rwyt rasul

Upload: azian-musa

Post on 06-Jul-2018

273 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  1/35

  @WikiNewPageEditViewToolsHelp

  SignUp

  SignIn

  Create New Page Create New Page from CopyCreate your new wiki Edit tis page Copy from tis page !ename

   "tta# $Upload% &ileEdit 'enuNewest Cange History !eferer  Tra#k(a#k Page )ist Tag Cloud !SS*+, !SS-+, Sear# @Wiki .uide&"/0a(out @wiki &"/0a(out Editting &"/0a(out !egisterUpdate Infomation !elease Plan

  1"1 ,2+ 3"!I '"S" 4E!"SU)"N S"'P"I

  IS)"'N5" U'"!1"1 2+ 3"!I '"S" 4E!"SU)"N S"'P"I IS)"'N5" U'"!

  Per#akapan 4adi6a dengan Wara7a (+ Naufal

  'UH"''"3 sedang tidur+ 4adi6a menatapnya dengan ati penu kasi dan

  arapan8 kasi dan arapan teradap orang yang tadi menga6aknya (i#ara itu+

  Setela diliatnya ia tidur nyenyak8 nyenyak dan tenang sekali8 ditinggalkannya

  orang itu perlaan9laan+ Ia keluar8 dengan pikiran masi pada orang itu8 orang

  yang perna menggon#angkan atinya+ Pikirannya pada ari esok8 pada ari yangakan mem(erikan arapan (aik kepadanya+ Harapannya8 suami itu akan men6adi

  na(i atas umat8 yang kini tenga anyut dalam kesesatan+ Ia akan mem(im(ing

  mereka dengan a6aran agama yang (enar serta akan mem(awa mereka ke 6alan

  yang lurus+ Tetapi8 sunggupun (egitu8 mengadapi masa yang akan datang8 ia

  merasa kuatir sekali8 kuatir akan nasi( suami yang setia dan penu kasi9sayang

  itu+ 3i(ayangkannya dalam atinya apa yang tela di#eritakan kepadanya itu+

  3i(ayangkannya itu malaikat yang (egitu inda8 yang memperliatkan diri di

  angkasa8 setela menyampaikan wayu Tuan kepadanya dan yang kemudian

  memenui seluru ruangan itu+ Selalu ia meliat malaikat itu kemana sa6a iamengalikan muka+ 4adi6a masi mengulangi kata9kata yang di(a#akan dan

  suda terpateri dalam dada 'uammad itu+

  Semua itu di(entangkan kem(ali ole 4adi6a di depan mata atinya+ 4adang

  terkem(ang senyum di (i(ir8 karena suatu arapan: kadang ke#ut 6uga rasanya8

  karena takut akan nasi( yang mungkin akan menimpa diri "l9"min kelak+

  http://atwiki.com/http://rasulullahsaw.atwiki.com/signuphttp://rasulullahsaw.atwiki.com/signinhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/new/http://rasulullahsaw.atwiki.com/copyhttp://atwiki.com/http://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/copy2/48.htmlhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/copy2/48.htmlhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/rename/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/upload/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/Menuhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/diff/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/history/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/ref/48.htmlhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/trackback/48.htmlhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/listhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/taghttp://rasulullahsaw.atwiki.com/taghttp://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss10.xmlhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss20.xmlhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/searchhttp://help.atwiki.com/http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20@wikihttp://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Edittinghttp://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Registerhttp://help.atwiki.com/page/Update%20Informationhttp://help.atwiki.com/page/Release%20Planhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/signuphttp://rasulullahsaw.atwiki.com/signinhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/new/http://rasulullahsaw.atwiki.com/copyhttp://atwiki.com/http://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/copy2/48.htmlhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/rename/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/upload/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/Menuhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/diff/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/history/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/ref/48.htmlhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/trackback/48.htmlhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/listhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/taghttp://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss10.xmlhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss20.xmlhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/searchhttp://help.atwiki.com/http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20@wikihttp://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Edittinghttp://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Registerhttp://help.atwiki.com/page/Update%20Informationhttp://help.atwiki.com/page/Release%20Planhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://atwiki.com/

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  2/35

  Tidak taan ia tinggal seorang diri lama9lama+ Pikirannya (erpinda9pinda dari

  arapan yang manis sedap kepada kesangsian dan arap9arap #emas+ Terpikir

  olenya akan men#urakan segala isi atinya itu kepada orang yang suda

  dikenalnya (i6aksana dan akan dapat mem(erikan naseat+

  Untuk itu8 kemudian ia pergi men6umpai saudara sepupunya $anak paman%8 Wara7a

  (+ Naufal+ Seperti suda dise(utkan8 Wara7a adala seorang penganut agama

  Nasrani yang suda mengenal 1i(le dan suda pula menter6emakannya se(agian

  ke dalam (aasa "ra(+ Ia men#eritakan apa yang perna diliat dan didengar

  'uammad dan men#eritakan pula apa yang dikatakan 'uammad kepadanya8

  dengan menye(utkan 6uga rasa kasi dan arapan yang ada dalam dirinya+ Wara7a

  menekur se(entar8 kemudian katanya;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  3/35

  apa(ila 4adi6a #epat9#epat per#aya kepadanya+ Ia suda mengenalnya (enar+

  Selama idupnya laki9laki itu selalu 6u6ur8 orang (er6iwa (esar ia dan selalu (er(uat

  ke(aikan dengan penu rasa kasi9sayang+ Selama dalam taannut8 diliatnya

  (etapa (esar ke#enderungannya kepada ke(enaran8 dan anya ke(enaran semata9

  mata+ Ia men#ari ke(enaran itu dengan persiapan 6iwa8 kal(u dan pikiran yang

  suda (egitu tinggi8 mem(u(ung melampaui 6angkauan yang akan dapat

  di(ayangkan manusia8 manusia yang menyem(a patung dan mem(awakan

  kur(an9kur(an ke sana: mereka yang menganggap (awa itu adala tuan yang

  dapat mendatangkan (en#ana dan keuntungan+ 'ereka mem(ayangkan8 (awa itu

  patut disem(a dan diagungkan+ Wanita itu suda meliatnya (etapa (enar ia pada

  taun9taun masa taannut itu+ ?uga ia meliatnya (etapa (enar keadaannya

  tatkala pertama kali ia kem(ali dari gua Hira8 sesuda kerasulannya+ Ia (ingung

  sekali+ 3imintanya ole 4adi6a8 apa(ila malaikat itu nanti datang supaya

  di(eritaukan kepadanya+

  1ilamana kemudian 'uammad meliat malaikat itu datang8 didudukannya ia ole

  4adi6a di paa kirinya8 kemudian di paa kanan dan di pangkuannya+ 'alaikat

  itupun masi 6uga diliatnya+ 4adi6a mengalau dan men#ampakkan tutup

  mukanya+ Waktu itu ti(a9ti(a 'uammad tidak lagi meliatnya+ 4adi6a tidak ragu

  lagi (awa itu adala malaikat8 (ukan setan+

  Sesuda peristiwa itu8 pada suatu ari 'uammad pergi akan mengelilingi 4a(a+

  3i tempat itu Wara7a (+ Naufal men6umpainya+ Sesuda 'uammad men#eritakan

  keadaannya8 Wara7a (erkata;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  4/35

  dian6urkannya kepada mereka8 itula yang (enar+ Ia menga6ak mereka8 agar 6iwa

  dan ati nurani mereka dapat le(i tinggi seingga dapat (eru(ungan dengan "lla

  5ang tela men#iptakan mereka dan men#iptakan nenek9moyang mereka: agar

  mereka (eri(adat anya kepadaNya8 dengan penu iklas8 dengan 6iwa yang

  (ersi8 untuk agama+ Ia menga6ak mereka supaya mereka mendekatkan diri kepada

   "lla dengan per(uatan yang (aik8 dengan mem(erikan kepada orang (erdekatan8

  ak9ak mereka8 (egitu 6uga kepada orang yang dalam per6alanan: agar mereka

  men6aukan diri dari menyem(a (atu9(atu yang mereka (uat 6adi (erala yang

  menurut dugaan mereka akan mengampuni segala dosa mereka dari per(uatan

  angkara9murka yang mereka lakukan8 dari men6alankan ri(a dan memakan arta

  anak piatu+ Penyem(aan mereka demikian itu mem(uat 6iwa dan ati mereka le(i

  keras dan le(i mem(atu dari patung9patung itu+ Ia memperingatkan mereka agar

  mereka mau meliat #iptaan Tuan yang ada di langit dan di (umi: supaya semua

  itu men6adi tamsil dalam 6iwa mereka serta kemudian menyadari (etapa dasyat

  dan agungnya semua itu+ 3engan kesadaran demikian mereka akan memaami

  ke(esaran undang9undang Ilai yang (erlaku di langit dan di (umi+ Selan6utnya8

  dengan i(adatnya itu akan memaami pula ke(esaran "l 4alik Pen#ipta alam

  semesta ini8 5ang Tunggal8 tiada (ersekutu+ 3engan demikian mereka akan le(i

  tinggi8 akan le(i luur 'ereka akan diisi ole rasa kasi9sayang teradap mereka

  yang (elum mendapat petun6uk Tuan8 dan akan (erusaa ke ara itu+ 'ereka akan

  (erlaku (aik teradap semua anak piatu8 teradap semua orang yang malang dan

  lema+ 5a> 4e ara itula Tuan memerintakannya8 supaya ia menga6ak mereka+

   "kan tetapi8 itu 6antung yang suda (egitu keras8 6iwa yang suda (egitu kaku8suda 6adi kering dalam menyem(a (erala seperti yang dilakukan ole nenek9

  moyang mereka daulu+ 3i tempat itu mereka (erdagang8 dan mem(uat 'eka

  men6adi pusat kun6ungan penyem(a (erala> "kan mereka tinggalkanka agama

  nenek9moyang mereka dan mereka lepaskan kedudukan kota mereka yang (erarti

  suatu (aaya (ilamana suda tak ada lagi orang yang akan menyem(a (erala

  )alu (agaimana pula akan mem(ersikan 6iwa serupa itu dan melepaskan diri dari

  noda awa9nafsu8 awa9nafsu yang akan men6erumuskan mereka8 sampai kepada

  nafsu ke(inatangannya8 padaal dia suda memperingatkan manusia supaya

  mengatasi nafsunya8 menempatkan diri di atas (erala9(erala itu 4alau merekasuda tidak mau per#aya kepadanya8 apalagi yang arus ia lakukan Inila yang

  men6adi masala (esar itu+

  Wayu Terenti

  Ia sedang menantikan (im(ingan wayu dalam mengadapi masalanya itu8

  menantikan adanya penyulu yang akan menerangi 6alannya+ Tetapi8 wayu itu

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  5/35

  sekarang terputus> ?i(rilpun tidak datang lagi kepadanya+ Tempat di sekitarnya 6adi

  sunyi8 (isu+ Ia merasa terasing dari orang8 dan dari dirinya+ 4em(ali ia merasa

  dalam ketakutan seperti se(elum turunnya wayu+ 4onon 4adi6a perna

  mengatakan kepadanya;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  6/35

  ada di langit dan di (umi (ersu6ud (elaka kepadaNya+ Hanya 3iala 5ang Hak8 dan

  yang selain itu (atil adanya+ Hanya kepadaNya ati manusia diadapkan8 seluru

  idup kesana 6uga (ergantung dan kepadaNya pula ru akan kem(ali+

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  7/35

  yang mengalami krisis+ 1aikla kita ringankan dia dari anak9anaknya itu+ "ku akan

  mengam(ilnya seorang kaupun seorang untuk kemudian kita asu+<

  4arena itu "((as lalu mengasu ?afar dan 'uammad mengasu "li8 yang tetap

  tinggal (ersama sampai pada masa kerasulannya+

  Tatkala 'uammad dan 4adi6a sedang sem(ayang8 ti(a9ti(a "li menyeruak

  masuk+ 3iliatnya kedua orang itu sedang ruku dan su6ud serta mem(a#a (e(erapa

  ayat /uran yang sampai pada waktu itu suda diwayukan kepadanya+ "nak ifu

  tertegun (erdiri;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  8/35

  penyem(aan (erala8 adala dia+ ?uga dia laki9laki pertama tempat dia

  mem(ukakan isi atinya akan segala yang diliat serta wayu yang diterimanya+

   "(u 1akr tidak ragu9ragu lagi memenui a6akan 'uammad dan (eriman pula akan

  a6akannya itu+ ?iwa yang mana lagi yang memang mendam(akan ke(enaran masi

  akan ragu9ragu meninggalkan penyem(aan (erala dan untuk kemudian

  menyem(a "lla 5ang Esa> ?iwa yang mana lagi yang masi dise(ut 6iwa (esar di

  samping menyem(a "lla masi mau menyem(a (atu yang (agaimanapun

  (entuknya> ?iwa yang mana lagi yang suda (ersi masi akan ragu9ragu

  mem(ersikan pakaian dan 6iwanya8 (erderma kepada orang yang mem(utukan

  dan (er(uat ke(aikan kepada anak piatu>

  4eimanannya kepada "lla dan kepada !asulNya itu segera diumumkan ole "(u

  1akr di kalangan teman9temannya+ Ia memang seorang pria yang rupawan+

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  9/35

  orang yang Iema8 teradap piatu8 orang yang sengsara dan miskin adala

  pandangan seorang (apa yang penu kasi8 lema9lem(ut dan mesra+ 'alam

  aripun8 dalam ia (ertaa6ud8 malam ia tidak #epat tidur8 mem(a#a wayu yang

  disampaikan kepadanya8 renungannya selalu tentang langit dan (umi8 men#ari

  pertanda dari segenap wu6ud ini8 permoonannya selalu diadapkan anya kepada

   "lla+ 3ia+ yang menyerapkan idup semesta ini ke dalam dirinya dan kedalam

   6antung keidupannya sendiri8 adala suatu teladan yang mem(uat mereka yang

  suda (eriman dan menyatakan diri Islam itu8 makin (esar #intanya kepada Islam

  dan makin kuku pula imannya+ 'ereka suda (erketetapan ati meninggalkan

  anutan nenek9moyang mereka dengan menanggung segala siksaan kaum musyrik

  yang atinya (elum lagi disentu iman+

  Saudagar9saudagar dan kaum (angsawan 'eka yang suda mengenal arti

  kesu#ian8 suda menyadari arti ke(enaran8 pengampunan dan arti ramat8 mereka

  (eriman kepada a6aran 'uammad+ Semua kaum yang lema8 semua orang yang

  sengsara dan semua orang yang tidak punya8 (eriman kepadanya+ "6aran

  'uammad suda terse(ar di 'eka8 orang suda (er(ondong9(ondong memasuki

  Islam8 pria dan wanita+

  =rang (anyak (i#ara tentang 'uammad dan tentang a6aran9a6arannya+ "kan tetapi

  penduduk 'eka yang masi (erati9ati8 yang masi tertutup atinya8 pada

  mulanya tidak mengiraukannya+ 'ereka menduga8 (awa kata9katanya tidakkan

  le(i dari kata9kata pendeta atau ali9ali pikir sema#am /uss8 Umayya8 Wara7a

  dan yang lain+ =rang pasti akan kem(ali kepada keper#ayaan nenek9moyangnya:yang akirnya akan menang iala Hu(al8 )at dan UFFa8 (egitu 6uga Isaf dan Naila

  yang di(awai kur(an+ 'ereka lupa (awa iman yang murni tak dapat dikalakan8

  dan (awa ke(enaran pasti akan mendapat kemenangan+

   "6akan 'uammad 4epada 4eluarganya

  Tiga taun kemudian sesuda kerasulannya8 perinta "lla datang supaya ia

  mengumumkan a6aran yang masi disem(unyikan itu8 perinta "lla supaya

  disampaikan+ 4etika itu wayu datang;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  10/35

  yang kautentang+<

  1anu Hasyim tersenyum8 dan ada pula yang tertawa ter(aak9(aak+ 'ata mereka

  (erpinda9pinda dari "(u Tali( kepada anaknya+ 4emudian mereka semua pergi

  meninggalkannya dengan e6ekan+

  Sesuda itu 'uammad kemudian mengalikan seruannya dari keluarga9

  keluarganya yang dekat kepada seluru penduduk 'eka+ Suatu ari ia naik ke

  Safa- dengan (erseru;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  11/35

  1anu 'akFum dan 1anu "sad "lla memerintakan aku mem(eri peringatan

  kepada keluarga9keluargaku terdekat+ 1aik untuk keidupan dunia atau akirat+ Tak

  ada sesuatu (aagian atau keuntungan yang dapat ku(erikan kepada kamu8 selain

  kamu u#apkan; Tak ada tuan selain "lla+<

   "tau seperti dilaporkan; "(u )aa( 9 seorang laki9laki (er(adan gemuk dan #epat

  naik dara 9 kemudian (erdiri sam(il meneriakkan; 5a> 1ukanka orang mau melepaskan diri dari (elenggu dengan penga(dian

  yang (agaimanapun selain penga(diannya kepada "lla 1ukanka setiap

  (elenggu itu arus dian#urkan Tak ada Hu(al8 tak ada )at8 UFFa+ Tak ada api

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  12/35

  'a6usi8 mataari orang 'esir8 tak ada (intang penyem(a (intang8 tak ada

  awariyin $pengikut9pengikut Isa%8 tak ada seorang manusiapun8 atau malaikat

  ataupun 6in yang akan men6adi (atas antara "lla dengan manusia+ 3i adapan

   "lla8 anya di adapanNya 5ang Tunggal tak (ersekutu8 manusia akan dimintai

  pertanggung96awa(annya atas per(uatannya yang tela dilakukan8 yang (aik dan

  yang (uruk+ Hanya per(uatan manusia itu sa6ala yang men6adi perantaranya+ Hati

  ke#ilnya yang akan menim(ang semua per(uatan+ Hanya itula yang (erkuasa atas

  dirinya+ 3engan itula dipertanggungkan ketika setiap 6iwa mendapat (alasan

  sesuai dengan per(uatannya+ 4e(e(asan mana lagi yang le(i luas daripada yang

  dia6arkan 'uammad itu "daka "(u )aa( dan kawan9kawannya menga6arkan

  yang sema#am itu 9 sedikit sekalipun "tauka mereka menga6arkan supaya

  manusia tetap dalam peram(aan8 dalam per(udakan8 yang suda ditim(uni ole

  keper#ayaan9keper#ayaan kurafat dan takayul8 yang suda menutupi mereka dari

  segala #aaya ke(enaran

  /uraisy 'engasut Penyair9penyairnya Teradap 'uammad

   "kan tetapi "(u )aa(8 "(u Sufyan dan (angsawan9(angsawan /uraisy terkemuka

  lainnya8 artawan9artawan yang gemar (ersenang9senang8 mulai merasakan8

  (awa a6aran 'uammad itu merupakan (aaya (esar (agi kedudukan mereka+

  ?adi yang mula9mula arus mereka lakukan iala menyerangnya dengan #ara

  mendiskreditkannya8 dan mendustakan segala apa yang dinamakannya kena(ian

  itu+

  )angka pertama yang mereka lakukan dalam al ini iala mem(u6uk penyair9penyair mereka; "(u Sufyan (inl9Harit8 "mr (inl9"s dan "(dulla i(nF9Gi(ara8

  supaya menge6ek dan menyerangnya+ 3alam pada itu penyair9penyair 'uslimin

   6uga tampil mem(alas serangan mereka tanpa 'uammad sendiri yang arus

  melayani+

  Sementara itu8 selain penyair9penyair itu (e(erapa orang tampil pula meminta

  kepada 'uammad (e(erapa mu6iFat yang akan dapat mem(uktikan kerasulannya;

  mu6iFat9mu6iFat seperti pada 'usa dan Isa+ 4enapa (ukit9(ukit Safa dan 'arwa itu

  tidak disulapnya men6adi emas8 dan kita( yang di(i#arakannya itu dalam (entuktertulis diturunkan dari langit 3an kenapa ?i(ril yang (anyak di(i#arakan ole

  'uammad itu tidak mun#ul di adapan mereka 4enapa dia tidak mengidupkan

  orang9orang yang suda mati8 mengalau (ukit9(ukit yang selama ini mem(uat

  'eka terkurung karenanya 4enapa ia tidak meman#arkan mata air yang le(i

  sedap dari air sumur GamFam8 padaal ia tau (etapa (esar a6at penduduk

  negerinya itu akan air

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  13/35

  Tidak anya sampai disitu sa6a kaum musyrikin itu mau menge6eknya dalam soal9

  soal mu6iFat8 malaan e6ekan mereka makin men6adi96adi8 dengan menanyakan;

  kenapa Tuannya itu tidak mem(erikan wayu tentang arga (arang9(arang

  dagangan supaya mereka dapat mengadakan spekulasi (uat ari depan

  3e(at mereka itu (erkepan6angan+ Tetapi wayu yang datang kepada 'uammad

  men6awa( de(at mereka+

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  14/35

  se(elum itu tidak perna dise(ut9se(utnya+ Ia men#elanya8 yang 6uga se(elum itu

  tidak perna dilakukan demikian+ Hal ini men6adi soal (esar (agi /uraisy dan

  dirasakan menusuk ati mereka+ Tentang laki9laki itu8 serta apa yang diadapinya

  dari mereka dan diadapi mereka dari dia8 sekarang mulai sunggu9sunggu

  men6adi peratian mereka+ Sampai se(egitu 6au mereka (aru sampai memperolok

  kata9katanya+ "pa(ila mereka duduk9duduk di 3arn Nadwa8 atau disekitar 4a(a

  dengan (erala9(erala yang ada8 mem(ualla mereka dengan sikap tidak le(i

  dari senyuman menge6ek dan (erolok9olok+ "kan tetapi8 6ika yang diina dan die6ek

  itu sekarang dewa9dewa mereka yang mereka sem(a dan disem(a nenek9

  moyang mereka8 termasuk Hu(al8 )at8 UFFa dan semua (erala8 maka tidak lagi

  soalnya soal olok9olok dan #emooan8 melainkan suda men6adi soal yang serius

  dan menentukan+ "tau8 andaikata orang itu sampai dapat mengasut penduduk

  'eka melawan mereka dan meninggalkan (erala9(erala mereka8 asil apa yang

  akan diperolenya dari perdagangan 'eka itu 3an (agaimana pula kedudukan

  mereka dalam arti agama

   "(u Tali( pamannya (elum lagi menganut Islam+ Tetapi tetap ia se(agai pelindung

  dan pen6aga kemenakannya itu+ Ia suda menyatakan kesediaannya akan

  mem(elanya+ "tas dasar itu pemuka9pemuka (angsawan /uraisy 9 dengan

  diketaui ole "(u Sufyan (+ Har( 9 pergi menemui "(u Tali(+

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  15/35

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  16/35

  4arena itu8 dengan 6iwa yang penu kekuatan dan kemauan8 ia menole kepada

  pamannya seraya (erkata;

  .emetar

  orang tua ini mendengar 6awa(an 'uammad8 tertegun ia+ Ternyata ia (erdiri di

  adapan tenaga kudus dan kemauan yang (egitu tinggi8 di atas segala kemampuan

  tenaga idup yang ada+

  'uammad (erdiri+ "ir matanya terasa menyum(at karena sikap pamannya yang

  ti(a9ti(a itu8 sekalipun tak terlintas kesangsian dalam atinya sedikitpun akan 6alan

  yang ditempunya itu+

  Seketika lamanya "(u Tali( masi dalam keadaan terpesona+ Ia masi dalam

  ke(ingungan antara tekanan masyarakatnya dengan sikap kemanakannya itu+

  Tetapi kemudian dimintanya 'uammad datang lagi8 yang lalu katanya; <

  4edudukan 'uammad Teradap Pamannya

  Sikap dan kata9kata kemenakannya itu ole "(u Tali( disampaikan kepada 1anu

  Hasyim dan 1anu al9'uttali(+ Pem(i#aranya tentang 'uammad itu terpengaru

  ole suasana yang diliat dan dirasakannya ketika itu+ 3imintanya supaya

  'uammad dilindungi dari tindakan /uraisy+ 'ereka semua menerima usul ini8

  ke#uali "(u )aa(+ Terang9terangan ia menyatakan permusuannya+ Ia

  mengga(ungkan diri pada piak lawan mereka+ Permintaan mereka supaya ia

  dilindungi itu suda tentu karena terpengaru ole fanatisma golongan dan

  permusuan lama antara 1anu Hasyim dan 1anu Umayya+ Tetapi (ukan fanatismaitu sa6a yang mendorong /uraisy (ersikap demikian+ "6arannya itu sunggu

  (er(aaya (agi keper#ayaan yang (iasa dilakukan ole leluur mereka+ 4edudukan

  'uammad di tenga9tenga mereka8 pendiriannya yang tegu serta a6arannya

  pada ke(aikan supaya orang anya menyem(a Gat 5ang Tunggal8 yang pada

  waktu itu memang suda meluas 6uga di kalangan ka(ila9ka(ila "ra(8 (awa

  agama "lla itu (ukanla seperti yang ada pada mereka sekarang8 mem(uat

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  17/35

  mereka dapat mem(enarkan 6uga sikap kemenakan mereka itu8 'uammad8 dalam

  menyatakan pendiriannya8 seperti yang perna dilakukan ole Umayya (+ "(is9

  Salt dan Wara7a (+ Naufal dan yang lain+ 4alau 'uammad memang (enar 9 dan

  ini yang tidak dapat mereka pastikan 9 maka ke(enaran itu akan tampak 6uga dan

  merekapun akan merasakan pula kemegaannya+ Se(aliknya8 kalau tidak atas

  dasar ke(enaran8 maka orangpun akan meninggalkannya seperti yang suda ter6adi

  se(elum itu+ "kirnya a6aran demikian ini tidak akan meninggalkan (ekas dalam

  mengeluarkan mereka dari tradisi yang ada dan dia sendiripun akan diserakan

  kepada musu supaya di(unu+

  /uraisy 'enyiksa 4aum 'uslimin

  Teradap gangguan /uraisy ia dapat (erlindung kepada goIongannya8 seperti

  kepada 4adi6a (ila ia mengalami kesedian+ 1aginya 9 dengan imannya yang

  sunggu9sunggu dan #inta9kasinya yang (esar 9 4adi6a adala lam(ang

  ke6u6uran yang dapat mengilangkan segala kesedian atinya8 yang dapat

  menguatkan kem(ali setiap #iri kelemaan yang mungkin tim(ul karena siksaan

  musu9musunya yang (egitu keras menentangnya serta melakukan penyiksaan

  terus9menerus teradap pengikut9pengikutnya+

  Se(elum itu se(enarnya /uraisy memang tidak perna mengenal idup tenteram+

  1akan setiap ka(ila itu langsung menyer(u kaum 'uslimin yang ada di kalangan

  mereka; disiksa dan dipaksa melepaskan agamanya: seingga di antara mereka

  ada yang men#ampakkan (udaknya8 1ilal8 ke atas pasir di (awa terik mataari

  yang mem(akar8 dadanya ditindi dengan (atu dan akan di(iarkan mati+ Soalnyakarena ia tegu (ertaan dalam Islam> 3alam kekerasan sema#am itu 1ilal anya

  (erkata; < Ia memikul semua siksaan itu demi

  agamanya+

  4etika pada suatu ari ole "(u 1akr diliatnya 1ilal mengalami siksaan (egitu

  rupa8 ia di(elinya lalu di(e(askan+ Tidak sedikit (udak9(udak yang mengalami

  kekerasan serupa itu ole "(u 1akr di(eli 9 diantaranya (udak perempuan Umar

  (inl94atta(8 di(elinya dari Umar $se(elum masuk Islam%+ "da pula seorang wanita

  yang disiksa sampai mati karena ia tidak mau meninggalkan Islam kem(ali kepadakeper#ayaan leluurnya+

  4aum 'uslimin di luar (udak9(udak itu8 dipukuli dan diina dengan (er(agai #ara+

  'uammad 6uga tidak terke#uali mengalami gangguan9gangguan 9 meskipun suda

  dilindungi ole 1anu Hasyim dan 1anu al9'uttali(+ Umm ?amil8 isteri "(u ?al8

  melemparkan na6is ke depan rumanya+ Tetapi #ukup 'uammad anya

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  18/35

  mem(uangnya sa6a+ 3an pada waktu sem(ayang8 "(u ?al melemparinya dengan

  isi perut kam(ing yang suda disem(eli untuk sesa6en kepada (erala9(erala+

  3itanggungnya gangguan demikian itu dan ia pergi kepada &atima8 puterinya8

  supaya men#u#ikan dan mem(ersikannya kem(ali+ 3itam(a lagi8 di samping

  semua itu8 kaum 'uslimin arus menerima kata9kata (iada( dan ke6i kemana sa6a

  mereka pergi+

  Cukup lama al serupa itu (er6alan+ Tetapi kaum 'uslimin tam(a tegu teradap

  agama mereka+ 3engan dada ter(uka mereka menerima siksaan dan kekerasan itu

  9 demi akida dan iman mereka+

  Perioda yang tela dilalui dalam idup 'uammad a+s+ ini adala perioda yang

  paling dasyat yang perna dialami ole se6ara umat manusia+ 1aik 'uammad

  atau mereka yang men6adi pengikutnya8 (ukanla orang9orang yang menuntut arta

  kekayaan8 kedudukan atau kekuasaan8 melainkan orang9orang yang menuntut

  ke(enaran serta keyakinannya akan ke(enaran itu+ 'uammad adala orang yang

  mengarapkan (im(ingan (agi mereka yang mengalami penderitaan8 dan

  mem(e(askan mereka dari (elenggu paganisma yang renda8 yang menyusup

  kedalam 6iwa manusia sampai ke lem(a keinaan yang sangat memalukan+

  3emi tu6uan roani yang luur itula 9 tidak untuk tu6uan yang lain 9 ia mengalami

  siksaan+ Penyair9penyair memakinya8 orang9orang /uraisy (erkomplot endak

  mem(ununya di 4a(a+ !umanya dilempari (atu8 keluarga dan pengikut9

  pengikutnya dian#am+ Tetapi dengan semua itu mala ia makin ta(a8 makin gigimeneruskan dakwa+ ?iwa kaum mukmin yang mengikutinya itu suda padat ole

  u#apannya;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  19/35

  memegang peranan+

  'uammad tinggal dalam suatu daera yang merdeka mirip9mirip se(ua repu(lik+

  3ari segi keturunan ia menempati pun#ak yang tinggi+ Hartapun suda #ukup

  seperti yang dikeendakinya+ Ia dari 4eluarga Hasyim pula8 6uru kun#i 4a(a dan

  penguasa urusan air+ .elar9gelar keagamaan yang tinggi9tinggi ada pada mereka+

  ?adi dalam keadaan itu ia tidak lagi mem(utukan arta kekayaan8 pangkat atau

  sesuatu kedudukan politik atau agama+ 3alam al ini ia (er(eda pula dengan para

  rasul dan na(i9na(i se(elumnya+ 'usa yang dilairkan di 'esir (ertemu dengan

  &iraun yang ole penduduk suda dituankan8 dan &iraun 6uga yang (erkata;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  20/35

  Se(aliknya 'uammad8 keadaannya seperti yang kita se(utkan di atas8 sifat

  a6arannya adala intelektual dan spiritual+ 3asarnya adala menga6ak kepada

  ke(enaran8 ke(aikan dan keindaan+ Suatu a6akan yang (erdiri sendiri dari mula

  sampai akir+ 4arena 6aunya dari segala pertentangan politik8 struktur repu(lik

  yang suda ada di 'eka itu tidak perna mengalami sesuatu keka#auan+

  'ungkin pem(a#a akan terke6ut (ila saya katakan8 (awa antara dakwa

  'uammad dengan metoda ilmia modern mempunyai persamaan yang (esar

  sekali+ 'etoda ilmia ini iala mengaruskan kita 9 apa(ila kita endak mengadakan

  suatu penyelidikan 9 terle(i dulu mem(e(askan diri dari segala prasangka8

  pandangan idup dan keper#ayaan yang suda ada pada diri kita yang

  (eru(ungan dengan penyelidikan itu+ 3i situla kita memulai dengan mengadakan

  o(serJasi dan eksperimen8 mengadakan per(andingan yang sistematis8 kemudian

  (aru dengan silogisma yang suda didasarkan kepada premisa9premisa tadi+

   "pa(ila semua itu suda dapat disimpulkan8 maka kesimpulan demikian itu dengan

  sendirinya masi perlu di(aas dan diselidiki lagi+ Tetapi (agaimanapun 6uga ini

  suda merupakan suatu data ilmia selama penyelidikan terse(ut (elum

  memperliatkan kekeliruan+ 'etoda ilmia demikian ini iala yang ter(aik yang

  perna di#apai umat manusia demi kemerdekaan (erpikir+ 'etoda dan dasar9dasar

  dakwa demikian inila pula yang men6adi pegangan 'uammad+

  1agaimana pula mereka yang men6adi pengikutnya itu puas dan (eriman sunggu9

  sunggu akan a6arannya Segala keper#ayaan lama terkikis a(is dari 6iwa mereka8dan sekarang mereka mulai memikirkan masa depan mereka+

  Waktu itu setiap ka(ila "ra( mempunyai (erala sendiri9sendiri+ 'ana pula

  gerangan (erala yang (enar dan mana yang sesat 3i negeri9negeri "ra( dan

  negeri9negeri sekitarnya ketika itu memang suda ada penganut9penganut Sa(ian

  dan 'a6usi penyem(a api8 6uga ada yang menyem(a mataari+ 'ana diantara

  mereka itu yang (enar dan mana pula yang sesat

  1aikla kita kesampingkan dulu semua ini8 kita apuskan 6e6aknya dari 6iwa kita+ 4ita(e(askan dulu diri kita dari segala konsepsi dan keper#ayaan lama+ 1aikla kita

  renungkan+ 'erenungkan dan menin6au pada dasarnya sama+ 5ang pasti iala

  (awa seluru alam ini satu sama lain saling (eru(ungan+ 'anusia8 puak9puak

  dan (angsa9(angsa saling (eru(ungan+ 'anusia (eru(ungan 6uga dengan ewan

  dan dengan (enda8 (umi kita (eru(ungan dengan mataari8 dengan (ulan dan

  tata9surya lainnya+ 3an semua itupun (eru(ungan pula dengan undang9undang

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  21/35

  yang suda tali9temali8 tak dapat ditukar9tukar atau diu(a9u(a lagi+ 'ataari tidak

  searusnya akan menge6ar (ulan8 malampun takkan dapat mendaului siang+

   "ndaikata di antara isi alam ini ada yang (eru(a atau (erganti8 nis#aya akan

  (erganti pulala segala yang ada dalam alam ini+ "ndaikata mataari tidak lagi

  menyinari dan memanasi (umi8 menurut undang9undang yang suda (er6alan se6ak

   6utaan taun yang lalu8 nis#aya (umi dan langit ini suda akan (eru(a pula+ 3an

  ole karena yang demikian ini tidak ter6adi8 maka atas semua itu suda tentu ada

  Fat yang menguasainya+ 3ari situ ia tum(u8 dengan itu ia (erkem(ang dan ke situ

  pula ia kem(ali+ Hanya kepada Gat ini sa6ala semata manusia menyera+ 3emikian

   6uga8 segala yang ada dalam alam ini menyera semata kepada Gat ini8 persis

  seperti manusia+ 1aik manusia8 alam8 ruang dan waktu adala suatu kesatuan+

  'aka Gat itula inti dan sum(ernya+ ?adi8 anya kepada Gat itu sa6ala semata

  i(adat dilakukan+ Hanya kepada Gat itu sa6ala 6antung dan 6iwa manusia

  diadapkan+ 4e dalam alam itu 6uga kita arus meliat dan merenungkan undang9

  undang alam yang kekal a(adi itu+ ?adi segala yang disem(a manusia selain "lla

  (erupa (erala9(erala8 ra6a9ra6a8 firaun9firaun8 api dan mataari8 anyala suatu

  ilusi (atil sa6a8 tidak sesuai dengan marta(at dan keormatan manusia8 tidak sesuai

  dengan akal pikiran manusia serta dengan kemampuan yang ada dalam dirinya:

  yang dapat mem(uat kesimpulan atas undang9undang Tuan teradap #iptaanNya

  itu8 dengan 6alan merenungkannya+

  Inila rasanya esensi a6aran 'uammad seperti yang diketaui kaum 'uslimin yang

  mula9mula itu+ "6aran yang disampaikan wayu kepada mereka melalui 'uammad

  itu adala pun#ak dari (aasa sastra yang tela men6adi mu6iFat dan akan terus(erlaku demikian+ Terpadunya ke(enaran dan #ara melukiskannya dengan

  keindaan yang luar (iasa itu kini tampak di adapan mereka+ 3i sini 6iwa dan kal(u

  mereka meningkat le(i tinggi8 (eru(ungan dengan Gat 5ang 'aa 'ulia+ )alu

  datang 'uammad menuntun mereka (awa ke(aikan itula 6alan yang akan

  sampai ke tu6uan+ 'ereka akan mendapat (alasan atas ke(aikan itu (ilamana

  mereka suda menunaikan kewa6i(an dalam idup dengan tekun+ Setiap orang

  akan mendapat (alasan sesuai dengan per(uatannya+

  ?uga mengan#urkan (elenggu yang senantiasa mengikatnya

  itu> Tersera kepada manusia+ Ia mau memaami ini8 mau (eriman dan

  menger6akannya untuk men#apai pun#ak ketinggian marta(at manusia itu> 3emi

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  22/35

  men#apai tu6uan8 segala pengor(anan terasa ringan (agi orang yang suda

  (eriman itu+

  4arena posisi 'uammad dan pengikut9pengikutnya yang (egitu agung8 1anu

  Hasyim dan 1anu al9'uttali( tam(a ketat men6aganya dari setiap gangguan+ Pada

  suatu ari "(u ?al (ertemu dengan 'uammad8 ia mengganggunya8 memaki9

  makinya dan mengeluarkan kata9kata yang tidak pantas dialamatkan kepada agama

  ini+ Tetapi 'uammad tidak melayaninya+ 3itinggalkannya ia tanpa dia6ak (i#ara+

  HamFa8 pamannya dan saudaranya sesusu8 yang masi (erpegang pada

  keper#ayaan /uraisy8 adala seorang laki9laki yang kuat dan ditakuti+ Ia mempunyai

  kegemaran (er(uru+ 1ila ia kem(ali dan (er(uru8 terle(i dulu mengelilingi 4a(a

  se(elum langsung pulang ke rumanya+

  Hari itula8 (ilamana ia datang dan mengetaui (awa kemenakannya itu mendapat

  gangguan "(u ?al8 ia meluap mara+ Ia pergi ke 4a(a8 tidak lagi ia mem(eri

  salam kepada yang adir di tempat itu seperti (iasanya8 melainkan terus masuk

  kedalam mes6id menemui "(u ?al+ Setela di6umpainya8 diangkatnya (usurnya lalu

  dipukulkannya keras9keras di kepalanya+ 1e(erapa orang dan 1anu 'akFum

  men#o(a mau mem(ela "(u ?al+ Tapi tidak 6adi+ 4uatir mereka akan tim(ul

  (en#ana dan mem(aayakan sekali8 dengan mengakui (awa ia memang men#a#i

  maki 'uammad dengan tidak semena9mena+

  Sesuda itula kemudian HamFa menyatakan masuk Islam+ Ia (er6an6i kepada

  'uammad akan mem(elanya dan akan (erkur(an di 6alan "lla sampai akirayatnya+

  Piak /uraisy merasa sesak dada meliat 'uammad dan kawan9kawannya makin

  ari makin kuat+ 3i samping itu8 gangguan dan siksaan yang dialamatkan kepada

  mereka8 tidak dapat mengurangi iman mereka dan menyatakannya terus9terang8

  tidak dapat mengalangi mereka melakukan kewa6i(an agama+ Terpikir ole /uraisy

  akan mem(e(askan diri dari 'uammad8 dengan #ara seperti yang mereka

  (ayangkan8 mem(erikan segala keinginannya+ 'ereka rupanya lupa (awa

  keagungan dakwa Islam8 kemurnian esensi a6aran roaninya yang (egitu tinggi8(erada di atas segala pertentangan am(isi politik+ Ut(a (+ !a(ia8 seorang

  (angsawan "ra( terkemuka8 men#o(a mem(u6uk /uraisy ketika mereka dalam

  tempat pertemuan dengan mengatakan (awa ia akan (i#ara dengan 'uammad

  dan akan menawarkan kepadanya al9al yang (arangkali mau menerimanya+

  'ereka mau mem(erikan apa sa6a keendaknya8 asal ia dapat di(ungkam+

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  23/35

  4etika itula Ut(a (i#ara dengan 'uammad+

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  24/35

  disitu+ Itu (umi 6u6ur: sampai nanti "lla mem(ukakan 6alan (uat kita semua+<

  Se(agian kaum 'uslimin ketika itu lalu (erangkat ke "(isinia guna mengindari

  fitna dan tetap (erlindung kepada Tuan dengan mempertaankan agama+ 'ereka

  (erangkat dengan melakukan dua kali i6ra+ 5ang pertama terdiri dari se(elas

  orang pria dan empat wanita+ 3engan sem(unyi9sem(unyi mereka keluar dari

  'eka men#ari perlindungan+ 4emudian mereka mendapat tempat yang (aik di

  (awa Na6asyi2+

  1ilamana kemudian tersiar (erita (awa kaum 'uslimin di 'eka suda selamat

  dari gangguan /uraisy8 merekapun lalu kem(ali pulang8 seperti yang akan

  di#eritakan nanti+ Tetapi setela ternyata kemudian mereka mengalami kekerasan

  lagi dari /uraisy mele(ii yang suda9suda8 kem(ali lagi mereka ke "(isinia+

  Sekali ini terdiri dari delapan pulu orang pria tanpa kaum isteri dan anak9anak+

  'ereka tinggal di "(isinia sampai sesuda i6ra Na(i ke 5atri(+

  Hi6ra ke "(isinia ini adala i6ra pertama dalam Islam+

  Suda pada tempatnya (agi setiap penulis se6ara 'uammad akan (ertanya;

   "daka tu6uan i6ra yang dilakukan kaum 'uslimin atas saran dan an6urannya itu

  karena akan melarikan diri dari orang9orang kafir 'eka (eserta gangguan yang

  mereka lakukan8 atauka karena suatu tu6uan politik Islam8 yang di (alik itu

  dimaksudkan ole 'uammad dengan tu6uan yang le(i luur Suda pada

  tempatnya pula apa(ila penulis se6ara 'uammad itu akan (ertanya tentang al

  ini8 setela ter(ukti dari se6ara Na(i (er(angsa "ra( ini dalam seluru fasekeidupannya8 (awa dia seorang politikus yang (erpandangan 6au8 seorang

  pem(awa risala dan moral 6iwa yang (egitu luur8 su(lim dan agung yang tak ada

  taranya+ 3an yang men6adi alasan dalam al ini iala apa yang dise(utkan dalam

  se6ara8 (awa penduduk 'eka tidak suka ati ada kaum 'uslimin yang pergi ke

   "(isinia+ 1akan mereka kemudian mengutus dua orang menemui Na6asyi+ 'ereka

  mem(awa adia9adia (erarga guna meyakinkan ra6a supaya dapat

  mengem(alikan kaum 'uslimin itu ke tana air mereka+ Pada waktu itu penduduk

   "(isinia dan penguasanya adala orang9orang Nasrani+ 3ari segi agama orang9

  orang /uraisy tidak kuatir (awa mereka akan ikut 'uammad+

  3ise(a(kan ole rasa kegelisaan teradap peristiwa ituka maka mereka lalu

  mengutus orang8 meminta supaya kaum 'uslimin itu dikem(alikan 'ereka

  menganggap8 (awa perlindungan Na6asyi teradap mereka setela mendengar

  keterangan mereka itu akan mem(awa pengaru 6uga kepada penduduk 6aFira

   "ra( seingga mereka akan mau menerima agama 'uammad dan mau men6adi

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  25/35

  pengikutnya+ "tauka mereka kuatir8 kalau kaum 'uslimin menetap di "(isinia8

  mereka akan (ertam(a kuat8 seingga (ila kelak mereka pulang kem(ali

  mem(antu 'uammad8 mereka kem(ali dengan kekuatan8 arta dan tenaga

  4edua orang utusan itu iala "mr (inl9"s dan "(dulla (in "(i !a(ia+ 4epada

  Na6asyi dan kepada para pem(esar istana mereka mempersem(akan adia9

  adia dengan maksud supaya mereka sudi mengem(alikan orang9orang yang

  i6ra dari 'eka itu kepada mereka+

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  26/35

  (erdusta untuk (erlaku 6u6ur serta mengadakan u(ungan keluarga dan tetangga

  yang (aik8 serta menyudai pertumpaan dara dan per(uatan terlarang lainnya+ Ia

  melarang kami melakukan segala ke6aatan dan menggunakan kata9kata dusta8

  memakan arta anak piatu atau men#emarkan wanita9wanita yang (ersi+ Ia minta

  kami menyem(a "lla dan tidak mempersekutukanNya+ Selan6utnya disurunya

  kami melakukan salat8 Fakat dan puasa+ $)alu dise(utnya (e(erapa ketentuan

  Islam%+ 4ami pun mem(enarkannya+ 4ami turut segala yang diperintakan "lla+

  )alu yang kami sem(a anya "lla 5ang Tunggal8 tidak mempersekutukan9Nya

  dengan apa dan siapa pun 6uga+ Segala yang diaramkan kami 6aui dan yang

  dialalkan kami lakukan+ 4arena itula8 masyarakat kami memusui kami8 menyiksa

  kami dan mengasut supaya kami meninggalkan agama kami dan kem(ali

  menyem(a (erala: supaya kami mem(enarkan segala ke(urukan yang perna

  kami lakukan dulu+ =le karena mereka memaksa kami8 menganiaya dan menekan

  kami8 mereka mengalang9alangi kami dari agama kami8 maka kamipun keluar

  pergi ke negeri tuan ini+ Tuan 6ugala yang men6adi pilian kami+ Senang sekali kami

  (erada di dekat tuan8 dengan arapan di sini takkan ada penganiayaan+<

  < $/uran *D; -D9%

  Setela mendengar (awa keterangan itu mem(enarkan apa yang terse(ut dalam

  In6il8 pemuka9pemuka istana itu terke6ut;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  27/35

  4eesokan arinya "mr (inl9"s kem(ali mengadap !a6a dengan mengatakan8

  (awa kaum 'uslimin mengeluarkan tuduan yang luar (iasa teradap Isa anak

  'ariam+

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  28/35

  menun6ukkan8 (awa kekuatiran akan adanya godaan ini searusnya selalu ada

  pada 'uammad mengingat keadaannya yang masi lema dan mereka yang

  men6adi pengikutnya masi menyangsikan kemampuannya melindungi diri mereka

  sendiri atau akan dapat mengalakan musu mereka+ 1esar sekali dugaan (awa

  al demikian memang suda terlintas dalam pikiran 'uammad8 meliat tingkat

  ke#erdasannya yang (egitu tinggi dengan keta6aman pikiran dan pandangannya

  yang 6au8 yang semuanya itu seim(ang dengan 6iwa (esarnya8 dengan kemurnian

  roaninya8 (udi pekerti yang luur serta perasaannya yang alus sekali itu+

  Tetapi sunggupun (egitu8 dari segi ini ia yakin dan tenang sekali+ Pada waktu itu 9

  dan sampai pada waktu pem(awa risala itu wafat 9 inti a6aran Islam masi (ersi

  sekali8 kemurniannya masi (elum ternodakan+ Seperti a6aran Nasrani di Na6ran8

  Hira dan Syam8 (egitu 6uga paam Nasrani di "(isinia suda di6angkiti ole noda8

  perselisian antara mereka yang menuankan I(u 'ariam dengan mereka yang

  menuankan Isa+ 3i samping ada lagi yang (erlainan dengan kedua golongan itu8

  mereka yang masi mengam(il dari sum(er a6aran yang murni8 yang tidak perlu

  dikuatirkan+

  Se(enarnya8 ke(anyakan agama9agama itu sesuda (e(erapa generasi sa6a

  (er6alan8 suda di6angkiti ole sema#am paganisma8 meskipun (ukan dari 6enis

  rendaan8 yang waktu itu (erkem(ang di negeri9negeri "ra(: tetapi (agaimanapun

  paganisma 6uga+

  4edatangan Islam merupakan musu (erat (uat paganisma dalam segala (entukdan #oraknya+ 3itam(a lagi8 (awa agama Nasrani waktu itu suda mengakui

  adanya suatu golongan klas kusus di kalangan pemuka9pemuka agama 9 yang

  oleh Islam samasekali tidak dikenal - yang pada waktu itu merupakan golongan

  tertinggi dan p

  ng suci. Juga pada waktu itu - dan dasar ini tetap berlaku - Islam merupakan agama

  yang menjunjung jiwa manusia ke puncak tertinggi. Tak ada peluang yang akan

  dapat menghubungkan manusia dengan Tuhannya selain daripada baktinya dan

  perbuatan yang baik, dan orang harus mencintai sesamanya seperti mencintaidirinya. Tidak ada berhala-berhala, tidak ada pendeta-pendeta, tidak ada dukun-

  dukun dan tidak ada apapun yang akan merintangi jiwa manusia itu untuk

  berhubungan dengan seluruh wujud ini dengan perbuatan dan kelakuan yang baik.

  Allah juga yang akan membalas segala perbuatan itu dengan berlipat ganda.

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  29/35

  Dan ruh! oal ruh adalah urusan Tuhan. uh yang berhubungan dengan kekekalan

  dan keabadian "aman. egala perbuatan baik bagi ruh ini tak ada tabir yang akan

  menutupinya dari Tuhan, dan tak ada kekuasaan apapun selain Allah. #rang-orang

  yang kaya, yang kuat atau yang jahat dapat saja menyiksa jasad ini, dapat saja

  memisahkannya dari segala kesenangan dan hawa na$su dan dapat saja

  menghancurkan semua itu, tetapi ruh atau jiwa itu takkan dapat mereka kuasai

  selama yang bersangkutan mau menempatkannya lebih tinggi di atas segala

  kekuasaan materi dan waktu, dan tetap berhubungan dengan seluruh alam ini.

  'anusia itu akan mendapat (alasan atas segala per(uatannya (ilamana kelak

  setiap 6iwa menerima (alasan menurut apa yang tela diker6akannya+ 4etika itu

  seorang aya takkan dapat menolong anaknya8 dan seorang anak takkan pula

  dapat menolong ayanya sedikitpun+ 4etika itu arta si kaya+ suda tak (ergunalagi8 tidak 6uga si kuat dengan kekuatannya8 atau ali9ali teologi itu dengan ilmu

  ketuanannya+ Tetapi yang penting anyala per(uatan mereka8 yang nanti akan

  men6adi saksi+ 4etika itula seluru alam wu6ud (erpadu semua dalam kekekalan

  dan kea(adiannya+ Tuan tidak akan memperlakukan tidak adil teradap siapapun+

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  30/35

  4arena itula8 sedikitpun tidak goya atinya melepaskan saa(at9saa(atnya

  (erangkat i6ra ke "(isinia+ 4eadaan mereka yang suda merasa aman di dekat

  Na6asyi8 merasa tenang dengan agama mereka di tenga9tenga masyarakat yang

  tidak punya u(ungan famili atau pertalian (atin itu8 mem(uat piak /uraisy le(i

  menyadari8 (awa gangguan mereka teradap kaum 'uslimin 9 se(agai

  masyarakat dari sesama mereka8 dari keluarga mereka dan seketurunan pula 9

  adala suatu penganiayaan8 suatu per(uatan kekerasan dan demoralisasi yang tak

  (erkesudaan+ Itu semua adala suatu tekanan dengan pel(agai ma#am siksaan

  kepada mereka yang suda (egitu kuat 6iwanya untuk menerima siksaan demikian

  itu+ Tetapi mereka sekarang suda tidak lagi mendapat sesuatu gangguan+ 'ereka

  suda menganggap8 (awa keta(aan mengadapi segala penderitaan itu adala

  suatu pendekatan kepada Tuan8 dan suatu ampunan+

  Islamnya Umar 

  Waktu itu Umar i(nl94atta( adala pemuda yang gaga perkasa8 (erusia antara

  tiga pulu dan tiga pulu lima taun+ Tu(unya kuat dan tegap8 penu emosi dan

  #epat naik dara+ 4esenangannya foya9foya dan minum9minuman keras+ Tetapi

  teradap keluarga ia (i6aksana dan lema9lem(ut+ 3ari kalangan /uraisy diala

  yang paling keras memusui kaum 'uslimin+

   "kan tetapi sesuda ia mengetaui8 (awa mereka suda i6ra ke "(isinia dan

  mengetaui pula ra6anya mem(erikan perlindungan kepada mereka8 iapun merasa

  kesepian (erpisa dengan mereka itu+ Ia merasakan (etapa pedinya ati8 (etapa

  pilunya perasaan mereka (erpisa dengan tana air+

  Tatkala itu 'uammad sedang (erkumpul dengan saa(at9saa(atnya yang tidak

  ikut i6ra8 dalam se(ua ruma di Safa+ 3i antara mereka ada HamFa

  pamannya8 "li (in "(i Tali( sepupunya8 "(u 1akr (+ "(i /uafa dan 'uslimin yang

  lain+ Pertemuan mereka ini diketaui Umar+ Iapun pergi ketempat mereka8 ia mau

  mem(unu 'uammad+ 3engan demikian (e(asla /uraisy dan kem(ali mereka

  (ersatu8 setela mengalami perpe#aan8 sesuda arapan dan (erala9(eralamereka ina+

  3i tenga 6alan ia (ertemu dengan Nuaim (+ "(dulla+ Setela mengetaui

  maksudnya8 Nuiaim (erkata;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  31/35

  kau pulang sa6a ke ruma dan per(aiki keluargamu sendiri><

  Pada waktu itu &atima8 saudaranya8 (eserta Said (+ Gaid suami &atima suda

  masuk Islam+ Tetapi setela mengetaui al ini dari Nuaim8 Umar #epat9#epat

  pulang dan langsung menemui mereka+ 3i tempat itu ia mendengar ada orang

  mem(a#a /uran+ Setela mereka merasa ada orang yang sedang mendekati8

  orang yang mem(a#a itu sem(unyi dan &atima menyem(unyikan kita(nya+

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  32/35

  teradap kaum 'uslimin dan kedudukan mereka teradap /uraisy suda tidak

  seperti dulu lagi+ 4eadaan kedua (ela piak ini kemudian diteruskan ole suatu

  perkem(angan politik (aru8 penu dengan peristiwa9peristiwa8 dengan

  pengor(anan9pengor(anan dan kekerasan9kekerasan (aru lagi8 yang sampai

  menye(a(kan ter6adinya i6ra dan mun#ulnya 'uammad se(agai politikus di

  samping 'uammad se(agai !asul+

  Catatan kaki;

    *+ Pada umumnya kata namus (esar $an9namusl9ak(ar% ole (e(erapa penulis

  yang datang kemudian di(eri anotasi8 (awa kata namus (erarti ?i(ril+ 'ungkin ini

  didasarkan kepada $N% dan $)"% yang 6uga mengartikan demikian+ 'engenai kata9

  kata ini 3r+ Haekal tidak mem(erikan #atatan+ 3emikian 6uga I(n Isa7 dan i(nHisyam+ Sala seorang =rientalis 9 'ontgomery Watt misalnya 9 mem(erikan

  #atatan (awa kata namus (iasanya diam(il dan (aasa 5unani nomos8 dan ini

  (erarti undang9undang atau kita( su#i yang diwayukan8 $'uammad at 'e##a8 p+

  2*%+ Se(aliknya pemakaian kata namus (ukan istila /uran8 se(a( /uran

  menggunakan kata Taurat apa(ila yang dimaksud dengan namus itu undang9

  undang Na(i 'usa $"%+

    -+ "s9Safa iala se(ua (ukit dekat 'eka $"%+

    + Sema#am gedung pertemuan $"%+

    B+ 'enurut keper#ayaan mereka penyakit yang dise(a(kan ole gangguan 6in8

  aslinya rai $"%+

    2+ 3alam literatur 1arat umumnya dise(ut Negus $"%

    + Peristiwa ini ter6adi dalam taun *2 'asei $taun kelima sesuda kerasulan%

  $"%+

  'enu

  &rontPage 

  'enu 

  http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/FrontPagehttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Menuhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/FrontPagehttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Menu

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  33/35

  Summaries 

  4isa Para Na(i 

  Toko9toko Islam 

  3"&T"! ISI 

  SU''"!IES 

  4"T" PE!4EN")"N 

  P!"4"T" 

  PEN."NT"! CET"4"N 4E3U" 

  1"1 ,*+ "!"1 P!"9IS)"' 

  1"1 ,-+ 'E4"H 4"1"H 3"N /U!"IS5 

  1"1 ,+ 'UH"''"3 3"!I 4E)"HI!"N 9 PE!4"WIN"NN5" 

  1"1 ,B+ 3"!I PE!4"WIN"N S"'P"I '"S" 4E!"SU)"NN5" 

  1"1 ,2+ 3"!I '"S" 4E!"SU)"N S"'P"I IS)"'N5" U'"! 

  1"1 ,+ CE!IT" .H"!"NI/ 

  1"1 ,A+ PE!1U"T"N9PE!1U"T"N /U!"IS5 5"N. 4E?I 

  1"1 ,+ 3"!I PE)"N.."!"N PI"."' S"'P"I 4EP"3" IS!" 

  1"1 ,D+ I4!"! "/"1" 

  1"1 *,+ HI?!"H 

  1"1 **+ T"HUN PE!T"'" 3I 5"TH!I1 

  1"1 *-+ S"TU"N9S"TU"N 3"N 1ENT!=4"N91ENT!=4"N PE!T"'" 

  1"1 *+ PE!"N. 1"3! 

  1"1 *B+ "NT"!" 1"3! 3"N UHU3 

  1"1 *2+ PE!"N. UHU3 

  1"1 *+ PEN."!UH UHU3 

  1"1 *A+ ISTE!I9ISTE!I N"1I 

  1"1 *+ PE!"N. 4H"N3"/ 1"NU /U!"IG" 

  http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Summarieshttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Kisah%20Para%20Nabihttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Tokoh-tokoh%20Islamhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Tokoh-tokoh%20Islamhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/DAFTAR%20ISIhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/SUMMARIEShttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/KATA%20PERKENALANhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/PRAKATAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/PRAKATAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/PENGANTAR%20CETAKAN%20KEDUAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2001.%20ARAB%20PRA-ISLAMhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2002.%20MEKAH%20KA'BAH%20DAN%20QURAISYhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2003.%20MUHAMMAD%20DARI%20KELAHIRAN%20-%20PERKAWINANNYAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2004.%20DARI%20PERKAWINAN%20SAMPAI%20MASA%20KERASULANNYAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2006.%20CERITA%20GHARANIQhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2007.%20PERBUATAN-PERBUATAN%20QURAISY%20YANG%20KEJIhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2008.%20DARI%20PELANGGARAN%20PIAGAM%20SAMPAI%20KEPADA%20ISRA'http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2009.%20IKRAR%20'AQABAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2010.%20HIJRAHhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2011.%20TAHUN%20PERTAMA%20DI%20YATHRIBhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2012.%20SATUAN-SATUAN%20DAN%20BENTROKAN-BENTROKAN%20PERTAMAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2013.%20PERANG%20BADRhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2014.%20ANTARA%20BADR%20DAN%20UHUDhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2015.%20PERANG%20UHUDhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2016.%20PENGARUH%20UHUDhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2017.%20ISTERI-ISTERI%20NABIhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2018.%20PERANG%20KHANDAQ%20BANU%20QURAIZAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Summarieshttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Kisah%20Para%20Nabihttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Tokoh-tokoh%20Islamhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/DAFTAR%20ISIhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/SUMMARIEShttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/KATA%20PERKENALANhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/PRAKATAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/PENGANTAR%20CETAKAN%20KEDUAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2001.%20ARAB%20PRA-ISLAMhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2002.%20MEKAH%20KA'BAH%20DAN%20QURAISYhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2003.%20MUHAMMAD%20DARI%20KELAHIRAN%20-%20PERKAWINANNYAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2004.%20DARI%20PERKAWINAN%20SAMPAI%20MASA%20KERASULANNYAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMARhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2006.%20CERITA%20GHARANIQhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2007.%20PERBUATAN-PERBUATAN%20QURAISY%20YANG%20KEJIhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2008.%20DARI%20PELANGGARAN%20PIAGAM%20SAMPAI%20KEPADA%20ISRA'http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2009.%20IKRAR%20'AQABAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2010.%20HIJRAHhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2011.%20TAHUN%20PERTAMA%20DI%20YATHRIBhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2012.%20SATUAN-SATUAN%20DAN%20BENTROKAN-BENTROKAN%20PERTAMAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2013.%20PERANG%20BADRhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2014.%20ANTARA%20BADR%20DAN%20UHUDhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2015.%20PERANG%20UHUDhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2016.%20PENGARUH%20UHUDhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2017.%20ISTERI-ISTERI%20NABIhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2018.%20PERANG%20KHANDAQ%20BANU%20QURAIZA

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  34/35

  1"1 *D+ 3"!I 3U" PEPE!"N."N 4E HU3"I1I5" 

  1"1 -,+ PE!?"N?I"N HU3"I1I5" 

  1"1 -*+ 4H"I1"! 3"N UTUS"N 4EP"3" !"?"9!"?" 

  1"1 --+ U'!"T)9/"3G" 

  1"1 -+ E4SPE3ISI 'UT" 

  1"1 -B+ PE'1E1"S"N 'E4"H 

  1"1 -2+ HUN"IN 3"N T"I& 

  1"1 -+ I1!"HI' 3"N ISTE!I9ISTE!I N"1I 

  1"1 -A+ T"1U4 3"N 4E'"TI"N I1!"HI' 

  1"1 -+ T"HUN PE!UTUS"N 1"1 -D+ I1"3"H H"?I PE!PIS"H"N 

  1"1 ,+ S"4IT 3"N W"&"TN5" N"1I

  1"1 *+ PE'"4"'"N !"SU) 

  *+ 4E1U3"5""N IS)"' SEPE!TI 3I)U4IS4"N /U!"N 

  -+ =!IENT")IS 3"N 4E1U3"5""N IS)"' 

  UC"P"N TE!I'"4"SIH 

  SE?"!"H PE'1ENTU4"N 'USH"& ")9/U!"N 

  4=T1"H "!"&"T 

  PEN."!"N. 

  3"&T"! PUST"4" 

  !e#ent )ist *,

  -,,A9*-9*-

  Peratian 'uammad ke Syam 

  1"1 -+ E4SPE3ISI 'UT" 

  N"1I IS" "+S+ 

  N"1I I)5"S" "+S+ 

  N"1I I)5"S "+S+ 

  http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2019.%20DARI%20DUA%20PEPERANGAN%20KE%20HUDAIBIYAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2020.%20PERJANJIAN%20HUDAIBIYAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2021.%20KHAIBAR%20DAN%20UTUSAN%20KEPADA%20RAJA-RAJAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2022.%20'UMRAT'L-QADZAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2023.%20EKSPEDISI%20MU'TAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2024.%20PEMBEBASAN%20MEKAHhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2025.%20HUNAIN%20DAN%20TA'IFhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2026.%20IBRAHIM%20DAN%20ISTERI-ISTERI%20NABIhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2027.%20TABUK%20DAN%20KEMATIAN%20IBRAHIMhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2028.%20TAHUN%20PERUTUSANhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2029.%20IBADAH%20HAJI%20PERPISAHANhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2031.%20PEMAKAMAN%20RASULhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/1.%20KEBUDAYAAN%20ISLAM%20SEPERTI%20DILUKISKAN%20QUR'ANhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/2.%20ORIENTALIS%20DAN%20KEBUDAYAAN%20ISLAMhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/UCAPAN%20TERIMAKASIHhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/SEJARAH%20PEMBENTUKAN%20MUSHAF%20AL-QUR'ANhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/KOTBAH%20'ARAFAThttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/PENGARANGhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/DAFTAR%20PUSTAKAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Perhatian%20Muhammad%20ke%20Syamhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2023.%20EKSPEDISI%20MU'TAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20ISA%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20ISA%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20ILYASA%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20ILYASA%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20ILYAS%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20ILYAS%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2019.%20DARI%20DUA%20PEPERANGAN%20KE%20HUDAIBIYAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2020.%20PERJANJIAN%20HUDAIBIYAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2021.%20KHAIBAR%20DAN%20UTUSAN%20KEPADA%20RAJA-RAJAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2022.%20'UMRAT'L-QADZAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2023.%20EKSPEDISI%20MU'TAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2024.%20PEMBEBASAN%20MEKAHhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2025.%20HUNAIN%20DAN%20TA'IFhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2026.%20IBRAHIM%20DAN%20ISTERI-ISTERI%20NABIhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2027.%20TABUK%20DAN%20KEMATIAN%20IBRAHIMhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2028.%20TAHUN%20PERUTUSANhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2029.%20IBADAH%20HAJI%20PERPISAHANhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2031.%20PEMAKAMAN%20RASULhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/1.%20KEBUDAYAAN%20ISLAM%20SEPERTI%20DILUKISKAN%20QUR'ANhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/2.%20ORIENTALIS%20DAN%20KEBUDAYAAN%20ISLAMhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/UCAPAN%20TERIMAKASIHhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/SEJARAH%20PEMBENTUKAN%20MUSHAF%20AL-QUR'ANhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/KOTBAH%20'ARAFAThttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/PENGARANGhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/DAFTAR%20PUSTAKAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Perhatian%20Muhammad%20ke%20Syamhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2023.%20EKSPEDISI%20MU'TAhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20ISA%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20ILYASA%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20ILYAS%20A.S.

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  35/35

  N"1I 3GU)4I&)I "+S+ 

  N"1I H"!UN "+S+ 

  4isa Para Na(i 

  4adi6a 1inti 4uwailid 

  Imam "l 9 .aFali 

  &ree So#ial Network Hosting L &ree Hosting pp11 L &ree Hosting Wordpress L @wiki 9free wiki osting serJi#e 

  http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20DZULKIFLI%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20HARUN%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20HARUN%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Kisah%20Para%20Nabihttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Khadijah%20Binti%20Khuwailidhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Imam%20Al%20-%20Ghazalihttp://elgg.ogli.net/http://forum.ogli.net/http://wordpress.ogli.net/http://atwiki.com/http://atwiki.com/http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20DZULKIFLI%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20HARUN%20A.S.http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Kisah%20Para%20Nabihttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Khadijah%20Binti%20Khuwailidhttp://rasulullahsaw.atwiki.com/page/Imam%20Al%20-%20Ghazalihttp://elgg.ogli.net/http://forum.ogli.net/http://wordpress.ogli.net/http://atwiki.com/http://atwiki.com/