rwyt rasul

Download Rwyt Rasul

Post on 06-Jul-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  1/35

  @WikiNewPageEditViewToolsHelp

  SignUp

  SignIn

  Create New Page Create New Page from Copy Create your new wiki  Edit tis page Copy from tis page !ename

   "tta# $Upload% &ile Edit 'enu Newest Cange History !eferer  Tra#k(a#k  Page )ist Tag Cloud !SS*+, !SS-+,  Sear#  @Wiki .uide &"/0a(out @wiki &"/0a(out Editting &"/0a(out !egister Update Infomation !elease Plan

  1"1 ,2+ 3"!I '"S" 4E!"SU)"N S"'P"I

  IS)"'N5" U'"! 1"1 2+ 3"!I '"S" 4E!"SU)"N S"'P"I IS)"'N5" U'"!

  Per#akapan 4adi6a dengan Wara7a (+ Naufal

  'UH"''"3 sedang tidur+ 4adi6a menatapnya dengan ati penu kasi dan

  arapan8 kasi dan arapan teradap orang yang tadi menga6aknya (i#ara itu+

  Setela diliatnya ia tidur nyenyak8 nyenyak dan tenang sekali8 ditinggalkannya

  orang itu perlaan9laan+ Ia keluar8 dengan pikiran masi pada orang itu8 orang

  yang perna menggon#angkan atinya+ Pikirannya pada ari esok8 pada ari yang akan mem(erikan arapan (aik kepadanya+ Harapannya8 suami itu akan men6adi

  na(i atas umat8 yang kini tenga anyut dalam kesesatan+ Ia akan mem(im(ing

  mereka dengan a6aran agama yang (enar serta akan mem(awa mereka ke 6alan

  yang lurus+ Tetapi8 sunggupun (egitu8 mengadapi masa yang akan datang8 ia

  merasa kuatir sekali8 kuatir akan nasi( suami yang setia dan penu kasi9sayang

  itu+ 3i(ayangkannya dalam atinya apa yang tela di#eritakan kepadanya itu+

  3i(ayangkannya itu malaikat yang (egitu inda8 yang memperliatkan diri di

  angkasa8 setela menyampaikan wayu Tuan kepadanya dan yang kemudian

  memenui seluru ruangan itu+ Selalu ia meliat malaikat itu kemana sa6a iamengalikan muka+ 4adi6a masi mengulangi kata9kata yang di(a#akan dan

  suda terpateri dalam dada 'uammad itu+

  Semua itu di(entangkan kem(ali ole 4adi6a di depan mata atinya+ 4adang

  terkem(ang senyum di (i(ir8 karena suatu arapan: kadang ke#ut 6uga rasanya8

  karena takut akan nasi( yang mungkin akan menimpa diri "l9"min kelak+

  http://atwiki.com/ http://rasulullahsaw.atwiki.com/signup http://rasulullahsaw.atwiki.com/signin http://rasulullahsaw.atwiki.com/new/ http://rasulullahsaw.atwiki.com/copy http://atwiki.com/ http://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/copy2/48.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/copy2/48.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/rename/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/upload/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/Menu http://rasulullahsaw.atwiki.com/diff/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/history/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/ref/48.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/trackback/48.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/list http://rasulullahsaw.atwiki.com/tag http://rasulullahsaw.atwiki.com/tag http://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss10.xml http://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss20.xml http://rasulullahsaw.atwiki.com/search http://help.atwiki.com/ http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20@wiki http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Editting http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Register http://help.atwiki.com/page/Update%20Information http://help.atwiki.com/page/Release%20Plan http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/signup http://rasulullahsaw.atwiki.com/signin http://rasulullahsaw.atwiki.com/new/ http://rasulullahsaw.atwiki.com/copy http://atwiki.com/ http://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/copy2/48.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/rename/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/upload/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/Menu http://rasulullahsaw.atwiki.com/diff/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/history/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/ref/48.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/trackback/48.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/list http://rasulullahsaw.atwiki.com/tag http://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss10.xml http://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss20.xml http://rasulullahsaw.atwiki.com/search http://help.atwiki.com/ http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20@wiki http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Editting http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Register http://help.atwiki.com/page/Update%20Information http://help.atwiki.com/page/Release%20Plan http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2005.%20DARI%20MASA%20KERASULAN%20SAMPAI%20ISLAMNYA%20UMAR http://atwiki.com/

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  2/35

  Tidak taan ia tinggal seorang diri lama9lama+ Pikirannya (erpinda9pinda dari

  arapan yang manis sedap kepada kesangsian dan arap9arap #emas+ Terpikir

  olenya akan men#urakan segala isi atinya itu kepada orang yang suda

  dikenalnya (i6aksana dan akan dapat mem(erikan naseat+

  Untuk itu8 kemudian ia pergi men6umpai saudara sepupunya $anak paman%8 Wara7a

  (+ Naufal+ Seperti suda dise(utkan8 Wara7a adala seorang penganut agama

  Nasrani yang suda mengenal 1i(le dan suda pula menter6emakannya se(agian

  ke dalam (aasa "ra(+ Ia men#eritakan apa yang perna diliat dan didengar

  'uammad dan men#eritakan pula apa yang dikatakan 'uammad kepadanya8

  dengan menye(utkan 6uga rasa kasi dan arapan yang ada dalam dirinya+ Wara7a

  menekur se(entar8 kemudian katanya;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  3/35

  apa(ila 4adi6a #epat9#epat per#aya kepadanya+ Ia suda mengenalnya (enar+

  Selama idupnya laki9laki itu selalu 6u6ur8 orang (er6iwa (esar ia dan selalu (er(uat

  ke(aikan dengan penu rasa kasi9sayang+ Selama dalam taannut8 diliatnya

  (etapa (esar ke#enderungannya kepada ke(enaran8 dan anya ke(enaran semata9

  mata+ Ia men#ari ke(enaran itu dengan persiapan 6iwa8 kal(u dan pikiran yang

  suda (egitu tinggi8 mem(u(ung melampaui 6angkauan yang akan dapat

  di(ayangkan manusia8 manusia yang menyem(a patung dan mem(awakan

  kur(an9kur(an ke sana: mereka yang menganggap (awa itu adala tuan yang

  dapat mendatangkan (en#ana dan keuntungan+ 'ereka mem(ayangkan8 (awa itu

  patut disem(a dan diagungkan+ Wanita itu suda meliatnya (etapa (enar ia pada

  taun9taun masa taannut itu+ ?uga ia meliatnya (etapa (enar keadaannya

  tatkala pertama kali ia kem(ali dari gua Hira8 sesuda kerasulannya+ Ia (ingung

  sekali+ 3imintanya ole 4adi6a8 apa(ila malaikat itu nanti datang supaya

  di(eritaukan kepadanya+

  1ilamana kemudian 'uammad meliat malaikat itu datang8 didudukannya ia ole

  4adi6a di paa kirinya8 kemudian di paa kanan dan di pangkuannya+ 'alaikat

  itupun masi 6uga diliatnya+ 4adi6a mengalau dan men#ampakkan tutup

  mukanya+ Waktu itu ti(a9ti(a 'uammad tidak lagi meliatnya+ 4adi6a tidak ragu

  lagi (awa itu adala malaikat8 (ukan setan+

  Sesuda peristiwa itu8 pada suatu ari 'uammad pergi akan mengelilingi 4a(a+

  3i tempat itu Wara7a (+ Naufal men6umpainya+ Sesuda 'uammad men#eritakan

  keadaannya8 Wara7a (erkata;

 • 8/18/2019 Rwyt Rasul

  4/35

  dian6urkannya kepada mereka8 itula yang (enar+ Ia menga6ak mereka8 agar 6iwa

  dan ati nurani mereka dapat le(i tinggi seingga dapat (eru(ungan dengan "lla

  5ang tela men#iptakan mereka dan men#iptakan nenek9moyang mereka: agar

  mereka (eri(adat anya kepadaNya8 dengan penu iklas8 dengan 6iwa yang

  (ersi8 untuk agama+ Ia menga6ak mereka supaya mereka mendekatkan diri kepada

   "lla dengan per(uatan yang (aik8 dengan mem(erikan kepada orang (erdekatan8

  ak9ak mereka8 (egitu 6uga kepada orang yang dalam per6alanan: agar mereka

  men6aukan diri dari menyem(a (atu9(atu yang mereka (uat 6adi (erala yang

  menurut dugaan mereka akan mengampuni segala dosa mereka dari per(uatan

  angkara9murka yang mereka lakukan8 dari men6alankan ri(a dan memakan arta

  anak piatu+ Penyem(aan mereka demikian itu mem(uat 6iwa dan ati mereka le(i

  keras dan le(i mem(atu dari patung9patung itu+ Ia memperingatkan mereka agar

  mereka mau meliat #iptaan Tuan yang ada di langit dan di (umi: supaya semua

  itu men6adi tamsil dalam 6iwa mereka serta kemudian menyadari (etapa dasyat

  dan agungnya semua itu+ 3engan kesadaran demikian mereka akan memaami

  ke(esaran undang9undang Ilai yang (erlaku di langit dan di (umi+ Selan6utnya8

  dengan i(adatnya itu akan memaami pula ke(esaran "l 4alik Pen#ipta alam

  semesta ini8 5ang Tunggal8 tiada (ersekutu+ 3engan demikian mereka akan le(i

  tinggi8 akan le(i lu