hak asasi manusia makalah (kwn)

Upload: tania-yuza

Post on 22-Feb-2018

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  1/26

  Daftar Isi

  DAFTAR ISI ............................... 1

  PENDAHULUAN

  A. LATAR BELAKANG ............................... 3

  B. RUMUSAN MASALAH ............................... 3

  D. TUJUAN MASALAH ............................... 3

  PEMBAHASAN

  A. PENGERTIAN HAM ............................... 4

  B. MACAM-MACAM HAM ............................... 6

  C. PERATURAN DAN PENEGAKKAN HAM ............................... 7

  D. PELANGGARAN HAM OLEH NEGARA ............................... 14

  E. CONTOH KASUS PELANGGARAN HAM ............................... 18

  F. KONFLIK ............................... 19

  KESIMPULAN DAN SARAN

  A. KESIMPULAN DAN SARAN ............................... 24

  DAFTAR PUSTAKA

  1

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  2/26

  HAK ASASI MANUSIA MAKALAH

  Disusun guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah

  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

  OlehTania Yua Put!i

  ""#$"%'"

  (PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN NEGARA)

  2

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  3/26

  *AKULTAS KEDOKTERAN UNI+ERSITAS RIAU

  PEKAN,ARU-RIAU

  PENDAHULUAN

  A. LATAR ,ELAKANG

  Se/a!a 01!mal k1nse2 mengenai Hak Asasi Manusia lahi! tanggal "# 3 "& 3

  "'4$. ketik P,, mem2!1klami!kan Dekla!asi Uni5e!sal Hak 3 hak Asasi Manusia6

  7ang 8i8alamn7a memuat 9# 2asal 8an sa/a!a eks2lisit mene!angkan :ah;a Hak

  Asasi Manusia a8alah sesuatua 7ang melekat 2a8a manusia se

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  4/26

  PEMBAHASAN

  HAK ASASI MANUSIA

  I. Penge!tian Hak Asasi Manusia

  Sa/a!a 01!mal k1nse2 mengenai Hak Asasi Manusia lahi! 2a8a tanggal

  "# Desem:e! "'4$6 ketika P,, mem2!1klami!kan Dekla!asi Uni5e!sal HAM.

  Yang 8i8alamn7a memuat 9# 2asal6 7ang kesemuan7a mema2a!kan tentanghak 8an ke;a

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  5/26

  hak asasi manusia a8alah hak-hak 7ang 8imiliki manusia semata-mata

  ka!ena ia manusia. Umat manusia memilikin7a :ukan ka!ena 8i:e!ikan

  ke2a8an7a 1leh mas7a!akat atau :e!8asa!kan hukum 21siti06 melainkan

  semata-mata :e!8asa!kan ma!ta:atn7a se:agai manusia.

  M e ! i a m , u 8 i a ! 8 < 1

  hak asasi manusia a8alah hak 7ang 8imiliki manusia 7ang telah 8i2e!1leh8an 8i:a;an7a :e!samaan 8engan kelahi!ann7a 8i 8alam kehi8u2an

  mas7a!akat. Diangga2 :ah;a :e:e!a2a hak itu 8imilikin7a tan2a

  2e!:e8aan atas 8asa! :angsa6 !as6 agama6 kelamin 8an ka!ena itu :e!si0at

  uni5e!sal.

  Mengenai 2e!kem:angan 2emiki!an hak asasi manusia6 Ahli hukum

  Pe!an/is6 Ka!el +asak mengemukakan 2e!

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  6/26

  atau (hak :e!sama). Hak-hak ini mun/ul 8a!i tuntutan gigih nega!a-nega!a

  :e!kem:ang atau Dunia Ketiga atas tatanan inte!nasi1nal 7ang a8il.

  Melalui tuntutan atas hak s1li8a!itas itu6 nega!a-nega!a :e!kem:ang

  menginginkan te!/i2tan7a suatu tatanan ek1n1mi 8an hukum inte!nasi1nal

  7ang k1n8usi0 :agi te!

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  7/26

  gC Hak untuk 2e!a8ilan 7ang in8i2en8en 8an t i8ak memihak

  hC Hak untuk 2!a8uga tak :e!salah sam2ai te!:ukti :e!salah

  i C H a k : e : a s 8 a ! i / a m 2 u ! t a n g a n 7a n g s e ; e n a n g 3

  ; e n a n g

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  8/26

  Uku!an 8e!a

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  9/26

  "C Pasal & UUD "'4%6 :e!:un7i=

  F"C (Segala ;a!ga nega!a :e!samaan ke8u8ukan 8i 8alam hukum 8an

  2eme!intahan 8an ;a

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  10/26

  F"C Setia2 1!ang :e!hak atas 2e!lin8ung 8i!i 2!i:a8i6 kelua!ga6 keh1!matan6

  ma!ta:at6 8an ha!ta :en8a 7ang 8i :a;ah kekuasaann7a6 se!ta :e!hak atas !asa

  aman 8an 2e!lin8ungan 8a!i an/aman ketakutan untuk :e!:uat atau ti8ak

  :e!:uat sesuatu 7ang me!u2akan hak asasin7a.

  F&C Setia2 1!ang :e!hak untuk :e:as 8a!i 2en7iksaan atau 2e!lakuan 7ang

  me!en8ahkan 8e!a

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  11/26

  F"C Tia2-tia2 ;a!ga nega!a :e!hak 8an ;a

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  12/26

  kenega!aan. ,e!ikut ini langkah-langkah 8alam u2a7a 2enegakan HAM 8i

  In81nesia a8alah=

  " . Menga8akan langkah k1ng! i t 8an s is temat ik 8alam

  2engatu!an hukum 21si ti0& . M e m : u a t 2 e ! a t u ! a n 2 e ! u n 8 a n g - u n 8 a n g

  t e n t a n g h a m

  9 . P en in gk at an 2 en gh a7a ta n 8 an 2 em :u 8a 7a an h am

  2a8a segena2 element mas7a!akat

  4. Mengatu! mekanisme 2e!lin8ungan ham se/a!a

  te!2a8u

  % . Mema/u k e: e!anian ;a!ga u ntuk mela21 !kan : il a

  a8a 2elanggan ham

  @. Mening katka n hu:unga n 8engan le m:ag a 7ang

  menangani ham

  . M e m : e n t u k 2 u s a t k a < i a n h a m$ . M e n i n g k a t k a n 2 e ! a n ak t i 0 m e 8 i a m a s s a

  F Mula8i 1!ientasi 2en8alaman :i8ang tugas DPRD I 8an DPRD II =

  "''CDalam 2enegakan HAM 8iin81nesia 2e!angkat i8e1l1g7 2an/a sila 8an

  UUD "'4% ha!us8i

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  13/26

  K1mnas HAM :e!angg1takan t1k1h mas7a!akat 7ang 2!10esi1nal6

  :e!8e8ikasi 8an :e!integ!asi tinggi mengha7ati /ita-/ita nega!a hukum 8an

  nega!a kese

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  14/26

  9C Penga8ilan HAM

  Penga8ilan HAM 8iatu! 8alam UU N1m1! &@ Tahun ## tentang

  Penga8ilan HAM.

  Penga8ilan HAM me!u2akan 2enga8ilan khusus 7ang :e!a8a 8i

  lingkungan 2e!a8ilan umum. Penga8ilan HAM :e!ke8u8ukan 8i 8ae!hka:u2aten atau 8ae!ah k1ta 7ang 8ae!ah hukum 2enga8ilan negae!i 7ang

  :e!sangkutan.

  Lingku2 2enga8ilan HAM

  ". :e!;enang meme!iksa 8an memutuskan 2e!ka!a 2elangga!an HAM

  7ang :e!at

  &. :e!;enang mmeme!iksa 8an memutuskan 2e!ka!a 2elangga!an HAM

  7ang 8ilakukan 8i lua! :atas te!it1!ial ;ila7ah nega!a RI 1leh WNI.

  4C Lem:aga ,antuan Hukum FL,HCL,H me!u2akan 1!ganisasi in8e2en8en 7ang mem:e!i :antuan 8an 2ela7anan

  hukum ke2a8a mas7a!akat6 mem:antu 2a!a k1!:an ke

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  15/26

  :. Rasialisme !esmi

  /. Te!1!isma !esmi :e!skala :esa!

  8. Peme!intah t1talite!

  e. Pen1lakan se/a!a sa8a! untuk memenuhi ke:utuhan-ke:utuhan 8asa!

  manusia.

  0. Pe!usakan kualitas lingkungang. Ke

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  16/26

  ke:e:asan 8an ma!ta:at 7ang sama tan2a mem:e8akan !as6 ;a!na kulit6

  ke7akinan agama 8an 21litik6 :ahasa6 8an

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  17/26

  2e!lin8ungan6 2ema

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  18/26

  &. Ke

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  19/26

  saling mengh1!mati6 2e!sau8a!aan 8an menghin8a!kan 8a!i :e!:agai ke:iasaan

  melakukan tin8akan keke!asan atau 2e!:uatan te!/ela 7ang lain. Misaln7a6

  8engan mengem:angkan nilai-nilai :u8a7a l1kal 7ang sangat mulia.

  Se:agai /1nt1h mas7a!akat Sula;esi Selatan menganut :u8a7a Si!i.

  ,u8a7a ini menge8e2ankan sika2 si2akatau atau saling mengh1!mati se!ta

  malu :e!:uat ti8ak ;a

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  20/26

  integ!asi. se:alikn7a6 integ!asi 7ang ti8ak sem2u!na 8a2at men/i2takan

  k1n0lik.

  A8a :e:e!a2a 2enge!tian k1n0lik menu!ut :e:e!a2a ahli.

  ". Menu!ut Taui!i 8alam Ne;st1!m 8an Da5is F"'C6 k1n0lik me!u2akan ;a!isankehi8u2an s1sial 7ang :1leh :e!laku 8alam :e!:agai kea8aan aki:at 8a!i2a8a

  :e!:angkitn7a kea8aan keti8aksetu

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  21/26

  "#. Inte!aksi 7ang 8ise:ut k1munikasi anta!a in8i5i8u 7ang satu 8engan 7ang lainn7a6 tak

  8a2at 8isangkal akan menim:ulkan k1n0lik 8alam le5el 7ang :e!:e8a 3 :e8a FDe5it16

  "''%=9$"C

  onlik Menurut *obbin

  R1::in F"''@= 49"C mengatakan k1n0lik 8alam 1!ganisasi 8ise:ut se:agai The ?1n0li/t

  Pa!a81ks6 7aitu 2an8angan :ah;a 8i sisi k1n0lik 8iangga2 8a2at meningkatkan kine!

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  22/26

  Perbedaan latar belakan kebuda!aan sehina membentuk pribadi,

  pribadi !an berbeda#

  Sese1!ang se8ikit :an7ak akan te!2enga!uh 8engan 21la-21la 2emiki!an 8an 2en8i!ian

  kel1m21kn7a. Pemiki!an 8an 2en8i!ian 7ang :e!:e8a itu 2a8a akhi!n7a akan

  menghasilkan 2e!:e8aan in8i5i8u 7ang 8a2at memi/u k1n0lik.

  Perbedaan kepentinan antara indi+idu atau kelompok#

  Manusia memiliki 2e!asaan6 2en8i!ian mau2un lata! :elakang ke:u8a7aan 7ang

  :e!:e8a. Oleh se:a: itu6 8alam ;aktu 7ang :e!samaan6 masing-masing 1!ang atau

  kel1m21k memiliki ke2entingan 7ang :e!:e8a-:e8a. Ka8ang-ka8ang 1!ang 8a2at

  melakukan hal 7ang sama6 teta2i untuk tu

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  23/26

  sea!a /e2at atau men8a8ak6 akan mem:uat keg1n/angan 2!1ses-2!1ses s1sial 8i

  mas7a!akat6 :ahkan akan te!

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  24/26

  Penge!tian 7ang tinggi untuk hasil 2ihak lain han7a akan menghasilkan

  2e!/1:aan 7ang mem:e!ikan kemenangan k1n0lik :agi 2ihak te!se:ut.

  Tia8a 2enge!tian untuk ke8ua :elah 2ihak akan menghasilkan 2e!/1:aan untuk

  menghin8a!i k1n0lik.

  4. C(#( '(#)*'

  K1n0lik +ietnam:e!u:ah men

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  25/26

  esimpulan dan Saran

  Setia2 2elangga!an hak asasi manusia6 :aik itu :e!at atau2un ti8ak6 senantiasa

  mene!:itkan ke;a

 • 7/24/2019 Hak Asasi Manusia Makalah (Kwn)

  26/26

  DA*TAR PUSTAKA

  ". M&+$/0 E"#* 1994 Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalamHukum Nasional dan Internasional J&'&0& G&5*& I#(#"+*&

  &. M&,& E5-M/&, 2!! H&' A+&+* M/+*& &5& K(#+*/+*I#(#"+*& U#- U# D&+&0 194 +&&* "# A""#UUD P&& T&/# 2!!2 J&'&0& P0"#&& M"*&

  9. *'*"*&.(0 :"#"0* ,"#*+-,"#*+ '(#)*';

  4. M"%/# K"+&&0 H&&5& P0&'"' M&+$&0&'& M("0#&5& J/0#&5 D*#&*'&HAM