exam manual

of 40 /40
TAKLIMAT SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT POLITEKNIK PADA 12 NOVEMBER 2012 FIRST TIME LOGIN NO. KP: Password: abcdef PAPARAN PENSYARAH

Author: dtkcrow

Post on 14-Nov-2015

230 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

taklimat sistem pengurusan maklumat politeknik.Menu ini kebiasaannya di BUKA dan di TUTUP oleh Pegawai Peperiksaan Politeknik. Pada setiap semester, perlu dikemaskini. Tetapi bagi status Keputusan Peperiksaan Akhir, klik TIDAK PAMER KEPADA PELAJAR/PENGGUNA selagi keputusan peperiksaan belum rasmi. PAMER MESYUARAT JAWATANKUASA PEPERIKSAAN 1. Klik Pamer Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan2. Pilih Jabatan yang terlibat 3. Pilih Kelas Semasa. Contoh DAT2A. Jumlah 4. Paparan pelajar bermasalah akan muncul sekiranya5. Keputusan setiap pelajar bermasalah ini bolehpelajar.  ** Semua maklumat berkaitan dengan pelajar dakursus, status HHP dan lain‐lain 

TRANSCRIPT

 • TAKLIMATSISTEMPENGURUSANMAKLUMATPOLITEKNIKPADA12NOVEMBER2012

  FIRSTTIMELOGINNO.KP:Password:abcdef

  PAPARANPENSYARAH

 • PAPARANPELAJAR

  PendaftaranpelajarseniorLOGINNO.KP:Password/No.Pend:nombormatrikpelajar(hurufkecil)**Bolehdaftarsehariselepasbayaryuran.DaftarHEPdahulubarubolehDaftarKursus.UntukstudentbaruLapordiriHEP**selalunyadibuka2mingguawal

 • IDAFTAR:MENUPENDAFTARANKURSUS

  KlikDaftaruntukpendaftarankursussemasa.Paparandibawahakanmuncul

  BagipelajaryangtiadaKursusMengulangdanmengikutsemestersepertibiasa,Pelajarbolehmendaftarkursusmengikutsenaraikursusjabatandansemester.Tiadakelasdiberisemasapendaftarankursus.

  TetapibagipelajaryangmempunyaiKursusMengulang,merekaperlumenyusunjadualterlebihdahulubarubolehmendaftarsupayatiadapertindihanberlaku.Sekiranyapelajartidakdapatmenyusunjadual,bolehmemintabantuandaripadapenasihatakademik.Kursustersebutautomatikditandabermaksudpelajarperlumengambilkursustersebutpadasemesteritu.

  BagiKursusPraSyarat,akandiwarnakanBIRUsehinggakursusyangsepatutnyadiambilkemudianbarupelajarbolehmemilihkursustersebut.Contoh:KursusAR201,pelajarperlululusAR101.

  Bagikursusyangsudahlulus..akanadaditulisLULUSdihujungnamakursus.

  KursusPrasyaratKursusLULUS

 • Paparanpelajaryangtelahmendaftar.

  Sekiranyapelajaringinmenbatalkankursus..KlikmenuDeleteKursus.Tandakankursusyangingindibatalkan,kemudianklikBatalPendaftaran.

  KlikuntukDAFTARKursussekiranyapelajaringinmendaftarkursusyanglain.

  Prosesiniakanberlangsungpadaawalsemestermengikuttakwimakademikpoliteknik.AdministratorakanbertanggungjawabuntuksetbutangON/OFFDaftar.PelajartidakbolehmendaftarlagiselepasAdministratorOFF.

 • PAPARANMENUIDAFTARPENSYARAH/ADMINISTRATOR

  SetbutangON/OFFDaftar

  AdministratoryangbertanggungjawabuntukON/OFFbutangdaftarini.Sekiranyatempohdaftar&gugurtelahtamat,[email protected]

  JugaperluOFFLAPORDIRIPA&DELETEKURSUSPAbagimengawalprosesdaftar&gugurolehPAterutamadiakhirsemester.

  Setpenyelarasuntukpenyelarasjabatan..bagimengawalPAdaftar&gugurkursus(terutamanya)..SetbutangON/OFFdaftar..OFFlapordiriPA,deletaKURSUSPA..

 • SETPENYELARASSetpenyelarasdilakukanbertujuanuntukpembahagiankerjakepadapenyelarasyangdilantik.TerutamapadabahagianADMINISTRATOR.

  KEMASKINIPELAJARBERHENTI/TANGGUH

  Sekiranyaterdapatpertambahanpelajaryangberhenti/tangguh,didapatiruangdaftarkursusberwarnadanmempunyainilai.Kemaskinisekalisahaja.

  Senaraipelajarterkiniyangberhenti/tangguh

 • PaparanPendaftaranKursusMengikutKelas

  DigunakanuntukpendaftarankursusolehPA

  SemakanPendaftaranKursusMengikutKelas

  Senarainamapelajaryangdaftarsemuakursuspadasemestertersebutmengikutkelasyangdipilih.

 • MENUADMINPENDAFTARAN/GUGURKURSUS

  [email protected]tamayangmempunyaikes.

  SENARAIPELAJARMENDAFTARKURSUS

  1. MasukkanKodkursusdanSeksyen(mewakilikelasanda).ContohJJ2072. Semuakelasyangmengambilkursusiniakanmuncul.3. Pensyarahkursusakanmemilihsendiripelajaryangmasukkelasmereka.Selalunyamengambil

  masa2minggupembelajaranbagimemastikanpelajaryangmasukkelas.4. KlikPILIHdantekanbutangSIMPAN.

 • **Sekiranyapelajarandatelahdiambilolehpensyarahlain,prosespembatalanpemilihanpelajarhanyabolehdibuatolehpensyarahtersebutsahaja.

  CETAKSENARAIKEHADIRAN

  KlikS1sekiranyapelajartersebutdiambilolehpensyarahlain.Hanyadiasahajayangbolehbatalkan.Namapensyarahtersebutakanmuncul.

 • PROSESDAFTARKETIDAKHADIRANPELAJAR

  1. Masukikuttarikhkuliahdanjampertemuan.2. Tandakanpelajaryangtidakhadirsahaja.Masukkancatatan.3. Simpan

  KliksemakanKehadiranPelajar/DeleteDatakehadiranPelajaruntuksemakan

 • SEMAKANKETIDAKHADIRANPELAJAR/DELETEDATAKETIDAKHADIRANPELAJAR

  Menuiniamatbergunabagimenentukanpelajarlayakuntukmasukfinalatautidak.Suratpemberitahuanakanterusdikeluarkandanbolehdiprint.

  PenasihatAkademikbolehmenyemakpelajaryangbolehkurang80%tetapipensyarahkursusperlumasukkandatapelajartidkahadir.

 • MENUPAPARANIEXAM

 • LANTIKAN/BATALKANLANTIKANPENSYARAHBIASAIKUTKATEGORI

  1. Pilih/Batalpensyarahpenyelarasjabatan2. Kemaskini.

 • SETSESISEMASA

  Setkansesisekiranyakitanaklihatprosessemestersebelumnya.

 • DAFTARBARU/EDITTARIKHDAFTARMODUL/PEPERIKSAAN

  MenuinikebiasaannyadiBUKAdandiTUTUPolehPegawaiPeperiksaanPoliteknik.Padasetiapsemester,perludikemaskini.

  TetapibagistatusKeputusanPeperiksaanAkhir,klikTIDAKPAMERKEPADAPELAJAR/PENGGUNAselagikeputusanpeperiksaanbelumrasmi.

  **PENTINGKliktidakpamersekiranyaresulttidakrasmilagi

 • UTILITIKegunaanutilitiadalahuntukmencaripelajar.

  CONTOH

 • KEMASKINI/TAMBAHJENISPENILAIAN

  Kalaunakdaftarbarupenilaianbaru,KLIKDAFTARBARUkemudianisidansimpan

  CONTOH

 • KEMASKINI/TAMBAHKURSUS Pilihkodawalankursus:cthCuntukawam Edit/tambahkursus,kemudianklikkemaskini

  Sekiranyakursusinitidakditawarkanuntuksemesterini,janganpadam..EDITsahaja..klikTIDAKDITAWARKAN

 • TAHANKEPUTUSANPELAJAR

  1. Kliktahankeputusanpelajar2. Tuliscatatandankemaskinirekod.3. Makapadapaparanpelajar,keputusanpelajarakanditahandanterdapatcatatantertera.4. Batalkansekatansekiranyapelajartelahselesaikanmasalah.

 • KEMASKINIDATA

  Kemaskinidatainiperludilakukanuntuksetiappelajar.Ianyapentingbagimemastikanjamkreditpelajartersebutcukupuntukgraduat.

  KLIKDAFTAR

  Daftar..untukmasukkanjamkreditpelajartetapibolehdisalinterusuntuksetiappelajar.

  Untukeditpukal..kenemasukkanjamkreditsetiappelajar,terutamabagijamkredityangpelbagai.

  EditJamkreditminimumpelajarcarianpelajar,editikutpelajaryangdicarisahaja.

 • Baginilaijamkredityangsamauntuksemuapelajar,masukkannilaijamkreditpelajaryangpertamadantekanENTER.Ianyaakanautomaticdisalin.Paparaniniakanmuncul.

  Setelahselesaidikemaskini,kelastersebutakanhilangdarisenarai.

  **PERINGATAN:JumlahjamkredityangdimasukkantidaktermasukdenganJAMKREDITLATIHANINDUSTRI.Tetapiianyatermasukjamkredityangdipindahkan(transfercredit).

  TANGGUHKURSUS/DROPKURSUS

  1. KlikpadaTangguhKursus/DropCoursesdimenuKEMASKINIDATA.2. MasukkannomborpendaftaranpelajardanCARI.3. PilihkursusyangingindiDROP.4. KlikDropKursus.

 • MENUPINDAHANKREDIT/TRANSFERCREDIT(TC)

  1. KlikpadaPindahanKredit/TransferKreditdimenuKEMASKINIDATA.2. MasukkannomborpendaftaranpelajardanCARI.3. PilihkursusyangingindiPINDAHKREDIT4. KlikKemaskini.

 • MENUDAFTARPENILAIANPA/PB

  DAFTARMARKAHCLO/PLOikutMQA

  1. KlikDaftarMarkahCLO/PLOikutMQA2. Senaraikursusakanmunculmengikutpensyarahmasing.3. Klikpadanamakursus.

  4. Paparandibawahakanmuncul.

  5. Masukkanbilanganujian/kuiz/tugasan/Amalibagikursustersebut.6. Silanyatakanperatuskeseluruhanpenilaianmengikutsilibus.

  7. Tentukanpembahagianmarkahbagisetiapujian/kuiz&tugasankursustersebutbesertadenganbilangansoalanjikakodkursusbaru.

  8. Simpan/kemaskini

  Klikdisini untukmasukkanmarkahbagisetiappenilaianberterusan.

  KliksiniutkmasukkanmarkahPBtetapinilaimarkahadalah100%terus.Pensyarahperlumengirasecara manual dahulu.

 • DAFTARCLODILAKUKANOLEHPENYELARASKURSUS.

  sekalisahajaselagitidakadaperubahahsilibus.EDITjikaperlu

  Contoh:EDIT/DaftarBaruCLO

 • DAFTARPLO

  1. KlikDaftarPLO2. Daftarrekodbaru

  KEMASKINIREKODCA

  **JikatidakregisterakanaderpaparanPADAM,klikpadam.

 • MENENTUKANCLOBAGISETIAPPENILAIANYGDIBUAT

  1. KlikpadaDaftarCLOikutsoalan&penilaian.

  2. Pilihformatpenilaian.3. Daftarbarusekiranyaterdapatpertambahansoalan4. Simpan/Kemaskini

 • DaftarMarkahikutSoalan

  1. DaftarMarkahIkutSoalan2. KlikDAFTARPaparankecilakankeluar..EDITmarkahpelajar.3. SelepasKEYINsemuaPB,KlikSalinmarkahPBkeRekoddaftarMarkahPA/PB

  Contoh:

  Masukkanmarkah&kemaskini.KemudianterusklikDAFTARuntukpelajarseterusnya,databaruakanterpapar.KLIKrefreshselepasKEYIN.Makamarkahpelajarterkiniakanterpapar.Selagitidakrefreshmarkahmasihtidakberubah.

 • DAFTARMARKAHPA&PB1. KlikDaftarMarkahPAdanPB.

  **Markahmestisamadengandatayangdisalin(SalinmarkahPBkeRekoddaftarMarkahPA/PB)

  **Penting:Pastikanandameletakkanstatuspelajarsekiranyaterdapatmasalahataukestertentu.

 • PERSEDIAANPEPERIKSAANAKHIR

  CETAKSENARAIKEHADIRANPEPERIKSAANAKHIR

  Kehadiranikutkelas..yangbertanda**adalahpelajaryangberdaftar

  1. KlikCetakSenaraikehadiranpeperiksaanakhir2. PilihJabatan&kelas3. Paparansenaraikehadiranadalahsecarakeseluruhan.Semuakursusyangterlibatdengan

  pelajarkelastersebutakanterpapar.PERHATIAN:PELAJARYANGBERTANDA**ADALAHPELAJARYANGMENDAFTARKURSUSBERKENAAN.

 • PAMER&CETAKSENARAIKELASUNTUKKEGUNAANSEMASAPROSESPEPERIKSAANAKHIR.MEMUDAHKANPENYELARASMENGETAHUIJUMLAHKELASSEMASAYANGWUJUD.

 • SEMAKAN

  PAPARANSEMAKANPENSYARAHYANGBELUMISIMARKAH

  PAPARANSEMAKANDAFTARKURSUSMENGIKUTJABATAN/KELAS

 • PAMERJUMLAHBILANGANKERTASSOALANYANGPERLUDICETAK

  Senaraicetakuntukkertaspeperiksaanaknirtetapiperkursus.

 • Contoh:StatistikKeputusanPeperiksaanAkhirMengikutJabatan

  Contoh:StatistikKeputusanPeperiksaanAkhirMengikutSemester&Program

 • PROSESKEPUTUSAN

  PaparaninimerujukkepadaMenuProsesyangmasihdiTUTUP.

  PAPARANTAMBAH/EDITTARIKHDAFTARMODUL/PEPERIKSAANDANSESI

  Administratorsbertanggungjawabuntukmembuka/KlikAksesUntukProsesKeputusanDibuka.Kebiasaannyadibuatselepaspeperiksaanberakhir.

 • ApabilaAksesUntukProsesKeputusanDibuka,makapaparanMenuProsesakanberubahsepertidiATAS.

  **Penyelaras/Administartoryangterlibatbolehmemproseskeputusanbagigredbaharu&gredlama.

  1. Klikprosesikutkelas

  2. Masukkankelassemasayangingindiproses.ContohDAD1A

  3. KlikProsesKeputusan

  4. StatusPemprosesankeseluruhanakanterpapar&terdapatPesanan(MessageBox)yangmemberitahupenyelarasDataTelahDiproses.KlikOK.

 • PAMERMESYUARATJAWATANKUASAPEPERIKSAAN(KESELURUHAN)

  1. KlikPamerMesyuaratJawatankuasaPeperiksaan(Keseluruhan).2. PilihJabatanyangterlibat

  3. PilihKelasSemasa.ContohDAT2A.JumlahpelajarLP,KBdanyangbermasalahakanterpapar.

  4. Paparanpelajarbermasalahakanmunculsekiranyaterdapatpelajarbermasalah.

  5. KeputusansetiappelajarbermasalahinibolehdiAksesdenganKLIKpadanomborpendaftaran

  pelajar.

  **SemuamaklumatberkaitandenganpelajardapatdiAKSES.Antaranyakeputusan,pensyarah

  kursus,statusHHPdanlainlain

 • STATUSMENIRU/TIDAKHADIR.

  **UPDATEDIDAFTARMARKAHPB/PA

  PAPARANCETAKLEMBARANMARKAH/MASTERSHEET

  1. PilihJabatan2. MasukkanbilangankursusbagisatupaparankemudianklikCETAK.3. ContohDKA1A4kursus

  Nilaiyangterpaparadalahmerujukkepadabilangankursusyangdiambilolehkelasberkenaan.

 • Contoh:DKA1Abilangankursusdicetakadalah4kursus.Makacetakanyangdibuatakanada2mukasurat.

 • BAGIPENDAFTARANPELAJARYANGPINDAHKEPOLITEKNIK

  1. SETSesiSemasaPelajar.Backdated.

  2. MasukkannomborpendaftaranpelajardanCARI.

  3. KLIKUntukSistemGredLama.

  4. Paparandibawahakanmuncul.

  5. MasukkanKelasSemasa.

 • 6. KLIKDISINIUNTUKTERUSKAN.

  7. Paparaniniakanmuncul.Masukkanmarkah,KlikSIMPANdanProseskeputusanpelajar.

  8. Seterusnyabuatuntuksemesteryanglain.

  Disediakanoleh:

  [email protected]