sainstahun3 exam

of 15/15
SULIT NAMA : ________________________________________ SK SEBOBOK, BAU PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2012 YEAR 3 018 / SCIENCE SN / 018 May 1 Hour 15 Minutes JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 2 Bahagian. Bahagian A berbentuk objektif dan Bahagian B berbentuk struktur. 2. Jawab semua soalan. 3. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. 1

Post on 21-Nov-2015

228 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sains

TRANSCRIPT

NAMA : ________________________________________

SK SEBOBOK, BAU

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2012YEAR 3018 / SCIENCE SN / 018 May1 Hour 15 Minutes

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 2 Bahagian. Bahagian A berbentuk objektif dan Bahagian B berbentuk struktur.2. Jawab semua soalan.3. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelahSN @ 2012 SK SEBOBOK, BAU SULITSULIT

1

Section ACircle the correct answer.Bulatkan jawapan yang betul.

1. The diagram below shows different types of animal.Rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis haiwan.

What is the similarity of these animals?Apakah persamaan haiwan-haiwan ini?A. They have shellsMempunyai cengkerangB. They have four lengsMempunyai empat kakiC. They have hornsMempunyai tanduk

2. Which of the following is an external feature of a duck?Antara yang berikut, yang manakah ialah suatu ciri luaran itik?

A. Beak / ParuhB. Whiskers / MisaiC. Horn / Tanduk

3. The following animals can be grouped together.Haiwan berikut boleh dikumpulkan bersama. Lion / singa Tiger / Harimau Chicken / Ayam

What are their common characteristic?Apakah ciri sepunya bagi haiwan-haiwan ini?A. They have featherMempunyai bulu pelepahB. They have beaksMempunyai paruhC. They have clawsMempunyai kuku cengkam

4. Which of the following animals has four legs and a hair?Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai empat kaki dan rerambut?

A. Duck / ItikB. Elephant / GajahC. Snake / Ular

5. The diagram below show a squarell Rajah di bawah menunjukkan seekor tupai.

X

Name the part labelled X.Namakan bahagian yang berlebel X.A. Fur / BuluB. Tail / EkorC. Leg / Kaki

6. The following shows the external of animal Z.Berikut menunjukkan ciri-ciri luaran bagi haiwan Z. Horn / Tanduk Four legs / empat kaki Fur / Bulu

Which of the following is animal Z?Antara yang berikut, yang manakah ialah haiwan Z?A. Goat / KambingB. Bear / BeruangC. Chicken / Ayam

7. What is the diffrence between a fish and a horse?Apakah perbezaan antara ikan dan kuda?

A. The fish has furIkan mempunyai buluB. The horse has no legsKuda tidak mempunyai kakiC. The fish has scalesIkan mempunyai sisik

8. What is the similarity between an eagle and butterfly?Apakah persamaan antara burung helang dan rama-rama?

A. Both have hornsKedua-duanya mempunyai tandukB. Both have wingsKedua-duanya mempunyai sayapC. Both have four legs Kedua-duanya mempunyai empat kaki.9. The diagram shows a plant.Rajah ini menunjukkan sebatang tumbuhan.

M

Identify the part labelled M.Kenal pasti bahagian berlebel MA. Leaf / DaunB. Fruit / BuahC. Stem / Batang10. Which of the following plants live on water?Antara tumbuhan berikut, yang manakah hidup di air?

11. The following shows the externel features of plant X.Berikut menunjukkan ciri-ciri luaran tumbuhan X. Produces flowersMenghasilkan bunga Has soft stemMempunyai batang lembut Has oval-shaped leavesMempunyai daun berbentuk bujur

What is plant X?Apakah tumbuhan X?A. Balsam plantPokok keembungB. Aloe veraLidah buayaC. FermPaku pakis

12. Which of the following plants has a woody stem?Antara tumbuhan berikut, yang manakah mempunyai batang berkayu?A. Yam plantPokok keladiB. Rubber treePokok getahC. Papaya treePokok betik

13. Which of the following can be grouped together with ferm?Antara yang berikut, yang manakah boleh dikumpulkan bersama dengan paku pakis?A. Papaya tree / Pokok BetikB. Mushroom / CendawanC. Mango tree / Pokok Mangga

14. Which of the following objects can be attracted by a magnet?Antara objek berikut, yang manakah boleh ditarik oleh magnet?A. Paper / KertasB. Book / BukuC. Nail / Paku

15. What will happen when the following magnets are placed near to ech other?Apakah yang akan berlaku apabila magnet berikut diletakkan berdekatan satu sama lain?

S N N S

A. Attract each otherMenarik antara satu sama lainB. Repel each otherMenolak antara satu sama lainC. No changesTiada perubahan

16. A strong magnet ____________ .Suatu magnet yang kuat ______________________ .A. Can attract more nailsBoleh menarik lebih banyak pakuB. Is smaller in sizeBersaiz kecilC. Cannot be repelled by other magnets.Tidak dapat ditolak oleh magnet lain

17. What is the fuction of magnet in the compass?Apakah fungsi magnet dalam kompas?A. To lift light thingsUntuk mengangkat benda ringanB. To show directionsUntuk menunjukkan arahC. As a decorationSebagai perhiasan

18. The diagram below shows two magnets that repel each other.Rajah di bawah menunjukkan dua magnet yang menoloak antara satu sama lain.

P QWhich of the following is true?Antara yang berikut, yang manakah benar?PQ

A.NorthUtaraNorthUtara

B.SouthSelatanNorthUtara

C.NorthUtaraSouthselatan

19. The diagram below shows a magnet.Rajah di bawah menunjukkan satu magnet.

What is the type of type of the magnet?Apakah jenis magnet itu?A. Bar / BatangB. Horseshoe / Ladam kudaC. Ring / Gelang

20. The following diagram shows three magnets.Rajah berikut menunjukkan tiga magnet.

Arrange the magnet from the strogest to the weakest.Susun magnet daripada yang paling kuat kepada yang paling lemah.A. X,Y,ZB. Z,Y,XC. Y,X,Z

Section B (30 Marks)1. Name the body parts of the owl. Namakan bahagian-bahagian badan burung hantu.

2. Group the animals shown below. Kelaskan haiwan-haiwan yang ditunjukkan di bawah.

.............................Kertas soalan tamat.......................

3. Answer all the following questions.Jawab semua soalan yang berikut.

___________________________________________________________________

4. Group the plants according to their external features.Kelaskan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri luarnya.

5. Group these objects correctly.Kumpulkan objek-objek ini dengan betul.

Atrracted by magnetDitarik oleh magnetNot attracted by magnetTidak ditarik oleh magnet

6. Answer all questions.Jawab semua soalan.

1) Write in the table to show what is observed in the picture above.Tuliskan pada jadual untuk menunjukkan apa yang diperhatikan dalam gambar di atas.Magnet / MagnetXY

Number of paper clips attractedBilangan klip kertas yang dtarik

2) What is kept the same?Apakah yang ditetapkan?The ( size , type ) of magnets.(Saiz , Jenis ) magnet.

3) What is changed?Apakah yang diubah?The ( size , type ) of magnets.(Saiz , Jenis ) magnet.

4) Different magnets have ( different , similar ) strengths.Magnet yang berbeza mempunyai kekuatan yang ( berbeza , sama )

5) What is the difference in the number of paper clips attracted by the two magnets?Apakah perbezaan dalam bilangan klip kertas yang ditarik oleh dua magnet itu? = 6) Which magnet do you thik stronger?Pada pendapat kamu, magnet manakah yang lebih kuat?

.................kertas soalan tamat.......................