelaskan *""fr"uiUndang-undang adat' (7.5 markah)

  ApakahkepentinganAktaUndang.undangSivillg56kepadasistemperundangandiMalaysia? (1"5 markah)

  Menurut Perkara 3 Perlembagaan Persekufuan ' ISlam adalah agama rasmi Persekutuan'

  Bincangkan tedudutan irlam'r"tagai surnber perundangan di Malaysia (15 markah)

  SemasapemerintahanPortugisdanBelandatidakbanyakperubahanberlakukepadasistem p"*"rirrtuilu, dan p!runa*g"; Ji Melaka'. frututt peranan

  Inggeris dalam

  mencorakkur, ,i't"'ip"*"4*g* kita hingga ke hari ini' (15 markah)

  2.

  J.

  4.

  5.

  6.

  Bincangkan semua kes-kes di bawah:

  (a) Ooi Hee Koi v PP dan Ooi Wan Yui v PP [1966] 2 MLJ 183;(b) PP v Ooi Khai Chin & Anor lt979l1 MLJ 112(c) Sundralingam v Ramanthan Cheltier U96712ML1211

  Jawab semua soalan di bawah:

  (a) Bincangkan bagaimana sesuatu undang-undang itu diluluskan oleh(b) Apakah dia'doktrin duluan mengikat''

  Bincanglcan semua soalan di bawah:

  (a) Kaedah Keemasan(b) Kaedah Literal(c) Kaedah Tujuan'

  (5 markah)(5 markah)(5 markah)

  Parlimen;(5 markah)(5 markah)

  (5 markah)(5 markah)(5 markah)

  1

  SELAMAT MAJU JAYA

 • Tttt;

  ttTrtTTt;

  t;

  tt;

  t

  BAHAGIAN A

  1.

  BAHAGIAN B

  3. Jawab semua soalan di bawah:

  (a) Apakah yang dimaksudkan denganratiodicta?

  (b) APakahmaksudPr'rrPosiverule?"

  (c) APa maksud Per incuriam?

  Jawab semua soalan di bawah:

  (a) Di bawah sistem Adatmenerima Pusaka ibu'Sembilan.

  Perpatih, anak angkat diterima sebagai anak yang berhak

  Terangkan sistem;fu Perpatih v*g ada di Negeri

  ML9 2o\l l>aJzUUUK1053

  decidendi dan bezakannya dengan obiter

  (4 Markah)(4 Markah)(2 Markah)

  (5 Markah)permit.." dalam

  (5 Markah)

  Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum 9T agarna. Kepelbagaian rnrdicerminkan oleh sumber perundang* V"*g"terdapat.di Malaysia hari-ini'-Bincangkandengan sokongan f."r-t"t yang ;lah'difutust

 • UUUK1Os

  5. Jawab

  (a)

  (b)

  semutl soalan di bawah:

  Terangkan kepentingan undang-undang adat di Sabah' (5 Marka

  :ffi##t#Jffi*,Tffi1:rllT.ii"u,tlif;#il'"iHffi ff 'fll

  'Ir4irul,yu, p"rt ut# .:rJnur.1mur.'. ;'"1il*";;i;tr res dalam jawapan anda'

  (5 Mark

  "SELAMAT MAJU JAYA"

  /7t Ls2: al1 lr"lz

  c

 • Mu 5 )aa\ /) oc't+rJK 1053

  Bincangkan apa y angdimaksudkan dengan:

  (a) Undang-undang'Patemalistic';(b) Undang-undang'Utilitaranism';(c) 'Legal realism'.it

  Bezakart penerimaanSarawak

  Bezakanklasifftasi undang-undang di bawah:

  (a) Undang-undang Islam dengan Undang Sivil;ibi Undang-undangAntarabangsadenganUndang-undangPersendirian;Ci Undang-undangTortdenganUndang-undangKontrak' (15 markah)

  (15 markah)

  undang-undang Inggeris di Tanah Melayu dengan Sabah dan

  (15 markah)

  4.

  5.

  6.

  7.

  Menurut kes Ramah v Laton (1927) 6trndang-undang tempatan. Bincangkan.

  FMSLR 128, undang-undang Islam adalah

  (15 markah) +

  Kaedah Tujuan atau 'Purposive? adalah satu kaedah terbaik dalam mentafsir undang-undang. Bincangkan dengan merujuk kepada kes-kes yang telah diputuskan.

  (15 markah)

  Dokrin duluan mengikat adalah satu dokrin yang diambil dari Common Law. Iasangat penting kerana menyebabkan undang-undang menjadi lebih jelas dan pasti(certain). Bincangkan keterpakaian doktrin ini di Malaysia.

  (15 markah)

  Bincangkan tiga (3) dari soalan-soalan di bawah ini:

  (a) Undang-trndang Perwakilan;(b) PP lwn Dahrk Tan Chene Swee [1980] 2MLl276;(c) Kasumu v. Bab Egbe [1956] AC 539;(d) Joginder Singh v. PP [1984] 2 MLJ 133(15 markah)