nota exam pkp3106

Upload: nur-aifaa-abdullah

Post on 06-Jul-2015

6.768 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PKP3106

Tajuk 1

Pengenalan Kepada Pentaksiran Dalam Pemulihan Khas

Maksud Pentaksiran Pentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud duduk bersama dengan pelajar dan mengesahkan respon adalah sama dengan apa yang dimaksudkan. Berdasarkan kepada pendapat yang telah dikemukakan oleh Salvia dan Yseldyke (1978), pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untuk membuat keputusan. Manakala menurut Gearheart (1990), pentaksiran adalah proses pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan. Menurut, David Lambert dan David Lines, 2000. Pentaksiran dari segi definisi pula adalah merupakan proses pengumpulan, menterjemah, merekod, dan menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. Seterusnya, menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000), pentaksiran dalam bidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. Manakala menurut Mokhtar Ismail, pentaksiran ialah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu. Pentaksiran dalam Pemulihan Khas pula bermaksud memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti[ipgksm] Page 1

PKP3106

membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dengan cara itu guru dapat mengesan punca masalah yang dihadapi oleh murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Kesimpulannya, pentaksiran boleh diertikan sebagai proses pengumpulan maklumat yang melibatkan aktiviti menterjemah, merekod serta menghuraikan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.

Mengapa guru atau pendidik perlu tahu mengenai pentaksiran ? i.Mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid ii.Memantau kemajuan murid Memberi dan menetapkan penggredan iii.Menentukan keberkesanan pengajaran iv.Mempengaruhi penerimaan pihak awam terhadap keberkesanan pendidikan Menilai guru dan pendidik v.Menjelaskan niat dan hasrat pengajaran dan pembelajaran

Tujuan Pengujian i.Menentukan perubahan tingkahlaku murid ii.Menentukan pencapaian murid dalam penbelajaran tertentu iii.Menempatkan murid dalam kumpulan tertentu mengikut keputusan ujian iv.Memotivasikan murid untuk mengulangkaji pembelajaran v.Melatih murid membuat penyediaan yang bersesuaian untuk ujian berpusat

Tujuan Pengukuran i.[ipgksm]

Menempatkan murid ke aliran yang sesuaiPage 2

PKP3106

ii. iii. iv.

Membuat penganalisaan, penterjemahan dan kesimpulan bagi kajian tertentu Pensijilan dalam bentuk pencapaian akademik bagi tahap persekolahan tertentu Digunakan sebagai kriteria oleh penguatkuasa tertentu untuk tujuan tertentu

Tujuan Penilaian i.Mengumpul maklumat mengenai pencapain murid selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran ii.Menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran pembelajaran bagi membolehkanaktiviti pengayaan dan pemulihan iii.Menentukan keberkesanan penyampaian guru di dalam bilik darjah bagi

membolehkan perancanganstrategi pengajaran yang lebih berkesan iv.Merekodkan hasilan penilaian bagi pencapaian murid dan perekodan profil murid bagi membolehkanaktiviti rujukan dijalankan jika diperlukan v.Mentaksir keberkesanan pelaksanaan program seperti KBSR dan KBSM

CIRI-CIRI PENTAKSIRAN Kesahan skor -Merujuk kepada relevan dan kecukupan cakupan. Kebolehpercayaan Skor -Merujuk kepada ketekalan dan ketepatan. Keobjektifan -Ketepatan seseorang pentaksir memberikan skor Kebolehtadbiran -Kelicinan kerja-kerja mentadbir ujian yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah. Kemudahtafsiran -Maklumat tentang calon berdasarkan skor, diskriminasi antara calon, ketepatan tujuan mengadakan ujian.[ipgksm] Page 3

PKP3106

Kekomprehensifan -Kertas soalan mewakili semua objektif penting Sukatan Pelajaran atau pengajaran.

Perbezaan Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian PENGUJIAN PENGUKURAN/ PENTAKSIRAN DEFINISI Alat pengukuran Proses peringkat pencapaian kedudukan pelajar .Proses menentukan perubahan dan tingkahlaku membuat pertimbangan nilai. TUJUAN/KEGUNAAN Menentukan pencapaian sesuatu pembelajaran. Untuk membuat Memberi maklumat bagi tentang pencapaian dan objektif dalam pembelajaran, kaedah mengajar dan kurikulum. BENTUK Pemerhatian. Ujian lisan. Bertulis. Set ujian bertulis Jadual. markah Gred berdasarkan dan PENILAIAN

perubahan sesuatu menentukan aspek tingkah laku.

pengelasan pencapaian kedudukan pembelajaran.

dengan dan gred.

teknik perangkaan.

[ipgksm]

Page 4

PKP3106

CARA/PROSES

Persediaan Ujian. Pntadbiran Pemeriksaan..

Proses pengujian. Merekod markah/gred.

Proses pengukuran. Proses penganalisisan. Proses interprestasi. Melapor. Tindakan.

MASA

Selepas pembelajaran.

Selepas pembelajaran.

Sebelum, semasa, selepas pembelajaran.

LIPUTAN

Terhad

pada Sesuatu

peringkat Dari

sesuatu

sesuatu kemahiran pembelajaran. atau pembelajaran.

pembelajaran tertentu ke seluruh kurikulum.

KEPUTUSAN

Menunjukkan prestasi kemahiran penguasaan pembelajaran yang spesifik.

Menunjukkan atau relatif.

Menunjukkan keseluruhan tetapi tidak semestinya seorang membayangkan kebaikan individu.

sesuatu pencapaian secara pencapaian

Pelbagai Cara Pengumpulan Maklumat[ipgksm] Page 5

PKP3106

Cara Pengumpulan Maklumat Rekod atau laporan Latar belakang keluarga Kesihatan murid Prestasi akademik dahulu Minat murid

Penerangan Laporan-laporan oleh para memberi berkaitan

yang

dibuat akan boleh

profesional banyak murid yang

maklumat

digunakan oleh guru Guru merujuk kepada laporanlaporan lebih murid. Dilihat melalui rekod profil murid, rekod anekdot atau pun buku laporan prestasi murid. Membantu guru menilai secara jangka panjang dan memberi maklumat tentang pencapaian murid

tersebut menyeluruh

untuk berkaitan

mendapat satu gambaran yang

dalam

semua

mata

pelajaran. Guru dapat mengetahui tahap kesihatan dan minat murid. Sampel kerja

Salah satu sumber maklumat yang sedia ada berkaitan murid adalah yang dalam sampel-sampel dihasilkan mata oleh pelajaran semasa kerja murid yang sesi

diikutinya di sekolah.

Dilakukan

pengajaran dan pembelajaran. Guru membuat analisis sampel kerja.[ipgksm] Page 6

PKP3106

Untuk

mengetahui

kelebihan

dan kekurangan murid dalam mata pelajaran yang dipelajari. Pengujian

Guru

boleh

mendapat

tahu

Ujian rujukan norma Ujian rujukan kriteria Inventori tidak formal Kuiz Probe Analisis tugasan Analisis ralat

tahap kebolehan murid dengan mentadbirkan ujian-ujian kepada murid. Pengujian ditadbirkan dengan pelbagai cara mengikut apakah tujuan sebenarnya guru. Nama yang diberikan kepada sesuatu

ujian

biasanya

menunjukkan tujuannya. Ujian rujukan kriteria : Ujian untuk mengukur yang sama telah ada diajar kemahiran

boleh dianggap sebagai telah dikuasai murid.

Ujian rujukan norma : murid yang dalam telah

Ujian

yang membandingkan prestasi sesuatu mengambil ujian dengan pencapaian orang ujian yang sama.

Kuiz : telah

Ujian yang dijalankan disampaikan apa yang untuk telah

sebaik sahaja sesuatu pelajaran menguji sama ada murid telah memahami diajar.

Probe

: Kalau seorang guru

ingin tahu sama ada murid boleh[ipgksm] Page 7

PKP3106

menjalankan sesuatu tugasan atau ujian dalam keadaan yang lain, dia boleh memberi tugasan atau ujian yang sama tetapi dengan sedikit pengubahsuaian seperti memberi penyampaian yang probe.

berlainan.

Guru

sebenarnya telah menjalankan Analisis tugasan :

melibatkan satu siri kemahiran kecil yang perlu dilakukan oleh murid dengan jayanya.

Analisis ralat belum murid kesilapan kemahiran dikuasainya dikuasainya kerap bagi yang

: petunjuk apabila melakukan sesuatu belum

tentang kemahiran yang masih

Pemerhatian

Pemerhatian merupakan satu kaedah yang selalu dijalankan oleh para profesional atau guru untuk mengumpul maklumat, tingkah khususnya berkaitan

laku seseorang murid.

Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan beberapa dan cara terdapat untuk

merekodkan hasil pemerhatian. Soal selidik Bertujuan sesuatu[ipgksm]

mengenalpasti masalah supayaPage 8

PKP3106

penyelesaiannya

boleh

dirangka, memahami sesuatu fenomena dengan lebih jelas, serta mengumpul maklumat tentang isu tersebut. Dijalankan terhadap ibu bapa murid pemulihan, guru pemulihan, guru kelas ataupun pihak pihak yang terlibat.

Cara

soal

selidik(selfberkesan jika

administered) memberikan dengan jelas.

responden boleh atau bersedia pendapatnya

Tajuk 2

Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas

Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas melibatkan pengamatan aspek penglihatan, pendengaran ,kinestatik dan taktil. Selain itu kemahiran pembelajaran asas juga meliputi konsepsualisasi dan organisasi yang mana adalah merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul. Selain itu, aspek utama yang terlibat ialah kepantasan pemprosesan maklumat. Dalam pemprosesan maklumat ini, melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam

[ipgksm]

Page 9

PKP3106

otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas.

1. Pengamatan Maksud Kebolehan Pembelajaran AsasTerdiri daripada: Pengamatan Penglihatan Pendengaran Sensori motor Kinestatik Taktil dan haptik

Diskriminasi

Ketidakbolehan membezakan bentuk, saiz, warna, huruf, nombor dan perkataan.

Ingat Kembali Orientasi Kedudukan Turutan

Ketidakbolehan mengingat kembali apa yang diamati. Ketidakbolehan membezakan kedudukan sesuatu bentuk, huruf dan nombor. Ketidakbolehan mengingati sesuatu mengikut susunan hurufhuruf dalam perkataan.

Menyudah Melengkapkan Menyalin

atau Ketidakbolehan mengenal sesuatu benda atau melengkapkan objek, nombor, perkataan atau ayat. Ketidakbolehan menyalin sesuatu bentuk, huruf, nombor, perkataan atau ayat.

Rajah Belakang

Latar Ketidakbolehan menentukan sesuatu seperti bentuk, huruf atau nombor dari latabelakang sesuatu gambar atau rajah. Ketidakbolehan menyelaraskan pergerakan motor mata dan tangan.

Koordinasi Motor

[ipgksm]

Page 10

PKP3106

Pertalian (Ruang)

Jarak Ketidakbolehan mengagak sesuatu saiz, jarak kiri dan kanan serta hubungan antara satu objek dengan objek yang lain.

Ketetapan Bentuk / Ketidakbolehan mengetahui sesuatu bentuk, huruf, atau Kedudukan rajah Gambar Bersiri dalam nombor yang mempunyai bentuk tetap dan tidak akan berubah bentuknya dalam mana-mana keadaan Ketidakbolehan mengikuti cerita dari satu babak ke satu babak yang lain. Mazing Mencari Keluar Benda Tersembunyi Ketidakbolehan abstrak. menyelesaikan sesuatu masalah yang atau Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu masalah Jalan

Kesukaran Dalam Pengamatan Pendengaran Antara masalah dalam pengamatan pendengaran yang berpunca daripada kecacatan organism telinga adalah seperti: Diskriminasi Ketidakbolehan dan mengenal bunyi

membezakan

sebutan, rentak, irama, dan intonasi yang berlainan.

Ketidakbolehan Ketidakbolehan Ketidakbolehan

mengenal mengingat mengulang

arah bunyi (jauh atau dekat) bunyi-bunyi yang didengar. corak bunyi dan turutannya.

Pekak Koduktif

Tidak dengar bunyi bernada rendah

[ipgksm]

Page 11

PKP3106

Pekak Perseptif

Tidak dengar bunyi bernada tinggi

Pekak Campur Aduk

Campuran

pekak

koduktif

dan pekak perseptif.

Pekak Rikrutmen (Automatic Volume Control)

Boleh mendengar bunyi yang kuat sahaja.

Secretory Otitis Media

Cecair getaran.

yang

menyekat

Kesukaran Dalam Kemahiran Sensori Motor1. Motor Kasar: Ketidakbolehan dalam pergerakan badan dengan automatis,

mudah danbeirama serta dengan imbangan yang sewajarnya.2. Motor Halus: Ketidakbolehan untuk menguruskan tugas-tugas atau kerja-kerja

yangmemerlukan kawalan-kawalan motor halus terutamanya dalam penggunaan tangan dalamtulisan, lukisan, jahitan dan sebagainya.

Ketidakbolehan bertindak balas terhadap dorongan melaluipenglihatan, pendengaran dan daya perasa. Ketidakbolehan mengesan, mentafsir dan bertindak balas terhadapdorongan dan daya perasa Kekurangan kesedaran perhubungan ruang dengan imej badan,sisian dan arah

Masalah dalam pengamatan[ipgksm] Page 12

PKP3106

Kesukaran memahami konsep yang melibatkan visual Kekurangan visual-aid mesin braille, kanta lekap, embosser, tacktile aids Sikap murid bergantung kepada orang lain Kepakaran guru Stigma/ pelabelan masyarakat rendah diri Tempat/ ruang terhad untuk laksana pentaksiran Tiada tindak susul daripada pihak bertanggungjawab Keperluan Pentaksiran Pengamatan - Mengesan masalah pengamatan seawal mungkin - Menyediakan program yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi - Menyediakan penempatan yang bersesuaian - Mengenalpasti pasukan pelbagai disiplin untuk membantu.

Pengamatan Taktil ialah sentuhan yang berkenaan dengan atau menggunakan deria sentuhan. Pengamatan Kinestetik membincangkan tentang deria pergerakan tubuh badan. Haptik ialah gabungan antara pengamatan taktil dan kinestetik yang berlaku secara serentak.

2. Konsepsualisasi dan Organisasi

Konsepsualisasi : proses formulasi dan penjelasan dari konsep. Organisasi : didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia

yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan, dan orgsnisasi.

[ipgksm]

Page 13

PKP3106

Ringkasnya, konsepsualisasi dan organisasi merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul.

Peringkat dalam pembelajaran konseptualisasi Peringkat pertama ialah pengalaman berbentuk konkrit. Ini bermaksud tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan kesan perlakuannya diperhatikan dalam situasisituasi tertentu. Individu itu mengalami atau melibatkan diri secara langsung dalam tugasan tertentu. Biasanya, seseorang individu itu hanya melakukan tugasan yang diberi tanpa mempunyai kesedaran atau membuat refleksi. Peringkat kedua ialah refleksi iaitu membuat refleksi selepas sesuatu tindakan atau daripada pengalaman tertentu. Paradigma mempengaruhi perbezaan bentuk refleksi. Kkesan daripada tindakan atau tingkah laku perlu diambil kira dalam refleksi supaya perlakuan itu tidak diulang dalam situasi yang sama. Peringkat ketiga ialah membina konsep daripada yang abstrak kepada yang sebenar. Konsepsualisasi melibatkan keadaan yang boleh diperhatikan dan pemahaman antara perkaitan antaranya. Paradigma juga mempengaruhi keadaan dalam membentuk konsepsualisasi. Ini bermaksud seseorang itu perlu memahami prinsip asas sebelum mengaplikasikan prinsip-prinsip tertentu dalam bentuk konsep. Peringkat keempat ialah membuat jangkaan. Seseorang itu boleh membuat aplikasi dan generalisasi. Malah, individu itu juga dapat membuat perancangan berbentuk konteks dalam pemahaman dan menterjemahkan sesuatu konsep untuk jangkaan pada masa depan atau untuk jangkaan tindakan yang akan dilakukan.

3. Kepantasan pemprosesan maklumat

Definisi : Melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas.[ipgksm] Page 14

PKP3106

Peringkat Pemprosesan Maklumat 1. Kenalpasti ransangan Ransangan = semua jenis maklumat persekitaran yg diterima melalui reseptor sensori Berperanan persekitaran Contoh : seorang pemain badminton menerima hantaran tinggi sebagai rnasangan dan akan mula bertindak untuk mematikan bola tersebut 1. Pemilihan respon Berperanan sebagai system yg menyediakan beberapa respond an akan memilih respon yg terbaik dan relevan dengan tafsiran ransangan tersebut Contoh : jika kita ingin menangkap bola, secara auto matiknya, otot tangan dan jari sudah bersedia melakukan aksi tersebut 2. Pemprosesan respon Merupakan peringkat pelaksanaan fizikal segala persiapan yg telah dilakukan di peringkat organisasi lakuan Pelaksanaan lakuan ialah pergerakan yg dapat dilihat Contoh : pemain badminton yg menerima bola tinggi sebagai ransangan maka lakuan yg tepat baginya ialah dengan melakukan pukulan smesy Dlm peringkat ini, pelaku memperoleh pengalaman sensori daripada pengalaman yg dilakukan utk mentafsir maksud ransangan yg wujud dalam

Cara memproses maklumat 1) Menyusun maklumat 2) Membuat lakaran grafik 3) Menganalisis data Menyusun maklumat [ipgksm]

Maklumat yg terkumpul boleh diproses berdasarkan :Page 15

PKP3106

Kronologi (masa dan peristiwa) Keutamaan Kata Tanya Kategori Membuat lakaran grafik Lakaran grafik adalah penting untuk menyusun maklumat. Lakran grafik adalah maklumat yg ditunjukkan menggunakan simbol, rajah, graf dan gambar bersama-sama dengan sedikit maklumat bertulis. Jadual Cara yg paling kemas utk mempersembahkan maklumat yg mengandungi nombor ataus sesuatu yg boleh dikategorikan kepada beberapa kumpulan yg sama Maklumat seperti itu boleh dimasukkan ke dalam lajur dan baris Cara ini amat berguna jika seseorang ingin membandingkan satu kategori maklumat dengan kategori yg lain, seperti kewangan dgn bilangan atau kuantiti barangan atau antraa kekuatan dengan kelemahan sesuatu Graf

Graf digunakan utk menunjukkan perubahan pembolehubah. Graf membolehkan kita melihat trenda atau gaya perubahan tersebut.

Jenis graf : Graf garis menggunakan garisan tegak dan mendatar sebagai paksi untuk kita plot data bagi dua variable. Kedua-dua paksi x dan y biasanya mempunyai skala yang sekata Graf bar- bagi variable yg diskrit seperti bilangan syarikat atau bulan Januari, Februari dan lain-lain. Lebih sesuai maklumat itu dinyatakan dalam graf bar. Graf pai digunakan utk menunjukkan peratusan atau pecahan pembolehubah. [ipgksm]

PiktografPage 16

PKP3106

Kadangkala sesuatu maklumat itu lebih menarik dan lebih mudah difahami jika diberikan dalam bentuk grafik berbanding dengan angka. Oleh itu, angak diwakili dengan symbol Bentuk grafik ini dikenali sebagai piktograf Carta pokok /Organisasi Carat menggunakan grafik dan perkataan utk mempersembahkan ringkasan (overview) sesuatu maklumat Carta ini digunakan utk menunjukkan hubungan dan turutan dengan cara yg tersusun Contoh : carta struktur sebuah organisasi Carta alir Maklumat tenatng suatu proses Carta ini berbentuk cabang atau lingkaran Carta stream sesuatu maklumat yg boleh dikelaskan dan setiap kelas itu mempunyai hubungan antara satu sama lain Rajah Sejenis grafik yg menggunakan garisan, tanda dan symbol untuk menunjukkan hubungan idea, kedudukan objek, proses atau sistem Contoh : rajah litar elektrik Peta Maklumat tenatng keadaan dan kedudukan sesuatu tempat biasanya lebih jelas ditunjukkan Lakaran

Ada maklumat lebih mudah dan lengkap diwakilkan secara lakaran lakaran

Contoh : bentuk sehelai daun lebih mudah dipaparkan dalam bentuk Gambar

Adalah bentuk grafik yg dapat menyampaikan maklumat dengan tepat dan mebarik bagi sesuatu objek maujud.

Gambar mewakili seribu perkataan[ipgksm] Page 17

PKP3106

Menganalisis data Maklumat yg telah disusun atau diproses perlu dianalissi untuk membuat kesimpulan yg jelas dan tepat Langkah menganalisis data : Menghubungkaitkan fakta Mengsintesis data Membandingkan fakta Membaca yg tersirat Membuat kesimpulan

Masalah Berkait Dengan Pemprosesan

Masalah spatial Masalah berkaitan dengan arah Berkaitan konsep masa Masalah imej badan Masalah organisasi Masalah symbolization atau perwakilan Masalah membina konsep / penaakulan

Matlamat Pengajaran Rumusan hasil pentaksiran Rumusan perlu dibuat ke atas pentaksiran yang dilaksanakan dalam kebolehanpembelajaran asas sama ada dalam aspek pengamatan, kemahiran sosial ataupunkemahiran pengurusan diri. Pengenalpastian matlamat pengajaranPage 18

[ipgksm]

PKP3106

Rumusan yang dihasilkan akan menentukan bentuk perancangan pengajaran yang akandiputuskan oleh guru. Berdasarkan rumusan ini seseorang guru merancang hasil pembelajarannya atau matlamat pengajaran. Perancangan intervensi Setelah mengenal pasti masalah yang dilalui oleh murid dalam menguasai kemahiranpembelajaran asas, program intervensi untuk membantu murid-murid berkenaanbolehlah dirancang. Perancangan intervensi ini berkait rapat dengan masalah sebenar yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran-kemahiran tertentu.

TAJUK 3

MENTAKSIR KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU

Maksud kemahiran sosial dan tingkah laku

Kemahiran sosial Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran sosial? Kemahiran yang membantu individu menjalin hubungan sosial yang lebih baik seperti: membina persahabatan berbual dengan orang lain[ipgksm] Page 19

PKP3106

mempunyai budi pekerti yang baik mempunyai rasa empati terhadap orang lain Kemahiran Hidup dalam Bilik darjah: Kemahiran yang diperlukan untuk kehidupan dan penyesuaian di sekolah. Ini termasuklah: mendengar dan mematuhi arahan berkelakuan sopan dan menghindari gangguan meminta bantuan memberi sumbangan dalam perbincangan membuat keputusan pengendalian konflik membina kemahiran akademik melaksanakan kewajipan bertanggungjawab atas tingkah laku anda

Tingkah laku dalam bilik darjah Maksud tingkah laku ialah perlakuan yang ditunjukkan secara konsisten dalam satu jangka masa yang lama yang akan memberi kesan buruk kepada perkembangan pembelajaran murid seterusnya menghalang penglibatan mereka secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah.

Kaedah mengenalpasti murid yang mempunyai tingkahlaku bermasalah Kaedah berasaskan ujian Kaedah bukan ujian- pemerhatian, temuduga, kaedah penyelidikan (kajian kes, kajian dokumen, kajian rentasan, kajian menegak)

[ipgksm]

Page 20

PKP3106

Contoh situasi di mana tingkah laku bermasalah dipamerkan: Semasa sesi pengajaran Semasa membuat latihan Semasa di luar kelas Semasa bukan guru kelas mengajar Pentaksiran Tingkah Laku Secara Formal senarai semak - maklumat (diri, kerjaya, pendidikan) - inventori (minat, kerjaya) skala kadar - ukuran kuantitatif menurut nilai tertentu 5 = sangat bersetuju 4 = bersetuju 3 = kurang bersetuju 2 = hampir bersetuju 1 = tidak bersetuju temuduga - lebih berfokus kepada interaksi sosial - maklumat hampir sama dalam soal selidik diri - pemerolehan maklumat dengan cara santai pencerapan pencerapan naturalistik pemerhatian di setting yang biasa / natural pencerapan klinikal rumusan ke atas pelbagai alat ujian / maklumat pentaksiran psikometrik - maklumat perkembangan diri individu - penggunaan kaedah saintifik pentaksiran berasaskan kurikulum dilaksanakan melalui : - pentaksiran kurikulum fungsional o pentaksiran tidak langsung[ipgksm] Page 21

PKP3106

o pemerhatian secara langsung o eksperimen - pentaksiran kesesuaian tugas iaitu penilaian yang sistematik untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dengan menggunakan senarai semak

Cara Pentaksiran Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku Pemerhatian Penilaian Orang lain Penilaian kendiri Pentaksiran ekologi

Matlamat Pengajaran Rumusan hasil pentaksiran Pengenalpastian matlamat pengajaran Perancangan Intervensi

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU

Dalam pentaksiran ini, aspek utama yang terlibat ialah kemahiran social dan tingkah laku individu di dalam bilik darjah. Pentaksiran ini juga secara amnya melibatkan pengubahsuaian tingkah laku yang mana merupakan aspek yang penting untuk membuat penilaian secara menyeluruh. Pengubahsuain tingkah laku ini merujuk kepada keberkesanan dengan pertemuan individu dan tanggungjawab social berkaitan dengan umur dan kumpulan kebudayaan. Secara umumnya, hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif. Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah. Antara tingkah laku positif ialah seperti

[ipgksm]

Page 22

PKP3106

menghormati arahan dan akur dengan perintah guru. Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan sekelas. Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi tingkah laku perlu dilakukan. Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu, antaranya termasuklah membuat pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan, pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah laku tersebut, menentukan tingkah laku sasaran, mengenal pasti masa pelaksanaan, memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian, penentuan ganjaran, menjalankan program , membuat penilaian, tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini antaranya adalah dengan pemberian ganjaran yang terdiri daripada primer , sekunder dan sosial. Ganjaran primer ini terdiri daripada makanan dan minuman, manakala ganjaran sekunder pula terdiri daripada token, kupon dan lain-lain. Ganjaran sosial pula adalah seperti senyuman ,belaian dan penghargaan emosi kepada individu. Terdapat beberapa strategi peningkatan yang lain iaitu seperti penggunaan kontrak dan sebagainya. Bagi teknik pelupusan pula terdapat pelbagai teknik antaranya adalah seperti teknik pelupusan, dendaan, kejelakan, timed out ,pembetulan semula dan yang lain lagi. Segala strategi peningkatan dan pelupusan ini sememangnya dapat membantu untuk mengubah tingkah laku kepada tingkah laku yang diingini. Segala hasil oleh strategi ini akan direkodkan dalam pelbagai jenis rekod seperti rekod anekdot, persampelan masa dan sebagainya. Daripada data yang diperolehi maka satu baseline dapat dilihat dan disini jugalah guru dapat mentaksir dan merancang aktiviti yang bersesuaian bagi meningkatkan tingkah laku sasaran di masa hadapan. Selain itu juga, dalam proses pentaksiran kemahiran social dan tingkah laku juga, penglibatan ibu sangatlah penting. Ini kerana ibu bapa adalah merupakan orang yang paling rapat dengan mereka. Hasil temul bual dan perbincangan daripada ibu bapa sememangnya sangat membantu guru dalam membuat pentaksiran dengan betul dan lebih jitu.

[ipgksm]

Page 23

PKP3106

TAJUK 4

MENTAKSIR BAHASA LISAN

Pentaksiran secara lisan adalah untuk menaksir kebolehan pelajar mengingat dan memahami konsep kemahiran lisan bahasa. Lisan merupakan salah satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas pengajaran dan pembelajaran bahasa. Terdapat dua aspek kemahiran asas dalam lisan iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Sebenarnya, kanak-kanak mula menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialaminya. Mereka akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang kali.

Kemahiran Mendengar[ipgksm] Page 24

PKP3106

Kemahiran mendengar adalah apabila seseorang itu dapat mengecam, mengenal dan mengamati serta mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan sesuatu bunyi itu bergantung kepada faktor-faktor fisiologi dan neurologi pendengaran seseorang iaitu setakat mana kadar pengamatan pendengarannya. Oleh itu, seseorang yang mempunyai kemahiran mendengar dapat : Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. Memahami perkataan, konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. Mendengar secara kritikal. Auding Mengikut arahan. Memahami urutan atau sekuan. Mengingat kembali. Menentukan idea utama / terpenting. Membuat inferens dan penyeluruhan atau kesimpulan.

Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur pula adalah kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi, nada (tekanan suara ), jeda serta helaan yang betul. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan suprapenggalan ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. Bagi setengah-setengah bahasa, perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna.

[ipgksm]

Page 25

PKP3106

Tetapi bagi Bahasa Melayu, hanya intonasi dan jeda sahaja yang bersifat fonetik yang boleh membezakan makna atau maksud. Ujaran sesuatu ayat mestilah dengan intonasi-intonasi yang tertentu supaya ia boleh menentukan maksud ayat dan jenisjenis ayat yang berkenaan. Misalnya ayat Dia sudah makan boleh berfungsi sebagai ayat penyata dan juga sebagai ayat tanya jika diubah intonasi dalam pengujarannya. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik, licin dan lancar. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Komponen-Komponen Bahasa Lisan Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran lisan iaitu fonologi, semantik, sintaksis , morfologi dan juga pragmatik. Melalui lima aspek pentaksiran ini, masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu tersebut. Fonologi adalah kajian mengenai pola bunyi bahasa iaitu kajian mengenai bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Sebutan dan bunyi yang berlainan akan memberikan makna yang lain. Misalnya perkataan pin dan tin, perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataan-perkataan tersebut. Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian, penambahan, pengguguran dan sebagainya. Contohnya perkataan kakak menjadi katak. Hal ini telah pun berlaku penggantian. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masingmasing mempunyai makna yang berbeza. Menurut Kamarudin Hj.Husin dan rakan rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa,1997 : 83, morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata[ipgksm] Page 26

PKP3106

pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Sintaksis pula merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa, perkataan, dan morfem. Sebagai contoh Abang membaca buku. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis, individu itu hanya mampu menyebut abang buku. Hal ini sememangnya telah pun memberi maksud dan makna yang lain. Menurut Kamus Dewan, 1997: 1228, semantik merupakan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan dan perkataan digunakan untuk mewakili benda, konsep, pengalaman dan sebagainya. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi. Contohnya perkataan semak (e pepet) dengan semak (e taling). Semak bermaksud belukar manakala semak yang satu lagi adalah memeriksa. Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. Bidang pragmatik pula adalah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti saya seringkali ditukarkan dengan perkataan awak. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berlainan. Disebabkan itulah unsur pragmatik juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa.[ipgksm] Page 27

PKP3106

Dalam pentaksiran lisan, ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Selain itu juga, maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi.

Bahasa Reseptif dan Bahasa Ekspresif Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan iaitu bahasa reseptif dan ekspresif. Bahasa reseptif merujuk kepada keupayaan individu untuk menerima dan memahami input bahasa yang diterima daripada persekitaran. Pentaksiran terhadap bahasa reseptif ini misalnya melibatkan keupayaan pelajar untuk mendengar perkataan atau frasa dan dapat mempamerkan kefahaman mereka terhadap isu yang diperkatakan tadi. Sebagai contoh, selepas memperdengarkan beberapa perkataan, murid tersebut akan disoal semula mengenai kefahaman beliau terhadap apa yang dibacakan tadi. Bahasa ekspresif pula merujuk kepada keupayaan murid untuk berkomunikasi dan meluahkan idea, perasaan, pemikiran atau pendapat kepada orang lain. Pentaksiran terhadap bahasa pentaksiran ini biasanya melibatkan aspek pengeluaran bunyi yang betul, ucapan dan bahasa. Pengucapan atau pertuturan adalah merupakan pengeluaran untuk menghasilkan bahasa ekpresif. Misalnya, berdasarkan contoh gambar yang diberikan oleh guru, murid dikehendaki bercerita mengenai gambar tersebut. Antara ciri-ciri individu yang mengalami masalah bahasa reseptif dan ekspresif, biasanya mereka lebih suka berdiam diri atau mengelakkan diri daripada sebarang perbincangan dan perbualan. Selain itu, mereka juga seringkali memberi respon yang salah dengan arahan yang diberikan. Murid-murid yang mengalami masalah ini juga akan mengalami kesukaran untuk bertukar giliran berkomunikasi dan bercakap apabila mereka diminta untuk melakukan perbincangan. Kesemua masalah ini dapat dirawat[ipgksm] Page 28

PKP3106

jika diberi rawatan dan intervensi dengan segera. Psikoterapi dapat dijalankan untuk merawat masalah ini terutamanya bagi mereka yang menghidapi masalah dalam emosi dan juga tingkah laku. CARA PENTAKSIRAN BAHASA LISAN Penilaian orang lain Pemerhatian Sampel bahasa Pengujian tidak formal

Bagi melakukan pentaksiran terhadap individu yang mengalami masalah lisan ini, terdapat beberapa cara dan kaedah (Rujuk rajah 4). Antara cara pentaksiran yang boleh dilakukan oleh guru ialah melalui penilaian orang lain, pemerhatian, sampel bahasa dan pengujian tidak formal. Bagi cara mentaksir dengan penilaian orang lain, guru boleh melakukan perbincangan atau temu bual dengan ibu bapa, guru kelas, guru Bahasa Melayu, rakan sebaya atau individu yang mengenalinya dengan baik bagi menilai dan mengumpul maklumat berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Selain itu, guru juga boleh melakukan pemerhatian sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Haidi (2009), terdapat tiga teknik pemerhatian yang sesuai dilaksanakan iaitu pemerhatian dengan senarai semak, pemerhatian di luar bilik darjah dan pemerhatian tingkah laku. Selain itu, pemerhatian juga boleh dilaksanakan dalam situasi yang spesifik, pelbagai tempat dan masa yang berbeza sepanjang hari. Pemerhatian situasi yang spesifik dilaksanakan sepanjang satu masa yang tertentu misalnya seperti semasa waktu rehat. Manakala bagi pemerhatian dalam pelbagai tempat pula boleh dilakukan pada persekitaran atau tempat yang berbeza. Begitu juga dengan pemerhatian pada masa yang berbeza sepanjang hari yang boleh dilaksanakan sama ada pada waktu pagi, petang dan malam. Misalnya, guru boleh membuat pemerhatian terhadap tingkah laku murid tersebut ketika sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu bagaimana murid itu menjawab ketika guru menanyakan soalan ataupun guru memerhati perbualan murid tersebut dengan rakan-rakannya. Dengan[ipgksm] Page 29

PKP3106

maklumat yang diperoleh, guru dapat mengumpul lebih banyak maklumat untuk melakukan pentaksiran. Seterusnya adalah sampel bahasa. Sampel bahasa biasanya dilakukan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini memerlukan guru untuk membuat analisis sampel bahasa. Ini kerana untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan murid dalam kemahiran lisan iaitu mendengar dan bertutur. Guru boleh menyediakan beberapa set soalan bagi memahami perkembangan bahasa mereka. Contoh ujian yang sesuai dijalankan adalah seperti ujian kriteria. Aspek yang dinilai adalah ucapan dan juga bahasa. Komponen yang dinilai adalah seperti bahasa ekspresif dan reseptif, mimik muka atau gesture, pemvokalan yang betul, kepanjangan ayat dan juga ingatan audiotari. Ujian seperti ini biasanya dilakukan pada usia selepas lahir hingga berumur 7 tahun. Selain itu, guru juga boleh melakukan pengujian tidak formal. Pengujian tidak formal dijalankan pada bila-bila masa mengikut keperluan, dijalankan sama ada secara individu atau kumpulan, dijalankan secara lisan, tidak melibatkan kemahiran atau unitunit tertentu dan ia dibina oleh guru serta tidak mempunyai arahan atau prosedur. Contohnya, temubual dengan murid ataupun sesi soal jawab. Melalui soal jawab dan temubual, guru dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan murid dalam kemahiran lisan. Selain itu, melalui pengujian tidak formal, guru dapat merekod maklumat yang diperoleh dan dapat membantu guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Keupayaan bahasa lisan seseorang kanak-kanak bergantung kepada pendedahan yang diterimanya daripada persekitaran selain daripada keupayaan kognitif. Pendedahan daripada persekitaran yang mereka terima boleh dalam bentuk interaksi dua hala dan kekerapan berlakunya interaksi itu. Teori interaksi menegaskan kepentingan menyediakan peluang-peluang untuk berinteraksi yang lebih luas kepada kanak-kanak untuk membantu mereka menguasai bahasa lisan dengan lebih cekap.Oleh itu, guru perlu memperbanyakan aktiviti lisan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kemahiran Lisan dalam Ujian Diagnostik.

[ipgksm]

Page 30

PKP3106

Jenis jenis ujian Diagnostik dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu kemahiran lisan, kemahiran bacaan dan kemahiran tulisan. Kemahiran Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Jika ditinjau dengan teliti, dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. Kanak-kanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang. Kemahiran-kemahiran asas dalam kemahiran lisan ialah kemahiran mendengar.Apabila seseorang itu mendengar, dia seharusnya dapat mengecam, mengenal dan mengamatinya; Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktor-faktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh mendiskriminasi bunyibunyi bukan bahasa,mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa,memahami perkataan, konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Selain itu, murid-murid dapat memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi, nada (tekanan suara ), jeda serta helaan yang betul. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan suprapenggalan ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. Bagi setengah-setengah bahasa, perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna.Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik, licin dan lancar. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapa kepentingan kemahiran lisan iaitu manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. Kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis.Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar, mengajuk dan seterusnya bercakap. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka[ipgksm] Page 31

PKP3106

menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan.Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. Maka mereka akan lebih berani dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu, dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas, sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas.Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan, intonasi dan tekanan suara.Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik.Struktur ayat, pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh.Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar.

Matlamat pengajaran Rumusan hasil pentaksiran Pengenalpastian matlamat pengajaran Perancangan intervensi

Cara memperbaiki kelemahan-kelemahan lisan Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh murid-

murid. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan

khusus murid-murid. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran.. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta. [ipgksm] Page 32

PKP3106 Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam

pengajaran dan pembelajaran. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui

susun atur tempat duduk, pertandingan dan sebagainya.

PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN

1. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan, bernas dan mudah.

- Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang, tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.2. Pilih, susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada

murid.3. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai

perkara-perkara tertentu.4. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal. 5. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan

mereka sendiri.6. Ketika menyampaikan pengajaran, penekanan harus diberi kepada darjah

pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh si penutur.7. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk

sekali dua sahaja.8. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang

berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.9. Semasa murid-murid meniru sebutan, guru mestilah mengamatinya dan jika

didapati mereka melakukan kesalahan, pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.

[ipgksm]

Page 33

PKP3106

TAJUK 5

MENTAKSIR BACAAN

Pengenalan Bacaan Membaca adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kanak-kanak pemulihan dan juga menjadi punca utama kegagalan kanak-kanak di sekolah. Malah[ipgksm] Page 34

PKP3106

dikatakan juga bahawa kegagalan membaca akan membawa kepada perlakuan salah laku, cemas, kurang motivasi, dan perasaan rendah diri (Mercer, 1992). Membaca adalah kemahiran yang kompleks dan banyak definisi diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Terdapat banyak definisi yang diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Harris dan Sipay (1980) menyifatkan proses membaca sebagai proses untuk memperoleh tafsiran yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Manakala Kenedy (1981) pula mendefinisikan bacaan sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan), menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui, dan seterusnya berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mentafsirkan maksudnya (Marohaini Yusoff, 1999). Dua definisi yang diberikan ini sudah cukup untuk menjelaskan bahawa kemahiran membaca adalah satu proses yang kompleks. Berdasarkan definisi-definisi membaca yang ditelitinya, Marohaini Yusoff (1989) telah merumuskan proses membaca seperti berikut: 1. Perlakuan membaca adalah perlakuan yang kompleks dan tidak dapat diperhatikan. Cuma dua komponen kemahiran utama yang dipersetujui wujud dalam kemahiran membaca iaitu kemahiran mengenal atau mengecam perkataan dan kemahiran memahami apa yang dibaca. 2. Sesuatu perlakuan membaca mesti dapat menghasilkan pemahaman selain pengecaman dan penyebutan perkataan-perkataan. Maksudnya, untuk menjadi pembaca yang berkesan, seseorang itu tidak perlu dapat menyebut perkataan dengan betul dan lancar asalkan dia tahu makna perkataanperkataan yang dibacanya. 3. Semasa membaca, seseorang itu perlu berfikir, merasai, dan membayangkan apa yang dibaca. Seseorang murid itu mempunyai tujuan, jangkaan, pengetahuan, dan pengalaman lalu yang akan mempengaruhi apa yang akan dibacanya. Dalam sesuatu proses bacaan, terdapat susun atur tugasan seperti berikut:[ipgksm] Page 35

PKP3106

i. Mengecam atau mengenal lambang atau perkataan yang dilihat. ii. Mengaitkan lambang atau perkataan dengan bunyi atau makna. iii. Menterjemahkan makna perkataan itu dengan mengaitkannya dengan apa yang sedia ada di kepala. iv. Mengumpul dan mencantumkan idea, perkataan dan ayat sehingga menjadi sebuah idea yang lengkap. v. Mencuba untuk menghuraikan idea kepada orang lain.

Proses Kemahiran Membaca Kemahiran membaca mengandungi dua proses asas iaitu kemahiran memecahkan kod dan kefahaman. Kemahiran memecahkan kod melibatkan pemahaman tentang hubungan antara huruf-huruf dan menterjemahkan perkataan tulisan kepada bentuk yang sama dengan bahasa lisan. Oleh itu, kemahiran memecahkan kod ataupun dikenali sebagai nyah kod membolehkan seseorang menyebut perkataan yang ditulis dengan betul. Manakala proses kefahaman pula membolehkan seseorang memahami makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks.

Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Membaca Antara faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca seseorang adalah kesediaan membaca. Kesediaan adalah faktor penting sebelum seseorang kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Seorang kanak-kanak tidak boleh terus berjalan sekiranya otot-otot anggota kakinya cukup kuat untuk berdiri dan seterusnya berjalan. Oleh itu bagi persediaan untuk kanak-kanak berjalan, dia akan memulakan dengan merangkak, duduk, bangun, berdiri, bertatih, dan barulah berjalan. Begitu juga dengan

[ipgksm]

Page 36

PKP3106

membaca, seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diajar kepadanya. Sementara itu, antara faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanak-kanak adalah keadaan fizikal, pengalaman dan persekitaran, emosi, motivasi dan sahsiah, kecerdasan, pengamatan dan penguasaan bahasa. Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata, telinga, dan organ pertuturan yang sempurna. Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. Misalnya mendengar cerita, lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku, ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka dan sebagainya. Keadaan rumah tangga dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi, motivasi dan sahsiah kanak-kanak. Ini kerana dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. Manakala kecerdasan dan perkembangan kognitif juga turut mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. Selain itu, keupayaan pengamatan turut menjadi faktor dalam mempengaruhi kemahiran membaca misalnya kemahiran diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. Contohnya, semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasikan huruf dan juga mendiskriminasikan bunyi-bunyi huruf. Ini melibatkan kemahiran pengamatan penglihatan dan pendengaran. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik juga akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat komunikasi manusia untuk melahirkan fikiran, perasaan, kehendak dan sebagainya. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak.

Peringkat-Peringkat Mengajar Bacaan[ipgksm] Page 37

PKP3106

Pengajaran bacaan yang dijalankan boleh guru bahasa tertumpu kepada dua kemahiran iaitu bacaan secara kuat iaitu bacaan mekanis dan bacaan secara senyap iaitu bacaan mentalis. Kemahiran membaca kuat lebih menumpukan kepada kemahiran sebutan, intonasi, dan gaya membaca. Manakala bacaan senyap merupakan kemahiran membaca untuk memahami dan juga kepantasan membaca petikan sesuatu bahan. Mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak hendaklah dibuat secara berperingkat-peringkat supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. Kamarudin Hj. Husin (1988) membahagikan pengajaran bacaan kepada lima peringkat iaitu peringkat menyediakan murid, peringkat mendirikan asas, peringkat melatih membaca dan memahami, peringkat melatih membaca untuk hiburan atau mencari maklumat dan peringkat membina dan mengukuhkan sikap gemar membaca. Apabila kanak-kanak memasuki tahun satu persekolahan, guru perlu menyiasat terlebih dahulu tahap kesediaan murid terutamanya penguasaan bahasa dan juga emosi murid. Pengetahuan guru tentang tahap kesediaan membaca murid dan juga kemahiran sedia ada murid akan dapat membantu guru untuk menyediakan murid bagi pelajaran membaca. Peringkat mendirikan asas bacaan sangat penting dalam pengajaran kemahiran membaca kepada murid-murid. Pada peringkat ini, guru perlu menggunakan pelbagai alat bantu mengajar dan juga bahan bacaan yang sesuai. Bahan bacaan yang digunakan hendaklah ringkas, menarik dan bermakna. Kemahiran asas bacaan bermula dengan mengenal abjad, suku kata, perkataan, frasa dan seterusnya ayat. Pada peringkat ini juga, galakan dan dorongan perlu diberikan kepada murid secara berterusan. Peringkat seterusnya adalah melatih membaca dan memahami. Pada peringkat ini, bahan bacaan yang digunakan hendaklah dipilih dengan baik. Selain menekankan aspek sebutan dan kelancaran, guru juga mula menekankan aspek pemahaman. Kebiasaan, murid yang membaca nyaring boleh dikurangkan kepada bacaan senyap secara beransur-ansur. Soalan-soalan guru yang berkaitan dengan bahan yang dibaca akan membantu murid membina kemahiran memahami.[ipgksm] Page 38

PKP3106

Setelah kanak-kanak sudah boleh membaca dengan lancar dan seterusnya memahami isi bahan yang dibaca, mereka akan menggunakan kemahiran ini untuk memilih bahan bacaan lain untuk mencari maklumat dan juga untuk mengisi masa lapang. Guru boleh membantu kanak-kanak dengan mengajar mereka kemahiran mencari maklumat di pusat sumber dan juga internet. Akhir sekali adalah peringkat membina sikap suka membaca. Sikap suka membaca hendaklah dipupuk di peringkat sekolah lagi supaya sebati dengan jiwa kanak-kanak. Kebiasaannya, sekolah kerap mengadakan pertandingan membaca, pameran buku, peraduan mengarang, dan sebagainya.

Pendekatan Pengajaran Bacaan Terdapat dua pendekatan pengajaran bacaan iaitu kaedah bottom-up dan kaedah top-down. Kaedah bottom-up bermaksud membaca dari bawah ke atas. Membaca dalam proses bottom-up merupakan proses yang melibatkan ketepatan, butiran dan rangkaian persepsi serta identifikasi huruf-huruf, kata-kata, pola ejaan dan unit bahasa. Menurut pendekatan ini, petikan yang menentukan pemahaman seseorang. Menurut Brown (2001), proses bottom-up adalah proses membaca terlebih dahulu dengan mengetahui pelbagai tanda linguistik seperti huruf, morfem, suku kata, frasa, petunjuk gramatik dan tanda wacana. Kemudian menggunakan mekanisme pemprosesan yang masuk akal, koheren dan bermakna. Untuk memahami bacaan berdasarkan kaedah ini, pembaca memerlukan kemahiran yang berkaitan dengan lambang bahasa yang digunakan dalam teks. Dalam kemahiran membaca, pendekatan top-down juga dikenali sebagai model psikolinguistik dan ia dikembangkan oleh Goodman (1976). Pendekatan ini berkaitan dengan kemahiran membaca yang menjadi sebahagian daripada proses skema seseorang iaitu membaca secara terus-menerus untuk menguji sama ada untuk menerima atau menolak hipotesis yang dibuat semasa proses membaca. Maklumat grafik hanya digunakan untuk menyokong hipotesis tentang makna. Pembaca tidak[ipgksm] Page 39

PKP3106

hanya memerlukan maklumat grafik daripada bacaan kerana mereka telah memiliki model bacaan sendiri untuk memahami bacaan. Berdasarkan pendekatan ini, sebelum membaca seseorang itu membuat ramalan ataupun hipotesis berkaitan dengan apa yang mungkin ada dalam bahan bacaan dengan bermodalkan pengetahuan tentang isi dan bahasa yang dimilikinya. Untuk membantu pemahaman berkaitan dengan pendekatan ini, pembaca menggunakan strategi berdasarkan kepada penggunaan petunjuk semantik dan sintaksis. Ini bermakna, untuk mendapatkan makna bacaan, pembaca dapat menggunakan petunjuk tambahan yang merupakan kompetensi berbahasa yang ia miliki. Jadi, kompetensi berbahasa dan pengetahuan tentang apa saja memainkan peranan yang penting dalam membentuk makna bacaan. Kesimpulannya, pendekatan ini melibatkan pengetahuan, pengalaman dan kecerdasan pembaca untuk memahami bacaan.

Masalah-Masalah Dalam Bacaan Masalah-masalah dalam bacaan dapat dibahagikan kepada dua iaitu masalah berkaitan dengan kebolehan memecah kod dan masalah berkaitan kefahaman. Masalah berkaitan dengan kebolehan memecahkan kod dapat dibahagikan kepada bentuk huruf, peringkat suku kata, kesukaran dalam pengamatan dan kesukaran membaca peringkat ayat. Antara masalah bentuk huruf ialah tidak dapat membezakan huruf kecil yang seakan-akan sama bentuknya, huruf yang terbalik, bunyi huruf yang seakan-akan sama, keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya, menyebut hurufhuruf mengikut telor bahasa ibunda dan keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah. Masalah pada peringkat suku kata pula, murid tidak boleh mengadun atau membatang suku kata terbuka atau tertutup, keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet, tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja atau membatang suku kata, tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata[ipgksm] Page 40

PKP3106

VK di awal perkataan, salah memecah atau membatang suku kata, tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata, keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong atau vokal berganding, tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal perkataan dan tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. Manakala masalah dalam kesukaran dalam pengamatan pula adalah boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan, mengeja sebelum membaca, boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut, menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan, menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan, salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya, keliru ejaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, salah menyebut atau membunyikan perkataan yang seakan-akan sama dan menyebut perkataan mengikut loghat. Seterusnya adalah kesukaran membaca peringkat ayat. Mereka cenderung menggantikan perkataan dengan perkataan lain, tertinggal, pembalikan perkataan, mengulang, merangkak-rangkak dan membaca mengikut loghat. Masalah berkaitan dengan kefahaman pula, murid tidak dapat memahami makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks. CARA PENTAKSIRAN BACAAN Senarai semak Analisis ralat Pengujian berdasarkan kurikulum

Antara cara pentaksiran yang boleh dilakukan oleh guru ialah senarai semak, analisis ralat dan pengujian berdasarkan kurikulum. Pengujian berdasarkan kurikulum dapat dibahagikan kepada empat iaitu kemahiran memecahkan kod, kemahiran mengenal perkataan, kefasihan membaca dan kefahaman. (Rujuk Rajah 5) Senarai semak adalah satu senarai yang merangkumi instrumen tertentu untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran membaca. Sementara itu,[ipgksm] Page 41

PKP3106

pentaksiran analisis ralat pula berkaitan dengan kesilapan yang dibuat oleh murid yang boleh dijadikan sebagai petunjuk berkaitan dengan kemahiran yang masih belum dikuasainya. Murid akan kerap melakukan kesilapan bagi sesuatu kemahiran yang masih belum dikuasainya. Oleh sebab itu, guru harus mengkaji ralat yang terdapat dalam kerja latihan murid untuk mengenal pasti kemahiran yang harus diajar. Sementara itu, pengujian berdasarkan kurikulum pula bermaksud ujian yang dijalankan berdasarkan kandungan kurikulum yang digunakan di sekolah. Ujian yang boleh dilaksanakan adalah Ujian Rujukan Kriteria (URK). Ia merupakan satu ujian yang direka oleh guru pemulihan untuk menilai setakat mana kemahiran yang telah diajar kepada murid dalam satu tempoh tertentu. Kebiasaannya, kemahiran yang diuji hanya tertumpu kepada satu aspek sahaja. Ujian hanya akan dijalankan selepas satusatu kemahiran diajar kepada murid dalam masa yang tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai sama ada murid telah menguasai kemahiran tersebut ataupun tidak. Untuk menentukan penguasaan, guru biasanya akan tetapkan kriteria pencapaian, iaitu jawapan yang diberikan tepat mengatasi tahap peratus (%) yang ditentukan oleh guru. Contoh 70% hingga 80%. Guru boleh menggunakan URK untuk kemahiran memecahkan kod dan kemahiran mengenal perkataan. Contohnya untuk menguji kebolehan membaca KVKV. Selepas membaca perkataan KVKV selama 3 minggu, guru menguji sama ada murid telah menguasai kemahiran yang telah diajar dalam tempoh berkenaan dengan menyediakan sepuluh perkataan KVKV yang pernah diajar untuk menguji murid. Dalam borang catatan, guru menulis apabila didedahkan kepada 10 patah perkataan KVKV yang pernah diajar, murid dapat membaca dengan tepat tujuh daripada 10 perkataan yang ditunjukkan. Guru mula menguji dengan memberi murid 10 perkataan KVKV dan murid membaca perkataan. Kalau murid berjaya membaca tujuh perkataan atau lebih dengan tepat, guru akan jadikan sebagai bukti bahawa kemahiran telah dikuasai. Maka guru bolehlah mengajar kemahiran yang baru. Selain itu, guru juga boleh melaksanakan Ujian Diagnostik (UD). UD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci masalah dalam pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Dengan ujian ini, guru boleh mengenal pasti sama ada murid dapat membaca perkataan dan ayat yang ditulis dengan betul ataupun[ipgksm] Page 42

PKP3106

tidak dengan mengadakan ujian lisan. Contohnya, murid membaca ayat tunggal yang ditunjukkan oleh guru semasa ujian lisan dilaksanakan dan guru merekod kesalahan murid. Seterusnya adalah untuk menguji kefasihan membaca. Ujian yang boleh dilaksanakan adalah Ujian speed. Ujian ini perlu dihabiskan dalam masa yang agak terhad dan dilakukan secara tidak formal. Misalnya, murid membaca petikan yang diberikan oleh guru dalam masa yang telah ditetapkan. Guru merekod kesalahan murid. Seterusnya untuk menguji kefahaman murid, guru boleh memberikan petikan dan menyediakan soalan berdasarkan petikan yang diberikan. Melalui ujian ini, guru dapat mengenal pasti sama ada murid memahami apa yang dibaca ataupun tidak.

Kemahiran Bacaan dalam Ujian Diagnostik. Selain daripada kemahiran lisan, kemahiran membaca adalah kemahiran bahasa yang penting dikuasai oleh seseorang individu. Kita mungkin tidak dapat bersama-sama dengan orang lain sepanjang masa, oleh itu melalui bacaan kita dapat memahami mesej yang disampaikan oleh orang lain melalui tulisan. Pengertian bacaan adalah luas iaitu tidak hanya terhad kepada maksud membunyikan tulisan atau barking at words semata-mata. Membaca secara senyap dengan memberi penekanan kepada memahami apa yang dibaca adalah sangat penting. Bagi seseorang pelajar, membaca merupakan kunci kejayaan akademiknya, sumber kepada penambahan ilmu pengetahuan, dan kunci kepada keupayaan menikmati hasil penulisan untuk mengisi masa lapangnya. Pengajaran kemahiran membaca kepada kanak-kanak memerlukan kaedah dan teknik tertentu supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik sama ada membaca secara nyaring atau membaca secara senyap. Bagi kanak-kanak masalah pembelajaran pula,

[ipgksm]

Page 43

PKP3106

mereka memerlukan kaedah dan teknik mengajar yang lebih khusus sesuai keupayaan dan kebolehan mereka. Menurut Frak Smith (1971),Membaca adalah satu operasi psycholinousitic . Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu.Kesimpulannya, membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara,memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta membuat perkaitan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid.

PENTAKSIRAN BACAAN

Kebanyakan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang berbeza dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk kemahiran membaca. Kebanyakannya adalah bergantung dengan latar belakang dan orientasi murid terbabit. Berdasarkan faktor itu, guru akan dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan. Antara pendekatan yang digunakan adalah seperti orientasi dalam bacaan, berpandukan arahan dan menggunakan maklumat. Bagi kemahiran bacaan, untuk melakukan pentaksiran ujian diagnostik perlulah dilakukan. Ujian diagnostik bacaan digunakan oleh guru untuk mendapatkan maklumat dan membantu guru mengenalpasti daerah kelemahan pelajar berkenaan. Ujian ini mengandungi beberapa komponen mana perlu mahir dikuasai oleh murid-murid iaitu fonologi, morfolgi, sintaksis dan semantik. Kemahiran dalam pembacaan ini juga merangkumi pengecaman huruf dan perkataan penyebutan serta pemahaman[ipgksm] Page 44

PKP3106

terhadapa apa yang dibaca. Ujian ini akan dilaksanakan secara individu dan dilakukan di tempat kebiasaan murid. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam bacaan. Antaranya adalah seperti masalah disleksia. Misalnya murid itu akan mengalami masalah apabila dua perkataan yang berbeza bunyi dilambangkan oleh huruf yang sama iaitu semak ( belukar) dan semak (lihat semula). Selain itu, murid ini juga akan membaca secara terbalik. Mereka juga tidak dapat membuat hubung kait antara bunyi perkataan dengan huruf yang menyebabkan mereka terpaksa membunyikan setiap perkataan yang dibaca. Dalam melaksanakan pentaksiran bacaan, terdapat beberapa aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu. Antaranya ialah, pentaksiran tersebut perlulah dilakukan secara variasi dan mengambilkira tentang kebolehan untuk kebolehan memproses bacaan yang kompleks. Selain itu, ujian yang diberikan hendaklah berdasarkan umur murid. Pentaksiran yang dilakukan ini mestilah tidak berat sebelah dan perlu mengambil kira jenis ujian yang dijalankan. Pendekatan yang berbeza harus dilakukan semasa membuat pentaksiran yang melibatkan aspek bacaan, menulis dan bahasa. Penilaian yang dilakukan semasa melakukan pentaksiran adalah berdasarkan prob, analisis kesalahan, think aloud, retelling, deskripsi lisan, hasil tulisan selepas bacaan, senarai semak dan soalan, temubual, perbualan, jurnal murid, persembahan oleh murid, dan juga penilaian kendiri. Dalam melakukan ujian diagnostik, aktiviti yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan bacaan mekanis. Bacaan mekanis ini diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. Pelajar boleh diuji membaca huruf , suku kata , perkataaan, ayat dan teks. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan adalah menyebut huruf kecil yang hampir sama bunyi seperti b-d iaitu buku-duku. Selain itu terdapat juga kesilapan dalam menyebut huruf yang hampir sama bentuk seperti m-n iaitu mama dan mana. terdapat juga kesilapan dalam meyebut bunyi konsonan bergabung iaitu kh, ng, ny, sy. Contoh perkataan khamis akan disebut sebagi kamis. Kesilapan yang dapat dinilai dalam bacaan mekanis juga dapat dilihat ketika menyebut perkataan yang mana kakak[ipgksm] Page 45

PKP3106

disebut katak dan sesetengah juga menterbalikkan perkataan seperti bala menja laba. Murid yang mengalami masalah bacaan juga akan mengalami kekeliruan dengan orientasi huruf iaitu u dengan n dan keliru huruf besar dan huruf kecil yang berbeza bentuk seperti A-a. Aktiviti bacaan mekanis akan diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. Beberapa perenggan dan teks akan disusun daripada sangat mudah kepada semakin susah. Sementara itu guru akan menyemak teks untuk mengenal pasti jenis kesilapan yang dilakukan. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan oleh murid semasa melakukan proses bacaan adalah seperti insertion, substitution , inversion , omission dan banyak lagi. Selain itu, murid juga akan diuji mengenai kefahaman mereka terhadap bacaan yang dibaca. Terdapat 3 jenis kefahaman yang dinilai ialah kefahaman literal, kefahaman inferens dan kemahiran mendengar. Kefahaman literal adalah merupakan kefahaman yang diuji selepas murid membaca teks. Murid akan disoal berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks. Kefahaman inferens pula memerlukan belajar untuk berfikir secara analitikal dan mampu memberikan huraian, pandangan atau penjelasan dan mampu mempamerkan kefahaman terhadap teks yang dibaca. Murid juga mampu membuat andaian atau ramalan. Bagi kemahiran mendengar pula, murid akan diperdengarkan teks terlebih dahulu, kemudian akan diuji dengan soalan sama ada berbentuk literal atau inferens.

[ipgksm]

Page 46

PKP3106

TAJUK 6

MENTAKSIR KEMAHIRAN MENULIS

Kemahiran Menulis Tulisan Ejaan Mengarang

TULISAN Pengenalan Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap.

Peranan tulisan Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan ideaPage 47

[ipgksm]

PKP3106

Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, cekap dan pantas. Meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. Mendedahkan kanak-kanak cara penulisan yang betul

Peringkat-peringkat kemahiran menulis 1. Pramenulis

Peringkat persediaan sebelum murid dapat menulis dengan kemas. Selepas pratulisan dan mereka dilatih membentuk lambang-lambang tulisan

2. Mekanis(mendirikan asas)

3. Pelahiran (mental)

Melahirkan fikiran murid secara bertulis.

Pramenulis Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. Contoh aktiviti pramenulis : Menulis dari kiri ke kanan Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. Latihan membentuk bulatan di udara, di atas meja, pasir, lantai tanpa menggunakan alat tulis. Menyambung titik Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. Membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk Melukis gambar

Mekanis[ipgksm] Page 48

PKP3106

Murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat. Contoh aktiviti: Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putusputus. Latihan menulis huruf dalam suku kata. Latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. Latihan menyalin frasa atau ayat. Latihan menyalin ayat daripada buku.

Pelahiran Anda boleh memulakan pengajaran menulis pada peringkat ini dengan jenis-jenis penulisan terkawal, berpandu, separa terkawal, dan separa berpandu. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. Contoh aktiviti: Menulis jawapan pemahaman Menulis karangan Menulis ayat berdasarkan gambar Membina ayat Memanjangkan ayat Menulis rencana Mengisi silang kata Melengkapkan ayat.

MASALAH Kaminsky dan Powers (1981) telah mengenal pasti lima masalah yang ditunjukkan oleh kanak-kanak dalam tulisan tangan. (a) Kecelaruan persepsi visual, iaitu ketidakupayaan mengingat bagaimana huruf itu kelihatan dan untuk memperlihatkan semula huruf-huruf tersebut.[ipgksm] Page 49

PKP3106

(b) Kegagalan menggabungkan imej visual huruf dengan pergerakan motor tangan atau jari yang sesuai. (c) Tidak cekap dan lemah dalam kawalan otot-otot dalaman tangan menjadikan sukar untuk menulis. (d) Ingatan motor yang tidak sempurna berkaitan dengan penyimpanan maklumatmaklumat motor di dalam otak. (e) Kesukaran untuk memahami atau melihat keperluan ruang (spatial) tulisan tersebut. Masalah tulisan mekanis juga dilakukan oleh kanak-kanak semasa menulis seperti berikut; (a) Bentuk huruf: Tidak dapat membentuk huruf dengan betul. Menulis dari kanan ke kiri. Menulis abjad dan ayat terbalik. Menulis dengan tiada ketetapan kecondongan. Menulis abjad tidak lengkap atau tidak sudah. Menulis perkataan terbalik ( bapa baqa ). (b) Jarak huruf atau perkataan tidak sesuai; (c) Tulisan menaik atau menurun daripada garisan; (d) Mencampurkan huruf besar dengan huruf kecil saiz huruf dalam perkataan tidak seragam (e) Tulisan yang terlalu kabur hingga sukar dibaca.

EJAAN Definisi : Proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis.

[ipgksm]

Page 50

PKP3106

Huraian : Sebahagian kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. Kemahiran diperoleh melalui bacaan

Masalah Kemahiran Menulis : 1. Lemah dalam ingatan penglihatan a. Tidak dapat ingat dan bayangkan bentuk sebenar perkataan b. Masalah penglihatan (rabun/juling) 2. Lemah dari segi analisis pendengaran a. Tidak dapat tentukan lambang yang wakili bunyi b. Tidak boleh cam perkataan c. Tidak dapat pilih lambang-lambang secara rawak d. Kemungkinan lemah dalam bacaan

MENGARANG Definisi kemahiran mengarang

Proses / peringkat kemahiran mengarang 1. Pra mengarang 2. Semasa mengarang 3. Pasca mengarang

Pra mengarangAktiviti pada peringkat ini ialah: 1. Berbincang untuk menentukan format. 2. Berbincang untuk menentukan isi[ipgksm] Page 51

PKP3106

3. Mendapat bahan daripada sumber bahan bercetak, internet dan bahan eletronik yang lain. 4. Membuat peta minda atau carta alir cerita. 5. Menentukan watak 6. Menyaring bahan. 7. Menulis draf

Semasa mengarang Aktiviti pada peringkat ini ialah:1. Mentransformasikan perancangan kepada bentuk karangan.

2. Menentukan format3. Mengambil kira aspek penghuraian yang melibatkan kosa kata, wacana,

sistem bahasa, gaya bahasa, tanda baca dan ejaan. 4. Mengambil kira aspek kohesi dan koheren

Pasca mengarang Aktiviti pada peringkat ini ialah: 1. Menyemakkarangan 2. Melakukanpembetulan 3. Membuat penambahan sekiranya perlu 4. Menghantar karangan

Masalah dalam mengarang Penggunaan dialek (tidak menggunakan bahasa baku) Kesilapan tatabahasa Kesilapan ejaan Kesilapan istilah

[ipgksm]

Page 52

PKP3106

Kesalahan struktur ayat Ketidakrevelan isi

CARA PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS

Senarai semak

Satu senarai deskripsi diberikan dan responden hanya menanda deskripsi yangdianggap tepat berkaitan murid yang ditaksirkan.

Pemerhatian

Merupakan satu kaedah yang selalu dijalankan oleh para professional untuk mengumpul maklumat khususnya berkaitan tingkah laku seseorang murid. Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan dan terdapat beberapa cara untuk merekodkan hasil pemerhatian :

Temubual :

Guru boleh mendapat maklumat berkaitan murid dengan menemubual ibu bapa, guru-guru yang lain, atau rakan sebaya murid.

Pentaksiran Kendiri, rakan sebaya dan kerja berkumpulan Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat. Murid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi (pentaksiran rujukan kriteria). Murid juga mungkin[ipgksm]

memerlukan

bantuan

dalam

mempelajariPage 53

PKP3106

bagaimana

untuk

menyimpan

rekod

dan

mengulas

ringkasan kerja.

Jenis pemerhatian Mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhatikan atau dinilai iaitu:

I.

Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsian (interpretation) dan tanggapan (judgement). Melaporkan apa saja yang dilihat. Tafsiran bukan untuk penilaian semasa.

II.

Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara open ended. Menilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.

Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang. Penilaian dalam bentuk sekuense. Analisis Kerja Sampel Salah satu sumber maklumat sedia ada berkaitan sampel-sampel kerja yang dihasilkan murid berikut dalam mata pelajaran yang dipelajarinya.

Analisis Tugasan Untuk mengajar murid menjalankan tugasan dengan jayanya, kemahiran kecil yang masih tidak dapat dilakukan oleh murid perlu diajar, guru perlu mengenalpasti apakah kemahiran kecil yang terdapat

[ipgksm]

Page 54

PKP3106

dalam

satu

kemahiran

dan

kemudian

membantu

murid

menjalankan tugasan tersebut.

Analisis Ralat Kesilapan yang dibuat oleh murid boleh dijadikan sebagai petunjuk tentang kemahiran yang masih belum dikuasainya.

Ujian Kriteria

Rujukan

Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK) ialah pentaksiran yang dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal tanpa membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan setkriteria yang telah ditetapkan itu.

Inventori Tidak Formal

Dijalankan selepas mempelajari sesuatu kemahiran

Ejaan Inventori tidak formal merupakan ujian yang dibina untuk mengukur setakat mana murid telah menguasai kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam sukatan yang digunakan di sekolah. Sekiranya guru ingin membina inventori ejaan tidak formal bagi menguji kebolehan murid dalam kemahiran mengeja guru akan merujuk kepada sukatan Bahasa Melayu untuk mengetahui kemahiran-kemahiran yang terkandung di dalam kedua-dua aspek tersebut. Berdasarkan rujukan yang dibuat item-item ujian akan dibina untuk menguji murid

Langkah-langkah untuk membina sesuatu inventori ejaan tidak formal adalah seperti berikut :

[ipgksm]

Tentukan dulu kemahiran dalam sukatan yangPage 55

PKP3106

a n d a i n g i n g u n a k a n u n t u k menguji murid, contohnya ejaan vkv

Kenal pasti bahagian sukatan yang sesuai digunakan untuk ujian berdasarkan umur, darjah dan tahap kebolehan murid

Sediakan item-item ujian bagi setiap bahagian sukatan dengan memberi tumpuan kepada aspek-aspek penting setiap bahagian

Pastikan bahawa bilangan item yang digunakan adalah dikawal

Susunkan

item-item

ujian

daripada

yang

paling

senang kepada yang paling susah.

MATLAMAT PENGAJARAN 1. Rumusan hasil pentaksiran (pelaporan dan tindakan susulan) Proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan, kemahiran, penerapan nilai, sikap dan pencapaian murid.

Guru seharusnya memerhati perkembangan murid secara berfokus berdasarkan pelbagai kecerdasan, kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran menyelesaikan masalah, potensi yang menyeluruh dan ketrampilan diri mengikut tahap keupayaan mereka.

[ipgksm]

Page 56

PKP3106

Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat yang diperolehi hasil daripada analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid.

1. Pengenalpastian matlamat pengajaran Tujuan Mentaksir Kemahiran Menulis adalah untuk mengenalpasti sama ada murid;

Boleh menulis secara mekanis dan membina perenggan berdasarkan panduan / rangsangan. Menulis teks prosa (naratif/diskriptif/fungsional) dan puisi berdasarkan panduan dan rangsangan. Menulis pelbagai teks berdasarkan panduan dan rangsangan.

1. Perancangan intervensi

Intervensi-

tindakan

susulan

@kelas

lanjutan

yang

diambil

dan

dijalankan oleh guru atau pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi membantu murid yang belum menguasai kemahiran menulis. BAGAIMANA PERANCANGANNYA?? Dengan memfokuskan kepada Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ;

Berpusatkan Guru Berpusatkan Murid Berpusatkan Bahan Pendekatan (Kelas, Berkumpulan, Individu) Teknik (Bercerita, main peranan, soal jawab,lakonan, menyanyi).

[ipgksm]

Page 57

PKP3106

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS

Seperti yang sedia maklum, kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan kemahiran membaca. Kebiasaannya kemahiran menulis ini dikaitkan dengan kebolehan untuk menterjemahkan lambang-lambang bunyi bahasa kepada penulisan. Definisi bagi menulis adalah, kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. Kemahiran menulis menggabungkan aspek-aspek visual, motor, dan keupayaan membentuk konsep-konsep. Menurut Hughes, Mercer, Lenz, dan Hoffman, (1991). tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan dan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi. Dalam mentaksir kemahiran guru boleh membuat rujukan berdasarkan senarai semak, temubual, temuduga, perbincangan bersama dan persembahan kendiri oleh murid tersebut. Ujian diagnostik penulisan akan dilakukan setelah guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap beberapa aspek seperti melihat hasil kerja murid. Melalui ujian diagnostik guru akan dapat melihat masalah murid yang terdapat dalam penulisan. Antara masalah yang sering dihadapi oleh murid oleh ialah bentuk huruf yang tidak konsisten.( maKan). Selain itu murid juga tidak dapat menjarakkan huruf dan perkataan dengan baik. (lam pu). Murid yang mengalami masalah penulisan juga tidak mampu untuk mengeja dengan baik misalnya makan menjadi (makang). Tulisan murid ini juga kotor kerana kerap memadam dengan getah pemadam. Pelaksanaan ujian diagnostik menulis melibatkan beberapa kemahiran yang perlu diuji. Antara kemahiran yang diuji adalah seperti nama huruf kecil, nama huruf besar, suku kata v, suku kata kv, perkataan kv +kv dan banyak lagi. Kesemua kemahiran ini akan dinilai untuk mencari daerah kelemahan murid dalam penulisan. Apa yang penting disini, semasa melakukan pentaksiran terhadap murid-muird, ujian[ipgksm] Page 58

PKP3106

yang diberikan mestilah normal dan biasa dengan murid. Selain itu ujian yang diberikan perlulah bermakna dan bersifat pelbagai dimensi. TAJUK 7 MENTAKSIR MATEMATIK

Matematik ialah merupakan satu bidang yang melatih minda supaya dapat berfikir secara mantik dan sistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Sifat matematik tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran.

Kemahiran Matematik

Kemahiran asas pra-nombor Kemahiran asas pra-nombor dalam matematik terdiri daripada : Warna Saiz Bentuk Jenis

Kemahiran komputasi Kemahiran komputasi merujuk kepada pengiraan dalam matematik. Pengiraan dalam matematik ini melibatkan empat operasi asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Kemahiran komputasi ini terdapat dalam setiap bidang pembelajaran matematik yang utama iaitu : 1. Nombor nombor bulat, pecahan, perpuluhan, wang, peratus 2. Ukuran masa dan waktu, panjang, timbangan berat, isipadu cecair 3. Bentuk dan ruang bentuk dua matra, bentuk tiga matra[ipgksm] Page 59

PKP3106

4. Statistik purata, perwakilan data Komputasi pula bertujan untuk menilai kebolehan daripada operasi-operasi arithmatik secara tradisi seperti penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian kepada operasi yang memerlukan kepakaran melibatkan keempat-empatnya secara serentak di dalam sesuatu penyelesaian.

Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah dalam matematik digunakan dalam kehidupan harian. Aplikasi Terdapat empat sub topik utama dalam aplikasi : 1) Ukuran penilaian memerlukan pengenalan dan penggunaan ukuran unit biasa secara praktikal ke atas ukuran panjang, berat dan suhu 2) Pembacaan graf dan jadual 3) Masa Penialain mengenal pasti perbezaan masa, percutian dan musim-musim. memerlukan murid mengapliksikan kemahiran dan konsep Matematik dalam penyelesaian masalah kewangan. Murid-murid dapat membuat penaksiran secara logik. Dengan ini pelajar boleh menaksir apa yang telah dibelanja mengikut belanjawan yang telah ditetapkan dan boleh menyediakan akaun serta menyemak semula akaun tersebut. Penyelesaian masalah 4) Belanjawan dan kewangan Penilaian memerlukan pembacaan graf dan jadual untuk penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan.

[ipgksm]

Page 60

PKP3106

Penyelesaian masalah memerlukan para pelajar menyelesaikan masalah berpandukan cerita ynag dibacakan kepada mereka atau yang dibaca oleh mereka. Terdpat empat jenis penyelesaian masalah iaitu : memerlukan satu langkah operasi Matematik memerlukan dua langkah operasi Matematik membezakan informasi yang diperlukan dan yang tidak menunjukkan pemikiran secara logik di mana elemen-elemen yang tidak lengkap diberikan.

Kemahiran Matematik dalam Pendidikan Pemulihan Terdapat 22 kemahiran dalam matematik pemulihan ini iaitu :

Kemahiran 1

Pra nombor

1.1 mengkelaskan benda konkrit dan semi konkrit Kemahiran 2 Konsep angka

2.1 menyatakan kuantiti melalui perbandingan Kemahiran 3 Mengenal angka - 1 hingga 5 - 6 hingga 9 3.2 mengenal angka 3.3 nombor menaik, menurun dan di antara Kemahiran 4 Kemahiran 5 Mengenal sifar 0 Operasi tambah dalam lingkungan 10

3.1 nilai nombor

[ipgksm]

Page 61

PKP3106

5.1 mengenalkan konsep tambah 5.2 menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan 5.3 melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor

hingga 10 5.4 menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10 5.5 penyelesaian masalah Kemahiran 6 Operasi tolak dalam lingkungan 10

6.1 mengenal konsep tolak 6.2 menulis ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.3 melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.4 menolaksecara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.5 penyelesaian masalah Kemahiran 7 Mengenal nombor 11 hingga 50

7.1 menamakan dan menentukan nilai 7.2 menulis angka 7.3 melengkapkan nombor secara membilang satu-satu 7.4 menulis nombor dalam bentuk perkataan 7.5 menentukan nilai tempat puluh dan sa 7.6 menulis angka dalam bentuk panjang Kemahiran 8 Operasi tambah dalam lingkungan 18

8.1 menulis ayat matematik melalui proses penyatuan

[ipgksm]

Page 62

PKP3106

8.2 melengkapkan ayat matematik 8.3 menambah secara spontan fakta asas tambah 8.4 menulis hitungan tambah dalam bentuk lazim 8.5 penyelesaian masalah Kemahiran 9 Operasi tolak dalam lingkungan 18

9.1 menulis ayat matematik 9.2 melengkapkan ayat matematik 9.3 menolak secara spontan fakta asas tolak 9.4 menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim 9.5 penyelesaian masalah Kemahiran 10 Operasi tambah dalam lingkungan 50, tanpa mengumpul semula 10.1 menambah sebarang dua nombor, satu digit dan gandaan sepuluh 10.2 menambah sebarang dua nombor, satu digit dan dua digit 10.3 menambah sebarang dua nombor, dua digit 10.4 penyelesaian masalah Kemahiran 11 Operasi tambah dalam lingkungan 50, secara mengumpul semula 11.1 menambah sebarang dua nombor, satu digit dan dua digit dan sebaliknya 11.2 menambah sebarang dua nombor, dua digit dan dua digit 11.3 penyelesaian masalah Kemahiran 12 Operasi tolak dalam lingkungan 50, tanpa mengumpul semula 12.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor dua digit 12.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit[ipgksm] Page 63

PKP3106

12.3 menolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh 12.4 penyelesaian masalah Kemahiran 13 Operasi tolak dalam lingkungan 50, secara mengumpul semula 13.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada dua digit 13.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit 13.3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 13.4 penyelesaian masalah Kemahiran 14 Mengenal nombor 51 hingga 99 14.1 menamakan dan menentukan nilai - 61 hingga 70 - 71 hingga 80 - 81 hingga 90 - 91 hingga 99 14.2 menulis angka 14.3 melengkapkan nombor secara membilang satu-satu 14.4 menulis nombor dalam bentuk perpuluhan 14.5 menentukan nilai puluh dan sa 14.6 menulis angka dalam bentuk panjang Kemahiran 15 Operasi tambah dalam lingkungan 100, tanpa mengumpul semula 15.1 menambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh 15.2 menambah sebarang dua nombor, satu digit dan dua digit atau sebaliknya 15.3 menambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit[ipgksm] Page 64

PKP3106

15.4 penyelesaian masalah Kemahiran 16 Operasi tambah dalam lingkungan 100, secara mengumpul semula 16.1 menambah sebarang dua nombor satu digit dan dua digit atau sebaliknya 16.2 menambah sebarang dua nombor dua digit Kemahiran 17 Operasi tolak dalam lingkungan 100, tanpa mengumpul semula 17.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit 17.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit 17.3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 17.4 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 17.5 penyelesaian masalah Kemahiran 18 Operasi tolak dalam lingkungan 100, mengumpul semula 18.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit 18.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit 18.3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 18.4 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 18.5 penyelesaian masalah Kemahiran 19 Operasi darab 19.1 mengenal konsep darab 19.2 menulis ayat matematik darab 19.3 melengkapkan ayat matematik darab 19.4 mendarab secara spontan 19.5 penyelesaian masalah[ipgksm] Page 65

PKP3106

Kemahiran 20 Operasi bahagi 20.1 mengenal konsep bahagi 20.2 menulis ayat matematik bagi operasi bahagi fakta asas bahagi 20.3 melengkapkan ayat matematik operasi bahagi 20.4 mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan 20.5 operasi bahagi, berbaki Kemahiran 21 Wang 21.1 mengenal wang syiling 21.2 menyatakan perbandingan nilai dua