maths exam

Click here to load reader

Post on 05-Dec-2015

228 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematik

TRANSCRIPT

1. (a) Pada ruang jawapan, tandakan () pada jawapan yang betul. In the answer space, mark () for the correct answers.

(3 markah/marks)

Jawapan / Answer:

35 12

9

(iii) 32

(b) Hitung setiap yang berikut. Calculate each of the following.

(i)

(ii)

(4 marks/marks) Jawapan / Answer :

(i)

(ii)

(c) Hitung dan ungkapkan jawapan dalam nombor perpuluhan. Calculate and express the answer as a decimal.

(3 markah/marks)

Jawapan / Answer :

2. (a) Nayatakan bilangan sebutan bagi setiap ungkapan algebra yang berikut. State the number of terms for each of the following algebraic expression.

(3markah/ marks)

Jawapan / Answer :

(i)

(ii)

(iii)

(b) Selesaikan yang berikut. Solve the following.

(i)

(ii)

(iii)

(4 markah/marks)

Jawapan / Answer :

(i)

(ii)

(iii)

(c) Selesaikan yang berikut. Solve the following.

(i)

(ii)

(3 markah/marks)

Jawapan / Answer :

(i)

(ii)

3. (a) Permudakan setiap nisbah yang berikut. Simplify each of the following ratios.

(i) RM6 : RM15 : RM21

(ii) 0.8m : 2m : 1.6m

(iii) 18 bulan : 2 tahun : 3.5 tahun18 months : 2 years : 3.5 years

(3 markah/marks)

Jawapan / Answer :

(i)

(ii)

(iii)

(b) (i) Diberi , cari nilai . Given , find the value of .

(ii) Sejumlah wang dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut nisbah Beza antara bahagian terbesar dengan bahagian terkecil ialah RM36. Cari jumlah nilai wang itu. A sum of money is divided into three shares in the ratio . The difference between the largest and the smallest shares is RM36. Find the total amount of the money.

(4 markah/marks)

Jawapan / Answer :

(i)

(ii)

(c) Dalam rajah di bawah, dan ialah garis lurus. In the diagram. and are straight lines.

Cari perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu. Find the perimeter, in cm, of the whole diagram.

(3 markah/marks)

Jawapan / Answer :

4. Dengan menggunalan jangkan lukis dan pembaris sahaja, By using only compass and ruler,

(a) Bina . Construct .

(3 markah/marks)

Jawapan / Answer :

(b) BIna bahagi dua sama . Construct the bisector of .

(3 markah/marks)

Jawapan/Answer :

(c) Bina sebuah segi tiga dengan , cm dan cm. Construct a triangle where , cm and cm.

(4 markah/marks)

Jawapan/Answer :

5. (a) Rajah di bawah menunjukkan suatu satah Cartes. The diagram shows a Cartesian plane.

Nyatakan koordinat bagi titik dan . State the coordinates of the points and .

(3 markah/marks)

Jawapan/Answer :

( , )

( , )

( , )

(b) (i) Nyatakan skala pada setiap paksi dalam satah Cartes yang berikut. State the scale of each axis in the following Cartesian plane.

Jawapan / Answer :

(a) Paksi : - axis :

(b)Paksi : axis :

(ii) Cari koordinat titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan titik (2 , 3) dan ( , 3). Find the coordinate of the midpoint of the straight line joining the points (2 , 3) and ( , 3).

(4 markah/marks)

Jawapan / Answer :

(c) Cari jarak di antara titik (10 , 4) dan .Find the distance between the points (10 , 4) and .

(3 markah/marks)

Jawapan / Answer :

6. (a)Tentukan lokus bagi setiap objek bergerak. Isi petak kosong di ruang jawapan dan . Determine the locus of each moving object. Fill inthe blanks in the answer space and .

Satu garis lurus mencancang A vertical straight line

Satu lengkok bulatan An arc of a circle

Satu garis lurus condong A slanting straight line

(3 markah/marks)

Jawapan / Answer :

(i) Satu titik air yang jatuh dari paip. A drop of water from a tap.

(ii) Hujung hidung seorang budak yang menaiki sebuah eskalator yang bergerak. The tip of a boys nose when he is standing on a moving escalator.

(iii) Satu titik pada ladung sebuah bandul yang berayun. A point on the bob of a swinging pendulum.

(b) Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah segi empat sama dengan pusat dan bersisi 5 cm. dan adalah dua titik yang bergerak di dalam rajah itu.The diagram in the answer space shows a square with centre and sides of 5 cm. X and Y are two moving points in the diagram.

(i) ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik dan titik adalah Sama. Nyatakan lokus dengan menggunakan huruf. L is the point which moves such that it is always equidistant from point Q and point S. By using letters in the diagram, state the locus L.

(ii) Bina lokus bagi Construct the locus of (a) titik dengan keadaan jaraknya sentiasa 2.5 cm dari titik the point X such that it is always 2.5 cm from point O.

(b) titik dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis dan garis . the point Y such that it is always equidistant from lines TV and UW.

(iii) Tandakan dengan simbol , semua persilangan bagi lokus dan lokus . Mark with symbol , all the intersections of the locus of X and the locus of Y.

(4 markah/marks)

Jawapan / Answer :

(i)

(c) Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah segi empat sama yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. dan adalah dua titik yang bergerak di dalam rajah itu.The diagram in the answer space shows a square drawn on a grid of equal squares with sides of 1 unit. X and Y are two moving points in the diagram.

Pada rajah di bawah,On the diagram below,

(i) bina lokus bagi construct the locus of (a) titik dengan keadaan jaraknya dari titik sentiasa 4 unit.the point X such that its distance from point P is always 4 units.

(b) titik dengan keadaan jaraknya dari garis sentiasa 5 unit.the point Y such that its distance from the line is always 5 units..

(ii) tandakan dengan simbol , persilangan bagi lokus dan lokus .mark with symbol , the intersection of the locus of X and the locus of Y.

(3 markah/marks)

Jawapan / Answer :

7. (a) Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan. He diagram shows a circle.

Padankan bahagian-bahagian bulatan dengan nama yang betul. Match the parts of the circle with the correct names.

(3 markah/marks)

Jawapan / Answer :

(i)Lengkok minorMinor arcGaris Line OP

Garis RadiusTitik Point O

(ii)

Garis CentreLengkung PQCurve PQ

(iii)

(b) (i) Rajah di bawah menunjukkan sebuah sektor bulatan. The diagram shows a sector of a circle.

Cari perimeter, dalam cm, sektor itu. Find perimeter, in cm, of the sector. [Guna/Use ]

Jawapan / Answer :

(ii) Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi tiga sama sisi yang bergabung dengan sebuah semibulatan. The diagram shows an equiateral triangle which is joined to a semicircle.

Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu. Calculate the perimeter, in cm, of the whole diagram. [Guna/Use ]

(4 markah/marks)

Jawapan / Answer :

(c) Rajah di bawah menunjukkan dua buah bulatan yang berpusat sepunya . Jejari bagi bulatan yang lebih besar itu ialah 35 cm. The diagram shows two circles which have a common centre The radius of the larger circle is 35 cm.

Cari luas, dalam cm2, kawasan berlorek. Find the area, in cm2, of the shaded region. [Guna/Use ]

(3 markah/marks)

Jawapan / Answer :

8. (a) (i) Dalam rajah di bawah, pentagon ialah imej bagi pentagon di bawah suatu translasi. In the diagram below, pentagon Q is the image of pentagon P under a translation. Huraikan translasi itu. Describe the translation.

(1 markah/mark)

Jawapan / Answer :

(ii) Rajah di bawah menunjukkan grid segiempat. Lukis imej segitiga dibawah pantulan garisan . The diagram above shows a square grid. Draw the image of triangle P under a reflection in the line UV.(2 markah/marks)

Jawapan / Answer :

(b) (i) Nyatakan koordinat imej titik di bawah putaran 900 lawan arah jam pada pusat putaran (5 , 6). State the coordinatres of the image of point A under a rotation through 900 anticlockwise about (5 , 6).

(1 markah/mark)

Jawapan / Answer :

(ii) Lukis imej segitiga di bawah putaran 900 ikut arah jam pada pusat putaran titik Draw the image of triangle S under a rotation through 900 clockwise about point A.

(2 markah/marks)Jawapan / Answer :

(iii) Dalam rajah di rung jawapan, segitiga ialah imej bagi segitiga di bawah satu putaran 900 ikut arah jam. Pada rajah itu, tandakan pusat putaran sebagai . EFG is the image of triangle EFG under a clockwise rotation of 900. On the diagram, mark the centre of rotation as P.

(1 markah/mark)

Jawapan / Answer :

(c) Tentukan sama ada setiap p