nota exam pkp3106

Download Nota Exam PKP3106

Post on 06-Jul-2015

6.737 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PKP3106

Tajuk 1

Pengenalan Kepada Pentaksiran Dalam Pemulihan Khas

Maksud Pentaksiran Pentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud duduk bersama dengan pelajar dan mengesahkan respon adalah sama dengan apa yang dimaksudkan. Berdasarkan kepada pendapat yang telah dikemukakan oleh Salvia dan Yseldyke (1978), pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untuk membuat keputusan. Manakala menurut Gearheart (1990), pentaksiran adalah proses pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan. Menurut, David Lambert dan David Lines, 2000. Pentaksiran dari segi definisi pula adalah merupakan proses pengumpulan, menterjemah, merekod, dan menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. Seterusnya, menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000), pentaksiran dalam bidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. Manakala menurut Mokhtar Ismail, pentaksiran ialah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu. Pentaksiran dalam Pemulihan Khas pula bermaksud memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti[ipgksm] Page 1

PKP3106

membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dengan cara itu guru dapat mengesan punca masalah yang dihadapi oleh murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Kesimpulannya, pentaksiran boleh diertikan sebagai proses pengumpulan maklumat yang melibatkan aktiviti menterjemah, merekod serta menghuraikan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.

Mengapa guru atau pendidik perlu tahu mengenai pentaksiran ? i.Mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid ii.Memantau kemajuan murid Memberi dan menetapkan penggredan iii.Menentukan keberkesanan pengajaran iv.Mempengaruhi penerimaan pihak awam terhadap keberkesanan pendidikan Menilai guru dan pendidik v.Menjelaskan niat dan hasrat pengajaran dan pembelajaran

Tujuan Pengujian i.Menentukan perubahan tingkahlaku murid ii.Menentukan pencapaian murid dalam penbelajaran tertentu iii.Menempatkan murid dalam kumpulan tertentu mengikut keputusan ujian iv.Memotivasikan murid untuk mengulangkaji pembelajaran v.Melatih murid membuat penyediaan yang bersesuaian untuk ujian berpusat

Tujuan Pengukuran i.[ipgksm]

Menempatkan murid ke aliran yang sesuaiPage 2

PKP3106

ii. iii. iv.

Membuat penganalisaan, penterjemahan dan kesimpulan bagi kajian tertentu Pensijilan dalam bentuk pencapaian akademik bagi tahap persekolahan tertentu Digunakan sebagai kriteria oleh penguatkuasa tertentu untuk tujuan tertentu

Tujuan Penilaian i.Mengumpul maklumat mengenai pencapain murid selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran ii.Menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran pembelajaran bagi membolehkanaktiviti pengayaan dan pemulihan iii.Menentukan keberkesanan penyampaian guru di dalam bilik darjah bagi

membolehkan perancanganstrategi pengajaran yang lebih berkesan iv.Merekodkan hasilan penilaian bagi pencapaian murid dan perekodan profil murid bagi membolehkanaktiviti rujukan dijalankan jika diperlukan v.Mentaksir keberkesanan pelaksanaan program seperti KBSR dan KBSM

CIRI-CIRI PENTAKSIRAN Kesahan skor -Merujuk kepada relevan dan kecukupan cakupan. Kebolehpercayaan Skor -Merujuk kepada ketekalan dan ketepatan. Keobjektifan -Ketepatan seseorang pentaksir memberikan skor Kebolehtadbiran -Kelicinan kerja-kerja mentadbir ujian yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah. Kemudahtafsiran -Maklumat tentang calon berdasarkan skor, diskriminasi antara calon, ketepatan tujuan mengadakan ujian.[ipgksm] Page 3

PKP3106

Kekomprehensifan -Kertas soalan mewakili semua objektif penting Sukatan Pelajaran atau pengajaran.

Perbezaan Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian PENGUJIAN PENGUKURAN/ PENTAKSIRAN DEFINISI Alat pengukuran Proses peringkat pencapaian kedudukan pelajar .Proses menentukan perubahan dan tingkahlaku membuat pertimbangan nilai. TUJUAN/KEGUNAAN Menentukan pencapaian sesuatu pembelajaran. Untuk membuat Memberi maklumat bagi tentang pencapaian dan objektif dalam pembelajaran, kaedah mengajar dan kurikulum. BENTUK Pemerhatian. Ujian lisan. Bertulis. Set ujian bertulis Jadual. markah Gred berdasarkan dan PENILAIAN

perubahan sesuatu menentukan aspek tingkah laku.

pengelasan pencapaian kedudukan pembelajaran.

dengan dan gred.

teknik perangkaan.

[ipgksm]

Page 4

PKP3106

CARA/PROSES

Persediaan Ujian. Pntadbiran Pemeriksaan..

Proses pengujian. Merekod markah/gred.

Proses pengukuran. Proses penganalisisan. Proses interprestasi. Melapor. Tindakan.

MASA

Selepas pembelajaran.

Selepas pembelajaran.

Sebelum, semasa, selepas pembelajaran.

LIPUTAN

Terhad

pada Sesuatu

peringkat Dari

sesuatu

sesuatu kemahiran pembelajaran. atau pembelajaran.

pembelajaran tertentu ke seluruh kurikulum.

KEPUTUSAN

Menunjukkan prestasi kemahiran penguasaan pembelajaran yang spesifik.

Menunjukkan atau relatif.

Menunjukkan keseluruhan tetapi tidak semestinya seorang membayangkan kebaikan individu.

sesuatu pencapaian secara pencapaian

Pelbagai Cara Pengumpulan Maklumat[ipgksm] Page 5

PKP3106

Cara Pengumpulan Maklumat Rekod atau laporan Latar belakang keluarga Kesihatan murid Prestasi akademik dahulu Minat murid

Penerangan Laporan-laporan oleh para memberi berkaitan

yang

dibuat akan boleh

profesional banyak murid yang

maklumat

digunakan oleh guru Guru merujuk kepada laporanlaporan lebih murid. Dilihat melalui rekod profil murid, rekod anekdot atau pun buku laporan prestasi murid. Membantu guru menilai secara jangka panjang dan memberi maklumat tentang pencapaian murid

tersebut menyeluruh

untuk berkaitan

mendapat satu gambaran yang

dalam

semua

mata

pelajaran. Guru dapat mengetahui tahap kesihatan dan minat murid. Sampel kerja

Salah satu sumber maklumat yang sedia ada berkaitan murid adalah yang dalam sampel-sampel dihasilkan mata oleh pelajaran semasa kerja murid yang sesi

diikutinya di sekolah.

Dilakukan

pengajaran dan pembelajaran. Guru membuat analisis sampel kerja.[ipgksm] Page 6

PKP3106

Untuk

mengetahui

kelebihan

dan kekurangan murid dalam mata pelajaran yang dipelajari. Pengujian

Guru

boleh

mendapat

tahu

Ujian rujukan norma Ujian rujukan kriteria Inventori tidak formal Kuiz Probe Analisis tugasan Analisis ralat

tahap kebolehan murid dengan mentadbirkan ujian-ujian kepada murid. Pengujian ditadbirkan dengan pelbagai cara mengikut apakah tujuan sebenarnya guru. Nama yang diberikan kepada sesuatu

ujian

biasanya

menunjukkan tujuannya. Ujian rujukan kriteria : Ujian untuk mengukur yang sama telah ada diajar kemahiran

boleh dianggap sebagai telah dikuasai murid.

Ujian rujukan norma : murid yang dalam telah

Ujian

yang membandingkan prestasi sesuatu mengambil ujian dengan pencapaian orang ujian yang sama.

Kuiz : telah

Ujian yang dijalankan disampaikan apa yang untuk telah

sebaik sahaja sesuatu pelajaran menguji sama ada murid telah memahami diajar.

Probe

: Kalau seorang guru

ingin tahu sama ada murid boleh[ipgksm] Page 7

PKP3106

menjalankan sesuatu tugasan atau ujian dalam keadaan yang lain, dia boleh memberi tugasan atau ujian yang sama tetapi dengan sedikit pengubahsuaian seperti memberi penyampaian yang probe.

berlainan.

Guru

sebenarnya telah menjalankan Analisis tugasan :

melibatkan satu siri kemahiran kecil yang perlu dilakukan oleh murid dengan jayanya.

Analisis ralat belum murid kesilapan kemahiran dikuasainya dikuasainya kerap bagi yang

: petunjuk apabila melakukan sesuatu belum

tentang kemahiran yang masih

Pemerhatian

Pemerhatian merupakan satu kaedah yang selalu dijalankan oleh para profesional atau guru untuk mengumpul maklumat, tingkah khususnya berkaitan

laku seseorang murid.

Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan beberapa dan cara terdapat untuk

merekodkan hasil pemerhatian. Soal selidik Bertujuan sesuatu[ipgksm]

mengenalpasti masalah supayaPage 8

PKP3106

penyelesaiannya

boleh

dirangka, memahami sesuatu fenomena dengan lebih jelas, serta mengumpul maklumat tentang isu tersebut. Dijalankan terhadap ibu bapa murid pemulihan, guru pemulihan, guru kelas ataupun pihak pihak yang terlibat.

Cara

soal

selidik(selfberkesan jika

administered) memberikan dengan jelas.

responden boleh atau bersedia pendapatnya

Tajuk 2

Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas

Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas melibatkan pengamatan aspek penglihatan, pendengaran ,kinestatik dan taktil. Selain itu kemahiran pembelajaran asas juga meliputi konsepsualisasi dan organisasi yang mana a