sejarah pend rasul

113

Upload: suhaida-ismail

Post on 27-Nov-2015

162 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sejarah Pend Rasul
Page 2: Sejarah Pend Rasul

I

SEJARAHPENDIDIKAN PADA

ZAMAN RASULULLAHS.A.W

ANISAH BAHYAH HAJI AHMAD

Buku ini diterbitkan di portal KaryaNet(www.karyanet.com.my), iaitu portal penerbitan dalam talian

yang menawarkan aktiviti penulisan, penerbitan danpemasaran melalui internet. Layari portal di atas, klik E-Penulisan dan daftar sebagai penulis, atau klik E-Produk

untuk membeli e-buku dengan harga yang murah.Pembayaran boleh dibuat menerusi; Cek, Kiriman Wang, Wang

Pos, dan akaun Maybank2u.com.

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKAKUALA LUMPUR

2006

Page 3: Sejarah Pend Rasul

II

Cetakan Pertama 2006 Anisah Bahyah Haji Ahmad 2006

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secaraelektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelummendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasadan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia.Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau hono-rarium.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

c

Anisah Bahyah Haji AhmadSejarah pendidikan pada zaman Rasulullah s.a.w / Anisah Bahyah Haji

Ahmad.Bibliografi: hlm. 101ISBN 983-62-8786-81. Muhammad, prophet, d.632. 2. Islamic education--Study and teaching--Early works to 1800. I. Judul.297.07

Page 4: Sejarah Pend Rasul

III

Suamiku Badrul Hisham peniup semangatjiwaku

Puteraku Ahmad Ihtisyam Ahsani penyerihidupku

Puteraku Muhammad Isyhraq Ahnaf permatahatiku

Ayahanda Haji Ahmad dan bonda Hajah Husnayang dikasihi

Adinda-adindaku Izzah dan Shahirah yangdisayangi

Sahabat-sahabat seperjuanganDan pencinta-pencinta ilmu Islam

DEDIKASI

Page 5: Sejarah Pend Rasul

IV

III

VII

IX

1

2

5

8

15

19

21

DEDIKASI

PRAKATA

PENGHARGAAN

BAB 1PENGERTIAN DAN KONSEP PENDIDIKANISLAM

Pengertian Pendidikan

Pendidikan Islam

Kepelbagaian konsep Pendidikan Is-lam

Matlamat Pendidikan Islam

BAB 2METODOLOGI RASULULLAH S.A.W DALAMPEMBELAJARAN

Metodologi pembelajaran berbentuksehala

KANDUNGAN

Page 6: Sejarah Pend Rasul

V

Metodologi Syarahan

Metodologi Pembacaan dan Penulisan

Metodologi Hafalan

Metodologi pembelajaran berbentukdua hala

Metodologi Soal-Jawab

Metodologi Penceritaan

Metodologi Perbahasan

Metodologi Diskusi

Metodologi berbentuk amali

BAB 3SEJARAH PENDIDIKAN PADA ZAMANRASULULLAH S.A.W

Sepintas lalu pendidikan pada zamanJahiliah

Penurunan al-Qur’an sebagai sumberutama

Sunnah sebagai sumber kedua

Pendidikan semasa di Mekah

Pendidikan semasa di Madinah

21

23

26

26

27

28

29

31

32

35

37

48

52

58

71

Page 7: Sejarah Pend Rasul

VI

BAB 4KEBERKESANAN PENDIDIKAN PADAZAMAN RASULULLAH S.A.W

Penghayatan melalui tauhid dan ibadah

Pembinaan sahsiah para sahabat

Kewujudan pembelajaran al-Qur’andan hadis

KESIMPULAN

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN

85

86

88

91

97

101

108

Page 8: Sejarah Pend Rasul

VII

PRAKATA

Buku sejarah yang bertajuk Sejarah Pendidikan PadaZaman Rasulullah s.a.w ini meninjau keberkesanansistem pendidikan yang dilaksanakan pada zamanRasulullah s.a.w terhadap kehidupan masyarakatketika itu. Proses pendidikan ini bermula denganpenurunan wahyu pertama kepada Nabi Muhammads.a.w melalui Jibril di Gua Hira’. Penekanan diberikanterhadap konsep pendidikan Islam berpaksikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai landasan mendidikmasyarakat berilmu dan bertakwa. Penulis telahmembahagikan perkembangan ini kepada dua eraiaitu era sebelum penghijrahan di Mekah dan eraselepas berlakunya penghijrahan ke Madinah.Kedua-dua zaman ini memperlihatkan perbezaansistem pendidikan terutama dari perspektif ruhi danmaddi. Walaupun zaman di Madinah memperlihatkankejayaan lebih besar berbanding di Mekah, namun,kedua-dua zaman ini telah membawa implikasi yangpositif terhadap perkembangan Islam keseluruhannya.Faktor metodologi dalam pendidikan jugadititikberatkan oleh penulis sebagai penentu kejayaandalam sejarah pendidikan pada zaman Rasulullahs.a.w dalam membina sebuah peradaban yangunggul dan sahsiah yang tinggi seperti yang dimilikioleh para sahabat dan tabiin pada zaman yanglampau. Buku ini ditulis berasaskan sumber rujukan

Page 9: Sejarah Pend Rasul

VIII

primer dan sekunder yang bukan sahaja bolehdijadikan panduan oleh ahli akademik atau pelajartetapi juga mereka yang mencintai ilmu-ilmu Islam.

ANISAH BAHYAH HAJI AHMAD,KOLEJ POLY-TECH MARA ,BATU PAHAT,JOHOR DARUL TAKZIM.

Page 10: Sejarah Pend Rasul

IX

Awal kalam, syukur ke hadrat Allah dengan limpahrahmat dan taufik-Nya penulis berjaya menyiapkanbuku ini dalam jangka masa yang dirancang.Setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan buat Dr.Kamaruzzaman Yusof atas segala bimbingan dankomitmen yang dihulurkan. Jutaan terima kasihdiucapkan kepada semua pensyarah Jabatan SejarahUniversiti Kebangsaan Malaysia terutamanya Dr.Nabir Abdullah atas segala didikan yang telahbeliau curahkan. Tidak dilupakan juga penulisberterima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustakaatas kesediaan menerbitkan buku ini. Dan juga orangperseorangan yang turut membantu penerbitan bukuini. Hanya Allah jua yang dapat membalas segalakebaikan. Amin ya rabbal ‘alamin.

ANISAH BAHYAH HAJI AHMAD,KOLEJ POLY-TECH MARA,BATU PAHAT,JOHOR DARUL TAKZIM.

PENGHARGAAN

Page 11: Sejarah Pend Rasul

1

www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

PENGERTIAN DAN KONSEPPENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan merupakan perkara penting untukmencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidupmanusia. Ia menjadi asas dalam membina ilmupengetahuan bagi membentuk diri dan masyarakatyang lebih dinamik serta terdidik dari sudut fizikaldan spiritual. Oleh itu, pendidikan dari perspektifIslam mempunyai pengertian yang mendalam danmenyeluruh yang merangkumi proses melatih akliah,jasmaniah dan ruhaniah yang berasaskan ajaran al-Qur’an dan hadis sebagai pegangan utamakehidupan.

Kepelbagaian konsep dalam pendidikan Islamturut dilihat sebagai faktor utama dalam melahirkanmanusia yang bertakwa dan mengabdikan diri kepadaAllah s.w.t. Konsep tersebut menjadi penggerak utamadalam mencapai matlamat pendidikan iaitu membentukmanusia yang mempunyai cita-cita dan falsafah hidupyang tersendiri yang berperanan sebagai hamba dankhalifah Allah di muka bumi ini, sekali gusmewujudkan masyarakat yang progresif danbertamadun seperti yang digariskan oleh Islam.

BAB 1

Page 12: Sejarah Pend Rasul

2

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

PENGERTIAN PENDIDIKANPendidikan merupakan suatu proses berterusan yangmengandungi unsur-unsur pengajaran, latihan,bimbingan dan pimpinan dengan tumpuan khaskepada pemindahan pelbagai ilmu, nilai agama danbudaya serta kemahiran yang berguna untukdiaplikasikan oleh individu (pengajar atau pendidik)kepada individu yang memerlukan pendidikan itu.Justeru, pendidikan itu merujuk kepada manusiasebagai objek utama dalam proses pendidikan.

Dalam hal ini, pelbagai definisi diberikanberhubung istilah pendidikan. Antaranya ialahpandangan pakar pendidikan dari Amerika iaitu JohnDewey,1 Prof. Horne,2 Herbert Spencer,3 Jean Jacques

1 John Dewey berpandangan bahawa pendidikan ialah satuproses membentuk kecenderungan asas yang berupaakliah dan perasaan terhadap alam dan manusia. Lihat AbdulHalim el-Muhammady, Januari 1984. Pendidikan Islam Skop DanMatlamatnya, Jurnal Pendidikan, Tahun 1, bil. 1, ABIM, Selangor,hlm.10 dan lihat juga John Dewey, 1910. Democracy andEducation, Mac Millan & Co., New York, hlm. 1-2.

2 Beliau juga merupakan tokoh pendidik di Amerika. Beliauberpendapat bahawa pendidikan merupakan proses abadibagi menyesuaikan perkembangan diri manusia yangmerangkumi aspek jasmani, alam, akliah, kebebasan danperasaan manusia terhadap Tuhan sebagaimana yangternyata dalam akliah, perasaan dan kemahuan manusia.Lihat Hermen Harrel Horne, 1939. The Democratic Philosophyof Education, Mac Millan & Co., New York, hlm. 6. Lihat jugaMook Soon Sang, 1988. Pendidikan di Malaysia, KumpulanBudiman, Kuala Lumpur, hlm. 414.

3 Beliau merupakan ahli falsafah Inggeris (820-903 M). Beliauberpendapat bahawa pendidikan ialah mempersiapkanmanusia supaya dapat hidup dengan kehidupan yangsempurna. Lihat Herbert Spencer, 1906. Education: Intelectual,Moral and Physical, Wiiliam and Nongete, hlm. 84.

Page 13: Sejarah Pend Rasul

3

www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Rousseau4 dan Confucious5. Berdasarkan definisi-definisi itu, dapat difahamkan bahawa pendidikanialah proses melatih akliah, jasmaniah dan moralmanusia untuk melahirkan warganegara yang baikserta menuju ke arah kesempurnaan bagi mencapaitujuan hidup.

Hassan Langgulung 6 pula merumuskanpengertian pendidikan itu sebagai menambah danmemindahkan nilai kebudayaan kepada individudalam masyarakat.7 Hakikatnya ia dapat

4 Beliau merupakan seorang tokoh pendidik di Eropah. Beliauberpandangan bahawa pendidikan merupakan satu prosesyang berterusan dan bermula dari masa kanak-kanak.Dalam proses ini, segala kebolehan semulajadi lahir dengansendiri mengikut kehendak dan peraturan semulajadi. LihatMook Soon Sang, 1988. Pendidikan di Malaysia, KumpulanBudiman, Kuala Lumpur, hlm. 414.

5 Beliau merupakan seorang tokoh pendidik serta ahlifalsafah China. Beliau berpendapat pendidikan ialah projekuntuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia danini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang sopan,bertimbang rasa, ikhlas hati dan sebagainya. Lihat Ibid.

6 Beliau merupakan tokoh pendidikan di peringkat nasionaldan antarabangsa. Beliau merupakan profesor yang jugaprofesor pelawat di beberapa buah universiti sepertiUniversiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti King Saudidan pernah bertugas di Universiti Islam Antarabangsa (UIA).Beliau telah menghasilkan lebih 24 buah buku dalam bidangpsikologi, pendidikan dan falsafah Islam. Beliau juga telahmenghasilkan lebih daripada 100 artikel dalam jurnalterkenal di peringkat nasional mahupun antarabangsa.

7 Proses pemindahan nilai budaya itu ialah, pertama,pemindahan nilai-nilai budaya melalui pengajaran. Ia bolehdiertikan sebagai pemindahan pengetahuan atau knowledge.Jadi, apabila seseorang memindahkan pengetahuantersebut maka berlakulah proses pengajaran. Kedua, proses

Page 14: Sejarah Pend Rasul

4

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

dimengertikan bahawa pendidikan itu bolehdidapati melalui proses yang terdapat di dalamsesuatu masyarakat dan individu yang ada didalamnya. Akibat daripada proses tersebut,pendidikan boleh dikategorikan dalam dua bentukutama iaitu dalam bentuk formal8 dan bentuk tidakformal.9

Berdasarkan pengertian pendidikan itu, iamerupakan proses kesinambungan yang dialui olehmanusia dengan cara bimbingan, latihan dan didikankhususnya berkaitan dengan perkembangan intelek,kerohanian, jasmani, sosial dan estetika. Denganerti kata lain, pendidikan juga dipandang sebagaipewarisan kebudayaan dan pengembangan potensi-potensi pada diri manusia untuk menjadikan dirinyasebagai manusia yang berilmu, berakhlak, sihat,berbudaya, berseni, berguna dan bertanggungjawab.

pendidikan merupakan satu latihan. Ia bermaksud apabilaseseorang itu membiasakan diri dalam melakukanpekerjaan tertentu, maka ia mendapat kemahiran dalampekerjaan tersebut. Ketiga, proses indoktrinasi adalahproses melibatkan seseorang itu meniru atau mengukurapa yang diperintahkan oleh orang lain. Lihat HassanLanggulung, 1979. Pendidikan Islam Suatu Analisa Psikologikal,Penerbit Pustaka Antara, Kuala Lumpur, hlm. 3.

8 Pendidikan yang berbentuk formal dikelolakan oleh satuagensi atau institusi yang berfalsafah, berorganisasi,berstruktur, bermatlamat dan bersistem. Contohnyasekolah atau pusat pengajian pendidikan. Lihat KamarudinHaji Kachar, 1989. Strategi Penerapan Nilai Islam, TeksPublishing Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, hlm. 20.

9 Pendidikan yang tidak formal tidak mempunyai falsafah,organisasi, struktur, matlamat dan sistem yang tertentu.Contohnya ialah didikan dalam sebuah keluarga. Ibid,hlm.11.

Page 15: Sejarah Pend Rasul

5

www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

PENDIDIKAN ISLAMPendidikan Islam boleh diertikan sebagai prosesmendidik dan melatih akliah, jasmaniah, danruhaniah manusia. Ia berasaskan nilai-nilai Islamiahyang bersumberkan al-Qur’an dan sunnah Rasulullahs.a.w bagi melahirkan insan yang bertakwa danmengabdikan diri kepada Allah semata-mata.10

Untuk mencapai matlamat tersebut, pendidikanakliah atau intelektual amat penting dalam mendidikakal. Ini kerana akal merupakan unsur palingberharga kepada manusia yang bertindak (berfikir)secara rasional tetapi kemampuannya agak terbatas.Fungsi tersebut telah dijelaskan dalam perkataan“iqra’” 11 yang mana keadaan akal sentiasa menerimabimbingan Allah. Oleh itu, pendidikan Islammenekankan peri pentingnya pengisian dalammelatih akliah manusia dengan nilai-nilai ketuhanan(ilmu tauhid), sifat ketaatan (ta’abbud) dan penyucianrohani (tazkiyyah). Dengan demikian, pendidikanakal atau mental tidak tersisih daripada nilai-nilaikerohanian.12

Pendidikan jasmani pula meliputi aspek fizikaldan mental. Kedua-duanya turut diberi perhatiandalam pendidikan Islam. Ia merangkumi kebersihan,

10 Abdul Halim el-Muhammady,1984. Pendidikan Islam Skop danMatlamatnya, Jurnal Pendidikan, ABIM, Selangor, bil.1, tahun1, hlm.11.

11 Perkataan tersebut merujuk kepada konsep membacaseperti yang diturunkan dalam ayat pertama kepada NabiMuhammad. Sila rujuk al-Qur’an: Surah al-Alaq 96: 1-4.

12 Ghazali bin Basri, Konsep dan Pengertian Pendidikan MenurutPerspektif Islam, Jurnal Pendidikan, ABIM, bil. 2, tahun 1,hlm. 5.

Page 16: Sejarah Pend Rasul

6

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

kesihatan, kecergasan, kekuatan, keberanian dandisiplin. Ia bertujuan melahirkan insan yang sihatdan kuat untuk menjalankan kewajipan kepada Al-lah. Selain itu, pendidikan jasmani juga dilihat darisudut kerohanian dan kejiwaan yang menitikberatkanpembersihan jiwa (tazkiyyah nafs) serta keluruhanbudi pekerti melalui akhlak.13

Pendidikan yang berbentuk rohani atau spiritualjuga penting dalam Islam iaitu dalam kontekshubungan manusia dengan Allah. Keyakinan kepadaAllah menjadi asas dalam mencapai kejayaankerana kekuatan rohani yang dimiliki oleh individuitu membawa kepada kekukuhan pendidikan fizikal,intelektual dan akhlak. Dengan itu, pendidikan Is-lam tidak akan wujud tanpa disertai pendidikanrohani. Maka bertitik tolak dari pengertian ini, Islammenekankan beberapa aspek tertentu yang perludiutamakan dalam pendidikan Islam.14

13 Kamarudin Haji Kachar, 1989. Strategi Penerapan Nilai Islam,Teks Publishing Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, hlm. 30-33.

14 Aspek tersebut ialah, pertama, pendidikan itu sebagaipendidikan seumur hidup; kedua, pembangunan seluruhpotensi manusia (roh, akal, dan jasad) secara bersepaduyang mencakupi aspek kognitif dan efektif. Ketiga,berperanan sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya; keempat,memakmurkan seluruh alam; kelima, kesepaduan dankesempurnaan iman, ilmu dan amal untuk mencapaikebahagiaan di dunia dan akhirat. Abdul Halim el-Muhammady, 1984. Pendidikan Islam Skop dan Matlamatnya,Jurnal Pendidikan, ABIM, Selangor, bil .1, tahun 1, hlm .11.

Page 17: Sejarah Pend Rasul

7

www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Pendidikan Islam itu berlaku secara berterusansama ada formal15 atau tidak formal16. Ini berertipendidikan yang berasaskan nilai-nilai Islamiahtidak hanya terhad kepada pengajaran akademiktetapi juga bimbingan asuhan yang dilakukan olehpendidik. Justeru, pendidikan Islam juga merupakansatu proses menerapkan nilai-nilai Islam danmerealisasikan hasilnya dalam bidang pembinaaninsan, pembentukan dan pemasyarakatannyamengikut dasar-dasar yang digariskan oleh Allahserta membentuk sikap dan tingkah laku seseorang.Ia juga boleh dianggap sebagai suatu konsep yangmengandungi langkah-langkah dan kaedah-kaedahilmiah yang dibawa oleh Islam bagi menjaminpembentukan peribadi yang sesuai dengan akidahIslam.

KEPELBAGAIAN KONSEP PENDIDIK-AN ISLAMDalam pendidikan Islam, terdapat beberapa konsepyang diguna pakai iaitu konsep Tarbiyyah, Ta’lim,Ta’dib, Tadris, Irsyad dan Inzar. Kesemua konsepini telah berjaya diterapkan oleh Rasulullah s.a.w.kepada para sahabat dan masyarakat dalam membinainsan yang berakhlak dan bertamadun tinggi.

15 Pendidikan formal dalam pendidikan Islam merangkumididikan yang wujud secara bersistematik seperti sekolahatau institusi pengajian. Ia melibatkan mata pelajaran yangberhubung dengan duniawi dan ukhrawi.

16 Pendidikan tidak formal dalam pendidikan Islam meliputipendidikan di masjid, surau, tempat awam, rumah dan lain-lain tempat. Ia dilihat dalam konteks pendidikan yangbersifat pembentukan akhlak.

Page 18: Sejarah Pend Rasul

8

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Konsep tarbiyyah merupakan salah satu konseppendidikan Islam yang penting. Perkataan“tarbiyyah” berasal daripada bahasa Arab yangdipetik dari kata kerja seperti yang berikut :

a. Rabba, yarbu yang bererti tumbuh, bertambah,berkembang.

b. Rabbi, yarba yang bererti tumbuh menjadilebih besar, menjadi lebih dewasa

c. Rabba, yarubbu yang bererti membaiki,mengatur, mengurus, mendidik.17

Melalui pengertian tersebut, konsep tarbiyyahmerupakan proses mendidik manusia dengan tujuanuntuk memperbaiki kehidupan manusia ke arah yanglebih sempurna. Ia bukan sahaja dilihat prosesmendidik sahaja tetapi merangkumi prosesmengurus dan mengatur supaya perjalan kehidupanberjalan dengan lancar. Ia termasuklah tarbiyyahdalam bentuk fizikal, spiritual, material danintelektual.

Para sarjana pendidikan Islam telah bersepakatmengatakan bahawa perkataan (Rabbu) dalam ayatRabbil Alamin membawa erti bahawa Allah itu bukansahaja mempunyai sifat sebagai Tuhan, tetapi jugasebagai Pendidik.18 Dengan kata lain bahawa Allahmendidik manusia supaya mengikut jalan yang lurusdan yang diredhai-Nya dengan melakukan segalaperintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.Ia bertujuan supaya manusia mencapai kebahagiaandi dunia dan akhirat. Untuk melaksanakan tugas

17 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Dar al-Misriyah, Mesir, hlm.145.18 Zawawi Haji Ahmad, 1984. Kaedah Teknik Pengajaran,

International Book, Kuala Lumpur, hlm.3.

Page 19: Sejarah Pend Rasul

9

www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

dan perintah tersebut, Allah telah mengutuskan pararasul dan nabi untuk menyampaikan didikan itukepada manusia di atas muka bumi ini.19

Selain daripada Allah sebagai Pendidik, manusiajuga boleh menjadi pendidik berdasarkan firmanAllah yang bermaksud : “Wahai Tuhanku, sayangilahkeduanya sebagaimana mereka mendidikku sewaktukecil.”20

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah kepada kitabahawa konsep tarbiyyah atau pendidikan itu turutdigunakan dalam konteks pendidikan manusia. Iaboleh dilihat dari peringkat awal kelahiransehinggalah pada akhir kehidupan mereka di duniayang menyentuh pendidikan yang bersifat fizikal,spiritual dan intelektual.21

Konsep tarbiyyah juga turut digunakan dalambahasa Inggeris. Konsep tersebut menggunakanistilah education yang bermakna pendidikan,pengasuhan, pengajaran dan latihan. Istilah inidiambil daripada perkataan educate yang membawaerti didik, ajar, asuh dan latih.22

Secara umumnya, pengertian tarbiyyah bolehdiringkaskan sebagai satu proses yang berterusandalam membentuk individu sama ada dari sudutfizikal, mental atau spiritual untuk mencapai

19 Hassan Langgulung, 1991. Asas-Asas Pendidikan Islam, DBP,Kuala Lumpur, hlm. 5-6.

20 Al-Qur’an, Surah al-Isra’: 17-24.21 Hassan Langgulung, 1991. Asas-Asas Pendidikan Islam, DBP,

Kuala Lumpur, hlm.6.22 Perkataan tersebut adalah dari bahasa Latin iaitu educare

yang bererti memasukkan sesuatu. Lihat Joyce M. Hawkins,1997. Kamus Dwibahasa Oxford, Penerbit Fajar Bakti, ShahAlam, hlm. 118.

Page 20: Sejarah Pend Rasul

10

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

kesempurnaan hidup. Proses ini akan mendidikmereka untuk menghayati nilai-nilai yang sesuaiuntuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.23

Perkataan ta’lim pula dipetik dari kata dasar‘allama, yu‘allimu, ta‘lim yang bererti mengecap ataumemberi tanda. Selain itu ia juga merupakan katadasar yang memberi maksud mengetahui segala-galanya.24 Ia merujuk kepada sifat Allah yangmengetahui segala apa yang berlaku di seluruh alamini termasuklah di alam ghaib.

Konsep ta’lim menurut bahasa Melayu berertipengajaran. Seiring pengertian tersebut, ia bolehdiistilahkan sebagai sesuatu alamat atau bukti bagimereka yang mempunyai pengetahuan yang luasdan berilmu. Pengetahuan tersebut dicapai denganmenggunakan akal yang dianugerahkan oleh Allahuntuk menyampaikan serta mempraktikkan ilmutersebut dalam bentuk teori dan praktikal. Melaluiilmu tersebut, ia dapat membezakan antara nilai yangpositif dan negatif dalam kehidupan sekaligusmemberi pengajaran kepada individu tersebut.25

Ia bersamaan dengan bahasa Inggeris, instructionyang membawa maksud pengajaran, penyuruhan.Istilah ini diambil dari kata dasar instruct yangbererti tunjuk, suruh dan ajar.

23 H. Tadjah, Muhaimin, H. Sjahminan, Siti Kasrini, Djuandi, 1996.Dasar-Dasar Kependidikan Islam, Penerbit Karya Abditama,Surabaya, hlm. 15.

24 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Dar al-Masriyah, Mesir, Jil.12, hlm.420.

25 H. Tadjah, Muhaimin, H. Sjahminan, Siti Kasrini, Djuandi, 1996.Dasar-Dasar Kependidikan Islam, Penerbit Karya Abditama,Surabaya, hlm. 5.

Page 21: Sejarah Pend Rasul

11

www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Kesimpulannya, konsep ta‘lim mempunyaihubungan yang rapat dalam proses pendidikanmanusia sebagai khalifah Allah. Pengetahuan yangada pada manusia agak terbatas mengikutkemampuan masing-masing dan akal bertindakmengukur sejauh manakah pengetahuan tersebutbersifat positif atau negatif.

Selain daripada konsep tarbiyyah dan ta‘lim,konsep ta’dib juga digunakan dalam pendidikanIslam. Erti ta’dib dalam bahasa Arab dipetik darikata dasar seperti yang berikut :

a. Aduba, ya’dubu yang bererti melatih ataumendisiplinkan diri untuk melakukantingkahlaku dan perkara yang baik.

b. Adaba, ya’dibu yang bererti mengadakanpesta atau jamuan atau melakukan perkarayang baik dan sopan

c. Addaba, yuaddibu, ta’dib yang berertimendidik, melatih, membaiki, mendisiplin.

Konsep ta’dib boleh ditakrifkan sebagaitingkahlaku yang sopan dan berdisiplin yangbertujuan untuk mendidik peribadi seseorangsebagai langkah meningkatkan imej yang tinggi dimata masyarakat.

Konsep tersebut didefinisikan sebagai usahasecara praktikal dalam mencipta sesuatu keadaansehingga mendorong jiwa untuk melakukan perkarayang mahmudah26 dan meninggalkan perkara yang

26 Perkara yang mahmudah ialah perkara yang disukai olehAllah. Antara sifat tersebut ialah sabar, tolong-menolong,bercakap benar dan sebagainya.

Page 22: Sejarah Pend Rasul

12

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

mazmumah.27 Definisi-definisi ini selari dengankonsep yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun28 iaitumatlamat pendidikan ialah agar tabiat manusia atautingkahlaku manusia menjadi baik denganpembinaan akhlak terpuji melalui perintah dantegahan-Nya. Manakala perbuatan yang terkejiadalah dilarang oleh agama dan diperintah untukmeninggalkannya. Maka di sinilah peranandisiplin dalam memupuk tabiat dan tingkahlakuyang baik seperti yang digariskan oleh Islam.

Selain daripada konsep di atas, konseptadris juga penting dalam pendidikan Islam.Perkataan tadris berasal dari kata dasar darasayadrisu yang bererti mempelajari sesuatu.Secara umumnya konsep ini boleh dikaitkandengan pengajaran dalam satu matapelajaranserta isi kandungannya. Ia menekankan ciri-ciriasas pengajaran dan pembelajaran,29 perhubungan

27 Perkara mazmumah ialah perkara yang dibenci oleh agama.Antara sifat tersebut ialah bercakap bohong, mungkir janji,riak dan sebagainya.

28 Nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Muhammad.Beliau dilahirkan pada 723 Hijrah di Tunis. Keturunan beliauberasal dari selatan Semenanjung Tanah Arab dan berhijrahke Andalus. Beliau terkenal sebagai seorang ahli sejarawan,falsafah dan juga ulamak yang termasyhur. Lihat MuhammadAbdullah Enan, 1979. Ibn Khaldun his Life and Work. KitabBhavan, New Delhi, hlm.1-11.

29 Antara ciri-ciri asas pengajaran dan pembelajaran ialahpembelajaran itu adalah suatu perubahan tingkahlakumanusia, perubahan yang kekal dan stabil serta perubahantingkahlaku yang dihasilkan daripada pengalaman ataulatihan.

Page 23: Sejarah Pend Rasul

13

www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

guru dengan murid 30 dan perihal pembelajaranyang diajar.31

Konsep irsyad tidak kurang pentingnya dalampendidikan. Ia berasal dari perkataan rasyada,yarshidu yang bermaksud petunjuk yang membawake jalan yang benar bagi kehidupan di dunia sepertiyang digariskan oleh al-Qur’an dan sunnah. Melaluipengamalan ilmu Fardu Ain32 dan Fardu Kifayah33

30 Antara ciri-ciri perhubungan antara guru dan murid ialahpertama, kedua-duanya mestilah membersihkan diridaripada perkara buruk. Kedua, murid hendaklahmengagungkan guru kerana ilmu pengetahuannya.Manakala guru mestilah mempunyai keikhlasan hati dalammenyampaikan ilmunya. Ketiga, guru harus merasa sayangdan kasih terhadap pelajar. Begitu juga pelajar mesti merasahormat kepada gurunya. Perhubungan sebegini menjadilandasan untuk menjadikan mereka berjaya sebagaiseorang pendidik. Lihat al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jil.1,Terj. Ismail bin Yaakub, 1988. Pustaka Nasional, Singapura,hlm.189-196.

31 Ia melibatkan pembelajaran yang bersifat keagamaan sepertiAqidah, Fiqh, Usul Fiqh dan sebagainya. Pembelajaran yangbukan bersifat keagamaan termasuklah ilmu bercucuktanam, pertukangan, menjahit dan sebagainya. Lihat TajulAriffin Noordin, 1988. Asas-asas Pendidikan, FakultiPendidikan, UKM, hlm. 9.

32 Fardu Ain ialah melaksanakan dan mengerjakan ibadah wajibsepertimana yang ditetapkan oleh Allah kepada setiapindividu muslim yang cukup syaratnya. Sekiranya iameninggalkannya, maka ia berdosa. Contohnya solat fardulima waktu, puasa bulan Ramadan dan sebagainya.

33 Fardu Kifayah ialah melaksanakan amalan yang berbentuksosial dalam masyarakat Islam. Sekiranya terdapat sesuatukumpulan atau individu melaksanakan tuntutan fardu itumaka terlepaslah tanggungan dosa mereka yang tinggaldalam masyarakat tersebut. Contohnya menyelenggerakanmayat, membangunkan sekolah, mewujudkan ekonomiIslam dan sebagainya.

Page 24: Sejarah Pend Rasul

14

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

secara langsung dapat membersihkan sifat jahatmanusia seperti angkuh, takbur dan tamak. Ia turutmemperbaiki pegangan manusia dengan mengukuhkankeyakinan kepada Allah, di samping berjayamentadbirkan masyarakat sepertimana yang digariskanoleh Islam. Ringkasnya, manusia yang berpendidikanialah mereka yang menerima petunjuk Allah dansentiasa berada di jalan yang benar.34

Konsep inzar juga merupakan antara konsepdalam pendidikan Islam. Inzar adalah kata terbitan(masdar) daripada perkataan nazara, yanziru yangbererti peringatan kepada manusia.35 Ia merujukkepada manusia supaya menuju ke arah jalan yangbenar berpandukan al-Qur’an sebagai sumber utamadan al-hadis sebagai sumber kedua. NabiMuhammad s.a.w dianggap sebagai pendidikterulung untuk memberi peringatan kepada seluruhumat manusia selepasnya. Dalam konsep peringatanini, ia mengingatkan manusia supaya melaksanakanperkara yang diredai dan meninggalkan segalakemungkaran.36

Berdasarkan enam konsep yang digunakan dalampendidikan Islam, jelas bahawa pendidikanmemainkan peranan penting dalam kehidupanmanusia keseluruhannya. Ia bukan sahaja merujukkepada pendidikan yang bersifat spiritual tetapimerangkumi pendidikan lahiriah yang membentukakhlak ke arah melahirkan manusia yang berimandan bertakwa.

34 Ibid35 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Dar al-Masriyah, Mesir, Jil.5, hlm.

205.36 Mahmud Qambar, Dirasat fi Usul al-Tarbiyyah, Dar al-Saqafah,

hlm. 103

Page 25: Sejarah Pend Rasul

15

www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAMPendidikan Islam mempunyai matlamat-matlamattertentu. Mengikut Imam al-Ghazali,37 antaramatlamat tersebut ialah melahirkan insan yangberiman, beramal soleh dan bertakwa. Ekorandaripada matlamat ini, lahirlah manusia sebagaihamba Allah dengan menjadikan akidah sebagaiasas pendidikan. Berhubung dengan matlamattersebut, al-Ghazali berpandangan:

“Pendidikan Islam itu bermatlamatkan mendidikhati dengan ilmu pengetahuan, mendidik jiwadengan ibadah, bermakrifat kepada Allah s.w.tdan bertaqarrub kepada-Nya.”38

Begitu juga dengan pandangan yang diberikanoleh Ibn Khaldun bahawa pendidikan Islam memberidua tujuan utama. Pertama, tujuan keagamaan iaitumengenai amalan untuk akhirat. Kedua, tujuan ilmiahsebagai satu persiapan untuk hidup di dunia ini.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan Is-lam juga bermatlamat untuk mewujudkan masyarakatyang berakhlak tinggi, berbudi mulia dan bersatupadu. Ini ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur’an

37 Nama sebenarnya ialah Abu Hamid Muhammad al-Ghazali.Beliau dilahirkan di Thursia, sebuah kota di Khursh pada450 Hijrah. Semenjak kecil lagi beliau telah menunjukkancinta dan suka kepada ilmu pengetahuan. Beliau belajarpelbagai ilmu termasuklah ilmu kalam dan berguru di merata-rata tempat seperti di Baghdad, Naisabur, Syam dansebagainya. Lihat Fathur Rahman Syamsuddin Asyrafi, 1986.Sistem Pendidikan versi al-Ghazali, al-Maarif, Bandung, hlm.5.

38 Ibn Khaldun, al-Muqaddimah an-Introduction to History, Snyt,M.J Dawood, Routledge and Paul, 1967. London, hlm.16.

Page 26: Sejarah Pend Rasul

16

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

yang bermaksud: Dan taatlah kamu kepada Allahdan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantah nescaya kamu menjadi lemah semangat danhilang kekuatan kamu, hendaklah kamu sabar,sesungguhnya Allah bersama orang-orang yangsabar.”39

Terdapat tiga faktor yang mendorong untukmencapai matlamat pendidikan Islam iaitu faktorpembangunan spiritual,40 pembangunan material41

dan pembangunan kepimpinan.42 Ketiga-tiga faktorini berkait rapat antara satu sama lain. Sekiranyadicicirkan salah satunya atau diasingkan, makakemajuan sesuatu institusi, keluarga atau bangsaakan mengalami kepincangan.

39 Al-Qur’an, Surah al-Anfal 8: 4940 Pembangunan spiritual dapat membentuk corak budaya dan

sopan santun dalam individu. Ia turut menentukan identitisesuatu kaum. Selain itu, ia mestilah berpegang teguhkepada akidah sebagai tunjang utama iaitu melalui prosespengamalan ibadah sama ada berbentuk khusus ataupunumum. Lihat Kamarudin Haji Kachar, 1989. Strategi PenerapanNilai Islam, Teks Publishing Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, hlm.31.

41 Pembangunan material juga penting dalam kehidupanindividu. Pembangunan ini termasuklah rumah, harta benda,tanah, hasil pekerjaan seperti pertanian, perniagaan danperindustrian. Dengan itu usaha sangat penting dalammencapai tujuan seperti yang digariskan oleh Islam. LihatIbid, hlm. 32.

42 Sebuah masyarakat dan negara yang ingin mencapaikemajuan, ia mestilah mempunyai ciri-ciri kepimpinan yangcemerlang. Kepimpinan ini telah pun wujud sejak nabi Adamlagi. Dengan adanya kepimpinan yang dinamik danberwibawa, maka pembangunan dan kebendaan akanterjamin dalam masyarakat Islam. Ibid, hlm. 33.

Page 27: Sejarah Pend Rasul

17

www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Matlamat pendidikan Islam juga adalah untukmelahirkan warganegara yang baik. Manusia bukansahaja bertanggungjawab untuk dirinya sendiritetapi mempunyai kewajipan sosial terhadapmasyarakat dan negara. Antara kewajipan tersebutialah sifat tolong-menolong dan bekerjasama yangmerupakan akhlak yang terpuji di dalam masyarakat.Sifat ini memandu manusia supaya menjadiwarganegara yang baik dan bertanggungjawab.

Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhiratmerupakan tujuan utama kehidupan manusia. Bagimencapai matlamat tersebut, keseimbangan antaradunia dan akhirat menjadi sasaran utama dalammencapai kesejahterraan di dunia dan akhirat. Initelah dijelaskan melalui Firman-Nya yangbermaksud : “Dan apa saja yang diberikan kepadakamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawidan perhiasan, sedangkan apa yang ada disisi Allahadalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamutidak memahaminya?”43

Jelaslah, matlamat pendidikan Islam bukansahaja dilihat dalam konteks kehidupan duniawisemata-mata tetapi kehidupan ukhrawi. Kedua-duakehidupan ini menekankan perkembangan spiritual,material, fizikal sebagai landasan untuk melahirkanindividu muslim yang beriman dan bertakwa ke arahkehidupan yang lebih sempurna.

Kesimpulannya, pendidikan merupakan prosesmembentuk individu ke arah perkembangan yangsihat dari segi fizikal, mental, emosi dan intelektualuntuk melahirkan manusia yang berilmu. Sehubungan

43 Al-Qur’an, Surah al-Qasas : 28:60

Page 28: Sejarah Pend Rasul

18

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

itu, pendidikan Islam turut memenuhi segala tuntutanagama dalam membentuk insan yang beriman danbertakwa dengan menggunakan kepelbagaiankonsep dalam pendidikan Islam sebagai terasdalam mendidik manusia untuk mencapaikebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini,pelbagai metodologi pendidikan diguna pakai padazaman Rasulullah s.a.w bagi mencapai matlamatpendidikan Islam.

Page 29: Sejarah Pend Rasul

19

www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

BAB 2

METODOLOGI RASULULLAHS.A.W DALAM PEMBELAJARAN

Dalam proses pendidikan, metodologi pembelajaranmerupakan kaedah utama bagi mencapai matlamatdalam membentuk kefahaman dan penguasaan ilmupengetahuan.44 Ia merupakan asas utama dalammembantu pelajar untuk memperolehi ilmupengetahuan, kemahiran dan menanam minatterhadap pengetahuan tersebut. Justeru, hubungan

44 Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh pakarpendidikan Islam berhubung definisi metodologi. Antaranyaialah Mohd Athiyyah al-Abrasyiy mendefinisikan metodologimerupakan jalan untuk memberi kefahaman kepada pelajardalam pembelajaran. Manakala Mohd Abdul Rahimmendefinisikan, ia adalah sebagai cara-cara praktikal untuktujuan pengajaran. Al-Jumbalathi dan Abu al-Fath Tawansipula mentakrifkan metodologi itu sebagai cara yang diikutioleh guru bagi menyampaikan maklumat kepada pelajar.Lihat Mohd Athiyyah al-Abrasyiy, Ruh al-Tarbiyyah Watta’lim,al-Baby al-Halaby, Kaherah, hlm .267, lihat juga Mohd AbdulRahman Ghunaimah, Tarikh al- Jami’at al-Islamiyah al-Kubra,Dar al- Atthibbah, Maghribi, 1953, hlm. 177. Dan lihat jugaOmar Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, Terj. HassanLanggulung, 1991. Hizbi, Shah Alam, hlm. 551.

Page 30: Sejarah Pend Rasul

20

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

antara guru dan pelajar amat penting dalammewujudkan hubungan dua hala yang sifatnyasentiasa berinteraksi dan saling menpengaruhiantara satu sama lain. Sehubungan itu, metodologipembelajaran telahpun dilaksanakan oleh Rasulullahs.a.w dalam memberi didikan yang sempurnakepada masyarakat semasa berada di Mekah danMadinah. Baginda menekankan pendekatan yangkomprohensif, sempurna dan menyeluruh sesuaidengan situasi yang wujud ketika itu. Penulismembahagikan metodologi yang dilaksanakankepada tiga kategori iaitu metodologi pembelajarandalam bentuk sehala, pembelajaran dalam bentukdua hala dan pembelajaran dalam bentuk amali.45

METODOLOGI PEMBELAJARANBERBENTUK SEHALAMetodologi ini merupakan langkah pertama dalammempelajari asas ilmu pengetahuan. Ia termasuklah

45 Dalam pembahagian metodologi ini, hanya beberapa tulisansahaja yang ditemui oleh penulis sepanjang pembacaannya.Antaranya ialah Omar al-Syaibani mengemukakanmetodologi dalam bentuk yang lebih umum iaitu metodpengambilan kesimpulan (induktif), perbandingan, kuliah,dialog, metod lingkaran (halaqah, riwayat, mendengar,membaca, imla’, hafalan, pemahaman dan lawatan). ManakalaAbdullah Haji Ishak dalam tulisannya hanya menghuraikankaedah pembelajaran melalui aspirasi al-Qur’an iaitu kaedahsyarahan, hafalan, perbincangan ,dialog, perdebatan dansebagainya. Lihat Omar al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam,Terj. Hassan Langgulung, 1991. DBP, hlm. 560-572 dan lihatjuga Abdullah Haji Ishak, 1995. Pendidikan Islam danPengaruhnya di Malaysia, DBP, Kuala Lumpur, hlm. 68.

Page 31: Sejarah Pend Rasul

21

www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

metodologi syarahan sebagai kaedah utama dalammendidik masyarakat, di samping proses membaca,menulis dan menghafal. Kesemuanya merupakanproses yang berupa pembelajaran dalam bentuksehala.

METODOLOGI SYARAHANMetodologi syarahan atau pidato merupakan cara yangpenting dalam proses pembelajaran pada zamanRasulullah s.a.w.46 Baginda telah menggunakanpendekatan ini bagi mengimplimentasikan ilmupengetahuan yang telah diwahyukan kepada bagindauntuk disampaikan kepada para sahabat. Kemudianilmu tersebut diindoktrinasikan kepada umat Islampada zaman selepas baginda.

Biasanya metodologi syarahan ini disampaikandi tempat-tempat awam atau tempat tumpuanorang ramai. Rasulullah s.a.w sendiri telahmenyampaikan syarahannya seperti di masjid,47

46 Ia termasuklah ceramah, pidato, khutbah solat Hari RayaAidilfitri dan Aidil Adha.

47 Syarahan yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w di masjidberupa didikan untuk kaum muslimin ketika itu. Antaranyaialah berhubung dengan sembahyang terawih yang manabaginda bersembahyang terawih diikuti oleh beberapaorang lelaki sebagai makmum. Kemudian pada malam keduadan ketiga semakin ramai makmum mengikuti bagindasembahyang. Pada malam keempatnya, baginda sendiritidak datang ke masjid kecuali semasa waktu subuh. Ketikaitu baginda telah menemui orang muslimin dengan memujiAllah dan mengucap dua kalimah syahadah, kemudianbaginda menerangkan sebab baginda tidak datang kemasjid untuk mengerjakan sembahyang terawih, sabdanyayang bermaksud, “Amma Ba’du sebenarnya tidak terlindung

Page 32: Sejarah Pend Rasul

22

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

dalam peperangan,48 musim haji49 dan lain-lain lagi.Ia bertujuan memberi didikan kepada kaum musliminsama ada dalam bentuk nasihat, peringatan ataupunsuruhan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

METODOLOGI PEMBACAAN DANPENULISANSelain daripada metodologi syarahan, metodologipembacaan dan penulisan juga merupakan asas utamabagi membentuk individu yang berpengetahuan tinggidalam membina sebuah peradaban yang unggul. Iabermula daripada proses penurunan wahyu pertama

kepada aku tentang kedudukan kamu (sebagai orang-orangyang suka dan taat dan suka berbuat kebajikan), tetapiaku bimbang bahawa sembahyang terawih itu) akandifardukan ke atas kamu, maka kamu tidak terdayamengerjakannya.”(Riwayat Bukhari). Lihat Sheikh Abdullahbin Muhammad Basmaeh, 1997. Mustika Hadith Rasulullahs.a.w., JAKIM, Kuala Lumpur, Jil III, hlm. 94.

48 Dalam peperangan Uhud, Rasulullah s.a.w. telah memberiperingatan kepada tentera Islam melalui ucapannya supayamengutamakan strategi pertahanan di bahagian belakangkerana ditakuti musuh akan merempuh ke dalam pertahanantentera Islam. Lihat al-Tabari, Tarikh Imam Rasul wa-al-Muluk,Kaherah, 1960, Jil III, hlm.187.

49 Semasa Rasulullah s.a.w. mengerjakan haji Wida’, bagindatelah menyampaikan pidatonya kepada kaum muslimin yangterdiri lebih daripada 10,000 orang di padang Arafah. Antaraucapan baginda ialah “ Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhankamu itu satu, moyang kamu juga satu. Kamu sekalianberasal dari nabi Adam dan Adam berasal dari tanah. Bahawasesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah merekayang paling bertakwa kepada Allah.” Lihat Ibn Saad, 1996. al-Tabaqat Kubra, Dar Ihya, Beirut, Jil. 1, hlm. 336.

Page 33: Sejarah Pend Rasul

23

www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui malaikat Jibrildi Gua Hira’iaitu lima ayat terawal surah al-Alaq.

Menerusi ayat tersebut, Allah telah memberipenjelasan mengenai kepentingan membaca danmenulis untuk mencapai kemajuan dalam pelbagaibidang. Selain daripada ayat di atas, banyak lagiayat al-Qur’an yang menekankan aspek ini sebagaisalah satu metodologi utama dalam pendidikan.Contohnya firman Allah yang bermaksud:

Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhan-Mu yang menciptakan (sekalian makhluk). Diamenciptakan manusia dari sebuku darah beku.Bacalah, dan Tuhan-Mu Yang Maha Pemurah. Yangmengajar menulis melalui pena dan tulisan. Diamengajar manusia apa yang tidak diketahuinya.

Sehubungan itu, Rasulullah s.a.w memainkanperanan utama dalam menyusun program menulisdan membaca di kalangan kanak-kanak danpemuda. Bagi menjayakan program ini, bagindapernah menggunakan tenaga bukan Islam. Ini dilihatsemasa perang Badar50 yang mana tawanan-tawananPerang Badar yang mahir membaca dan menulisdiarah mengajar kanak-kanak muslim sebelumdibebaskan. Dengan cara ini, perkembangan ilmupengetahuan semakin pesat sekali gus mendidik

50 Peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun keduaHijrah. Ia berlaku di sebuah tempat bernama Badar yangterletak di antara Mekah dan Madinah. Dalam peperanganini, bilangan tentera Islam yang berjumlah 313 orang berjayamengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah kira-kiraseribu orang. Dalam peperangan ini, hanya 14 orang tenteraIslam syahid dan 70 tentera musuh berjaya ditawan olehtentera Islam. Lihat Ibn Kathir, 1997. Al-Bidayah wa al-Nihayah,Dar Ihya, Beirut, Jil III, hlm. 203.

Page 34: Sejarah Pend Rasul

24

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

masyarakat mencintai dan mendalami ilmupengetahuan tersebut.

Metodologi berbentuk penulisan juga tidakkurang pentingnya dalam proses perkembangan ilmupengetahuan. Ini kerana metod ini mempunyaipengaruh yang lebih besar dari sudut pengekalannyaiaitu apabila dibaca secara berulang kali ia akanmudah difahami lebih mendalam. Al-Qur’an dan hadismengakui sendiri penulisan sangat dihargai sepertifirman Allah yang bermaksud: Demi pena dan apayang mereka tulis. 51

Sejarah membuktikan bahawa Nabi Sulaimansendiri telah mendidik Ratu Balqis di negeri Saba’dengan mengirim surat melalui burung Hud-hud.Firman Allah yang bermaksud: “Pergilah bawasuratku ini, serta campakkanlah kepada mereka,kemudian berundurlah dari mereka, dalam pada ituperhatikanlah apa tindak balas mereka.” (Setelahmembaca surat itu) berkatalah Raja perempuannegeri Saba’: Wahai ketua-ketua kaum! Sesungguhnyatelah disampaikan kepadaku sepucuk surat yangmulia. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaimandan kandungannya seperti berikut: Dengan NamaAllah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.Bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku,dan datanglah kepada kamu kepada ku denganmenyerah diri (beriman dan mematuhi ajaran Allah).52

Berhubung dengan hal ini juga, Nabi Muhammads.a.w telah disifatkan sebagai seorang ummi tetapibaginda tetap menitikberatkan pendidikan yang

51 Al-Qur’an, Surah al-Qalam 68:1. Dan hadis Rasulullah s.a.w.bermaksud: Di akhirat nanti tinta-tinta ulama itu akanditimbang dengan darah syuhada’.(Riwayat Muslim)

52 Al-Qur’an, Surah al-Naml 27: 28-31.

Page 35: Sejarah Pend Rasul

25

www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

menggunakan metodologi penulisan. Ini keranakemahiran berbentuk penulisan ini memberi faedahyang besar terhadap bidang ilmu pengetahuan.Dengan menggunakan metodologi ini, tarafpendidikan ummah dapat dipertingkatkan dan jugadapat membanteras buta huruf di kalanganmasyarakat. Ini memandangkan hanya beberapaorang sahaja penduduk Islam di Mekah yang mahirdalam bidang ini.53

METODOLOGI HAFALANMetodologi berbentuk hafalan merupakan salah satumetodologi yang penting dalam menerapkan unsur-unsur pendidikan terhadap masyarakat. ApabilaRasulullah s.a.w menerima wahyu dari Allah,baginda terus menghafal dan memahami apa yangdisampaikan oleh Jibril. Kadangkala Jibril terpaksamengajar berulang kali supaya baginda dapatmengingati ayat tersebut.54 Pendekatan ini terusditekankan oleh Rasulullah s.a.w kepada para

53 Antaranya ialah ‘Ali bin Abi Talib, ‘Umar bin al-Khattab, Talhahbin ‘Ubaidillah, ‘Uthman bin ‘Affan, ‘Abban Ibn Sa’ad, Yazidbin Abu Sufyan, Hathib bin ‘Amr, Abu Salamah bin AbdulAshab, Mu’awiyah dan Juhaim bin Salt. Lihat Jurji Zaidan,Tarikh Adab Li Lughah al-Arabiyyah, dar al-Maktabah al-Hayat,Jil.1, hlm. 197-198.

54 Pada setiap malam bulan Ramadhan, baginda mengulangkajial-Qur’an bersama-sama Jibril secara bertadarus. Denganitu baginda dapat membaca al-Qur’an dengan betul dansempurna serta lengkap dengan bertajwid. Baginda turutmenghafalnya. Lihat Syeikh Abdullah Basmaeh, 1997.Mustika Hadith, Jil. III, Kuala Lumpur, hlm. 42.

Page 36: Sejarah Pend Rasul

26

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

sahabatnya dalam pendidikan.55 Jelaslah bahawakaedah hafalan merupakan suatu latihan yang dapatmeningkatkan daya ingatan malah mencerdaskanminda.

METODOLOGI PEMBELAJARANBERBENTUK DUA HALASelain daripada metodologi sehala, metodologipembelajaran berbentuk dua hala tidak kurangpentingnya dalam membantu mengembangkanpotensi dalam proses pembelajaran. Antarametodologi itu ialah metodologi dalam bentuk soaljawab, penceritaan, perbahasan dan diskusi.

METODOLOGI BERBENTUK SOALJAWABMetodologi soal jawab juga merupakan salah satubentuk pembelajaran yang digunakan olehRasulullah s.a.w. Metodologi ini memperlihatkanperanan guru sebagai pemudah cara setelah muridmengajukan beberapa persoalan yang berkaitan. Initelah mewujudkan suasana hubungan dua halaantara kedua belah pihak. Keadaan ini berjayamenarik perhatian dan pengamatan kepada

55 Satu kenyataan telah dibuat oleh Anas bin Malik, beliautelah berkata: “ Kami telah duduk bersama-sama Rasulullahs.a.w. kira-kira enam puluh orang. Sewaktu baginda keluarkerana sesuatu hajat, kami menghafalnya di kalangan kami ,dan apabila kami bersurai, hadith itu telah tertanam di hatikami.

Page 37: Sejarah Pend Rasul

27

www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

pemikiran murid-murid dan ini telah dibuktikan olehRasulullah s.a.w.56

METODOLOGI PENCERITAANMetodologi penceritaan merupakan salah satu carauntuk menarik minat pelajar terhadap pembelajaran.Teknik dan gaya penceritan juga turut mempengaruhiperhatian pelajar. Metodologi ini juga dianggapsebagai pengajaran dan teladan kepada masyarakatseperti yang dijelaskan di dalam al-Qur’anberhubung dengan kisah Ibrahim.57

56 Pada suatu hari, datang seorang lelaki dari sebuah dusunlalu ia bertanya, “Ya Muhammad, telah datang kepada kamiutusan engkau, ia menyatakan bahawa Allah mengutusengkau menjadi rasul.” Nabi menjawab: “Benar sedemikian.”Lelaki itu terus bertanya: “Siapa yang menjadikan langit?”Jawab Rasulullah s.a.w; “Allah”. Lelaki itu terus bertanya“Siapa yang menjadikan bumi dan segala isinya?” .Di jawaboleh Rasulullah s.a.w “Allah”. Lelaki itu terus bertanya “Demiyang menjadikan langit dan bumi, menegakkan gunung-ganang adalah Allah untuk mengutuskan engkau menjadiRasul. Lelaki itu terus bertanya, “Utusan engkau menyatakanbahawa kewajipan kami mengerjakan solat lima waktusehari semalam”. Nabi menjawab: “Benar sedemikian”. Lelakiitu terus berkata “Apa yang diutus engkau akan ku kerjakandan ditambah dan tidak kurang. Berkata nabi s.a.w : “Kalaubenar lelaki ini, nescaya ia akan masuk syurga.”

57 Al-Qur’an, Surah al-Anbia’; 21: 51-54 Bermaksud : Demisesungguhnya kami telah memberi kepada Ibrahim sebelumitu jalan sebetulnya kepada Tauhid, dan kami adalahmengetahui akan halnya. Ketika ia berkata kepada bapanyadan kaumnya “Apakah hakikatnya patung-patung ini yang kamubersunguh-sungguh memujanya?” Mereka menjawab, “Kamidapati datuk nenek kami selalu menyembahnya,”

Page 38: Sejarah Pend Rasul

28

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Sehubungan itu, Rasulullah s.a.w telahmenggunakan metodologi ini untuk menarikperhatian para sahabat. Antara bentuk penceritaanyang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w ialah kisahnabi dahulukala58, keadaan hari kiamat59 dansebagainya.

METODOLOGI PERBAHASANMetodologi perbahasan juga adalah antara bentukpembelajaran yang diamalkan oleh Rasulullah

58 Antara cerita nabi yang pernah disampaikan oleh Rasulullahs.a.w ialah mengenai nabi Adam. Ia telah diriwayatkan olehAbu Hurairah melalui Hadith Qudsi: Allah telah menciptakanAdam, tingginya 60 hasta. Kemudian Allah telah berfirman“Pergilah beri salam kepada semua malaikat dandengarkanlah penghormatan mereka kepadamu, itulahpenghormatan kepadamu….” Lihat Muhd Zuhri, KelengkapanHadith Qudsi, Toha Putra, Semarang, Jil. II, hlm. 155.

59 Berhubung dengan hari kiamat, ia disebutkan dalam surahal-Haqqah 69:13-34. Bermaksud: Kemudian (ketahuilahbahawa) apabila ditiup sangkakala dengan sekali tiup. Danbumi serta gunung-ganang diangkat dari tempatnya dandihancurkan keduanya dengan sekali hancur. Maka saat ituberlakulah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, lalu jadilah disaat itu reput dan runtuh. Dalam hadis Rasulullah s.a.w turutdisebut mengenai kiamat. Hadis tersebut bermaksud:Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelumadanya sepuluh tanda, iaitu gerhana di timur, gerhana dibarat, gerhana di Tanah Arab, adanya asap, datangnyaDabbah (binatang melata yang besar), Yakjuj dan Makjuj,terbit matahari di sebelah barat, keluar api di hujung Adenyang mengiringi manusia dan turunnya nabi Isa. (RiwayatMuslim).

Page 39: Sejarah Pend Rasul

29

www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

s.a.w60 Menyentuh tentang penggunaan metodologiini, baginda menggunakan konsep al-mujadalah61

dan al-mubahalah62 dalam mendidik umat ke arahjalan yang benar.

Al-Qur’an sendiri menyatakan konsep al-mujadalahsebagai antara pendekatan yang terbaik untuk menyerudan mendidik masyarakat yang beriman danbertakwa. Baginda juga menggunakan konsep al-hikmah63, al-mau‘izah hasanah64 dan al-mujadalahbi al-husna65 yang dinyatakan di dalam al-Qur’an

60 Metodologi perbahasan disebut sebagai al-Mujadalah. Iaboleh ditafsirkan sebagai dalil atau hujah yangdikemukakan akibat keraguan. Penggunaan dalil yangteratur, logic akal dan tepat akan memuaskan hati pihakyang bertanya daripada sebarang keraguan.

61 Al-Mujadalah berasal daripada perkataan ja da la yangbermaksud berbantah atau bertengkar. Dalam Islam iamerujuk kepada golongan yang menentang Islam iaitudengan cara berbahas sebaik-baiknya sehingga dapatmelembutkan hati mereka.

62 Al-Mubahalah berasal dari perkataan ba ha la iaitu yangbermaksud bermaki-makian. Dalam Islam, ia boleh merujukkepada perbahasan yang digunakan oleh golongan yangbukan Islam.

63 Al-Hikmah membawa maksud mengambil kira keadaan, masadan suasana yang sesuai. Contohnya Rasulullah s.a.w.menggunakan lisan sebagai jalan untuk mendidik umatIslam dengan cara lemah-lembut.

64 Al-Mau’izah hasanah ialah nasihat dan peringatan yang baik.Dengan memberikan peringatan dan pengajaran baik yangberupakan dalil akan dapat menyedarkan mereka. Iamerupakan strategi untuk menguasai hati dan jiwaseseorang. Lihat Sayyid Qutb, 1978. Fi Zilal al-Qur’an, Beirut,hlm. 2201-2203.

65 Mujadalah bil husna merupakan kaedah dakwah Islamiahmelalui perkataan. Ia menyeru supaya bersoal jawab dengancara yang baik iaitu dengan lemah lembut dan kasih mesra.Ibid.

Page 40: Sejarah Pend Rasul

30

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

seperti dalam firman Allah yang bermaksud: Serulahke jalan tuhan-Mu dengan hikmah kebijaksanaan dannasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslahdengan mereka(yang engkau serukan itu) dengan carayang baik, sesungguhnya Tuhan-Mu yang lebihmengetahui akan orang yang jalan sesat darijalannya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akanorang yang mendapat hidayah dan petunjuk.66

Selain itu, konsep al-Mubahalah turut diguna pakaidi dalam al-Qur’an. Ia dapat dilihat dalam surah al-Imran67. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah s.a.wtelah berdebat dengan sekumpulan orang Najranmengenai Nabi Isa.68

METODOLOGI DISKUSIMetodologi ini merupakan satu kaedah yangmelibatkan aktiviti komunikasi dan interaksi antaramurid dan guru. Ia melibatkan aktiviti dalam bentukilmiah dari segi penyampaian, pandangan danberkongsi maklumat. Pada peringkat akhir, kedua-dua belah pihak membuat rumusan terhadap hasilperbincangan.

66 Al-Qur’an, Surah an-Nahl 16:12567 Al-Qur’an, Surah al-Imran: 61 yang bermaksud: Kemudian

sesiapa yang membantahmu mengenainya, sesudah engkauberoleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepadamereka: “marilah kita menyeru kepada anak-anakmu, danperempuan-perempuan kami serta perempuan-perempuankamu, dan diri kami serta diri kamu, kemudian kita memohonkepada Allah dengan memohon bersungguh-sungguh serta kitameminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orangyang berdusta.”

68 Ibn Kathir, 1986. Tafsir al-Qur’an al-Azim, Dar al-Kitab, Beirut,Jil. I, hlm. 551.

Page 41: Sejarah Pend Rasul

31

www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Metodologi ini jelas dilihat dalam al-Qur’an danmelalui perbuatan nabi seperti yang terdapat dalamsunnah Rasulullah.69 Peristiwa tawanan semasaPerang Badar turut memperlihatkan metodologi iniberlaku antara nabi dengan Umar serta Abu Bakardalam kes tawanan Perang Badar.70

METODOLOGI PEMBELAJARANBERBENTUK AMALIMetodologi pembelajaran berbentuk amali tidakkurang pentingnya dalam meningkatkan mutusesuatu pembelajaran. Ia merupakan satu prosespenghayatan setelah mempelajarinya secara teori.Ini membantu meningkatkan kefahaman secarakognitif dan menyeluruh.

69 Al-Qur’an, Surah al-Imran 3:159 maksudnya: Serulah manusiakepada agama Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaranyang baik.

70 Perselisihan telah timbul berhubung dengan tawanan dalamPerang Badar. Seramai 70 orang tawanan berjaya ditawanoleh pihak Islam. Dalam hal ini, Rasulullah s.a.w telahberdiskusi dengan para sahabat. Mereka memberipandangan yang berbeza. Abu Bakar menasihatkan supayamereka dilepaskan dengan syarat membayar wang tebusan.Umar pula mengemukakan agar tawanan tersebutdipancung walaupun mereka yang ditawan itu mempunyaiketurunan yang sama. Bagaimanapun, Rasulullah s.a.wmerasa kasihan dan lebih menyetujui pandangan Abu Bakar.Dan sebahagian tawanan yang tidak mampu menebus dirimereka, Rasulullah s.a.w menggesa supaya merekamengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam menulis danmembaca. Lihat al-Maruf, 1978. al-Mustadrak, Jil. II, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 21.

Page 42: Sejarah Pend Rasul

32

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Keadaan ini dapat dijelaskan dengan melihatcara Rasulullah s.a.w. mendidik umat Islam supayamempraktikkan ajaran dan amalan yang terdapat didalam agama Islam seperti ibadah sembahyang,71

haji72 dan sebagainya. Di samping amalan-amalan

71 Dalam ibadah ini, Rasulullah s.a.w telah mengajarkan amalansembahyang melalui sabdanya yang bermaksud: “Hendaklahkamu sembahyang sebagaimana kamu melihatkusembahyang.” (Riwayat al-Bukhari). Ia juga turut dijelaskandalam sebuah hadis lain. Sabda Rasulullah s.a.w yangbermaksud: “Bahawa Abu Malik Al-‘Asy’ari mengumpulkankaumnya, katanya, wahai golongan Asy’ari, berkumpullah danhimpunlah perempuan-perempuan dan anakmu, agarkuajarkan kepada mu cara solat seperti yang dicontohkankepada kami di Madinah. Maka berkumpullah mereka danmenghimpunkan perempuan dan anak-anak mereka. Abu Malikberwuduklah dan diperlihatkan kepada merek cara berwudukdengan membasuh semua anggota wuduk. Kemudian azandan lelaki yang lain berbaris di saf masing-masing dan wanitadi bahagian belakang, iqamatlah dan ia menuju ke bahagiandepan dan mengangkat kedua tangannya, dan mengucapkantakbir. Setelah itu dibaca al-Fatihah dan sebuah surah yangmudah, kemudian takbir lalu rukuk dan mengucapkansubhanallah..tiga kali. Kemudian dibaca pula Sami’allahu limanhamidah dan ia kembali lurus. Lalu takbir diiringi sujud.Seterusnya ia takbir lagi, lalu takbir dan sujud, kemudian takbirdan bangkit berdiri. Dan kemudian setelah selesai solat,dihadapkan wajahnya kepada kaumnya berkata: Hafalkanlahbeberapa takbir aku dan pelajari rukuk, sujud keranademikianlah cara Rasulullah s.a.w yang dicontohkan kepadakami di siang hari seperti yang sekarang ini. (Riwayat Ahmad).

72 Rasulullah s.a.w mengerjakan haji hanya sekali sahajaseumur hidup. Ia berdasarkan kepada haji yang ditunaikanpada tahun kesembilan hijrah iaitu Haji Wida’. Ia juga disebutmelalui sabdanya yang bermaksud: “Belajarlah daripadakucara-cara mengerjakan haji.”

Page 43: Sejarah Pend Rasul

33

www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

73 Baginda melakukan kerja-kerja rumah, menampal baju yangkoyak, menyapu sampah, memerah susu kambing, membelidi pasar, membaiki capal, menyediakan makanan untukbinatang ternakan dan membakar roti bersamapembantunya. ( Riwayat Bukhari).

74 Rasulullah s.a.w sendiri telah menunjukkan kasih sayangyang sepenuhnya terhadap isteri-isteri baginda. Layananterhadap mereka adil dan tidak cacat sedikitpun. Keadaanini dapat dilihat apabila baginda sendiri pergi menziarahiisteri-isteri baginda setiap hari. ‘Aishah meriwayatkanbahawa apabila Rasulullah s.a.w mengunjungi semua isterisetiap hari, baginda berbual dan mengusap kepala isterinyadengan belaian mesra dan seterusnya baginda akanbermalam di rumah isteri yang terakhir yang dikunjungi itu.Lihat Afzalur Rahman, Ensiklopedia Sirah, terj. NorhayatiMohd Nor, 1992. DBP, Kuala Lumpur, Jil. II, hlm. 328.

75 Layanan terhadap jiran merupakan contoh yang terbaik.Baginda sedia melupakan keselesaan dan kebahagiaan dirisemata-mata untuk jiran. Ini telah dibuktikan semasaRasulullah s.a.w berada di Madinah di mana ahli sufi telahditempatkan di bilik kecil di masjid. Kemudiannya SaidinaAli meminta baginda supaya mendapatkan orang gaji untukFatimah tetapi Rasulullah s.a.w berkata:” Aku tidak akanmemberikan orang gaji kepada Fatimah selagi aku tidakdisediakan terlebih dahulu untuk para ahli sufi.” Lihat Ibid,hlm. 1227.

76 Baginda sentiasa memberi pertolongan kepada orangmiskin. Baginda akan menghulurkan sesuatu kepada orangmiskin sama ada dalam bentuk makanan atau pakaian.Tidak ada seorang pun yang pulang dengan tangan kosongjika mereka menemui Rasulullah s.a.w. Lihat Ibid, hlm.1229.

harian73 yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w,baginda sendiri melaksanakan tangunggjawabterhadap isteri,74 jiran75 dan orang miskin.76

Melalui metodologi-metodologi yang diaplikasikantersebut, Rasulullah s.a.w telah berjaya menarik minatpara sahabat dalam pendidikan. Situasi ini telah

Page 44: Sejarah Pend Rasul

34

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

mendorong para sahabat untuk menimba ilmupengetahuan dan ilmu-ilmu lain untuk diamalkandan dihayati. Lantaran itu, metodologi ini telahdilaksanakan dalam pendidikan Islam di Mekah danMadinah pada zaman baginda.

Page 45: Sejarah Pend Rasul

35

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

BAB 3

PERKEMBANGANPENDIDIKAN PADA ZAMAN

RASULULLAH S.A.W

Pendidikan telah pun wujud sejak dahulu lagisehinggalah kini. Perkembangannya agak terbatasberdasarkan tujuan dan kepentingan situasi ketikaitu. Mereka yang terlibat dalam pendidikan hanyabilangan minoriti sahaja yang terdiri daripadagolongan atasan. Golongan inilah yang mempunyaikesedaran membaca, menulis dan mengira. Bagimereka yang tinggal di kawasan pendalaman,pendidikan hanya bergantung kepada alamsekeliling. Mereka lebih banyak memfokuskankepada puisi dan syair sebagai media pendidikanmereka.

Apabila wahyu pertama diturunkan 1400 tahunyang lampau di Gua Hira’, bermulalah era pendidikanIslam di Kota Mekah. Pada peringkat ini, pendidikanIslam adalah di bawah tanggungjawab individutertentu. Rasulullah s.a.w memainkan peranan utamasebagai guru yang mendidik masyarakat berdasarkanwahyu. Bagaimanapun, corak pendid ikan pada

Page 46: Sejarah Pend Rasul

36

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

peringkat awal semasa baginda berada di Mekahagak berbeza dengan pendidikan yangdilaksanakan di Madinah. Ini dapat diperhatikandaripada sistem pendidikan pada zaman ini yanglebih menitikberatkan persoalan akidah tetapi tidakmengetepikan persoalan berbentuk akhlak dansyariah.

Perkembangan pendidikan pada era Madinahpula memberi pengertian yang begitu besar terhadapperkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan padazaman ini telah melahirkan sistem pendidikan yangtidak formal kepada yang lebih formal. Inimemandangkan ramai penduduk Madinah begitutertarik dengan cara pendidikan yang telahdilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w di Mekah.Walaupun pendidikan ketika ini banyak memfokuskankepada aspek ibadah dan akhlak tetapi Rasulullahs.a.w sendiri tidak mengetepikan kepentinganmembaca dan menulis sebagai asas ilmupengetahuan, di samping menitikberatkan pendidikanyang berbentuk fizikal seperti pertahanan diri danpenjagaan kesihatan untuk membolehkanmasyarakat dan melaksanakan tuntutan dantanggungjawab agama dan masyarakat.

SEPINTAS LALU PENDIDIKAN PADAZAMAN JAHILIYYAH77

Semenanjung Tanah Arab mempunyai keluasan duajuta kilometer persegi. Ia terletak di kawasan barat

77 Zaman Jahiliyyah ialah zaman sebelum Islam iaitu zamansebelum turunnya al-Qur’an. Perkataan Jahiliyyah dirujukkepada kata dasar ja ha la yang membawa maksud bodoh

Page 47: Sejarah Pend Rasul

37

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

daya Benua Asia. Ia disempadani oleh Laut Merahdi bahagian barat, Teluk Parsi di bahagian timur,Lautan Hindi di bahagian selatan dan Padang PasirSyam (Syria) di bahagian utara. Semenanjung inidikelilingi oleh air kecuali di bahagian utara terdapatpadang pasir Syam.

Penghuni Semenanjung Tanah Arab padaperingkat awalnya berasal dari bangsa Semitik.Mereka terbahagi kepada dua bangsa utama iaitu;pertama, bangsa Arab Ba‘idah iaitu kaum-kaumterdahulu seperti ‘Ad78, Thamud79 dan Tasm.80

dan sesat. Definisi ini juga boleh dilihat melalui firman Allahdi dalam surah Ali-Imran: 154. Pada zaman Jahiliyyah inimasyarakat Arab berada dalam keadaan yang tidakberakhlak dan tidak mempunyai peradaban atau tamadun.Mereka mempunyai akhlak yang rendah dan tidakmempunyai sistem politik yang teratur dan perkembanganekonomi yang tidak stabil. Lihat Mahayuddin Haji Yahaya,Ahmad Jelani Halimi, 1993. Sejarah Islam, Penerbit Fajar Bakti,Kuala Lumpur, hlm. 29-33.

78 Kaum ‘Ad merupakan suku Arab yang tertua. Merekamempunyai pemerintahan yang besar dari pantai baratYaman dan Hadramaut hingga ke Iraq. Dengan kekuasaandan kedudukan yang mereka ada menyebabkan merekamenyekutukan Allah. Dengan itu Nabi Hud diutuskan untukmengingatkan mereka supaya kembali menyembah Allah.Lihat al-Qur’an, surah al-Fajr: 6-8 dan lihat juga al-Tabari,Tarikh al-Imam al-Muluk, Jil. 1, hlm. 150-156.

79 Kaum Thamud merupakan kaum Arab yang kedua tertuayang dikenali dalam sejarah bangsa Arab. Merekamenguasai kawasan di sekitar barat daya SemenanjungTanah Arab. Mereka berkuasa selepas dua abad daripadakehancuran kaum ‘Ad. Nabi Salleh telah diutuskan kepadakaum ini kerana mengingkari wujudnya Allah dan kekuasaa-Nya. Lihat Ibid, hlm.158.

80 Suku Tasm menetap di Yamamah. Rajanya merupakan rajayang zalim dan mempunyai istana yang besar. Lihat Ibid,hlm. 452.

Page 48: Sejarah Pend Rasul

38

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Kedua, bangsa Arab Baqiyah pula terbahagi kepadadua kumpulan utama iaitu bangsa Qahtan81 danbangsa Adnan.82

Penduduk Arab pada zaman Jahiliyyah padaumumnya terbahagi kepada dua iaitu kaum Badwidan kaum Hadhari. Kaum Badwi mengamalkan carakehidupan secara nomad (berpindah-randah).Berternak merupakan sumber utama kehidupanmereka. Pendidikan ketika itu hanya meliputi perkarayang berkaitan dengan teknik berternak, mengetahuitempat subur, pengetahuan yang berkaitan denganarah dan tujuan dalam menunggang kuda sekiranyatersesat di padang pasir ataupun teknik untukmengelakkan diri daripada binatang buas. Disamping itu, mereka mengamalkan pelbagaiperaturan dan adab untuk tujuan keamanan dankesejahteraan hidup mereka seharian.83

81 Bangsa Qahtan ini mendiami selatan Semenanjung TanahArab iaitu terdiri daripada golongan raja-raja negeri Yamandan suku-suku Saba’ dan Himyar. Lihat Jurji Zaidan, 1967.Tarikh Tamadun Islam, Dar al-Maktabah al-Hayah, Jil. I, Beirut,hlm. 3.

82 Bangsa Adnan dikenali sebagai Arab Musta’rabah iaitu hasilpencampuran bangsa berdarah Arab dan bukan Arab, iaitudaripada keturunan Ismail setelah mengahwini seoranggadis Jurhum. Keturunannya terus berkembang dan lahirlahanak-anaknya seperti Adnan, Maad dan Nizar. KeturunanNizar berkembang sehingga munculnya suku kaum sepertiAbd Qais, Bakar, Taghlib, Hanifah. Suku Mudhar yangterkenal ialah Hawazin, Ghatfan dan Quraisy. Lihat JurjiZaidan, 1967. Tarikh Tamadun Al-Islami. Jil.1, hlm. 4-5 danAhmad Syalaby, Sejarah Kebudayaan Islam, Jil. I, Terj. MuchtarYahya, 1975. Pustaka Nasional, Singapura, hlm. 50-51.

83 Hasan Asari, 1994. Menyingkap Zaman Keemasan Islam,Penerbit Mizan, Bandung, hlm. 16.

Page 49: Sejarah Pend Rasul

39

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Manakala kaum Hadhari pula ialah golonganyang tinggal dan menetap di kawasan kota sepertiTaif,84 Yathrib85 dan Mekah.86 Mereka hidup dengancara berdagang sebagai sumber pencarian mereka.Keadaan ini amat berbeza dengan kehidupan no-mad di kawasan gurun kerana pendidikan yangmereka peroleh di kota biasanya lebih tertumpudalam hal perdagangan sahaja. Kemungkinan besarpara pedagang telah pun mahir membaca, menulisdan menghitung yang datang dari dalam atau diluar Mekah telah dipengaruhi dari negara Rom danParsi.

84 Ia terletak di kawasan Hijaz iaitu lebih kurang 120 kilometerdari tenggara Mekah. Ia merupakan kawasan pertanian yangsubur dan mengeluarkan bahan-bahan seperti gandum,buah-buahan, dan pakaian. Al-Qur’an: Surah al-Zukhruf: 31sendiri menceritakan bahawa Taif dan Mekah disebutsebagai al-Qaryataini iaitu Bandar kembar. Masyarakatnyaagak lebih maju berbanding dengan masyarakat Badwi. Lihatal-Baidhuri, 1959. Futuh al-Buldan, Maktabat al-Tajriyat al-Kubra, Mesir, hlm. 66.

85 Ia terletak kira-kira 300 batu dari utara Mekah. Ia merupakankawasan subur dan pusat perdagangan sama ada dalamataupun luar negeri. Penduduknya terdiri daripada kaumYahudi dan suku Aus dan Khazraj. Lihat al-Baidhuri, hlm.20.

86 Ia adalah satu daerah perkampungan di pertengahan abadke-5 Masehi yang terletak di satu perlembahan wadi yangsempit dan panjang. Ia dinamakan Mekah kerana terdapatBaitullah. Lihat al-Yaqut, Mu’jam al-Buldan, Jil. 7, hlm.133.

Page 50: Sejarah Pend Rasul

40

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Selain itu juga, mereka mahir dalam bidangperubatan,87 kaji bintang,88 ilmu keturunan89 danilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu tersebut berperananpenting dan mempunyai pengaruh yang kuat dalamkehidupan mereka. Walaupun kehidupan dansuasana antara mereka jauh berbeza tetapi merekamempunyai keistimewaan tersendiri iaitu mempunyaidaya ingatan yang kuat90. Situasi ini membolehkanmereka menghafal beribu-ribu bait syair. Hal inimenunjukkan aktiviti yang terdapat pada zamanJahiliyyah adalah berbentuk puisi dan prosa sebagaimedia pendidikan yang diwariskan turun-temurun

87 Ilmu perubatan yang mereka ada adalah diasaskan secaratradisi turun-temurun. Mereka percaya punca penyakit ialahsemangat roh jahat. Mereka mendapat rawatan daripadatukang sihir, ahli nujum dan tukang tilik. Tabib yang terkenalpada zaman Jahiliyyah ialah Harith ibn Khaldah. Lihat JurjiZaidan, Tarikh al-Adab al-Lughah al-Arabiyah, Dar al-Maktabahal-Hayat, Beirut, hlm.170.

88 Ilmu kaji bintang amat penting dalam menentukan masapelayaran mereka. Mereka yang terkenal ialah Banu Mariahbin Kalb dan Banu Murrah bin Hamam al-Syaibani. Selalunyamereka menjalankan perdaganagn pada musim sejuk iaituke negeri Yaman dan musim panas ke Syam. Lihat Ibid, hlm.175-178 dan lihat juga Husain Mu’nis, 1988. Tarikh Quraisy,Dar al-Saudiyah, Mekah, hlm. 146.

89 Ilmu keturunan juga begitu penting dalam menentukansuku-suku di kalangan orang Arab. Mereka yang pakardalam ilmu ini ialah Abu Bakar. Lihat Ibid

90 Pada kelazimannya, orang Arab menghantar anak-anakmereka ke kawasan pedalaman untuk dididik supaya fasihdalam bahasa Arab dan dilatih menjadi berani apabilameningkat dewasa. Hal ini telah dilaksanakan oleh keluargaNabi Muhammad s.a.w semasa baginda masih kecil. Bagindatelah dihantar ke sebuah perkampungan dan diasuh olehHalimatul Saadiah.

Page 51: Sejarah Pend Rasul

41

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

secara lisan. Aktiviti ini merupakan sebahagiandaripada kegiatan budaya intelektual mereka.Jelaslah pada zaman pra-Islam ini, ramai tokohsasterawan Arab yang terkenal muncul seperti Imrual-Qais,91 Zuhaiyr bin Abi Sulma,92 al-Nabighah az-Zubyani.93 Mereka turut menonjolkan pelbagai temadalam syair mereka.94 Malahan mereka jugamerakamkan syair yang berkaitan dengan alam,keadaan hidup di gurun, cuaca dan perkara yangberada di sekeliling penyair.

Prosa juga tidak kurang pentingnya dalamkehidupan pada zaman Jahiliyyah. Ia telahmembuktikan kehalusan dan kesenian dalam bahasa

91 Nama sebenarnya ialah Hunduj bin Hujr bin al-Harith al-Kindi.Beliau dari keturunan bangsawan Raja Kindah. Semenjakremaja lagi, beliau suka mencipta puisi dan hidup berfoya-foya dengan memikat gadis-gadis. Lihat Ilya Hawi. 1970.Imru al-Qays, Dar al-Thaqafah, Beirut, hlm. 34.

92 Beliau adalah dari keturunan suku Muzainah yang mendiamidaerah al-Hujun iaitu terletak di sebelah timur kota Madinah.Beliau juga merupakan salah seorang tokoh penyair.Keluarganya, terutama bapa saudaranya, anak-anak lelakidan adik-beradiknya juga berbakat dalam bidang puisi. LihatUmar Farrukh, 1976. Tarikh al-Adab al-Arabi, Jil. I, Dar al-Ilm,hlm. 195 dan Shawqi Daif, 1971. Al-Asr al-Jahilli, Dar al-Ma’rif,hlm. 300.

93 Beliau berasal dari suku Zubyan yang menetap di barat lautNajd. Beliau sering mendampingi Raja Hirah, kemudianmenjadi pegawai kepada Nu’man dengan mendapatkedudukan yang tinggi dan di sanjungi. Lihat Carl Brocelman,Tarikh al-Adab al-Arabi, hlm .57.

94 Antara tema-tema tersebut ialah berbentuk ghazal atautasybib (cinta), hamasah (keberanian), madh (memuji), rasa’(kesedihan atau ratapan), hija’ (cacian), I’tizar (kemaafan).Lihat Shawqi Daif, 1967. Tarikh al-Adab al-Arabi, Darul al-Maarif, hlm. 195.

Page 52: Sejarah Pend Rasul

42

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

mereka. Antara prosa tersebut adalah berbentukprosa kahin,95 cerita,96 pidato,97 dan peribahasa.98

Selain daripada syair dan prosa, kemahiranmenulis dan membaca juga penting dalamkehidupan mereka. Para kabilah Arab bukan sahajamenulis syair-syair mereka tetapi juga peristiwapeperangan,99 kata azimat para pujangga100 dan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan sekeliling

95 Ia merupakan bahasa berbentuk irama yang terkandungdalam kesusasteraan Arab lama. Ia berkisar tentangkepercayaan yang bercorak primitif yang diamalkan olehorang Arab. Lihat Ismail Hamid, Pengantar Kesusasteraan ArabKlasik, Utusan Publications, Kuala Lumpur, hlm.12.

96 Ia berbentuk hiburan dan diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ia menceritakan kisahpeperangan dan perdamaian. Lihat Ibid.

97 Ia berbentuk seruan untuk menanam semangatpeperangan kepada suku kaum masing-masing.

98 Ia menggunakan bahasa yang mudah dan indah. Ia telahdiwarisi sejak zaman dahulu lagi. Antara mereka yangterkenal ialah Abu Hilal al-Askari.

99 Kabilah Abs dan Zubyan terlibat dalam peperangan yangbegitu lama iaitu peperangan al-Dahis dan al-Ghabra.Peperangan ini telah menyebabkan beribu-ribu orangkehilangan nyawa. Kedua-dua pemimpin puak tersebut iaituHarim dan Harith telah mencari alternatif untukmenyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya mereka telahberjaya mengembalikan keamanan dengan menawarkan 3ribu ekor unta sebagai ganti rugi kepada keluarga yangterbunuh. Kisah peperangan ini telah dirakamkan olehZuhayr bin Abi Sulma dalam syairnya. Lihat Bukhari Lubis,1987. Pujangga Arab, DBP, Kuala Lumpur, hlm. 19-20.

100 Petikan daripada pujangga Sa’di: ‘Kebiasaan buruk berakardari tabii, tidak akan lenyap hingga ke hari mati.”

Page 53: Sejarah Pend Rasul

43

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

mereka.101 Mereka juga turut menulis nota, surat-suratperibadi, surat-surat perjanjian yang dibuat antarapuak-puak dalam kabilah yang berkaitan isikandungan ajaran mereka.102

Mereka menggunakan huruf Ibrani,103 Nubti danSuryani104 dalam penulisan. Tulisan ini telahdipelajari oleh Baisyir bin Abd Malik daripadabangsa Anbar. Kemudiannya beliau telah mengajarkepada sebilangan kecil penduduk Quraisy sepertiAbu Sufyan bin ‘Umayyah, Abi Kais bin Abdul Manafbin Zahrah, Daumah Al-Jandal dan lain-lain lagi.105

Hasil pembelajaran yang diberikan, mereka menjadiguru yang terkenal ketika itu.

Seorang sarjana Barat iaitu Philipp K. Hittimenyatakan bahawa di utara negara Arab tidakwujud satu sistem menulis dan membaca dalam

101 Masyarakat Arab Badwi merakamkan keadaan bintang-bintang, bukit, banjir, serta binatang liar dan ternakan sepertikuda, unta, serigala, burung dan musang. Ia juga dilihat daribeberapa jenis masakan dan hidangan yang menjadikegemaran masyarakat Badwi iaitu masak secara panggangdan merebus dalam belanga. Lihat Osman Khalid, 1994.Kajian Teks Pilihan Kesusasteraan Arab, Dewan Muslimat,Kelang, hlm. 27.

102 Muhammad Mustafa Azami, 1978. Studies in Early HadithLiteratures, American Trust Publications, Indiana, hlm. 2.

103 Tulisan Ibrani telah pun digunakan semenjak zaman NabiMusa lagi di Mesir. Lihat al-Bustani, Daerah al-Maarif, Jil. II,hlm. 660-665.

104 Tulisan Nubti dan Suryani berasal dari Iraq. Ia terkenalsebelum kedatangan Islam. Ia menggunakan khat Nasakhdan kemudiannya khat Khufi. Tulisan-tulisan ini kemudiannyaberkembang ke Hirah, Kufah dan lain-lain tempat. Lihat JurjiZaidan, Tarikh al-Adab al-Lughah al-Arabiyah, hlm.197.

105 Jawad Ali, 1978. al-Mufasal fi Tarikh al-Arab Qabl al-Islam,Dar an-Nahdah, Baghdad, Jil. I, hlm. 241.

Page 54: Sejarah Pend Rasul

44

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

masa dua atau tiga abad yang lalu sehinggalahberlakunya penghijrahan Rasulullah s.a.w keMadinah. Ini berdasarkan pandangannya bahawaketika itu orang Arab hanya berpaksikan kepadatradisi lisan iaitu prosa dan syair.106

Bagaimanapun, penulis menyanggah kebenaranpandangan tersebut berdasarkan hasil tulisan JawadAli yang dikatakan penulisan terbaik berhubungzaman pra- Islam. Beliau menyatakan bahawa sudahwujud institusi kuttab107 pada zaman Jahiliyyah.Selain daripada institusi tersebut, terdapatnyasekolah-sekolah di bandar tertentu seperti di Mekah,Taif, Anbar,108 Hirah 109dan Yathrib.110 Maka denganini beliau telah berjaya membuktikan pada zamantersebut terdapat proses pembelajaran termasuklahmenulis, membaca dan mengira.111

Pendidikan pada zaman itu juga mempunyaihubungannya dengan kewujudan komuniti orang

106 Philipp. K.Hitti, 1970. History of the Arabs, Mac Millan St.Martin Press, hlm. 88.

107 Ia merupakan sebuah tempat untuk memberi pembelajarandi peringkat rendah. Lihat al-Balazuri, Futuh al-Buldan, hlm.457.

108 Ia terletak berhampiran dengan Sungai Furat di bahagianbarat Baghdad. Ketika pemerintahan Islam, bandar ini telahdibuka oleh Abu Bakar. Lihat al-Yaqut, Mu’jam al-Buldan, Jil.1, Dar al-Kitab, Beirut, hlm. 305.

109 Bandar ini terkenal sebagai pusat kegiatan politik dantentera pada zaman pemerintahan Raja Mundhir II. Iamerupakan ibu negara Lakhm yang terletak di tenggaraNajaf di Iraq. Lihat al-Balazuri, hlm. 579

110 Muhammad Mustafa Azami, 1978. Studies in Early hadithLiteratures, hlm. 1.

111 Jawad Ali, I978. al-Mufasal fi Tarikh al-Arab Qabl al-Islam, JilVII, hlm. 241.

Page 55: Sejarah Pend Rasul

45

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Yahudi112 dan Nasrani113. Mereka ini terkenal dengansikap mengambil berat terhadap pendidikanterutamanya tentang kitab suci agama mereka iaituTaurat dan Injil.114Justeru, terbentuklah institusipendidikan yang mempunyai hubungan rapatdengan penyebaran agama mereka115. Kewujudanrumah dan kuttab yang berbentuk gereja telahmenunjukkan pentingnya pendidikan di kalangananak-anak mereka sama ada lelaki mahupunperempuan. Anak-anak mereka telah dihantar keinstitusi tersebut untuk belajar membaca, menulisdan mengira.116 Ini membuktikan anak-anak mereka

112 Mereka adalah berketurunan dari Bani Israil. Kitab Tauratyang diturunkan kepada Nabi Musa merupakan kitab utamaketurunan ini. Pada zaman Nabi Muhammad s.a.w masihada lagi pengikut-pengikut yang berpegang kepada kitabtersebut tetapi mereka banyak melakukan penyelewenganiaitu menganggap Uzair anak Tuhan. Juga melakukanbeberapa angkara terhadap rasul dan masyarakat Islamketika itu. Lihat Mahayudin Haji Yahya, Ensiklopedia Islam,Jil. 6, hlm.1831-1833.

113 Mereka ini adalah golongan yang menganut agama Kristianataupun dikenali sebagai al-Maseh. Golongan ini berasaldari Palestin. Manakala pengikut yang berada di luar Palestindinamakan orang Kristian. Kitab Injil yang diturunkan kepadaNabi Isa adalah kitab utama pegangan mereka. Mereka jugamelakukan peneyelewengan terhadap kitab tersebut danmereka sendiri mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anakTuhan dan Mariam adalah isteri Tuhan. Lihat EnsiklopediaIndonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 2339.

114 Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Suryani.Isinya hampir sama dengan kitab Taurat. Antaranya ialahmengesakan Tuhan dengan tidak menyekutukannya danlain-lain lagi. Ibid, hlm. 81.

115 Hasan Asari, Menyingkap Zaman Keemasan Islam, hlm.17116 Ibid.

Page 56: Sejarah Pend Rasul

46

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

telah mempelajari didikan asas seperti tulisan dansyair. Selain itu anak-anak mereka dididik supayamahir memanah dan berenang. Mereka yang mahirdalam pelbagai ilmu tersebut akan mendapat gelaranal-Kamil (yang sempurna).117

Selain itu, pengetahuan tersebut turut dibuktikandalam Uyun al-Akhbar bahawa seseorangperempuan pelacur yang bernama Zimlah telahdihantar ke sekolah semasa kanak-kanak lagi. Beliaugemar mencelup batang-batang pena ke dalam botoldakwat dengan mencelup dan mengeluarkannya.118

Fakta ini agak menarik kerana membuktikan bahawaterdapat kaum hawa melibatkan diri dalam kegiatanpenulisan.

Terdapat juga sebuah tempat pengajian yangdikenali sebagai Baitul Madras telah didirikan olehkaum Yahudi di Madinah.119 Jelaslah orang Arabpada zaman Jahiliyyah mengambil manfaat terhadapkehadiran golongan Yahudi dan Nasrani dalammempelajari sejarah nabi dan perkara-perkara yangberkaitan dengannya.

Kesimpulannya, sebelum kedatangan Islambangsa Arab telah melibatkan diri dalam pendidikanwalaupun dilihat bilangannya agak kecil terutamanyadalam konteks membaca dan menulis akibatpengaruh Rom dan Parsi. Perkembangan ini akhirnya

117 Ibid.118 Ibn Qutaibah, 1963. Uyun al-Akhbar, Mis al-Taba Dar al-Kuttub,

Mesir, Jil. 1-2, hlm. 423.119 Ia berfungsi sebagai tempat kegiatan dalam keagamaan dan

kesusasteraan. Ia juga dijadikan sebagai tempatmenyelesaikan masalah dan persengketaan di kalanganmasyarakat ketika itu. Lihat Jawad Ali, al-Mufa’al fi tarikhArab Qabl al-Islam, hlm. 240.

Page 57: Sejarah Pend Rasul

47

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

membawa kepada perkembangan bahasa Arabsebagai bahasa pertuturan di kalangan orang-orangArab. Di samping itu juga, ilmu-ilmu lain seperti ilmunujum dan falak sebagainya telah pun wujud dikalangan mereka sebagai ilmu riyadiyat (pasti) yangdianggap bermanfaat dalam membantu kehidupanmereka seharian di Tanah Arab.

PENURUNAN AL-QURAN SEBAGAISUMBER UTAMA PENDIDIKANPenurunan wahyu yang pertama kepada NabiMuhammad di Gua Hira’120 merupakan titikpermulaan zaman Islam dan berakhirnya zamanJahiliyyah. Wahyu yang pertama tersebut ialah limaayat pertama surah al-Alaq yang bermaksud: Bacalahdengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Diamenjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalahdengan nama Tuhanmu Yang Mulia dan mengajarmenulis dengan pena. Tuhan mengajar manusiaperkara-perkara yang tidak diketahui.121

120 Gua Hira’ terletak di atas bukit Thur. Dinamakan Thur keranabinatang peliharaan Abd Manaf melahirkan anak disitu laludinamakan bukit itu dengan binatang tersebut. Ia jugapernah menjadi tempat persembunyian Rasulullah dan AbuBakar. Sebelum turunnya wahyu pertama, Baginda sentiasaberulang-alik disepanjang bulan Ramadan untuk berkhalwatdan mencari ketenangan. Lihat Hassan Ibrahim Hasan,Sejarah Islam Menyentuh Bidang-bidang Politik, Agama,Kebudayaan dan Kemasyarakatan, Jil.1, Terj. Ismail bin MohdHassan, 1986. Yayasan Islam Terengganu, hlm. 98 dan lihatjuga Mahayuddin Haji Yahya, 1988. Tamadun Islam, FajarBakti, hlm. 33.

121 Al-Qur’an, Surah al-Alaq 96:1-3.

Page 58: Sejarah Pend Rasul

48

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Ayat tersebut bukan sahaja menjadi tandapermulaan kerasulan tetapi memberi penekanankepada konsep Iqra’ iaitu menyuruh manusiamembaca. Ini kerana membaca merupakan langkahterawal dan terbaik dalam proses pendidikanseperti yang dilakukan oleh Allah ke atas NabiMuhammad. Ayat tersebut juga dijadikan asaspendidikan yang utama dalam kehidupan manusiakeseluruhannya.

Selepas turunnya wahyu pertama itu, disusuli puladengan wahyu yang berikutnya iaitu dalam surahal-Mudhathir.122 Dengan turunnya wahyu kedua yangmengandungi suruhan supaya Nabi Muhammadmemberi peringatan tentang keagungan Allah untukdisampaikan kepada manusia, maka bermaknabaginda secara rasmi telah dilantik oleh Allahsebagai rasul-Nya.

Wahyu yang seterusnya turut menjadi asas dalamajaran Islam. Ajaran yang terkandung di dalamwahyu Allah bukan sahaja meliputi peringatan tetapimerangkumi masalah keimanan yang disebut akidahdan yang berhubung dengan amal yang disebutsyariah.

Al-Qur’an juga mempunyai beberapa keistimewaandalam pendidikan manusia. Antaranya ialahmenghormati akal manusia.123 Semua peraturan yang

122 Al-Qur’an, Surah al-Mudhathir 74: 1-7 Bermaksud: “Wahaiorang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Danagungkanlah Tuhanmu. Bersihkan pakaianmu, dan hindarkanperkara yang dibenci. Dan janganlah kamu membangkitkanpemberian kerana hendakkan pemberian yang berganda. Danhendaklah kamu bersabar kepada Tuhanmu.”

123 Hassan Langgulung, 1980. Beberapa Pemikiran TentangPendidikan Islam, PTAI Maarif, Bandung, hlm. 1996.

Page 59: Sejarah Pend Rasul

49

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

terdapat di dalam Al-Qur’an selalunya memberipertimbangan akal yang sewajarnya dalammenyentuh aspek akidah dan ibadah sesuai denganfitrah akal manusia. Di samping itu, perkara yangberkaitan dengan suruhan ataupun larangan-Nyamengajak manusia supaya berfikir sebab-musababketetapan sedemikian.

Al-Qur’an merupakan didikan yang terbaik bagimanusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Iaberupa penyelesaian dalam setiap persoalan yangdikemukakan oleh umatnya. Ia dapat dilihat dalamkonteks ketauhidan yang berlaku di kalanganmasyarakat Arab. Mereka merasa ragu-ragu mengenaiketuhanan, kedatangan hari kiamat dan sebagainya.Hal ini dijelaskan oleh al-Qur’an sebagai menjawabpersoalan tersebut.124

Penggunaan cerita-cerita yang menarik yangterdapat di dalam al-Qur’an adalah bertujuanpendidikan. Prinsip-prinsip tersebut digunakandalam membentuk tingkah laku kanak-kanakmahupun golongan dewasa. Terdapat beberapakeistimewaan dalam metodologi penceritaanberbanding dengan metodologi lain. Ia jugaberunsur hiburan kerana unsur ini boleh meringankanbeban hidup sehari-hari. Malahan cerita-ceritatersebut dijadikan teladan melalui watak-watakyang terdapat di dalamnya. Oleh yang demikian,

124 Al-Qur’an, surah an-Naziat 79: 42-45. Bermaksud: “Merekayang ingkar selalu bertanya kepadamu (Wahai Muhammad)tentang hari kiamat: Bilakah masa datangnya? Apa hubungannyatugasmu dengan menerangkan masa kedatangan hari kiamatitu? Kepada Tuhanmulah terserah kesudahan ilmu mengenainya.Tugasanmu hanyalah memberi amaran kepada orang yangtakut akan huru-hara hari kiamat itu.

Page 60: Sejarah Pend Rasul

50

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

cerita tersebut mencapai objektif utama pendidikanseperti yang dirakamkan oleh al-Qur’an dalam surahLuqman.125

Al-Qur’an juga mendidik masyarakat Islamberusaha memelihara segala bentuk kemaslahatansama ada di kalangan individu ataupun masyarakatumum. Misalnya kemaslahatan dalam konteks jihaddan menuntut ilmu merupakan kemaslahatan yangpenting dalam Islam. Al-Qur’an telah menerangkanhal ini dalam firman-Nya yang bermaksud: “Tidaktepat bagi kaum Mukmin pergi semuanya ke medanperang. Sebaik-baiknya dari tiap-tiap golongan diantara mereka ada beberapa orang yang bertindakmemperdalam pengetahuan agama, agar merekadapat memberi peringatan kepada kaumnya, jikamereka telah kembali kepadanya, supaya merekadapat menjaga dirinya.126

Jelaslah wahyu yang pertama menjadi asas dalampendidikan manusia di atas muka bumi ini. Ia bukansahaja dilihat dalam konteks ilmu pengetahuantetapi merangkumi cabang-cabang ilmu pengetahuan

125 Al-Qur’an, Surah Luqman 31:12-13 yang bermaksud: “Dansesungguhnya kami telah memberi Luqman, hikmatkebijaksanaan, (serta Kami perintahkan kepadanya): “Bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmat kepada mu)”Dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalahterpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidakbersyukur (maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, keranasesungguhnya Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji. Dan ingatlahtatkala Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberinasihat kepadanya “Wahai anak kesayangan ku, janganlahengkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain,sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yangbesar.”

126 Al-Qur’an, Surah al-Taubah 9: 122.

Page 61: Sejarah Pend Rasul

51

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

yang lain terutamanya yang bersangkutan dengankeperibadian dan kemasyarakatan itu sendiri. Secaratidak langsung ia mampu merubah nilai yang negatifkepada nilai yang positif seperti peralihan nilai yangberlaku setelah Nabi Muhammad s.a.w diutuskansebagai rasul.

AL-SUNNAH SEBAGAI SUMBERKEDUA PENDIDIKANAl-Sunnah127 pula merupakan sumber kedua selepasal-Qur’an di dalam asas pendidikan Islam. Iamempunyai pengertian yang luas menurutpandangan ahli hadis. Mereka mengistilahkan al-Sunnah sebagai ucapan, perbuatan, pengakuan,akhlak dan sifat-sifat yang terdapat pada diriRasulullah s.a.w sebelum dan selepas bagindadiutuskan menjadi rasul.

Hadis berperanan mendidik masyarakat Islamdengan menjadikan Rasulullah s.a.w sebagai role

127 Sunnah dari segi bahasa bermaksud jalan, dahi dan duatepi dahi, kebiasaan. Lihat Ibn Manzur. Lisan al-Arab,Muassasah al-Masriyyah al-Amnah, hlm. 89. Bagaimanapun,pandangan ulama hadis dan usul fekah agak berbeza.Menurut ulama fekah, sunnah ialah setiap yang lahir daripadaNabi Muhammad selain daripada al-Qur’an sama adaperkataan, perbuatan atau pengakuan yang boleh dijadikansebagai dalil bagi hukum syarak. Lihat Ibn Hamdan al-Tahir,fi Usul Fiqh, Mustafa al-Baby al-Halabi, hlm. 32. Manakalaahli hadis mengatakan, sunnah dapat diertikan sebagi setiapyang diambil daripada Rasulullah s.a.w sama ada perkataan,perbuatan, pengakuan, akhlak dan kejadian sama adasebelum atau sesudah dibangkitkan menjadi rasul. Lihatal-Zawi, Tartib al-Qamus al-Muhit, Matbaah al-Istiqamah,Beirut, hlm. 516.

Page 62: Sejarah Pend Rasul

52

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

model dalam diri mereka. Oleh itu, segala yangdatang dari Rasulullah s.a.w yang berupa ucapanatau perkataan mempunyai pengaruh yang besardalam pembentukan peribadi seseorang Islam. Iaboleh dibuktikan melalui sabda baginda yangbermaksud: “Sesungguhnya setiap amalan itu dikiradari niat dan sesungguhnya tiap-tiap seseorang itumengikut apa yang diniatnya.”

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah s.a.w telahmendidik umat Islam bahawa setiap amalan yangdilakukan atau perkataan yang keluar dari mulutmereka adalah daripada niat. Baik niatnya makaakan mendapat pahala dan sebaliknya.

Selain berbentuk ucapan, sunnah juga berperanandalam mendidik umat secara praktikal terutamanyadalam konteks ibadah seperti adab taharah(bersuci), wuduk, mandi dan solat. Kesemua adabini telah diajar oleh Rasulullah s.a.w. Adab-adabtersebut mempunyai hikmah tertentu untuk menjagakebersihan dan menghilangkan kekotoran fizikal.Misalnya, Rasulullah s.a.w menyeru umatnya supayaberdoa sesudah wuduk.

Dalam bentuk pengakuan (taqrir) pula, Rasulullahs.a.w mendidik umat Islam secara terus terang iaitumenyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat sepertiyang berhubung dengan masalah tayamum.128 Dalam

128 Dua orang sahabat bermusafir ke suatu tempat. Ketika itutempat tersebut ketiadaan air. Apabila tiba waktusembahayang, mereka bertayamum dengan tanah,kemudian menunaikan sembahyang. Apabila selesai, merekamendapati ada air sedangkan mereka masih berada ditempat itu. Salah seorang daripada mereka mengulangiwuduk dan dan sembahyang, manakala seorang lagi tidakberbuat demikian. Kemudian mereka bertanya kepada

Page 63: Sejarah Pend Rasul

53

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

hal ini, Rasulullah s.a.w dapat menangani masalahtersebut dengan cara yang tidak memberatkanumatnya.

Dalam bentuk pengakuan secara diam pula,baginda tidak menampakkan bantahan. Pengakuantersebut dapat dilihat ketika Khalid al-Walidmemakan daging dhab.129 Dalam hal ini bagindamendiamkan diri sahaja dan tindakan ini bertujuansupaya orang Islam sendiri memikirkan di sebalikmakanan tersebut.

Selain daripada bentuk praktikal, sunnah jugadapat dilihat pada akhlak Rasulullah s.a.w. Ini dapatdilihat sememenjak kecil lagi, Rasulullah s.a.wterkenal dengan keperibadian yang unggul danperwatakan yang mulia yang tidak dimiliki olehkanak-kanak yang seusia pada zamannya. Bagindadianggap manusia paling suci dan bersih sama adadilihat dari sudut zahir ataupun batin. Ini kerana Allahtelah melimpahkan keistimewaan kepada bagindadengan memelihara dan melindungi baginda daripadaperkara-perkara yang mencemarkan keperibadianbaginda. Berpandukan bimbingan dan ilmupengetahuan serta mukjizat al-Qur’an memberikansatu kelebihan kepada Rasulullah s.a.w dalammenyampaikan dakwah dan risalah Tauhid. Dengan

Rasulullah s.a.w. tentang ijtihad mereka. Rasulullah berkatakepada sahabat yang tidak mengulangi wuduk dansembahyangnya. “Engkau telah menepati kehendaksunnah, kemudian baginda berkata kepada sahabat yangtidak mengulangi kedua-duanya itu, dengan menyatakanbahawa dia memperoleh dua pahala.”

129 Pengakuan Khalid memakan dhab yang dihidangkan kepadaRasulullah s.a.w Baginda tidak memakannya dan tidak pulamelarang. “Adakah ia haram?” Baginda menjawab,” Tidak.”

Page 64: Sejarah Pend Rasul

54

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

kata lain, Allah juga mendidik dan mengajar kepadabaginda segala perkara yang belum diketahuidengan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Jika ditinjau dari sudut kehidupan semasa kecil,baginda telah menjalani pembedahan dada semasabaginda tinggal bersama Halimah al-Sa’diyyah yangmerupakan satu tanda kenabian dan tandapemilihan Tuhan terhadapnya untuk melakukanperkara yang mulia.130

Sebelum dibangkitkan menjadi Rasul, bagindaterkenal dengan gelaran al-Amin yang berertimempunyai sifat amanah, benar, menepati janji yangtelah diakui oleh para sahabat dan masyarakatsekeliling.131 Allah telah menegaskan kebesaranbudi pekerti Rasulullah s.a.w sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: “Pada diri Rasulullah terdapatteladan yang baik .”132

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w merupakancontoh individu yang berakhlak mulia dan palingsempurna dalam segenap segi. Pelantikan bagindasebagai seorang rasul yang menjalankan tugasdalam menegakkan kebenaran dikalangan hamba-hamba-Nya adalah supaya semua manusiamencontohi akhlak dan keperibadian baginda.Segala ucapan dan perbuatan merupakan satudidikan yang meningkatkan darjat seseorangindividu ke tahap yang lebih tinggi.133 Segala

130 Muhammad Said Ramadan al-Buti, Fiqh Sirah 1, Terj. MohdDarus Sanawi, 1983. Pustaka Fajar, Selangor, hlm. 61.

131 Khairuddin Haji Muhammad, 1982. Sejarah Islam, DewanBahasa dan Pustaka, Jilid I, hlm. 95.

132 Al-Qur’an, surah al-Ahzab: 21133 Muhammad Athiyyah al-Abrasyiy, Keagungan Muhammad

Rasulullah s.a.w, Terj. Muhammad Tohir dan Abu Laila, 1985.Pustaka Jaya, Jakarta, hlm. 140.

Page 65: Sejarah Pend Rasul

55

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

kebesaran yang dikurniakan kepada bagindameliputi semua aspek yang dapat direncanakandengan baik. Firman Allah yang bermaksud: “DanAllah telah mengajarkanmu apa yang engkau belummengerti, dan kurniaan Allah kepadamu sungguhbesar.”134

Dengan kedudukan sebagai seorang Rasul,penguasa, negarawan, panglima, hakim, malah sebagaisahabat, teman ataupun seorang bapa dan suami,baginda memperlihatkan ciri-ciri keperibadian yangmenarik yang perlu dicontohi dalam kehidupanmanusia pada hari ini. Lantaran itu, setiap apa yangdiperintahkan mahupun yang dilarang oleh al-Qur’an,baginda telah praktikkan terlebih dahulu.135 Iniberdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aishahapabila ditanya mengenai akhlak Rasulullah s.a.w,beliau menjawab “ Akhlaknya adalah al-Qur’an.”136

Bertepatan dengan akhlaknya yang mulia,Rasulullah s.a.w mempunyai jiwa yang lembut danpenyayang. Baginda bukan sahaja menyayangimanusia malah binatang. Bahkan baginda sendirimenjenguk ayam jantan baginda yang sedang sakitdan juga membukakan pintu bagi seekor kucingyang mahu masuk ke dalam rumah.137 Al-Qur’an telahmenjelaskan sifat-sifat beliau. Firman Allah yangbermaksud: “Sesungguhnya telah datang kepadamuseorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa

134 Al-Qur’an, surah an-Nisa’ 4: 113.135 M. Yunan Nasution, 1977. Bunga Rampai Ajaran Islam,

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, hlm. 61.136 Riwayat an-Nasai.137 Muhammad Athiyyah al-Abrasyiy, Keagungan Muhammad

Rasulullah s.a.w, Terj. Muhammad Tohir dan Abu Laila, 1985,hlm. 140.

Page 66: Sejarah Pend Rasul

56

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

olehnya penderitaanmu, sangat menginginkankeimanan dan keselamatan bagimu amat belaskasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin.”138

Selain daripada sifat lemah-lembut danpenyayang, Rasulullah s.a.w juga suka membalaskebaikan budi orang lain dengan kebaikan yangsama. Ini terjadi semasa utusan Raja Habsyah,Najasyi datang mengadap baginda. Baginda telahmenyambut baik dan melayan sendiri utusantersebut. Sahabat-sahabat menyatakan bahawabaginda tidak perlu berbuat demikian tetapibaginda menjawab, “dahulu mereka menghormatisahabat-sahabatku dan sekarang aku membalas budimereka pula.”139

Rasulullah s.a.w mempunyai kesabaran yangtinggi dalam menghadapi pelbagai cabaran semasaberhadapan dengan kaum baginda. Kekejaman danpenghinaan kaum Quraisy terhadap Rasulullah s.a.wamat banyak, tetapi baginda tidak pernah membalasmalah mendoakan agar mereka diberikan hidayah-Nya.

Berdasarkan sikap baginda di atas, jelaslahkeperibadian Rasulullah s.a.w perlu diteladanidalam mendidik individu dan masyarakat ke arahmencapai kesempurnaan hidup sama ada duniawiataupun ukhrawi. Ini bermula daripada pendidikanyang bersifat spiritual yang melahirkan keperibadianyang mulia seperti yang disebut oleh Rasulullahs.a.w dalam sebuah hadis yang bermaksud: “Akuhanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yangmulia.”

138 Al-Qur’an, surah al-Taubah 9: 128.139 Muhammad Athiyyah al-Abrasyiy, 1985. Keagungan Muhammad

Rasulullah s.a.w, hlm. 140.

Page 67: Sejarah Pend Rasul

57

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Kesimpulannya, al-Sunnah dapat mendidikmasyarakat Islam ke arah sikap yang lebih positifdengan memupuk nilai-nilai yang mulia. Sikaptersebut hendaklah berpandukan akhlak Rasulullahs.a.w dan diamalkan dalam kehidupan manusiasehari-hari untuk mencapai kebahagiaan di duniadan akhirat.

PENDIDIKAN DI MEKAHPenurunan wahyu yang pertama kepada NabiMuhammad s.a.w merupakan permulaan pendidikanIslam setelah sekian lama manusia di atas mukabumi ini terpesong daripada ajaran Allah. Wahyutersebut bermula dengan galakan membaca danmenulis sebagai asas pengetahuan dalam semuabidang. Di samping itu, wahyu tersebut turutmenekankan aspek keesaan Tuhan dan keimananmanusia dalam bentuk spiritual. Begitu juga wahyuyang selepasnya, ia turut berhubung rapat denganpendidikan akidah dan ibadah.

Selepas penurunan wahyu tersebut, Rasulullahs.a.w memainkan peranan utama sebagai pendidik.Baginda sendiri mengajar Khadijah140 mengambil

140 Nama sebenarnya ialah Khadijah binti Khuwailid bin Asad.Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Beliau merupakanseorang usahawan wanita yang berjaya. Semasa beliaumengahwini Rasulullah s.a.w., beliau berusia 40 tahun. Hasilperkahwinannya bersama baginda, beliau memperolehlapan orang anak iaitu Ibrahim, Qasim, Tohir, Toyyib, Zainab,Ruqaiyyah,Ummi Kalsom dan Fatimah. Bagaimanapun,kesemua anak lelaki baginda meninggal semasa merekamasih kecil lagi. Lihat Ibn Hisham, Sirah an-Nabawiah, hlm.203-206.

Page 68: Sejarah Pend Rasul

58

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

wuduk dan sembahyang seperti yang diajar olehJibril a.s kepada baginda.141 Selepas itu, pendidikanterus berkembang dengan proses pengislamankeluarga para sahabat yang terdekat.142 Penulisberpandangan ketika itu, pendidikan yang merekaterima ialah di rumah Rasulullah s.a.w sendiri.

Kemudian, Abu Bakar143 telah berjayamengislamkan beberapa pemuda di Mekah.144 Denganpengislaman mereka, Islam terus berkembang sehinggamencapai 38 orang.145 Kemungkinan besar keadaan

141 Lihat Ibn Hisham, Sirah an-Nabawiah, hlm. 262-263142 Mereka yang terawal menerima pendidikan daripada

Rasulullah s.a.w ialah Ali bin Abi Talib, Zayd bin Harith, Usmanbin Affan, Abdul Rahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqqas,Talhah bin ‘Ubaidillah dan Zubayr bin Awam. Lihat Ibid.

143 Nama sebenarnya ialah Abdullah bin Abi Qahafah al-Tamimi.Sebelum Islam beliau bernama Abdul Ka’abah. Setelahmemeluk Islam beliau dikenali sebagai Abu Bakar al-Siddiqkerana membenarkan segala apa yang disampaikan olehRasulullah s.a.w Lihat al-Kanani, 1939. ‘Isabah, Juz IV,Matbaah Mustafa, Mesir, hlm. 234.

144 Mereka ialah Usman bin Affan, Abdul Rahman bin ‘Auf, Saadbin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Lihat Ibn Hisham, Sirahan-Nabawiah, hlm. 264.

145 Mereka ialah Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Abu Salamah binAbd ‘Asad, Uthman bin Maz’un, Qudamah bin Maz’un,Abdullah bin Maun, Ubaydah bin al-Harith, Said bin Ziyad,Fatimah Umar al-Kahatab, Asma bin Abu Bakar, Aishah AbuBakar, Kabab bin Aritt, Umayr bin Abi Waqas, Amir bin AbiWaqas, Abdullah bin Mas’ud, ‘Abdullah bin Jash, Jaafar binAbu Talib, Asma’ binti Umays, Hathib bin Harith, Sai’ib bin‘Uthman,al-Mutalib bin Ashar, Ramlah binti Abi Awf, an-Nahham, Amir bin Fuhairah, Khalid bin Said,’ Umaynah bintiKhalaf, Hatib bin Shams, Abu Huzaifah, Waqid bin ‘Abdullah,Suhayb bin Sinan, Yasir al-Ansi, Sumayyah al-Khayyat danBilal bin Rabah. Lihat Zakaria Bashier, 1978. The MeccanCrucible, FOSIS, London, hlm. 137-140.

Page 69: Sejarah Pend Rasul

59

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

ini telah mendorong al-Arqam146 menjadikanrumahnya147 sebagai pusat pendidikan terawal. Pusatini berperanan sebagai tempat Rasulullah s.a.w dansahabat berbincang, berdakwah, belajar al-Qur’an danberibadah. Langkah ini memberi peluang kepadaRasulullah s.a.w menyeru masyarakat dengan lebihberhikmah dan berkeyakinan.

Bagaimanapun, institusi Kaabah pula ketika itudijadikan sebagai tempat ibadat yang merangkumipelbagai agama.148 Jadi, pendidikan Islam ketikaitu tidak dapat berkembang dengan meluas akibatgangguan dan tentangan daripada orang kafirQuraisy. Keadaan inilah yang menyebabkanpendidikan Islam dilaksanakan secara sulit olehRasulullah s.a.w selama kira-kira tiga tahun di rumahal-Arqam.

Jelaslah ini membuktikan bahawa rumah al-Arqam merupakan tempat terawal sebagai pusatpendidikan secara rasmi ketika itu dan rumahRasulullah s.a.w sebagai pengasas pusat pendidikansecara tidak rasmi. Secara tidak langsung menerusipendidikan ilmu ini, pendidikan Islam berjayaditerapkan kepada masyarakat yang terdiri daripada

146 Beliau berasal dari keturunan suku Makhzum. Beliau telahmenawarkan rumahnya dijadikan pusat dakwah Islamiahsetelah memeluk Islam. Di rumahnya juga tempat Umarbin al-Khattab memeluk Islam. Lihat Mahayuddin Haji Yahya,1986. Ensiklopedia Sejarah Islam, Penerbit UKM, Jil .1,hlm.134.

147 Rumah beliau terletak di atas bukit yang dikenali sebagaiJabal Qubis.

148 Kaabah sewaktu zaman Jahiliyyah dan pada awalkebangkitan Rasulullah s.a.w dijadikan tempat ibadat orangYahudi, Nasrani, agama berhala dan juga agama Hanif.Dikatakan terdapat 360 buah berhala disekeliling Ka’abah.

Page 70: Sejarah Pend Rasul

60

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

pelbagai ras dan keturunan. Fenomena ini merupakantitik permulaan kepada perkembangan prosespendidikan pada zaman Rasulullah s.a.wberkembang di luar kota Mekah.

Pendidikan akidah149

Pendidikan di Mekah berkisar kepada perkara utamadalam agama Islam. Pengajarannya berteraskanakidah, akhlak dan syariah. Pendidikan akidahmerupakan asas yang penting dalam prosesmengenali Allah sebelum mengerjakan segalaperintah-Nya melalui amal ibadah. Dengan kata lain,akidah menjadi tunjang keimanan dalam melahirkangenerasi yang berpegang kepada akidah yang satuyang berkonsepkan ummatan wahidah.

Sebagai seorang Rasul yang diutuskan oleh Al-lah, baginda memberikan perhatian yang beratterhadap penyucian jiwa dari segala bentukkekotoran warisan, persekitaran dan kepercayaankarut-marut. Ini memandangkan sebelum diutuskannabi Muhammad s.a.w, masyarakat Jahiliyyah hidupdengan penyembahan berhala dan syirik kepadaAllah. Mereka menggunakan berbagai berhala danpatung serta ada pula mendakwa Allah mempunyairamai anak. Bagi kalangan masyarakat Arab, anak

149 Ia berasal daripada perkataan aqada bermakna ikatan atausimpulan. Definisi ini juga digunakan pada satu makna lainiaitu perjanjian dan seumpamanya. Dari ikatan dan simpulantersebut, lahirlah perkataan akidah dan ikatan atau simpulanmaknawi yang terkhusus dalam kepercayaan yangtersimpul kuat dalam jiwa sehingga tidak mungkin terceraiatau terurai. Lihat Sulaiman Haji Yassin, 1987. PengantarAqidah, DBP, Kuala Lumpur, hlm. 207.

Page 71: Sejarah Pend Rasul

61

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Tuhan bagi mereka ialah para malaikat. Di kalanganorang Yahudi pula, Uzair dianggap sebagai anakTuhan manakala orang Nasrani pula menganggapTuhan ialah Nabi Isa.150

Kesesatan dan kekeliruan inilah menjadi faktorutama turunnya al-Qur’an kepada umat manusiasebagai pembersihan dan penyucian dari segalakepercayaan tersebut yang ada pada diri mereka.Maka dengan itu, Rasulullah s.a.w diberikantanggungjawab untuk mengubah kepercayaanmereka kepada pengesaan terhadap Allah.Mengesakan Allah bererti menaruh kepercayaanpenuh kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya.Manusia wajib mempercayai bahawa Allahmempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Ini berdasarkanfirman Allah yang bermaksud: Katakanlah (WahaiMuhammad) Tuhanku Allah Yang Maha Esa. Allahmerupakan tumpuan sekalian makhluk untukmemohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dantidak diperanakkan dan tidak ada yang setaradengan-Nya.151

Berpandukan ayat tersebut, Allah telahmemerintahkan Rasulullah supaya menyeru danmendidik masyarakat supaya mengesakan Tuhandan sifat Tuhan itu tidak ada bandingan-Nya.Ucapan Lailahaillallah merupakan ucapan yangsentiasa diperlukan dan disebut dalam hati. Iamerupakan asas yang pertama apabila seseorangitu memeluk Islam. Kalimah suci inilah yang telah

150 Mohd Shadis, Metodologi al-Qur’an dalam Pendidikan, Terj.Osman Haji Khalid, 1994. Yayasan Islam Terengganu,Terengganu, hlm. 54.

151 Al-Qur’an. surah al-Ikhlas 112: 1-4

Page 72: Sejarah Pend Rasul

62

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

dilafazkan oleh para sahabat Rasulullah s.a.wsemasa mereka memeluk Islam.

Begitu juga kewajipan beriman denganRasulullah s.a.w Ini bermakna mempercayai segalaapa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar.Rasulullah menyampaikan segala perintah Allah danmengajar bagaimana cara mendidik manusia ke arahjalan yang benar agar berbahagia di dunia danakhirat. Ia telah dibuktikan dengan risalah Rasulullahs.a.w untuk keseluruhan manusia.152 Ini berdasarkansabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:“Sesungguhnya risalah dan kenabian telah selesai,maka tidak ada rasul dan nabi sesudahku.”153

Begitu juga dengan kepercayaan kepada hariakhirat adalah wajib. Rasulullah s.a.w telahmendidik manusia tentang kewajipan mempercayaikewujudan kebangkitan semula dan haripembalasan. Pada hari tersebut manusia akanmenerima pembalasan setiap apa yang dibuatnyapada masa hidup di dunia. Manusia yang berimankepada hari akhirat akan dapat mengecapikehidupan yang aman, teratur dan adil. Al-Qur’ansendiri turut mengakui kebenaran konsep balasanatas dasar tanggungjawab perseorangan. Konsepini belum pernah diketahui dalam masyarakatJahiliyyah dan ini telah menakutkan kaum QuraisyMekah. Ini kerana mereka sedar bahawa merekaterlalu banyak melakukan perkara keji yang ditegaholeh agama Islam seperti mencuri, merompak,berzina, minum arak dan mengamalkan riba.

152 Mahayuddin Haji Yahya, Tamadun Islam, Fajar Bakti, hlm. 323.153 Riwayat Muttafaqun ‘alaih

Page 73: Sejarah Pend Rasul

63

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Perbuatan-perbuatan tersebut akan dibalas denganseksaan api neraka pada hari akhirat nanti.

Akhir sekali, beriman kepada qada’ danqadar iaitu tentang untung nasib seseorangsama ada baik ataupun buruk. Kepercayaan iniialah berkeyakinan bahawa tidak ada suatuyang terjadi di alam ini dan setiap usaha olehmanusia itu adalah di bawah ilmu Allah dankekuasaan-Nya. Ini berdasarkan firman-Nyabermaksud: “Dan tiap-tiap manusia itu telah Kamitetapkan amal perbuatannya(sebagaimanatetapnya kalungnya) pada lehernya.”154

Kesimpulannya, pendidikan akidah merupakanasas utama yang ditanam oleh Rasulullah s.a.w dikalangan penduduk Mekah. Oleh itu, pendidikanini ternyata mengubah corak pegangan masyarakatJahiliyyah daripada penyembahan pelbagai berhalakepada menyembah Allah Yang Maha Esa.

Pendidikan Akhlak155

Islam begitu menitikberatkan pembangunan akhlak.Ini kerana nabi sendiri menganjurkan pendidikanakhlak yang mulia (mahmudah) di sampingmeninggalkan akhlak yang buruk (mazmumah).Kepentingan akhlak ini turut dijelaskan dalam al-

154 Al-Qur’an , surah al-Isra’ 17: 13155 Akhlak dari segi bahasa ialah adat kebiasaan, perangai,

tabiat, kehormatan dalam agama. Lihat Amin Ahmad, 1969.Kitab al-Akhlaq, Dar al-Kitab al-Arabi, hlm.12. Menurut al-Ghazali pula, akhlak itu bererti mengubah bentukk jiwa danmengabaikan sifat-sifat buruk kepada sifat baik.

Page 74: Sejarah Pend Rasul

64

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Qur’an bahawa Rasulullah s.a.w diutuskan khususuntuk memperbaiki akhlak yang mulia.156

Sehubungan itu, pendidikan yang dilaksanakanoleh Rasulullah s.a.w telah berjaya mengubahkeadaan kehidupan zaman Jahiliyyah. Masyarakatketika itu masih diselubungi gejala keruntuhanakhlak yang amat ketara. Contohnya, merekamelakukan rompakan, mencuri, berzina, minum arak,riba dan membunuh sebagai amalan dalamkehidupan mereka seharian. Amalan-amalan yangbertentangan ini dapat ditangani dengan adanyapendidikan akhlak sebagai pembendung gejalakerosakan akhlak dengan menyemaikan akidah dankeimanan ke dalam jiwa umat Islam.

Rasulullah s.a.w juga menekankan isipembelajaran dengan mengamalkan cara hidupdengan tingkah laku yang mulia. Ia dapat dilihatdari sudut teori ataupun praktikal. Antara sifat muliayang diajarkan oleh baginda ialah beradabterhadap Allah iaitu dengan cara bertakwa kepada-Nya dan takut dengan azab siksaan yang akanditerima di akhirat akibat daripada melanggarlarangan-Nya.

Rasulullah juga mendidik umat Islam supayaberadab dengan kedua ibu-bapa. Ia berdasarkanfirman Allah dalam Surah al-Isra’ yang bermaksud:“Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamujangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamuberbuat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya.157

156 Al-Qur’an, surah al-Qalam 68:4, maksudnya: Dansesungguhnya kamu (Muhammad ) benar-benar berakhlakmulia.

157 Al-Qur’an, Surah al-Isra 17: 23.

Page 75: Sejarah Pend Rasul

65

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Adab ini juga disebut dalam surah Luqman yangbermaksud: “Dan kami perintahkan kepada manusia( berbuat baik ) kepada kedua ibu bapa, ibunya telahmengandungnya dalam keadaan lemah yangbertambah-tambah, dan menyapihnya dalam duatahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada keduaibu bapamu, Kepada-Ku lah kembalimu.158

Berdasarkan firman Allah tersebut, anak-anakwajib menghormati dan memuliakan ibu bapa dandididik supaya berbicara dengan lemah lembut.Rasulullah s.a.w juga menyeru supaya berbuat baikkepada mereka termasuklah memberi pertolongan,menghindarkan mereka daripada bahaya sertamendoakan keampunan bagi mereka daripada dosasama ada semasa hayat hidup mereka atau setelahmereka meninggal dunia.

Rasulullah s.a.w turut menekankan supaya ibu-bapa turut mengambil perhatian terhadap anak-anakmereka. Baginda melarang perbuatan membunuhanak seperti mana yang dilakukan oleh masyarakatJahiliyyah. Ini telah dijelaskan oleh al-Qur’an yangbermaksud: “dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan.”159

Jelasnya di sini ibu-bapa wajib memberi nafkahkepada anak mereka sama ada bersifat spiritualataupun material. Anak-anak tidak boleh dijadikanalasan kemiskinan kerana Allah telah memberikanjaminan bahawa Dialah yang memberikan rezekikepada ibu-bapa dan juga anak tersebut. Selainmemberikan anak-anak dengan nafkah kebendaanberupa makanan, tempat tinggal dan keperluan

158 Al-Qur’an, Surah Luqman 31: 14.159 Al-Qur’an, Surah al-An’am 6: 151.

Page 76: Sejarah Pend Rasul

66

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

hidup, kasih sayang dan didikan agama yangsempurna juga hendaklah diutamakan.

Begitu juga Rasulullah s.a.w turut menitikberatkanpersoalan adab berpakaian. Hal ini dijelaskan dalamsurah al-A’raf.160 Ini kerana pemakaian yang sopandan beradab dapat mencegah daripada kejahatan.

Kesimpulannya, pendidikan akhlak di anggappendidikan yang kedua pentingnya selepaspendidikan akidah yang telah disampaikan olehRasulullah s.a.w. Pendidikan akhlak ini mampumerubah akhlak masyarakat Jahiliyyah yang bersifatnegatif kepada nilai akhlak yang bersifat positif.Pendidikan akhlak juga dapat melahirkankeperibadian Muslim yang tinggi dan mulia dalammenjalani kehidupan sehariannya.

Pendidikan Ibadah161

Ibadah dalam Islam mempunyai ciri-ciri tersendiridan berbeza sekali dengan konsep ibadah di dalamagama dan kepercayaan yang lain. Antara ciri-ciri

160 Al-Qur’an, al-A’raf 7: 26 yang bermaksud: Wahai anak Adam,sesungguhnya Kami telah menurunkan padamu pakaian untukmenutupi auratmu dan pakaian indah untuk setiap yangmemasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi janganlahberlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangyang berlebih-lebih.

161 Ibadah dari segi bahasa bahawa maksud patuh, taat, setia,menyembah dan memperhambakan diri. Lihat Yusof al-Qardawi, Ibadah dalam Islam, Yayasan Dakwah Islamiah, hlm.17-18. Abu Ala al-Maududi mendefinisikan ibadat ialahpenyerahan diri seseorang kepada pihak yang lain atauertikata ketaatan, kepatuhan dan sebagainya. Lihat AbuAla Al-Maududi, 1981. Empat Istilah Dalam Islam, PustakaNasional, Singapura, hlm. 86.

Page 77: Sejarah Pend Rasul

67

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

tersebut ialah tidak ada sebarang perantaraan antaraAllah dan manusia,162 tiada tempat yang khususuntuk beribadah 163dan konsepnya merangkumiruang lingkup yang luas.164

Skop ibadah amat luas. Ia boleh dikategorikankepada dua bentuk iaitu ibadah berbentuk umumdan khusus. Ibadah umum ialah segala aktivitimanusia yang bertepatan dengan nilai-nilai agamaIslam. Segala aktiviti dan amalan manusia akanmenjadi ibadah sekiranya dilakukan dengan jujurdan ikhlas kerana Allah. Ia juga merujuk kepadamengatur cara hidup seharian dari segi pengurusan,keperluan, perhubungan, cara membina negara danhubungan antarabangsa.165 Manakala ibadahberbentuk khusus ialah ibadah yang wajib yangdilakukan oleh umat Islam seperti sembahyang,puasa, zakat dan haji.

Mengenai cara beribadah pula, Rasulullah s.a.wtelah mengajar cara bersembahyang.166 Allah Taala

162 Islam menciptakan hubungan secara langsung antaramanusia dan Allah. Lihat Khurshid Ahmad, 1983. Pesan Islam,Penerbit Pustaka, Bandung, hlm.128-130.

163 Islam memberi kebebasan untuk beribadah sama ada ditempat-tempat khusus atau tidak khusus. Antaranya ialahdi masjid, rumah atau sebagainya. Bagaimanapun, Islamtidaklah menghalang mengerjakan ibadat di tempat yangtidak khusus seperti di dalam hutan, atas kenderaan dansebagainya.

164 Ibadah dalam Islam bukanlah merujuk kepada ibadah wajibsahaja, tetapi merangkumi ibadah sunat dan perbuatanyang dibuat dalam kehidupan seharian.

165 Ibid, hlm.10.166 Ketika zaman ini, Rasulullah s.a.w mengerjakan solat dua

rakaat iaitu di waktu pagi dan petang sepertimana yangdilakukan oleh Nabi Ibrahim.

Page 78: Sejarah Pend Rasul

68

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

juga telah mengajarkan cara membaca al-Qur’an iaitudengan mentartilkan al-Qur’an seperti mana yangterkandung dalam ayat-ayat awal surah al-Muzzammil.167 Selain daripada solat, Rasulullahs.a.w turut mendidik kaum muslimin supayamengeluarkan zakat.168 Melalui pendidikan yangdianjurkan oleh Rasulullah s.a.w ini umat Islam dapatmembentuk jiwa penyayang dan menyuburkan sifattolong-menolong antara satu sama lain.

Realitinya, isi pembelajaran yang disampaikanoleh Rasulullah s.a.w pada zaman Mekah banyakmenitikbertakan kepada konsep akidah dan akhlak.Ia merupakan titik tolak permulaan individu untukmendekatkan diri kepada Islam memandangkan

167 Al-Qur’an. Surah Al-Muzammil: 1-4. Maksudnya: Wahai orangyang berselimut! Bangunlah bersembahyang Tahajud padawaktu malam, selain dari sedikit masa (yang tidak dapatberehat). Iaitu separuh dari waktu malam, atau dikurangkansedikit dari separuh itu. Atau lebihkan (sedikit) daripadanya,dan bacalah al-Qur’an dengan tartil (dengan jelas dan betulmengikut hukum tajwid)

168 Peraturan mengeluarkan sadaqat telah pun dilaksanakanpada zaman Jahiliyyah. Hasil sebahagian tanaman danternakan mereka dibahagikan kepada Allah, sebahagiannyadiagihkan kepada fakir miskin dan sebahagiannya kepadapenjaga berhala. Lihat Hudham Bek, 1980. Tarikh al-Tasyri’al-Islami, IAIN, Indonesia, hlm 117-118. Konsep sadaqat padahakikatnya adalah berlandaskan atas dasar menolonggolongan miskin sebagai satu amal kebajikan.Bagaimanapun, kewajipan pada masa itu hanya bertarafpilihan tanpa dihadkan kadar nisab, kadar wajib dan jenisharta benda yang dikeluarkan sadaqat itu. Bagaimanapunal-Qur’an sendiri telah membawa pengertian sadaqat melaluisurah al-Taubah: 106 yang bermaksud: “Ambillah sebahagiandaripada harta mereka untuk dijadikan sadaqah, supayadengannya engkau membersihkan dan menyucikan mereka.”

Page 79: Sejarah Pend Rasul

69

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

masih ramai lagi yang hidup dalam kejahilan di kotaMekah ketika itu.

Kesimpulannya, pendidikan akidah menjadi te-ras utama dalam pendidikan Islam yangdilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w selepasmenerima wahyu dari Allah. Di samping itu,pendidikan akhlak dan ibadah turut ditanamkansebagai cara menjalankan tanggungjawab terhadapperintah Allah. Hasilnya, pendidikan tersebut telahmelahirkan para sahabat yang mempunyai keimananyang kental dan semangat yang tinggi walaupun diMekah ketika itu tidak ramai yang menerima Islam.

PENDIDIKAN DI MADINAHMasjid memainkan peranan yang penting sebagaipusat ibadah orang Islam.169 Justeru, pada peringkathijrah, Rasulullah s.a.w telah mendirikan institusimasjid sebagai pusat pembelajaran. Baginda telahmendirikan masjid Quba’170 sebagai langkahpertama untuk menyatukan masyarakat Madinah.Langkah tersebut secara tidak langsung dapat

169 Ia juga berperanan sebagai tempat menegakkan hukumIslam, mengumumkan hal-hal penting negara, tempatkebudayaan dan sebagainya. Lihat Sidi Gazalba, 1967.Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan, Pustaka Antara, KualaLumpur, hlm.16.

170 Masjid ini merupakan masjid yang pertama didirikan olehRsulullah s.a.w setelah baginda berhenti beberapa harisebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. Ia terletaklebih kurang 3 kilometer dari Madinah. Quba juga terkenaldengan kawasan subur dan berbentuk empat segi. Lihatal-Yaqut, 1957. Mu’jam al-Buldan, Juz IV, Dar al-Sadr, Beirut,hlm. 423 dan Nasaruddin Latif, 1972. Mekah dan Madinah,Firma Dewan, Jakarta, hlm. 109.

Page 80: Sejarah Pend Rasul

70

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

mendidik masyarakat untuk mendalami agama Is-lam dengan lebih berkesan. Kemudian disusulidengan pembinaan Masjid al-Nabawi171 setelahRasulullah s.a.w berada di kota Madinah. Selaindaripada masjid tersebut, banyak masjid lain turutdibina dengan tujuan pendidikan. Antaranya ialahMasjid al-Jumu’ah,172 Masjid Qiblatain,173 MasjidMusolla,174 Masjid Ahzab175 dan lain-lain lagi.

171 Masjid ini dibina di atas sebidang tanah yang dibeli dariSahl dan Suhail bin ‘Amr dengan harga 10 dinar. Masjid inimengambil masa tujuh bulan untuk disiapkan dengankeluasan 382 meter persegi. Rasulullah s.a.w merupakanorang pertama meletakkan batu asas pembinaannya.Kemudian diikuti Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Tiangnyaterdiri daripada batang kurma dan diindingnya diperbuatdaripada batu-bata yang diikat dengan lumpur. Begitu jugalantai dan pintunya. Manakala atapnya pula dibina denganmenggunakan pelepah dan daun kurma yang ditampaldengan tanah lumpur. Lihat Abdul Aziz Hussin, 1977.Nostalgia Masjid Nabawi, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm.33-36.

172 Masjid ini merupakan tempat Rasulullah s.a.w menunaikansolat Jumaat yang pertama ketika baginda baru sampai diMadinah. Lihat Ali Hafaz, 1968. Fusul Min Tarikh al-Madinahal-Munawwarah, Matba’ah al Nasyar, hlm. 126.

173 Masjid ini mempunyai dua kiblat iaitu ke arah Ka’abah danMizab. Masjid ini terletak di atas bukit di perkampunganBani Salma di sebelah barat kota Madinah. Pada zamanRasulullah s.a.w, masjid ini dibina dengan menggunakanbatu, pelepah tamar dan batang tamar. Lihat Ibid, hlm.127.

174 Masjid ini merupakan tempat Rasulullah s.a.w melakukansolat Aidilfitri. Ia juga dinamakan masjid Ghamamah.

175 Ia juga dikenali sebagai Masjid al-Fath. Di sini Rasulullahs.a.w berdoa 4 hari berturut-turut. Ia terletak diatas bukitSulu’ iaitu di sebelah barat Khandak. Sebahagiannyadikelilingi empat buah masjid yang lain iaitu Masjid Salmanal-Farisi, ‘Abu Bakar, Ali dan masjid empat. Lihat Ibid.

Page 81: Sejarah Pend Rasul

71

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Dengan terdirinya masjid-masjid tersebut,perkembangan pendidikan semakin meluas di kotaMadinah.

Selain daripada institusi masjid, al-Suffah176

diwujudkan bagi menampung pembelajaran dimasjid.177 Ahli Suffah pula ialah mereka yang terdiridi kalangan golongan miskin di Madinah dan telahmendapat pembelajaran daripada Rasulullahs.a.w.178 Mereka juga terdiri daripada orangMuhajirin, orang Ansar179 dan orang luar. Abu Nu’aimmenyenaraikan kira-kira 52 orang ahli suffah padazaman Rasulullah s.a.w.180 Mereka inilah yang seringberdamping dengan Rasulullah s.a.w untuk

176 Suffah berasal daripda perkataan saf iaitu berbaris. Pelbagaipandangan yang diberikan oleh intelektual Islam mengenaial-Suffah. Suffah sebenarnya ialah sebuah anjung atauserambi yang didirikan berhampiran dengan Masjid Nabawi.Ia juga merupakan tempat atau ruang yang terbuka yangmempunyai tiga sudut. Lihat Rekendrof, Dairat al-Marifatal-Islamiyyah, hlm.105. Ibn Jubayr pula berpandangan Suffahadalah tempat ahli suffah tinggal. Samhudi pulaberpandangan suffah adalah sebahagian daripada masjiddi Madinah. Ianya boleh memuatkan 300 orang yang jugaberhampiran dengan rumah isteri nabi. Lihat Akram Diya al-Umari, Madinah Society, Vol 1, Terj. Huda Khatab, 1989.International Islamic Publishing House, hlm. 86.

177 Ibn Sa’ad, Tabaqat al-Kubra, Jil. 1, Beirut, Darul al-Ihya, hlm.123.

178 Mereka ialah Ka’ab ibn Malik al-Ansari, Hanzalah ibn ‘Amiral-Ansari, Harithah ibn al-Nu’man al-Ansari dan sebagainya.Lihat Abu Nu’aym, al-Hilyah al-Awliyat, Dar al-Kutub, Beirut,hlm. 355-356.

179 Mereka terdiri daripada penduduk luar dari kawasanMadinah seperti Taif, Najran, Hijaz dan sebagainya.

180 Ibid.

Page 82: Sejarah Pend Rasul

72

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

mempelajari asas-asas agama pada waktu siangataupun malam secara bergilir-gilir.181

Hasil daripada perkembangan ahli suffahmenyebabkan kemahiran menulis dan membacasemakin meningkat. Ini dapat dilihat pada peringkatawal perkembangan tersebut yang lebih kecilsemasa di Mekah berbanding di Madinah. Dalamhal ini Rasulullah s.a.w telah meminta orang Yahudimengajar orang Islam dalam kemahiran tersebut.Rentetan itu juga, selepas peperangan Badar, ramaiorang Musyrikin yang ditawan oleh pihak Islam.Mereka diberi pilihan untuk menebus diri merekadengan mengajar membaca dan menulis kepadasepuluh orang kanak-kanak Muslim Madinahsehinggalah kanak-kanak tersebut mahir dalamkedua-dua bidang tersebut. Ia merupakan usahaRasulullah s.a.w dalam membanteras gejala butahuruf di kalangan masyarakat ketika itu. Tindakanpositif ini menyebabkan berkembangnya kemahiranmenulis dan membaca di kalangan masyarakatMadinah.

Pendidikan IbadahMelalui pendidikan yang disalurkan oleh Rasulullahs.a.w, dapat dilihat baginda menekankan isipembelajaran yang bercorak keagamaan182 sebagaisubjek utama dalam mata pelajaran. Baginda juga

181 Muhamammad Yasin Mazhar, Organisasi Kerajaan PimpinanRasulullah s.a.w, Terj. Khalil Mohd Zain dan Md Yunus MdSaid, 1933. DBP, Kuala Lumpur, hlm. 359.

182 Ia meliputi pelajaran ibadah, akhlak dan akidah.

Page 83: Sejarah Pend Rasul

73

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

tidak meminggirkan pendidikan yang lain sepertikesihatan dan ketenteraan kepada masyarakat Islamdi Madinah.

Dalam membincangkan isi pembelajaran ini,pendidikan keagamaan memainkan peranan pentingterutamanya yang berhubung dengan persoalanibadah. Ia merangkumi hukum-hukum yang berkaitanibadat khusus, muamalat,183 munakahat184 danjenayah.185 Pada zaman itu juga amalan ibadatdipertingkatkan di mana masyarakat ketika itu muladiwajibkan solat fardu lima waktu sehari semalam,186

solat Jumaat,187 solat sunat seperti solat Hari Raya

183 Muamalat termasuklah persoalan mengenai hukumperlaksanaan jual beli, pajak gadai, sewa-menyewa, riba,wakaf, wasiat, rampasan, pinjaman dan sebagainya.

184 Munakahat termasuklah persoalan yang berhubung denganhukum nikah cerai, khuluq, lian, zihar, iddah, nafkah, hadanahdan lain-lain lagi.

185 Jenayah termasuklah persoalan yang berkaitan denganqisas, takzir, hudud dan hukum-hukum yang berkaitandengannya.

186 Solat lima waktu diwajibkan selepas berlakunya Israk damMikraj. Kemudiannya, Jibril a.s sendiri mengajar Rasulullahs.a.w cara mengerjakan solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyakdan Subuh.

187 Solat tersebut dilaksanakan buat pertama kalinya semasaRasulullah s.a.w. berada di Masjid Quba secara berjemaah.Tujuan solat tersebut ialah untuk mempertemukan orangIslam sekali dalam seminggu. Ia bertujuan untuk memberiperingatan, nasihat dalam bidang kemaslahatan masyarakat.Solat ini dilakukan dengan dua rakaat yang didahaluidengan dua khutbah. Lihat Abu Bakar, Pedoman HidupMuslim, Terj. Hasanuddin dan Haff Diofdin,1996, hlm. 314.

Page 84: Sejarah Pend Rasul

74

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Aidilfitri,188 solat Hari Raya Aidil Adha sertabeberapa jenis solat sunat yang lain.189 Rasulullahs.a.w berjaya mendidik masyarakat Islam Madinahmelakukan ibadah seperti yang diperintahkan olehAllah sama ada pendidikan tersebut secara teoriataupun amali.

Dalam menjalankan urusan muamalat pula,Rasulullah s.a.w menitikberatkan amalan-amalanyang mulia seperti jujur, adil, tidak membazir dansebagainya dalam menjalankan urusan kehidupanseharian. Baginda juga mendidik masyarakat Islamsupaya meninggalkan amalan-amalan yang bersifatnegatif seperti menipu, spekulasi, mendapatkeuntungan yang melampaui batas dan sebagainya.Penurunan ayat-ayat al-Qur’an juga telah membukaminda masyarakat Madinah terhadap rukun, hikmahdan hukum dalam urusan muamalat terutamanyadalam kes riba190 dan peraturan-peraturan yang lain.

188 Solat Sunat Aidilfitri dan Aidul Adha dimulakan pada tahunke-2 Hijrah. Baginda menunaikan solat ini di Masjid Musollaiaitu di sebuah tempat di tanah yang lapang. Ia terletak100 hasta dari masjid Nabi sepertimana yang telahdiriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah. Lihat LathiefRousydief, Shalat-Shalat Sunat Rasulullah s.a.w, hlm.15.

189 Solat sunat yang dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w ialahsolat sunat kusuf (gerhana bulan), solat khusuf (gerhanamatahari), solat sunat istisqa’ (minta hujan), solat sunattahajud, solat sunat witir, solat sunat fajar, solat sunatrawatib, solat sunat kauf dan solat sunat mutlak. Lihat T.Lathief Rousydiy, 1987. Shalat-Shalat Sunat Rasulullah s.a.w,Penerbit Firma Rimbow, Medan, hlm. 139-262, dan AbuBakar Jabir al-Jazairi, Pedoman Hidup Muslim, Terj. Hasanuddindan Didin Hafidhuddin, 1996, hlm. 338-407.

190 Riba dari segi bahasanya ialah bertambah. Menurutistilahnya ialah pertambahan pada harta-harta tertentu. Riba

Page 85: Sejarah Pend Rasul

75

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Begitu juga dengan munakahat, Rasulullah s.a.wmendidik masyarakat supaya mengikut adab danperaturan dalam menjalankan kehidupan seharianberlandasakan al-Qur’an dan Sunnah. Masalah yangdikemukakan oleh individu atau kumpulanberhubung dengan masalah penceraian, ‘iddah dansebagainya merupakan satu pendidikan kepadaumat Islam melalui ayat al-Qur’an yang diturunkansebagai menjawab persoalan tersebut. Iatermasuklah hukum dan syarat yang sesuai yangdijalankan ketika itu.

Selain itu, Rasulullah s.a.w. memberi didikanyang setimpal berhubung dengan hukum jenayah.Contohnya hukum qisas191 dilaksanakan sebagai

tersebut diharamkan untuk memelihara harta orang Islamdan agar harta tersebut berkembang dengan cara yangbaik dan bersih. Ia bertujuan untuk mengelak daripadapenganiayaan. Kisah Rasulullah yang diriwayatkan dariBukhari dan Muslim bahawa Bilal bin Rabah datang kepadaNabi dengan membawa kurma yang berkualiti. Rasulullahterus bertanya: “dari mana engkau mendapat kurma iniwahai Bilal? Bilal menjawab, “Kami memiliki kurma yangberkualiti baru, lalu aku menjualnya dengan satu kurma jenisbaik.” Rasulullah menjawab, “Itu adalah riba, itu adalah riba.“Jangan engkau melakukannya. Tetapi jika engkaubermaksud untuk membelinya, juallah kurma engkau itudengan yang lain, barulah engkau beli dengan kurma yangberkualiti”.

191 Sebelum Rasulullah diutuskan, hukum qisas adalah berbezadi mana orang Yahudi diwajibkan membalas bunuh danmelarang kemaafan. Orang Nasrani pula mewajibkanmeminta maaf serta melarang balas bunuh. Manakala orangArab mewajibkan membalas bunuh, kadangkala memintamaaf dan mengambil diat. Lihat Ibid, hlm.82. Bagaimanapun,ayat al-Qur’an dalan surah al-Baqarah 2: 178 yangbermaksud: “Bahawa orang yang melakukan pembunuhansama ada orang yang merdeka, hamba dikenakan hukum qisas

Page 86: Sejarah Pend Rasul

76

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

menggantikan hukum qisas di zaman Jahiliyyah.Hukum jenayah yang dilaksanakan selain daripadaqisas juga mempunyai kepentingan tertentu dalammenjaga kemaslahatan umum terutamanyamembantu menjaga keamanan dan kesejahteraanhidup manusia.

Ternyata bahawa pendidikan ibadah merupakanisi pembelajaran utama di kalangan orang muslimindi Madinah. Pendidikan ini merangkumi segalabentuk ibadah termasuklah yang berhubung denganmuamalat dan munakahat untuk keperluan manusiasejagat, sekaligus dapat menolak segala amalan danperaturan yang buruk yang telah diamalkan olehmasyarakat Jahiliyyah dengan tujuan untuk mencapaikehidupan yang lebih teratur.

Pendidikan akhlakSelain daripada ibadah, pendidikan akhlak jugaditerapkan oleh Rasulullah s.a.w sebagaimana yangdilaksanakan di Mekah, walaupun tidak banyakberlaku perubahan dan penambahan dalampendidikan ini. Antara perkara yang diajar padazaman Madinah ialah sifat-sifat mulia sepertimenghormati jiran, pergaulan dalam keluarga,toleransi, tanggungjawab bersama dan bersatu, yangperlu dicontohi oleh masyarakat ketika itu.Pendidikan yang disampaikan oleh baginda adalahmelalui perkataan dan perbuatan dan contoh teladanyang baik. Di samping itu, penyucian batiniahdaripada sifat buruk seperti hasad dengki, riak, takburdan menipu juga diterapkan oleh Rasulullah s.a.w.

atau diberi pengampunan oleh semua hamba atau dibayardiat (ganti rugi)

Page 87: Sejarah Pend Rasul

77

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Antara didikan yang dilaksanakan olehRasulullah s.a.w ialah adab suami isteri dankewajipan mereka terhadap rumah tangga. Ini telahdijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. melalui sabdabaginda yang bermaksud: Ingatlah, hendaknya kamumemberi nasihat kepada isteri-isterimu dengankebaikan, kerana mereka adalah tawanan disampingmu.192 Sabda baginda lagi yang bermaksud:Isteri adalah pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya.

Selain itu juga, Rasulullah s.a.w. menekankanadab dan akhlak terhadap kaum-kerabat atau sanaksaudara. Baginda memperingatkan wajibmenghubungkan silaturrahim dengan lebih erat.Keadaan ini telah diperjelaskan di dalam al-Qur’anyang bermaksud: “dan orang-orang yang mempunyaihubungan darah satu sama lain lebih berhak warismewarisi di dalam kitab Allah.”193

Ternyata pendidikan akhlak pada zamanRasulullah s.a.w. semasa di Madinah berjayaditunjukkan melalui sifat mulia yang ditonjolkanoleh Rasulullah s.a.w. Sifat-sifat tersebutkemudiannya diamalkan oleh para sahabat padazaman selepas baginda. Pendidikan ini perludicontohi oleh generasi Muslim hari ini.

Pendidikan FizikalRasulullah s.a.w juga menitikberatkan pendidikanyang berbentuk fizikal. Antaranya ialah penjagaankebersihan melalui amalan bersuci, berwuduk, mandi

192 Surah al-Ahzab 33:6.193 Surah al-Anbia 23 :17.

Page 88: Sejarah Pend Rasul

78

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

dan beristinjak. Ia bertujuan untuk mengelakkanjangkitan kuman yang menyebabkan pelbagaipenyakit. Selain itu, kesihatan fizikal sepertiberolahraga, memanah, menunggang kuda, latihanperang dan sebagainya turut diterapkan. Dalamkonteks ini, Rasululah s.a.w sendiri pernah berlumbalari dengan isterinya Aishah r.a.194 Tegasnya,pendidikan jasmani boleh menjadikan kita kuatdan sihat dan dengan itu kita dapat melaksanakantugas-tugas sosial dalam kehidupan sama adaberkaitan dengan agama atau negara. Firman Allahyang bermaksud : Makanlah rezeki Tuhan kamu agartubuhmu sihat dan bersyukurlah kepada-Nya.195

Bagaimanapun, pendidikan yang berbentukpenjagaan dan kekuatan diri juga penting untukmenghadapi pihak musuh. Maka dengan itu,Rasulullah s.a.w sendiri begitu mengambil beratterhadap penjagaan diri sewaktu kanak-kanak lagi.Ini kerana apabila mereka dewasa, mereka akanterdedah kepada musuh yang akan mengancamkeselamatan diri mereka. Seperti sebuah hadis yangdiriwayatkan oleh Muslim berhubung pentingnyasikap waspada yang bermaksud: Dan bersiap-sedialah sedaya- upaya kamu untuk menghadapi

194 Diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. telah berlumba laridengan isterinya ‘Aishah. Bagaimanpun Aishah sendiri telahmengalahkan nabi kerana keringanan badannya.Kemudiannya pada musafir yang lain, nabi sekali lagiberlumba lari dengan isterinya. Pada kali ini beliau dapatmengalahkan ‘Aishah. Lantas nabi pun berkata kepadaAishah, kemenangan ini untuk tempoh hari. (Riwayat AbuDaud dan an-Nasai)

195 Al-Qur’an, surah Saba’ 34:15.

Page 89: Sejarah Pend Rasul

79

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

musuh dengan kekuatan. Ketahuilah sesungguhnyakekuatan ialah memanah.(Riwayat muslim) dansebuah hadis bermaksud; Ajarlah anak-anakmuberenang dan memanah, manakala anak perempuanmenenun. (Riwayat muslim).

Ternyata, pendidikan fizikal menjadi perkarapenting dalam kehidupan seharian manusia. Iamerupakan salah satu daripada metodologipendidikan yang berjaya ditunjukkan olehRasulullah s.a.w kepada umat Islam. Ini keranamelalui kekuatan fizikal, umat Islam dapatmengerjakan segala perintah Allah dan menjauhkandiri daripada larangan-Nya.

Pendidikan AkidahDalam aspek akidah pula, Rasulullah s.a.w telahmendidik generasi Madinah mengikut acuan al-Qur’an. Jiwa mereka mudah dilentur memandangkanmereka sudahpun mempunyai asas pengetahuanpendidikan Islam setelah Rasulullah s.a.wmenghantar utusan iaitu ‘Umar al-Abdairi ke Madinahuntuk mengajar al-Qur’an kepada penduduk IslamMadinah.196 Keadaan ini tidaklah menyukarkanRasulullah s.a.w untuk mendidik masyarakat Islamketika itu.

Melalui Perjanjian Aqabah yang dibuat antaraRasulullah s.a.w dengan penduduk Madinah telahmembuka tirai kepada perkembangan pendidikanakidah. Perjanjian ini telah membuktikan bahawamereka bersedia untuk menerima Islam sebagai

196 Beliau telah dihantar oleh Rasulullah s.a.w untuk mengajaral-Qur’an kepada penduduk Islam di Madinah.

Page 90: Sejarah Pend Rasul

80

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

agama mereka.197 Di dalam perjanjian tersebut,mereka telah menyatakan keislaman mereka denganmembuat perjanjian dengan Rasulullah s.a.w Merekaberjanji tidak mempersekutukan Allah, tidak mencuri,tidak berzina, tidak membunuh anak dan tidakberbohong sama ada sengaja atau tidakdisengajakan terhadap diri sendiri atau orang laindan tidak melakukan sebarang kedurhakaanterhadap perkara yang dibenci oleh Islam. Perkara-perkara yang disebutkan dalam perjanjian adalahberkenaan dengan perkara-perkara asas terutamanyayang berkaitan dengan akidah. Sehubungan itu,akidah berjaya ditanam di kalangan mereka diperingkat awal lagi.

Perjanjian Aqabah yang kedua turut membuktikanIslam diterima oleh sebahagian penduduk Madinahdaripada pelbagai kaum Aus dan Khazraj.198 Dalamperjanjian tersebut mereka telah mendengarpenerangan Rasulullah s.a.w dan mereka punmembai’ah dan berjabat tangan dengan baginda.Hasil daripada perjanjian tersebut telah membawakepada kemantapan akidah dalam diri mereka.

Selepas berlakunya hijrah Rasulullah s.a.w keMadinah, masyarakat Islam semakin kuat berpegang

197 Perjanjian ini dibuat di sebuah tempat berhampiran denganBukit Aqabah (antara Mekah dan Madinah) . Antara yangterlibat ialah sepuluh orang Khazraj dan dua orang ‘Aus.

198 Perjanjian Aqabah ini terjadi pada tahun ke-13 kerasulannabi. Mereka yang terlibat terdiri daripada 73 orangtermasuk dua orang wanita dari Madinah yang terdiridaripada kaum Kahzraj dan ‘Aus.

Page 91: Sejarah Pend Rasul

81

www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

kepada aqidah. Tauhid Rububiyyah199 danUluhiyyah200 menjadi asas utama dalam pendidikanRasulullah s.aw untuk membentuk keperibadianmasyarakat Islam. Keadaan ini telah menarikperhatian masyarakat Madinah.

Jelasnya, pendidikan akidah di Madinah telahpun bermula semenjak perjanjian ‘Aqabah lagi.Kemudian, diikuti dengan penghijrahan Rasulullahs.a.w ke Madinah yang turut membawa kepadapeningkatan pendidikan akidah di kalanganmasyarakat, sekali gus bilangan penduduk yangmenganut Islam semakin bertambah.

Kesimpulannya, zaman Madinah merupakanzaman pembentukan masyarakat dan pelaksanaanhukum berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah.Pendidikan ini menjadi lambang kesinambunganpendidikan yang telah dilaksanakan di Mekahdalam mencorakkan masyarakat yang bertamadun.Ia bertujuan mendidik generasi seterusnya dapatmenghayati pelaksanaan tersebut denganmengamalkannya bagi mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat.

199 Tauhid Rububiyyah ialah menuntut manusia beriman kepadaAllah. Berhubung perkara ini, hanya Allah sahaja yang berhakdipatuhi dan disembah. Selain itu hendaklah meyakinikekuasaan Allah di alam semesta ini. Lihat Afzalur Rahman,1980. Muhammad The Educator of Mankind, The MuslimsSchools Trust London, London, hlm.14-15.

200 Tauhid Uluhiyyah merujuk kepada pengesaan Allah denganamal perbuatan dan tingkahlaku hamba. Ini dapatmembezakan antara golongan muslim dan bukan muslim.Lihat Ibid.

Page 92: Sejarah Pend Rasul

82

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

BAB 4

KEBERKESANAN SISTEMPENDIDIKAN PADA ZAMAN

RASULULLAH S.A.W.

Peranan yang dimainkan oleh Rasulullah s.a.w dalamusaha mendidik masyarakat telah membawa kesanyang besar terhadap perubahan masyarakat padawaktu itu. Ia dapat dilihat dalam konteks penghayatanpara sahabat melalui pegangan akidah yang teguhdan ibadah yang telah dilaksanakan setelah mendapatdidikan yang sempurna daripada Rasulullah s.a.wSekali gus baginda menanam sahsiah yang tinggi dikalangan para sahabat dalam membina masyarakatyang berakhlak dan bertamadun. Ini merupakan hasilpendidikan Islam yang bersumberkan ajaran al-Qur’andan hadis sebagai jalan untuk mewujudkanmasyarakat Islam yang kuat dari segi mental danfizikalnya. Fenomena ini bukan sahaja dapat dilihatdalam masyarakat Mekah tetapi juga dalam masyarakatMadinah.

Seiring dengan perkembangan Islam yang semakinmeluas, perkembangan pendidikan Islam juga semakinberkembang dengan bertambahnya bilangan merekayang memeluk Islam. Keadaan ini telah mewujudkan

Page 93: Sejarah Pend Rasul

83

www.karyanet.com.my

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Keberkesanan Sistem PendidikanPada Zaman Rasulullah S.A.W.

pembelajaran al-Qur’an dan hadis di kalangan parasahabat secara lebih meluas dan bersungguh-sungguh.

PENGHAYATAN MELALUI TAUHIDDAN IBADAHApabila Islam semakin berkembang di Madinah,masyarakat Islam terus menghayati ajaran Rasulullah s.a.wmelalui ketauhidan kepada Allah dan penghayatanibadah. Mereka mengamalkan rukun Islam yang limaseperti yang diperintahkan oleh Allah. Ketika di Mekahlagi, para sahabat telah menunjukkan pegangan akidahyang kuat. Kesannya, mereka sentiasa mendapattentangan hebat daripada kaum kafir Quraisy. Merekabukan sahaja diseksa tetapi dihina dan dicaci oleh kaumkafir Quraisy.201

201 Salah seorang yang diseksa ialah Bilal bin Rabah. Beliauadalah hamba yang berkulit hitam yang berasal dariHabsyah. Setelah beliau memeluk Islam, beliau telah diseksaoleh tuannya iaitu Umayyah. Beliau dihantar ke padang pasirdalam keadaan memalukan dengan melentangkan badannyadi padang pasir di bawah matahari terik dan batu besardiletakkan di atas badannya. Seksaan yang amat kejam itutidak mematahkan semangat Bilal untuk beriman kepadaAllah. Beliau sentiasa menyebut Ahad (Allah yang satu).Selain daripada berbentuk siksaan, orang Islam turut dihinaterutamanya hinaan dan cacian daripada Abu Jahal. Apabilamendengar orang Quraisy memeluk Islam, Abu Jahal mencacibahawa agama dahulu lebih baik dan beliau memandangrendah sekiranya ada di kalangan mereka menganut Islam.Perniagaan turut dimusnahkan beserta barang dagangansekali sekiranya memeluk Islam. Lihat Hassan IbrahimHassan, 1986. Sejarah Islam Menyentuh Bidang-Bidang Politik,Agama, Kebudayaan Dan Kemasyarakatan, Jil.1, hlm.106.

Page 94: Sejarah Pend Rasul

84

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Kesan penyeksaan terhadap orang Islam ini telahmembawa kepada meningkatnya bilangan yangmemeluk Islam. Ini kerana semakin ramai yang diseksa,semakin kuat keimanan dan keyakinan terhadapagama Islam. Mereka mempunyai semangat yang tinggidan ketabahan untuk mengharungi seksaan itu. Ia telahtelah dibuktikan oleh keluarga Yasir yang diseksa olehorang kafir sehingga mereka meninggal dunia akibatseksaan tersebut.202

Pegangan akidah yang teguh telah mendorong parasahabat untuk melaksanakan ibadah dengan baik dantekun. Contohnya Abdullah bin Umar203 yang rajinmelakukan ibadah solat hatta tidak pernahmeninggalkan qiyamullail sama ada ketika bermukimatau bermusafir. Begitu juga dengan sahabat yang lainseperti Abdullah bin ‘Amr bin Ashm. Beliau sangatrajin beribadat tanpa henti dalam mengerjakansembahyang, berpuasa dan membaca al-Qur’an.Kerajinan beliau telah menyebabkan Rasulullah s.a.wmenegur sikap beliau itu dan menyuruhnya supayabersedarhana dalam mengerjakan perintah Allah.204

202 Ibid.203 Beliau merupakan anak kepada Umar al-Khatab. Beliau juga

terkenal sebagai seorang saudagar dan dermawan. Beliautelah memeluk Islam semenjak berusia 13 tahun lagi. LihatKarakteristik Perihidup 60 Sahabat Rasulullah s.a.w, hlm. 119-135.

204 Sabda Rasulullah s.a.w.” Khabarnya kamu selalu berpuasadi siang hari dan tidak pernah berbuka dan sembahyang dimalam hari dan tidak pernah tidur ? Cukuplah berpuasa selamatiga hari dalam setiap bulan. Ujar Abdullah “Aku lebih banyakdari itu.” Kata Rasulullah s.a.w” jika demikian, baiklah kamumelakukan puasa Nabi Daud iaitu berpuasa sehari laluberbuka sehari.”

Page 95: Sejarah Pend Rasul

85

www.karyanet.com.my

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Keberkesanan Sistem PendidikanPada Zaman Rasulullah S.A.W.

Pengamalan konsep ketauhidan dan ibadah Islamyang betul merupakan jalan untuk mencapaikebahagiaan di dunia dan akhirat. Ia menjadi terasdalam melaksanakan ibadah umum atau khusus sepertiyang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah s.a.w.

PEMBINAAN SAHSIAH PARASAHABATNatijah daripada pendidikan yang diterima daripadaRasulullah s.a.w dapat dilihat dengan jelas di kalangangenerasi para sahabat itu sendiri yang mana akidahdan keimanan menjadi faktor untuk mencapai ketaatandan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dengankepatuhan dan penghayatan akhlak serta peribadimulia dalam diri individu, secara tidak langsung iadapat menangani penyakit jiwa yang terdapat dalamdiri manusia.

Melalui pendidikan dan asuhan daripadaRasulullah s.a.w, Islam telah mengubah nilai akhlakyang negatif (mazmumah) kepada akhlak yang positif(mahmudah) seperti tolong-menolong, zuhud,205 tidakmementingkan diri, warak,206 takut kepada Allah dansebagainya. Sifat-sifat mahmudah ini jelas terdapat

205 Zuhud ialah tidak suka kepada dunia secara berlebih-lebihan melainkan hanya sekadar yang diperlukan sahajadan tidak sampai ke tingkat kemewahan. Golongan zuhudialah mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah untukmendapat keredhaan-Nya. Lihat Mahayuddin Ibrahim, 180Sifat Tercela dan Terpuji, Terj. Haji Masagung, 1990. Jakarta,hlm. 110.

206 Warak ialah menjauhkan diri daripada perkara yang haramdan subhat. Ibid.

Page 96: Sejarah Pend Rasul

86

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

dalam keperibadian para sahabat seperti Abu Bakar,Umar,207 Uthman,208 Ali209 dan lain-lain lagi.

Dalam hal ini perubahan nilai sahsiah yang negatifkepada bentuk yang lebih positif dapat dilihat,contohnya dalam keperibadian Umar al-Khattab.Keperibadian beliau begitu banyak berbeza sebelumbeliau memeluk Islam. Beliau mempunyai sifat kejam,garang, suka berjudi dan sebagainya yang berpuncadaripada pendidikan yang agak agresif dari ayahnyaal-Khattab.210 Apabila beliau meningkat dewasa, sifatini telah tertanam dalam dirinya sehingga beliausendiri pernah memukul iparnya, Zubair bin al-Awwamsehingga berlumuran darah setelah iparnya itu danadiknya Fatimah al-Khattab membaca ayat al-Qur’an.211

207 Nama sebenarnya ialah Umar bin al-Khatab bin Naufal dariketurunan Bani Adi. Beliau merupakan seorang saudagar.Keperibadiannya agak tegas dan berani serta berterus-terang dalam menghadapi sebarang masalah.

208 Uthman bin Affan lahir di Mekah selepas lima tahunRasulullah s.a.w dilahirkan. Beliau mempunyai sifat yanglemah-lembut, penyabar dan suka membuat kebajikan.Beliau juga seorang yang rajin beribadat.

209 Semenjak kecil lagi, Ali mempunyai sifat berani. Ini dapatdibuktikan semasa peristiwa beliau menggantikan tempattidur Rasulullah s.a.w semasa Rasulullah keluar dari kotaMekah. Beliau digelar Singa Allah. Beliau juga mempunyaisifat jujur, berpandangan jauh dan sebagainya.

210 Semenjak kecil lagi, Umar pernah ditugaskan oleh ayahnyatanpa belas kasihan untuk mencari makanan rumput untukuntanya.

211 Al-Qur’an, Surah Taha:1-3 yang bermaksud: Ta Ha. Kami tidakmenurunkan al-Qur’an kepada mu (Wahai Muhammad) supayaengkau menanggung kesusahan. Hanya untuk menjadiperingatan bagi orang yang takut melanggar perintah Allah.

Page 97: Sejarah Pend Rasul

87

www.karyanet.com.my

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Keberkesanan Sistem PendidikanPada Zaman Rasulullah S.A.W.

Namun, beliau telah mendapat hidayah setelah beliausendiri membaca ayat-ayat tersebut dan terus berimankepada Allah. Setelah memeluk Islam, sikap dan akhlakbeliau berubah dan kehidupannya cenderung mengikutcorak kehidupan Rasulullah s.a.w hatta sanggupmengorbankan harta kekayaannya untuk menegakkanIslam.

Begitu juga dengan sahabat-sahabat lain sepertiUthman bin Affan. Beliau terkenal sebagai seorangdermawan. Setelah beliau memeluk Islam, banyakhartanya dibelanjakan untuk kepentingan Islam.212

Secara tidak langsung, Uthman berjaya membentuksatu model dalam konteks amali dengan kebajikandan kemurahan hatinya. Dalam peperangan Tabuk,beliau telah menderma 950 ekor kuda dan 1,000 di-nar kepada angkatan tentera Islam yang berjuangdalam peperangan itu.213

Sifat-sifat mulia yang ditonjolkan tersebut turutdimiliki oleh para sahabat yang lain. Sesungguhnyasifat yang dimiliki ini merupakan hasil didikan danajaran Rasulullah s.a.w untuk dijadikan teladan dalammasyarakat hari ini bagi mencapai kesempurnaanhidup di dunia dan akhirat.

212 Beliau telah membeli beberapa telaga untuk pendudukIslam di Madinah, membebaskan hamba dan menyediakankelengkapan tentera Islam dan lain-lain lagi.

213 Dasuki Haji Ahmad, 1974. Ikhtisar Perkembangan Islam, DBP,Kuala Lumpur, hlm. 157.

Page 98: Sejarah Pend Rasul

88

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

KEWUJUDAN PEMBELAJARAN AL-QUR’AN DAN AL-HADISSelain daripada pembinaan sahsiah, bidang keilmuanpada zaman Rasulullah s.a.w terus berkembang secarameluas selepas penghijrahan baginda ke Madinah. Iamerupakan kesan proses pendidikan yang dilaksanakanoleh Rasulullah s.a.w. kepada umat Islam. Hasil daripadapendidikan yang diterima, maka lahirlah pembelajaranal-Qur’an secara musafahah,214 hafalan, pengumpulan danpenulisan.

Ramai sahabat melibatkan diri dalam penghafalansepertimana yang tertera dalam riwayat Bukhari.215 Al-Sayuti216 telah mencatatkan nama penghafal al-Qur’anyang terdiri daripada golongan Ansar dan Muhajirin.217

214 Istilah musafahah diguna pakai dalam pembelajaran al-Qur’an semenjak zaman Rasulullah s.a.w. Ia adalah satukaedah yang mana guru sendiri mendengar dan menyemakbacaan murid.

215 Menurut Riwayat Bukhari, bilangan sahabat yang menghafazal-Qur’an tidak melebihi 7 orang iaitu ‘Abdullah bin Mas’ud,Muaz bin Jabal, Ubai bin Ka’ab, Salim Maula Abi Huzaifah,Zaid bin Thabit, Abu Darda’ dan Abu Zaid al-Sakan. LihatSubhi Salleh, Kajian al-Qur’an, Terj. Zainal Abidin Abdul Hadi,1977. DBP, Kuala Lumpur, hlm. 23.

216 Al-Suyuti ialah seorang tokoh ulama yang terkenal padaabad ke-18. Nama sebenar beliau ialah Jalaluddin AbdulRahman. Beliau banyak mengarang buku antaranya ialahal-Itqan Fi Ululum al-Qur’an. Lihat al-Sayuthi, 1978. Al-Itqan,Dar al-Makrifah, Beirut, hlm. 8.

217 Golongan Muhajirin terdiri daripada khalifah al-Rasyidin,Talhah, Sa’ad, Huzaifah, Hafsah, dan ‘Ummu Salamah.Manakala dari golongan Ansar pula ialah Ubadah bin al-Samit,Abu Huzaimah, Mujmak bin Juriah, Musalmah bin Mukhlad,Fudhalah bin Ubaid. Lihat al-Suyuti, 1978. Al-Itqan, Dar al-Makrifah, hlm.15.

Page 99: Sejarah Pend Rasul

89

www.karyanet.com.my

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Keberkesanan Sistem PendidikanPada Zaman Rasulullah S.A.W.

Ayat-ayat al-Qur’an yang telah diwahyukan kepadaRasulullah s.a.w. telah disampaikan kepada para sahabatuntuk dihafal. Mereka turut mengajar isteri dan anak-anakmereka di rumah. Rasulullah s.a.w. sendiri pernahmendengar para sahabat membaca al-Qur’an.218 Seiringdengan penghafalan tersebut, terdapat tujuh orang gurutermasyhur yang dipercayai oleh Rasulullah s.a.w219

Dalam hal ini, ramai sahabat berguru dengan ‘Ubaibin Ka’ab. Memandangkan ramai sahabat yang telahmenghafal al-Qur’an, Rasulullah s.a.w telahmengutuskan mereka untuk mengajar al-Qur’an kepadapenduduk kota ataupun penduduk pedalaman.220

Bagaimanapun, dalam peperangan Bir Maunah,seramai 70 orang huffaz al-Qur’an telah mati syahid.221

218 Sabda Rasulullah s.a.w “Aku mendengar sewaktu teman-teman Asyari membaca al-Qur’an ketika menjelang malam.Dan aku mengenali tempat dari suara mereka membaca diwaktu malam, meskipun belum aku pernah melihat tempatmereka di waktu siang hari.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

219 Guru-guru tersebut ialah Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib,Ubai bin Ka’ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas’ud, AbuDarda’. Lihat al-Suyuti, Mabahith Fi Ulum al-Qur’an, hlm. 65.

220 Sebelum Hijrah baginda mengutus Mus’ab bin Umair danIbn Maktum ke Madinah untuk mengajar tentang Islam danmembaca al-Qur’an kepada mereka. Apabila berlakunyapenghijrahan, Rasulullah s.a.w telah mengutuskan Mu’azbin Jabal ke Mekah untuk mengajar penduduk setempat.

221 Bir Maunah terjadi pada bulan Safar iaitu 3 tahun selepasHijrah Rasulullah s.a.w ke Madinah. Ia merupakan telagaair yang terdapat antara Mekah dan Madinah iaitu antaraperkampungan Bani Amir dengan Bani Sulaim. Tentera Islamdipimpin oleh al-Mundhir bin Amru dan pihak musuh puladipimpin oleh Amir bin Tufail. Tentera Islam mengalamikekalahan kerana diserang hendap oleh pihak musuh iaituBani Sulaim. Lihat al-Baladhuri, Futuh al-Buldan, Jil. 1, hlm.375 dan Nabih Akil, 1975. Tarikh al-Arab al-Qadim fi Asri rasul,Darul Fikr, hlm. 484.

Page 100: Sejarah Pend Rasul

90

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Memandangkan ramai penghafal telah mati syahid,sebagai alternatif mengatasi masalah tersebut, bagindatelah memerintah para sahabat supaya mengumpul danmenulis ayat-ayat al-Qur’an dengan tujuan untukmengukuhkan dan memelihara al-Qur’an agar tidakluput daripada ingatan. Hal ini telah dinyatakandidalam al-Qur’an berbunyi: “Sesungguhnya telah Kamitelah menurunkan peringatan (al-Qur’an) dansesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”222

Para penulis pula adalah di kalangan yang dipiliholeh Rasulullah s.a.w yang telah terbukti ketakwaannya.Antara mereka ialah Zaid bin Thabit,223 Mu’az bin Jabal,224

Mu’awiyah bin Abi Sufyan,225 Khulafa’ al-Rasyidin226 danbeberapa orang sahabat yang lain.

222 Al-Qur’an, surah al-Hijr 15: 9223 Beliau merupakan orang yang mengikut Rasulullah s.a.w

berhijrah ke Madinah ketika berusia 11 tahun. Semenjakkecil lagi beliau telah mengambil bahagian dalam peperanganBadar, Uhud dan Khandak. Beliau juga seorang ilmuwanyang mempunyai kelebihan termasuklah menghafaz ayat-ayat al-Qur’an, mengirimkan surat dan mempelajari bahasaasing. Lihat Khalid Muhammad Khalid, Karekterikstik PerihidupEnam Puluh Sahabat Rasulullah s.aw ., Mahayudin Syaf,Victorie Agencie, Kuala Lumpur, hlm. 451-457.

224 Muaz adalah di kalangan golongan Ansar yang telahmembai’ah dirinya dalam Perjanjian Aqabah Kedua. Beliaujuga merupakan golongan yang terawal memeluk Islam.Beliau memiliki otak yang cerdas dan berani. Sifat inilahmembuatkan beliau sebagai orang yang mahir dalam bidangFiqh. Beliau meninggal dunia dalam usia muda iaitu lebihkurang 33 tahun. Ibid, hlm.165-167.

225 Mu’awiyah adalah dari keturunan bangsawan. Padaperingkat awal, beliau merupakan seorang yang kuatmenentang nabi. Beliau memeluk Islam semasa pembukaankota Mekah.

Page 101: Sejarah Pend Rasul

91

www.karyanet.com.my

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Keberkesanan Sistem PendidikanPada Zaman Rasulullah S.A.W.

Ayat-ayat al-Qur’an ditulis pada pelbagai bendaseperti ketul-ketul batu (likhtaf), pelepah tamar (uslub),tulang-tulang unta (aktaf), kulit (riqa’), bulu biri-biri yangtelah kering dan sebagainya.227 Ayat-ayat al-Qur’andisusun sama ada secara tauqifi ataupun mengikutpetunjuk dan arahan dari Rasulullah s.a.w Telah sabitriwayat menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w telahmembaca beberapa surah al-Qur’an dalam solat dankhutbah Jumaat mengikut susunan ayat-ayatnya yangtelah ditetapkan.

Selain daripada pembelajaran al-Qur’an,pembelajaran hadis tidak kurang pentingnyadalam memenuhi keperluan mendidik kaummuslimin sama ada individu ataupun masyarakat.Pembelajaran yang dilaksanakan telah membawakepada pembukaan institusi pendidikan sebaiksahaja bag inda sampai d i Madinah. 2 2 8

Pembelajaran hadis boleh dikategorikankepada tiga iaitu pembelajaran secara lisan,229

226 Mereka ialah Saidina Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.227 Ia merupakan susunan ayat dalam setiap surah dan

diletakkan perkataan Bismillah disetiap permulaan surah.Dalam hal ini Saidina Usman, berani mengubah kedatangankedudukan sesuatu ayat walaupun telah dimansukhkankerana tiada siapa yang boleh meminda ayat-ayat tersebutsetelah ia diamanahkan oleh Jibril kepada Rasulullah s.a.w.Lihat al-Itqan, hlm .104.

228 Dikatakan terdapat sembilan buah sekolah telah dibuka diMadinah. Lihat A Study of Islamic History, hlm. 74.

229 Rasulullah s.a.w telah menggunakan teknik mengulangsehingga tiga kali dan mendengar para sahabat pulamembaca apa yang dipelajari. Rasulullah s.a.w akanbertanya kepada mereka beberapa soalan untukmengetahui sejauh mana pembelajaran mereka. LihatMustafa Azami, Kajian Metodologi danPpenulisan Hadis, Terj.Engku Ibrahim Engku Ismail, 1989. DBP, hlm. 15.

Page 102: Sejarah Pend Rasul

92

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

penulisan230 dan amali.231 Hasil pemelajarantersebut, baginda turut menghantar guru-guru danpendakwah ke daerah luar Madinah, di sampingbeberapa orang utusan telah dihantar ke Bir Maunah,Najran,232 dan Hadramaut.233

Di samping itu juga, Rasulullah s.a.w telahmenggalakkan para sahabat dan para utusan yangdatang ke Madinah, menyebarkan ilmu pengetahuanyang telah mereka pelajari apabila mereka kembalike negeri masing-masing. Ini dapat dilihat pada Malikbin Hawarith yang telah mengajar ilmu yang diperolehsetelah sampai ke negerinya. Ini menunjukkan bahawaRasulullah s.a.w menggalakkan penyampaian ilmukepada masyarakat.234

Ganjaran pahala akan diberikan kepada parapenuntut ilmu dan juga mereka yang berkaitan

230 Surat-surat yang dihantar kepada raja, pemerintah dangabenor atau individu digolongkan sebagai pembelajaranhadis dalam bentuk penulisan. Ia meliputi persoalan yangberhubung dengan ibadat, muamalat dan sebagainya. Ibid.

231 Pengajaran melalui amalan Rasulullah s.a.w sendiri sepertiwuduk, solat, haji dan sebagainya.

232 Najran terletak di utara Yaman. Tempat ini subur dengantanaman. Di sini terdapat pelbagai suku iaitu suku Hamdhan,Bani Harith dan Bani Azran. Kebanyakan penduduk dikawasan ini beragama Kristian. Lihat Mahayuddin Yahya,Ensiklopedia Islam, Jil. 3, hlm.78.

233 Ia merupakan kawasan lembah pantai SelatanSemenanjung Tanah Arab. Kerajaan Saba’ dikatakanbermula di sini. Perdagangan merupakan sumberpendapatan utama daerah ini.

234 Muhammad Mustafa Azmi, Kajian Metodologi dan PenulisanHadis, Terj. Engku Ibrahim Engku Ismail, DBP, Kuala Lumpur,hlm .20

Page 103: Sejarah Pend Rasul

93

www.karyanet.com.my

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Keberkesanan Sistem PendidikanPada Zaman Rasulullah S.A.W.

dengannya.235 Rasulullah s.a.w mengakui bahawapembelajaran dan pencarian ilmu adalah wajib ke atassetiap muslim. Malah al-Qur’an juga menyebut bahawaAllah mengangkat tahap orang yang berilmupengetahuan ke tahap paling tinggi dan mulia.236

Secara tidak langsung pendidikan al-Qur’an danhadis yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w telahmembawa nafas baru terhadap sistem pembelajaranal-Qur’an dan hadis dalam konteks perkembanganilmu.

Sebagai kesimpulan, pendidikan Islam di Madinahmemberi kesan yang besar terhadap perkembanganIslam. Ia bukan sahaja merangkumi penghayatantauhid dan ibadah sahaja malah perkembangan ilmupengetahuan yang lebih meluas. Oleh itu, para sahabatketika itu berjaya mewujudkan era kegemilangan Is-lam.

235 Ganjaran kepada penuntut, Rasulullah s.a.w bersabda:“Sesiapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu,Allah akan memudahkan jalannya ke syurga dan malaikat-malaikat mengembangkan sayap-sayap mereka dengangembiranya terhadap orang yang menuntut ilmu dan seluruhpenduduk syurga dan bumi, bahkan ikan-ikan di air memohonkeampunan untuknya. “

236 Al-Qur’an, surah al-Mujadalah 58:11. Firman Allah yangbermaksud: Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmuantara kamu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan denganbeberapa darjat.

Page 104: Sejarah Pend Rasul

94

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

KESIMPULANPendidikan merupakan asas kemajuan manusia dalammembentuk sebuah masyarakat yang lebih baik. Iamerangkumi aspek yang berteraskan Islam, baik darisegi fizikal dan mental. Penurunan wahyu pertamakepada Rasulullah s.a.w di muka bumi ini telahmembawa sinar perubahan yang besar dalam prosespendidikan manusia keseluruhannya. Bagi mencapaimatlamat kesempurnaan dan kesejahteraan hidupmanusia di dunia dan akhirat, konsep pendidikan yangberteraskan al-Qur’an dan hadis perlu diaplikasikandalam sesebuah masyarakat sama ada aspek spiritual,fizikal, intelektual dan emosi. Ia mampu menjadi ciri-ciri pelengkap ke arah matlamat tersebut dan harusselari dengan pegangan al-Qur’an dan hadis yangmenjadi asas kepada pegangan hidup umat Islam.

Pada zaman Jahiliyyah telah memperlihatkanbahawa pendidikan yang diterima hanyalah berkisartentang kehidupan sekeliling mereka yang berbentukal-maddi (kebendaan) semata-mata. Kedatangan Islamtelah memberi perubahan yang besar terutamanyadalam meningkatkan kemahiran membaca dan menulisdi Tanah Arab. Justeru, Islam tidak mengetepikan hakorang Jahiliyyah dalam aspek pendidikan tetapi hanyamenolak amalan orang Jahiliyyah yang berkaitandengan akidah dan ibadah. Hasil daripada penerapanpendidikan yang berkonsepkan Islam, masyarakatJahiliyyah telah mengubah corak kehidupan mereka.Ini kerana mereka mula sedar tentang Islam danpendidikan yang berteraskan Islam telah berjayamemberikan kesejahteraan dalam hidup mereka.Masyarakat Mekah ketika itu mula sedar kepentinganpendidikan Islam dalam usaha membentuk sebuahmasyarakat yang gemilang.

Page 105: Sejarah Pend Rasul

95

www.karyanet.com.my

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Keberkesanan Sistem PendidikanPada Zaman Rasulullah S.A.W.

Dalam usaha mengembangkan pendidikan yangberteraskan Islam, Rasulullah s.a.w telah menerapkanpelbagai konsep pendidikan Islam seperti tarbiyyah,tadris, irsyad, inzar dan ta’dib yang merupakanlangkah penting dalam membentuk masyarakat yangberiman dan berakhlak mulia. Keperibadian Rasulullahs.a.w turut menjadi landasan qudwah hasanah (teladanyang baik) kepada seluruh umat manusia danmerupakan salah satu metodologi pendidikan Islam.Ini dilihat berdasarkan usaha baginda sendiri yangmenggunakan pelbagai metodologi pendidikan yangtelah mendapat perhatian dan sambutan daripadamasyarakat secara keseluruhannya.

Metodologi ini telah berjaya memberikan kesanyang baik terhadap perkembangan pendidikan Islam.Penghayatan tauhid dan ibadah para sahabat sertakeperibadian mereka yang mempunyai akhlak terpujiadalah hasil daripada didikan yang berteraskan al-Qur’an dan sunah.

Pendidikan pada era Mekah dapat dilihat sebagaititik permulaan kepada pendidikan yang diterima olehpara sahabat. Ia menjadi teras dalam aspek akidah,persoalan keimanan, keesaan Allah, kerasulan nabiserta hari kiamat. Di samping itu juga, pendidikan Is-lam turut memberi penekanan kepada soal akhlakdalam membentuk keperibadian individu muslim.Pada awalnya, usaha baginda untuk mendidikmasyarakat dengan pendidikan Islam telah mendapattentangan orang Quraisy. Namun, ia sama sekali tidakmematahkan usaha dan semangat Rasulullah s.a.wuntuk mengembangkan pendidikan sebagaimana yangdituntut oleh Islam. Penghijrahan baginda ke Madinahtelah menyelamatkan umat dan agama Islam daripadadikecam dan dihina oleh kafir Quraisy. Penghijrahan

Page 106: Sejarah Pend Rasul

96

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

ini telah memberi seribu makna kepada masyarakatyang menetap di Madinah. Sewaktu di Madinah,Rasulullah s.a.w telah menggandakan usaha bagimenyebarkan agama Islam dan pada masa yang samaturut mengembangkan pendidikan yang berteraskanajaran Islam. Baginda telah memberikan penekananyang lebih kepada aspek ibadah berbanding denganakidah. Ini kerana para sahabat telah pun mendapatpendidikan yang menekankan aspek akidah semasadi Mekah. Walaupun begitu, baginda masihmenerapkan aspek akidah dan muamalah dalampembelajaran.

Rasulullah s.a.w dan para sahabat telah berjayamembina beberapa buah institusi masjid sebagaitempat menjalankan ibadah dan juga sebagai tempataktiviti pembelajaran kepada masyarakat. Antaranyaialah Masjid Nabawi dan beberapa buah lagi masjiddi sekitar kota Madinah. Di sini juga terdapat al-suffahyang berperanan sebagai tempat pembelajaran selaindaripada masjid. Langkah Rasulullah s.a.w. ini adalahuntuk mengembangkan lagi syiar Islam dan sekaligusdapat meningkatkan pendidikan yang berkonsepkanIslam.

Pendidikan yang berkonsepkan Islam pada eraMadinah telah menunjukkan kesan yang positif. Kesanini dapat dilihat daripada aspek keperibadian parasahabat dan masyarakat keseluruhannya. Ini adalahkerana pendidikan dan ilmu yang disampaikan olehRasulullah s.a.w telah berjaya diterapkan ke dalamkehidupan masyarakat.

Pendidikan yang berteraskan Islam yang dibawaoleh Rasulullah s.a.w juga telah berjaya mewujudkansebuah masyarakat yang berilmu dan berakhlak.Kejayaan ini membuktikan kepada kita bahawa

Page 107: Sejarah Pend Rasul

97

www.karyanet.com.my

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Keberkesanan Sistem PendidikanPada Zaman Rasulullah S.A.W.

Rasulullah s.a.w dan umat Islam umumnya bersungguh-sungguh mahu mengembangkan pendidikan yangberteraskan Islam. Sesungguhnya usaha murniRasulullah s.a.w ini adalah bertujuan untukmengembangkan ilmu Allah dan membawa umatmanusia ke jalan yang benar dan seterusnya mendapatkebahagiaan di dunia dan akhirat.

Oleh itu, umat Islam pada hari ini seharusnyaberusaha untuk mengembangkan pendidikan yangberteraskan kepada ajaran Islam secara menyeluruh.Ini adalah kerana, sejarah telah membuktikan bahawapendidikan Islam telah berjaya melahirkan sebuahmasyarakat yang maju dan bertamadun. Pada masayang sama juga, melalui pendidikan Islam ini ramaitokoh ilmuwan dalam bidang agama, ekonomi, sainsdan sebagainya dapat dilahirkan. Pendidikan Islampada zaman Rasulullah s.a.w seharusnya menjadipedoman kepada kita dan perkembangannya ituseharusnya diteruskan oleh umat Islam pada hari ini.

Page 108: Sejarah Pend Rasul

98

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Al-Abrasyiy, Muhammad al-Athiyyah.1985. KeagunganMuhammad Rasulullah s.a.w Terj. MuhammadTohir, Abu Laila. Jakarta: Pustaka Jaya.

Al-Baladhuri, Ahmad bin Yahya.1959. Futuh al-Buldan.Mesir: Maktabat al-Tijariyat al-Kubra.

Al-Faruk, Umar.1976. Tarikh al-Adab al-Arabi. Beirut: Daral-‘Ilm.

Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah. 1978. Al-Mustadrakal-Solihin fil Hadith. Beirut, Dar al-Fikr.

Al-Tabari, Ja’afar Muhammad.1989. Tarikh Imam al-Muluk.Jil. 1 Beirut.

Al-Yaqut, Shabudin Abi Abdullah.1957. Mu’ jam al-Buldan.Beirut: Dar al-Kitab.

Abu ‘Ala al-Maududi. 1981. Empat Istilah dalam Islam.Singapura, Pustaka Nasional.

Abdullah Basmaeh.1997. Mustika al-Hadith. Kuala Lumpur:JAKIM.

Abdullah Haji Ishak.1995. Pendidikan Islam dan Pengaruh-nya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasadan Pustaka.

Abdul Aziz Hussin.1996. Nostalgia Masjid an-Nabawi.Kuala Lumpur: JAKIM.

Abdul Majieb.1986. Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul.Kuala Lumpur: Dar al-Fikr.

Abdul Halim el-Muhammaady.1984. Pendidikan IslamSkop dan Matlamatnya. Jurnal Pendidikan. Bil.Thn.11(1).

BIBLIOGRAFI

Page 109: Sejarah Pend Rasul

99

www.karyanet.com.my

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Bibliografi

Abu Bakar al-Jazairi. 1996. Pedoman Hidup Muslim. Terj.Hasanuddin dan Hafidhudin. Kuala Lumpur:Victory Agencie.

Ahmad Amin. Fajar Islam. 1980. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka.

Ahmad Shalaby. 1975. Sejarah dan Kebudayaan Nasional.Terj. Muchtar Yahya. Singapura: PustakaNasional.

Ahmadi, Ali Ibn Husayn Ali Ahmadi.1960. Makatib al-Rasul. Mesir: Dar al-Munajir.

Akram Diya al-Umari.1989. Madinah Society. Terj. HudaKhattab.t.tp. International Islamic PublishingHouse.

Ali Hafaz. 1968. Fusul Min Tarikh al-Madinah al-Munawarah. Matbaah wa Nasyar.

Afzalur Rahman.1992. Ensiklopedia Sirah. Terj. NorhayatiMohd Noor. Kuala Lumpur.

Bukhari Lubis.1987. Pujangga Arab. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka.

Buti, Muhammad Said Ramadhan. 1983. Fiqh Sirah. Terj.Mohd Darus Sanawi. Selangor: Pustaka Fajar.

Dasuki Haji Ahmad. 1977. Ikhtisar PerkembanganIslam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa danPustaka.

Daif, Shawqi. 1967. Tarikh al-Adab al-‘Arabi. Mesir: Daral-Maarif.

Dewey John. 1910. Democracy and Education. New York:Mac Millan.

Ensiklopedia Indonesia. 1983. Indonesia: Ikhtiar Baru.Fathur Rahman Symsuddin Asyrafi. 1986. Sistem

Pendidikan versi Al-Ghazali. Bandung: Al-Ma’arif.

Ghazali bin Basri. 1984. Konsep dan Pengertian PendidikanMenurut Perspektif Islam. Jurnal Pendidikan.ABIM. Bil 2. Thn .1.

Page 110: Sejarah Pend Rasul

100

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Harrel, Herman. 1939. The Democratic Philosophy of Edu-cation. New York:The Mac Millan Company.

Hasan Asari. 1994. Menyingkap Zaman Keemasan Islam.Bandung: Penerbit Mizan.

Hassan Langgulung.1989. Pendidikan Islam SuatuAnalisa-Psikologikal. Kuala Lumpur: PustakaAntara.

Hassan Langgulung.1980. Beberapa Pemikiran TentangPendidikan Islam. Bandung: PTAI Maaarif.

Hassan Langgulung.1991. Asas-asas Pendidikan. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hassan Ibrahim Hassan. 1986. Sejarah Islam MenyentuhBidang-bidang Politik, Agama, Kebudayaan danKemasyarakatan. Terj. Ismail bin MohdHassan. Terengganu: Yayasan IslamTerengganu.

Hudham Bek. Tarikh al-Tasyrik al-Islami. Indonesia: IAIN.Hussain Mu’nis.1988. Tarikh Quraisy. Makkah: Dar al-

Saudiyah.Hussain Mu’nis,1991. Asas Pendidikan Islam. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Ibn Hisham, Abd Malik. 1970. Sirah an-Nabawiyyah. Bei

-rut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.Ibn Khaldun. 1967. al-Muqaddimah an Introduction to

History. Snyt; M.J Dawood. London.Routledge and Kegan Paul.

Ibn Qutaybah, Abdullah bin Muslim. 1963.’Uyun al-Akhbar.Jil 1-2. Mesir. Al-Taba’ah Dar al-Kuttub.

Ismail Hamid. Pengantar Kesusasteraan Arab Klasik. KualaLumpur: Utusan Publications.

Khurshid Ahmad. 1983. Pesan Islam. Bandung: PenerbitPustaka.

M. Yunan Nasution. 1977. Bunga Rampai Ajaran Islam.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Page 111: Sejarah Pend Rasul

101

www.karyanet.com.my

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Bibliografi

Mahayudin Haji Yahaya, Ahmad Jelani Halimi.1993.Sejarah Islam. Kuala Lumpur:

Mahmud Syaltut .1984. Akidah dan Syariah Islam. Terj.Fachruddin. Jakarta: Bina Aksara.

Mahmud Qambar. 1989. Dirasut Fi Usul al-Tarbiyyah. Daral-Siqafah.

Maula, Bak Muhammad Ahmad Jed. 1948. Qisah al-‘Arab.Mesir: Dar Ahya al-Kutub al-‘rabiyah.

Mohamad Abdullah Enan. 1979. Ibn Khaldun his Life andWork. New Delhi: Kitab Bhavan.

Mohd Athiyyah al-Abrasyiy. Ruh al Tarbiyyahwatta’lim.Kaherah: al-Babiy al-Halabiy.

Mok Sonn Sang.1988. Pendidikan di Malaysia. KualaLumpur: Kumpulan Budiman.

Hawkins, Joyce.M. 1997. Kamus Dewan Oxford. ShahAlam: Penerbit Fajar Bakti.

Ibn Khaldun. 1967. Al-Muqaddimah an Introduction ToHistory. Sunyt.M.j. Dawood. Routledge andKegan Paul.

Imam al-Ghazali.1988. Ihya Ulumuddin. Terj. Ismail Yaakun.Singapura: Pustaka Nasional.

Ismail Hamid. Pengantar Kesusastraan Arab Klasik. KualaLumpur: Utusan Publications.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Ismail. 1997. Al-Bidayah wa al-Nihayah. Jil. III. Beirut. Dar al-Ihya.

Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukaram. Lisanul ‘Arab. Jil.12. Matb’ah al-Misriyah: Mesir.

Ibn Sa’ad, Muhammad bin Saad. 1996. al-Tabaqat Kubra.Jil. 2. Beirut: Dar ihya.

Jawad, Ali.1978. Al-Mufasal fi Tarikh al-Arab Qabl al-Islam. Jil. 1, Baghdad: Dar al-Nahdah.

Kairuddin Haji Muhamamd. 1982. Sejarah Islam. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Page 112: Sejarah Pend Rasul

102

www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Kamarudin Haji Kachar. 1989. Strategi Penerapan Nilai-Nilai Islam. Selangor: Teks Publishing Sdn. Bhd.

Mahmud Qambar. 1989. Dirasut fi Usul al-Tarbiyyah. Daral-Saqafah.

Mohd Abdullah Enan. 1978. Ibn Khaldun his life andwork. New Delhi: Kitab Bahran.

Muhammad Mustafa Azami. 1978. Studies in Early HadithLiteratures. Indiana American Trust Publications.

Muhammad Said Ramadhan al-Buti. 1983. Fiqh Sirah.Terj. Mohd Darus Sanawi. Selangor: PustakaFajar.

Muhammad Yasin Mazhar. 1993. Organisasi Kerajaanpimpinan Rasulullah s.aw. Terj. Khalil MohdZain dan Md Said. Kuala Lumpur. DewanBahasa dan Pustaka.

Mook Soon Sang. 1988. Pendidikan di Malaysia. KualaLumpur:Kumpulan Budiman.

Nabih Akil. 1975. Tarikh al-Arab al-Qadim fi Asr Rasul.Beirut: Dar al-Fikr.

Nasaruddin Latif. 1972. Mekah dan Madinah. FirmaDewan: Jakarta.

Osman bin Khalid. 1994. Kajian Teks Pilihan Kesusaste-raan Arab. Kelang: Dewan Muslimat.

Omar al-Syaibani. 1991. Falsafah Pendidikan Islam. Terj.Hassan Langgulung. Shah Alam: Hizbi.

Sayuti, Jalaluddin Abdul Rahman. 1978. Al-Itqan fi Ulumal-Qur’an. Beirut. Dar al-Marifah.

Sayyid Qutb. 1978. Fi Dzilal al-Quran. Beirut: Dar al-Syuruq.

Shalaby, Ahmad. 1975. Sejarah Kebudayaan Islam. Terj.Muchtar Yahya. Singapura: Pustaka Nasional.

Shawqi, Ahmad. 1971. Al-‘Asr al-Jahilli. Dar al-Maarif.

Page 113: Sejarah Pend Rasul

103

www.karyanet.com.my

Anisah Bahyah Haji Ahmadc

Bibliografi

Sidi Gazalba. 1967. Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan.Kuala Lumpur : Pustaka Antara.

Spencer, Herbert. 1906. Education: Intelectual, Moral andPhysical. William and Nongete.

Subhi Salleh. 1997. Kajian al-Qur’an. Terj. Zainal AbidinAbdul Hadi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasadan Pustaka.

Sulaiman Haji Yassin. 1978. Pengantar Akidah. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sufean Hussin. 1996. Pendidikan di Malaysia, Sejarah,Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka.

Tajul Ariffin Noordin. 1998. Asas-asas Pendidikan Islam.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tadjah, Muhaimin, H. Sjahminan, Siti Kasrini. 1996. Dasar-Dasar Kependidikan Islam. Surabaya: PenerbitKarya Abditama.

Yaqut, Shahbuddin Abi Abdullah. 1957. Mu’jam al-Buldan.Beirut. Dar al-Kitab.

Yusof Qardawi. Ibadah dalam Islam. Kuala Lumpur. YayasanDakwah Islamiah.

Zawawi Haji Ahmad. 1984. Kaedah Teknik Pengajaran.International Book: Kuala Lumpur.

Zaidan, Jurji. 1967. Tarikh Tamadun al-Islam. Beirut: Daral-Maktabah al-Hayat.

Zakaria Bashier. 1987. The Meccan Crucible. London:FOSIS.