proposal kjian kwn kakda repaired

Download Proposal Kjian Kwn Kakda Repaired

Post on 26-Dec-2015

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

YUFGUFUTX

TRANSCRIPT

KajiaN TINDAKAN

[KajiaN TINDAKAN] 2014

1.0PENDAHULUANPendidikan khas merupakan salah satu bahagian dalam sistem operasi pendidikan yang memerlukan formula sistem pembelajaran yang khas dan bersesuaian mengikut keperluan kanak-kanak istimewa. Untuk itu semua guru yang terlibat dengan pendidikan khas kanak-kanak istimewa perlu mempunyai kelayakan dan latihan yang professional demi memastikan corak pengajaran yang disampaikan bersesuaian dengan kanak-kanak istimewa. Langkah ini diambil untuk menyediakan peluang latihan professional kepada guru-guru dan mereka yang berminat dalam pendidikan khas kerana sedar kurangnya peluang-peluang seperti ini ditawarkan. Ianya diharap dapat menyumbang kepada pendedahan kepada guru khasnya dan masyarakat tentang pendidikan khas kanak-kanak istimewa.1.1 Refleksi pengajaran dan pembelajaran laluSelain berkomunikasi secara lisan ataupun melalui bacaan, manusia juga berkomunikasi melalui tulisan. Malah bahasa tulisan adalah satu bentuk komunikasi yang paling tinggi dan kompleks. Menulis adalah satu kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. Kemahiran menulis ini mengabungkan aspek-aspek visual, motor dan keupayaan membentuk konsep-konsep.Menurut Hughes, Mercor, Lenz dan Hoffman (1991) tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi. Sebelum seseorang dapat menggunakan tulisan sebagai media untuk berkomunikasi, ia perlu menguasai kemahiran menulis secara mekanis dahulu dan selepas itu barulah ia dapat menulis untuk tujuan berkomunikasi dengan orang lain. Seseorang individu menulis untuk menyatakan idea dan perasaannya atau apa sahaja yang ingin disampaikannya supaya dapat dibaca dan difahami oleh orang lain. Kebanyakkan kanak-kanak bermasalah pembelajaran di kelas Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP) tidak menguasai kemahiran menulis, sama ada tulisan mekanis ataupun tulisan mentalis.Penemuan kepada masalah ini bermula apabila saya memulakan pengajaran kelas dengan menjalankan pengajaran pertama berkenaan dua kemahiran utama iaitu membaca dan menulis terhadap murid-murid kelas Harmony Enam. Pada 13 Julai 2014, penyelidik menjalankan pengajaran tersebut kepada kesemua ahli kelas iaitu seramai enam orang. Semasa peringkat awal pengajaran tersebut, semua murid dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan baik, namun apabila tiba pada langkah yang ketiga dalam pengajaran tersebut iaitu menulis, dua orang murid ini mula menunjukkan kelemahan. Murid mula menulis huruf secara terbalik dan bentuk huruf yang ditulis tidak sama seperti yang ditulis oleh rakan-rakan lain. Selain daripada itu, pada bahagian nama di muka surat hadapan lembaran kerja yang diberikan, nama yang ditulis adalah terbalik daripada nama asal mereka. Sebagai guru, saya ingin memastikan masalah yang yang dihadapi oleh kedua-dua orang murid ini untuk mencari penyelesaian yang secepat mungkin. Saya meneruskan eksperimen kedua saya untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai masalah yang dihadapi oleh dua orang murid saya ini yang bernama Auni dan Izzati. Pada 3 Ogos 2014, penyelidik mengajar tajuk tulisan dan mengariskan kemahiran mengenal, menekap suku kata dan huruf dengan betul kepada semua murid kelas Harmony Enam ini. Dengan menggunakan kad imbasan pada langkah pertama, penyelidik menggunakan kaedah pandang sebut dan semua murid boleh menyebut dan mengenal huruf dengan baik. Apabila diminta menyalin semula huruf yang terdapat pada kad imbasan pada langkah kedua, dua orang murid iaitu Auni dan Izzati gagal berbuat demikian. Berdasarkan pemerhatian penyelidik terhadap mereka, mereka menghadapi masalah dalam motor halus dan koordinasi mata dengan tangan. Mereka tidak dapat menterjemahkan apa yang mereka lihat pada kad imbasan untuk menulis di atas sekeping kertas yang kosong dihadapan mereka. Penyelidik perlu melakukan sesuatu agar dapat menangani masalah yang dihadapi oleh murid-murid ini sekurang-kurangnya mereka dapat membentuk huruf dengan baik dan betul.

2.0 FOKUS KAJIANLangkah seterusnya yang perlu diambil ialah menulis tinjauan dan analisis masalah. Bab kedua ini akan membingcangkan secara lebih terperinci lagi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid yang menjadi responden. Selain itu, penerangan tentang kecacatan yang dialami oleh murid juga turut ditulis.2.1 Tinjauan MasalahMurid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran biasanya mempunyai masalah menulis. Mercer (1985) yang bersetuju dengan pendapat Hidreth (1947) menyatakan bahawa punca utama ialah masalah psikomotor, masalah emosi, kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang lemah. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat, arah tulisan yang tidak betul, terlalu jarak atau terlalu dekat, bercelaru, senget, terlalu menekan ketika menulis dan tulisan berlapis-lapis.Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian yang dibuat oleh saya, kebanyakkan kanak-kanak pendidikan khas masalah pembelajaran ini tidak menguasai kemahiran menulis sama ada tulisan mekanis ataupun tulisan mentalis. Tulisan mekanis menekankan aspek tulisan yang betul, kemas, cantik dan mudah dibaca. Tulisan ini diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah. Tulisan mentalis pula ialah merupakan tulisan yang menunjukkan penglahiran idea, perasaan, memberi maklumat dan juga bercerita. Merujuk kepada masalah yang dilihat, kanak-kanak berkeperluan khas bermasalah pembelajaran menunjukkan penguasaan kemahiran menulis secara mekanis yang sangat lemah. Mereka didapati sukar menulis huruf-huruf dengan betul dan juga menulis huruf yang salah.2.2 Analisis MasalahKemahiran menulis merupakan satu kemahiran yang sukar dan hanya dapat dikuasai melalui pengajaran. Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan menggunakan simbol-simbol atau bentuk grafik iaitu huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang mempunyai hubungan dengan bunyi bahasa dalam pertuturan lisan (Juriah Long et. Al., 1989 : 180-181). Menurut Kamaruddin Hj. Husin, Siti Hajar Hj. Abdul Aziz, dan Arbie Sujud (1996:244), menulis merupakan kegiatan menghasilkan simbol-simbol grafik yang disusun atur berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat-ayat.Masalah yang dihadapi oleh dua orang murid ini ialah penulisan yang tidak kemas dan tidak tersusun serta sukar difahami oleh orang lain. Mereka tidak dapat membentuk huruf dengan betul dan kadangkala menulis sesuatu abjad secara terbalik. Selain daripada itu, murid ini menulis dari kanan ke kiri dan menulis abjad tidak lengkap atau tidak siap. Gabungan daripada semua kesalahan ketika menulis dilakukan oleh murid-murid ini akhirnya menghasilkan satu tulisan yang kabur sehingga sukar untuk dibaca.Masalah khusus bagi kedua-dua murid ini ialah Dysgraphia. Dysgraphia bermaksud seseorang individu yang menghadapi masalah tulisan yang sangat teruk atau ketidakupayaan melaksanakan pergerakan motor yang diperlukan untuk menulis. Antara punca yang dapat dilihat bagi masalah ini ialah dari segi aspek fizikal murid, aspek pembelajaran, aspek pengamatan dan kesukaran dalam koordinasi mata dan tangan.Kaedah yang saya ingin aplikasikan kepada murid-murid ini ialah kaedah surihan. Kaedah ini dapat dilihat dalam Model Pengajaran Fernald yang dipelopori oleh Fernald G. M (1943) dan Helen B. K (1988). Di dalam model ini menerangkan bahawa murid perlu melihat huruf, mendengar murid menyebut huruf, murid menyebut huruf, rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf, rasa permukaan huruf dengan hujung jari, melihat pergerakan tangan semasa melakukan surihan dan mendengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan. Kaedah ini sesuai dilakukan pada kedua-dua murid saya kerana mereka lebih cenderung untuk mendengar arahan guru dan suka melakukan aktiviti.Konklusinya, berdasarkan pemerhatian dan rujukan yang dibuat ini dapat membantu saya lebih memahami masalah tulisan mekanis yang dihadapi oleh murid-murid ini. Selain faktor kecacatan yang dialami, kaedah pengajaran yang diterapkan selama ini juga kurang membantu mereka menguasai tulisan dengan baik. Sorotan literatur (berdasarkan refleksi)Program Integrasi Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran di Malaysia disediakan untuk kanak-kanak kurang upaya termasuklah terencat akal minima, autisme, hiperaktif, masalah bahasa dan pertuturan dan kurang upaya dalam pembelajaran. Ia adalah selaras dengan Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan pendidikan ( Pendidikan Khas 1997 Bahagian 113(2) ) yang menyediakan pendidikan khas dan kemudahan-kemudahan untuk murid bermasalah penglihatan dan perdengaran manakala pendidikan khas integrasi pula adalah untuk mereka yang bermasalah pembelajaran.Berdasarkan perkara di atas, ternyata program ini telah lama di wujudkan bagi membantu golongan kanak-kanak yang berkeperluan khas ini. Salah satu komponen yang di ajar di sekolah ialah kemahiran menulis kanak-kanak ini sendiri. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan tulisan itu sendiri? Juriah Long et. al, 1989 menyatakan bahawa tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan ke dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Tulisan ialah bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi (Kamarudin Hj. Husin, Siti Hajar Hj Abdul Aziz, dan Arbie Sujud, 1996). Mereka juga menyatakan peranan tulisan ialah untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea, fikiran serta perasaan dengan baik, pantas dan cekap. Selain itu, tulisan membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi suku kata, perkataan dan ayat sebag