soalan exam f4

Click here to load reader

Post on 10-Jul-2016

267 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Ungkapkan 0.003179 dalam bentuk piawai.A B

C

D

E

2. Bundarkan 50 984 betul kepada tiga angka bererti.A B 50 000C 50 980D 50 900E 51 000

3. :A B

C

D

E

4. Ungkapkan sebagai satu nombor tunggal.A B 0.05139C 0.005139D 0.0005139E 0.00005139

5.

A B

C

D

E

6.

A B

C

D

E

7.

A B

C

D

E

F

8. Selesaikan persamaan A B

C

D

E

9. Diberi set semesta = M N, M = {3, 7, 9} dan N = {2, 7, 8}, cari nilai n().A B 3C 5D 6E 8

10.

Rajah 8 menunjukkan sebuah gambar rajah Venn dengan set semest, PQR.

Rajah 8

Rantau berlorek pada gambar rajah Venn mewakili setA B

PR'Q'C

PR'QD

PR'Q'E

PR'Q'

11. Rajah 9 menunjukkan set universal

Rajah 9

Senaraikan semua unsur bagi set (PQ)'.A B {8} C {4, 5}D {1,2,3}E {4,5,9}

12. Yang manakah antara berikut adalah penyataan yang benar?A

atau B 121 ialah gandaan bagi 11 dan 13C

dan D

atau

13. Antara penyataan berikut, yang manakah boleh disimpulkan untuk merangkumi semua kes dengan menggunakan pengkuantiti semua?A Gandaan 6 adalah gandaan 8.B Faktor bagi 6 adalah faktor bagi 24.C Nombor perdana ialah nombor ganjil.D Faktor bagi 6 ialah faktor bagi 9.

14. Premis 1:Jika 2x 5 = 7, maka x = 6

Premis 2:.

Kesimpulan:2x 5 7

Berdasarkan hujah di atas, premis yang paling mungkin adalahA B x = 6C x 6D x 6E 2x = 12

15. Diberi urutan nombor 2, 5, 10, 17, yang mengikut pola berikut

2 =

5 =

10 =

17 =

Buat satu kesimpulan umum untuk pola nombor di atas,A B

C

D

E

Jawab semua soalan

1Kembangkan yang berikut dan ringkaskan.(a) (x + 4)(x + 7)(b)

[4 markah]

2Faktorkan selengkapnya.(a)

(b)

[5 markah]

3

Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta, = PQ R. Pada rajah di ruang jawapan, lorek set(a) PR(b) P

[ 3 markah ]

Jawapan:(a)

(b)

4

Diberi:

ialah integer}P = {x : x ialah nombor perdana}Q = {x : x ialah nombor gandaan 6}R = {x : x ialah faktor bagi 100}[8 markah]

(a) Senaraikan setiap elemen yang terdapat dalam set, P, Q dan R.

_________________________________________________P = _________________________________________________Q = _________________________________________________R = _________________________________________________

(b) Senaraikan elemen dalam setiap set yang berikut:

(i) __________________________________________________(ii) _________________________________________________(iii) ________________________________________________(iv) _____________________________________________

5Selesaikan persamaan kuadratik berikut:

3 x = 5 2x (x 1)[ 4 markah ]Jawapan:

6(a) (i) Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu.

Semua garis lurus mempunyai kecerunan positif.

(ii) Tuliskan akas bagi implikasi berikut.

Jika x = 4, maka x = 16.

(b) Lengkapkan penyataan majmuk di ruang jawapan dengan menulis perkataan 'atau' atau 'dan' untuk membentuk satu penyataan benar.

(c) Tulis Premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut:

Premis 1:Jika A ialah satu nombor ganjil, maka 2A ialah satu nombor genap

Premis 2:

Kesimpulan:23 ialah satu nombor genap.

(d) Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 1, 7, 17, 31, ... yang mengikut pola berikut:

1 = ( 2 l ) 1

7 = ( 2 4 ) 1

17 = ( 2 9 ) 1

31 = ( 2 l6 ) 1

[6 markah]

Jawapan:(a) (i) ___________________________________________________

(ii) ___________________________________________________

(b) 23 = 6 ____________ 5 0 = 0

(c) Premis 2:____________________________________________

(d) Kesimpulan:__________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT