peranan rasul

30
Pengenalan Nabi ialah seorang lelaki yang terpilih yang disampaikan kepadanya wahyu Allah untuk amalan dirinya sahaja. Seorang Rasul pula ialah seorang lelaki yang terpilih yang disampaikan wahyu Allah kepadanya untuk dirinya sendiri dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Seorang negarawan atau pimpinan pula dapat diertikan sebagai seorang ketua, ahli politik dan pentadbir yang cekap, yang berjaya membuat polisi pemerintahan dan pentadbiran yang baik, dan dapat pula membuat kejayaan yang banyak kepada negaranya di samping memberikan kemakmuran dan kesenangan kepada rakyatnya. Benarkah Nabi Muhammad Bin Abdullah itu adalah seorang Nabi, Rasul dan negarawan yang agung. Terdapat banyak bukti yang dikutip daripada catatan ahli sejarah yang menunjukkan bahawa memang benar Muhammad Bin Abdullah itu ialah seorang Nabi, Rasul dan negarawan Tanah Arab yang ulung.

Upload: afiffarhan

Post on 22-Jun-2015

1.824 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Peranan Rasul

Pengenalan

Nabi ialah seorang lelaki yang terpilih yang disampaikan kepadanya wahyu Allah

untuk amalan dirinya sahaja. Seorang Rasul pula ialah seorang lelaki yang

terpilih yang disampaikan wahyu Allah kepadanya untuk dirinya sendiri dan juga

untuk disampaikan kepada orang lain.

 

Seorang negarawan atau pimpinan pula dapat diertikan sebagai seorang ketua,

ahli politik dan pentadbir yang cekap, yang berjaya membuat polisi pemerintahan

dan pentadbiran yang baik, dan dapat pula membuat kejayaan yang banyak

kepada negaranya di samping memberikan kemakmuran dan kesenangan

kepada rakyatnya.

 

Benarkah Nabi Muhammad Bin Abdullah itu adalah seorang Nabi, Rasul dan

negarawan yang agung. Terdapat banyak bukti yang dikutip daripada catatan

ahli sejarah yang menunjukkan bahawa memang benar Muhammad Bin

Abdullah itu ialah seorang Nabi, Rasul dan negarawan Tanah Arab yang ulung.

 

Page 2: Peranan Rasul

Sebagai Nabi dan Rasul

Sebagai Nabi dan Rasul, baginda berakhlak mengikut ajaran dalam al-

Quran.

Sebagai seorang pendakwah, Nabi menunjukkan sifat-sifat sabar, lemah

lembut, toleransi tetapi tegas dan berpegang teguh kepada ajaran yang

dibawanya, terutamanya tentang aspek akidah.

Baginda melakukan aktiviti dakwah dengan penuh dedikasi, tidak pernah

cuba menunjukkan kuasa-kuasa luar biasa walaupun beliau dianugerahkan

pelbagai mukjizat oleh Allah.

Sebagai pemimpin, baginda telah menentukan beberapa bidang bagi

menjamin kesejahteraan masyarakat. Antaranya ibadat, nikah-kahwin,

jenayah dan ketatanegaraan dan sebagainya.

Bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad: -

 

Pengalaman Kanabian

Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahawa Nabi Muhammad s.a.w telah

mengalami proses pengalaman kenabian dan kerasulan seperti yang juga

pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Misalnya, pengakuan yang diberikan

oleh Waraqah bin Naufal bahawa apa yang dialami oleh Nabi Muhammad s.a.w

adalah petanda-petanda bahawa baginda bakal menjadi seorang Nabi.

Pengakuan ini diberikan setelah isteri Nabi Muhammad s.a.w iaitu Saidatina

Khadijah menceritakan kepada Waraqah bin Naufal tentang pengalaman

baginda bertemu Malaikat di dalam Gua Hirak.

 

Kedatangan Nabi adalah Dinanti-nantikan

Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w sendiri memang telah dinati-nantikan oleh

sebahagian daripada masyarakat Arab. Misalnya ketika Abdul Mutalib

mengunjungi Yaman untuk menyatakan tahniah kepada Saif Zu Yazin yang

berjaya menguasai semuala Yaman daripada orang-orang Habsyah. Saif Zu

Yazin telah memberitahu kepada Abdul Mutalib tentang bakal kelahiran seorang

Page 3: Peranan Rasul

bayi dari Mekah yang mempunyai "tanda tertentu" pada badannya yang akan

menjadi pemimpin manusia sehingga ke Hari Kiamat.

 

Keterangan dari Kitab-kitab Terdahulu

Kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Musa a.s (Taurat) dan Isa a.s

(Injil) dengan jelas ada menyatakan tentang bakal kelahiran seorang Nabi dari

arah Mekah dan dari keturunan keluarga atau saudara-mara Nabi Musa a.s dan

Nabi Isa a.s itu sendiri, walaupun bukan dari keturunan Yahudi atau Nasrani.

Malah kaum Yahudi di Yastrib (Madinah) sering pula menakut-nakutkan

masyarakat Arab kota itu tentang kelahiran "Nabi" tersebut yang diceritakan

dalam kitab mereka (Taurat). Mereka mendakwa "Nabi" tersebut akan menganut

agama Yahudi dan mengalahkan orang-orang Arab.

 

Sejarah penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad

Allah S.W.T telah menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul sebelum

baginda diutus menjadi rasul, sebagaimana firmannya :

Page 4: Peranan Rasul

Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu (wahai

Muhammad), sebagaiman kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh

dan nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya…[An-nisa 4:163]

Al-quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W

secara beransur-ansur. Ulama’ telah berbeza pendapat dalam menentukan

wahyu pertama dan terakhir yang diturunkan kepada baginda. Dalam konteks

wahyu pertama pendapat mereka adalah seperti berikut:

1. Pendapat pertama mengatakan ayat 1-5(Surah Al-Alaq,96)

2. Pendapat kedua mengatakan ayat 1-56 (Surah Al-Mudathir,74)

3. Pendapat ketiga menyatakan ayat (bimillahirrahmanirrahim)

4. Pendapat keempat mengatakan ayat surah Al-Fatihah kesuluruhannya.

Setiap pendapat ini ada hujah masing-masing. Jumhur ulama’ melihat

pendapat pertama sebagai yang paling rajih, berdasarkan sahih riwayat Aishah

yang menceritakan kisah penurunan wahyu pertama di gua Hira’.

Manakala dalam konteks wahyu terakhir pula perbezaan pendapat ulama’

lebih ketara. Antara pendapat tersebut ialah:

1. Ayat 287(Surah Al-Baqarah,2) yang berkaitan dengan riba.

2. Ayat 281(Surah Al-Baqarah.2) yang berkaitan dengan hari kematian dan

hari pembalasan di akhirat.

3. Ayat 282(Surah Al-Baqarah,2) yang berkaitan dengan hutang piutang.

4. Ayat 159(Surah Ali-Imran,3)

5. Ayat 176(Surah an-Nisa’)

6. Ayat 128-129(Surah At-Taubah,9)

Masalah penentuan wahyu terakhir sukar kerana kesemua pendapat

tersebut adalah ijtihad peribadi ulam’ yang dibuat secara andaian semata-mata,

bukan dalil yang dipastikan oleh syara’.

Page 5: Peranan Rasul

Bahkan Rasulullah S.A.W tidak pernah menentukan kepada mana-mana

sahabat bahawa sesuatu itu sebagai wahyu terakhir. Walaubagaimanapun

pendapat yang paling rajih ialah ayat:

Dan peliharalah dirimu dari huru hara hari kiamat yang padanya

kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan

balasan tiap-tipap seseorang menurut apa yang teah diusahakannya,

sedang mereka tidak dikurangkan balasan sedikit pun.(Al-Baqarah 2:281)

Pendapat ini dikatakan paling rajih kerana ayat tersebut diturunkan hanya

beberapa hari sebelum baginda Rasulullah wafat.

Wahyu umpama lampu yang menyuluh manusia ke jalan yang lurus.

Melalui wahyu-wahyu yang diturunkan ini terzahir peranan seorang rasul dalam

mengukuhkan pegangan syariat manusia.

Page 6: Peranan Rasul

“Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutuskanmu sebagai saksi (terhadap

umatmu), dan pembawa berita gembira (kepada orang beriman) serta pemberi

amaran (kepada orang yang ingkar). Dan juga sebagau penyeru (umat manusia

seluruhnya) kepada agama Allah dengan taufik yang diberi-Nya, dan sebagai

lampu yang menerangi. Dan (dengan itu) sampaikanlah berita yang

menggembirakan kepada orang yang beriman, bahawa sesungguhnya mereka

akan beroleh limpah kurnia yang besar daripada Allah”.

(Surah Al-Ahzab: 45-47)

Page 7: Peranan Rasul

Peranan rasulullah

[1] Mengajar manusia untuk mentauhidkan Allah Azza waJalla sahaja.

Antara tugas pertama yang diamanahkan kepada Rasulullah sallallahu-

alaihi-wasallam adalah mengajar manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu

waTa’ala. Allah menurunkan ayat berikut kepada Rasulullah untuk beliau

katakan dan ajarkan kepada manusia:

Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha

Esa; Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon

sebarang hajat; Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; Dan tidak

ada sesiapapun yang serupa dengan-Nya. [al-Ikhlas 111:1-4]

Tauhid menurut bahasa ertinya mengetahui dengan sebenarnya Allah itu

Ada lagi Esa. Menurut istilah, tauhid ialah satu ilmu yang membentangkan

tentang wujudullah (adanya Allah) dengan sifat-Nya yang wajib, mustahil dan jaiz

(harus), dan membuktikan kerasulan para rasul-Nya dengan sifat-sifat mereka

yang wajib, mustahil dan jaiz, serta membahas segala hujah terhadap keimanan

yang berhubung dengan perkara-perkara sam’iyat, iaitu perkara yang diambil

dari Al-Quran dan Hadis dengan yakin.

Sebahagian ulama mentakrifkan ilmu tauhid sebagai berikut:

"Ilmu tauhid ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak dalam bidang i’tiqad

yang diperoleh dari dalil-dalil yang qat’i (pasti) yang berdasarkan ketetapan akal,

Al-Quran dan Hadis."

Page 8: Peranan Rasul

Manusia tidak boleh menerima peraturan dan undang-undang bagi

mentadbir apa-apa jua urusan pun selain dari disyariatkan oleh Allah S.W.T.

Oleh itu, Yang Maha Mengetahui segala peraturan dan hukum syariat bagi

mentadbir segala urusan itu ialah tuhan pencipta alam ini, dan kuasa hakimiyah

itu adalah disisi Allah SWT sahaja.

[2] Membawa al-Qur’an untuk manusia.

Firman Allah Subhanahu waTa’ala:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu (wahai

Muhammad) Kitab Suci Al-Quran yang menyatakan segala kebenaran

(untuk menjadi panduan hidup) kepada umat manusia seluruhnya. [az-

Zumar 39:41]

Al-Quran ialah kalamullah yang bermu’jizat diturunkan kepada Nabi

Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab diriwayatkan secara

mutawatir dan membaca hurufnya adalah ibadah bermula dari Surah Al-Fatihah

dan berakhir dengan Surah An-Nas. Untuk membuktikan kerasulan yang telah

dibawa, baginda dikurniakan mu’jizat. Di antaranya ialah baginda sering

menerima berita-berita ghaib atau ramalan-ramalan masa depan dengan tepat.

Misalnya setelah tiga tahun umat Islam dipulaukan oleh kaum Quraisy, Nabi

Muhammad s.a.w menyatakan kepada Abu Talib bahawa piagam pemulauan

tersebut yang disimpan di dalam Kaabah telah hancur dimakan oleh anai-anai.

Apabila disiasat oleh kaum Quraisy didapati bahawa apa yang dinyatakan oleh

baginda itu benar-benar berlaku.

Mu’jizat yang diterima oleh baginda merupakan mu’jizat terbesar iaitu

mu’jizat ma’nawi. Kehebatan dan keagungan Al-Quran sebagai mu’jizat ma’nawi

dapat dilihat dari segi bahasa, isi kandungan dan ilmu pengetahuan yang

terkandung didalamnya. 

Ayat-ayat dari kitab suci al-Quran yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad s.a.w dengan tegas menjelaskan bahawa Muhammad bin Abdullah

Page 9: Peranan Rasul

itu ada menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Malaikat Jibril a.s dan

seterusnya baginda diarahkan agar menyampaikannya kepada umat manusia

yang lain.

[3] Membacakan al-Qur’an kepada manusia.

Firman Allah Subhanahu waTa’ala:

 Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmat-Nya) kepada

orang-orang yang beriman, setelah Ia mengutuskan di kalangan mereka

seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada

mereka ayat-ayat Allah (al-Qur’an). [‘Ali Imran 3:164]

Membaca di sini bererti menyampaikan secara lisan ayat-ayat al-Qur’an.

Sepertimana yang kita tahu, al-Qur’an dibawa oleh malaikat Jibrail alaihi-salam

kepada Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam seorang sahaja. Setiap kali Jibrail

turun membawa ayat atau ayat-ayat, Rasulullah akan bacakan ayat tersebut

kepada umat. Di kalangan mereka ada yang mencatitnya manakala yang lain

menghafalnya.

Matlamat dalam melahirkan masyarakat yang boleh membaca al-Quran

tidak akan tercapai tanpa usaha yang bersungguh dan berterusan daripada

setiap lapisan masyarakat bermula daripada ibubapa sehinggalah pemimpin

negara. Kita merasa bimbang kerana masalah buta huruf dalam negara umat

Islam masih tinggi termasuk tidak tahu membaca al-Quran. Oleh itu setiap

ibubapa mestilah memastikan paling kurang seorang daripada anaknya dihantar

ke pusat pengajian agama bagi mendalami ilmu agama disamping memastikan

dirinya sendiri dan anak-anak mestilah tahu dan pandai membaca al-Quran. Bila

setiap rumah mempunyai ahli agama dan al-Quran pula sentiasa dibaca di

dalamnya maka banyak masalah sosial yang menimpa umat Islam pada hari ini

dapat ditangani.

[4] Membersihkan manusia dari dosa dan kemungkaran.

Page 10: Peranan Rasul

Firman Allah Subhanahu waTa’ala:

Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmat-Nya) kepada

orang-orang yang beriman, setelah Ia mengutuskan di kalangan mereka

seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada

mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka. [‘Ali Imran 3:164]

Membersihkan bermaksud menyucikan roh dan jiwa manusia yang

dipenuhi dosa akibat dari kekotoran syirik, mempertuhankan taghut – yakni

segala yang dijadikan tuhan selain dari Allah, keyakinan kurafat, tahayul dan

pelbagai lagi yang menjadi akidah dan pegangan umat di zaman jahiliyah

dahulu. Termasuk juga dalam pembersihan ini adalah pendidikan rohani,

pembentukan akhlak murni, mendisiplinkan nafsu dan syahwat, menghindar

maksiat dan kemungkaran dan pelbagai lagi kotoran yang menguasai manusia

pada ketika itu.

Tugas ini adalah penting dalam melahirkan umat Islam yang benar-benar

berpegang kepada seluruh ajaran Islam yang sempurna. Sekira berlakunya

pemisahan antara ilmu moden dengan aqidah Islam telah menyebabkan umat

Islam terlalu berpegang kepada falsafah sesat barat sehingga menolak kaitan

agama dengan ilmu tersebut. Sebagai contohnya dalam masalah ilmu sains

yang terlalu berpegang kepada falsafah yang menolak ketuhanan yang

menyebabkan sebarang kajian hanya berbentuk keduniaan semata-mata

bukannya ke arah mengkaji kejadian yang diciptakan oleh Allah serta mengakui

kekuasaanNya dalam mencipta dan mengatur segala sesuatu.  Kita dapat

dengar dan baca ulasan golongan yang hanya berpegang kepada teori sains

sahaja dalam masalah tsunami dan banjir besar misalnya di mana golongan ini

hanya menganggap bahawa apa yang berlaku adalah suatu perubahan alam

akibat cuaca dan pergerakan alam semata-mata.

Sedangkan kita umat Islam mestilah yakin bahawa setiap berlaku adalah

mengikut kehendak Allah disamping setiap musibah yang menimpa adanya di

sana kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia samada dari

Page 11: Peranan Rasul

segi pelanggaran terhadap suruhan dan larangan Allah dalam kehidupan

seharian atau pun manusia merosakkan nikmat alam yang diciptakan Allah

seperti merosakkan kawasan tadahan air dan sebagainya. Umat Islam mestilah

merenung setiap apa yang berlaku untuk menambahkan lagi keimanan kepada

Allah serta menyedarkan diri kita agar sentiasa berusaha dalam merapatkan diri

kepada Allah sepanjang masa.

Firman Allah dalam ayat 30 surah as-Syura :

عن ويعفوا أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصــبكم وما

 كثير

Maksudnya :" Dan apa sahaja musibah yang menimpa maka ia disebabkan

perbuatan tangan kamu sendiri dan Allah memaafkan sebahagian besar

dari kesalahan kamu "

[5] Mengajar dan menerangkan al-Qur’an.

Firman Allah SWT:

Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmat-Nya) kepada

orang-orang yang beriman, setelah Ia mengutuskan di kalangan mereka

seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada

mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka, serta mengajar mereka

Kitab Allah (Al-Quran). [‘Ali Imran 3:164]

Maksud mengajar al-Qur’an bukanlah cara-cara membaca dan

mentilawahkannya kerana orang ramai ketika itu sedia mengetahui bahasa Arab,

tetapi adalah mengajarkan maksud ayat-ayat dan cara-cara mengamal serta

mempraktikkannya.

Page 12: Peranan Rasul

Tugas yang kelima bagi memastikan seluruh Islam dapat dilaksanakan

dengan baik iaitu mengajarkan umat dengan kitab Allah dan hikmat pengetahuan

yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat agama. Ketika ramai rakyat di

negara barat sendiri mula memilih Islam sebagai agama walau pun pelbagai

tuduhan liar oleh pemimpin mereka terhadap Islam yang dituduh sebagai

pengganas namun betapa malangnya di negara kita ramai pula umat Islam

sendiri akibat jahil tentang agama ditambah pula dengan pandangan sempit

bahawa agama bukanlah suatu yang penting dan berharga telah menyebabkan

ramai yang murtad.

Begitu juga dengan jumlah umat Islam yang terlibat dengan perkara yang

merosakkan tubuh badan seperti dadah, arak sentiasa meningkat. Apatah lagi

dalam masalah pecah amanah dan rasuah yang telah menjadi suatu kebiasaan

akibat kefahaman terhadap hukum Islam yang cetek ditambah dengan pegangan

terhadap agama yang semakin rapuh. Malah dalam memilih pemimpin lebih

banyak salah laku berbentuk rasuah yang berlaku sedangkan suatu amaran

keras tentang bahayanya rasuah dalam memilih pemimpin melalui sebuah hadis

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah iaitu antara 3

orang yang Allah S.W.T tidak bercakap dengan mereka pada hari kiamat serta

tidak disucikan mereka dan mendapat azab pedihialah.

.... . �إ�ن و ل ه! و ف ى ا ن�ه �م أ ع�ط اه! �إ�ن ف ل�د!ن�ي ا إ�ال الي!ب اي�ع ه! ام,ا إ�م ب اي ع ل/ ج! و ر

ل ه! �ي ف �ل م ا ن�ه �م �ي!ع�ط�ه �ل م

Maksudnya : "….dan seorang lelaki yang taat setia kepada pemimpin di

mana dia tidak taat kecuali kerana dunia. Jika pemimpin memberinya

habuan maka dia tunai ketaatan baginya tetapi jika pemimpin tidak

memberinya maka dia tidak mentaatinya "

Firman Allah SWT:

Maksudnya : "Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang

Page 13: Peranan Rasul

yang beriman ketika mereka diajak kepada Kitab Allah S.W.T dan sunnah

Rasulullah agar mereka berhukum dengannya di kalangan mereka lalu

mereka berkata : “ Kami dengar dan kami patuh”.  Dan mereka itulah

golongan yang beroleh kejayaan. " [An-Nur :51]

[6] Menerang, menghurai dan memperincikan al-Qur’an.

Firman Allah SWT:

Dan kami pula turunkan kepadamu (wahai Muhammad) al-Quran

yang memberi peringatan, supaya engkau menerangkan kepada umat

manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka. [an-Nahl 16:44]

Perkataan supaya engkau menerangkan adalah terjemahan dari

perkataan litubayyina yang berasal dari kata al-Bayan. Ia bermaksud

menerangkan, menghuraikan dan memperincikan sesuatu dari pokoknya. Maka

apabila Allah Tabaraka waTa’ala menugaskan Rasulullah sallallahu-alaihi-

wasallam sebagai mubayin al-Qur’an, ia bererti beliau ditugaskan untuk

menerangkan, menghuraikan dan memperincikan al-Qur’an. Contohnya al-

Qur’an memfardhukan solat maka tugas Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam

adalah menerangkan apakah itu solat, menghuraikan hukum-hukumnya dan

memperincikan sifat-sifatnya.

Ayat ini juga jelas menolak dakwaan bahawa tugas Rasulullah sallallahu-

alaihi-wasallam adalah hanya sekadar seorang posmen kerana Allah Azza

waJalla telah menggunakan istilah Litubayyina dan bukannya Balagh atau

Mubaligh yang bererti sampaikan atau penyampai.

[7] Mengajar al-Hikmah, iaitu segala ilmu-ilmu dan perincian agama yang

tidak terkandung dalam al-Qur’an.

Terdapat dua ragam dan pola susunan perkataan al-Hikmah dalam al-

Qur’an. Ragam pertama adalah apabila perkataan al-Hikmah berdiri dengan

sendirinya. Ia memiliki beberapa erti seperti sifat-sifat kenabian (nubuwah),

Page 14: Peranan Rasul

kebijaksanaan dan syari’at agama, setiapnya bergantung kepada konteks

perbincangan ayat. Berikut dikemukakan beberapa contoh:

Dan Allah memberikan kepadanya (Nabi Daud) kuasa pemerintahan,

dan al-Hikmah (pangkat kenabian-nubuwah) serta diajarkannya apa yang

dikehendakiNya. [al-Baqarah 2:251]

Allah memberikan al-Hikmah (kebijaksanaan) kepada sesiapa yang

dikehendakiNya (menurut aturan yang ditentukanNya). Dan sesiapa yang

diberikan al-Hikmah itu maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan

yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran (dan

peringatan) melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. [al-

Baqarah 2:269]

Dan ketika Nabi Isa datang (kepada kaumnya) dengan membawa

keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah ia: “Sesungguhnya aku

datang kepada kamu dengan membawa al-Hikmah (syari’at agama), dan

untuk menerangkan kepada kamu: sebahagian dari (perkara-perkara

agama) yang kamu berselisihan padanya. Oleh itu, bertaqwalah kamu

kepada Allah dan taatlah kepadaku. [az-Zukhruf 43:63]

Ragam kedua adalah apabila perkataan al-Hikmah digandingkan dengan

al-Kitab, iaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Contohnya ialah ayat-ayat berikut:

Kerana sesungguhnya Kami telahpun memberi kepada keluarga

Ibrahim: al-Kitab dan al-Hikmah, dan kami telah memberi kepada mereka

kerajaan yang besar. [an-Nisaa’ 4:54]

Dan Allah telah menurunkan kepadamu (Muhammad) Kitab (Al-

Quran) serta al-Hikmah. [an-Nisaa’ 4:113]

Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmat-Nya) kepada

orang-orang yang beriman, setelah Ia mengutuskan di kalangan mereka

Page 15: Peranan Rasul

seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada

mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka, serta mengajar mereka

Kitab Allah (Al-Quran) dan al-Hikmah. [‘Ali Imran 3:164]

Dalam ragam kedua ini, perkataan al-Hikmah bererti segala sumber

syari’at, ilmu dan perincian agama yang tidak terkandung dalam kitab suci (al-

Kitab). Ini adalah kerana Allah Azza waJalla tidak akan membicarakan dua

perkara yang sama dengan dua istilah yang berbeza melainkan yang

dimaksudkan oleh-Nya adalah dua perkara yang berbeza juga. Demikian juga,

al-Qur’anul Karim dengan segala kemukjizatan dan kekayaan bahasanya tidak

akan merujuk kepada dua objek yang sama dengan dua istilah yang berlainan

melainkan yang dirujuki adalah dua subjek yang berlainan juga.

Oleh itu al-Hikmah bukanlah bererti al-Kitab atau kitab suci yang

diturunkan oleh Allah dari langit kepada para RasulNya tetapi ia adalah segala

sumber syari’at, ilmu, dan perincian agama yang tidak terkandung dalam kitab

suci. Segala apa yang disampaikan oleh para Rasul Allah tentang al-Hikmah,

baik ia dalam bentuk lisan, praktikal atau pengiktirafan, itulah yang dikenali

sebagai as-Sunnah.

Para Rasul Allah yang diberikan al-Kitab juga diberikan al-Hikmah (an-

Nisaa’ 4:54) dan ini termasuklah Rasul Allah yang terakhir Muhammad

sallallahu-alaihi-wasallam (an-Nisaa’ 4:113). Baginda bukan sahaja diberi al-

Hikmah tetapi ditugaskan untuk mengajar al-Hikmah tersebut kepada umatnya

(‘Ali Imran 3:164).

Selain dua ragam utama di atas tentang susunan perkataan al-Hikmah

dalam al-Qur’an, terdapat satu susunan lain yang sedikit berbeza, iaitu dalam

ayat:

(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa ibni Maryam! Kenanglah

nikmatKu kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkanmu dengan

Ruhul-Qudus (Jibril), iaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia

Page 16: Peranan Rasul

(semasa engkau masih kecil) dalam buaian dan sesudah dewasa; Dan

ketika Aku mengajarmu al-Kitab, dan al-Hikmah dan Kitab Taurat dan Kitab

Injil. [al-Maidah 5:110, lihat juga ‘Ali Imran 3:48]

Dalam ayat ini Allah Subhanahu waTa’ala menerangkan bahawa Dia telah

mengajar Nabi Isa alaihi-salam empat perkara: [1] al-Kitab, [2] al-Hikmah, [3]

Taurat dan [4] Injil. Memandangkan Taurat dan Injil adalah dua kitab suci yang

Allah turunkan dari langit, maka perkataan al-Kitab yang pertama tidak bererti

kitab suci juga, tetapi ia bererti tulisan. Ini adalah kerana perkataan al-Kitab

memiliki beberapa erti dalam bahasa Arab dan dalam konteks susunan dan

perbincangan ayat di atas, ia bererti kebolehan menulis dalam usia masih bayi

yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada Nabi Isa alaihi-salam. Ini

adalah sebagaimana kebolehan berkata-kata yang dikurniakan Allah kepada

baginda dalam usia bayinya. Perkataan al-Hikmah pula bererti sifat kenabian

(nubuwah), kebijaksanaan dan ilmu-ilmu agama yang diajarkan Allah kepada

Nabi Isa. Termasuk dalam pengertian al-Hikmah ini ialah segala sumber syari’at,

ilmu, dan perincian agama yang tidak terkandung dalam kitab suci Taurat dan

Injil.

[8] Mengajar perkara-perkara baru yang sebelum itu tidak diketahui.

Firman Allah SWT:

Sebagaimana Kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari

kalangan kamu (iaitu Muhammad), yang membacakan ayat-ayat Kami

kepada kamu, dan membersihkan kamu, dan yang mengajarkan kamu

kandungan Kitab (Al-Quran) serta Hikmah kebijaksanaan, dan mengajarkan

kamu apa yang belum kamu ketahui. [al-Baqarah 2:151]

Selain diamanahkan mengajar umat berkenaan urusan-urusan agama

dalam al-Kitab dan al-Hikmah, selanjutnya Allah Subhanahu waTa’ala

mengamanahkan Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam mengajar umat hal-hal

duniawi yang belum mereka ketahui. Maksudnya adalah seperti yang

Page 17: Peranan Rasul

diterangkan oleh Sa’id Hawa (1989M): Dahulu di zaman jahiliyah mereka

(masyarakat Arab) adalah orang-orang bodoh, lalu dengan berkat risalah

Muhammad – mereka menjadi orang-orang yang pintar dan berpengetahuan.

Bahkan menjadi orang yang paling dalam pengetahuan, berhati lembut dan

berbahasa paling jitu.

Sayid Quthb (1966M) juga telah mengulas: Islam telah mengangkat

mereka (umat Islam) dari lingkungan masyarakat Arab yang tidak mengetahui

kecuali hal-hal yang sedikit dan berserakan yang hanya layak untuk kehidupan

berkabilah di tengah padang Sahara. Kemudian Islam menjadikan mereka

sebagai umat yang memimpin manusia dengan penuh bijaksana, terarah, sangat

piawai, tepat dan berpengetahuan. Malah dengan risalah Islam bersama didikan

serta pimpinan Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam inilah masyarakat Arab

dapat membangun, jika tidak tertinggallah mereka sepertimana masyarakat

Eskimo di Kutub Utara dan masyarakat Zulu di benua Afrika hari ini !

[9] Merangsang umat untuk sentiasa berjihad menegakkan Islam.

Firman Allah SWT:

Oleh itu, berperanglah (wahai Muhammad) pada jalan Allah; engkau

tidak diberati selain daripada kewajipanmu sendiri. Dan berilah peransang

kepada orang-orang yang beriman (supaya turut berjuang dengan gagah

berani). Mudah-mudahan Allah menahan bahaya serangan orang-orang

yang kafir itu. Dan (ingatlah) Allah Amatlah besar kekuatan-Nya dan

Amatlah berat azab seksa-Nya. [an-Nisaa’ 4:84]

Ayat ini sekaligus menerangkan dua tugas Rasulullah sallallahu-alaihi-

wasallam:

Pertama, berjihad menegakkan agama Islam sebagaimana firman Allah:

Oleh itu, berperanglah (wahai Muhammad) pada jalan Allah… Berdasarkan

ayat ini ketahuilah bahawa Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam tidak hanya

Page 18: Peranan Rasul

ditugaskan sekadar mengajar al-Qur’an dan mendakwahkan Islam kepada

manusia tetapi beliau juga ditugaskan dengan sesuatu yang lebih berat lagi

membahayakan, iaitu mengangkat senjata di medan perang menegakkan Islam.

Lebih dari itu tugas ini tetap dibebankan ke atas diri Rasulullah sekalipun

baginda seorang diri sahaja, sebagaimana firman Allah: … engkau tidak

diberati selain daripada kewajipanmu sendiri.

Kewajipan berperang yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu-

alaihi-wasallam dalam ayat ini sekali-lagi menafikan dakwaan bahawa baginda

hanya memiliki peranan sebagai seorang posmen yang menyampaikan al-Qur’an

sahaja. Malah ayat ini secara jelas menonjolkan kegagahan diri Rasulullah

sebagaimana yang diterangkan oleh al-Fakh-ur-Razi: Ayat ini menunjukkan

bahawa Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam adalah seseorang yang memiliki

sifat yang gagah lagi yang paling bijaksana dalam urusan peperangan (kerana)

tidaklah (Allah) akan memerintahkan demikian melainkan Rasulullah sallallahu-

alaihi-wasallam memang memiliki sifat-sifat tersebut (gagah dan bijaksana).

Tugas kedua yang diwajibkan ke atas diri Rasulullah sallallahu-alaihi-

wasallam dalam ayat di atas adalah mengerah dan mengajak umat Islam agar

turut berperang sepertimana firman Allah: Dan berilah peransang kepada

orang-orang yang beriman (supaya turut berjuang dengan gagah berani).

[10] Menggubal hukum untuk memelihara keperibadian umat islam

Firman Allah SWT:

Dia (Muhammad) menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik, dan

melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji; dan ia

menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan

kepada mereka segala benda yang buruk; dan ia juga menghapuskan

daripada mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada pada

mereka. [al-A’raaf 7:157]

Page 19: Peranan Rasul

Dalam ayat ini Allah Subhanahu waTa’ala menerangkan tugas dan

kekuasaan Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam menggubal hukum-hukum

agama seperti menghalalkan apa yang baik dan mengharamkan apa yang

memudaratkan.

Manusia tidak mampu membuat peraturan sendiri bagi mewujudkan

perkara tersebut dalam erti kata yang sebenarnya. Kewujudan negara-negara

yang mendaulatkan jemaah yang bersifat Islam sebagai satu proses tabi’i dalam

dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

Adalah Bani Israil memimpin akan mereka oleh nabi-nabi, setiap kali

wafatnya nabi , diganti oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tiada nabi lagi

selepasku, dan akan adanya khalifah-khalifah, mereka itu yang ramai. Lalu

mereka berkata(bertanya): “Maka apakah kamu perintahkan kepada kami(kalau

berada di zaman ini)”. Jawab baginda: “Tunaikanlah bai’ah kepada yang pertama

itu adalah yang lebih utama. Berilah kepada mereka hak-hak mereka(ketaatan

dalam perkara menegakkan agama dan menentang fitnah dan kejahatan). Maka

sesungguhnya Alllah akan menyoal mereka tentang apa yang mereka lakukan”.

(hadis riwayat Bukhari, Muslim,Ibnu Majah dan

Ahmad)

[11] Sebagai Pemimpin Masyarakat

Setelah sampai di Madinah, baginda berjaya menamatkan permusuhan

tradisi di antara Suku Aus dan Suku Khazraj. Kedua suku ini digabungkan

menjadi golongan Ansar. Setelah itu, golongan Ansar ini digabungkan pula

dengan golongan Muhajirin iaitu orang-orang Quraisy yang datang dari Mekah.

Dengan kejayaan ini, baginda merupakan tokoh yang pertama yang menyatukan

bangsa Arab yang berlainan keturunan sehingga menjadi satu umat yang padu

dan kukuh.

 

[12] Sebagai Pemimpin Politik

Keunggulan Nabi dari segi politik dapat dikesan dalam: -

Menyelesaikan Masalah Perpindahan Hajar al-Aswad ke Tempat Asal

Page 20: Peranan Rasul

Baginda jga mempamerkan ciri-ciri kepimpinannya dengan berjaya

menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan pemimpin bani-bani dalam

kabilah Quraisy yang merebutkan hak untuk meletakkan hajarul-aswad di

tempatnya yang asal di penjuru dinding Kaabah.

 

Peristiwa tersebut berlaku setelah kota Mekah dilanda banjir dan

sebahagian daripada bangunan Kaabah telah runtuh. Semasa hendak

meletakkan semula batu hajarul-aswad di sudut dinding Kaabah, bani-bani di

Mekah bertelagah sesama sendiri. Hal ini kerana batu tersebut dianggap sangat

suci dan mulia dan hanya tangan yang mulia dari bani atau suku yang mulia

sahaja yang layak meletakkan semula batu tersebut ke tempat asalnya.

 

Akhirnya mereka memilih Nabi Muhammad s.a.w sebagai hakim untuk

menyelesaikan masalah tersebut. Baginda telah meletakkan batu tersebut di

atas sehelai kain. Setelah itu setiap wakil bani memegang bahagian hujung kain

tersebut dan beramai-ramai mengangkatnya. Nabi Muhammad s.a.w sendiri

meletakkan batu tersebut ke tempat asalnya di sudut Kaabah. Cara itu

menyebabkan seluruh pihak yang bertelagah itu merasa puas hati.

Membentuk Piagam Madinah

Pada tahun 1 Hijrah baginda berjaya menggubal sebuah perlembagaan

yang dinamakan Perlembagaan Madinah yang merupakan perlembagaan

bertulis yang pertama di dunia.

Hal ini seterusnya berjaya mewujudkan sebuah negara Islam yang

pertama di dunia yang menampung rakyat berbilang kaum dan agama.

Sesungguhnya perlembagaan ini lebih bersifat satu alat untuk menyelesaikan

masalah masyarakat majmuk yang ingin hidup aman damai dalam sebuah

negara yang sama.

 

Mengadakan Perjanjian Hudaibiah

Page 21: Peranan Rasul

Perjanjian Hudaibiah yang diadakan di antara umat Islam Madinah

dengan kaum Quraisy Mekah merupakan satu lagi bukti yang menunjukkan

kebijaksanaan baginda. Tiada siapa dapat  menyangka (termasuk Saidina Umar

sendiri) bahawa perjanjian yang dianggap kontroversi itu telah memberikan

penangan maut kepada kaum Quraisy dalam semua bidang.

 

Sebagai buktinya, selepas Perjanjian Hudaibiah, tiga pahlawan unggul

Quraisy iaitu Khalid al-Walid, Amru Bin al-As dan Osman Bin Talba memeluk

Islam, umat Islam bertambah sebanyak lebih lima kali ganda dalam masa dua

tahun sahaja, serta tewasnya Mekah tanpa pertumpahan darah dua tahun

kemudian. Jelas bahawa baginda membuktikan kebijaksanaannya dalam selok-

belok percaturan politik Tanah Arab.

 

Mengadakan Hubungan Diplomatik

Walaupun Nabi Muhammad s.a.w buta huruf, namun baginda

membuktikan kualitinya sebagai seorang pemimpin sebuah kerajaan. Baginda

mengadakan hubungan diplomatik dan menghantar utusan-utusan ke beberapa

daerah di dalam dan di luar Tanah Arab seperti Habsyah, Farsi, Byzantine,

Ghassan, Hirah dan sebagainya.

 

[12] Sebagai Perancang Ekonomi

Nabi Muhammad telah memperkenalkan ekonomi baru bagi menggantikan

dasar ekonomi zaman Jahiliah. Baginda menggalakkan orang Islam bekerja

teras dan bergiat dalam bidang perniagaan dan pertanian.

Baginda telah membangunkan ekonomi orang Islam: tanah tergadai kepada

kaum Yahudi ditebus balik dan dikerjakan; tanah terbiar diusahakan semula.

 

[13]Sebagai Pemimpin Ketenteraan

Asas kepimpinan baginda ialah berdasarkan akidah, syariat dan akhlak yang

mulia.

Page 22: Peranan Rasul

Baginda dan sahabatnya menetapkan dasar tertentu semasa perang seperti:

(a) tidak memerangi orang lemah, orang tua dan kanak-kanak serta wanita; (b)

tidak memusnahkan harta benda.

Baginda turut mengamalkan sifat amanah - melaksanakan amanah Allah dan

juga amanah umat Islam seluruhnya bagi memimpin tenter untuk mencapai

kegemilangan.

Baginda bersifat adil - harta rampasan dibahagi sama rata kepada tentera

yang menyertai peperangan dan tidak menceroboh pihak lawan seperti

mengejar musuh yang sudah lari dari medan peperangan.

Baginda dianggap sebagai panglima tentera dan ahli strategi.

Dengan ilmu dan pengalaman yang luas, baginda berjaya merangka takrif

peperangan yang berkesan yang membawa kejayaan kepada tentera Islam.

 

Demikian antara tugas Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam yang

dijawatkan. Terdapat beberapa lagi tugas Rasulullah yang diterangkan oleh al-

Qur’an seperti menunjuki umat ke arah jalan yang lurus, menerangi mereka

dengan nur – cahaya Islam, mengkhabarkan berita gembira kepada orang yang

beriman akan balasan syurga bagi mereka, memberi amaran kepada orang yang

ingkar akan balasan neraka, menjadi saksi kepada umat di akhirat dan pelbagai

lagi. Yang pentingnya tugas Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam tidaklah

sekadar membawa al-Qur’an sahaja umpama seorang posmen yang membawa

surat dari pengirim kepada penerima.