sejarah pend rasul

of 113/113

Post on 27-Nov-2015

126 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ISEJARAHPENDIDIKAN PADA

  ZAMAN RASULULLAHS.A.W

  ANISAH BAHYAH HAJI AHMAD

  Buku ini diterbitkan di portal KaryaNet(www.karyanet.com.my), iaitu portal penerbitan dalam talian

  yang menawarkan aktiviti penulisan, penerbitan danpemasaran melalui internet. Layari portal di atas, klik E-Penulisan dan daftar sebagai penulis, atau klik E-Produk

  untuk membeli e-buku dengan harga yang murah.Pembayaran boleh dibuat menerusi; Cek, Kiriman Wang, Wang

  Pos, dan akaun Maybank2u.com.

  DEWAN BAHASA DAN PUSTAKAKUALA LUMPUR

  2006

 • II

  Cetakan Pertama 2006 Anisah Bahyah Haji Ahmad 2006

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secaraelektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelummendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasadan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia.Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau hono-rarium.

  Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

  c

  Anisah Bahyah Haji AhmadSejarah pendidikan pada zaman Rasulullah s.a.w / Anisah Bahyah Haji

  Ahmad.Bibliografi: hlm. 101ISBN 983-62-8786-81. Muhammad, prophet, d.632. 2. Islamic education--Study and teaching--Early works to 1800. I. Judul.297.07

 • III

  Suamiku Badrul Hisham peniup semangatjiwaku

  Puteraku Ahmad Ihtisyam Ahsani penyerihidupku

  Puteraku Muhammad Isyhraq Ahnaf permatahatiku

  Ayahanda Haji Ahmad dan bonda Hajah Husnayang dikasihi

  Adinda-adindaku Izzah dan Shahirah yangdisayangi

  Sahabat-sahabat seperjuanganDan pencinta-pencinta ilmu Islam

  DEDIKASI

 • IV

  III

  VII

  IX

  1

  2

  5

  8

  15

  19

  21

  DEDIKASI

  PRAKATA

  PENGHARGAAN

  BAB 1PENGERTIAN DAN KONSEP PENDIDIKANISLAM

  Pengertian Pendidikan

  Pendidikan Islam

  Kepelbagaian konsep Pendidikan Is-lam

  Matlamat Pendidikan Islam

  BAB 2METODOLOGI RASULULLAH S.A.W DALAMPEMBELAJARAN

  Metodologi pembelajaran berbentuksehala

  KANDUNGAN

 • VMetodologi Syarahan

  Metodologi Pembacaan dan Penulisan

  Metodologi Hafalan

  Metodologi pembelajaran berbentukdua hala

  Metodologi Soal-Jawab

  Metodologi Penceritaan

  Metodologi Perbahasan

  Metodologi Diskusi

  Metodologi berbentuk amali

  BAB 3SEJARAH PENDIDIKAN PADA ZAMANRASULULLAH S.A.W

  Sepintas lalu pendidikan pada zamanJahiliah

  Penurunan al-Quran sebagai sumberutama

  Sunnah sebagai sumber kedua

  Pendidikan semasa di Mekah

  Pendidikan semasa di Madinah

  21

  23

  26

  26

  27

  28

  29

  31

  32

  35

  37

  48

  52

  58

  71

 • VI

  BAB 4KEBERKESANAN PENDIDIKAN PADAZAMAN RASULULLAH S.A.W

  Penghayatan melalui tauhid dan ibadah

  Pembinaan sahsiah para sahabat

  Kewujudan pembelajaran al-Qurandan hadis

  KESIMPULAN

  BIBLIOGRAFI

  LAMPIRAN

  85

  86

  88

  91

  97

  101

  108

 • VII

  PRAKATA

  Buku sejarah yang bertajuk Sejarah Pendidikan PadaZaman Rasulullah s.a.w ini meninjau keberkesanansistem pendidikan yang dilaksanakan pada zamanRasulullah s.a.w terhadap kehidupan masyarakatketika itu. Proses pendidikan ini bermula denganpenurunan wahyu pertama kepada Nabi Muhammads.a.w melalui Jibril di Gua Hira. Penekanan diberikanterhadap konsep pendidikan Islam berpaksikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai landasan mendidikmasyarakat berilmu dan bertakwa. Penulis telahmembahagikan perkembangan ini kepada dua eraiaitu era sebelum penghijrahan di Mekah dan eraselepas berlakunya penghijrahan ke Madinah.Kedua-dua zaman ini memperlihatkan perbezaansistem pendidikan terutama dari perspektif ruhi danmaddi. Walaupun zaman di Madinah memperlihatkankejayaan lebih besar berbanding di Mekah, namun,kedua-dua zaman ini telah membawa implikasi yangpositif terhadap perkembangan Islam keseluruhannya.Faktor metodologi dalam pendidikan jugadititikberatkan oleh penulis sebagai penentu kejayaandalam sejarah pendidikan pada zaman Rasulullahs.a.w dalam membina sebuah peradaban yangunggul dan sahsiah yang tinggi seperti yang dimilikioleh para sahabat dan tabiin pada zaman yanglampau. Buku ini ditulis berasaskan sumber rujukan

 • VIII

  primer dan sekunder yang bukan sahaja bolehdijadikan panduan oleh ahli akademik atau pelajartetapi juga mereka yang mencintai ilmu-ilmu Islam.

  ANISAH BAHYAH HAJI AHMAD,KOLEJ POLY-TECH MARA ,BATU PAHAT,JOHOR DARUL TAKZIM.

 • IX

  Awal kalam, syukur ke hadrat Allah dengan limpahrahmat dan taufik-Nya penulis berjaya menyiapkanbuku ini dalam jangka masa yang dirancang.Setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan buat Dr.Kamaruzzaman Yusof atas segala bimbingan dankomitmen yang dihulurkan. Jutaan terima kasihdiucapkan kepada semua pensyarah Jabatan SejarahUniversiti Kebangsaan Malaysia terutamanya Dr.Nabir Abdullah atas segala didikan yang telahbeliau curahkan. Tidak dilupakan juga penulisberterima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustakaatas kesediaan menerbitkan buku ini. Dan juga orangperseorangan yang turut membantu penerbitan bukuini. Hanya Allah jua yang dapat membalas segalakebaikan. Amin ya rabbal alamin.

  ANISAH BAHYAH HAJI AHMAD,KOLEJ POLY-TECH MARA,BATU PAHAT,JOHOR DARUL TAKZIM.

  PENGHARGAAN

 • 1www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  PENGERTIAN DAN KONSEPPENDIDIKAN ISLAM

  Pendidikan merupakan perkara penting untukmencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidupmanusia. Ia menjadi asas dalam membina ilmupengetahuan bagi membentuk diri dan masyarakatyang lebih dinamik serta terdidik dari sudut fizikaldan spiritual. Oleh itu, pendidikan dari perspektifIslam mempunyai pengertian yang mendalam danmenyeluruh yang merangkumi proses melatih akliah,jasmaniah dan ruhaniah yang berasaskan ajaran al-Quran dan hadis sebagai pegangan utamakehidupan.

  Kepelbagaian konsep dalam pendidikan Islamturut dilihat sebagai faktor utama dalam melahirkanmanusia yang bertakwa dan mengabdikan diri kepadaAllah s.w.t. Konsep tersebut menjadi penggerak utamadalam mencapai matlamat pendidikan iaitu membentukmanusia yang mempunyai cita-cita dan falsafah hidupyang tersendiri yang berperanan sebagai hamba dankhalifah Allah di muka bumi ini, sekali gusmewujudkan masyarakat yang progresif danbertamadun seperti yang digariskan oleh Islam.

  BAB 1

 • 2www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  PENGERTIAN PENDIDIKANPendidikan merupakan suatu proses berterusan yangmengandungi unsur-unsur pengajaran, latihan,bimbingan dan pimpinan dengan tumpuan khaskepada pemindahan pelbagai ilmu, nilai agama danbudaya serta kemahiran yang berguna untukdiaplikasikan oleh individu (pengajar atau pendidik)kepada individu yang memerlukan pendidikan itu.Justeru, pendidikan itu merujuk kepada manusiasebagai objek utama dalam proses pendidikan.

  Dalam hal ini, pelbagai definisi diberikanberhubung istilah pendidikan. Antaranya ialahpandangan pakar pendidikan dari Amerika iaitu JohnDewey,1 Prof. Horne,2 Herbert Spencer,3 Jean Jacques

  1 John Dewey berpandangan bahawa pendidikan ialah satuproses membentuk kecenderungan asas yang berupaakliah dan perasaan terhadap alam dan manusia. Lihat AbdulHalim el-Muhammady, Januari 1984. Pendidikan Islam Skop DanMatlamatnya, Jurnal Pendidikan, Tahun 1, bil. 1, ABIM, Selangor,hlm.10 dan lihat juga John Dewey, 1910. Democracy andEducation, Mac Millan & Co., New York, hlm. 1-2.

  2 Beliau juga merupakan tokoh pendidik di Amerika. Beliauberpendapat bahawa pendidikan merupakan proses abadibagi menyesuaikan perkembangan diri manusia yangmerangkumi aspek jasmani, alam, akliah, kebebasan danperasaan manusia terhadap Tuhan sebagaimana yangternyata dalam akliah, perasaan dan kemahuan manusia.Lihat Hermen Harrel Horne, 1939. The Democratic Philosophyof Education, Mac Millan & Co., New York, hlm. 6. Lihat jugaMook Soon Sang, 1988. Pendidikan di Malaysia, KumpulanBudiman, Kuala Lumpur, hlm. 414.

  3 Beliau merupakan ahli falsafah Inggeris (820-903 M). Beliauberpendapat bahawa pendidikan ialah mempersiapkanmanusia supaya dapat hidup dengan kehidupan yangsempurna. Lihat Herbert Spencer, 1906. Education: Intelectual,Moral and Physical, Wiiliam and Nongete, hlm. 84.

 • 3www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Rousseau4 dan Confucious5. Berdasarkan definisi-definisi itu, dapat difahamkan bahawa pendidikanialah proses melatih akliah, jasmaniah dan moralmanusia untuk melahirkan warganegara yang baikserta menuju ke arah kesempurnaan bagi mencapaitujuan hidup.

  Hassan Langgulung 6 pula merumuskanpengertian pendidikan itu sebagai menambah danmemindahkan nilai kebudayaan kepada individudalam masyarakat.7 Hakikatnya ia dapat

  4 Beliau merupakan seorang tokoh pendidik di Eropah. Beliauberpandangan bahawa pendidikan merupakan satu prosesyang berterusan dan bermula dari masa kanak-kanak.Dalam proses ini, segala kebolehan semulajadi lahir dengansendiri mengikut kehendak dan peraturan semulajadi. LihatMook Soon Sang, 1988. Pendidikan di Malaysia, KumpulanBudiman, Kuala Lumpur, hlm. 414.

  5 Beliau merupakan seorang tokoh pendidik serta ahlifalsafah China. Beliau berpendapat pendidikan ialah projekuntuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia danini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku yang sopan,bertimbang rasa, ikhlas hati dan sebagainya. Lihat Ibid.

  6 Beliau merupakan tokoh pendidikan di peringkat nasionaldan antarabangsa. Beliau merupakan profesor yang jugaprofesor pelawat di beberapa buah universiti sepertiUniversiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti King Saudidan pernah bertugas di Universiti Islam Antarabangsa (UIA).Beliau telah menghasilkan lebih 24 buah buku dalam bidangpsikologi, pendidikan dan falsafah Islam. Beliau juga telahmenghasilkan lebih daripada 100 artikel dalam jurnalterkenal di peringkat nasional mahupun antarabangsa.

  7 Proses pemindahan nilai budaya itu ialah, pertama,pemindahan nilai-nilai budaya melalui pengajaran. Ia bolehdiertikan sebagai pemindahan pengetahuan atau knowledge.Jadi, apabila seseorang memindahkan pengetahuantersebut maka berlakulah proses pengajaran. Kedua, proses

 • 4www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  dimengertikan bahawa pendidikan itu bolehdidapati melalui proses yang terdapat di dalamsesuatu masyarakat dan individu yang ada didalamnya. Akibat daripada proses tersebut,pendidikan boleh dikategorikan dalam dua bentukutama iaitu dalam bentuk formal8 dan bentuk tidakformal.9

  Berdasarkan pengertian pendidikan itu, iamerupakan proses kesinambungan yang dialui olehmanusia dengan cara bimbingan, latihan dan didikankhususnya berkaitan dengan perkembangan intelek,kerohanian, jasmani, sosial dan estetika. Denganerti kata lain, pendidikan juga dipandang sebagaipewarisan kebudayaan dan pengembangan potensi-potensi pada diri manusia untuk menjadikan dirinyasebagai manusia yang berilmu, berakhlak, sihat,berbudaya, berseni, berguna dan bertanggungjawab.

  pendidikan merupakan satu latihan. Ia bermaksud apabilaseseorang itu membiasakan diri dalam melakukanpekerjaan tertentu, maka ia mendapat kemahiran dalampekerjaan tersebut. Ketiga, proses indoktrinasi adalahproses melibatkan seseorang itu meniru atau mengukurapa yang diperintahkan oleh orang lain. Lihat HassanLanggulung, 1979. Pendidikan Islam Suatu Analisa Psikologikal,Penerbit Pustaka Antara, Kuala Lumpur, hlm. 3.

  8 Pendidikan yang berbentuk formal dikelolakan oleh satuagensi atau institusi yang berfalsafah, berorganisasi,berstruktur, bermatlamat dan bersistem. Contohnyasekolah atau pusat pengajian pendidikan. Lihat KamarudinHaji Kachar, 1989. Strategi Penerapan Nilai Islam, TeksPublishing Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, hlm. 20.

  9 Pendidikan yang tidak formal tidak mempunyai falsafah,organisasi, struktur, matlamat dan sistem yang tertentu.Contohnya ialah didikan dalam sebuah keluarga. Ibid,hlm.11.

 • 5www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  PENDIDIKAN ISLAMPendidikan Islam boleh diertikan sebagai prosesmendidik dan melatih akliah, jasmaniah, danruhaniah manusia. Ia berasaskan nilai-nilai Islamiahyang bersumberkan al-Quran dan sunnah Rasulullahs.a.w bagi melahirkan insan yang bertakwa danmengabdikan diri kepada Allah semata-mata.10

  Untuk mencapai matlamat tersebut, pendidikanakliah atau intelektual amat penting dalam mendidikakal. Ini kerana akal merupakan unsur palingberharga kepada manusia yang bertindak (berfikir)secara rasional tetapi kemampuannya agak terbatas.Fungsi tersebut telah dijelaskan dalam perkataaniqra 11 yang mana keadaan akal sentiasa menerimabimbingan Allah. Oleh itu, pendidikan Islammenekankan peri pentingnya pengisian dalammelatih akliah manusia dengan nilai-nilai ketuhanan(ilmu tauhid), sifat ketaatan (taabbud) dan penyucianrohani (tazkiyyah). Dengan demikian, pendidikanakal atau mental tidak tersisih daripada nilai-nilaikerohanian.12

  Pendidikan jasmani pula meliputi aspek fizikaldan mental. Kedua-duanya turut diberi perhatiandalam pendidikan Islam. Ia merangkumi kebersihan,

  10 Abdul Halim el-Muhammady,1984. Pendidikan Islam Skop danMatlamatnya, Jurnal Pendidikan, ABIM, Selangor, bil.1, tahun1, hlm.11.

  11 Perkataan tersebut merujuk kepada konsep membacaseperti yang diturunkan dalam ayat pertama kepada NabiMuhammad. Sila rujuk al-Quran: Surah al-Alaq 96: 1-4.

  12 Ghazali bin Basri, Konsep dan Pengertian Pendidikan MenurutPerspektif Islam, Jurnal Pendidikan, ABIM, bil. 2, tahun 1,hlm. 5.

 • 6www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  kesihatan, kecergasan, kekuatan, keberanian dandisiplin. Ia bertujuan melahirkan insan yang sihatdan kuat untuk menjalankan kewajipan kepada Al-lah. Selain itu, pendidikan jasmani juga dilihat darisudut kerohanian dan kejiwaan yang menitikberatkanpembersihan jiwa (tazkiyyah nafs) serta keluruhanbudi pekerti melalui akhlak.13

  Pendidikan yang berbentuk rohani atau spiritualjuga penting dalam Islam iaitu dalam kontekshubungan manusia dengan Allah. Keyakinan kepadaAllah menjadi asas dalam mencapai kejayaankerana kekuatan rohani yang dimiliki oleh individuitu membawa kepada kekukuhan pendidikan fizikal,intelektual dan akhlak. Dengan itu, pendidikan Is-lam tidak akan wujud tanpa disertai pendidikanrohani. Maka bertitik tolak dari pengertian ini, Islammenekankan beberapa aspek tertentu yang perludiutamakan dalam pendidikan Islam.14

  13 Kamarudin Haji Kachar, 1989. Strategi Penerapan Nilai Islam,Teks Publishing Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, hlm. 30-33.

  14 Aspek tersebut ialah, pertama, pendidikan itu sebagaipendidikan seumur hidup; kedua, pembangunan seluruhpotensi manusia (roh, akal, dan jasad) secara bersepaduyang mencakupi aspek kognitif dan efektif. Ketiga,berperanan sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya; keempat,memakmurkan seluruh alam; kelima, kesepaduan dankesempurnaan iman, ilmu dan amal untuk mencapaikebahagiaan di dunia dan akhirat. Abdul Halim el-Muhammady, 1984. Pendidikan Islam Skop dan Matlamatnya,Jurnal Pendidikan, ABIM, Selangor, bil .1, tahun 1, hlm .11.

 • 7www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Pendidikan Islam itu berlaku secara berterusansama ada formal15 atau tidak formal16. Ini berertipendidikan yang berasaskan nilai-nilai Islamiahtidak hanya terhad kepada pengajaran akademiktetapi juga bimbingan asuhan yang dilakukan olehpendidik. Justeru, pendidikan Islam juga merupakansatu proses menerapkan nilai-nilai Islam danmerealisasikan hasilnya dalam bidang pembinaaninsan, pembentukan dan pemasyarakatannyamengikut dasar-dasar yang digariskan oleh Allahserta membentuk sikap dan tingkah laku seseorang.Ia juga boleh dianggap sebagai suatu konsep yangmengandungi langkah-langkah dan kaedah-kaedahilmiah yang dibawa oleh Islam bagi menjaminpembentukan peribadi yang sesuai dengan akidahIslam.

  KEPELBAGAIAN KONSEP PENDIDIK-AN ISLAMDalam pendidikan Islam, terdapat beberapa konsepyang diguna pakai iaitu konsep Tarbiyyah, Talim,Tadib, Tadris, Irsyad dan Inzar. Kesemua konsepini telah berjaya diterapkan oleh Rasulullah s.a.w.kepada para sahabat dan masyarakat dalam membinainsan yang berakhlak dan bertamadun tinggi.

  15 Pendidikan formal dalam pendidikan Islam merangkumididikan yang wujud secara bersistematik seperti sekolahatau institusi pengajian. Ia melibatkan mata pelajaran yangberhubung dengan duniawi dan ukhrawi.

  16 Pendidikan tidak formal dalam pendidikan Islam meliputipendidikan di masjid, surau, tempat awam, rumah dan lain-lain tempat. Ia dilihat dalam konteks pendidikan yangbersifat pembentukan akhlak.

 • 8www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Konsep tarbiyyah merupakan salah satu konseppendidikan Islam yang penting. Perkataantarbiyyah berasal daripada bahasa Arab yangdipetik dari kata kerja seperti yang berikut :

  a. Rabba, yarbu yang bererti tumbuh, bertambah,berkembang.

  b. Rabbi, yarba yang bererti tumbuh menjadilebih besar, menjadi lebih dewasa

  c. Rabba, yarubbu yang bererti membaiki,mengatur, mengurus, mendidik.17

  Melalui pengertian tersebut, konsep tarbiyyahmerupakan proses mendidik manusia dengan tujuanuntuk memperbaiki kehidupan manusia ke arah yanglebih sempurna. Ia bukan sahaja dilihat prosesmendidik sahaja tetapi merangkumi prosesmengurus dan mengatur supaya perjalan kehidupanberjalan dengan lancar. Ia termasuklah tarbiyyahdalam bentuk fizikal, spiritual, material danintelektual.

  Para sarjana pendidikan Islam telah bersepakatmengatakan bahawa perkataan (Rabbu) dalam ayatRabbil Alamin membawa erti bahawa Allah itu bukansahaja mempunyai sifat sebagai Tuhan, tetapi jugasebagai Pendidik.18 Dengan kata lain bahawa Allahmendidik manusia supaya mengikut jalan yang lurusdan yang diredhai-Nya dengan melakukan segalaperintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.Ia bertujuan supaya manusia mencapai kebahagiaandi dunia dan akhirat. Untuk melaksanakan tugas

  17 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Dar al-Misriyah, Mesir, hlm.145.18 Zawawi Haji Ahmad, 1984. Kaedah Teknik Pengajaran,

  International Book, Kuala Lumpur, hlm.3.

 • 9www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  dan perintah tersebut, Allah telah mengutuskan pararasul dan nabi untuk menyampaikan didikan itukepada manusia di atas muka bumi ini.19

  Selain daripada Allah sebagai Pendidik, manusiajuga boleh menjadi pendidik berdasarkan firmanAllah yang bermaksud : Wahai Tuhanku, sayangilahkeduanya sebagaimana mereka mendidikku sewaktukecil.20

  Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah kepada kitabahawa konsep tarbiyyah atau pendidikan itu turutdigunakan dalam konteks pendidikan manusia. Iaboleh dilihat dari peringkat awal kelahiransehinggalah pada akhir kehidupan mereka di duniayang menyentuh pendidikan yang bersifat fizikal,spiritual dan intelektual.21

  Konsep tarbiyyah juga turut digunakan dalambahasa Inggeris. Konsep tersebut menggunakanistilah education yang bermakna pendidikan,pengasuhan, pengajaran dan latihan. Istilah inidiambil daripada perkataan educate yang membawaerti didik, ajar, asuh dan latih.22

  Secara umumnya, pengertian tarbiyyah bolehdiringkaskan sebagai satu proses yang berterusandalam membentuk individu sama ada dari sudutfizikal, mental atau spiritual untuk mencapai

  19 Hassan Langgulung, 1991. Asas-Asas Pendidikan Islam, DBP,Kuala Lumpur, hlm. 5-6.

  20 Al-Quran, Surah al-Isra: 17-24.21 Hassan Langgulung, 1991. Asas-Asas Pendidikan Islam, DBP,

  Kuala Lumpur, hlm.6.22 Perkataan tersebut adalah dari bahasa Latin iaitu educare

  yang bererti memasukkan sesuatu. Lihat Joyce M. Hawkins,1997. Kamus Dwibahasa Oxford, Penerbit Fajar Bakti, ShahAlam, hlm. 118.

 • 10

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  kesempurnaan hidup. Proses ini akan mendidikmereka untuk menghayati nilai-nilai yang sesuaiuntuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.23

  Perkataan talim pula dipetik dari kata dasarallama, yuallimu, talim yang bererti mengecap ataumemberi tanda. Selain itu ia juga merupakan katadasar yang memberi maksud mengetahui segala-galanya.24 Ia merujuk kepada sifat Allah yangmengetahui segala apa yang berlaku di seluruh alamini termasuklah di alam ghaib.

  Konsep talim menurut bahasa Melayu berertipengajaran. Seiring pengertian tersebut, ia bolehdiistilahkan sebagai sesuatu alamat atau bukti bagimereka yang mempunyai pengetahuan yang luasdan berilmu. Pengetahuan tersebut dicapai denganmenggunakan akal yang dianugerahkan oleh Allahuntuk menyampaikan serta mempraktikkan ilmutersebut dalam bentuk teori dan praktikal. Melaluiilmu tersebut, ia dapat membezakan antara nilai yangpositif dan negatif dalam kehidupan sekaligusmemberi pengajaran kepada individu tersebut.25

  Ia bersamaan dengan bahasa Inggeris, instructionyang membawa maksud pengajaran, penyuruhan.Istilah ini diambil dari kata dasar instruct yangbererti tunjuk, suruh dan ajar.

  23 H. Tadjah, Muhaimin, H. Sjahminan, Siti Kasrini, Djuandi, 1996.Dasar-Dasar Kependidikan Islam, Penerbit Karya Abditama,Surabaya, hlm. 15.

  24 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Dar al-Masriyah, Mesir, Jil.12, hlm.420.

  25 H. Tadjah, Muhaimin, H. Sjahminan, Siti Kasrini, Djuandi, 1996.Dasar-Dasar Kependidikan Islam, Penerbit Karya Abditama,Surabaya, hlm. 5.

 • 11

  www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Kesimpulannya, konsep talim mempunyaihubungan yang rapat dalam proses pendidikanmanusia sebagai khalifah Allah. Pengetahuan yangada pada manusia agak terbatas mengikutkemampuan masing-masing dan akal bertindakmengukur sejauh manakah pengetahuan tersebutbersifat positif atau negatif.

  Selain daripada konsep tarbiyyah dan talim,konsep tadib juga digunakan dalam pendidikanIslam. Erti tadib dalam bahasa Arab dipetik darikata dasar seperti yang berikut :

  a. Aduba, yadubu yang bererti melatih ataumendisiplinkan diri untuk melakukantingkahlaku dan perkara yang baik.

  b. Adaba, yadibu yang bererti mengadakanpesta atau jamuan atau melakukan perkarayang baik dan sopan

  c. Addaba, yuaddibu, tadib yang berertimendidik, melatih, membaiki, mendisiplin.

  Konsep tadib boleh ditakrifkan sebagaitingkahlaku yang sopan dan berdisiplin yangbertujuan untuk mendidik peribadi seseorangsebagai langkah meningkatkan imej yang tinggi dimata masyarakat.

  Konsep tersebut didefinisikan sebagai usahasecara praktikal dalam mencipta sesuatu keadaansehingga mendorong jiwa untuk melakukan perkarayang mahmudah26 dan meninggalkan perkara yang

  26 Perkara yang mahmudah ialah perkara yang disukai olehAllah. Antara sifat tersebut ialah sabar, tolong-menolong,bercakap benar dan sebagainya.

 • 12

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  mazmumah.27 Definisi-definisi ini selari dengankonsep yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun28 iaitumatlamat pendidikan ialah agar tabiat manusia atautingkahlaku manusia menjadi baik denganpembinaan akhlak terpuji melalui perintah dantegahan-Nya. Manakala perbuatan yang terkejiadalah dilarang oleh agama dan diperintah untukmeninggalkannya. Maka di sinilah peranandisiplin dalam memupuk tabiat dan tingkahlakuyang baik seperti yang digariskan oleh Islam.

  Selain daripada konsep di atas, konseptadris juga penting dalam pendidikan Islam.Perkataan tadris berasal dari kata dasar darasayadrisu yang bererti mempelajari sesuatu.Secara umumnya konsep ini boleh dikaitkandengan pengajaran dalam satu matapelajaranserta isi kandungannya. Ia menekankan ciri-ciriasas pengajaran dan pembelajaran,29 perhubungan

  27 Perkara mazmumah ialah perkara yang dibenci oleh agama.Antara sifat tersebut ialah bercakap bohong, mungkir janji,riak dan sebagainya.

  28 Nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Muhammad.Beliau dilahirkan pada 723 Hijrah di Tunis. Keturunan beliauberasal dari selatan Semenanjung Tanah Arab dan berhijrahke Andalus. Beliau terkenal sebagai seorang ahli sejarawan,falsafah dan juga ulamak yang termasyhur. Lihat MuhammadAbdullah Enan, 1979. Ibn Khaldun his Life and Work. KitabBhavan, New Delhi, hlm.1-11.

  29 Antara ciri-ciri asas pengajaran dan pembelajaran ialahpembelajaran itu adalah suatu perubahan tingkahlakumanusia, perubahan yang kekal dan stabil serta perubahantingkahlaku yang dihasilkan daripada pengalaman ataulatihan.

 • 13

  www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  guru dengan murid 30 dan perihal pembelajaranyang diajar.31

  Konsep irsyad tidak kurang pentingnya dalampendidikan. Ia berasal dari perkataan rasyada,yarshidu yang bermaksud petunjuk yang membawake jalan yang benar bagi kehidupan di dunia sepertiyang digariskan oleh al-Quran dan sunnah. Melaluipengamalan ilmu Fardu Ain32 dan Fardu Kifayah33

  30 Antara ciri-ciri perhubungan antara guru dan murid ialahpertama, kedua-duanya mestilah membersihkan diridaripada perkara buruk. Kedua, murid hendaklahmengagungkan guru kerana ilmu pengetahuannya.Manakala guru mestilah mempunyai keikhlasan hati dalammenyampaikan ilmunya. Ketiga, guru harus merasa sayangdan kasih terhadap pelajar. Begitu juga pelajar mesti merasahormat kepada gurunya. Perhubungan sebegini menjadilandasan untuk menjadikan mereka berjaya sebagaiseorang pendidik. Lihat al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jil.1,Terj. Ismail bin Yaakub, 1988. Pustaka Nasional, Singapura,hlm.189-196.

  31 Ia melibatkan pembelajaran yang bersifat keagamaan sepertiAqidah, Fiqh, Usul Fiqh dan sebagainya. Pembelajaran yangbukan bersifat keagamaan termasuklah ilmu bercucuktanam, pertukangan, menjahit dan sebagainya. Lihat TajulAriffin Noordin, 1988. Asas-asas Pendidikan, FakultiPendidikan, UKM, hlm. 9.

  32 Fardu Ain ialah melaksanakan dan mengerjakan ibadah wajibsepertimana yang ditetapkan oleh Allah kepada setiapindividu muslim yang cukup syaratnya. Sekiranya iameninggalkannya, maka ia berdosa. Contohnya solat fardulima waktu, puasa bulan Ramadan dan sebagainya.

  33 Fardu Kifayah ialah melaksanakan amalan yang berbentuksosial dalam masyarakat Islam. Sekiranya terdapat sesuatukumpulan atau individu melaksanakan tuntutan fardu itumaka terlepaslah tanggungan dosa mereka yang tinggaldalam masyarakat tersebut. Contohnya menyelenggerakanmayat, membangunkan sekolah, mewujudkan ekonomiIslam dan sebagainya.

 • 14

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  secara langsung dapat membersihkan sifat jahatmanusia seperti angkuh, takbur dan tamak. Ia turutmemperbaiki pegangan manusia dengan mengukuhkankeyakinan kepada Allah, di samping berjayamentadbirkan masyarakat sepertimana yang digariskanoleh Islam. Ringkasnya, manusia yang berpendidikanialah mereka yang menerima petunjuk Allah dansentiasa berada di jalan yang benar.34

  Konsep inzar juga merupakan antara konsepdalam pendidikan Islam. Inzar adalah kata terbitan(masdar) daripada perkataan nazara, yanziru yangbererti peringatan kepada manusia.35 Ia merujukkepada manusia supaya menuju ke arah jalan yangbenar berpandukan al-Quran sebagai sumber utamadan al-hadis sebagai sumber kedua. NabiMuhammad s.a.w dianggap sebagai pendidikterulung untuk memberi peringatan kepada seluruhumat manusia selepasnya. Dalam konsep peringatanini, ia mengingatkan manusia supaya melaksanakanperkara yang diredai dan meninggalkan segalakemungkaran.36

  Berdasarkan enam konsep yang digunakan dalampendidikan Islam, jelas bahawa pendidikanmemainkan peranan penting dalam kehidupanmanusia keseluruhannya. Ia bukan sahaja merujukkepada pendidikan yang bersifat spiritual tetapimerangkumi pendidikan lahiriah yang membentukakhlak ke arah melahirkan manusia yang berimandan bertakwa.

  34 Ibid35 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Dar al-Masriyah, Mesir, Jil.5, hlm.

  205.36 Mahmud Qambar, Dirasat fi Usul al-Tarbiyyah, Dar al-Saqafah,

  hlm. 103

 • 15

  www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAMPendidikan Islam mempunyai matlamat-matlamattertentu. Mengikut Imam al-Ghazali,37 antaramatlamat tersebut ialah melahirkan insan yangberiman, beramal soleh dan bertakwa. Ekorandaripada matlamat ini, lahirlah manusia sebagaihamba Allah dengan menjadikan akidah sebagaiasas pendidikan. Berhubung dengan matlamattersebut, al-Ghazali berpandangan:

  Pendidikan Islam itu bermatlamatkan mendidikhati dengan ilmu pengetahuan, mendidik jiwadengan ibadah, bermakrifat kepada Allah s.w.tdan bertaqarrub kepada-Nya.38

  Begitu juga dengan pandangan yang diberikanoleh Ibn Khaldun bahawa pendidikan Islam memberidua tujuan utama. Pertama, tujuan keagamaan iaitumengenai amalan untuk akhirat. Kedua, tujuan ilmiahsebagai satu persiapan untuk hidup di dunia ini.

  Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan Is-lam juga bermatlamat untuk mewujudkan masyarakatyang berakhlak tinggi, berbudi mulia dan bersatupadu. Ini ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran

  37 Nama sebenarnya ialah Abu Hamid Muhammad al-Ghazali.Beliau dilahirkan di Thursia, sebuah kota di Khursh pada450 Hijrah. Semenjak kecil lagi beliau telah menunjukkancinta dan suka kepada ilmu pengetahuan. Beliau belajarpelbagai ilmu termasuklah ilmu kalam dan berguru di merata-rata tempat seperti di Baghdad, Naisabur, Syam dansebagainya. Lihat Fathur Rahman Syamsuddin Asyrafi, 1986.Sistem Pendidikan versi al-Ghazali, al-Maarif, Bandung, hlm.5.

  38 Ibn Khaldun, al-Muqaddimah an-Introduction to History, Snyt,M.J Dawood, Routledge and Paul, 1967. London, hlm.16.

 • 16

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  yang bermaksud: Dan taatlah kamu kepada Allahdan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantah nescaya kamu menjadi lemah semangat danhilang kekuatan kamu, hendaklah kamu sabar,sesungguhnya Allah bersama orang-orang yangsabar.39

  Terdapat tiga faktor yang mendorong untukmencapai matlamat pendidikan Islam iaitu faktorpembangunan spiritual,40 pembangunan material41dan pembangunan kepimpinan.42 Ketiga-tiga faktorini berkait rapat antara satu sama lain. Sekiranyadicicirkan salah satunya atau diasingkan, makakemajuan sesuatu institusi, keluarga atau bangsaakan mengalami kepincangan.

  39 Al-Quran, Surah al-Anfal 8: 4940 Pembangunan spiritual dapat membentuk corak budaya dan

  sopan santun dalam individu. Ia turut menentukan identitisesuatu kaum. Selain itu, ia mestilah berpegang teguhkepada akidah sebagai tunjang utama iaitu melalui prosespengamalan ibadah sama ada berbentuk khusus ataupunumum. Lihat Kamarudin Haji Kachar, 1989. Strategi PenerapanNilai Islam, Teks Publishing Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, hlm.31.

  41 Pembangunan material juga penting dalam kehidupanindividu. Pembangunan ini termasuklah rumah, harta benda,tanah, hasil pekerjaan seperti pertanian, perniagaan danperindustrian. Dengan itu usaha sangat penting dalammencapai tujuan seperti yang digariskan oleh Islam. LihatIbid, hlm. 32.

  42 Sebuah masyarakat dan negara yang ingin mencapaikemajuan, ia mestilah mempunyai ciri-ciri kepimpinan yangcemerlang. Kepimpinan ini telah pun wujud sejak nabi Adamlagi. Dengan adanya kepimpinan yang dinamik danberwibawa, maka pembangunan dan kebendaan akanterjamin dalam masyarakat Islam. Ibid, hlm. 33.

 • 17

  www.karyanet.com.my Pengertian dan KonsepPendidikan Islam

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Matlamat pendidikan Islam juga adalah untukmelahirkan warganegara yang baik. Manusia bukansahaja bertanggungjawab untuk dirinya sendiritetapi mempunyai kewajipan sosial terhadapmasyarakat dan negara. Antara kewajipan tersebutialah sifat tolong-menolong dan bekerjasama yangmerupakan akhlak yang terpuji di dalam masyarakat.Sifat ini memandu manusia supaya menjadiwarganegara yang baik dan bertanggungjawab.

  Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhiratmerupakan tujuan utama kehidupan manusia. Bagimencapai matlamat tersebut, keseimbangan antaradunia dan akhirat menjadi sasaran utama dalammencapai kesejahterraan di dunia dan akhirat. Initelah dijelaskan melalui Firman-Nya yangbermaksud : Dan apa saja yang diberikan kepadakamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawidan perhiasan, sedangkan apa yang ada disisi Allahadalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamutidak memahaminya?43

  Jelaslah, matlamat pendidikan Islam bukansahaja dilihat dalam konteks kehidupan duniawisemata-mata tetapi kehidupan ukhrawi. Kedua-duakehidupan ini menekankan perkembangan spiritual,material, fizikal sebagai landasan untuk melahirkanindividu muslim yang beriman dan bertakwa ke arahkehidupan yang lebih sempurna.

  Kesimpulannya, pendidikan merupakan prosesmembentuk individu ke arah perkembangan yangsihat dari segi fizikal, mental, emosi dan intelektualuntuk melahirkan manusia yang berilmu. Sehubungan

  43 Al-Quran, Surah al-Qasas : 28:60

 • 18

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  itu, pendidikan Islam turut memenuhi segala tuntutanagama dalam membentuk insan yang beriman danbertakwa dengan menggunakan kepelbagaiankonsep dalam pendidikan Islam sebagai terasdalam mendidik manusia untuk mencapaikebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini,pelbagai metodologi pendidikan diguna pakai padazaman Rasulullah s.a.w bagi mencapai matlamatpendidikan Islam.

 • 19

  www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  BAB 2

  METODOLOGI RASULULLAHS.A.W DALAM PEMBELAJARAN

  Dalam proses pendidikan, metodologi pembelajaranmerupakan kaedah utama bagi mencapai matlamatdalam membentuk kefahaman dan penguasaan ilmupengetahuan.44 Ia merupakan asas utama dalammembantu pelajar untuk memperolehi ilmupengetahuan, kemahiran dan menanam minatterhadap pengetahuan tersebut. Justeru, hubungan

  44 Terdapat pelbagai definisi yang dikemukakan oleh pakarpendidikan Islam berhubung definisi metodologi. Antaranyaialah Mohd Athiyyah al-Abrasyiy mendefinisikan metodologimerupakan jalan untuk memberi kefahaman kepada pelajardalam pembelajaran. Manakala Mohd Abdul Rahimmendefinisikan, ia adalah sebagai cara-cara praktikal untuktujuan pengajaran. Al-Jumbalathi dan Abu al-Fath Tawansipula mentakrifkan metodologi itu sebagai cara yang diikutioleh guru bagi menyampaikan maklumat kepada pelajar.Lihat Mohd Athiyyah al-Abrasyiy, Ruh al-Tarbiyyah Wattalim,al-Baby al-Halaby, Kaherah, hlm .267, lihat juga Mohd AbdulRahman Ghunaimah, Tarikh al- Jamiat al-Islamiyah al-Kubra,Dar al- Atthibbah, Maghribi, 1953, hlm. 177. Dan lihat jugaOmar Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, Terj. HassanLanggulung, 1991. Hizbi, Shah Alam, hlm. 551.

 • 20

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  antara guru dan pelajar amat penting dalammewujudkan hubungan dua hala yang sifatnyasentiasa berinteraksi dan saling menpengaruhiantara satu sama lain. Sehubungan itu, metodologipembelajaran telahpun dilaksanakan oleh Rasulullahs.a.w dalam memberi didikan yang sempurnakepada masyarakat semasa berada di Mekah danMadinah. Baginda menekankan pendekatan yangkomprohensif, sempurna dan menyeluruh sesuaidengan situasi yang wujud ketika itu. Penulismembahagikan metodologi yang dilaksanakankepada tiga kategori iaitu metodologi pembelajarandalam bentuk sehala, pembelajaran dalam bentukdua hala dan pembelajaran dalam bentuk amali.45

  METODOLOGI PEMBELAJARANBERBENTUK SEHALAMetodologi ini merupakan langkah pertama dalammempelajari asas ilmu pengetahuan. Ia termasuklah

  45 Dalam pembahagian metodologi ini, hanya beberapa tulisansahaja yang ditemui oleh penulis sepanjang pembacaannya.Antaranya ialah Omar al-Syaibani mengemukakanmetodologi dalam bentuk yang lebih umum iaitu metodpengambilan kesimpulan (induktif), perbandingan, kuliah,dialog, metod lingkaran (halaqah, riwayat, mendengar,membaca, imla, hafalan, pemahaman dan lawatan). ManakalaAbdullah Haji Ishak dalam tulisannya hanya menghuraikankaedah pembelajaran melalui aspirasi al-Quran iaitu kaedahsyarahan, hafalan, perbincangan ,dialog, perdebatan dansebagainya. Lihat Omar al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam,Terj. Hassan Langgulung, 1991. DBP, hlm. 560-572 dan lihatjuga Abdullah Haji Ishak, 1995. Pendidikan Islam danPengaruhnya di Malaysia, DBP, Kuala Lumpur, hlm. 68.

 • 21

  www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  metodologi syarahan sebagai kaedah utama dalammendidik masyarakat, di samping proses membaca,menulis dan menghafal. Kesemuanya merupakanproses yang berupa pembelajaran dalam bentuksehala.

  METODOLOGI SYARAHANMetodologi syarahan atau pidato merupakan cara yangpenting dalam proses pembelajaran pada zamanRasulullah s.a.w.46 Baginda telah menggunakanpendekatan ini bagi mengimplimentasikan ilmupengetahuan yang telah diwahyukan kepada bagindauntuk disampaikan kepada para sahabat. Kemudianilmu tersebut diindoktrinasikan kepada umat Islampada zaman selepas baginda.

  Biasanya metodologi syarahan ini disampaikandi tempat-tempat awam atau tempat tumpuanorang ramai. Rasulullah s.a.w sendiri telahmenyampaikan syarahannya seperti di masjid,47

  46 Ia termasuklah ceramah, pidato, khutbah solat Hari RayaAidilfitri dan Aidil Adha.

  47 Syarahan yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w di masjidberupa didikan untuk kaum muslimin ketika itu. Antaranyaialah berhubung dengan sembahyang terawih yang manabaginda bersembahyang terawih diikuti oleh beberapaorang lelaki sebagai makmum. Kemudian pada malam keduadan ketiga semakin ramai makmum mengikuti bagindasembahyang. Pada malam keempatnya, baginda sendiritidak datang ke masjid kecuali semasa waktu subuh. Ketikaitu baginda telah menemui orang muslimin dengan memujiAllah dan mengucap dua kalimah syahadah, kemudianbaginda menerangkan sebab baginda tidak datang kemasjid untuk mengerjakan sembahyang terawih, sabdanyayang bermaksud, Amma Badu sebenarnya tidak terlindung

 • 22

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  dalam peperangan,48 musim haji49 dan lain-lain lagi.Ia bertujuan memberi didikan kepada kaum musliminsama ada dalam bentuk nasihat, peringatan ataupunsuruhan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

  METODOLOGI PEMBACAAN DANPENULISANSelain daripada metodologi syarahan, metodologipembacaan dan penulisan juga merupakan asas utamabagi membentuk individu yang berpengetahuan tinggidalam membina sebuah peradaban yang unggul. Iabermula daripada proses penurunan wahyu pertama

  kepada aku tentang kedudukan kamu (sebagai orang-orangyang suka dan taat dan suka berbuat kebajikan), tetapiaku bimbang bahawa sembahyang terawih itu) akandifardukan ke atas kamu, maka kamu tidak terdayamengerjakannya.(Riwayat Bukhari). Lihat Sheikh Abdullahbin Muhammad Basmaeh, 1997. Mustika Hadith Rasulullahs.a.w., JAKIM, Kuala Lumpur, Jil III, hlm. 94.

  48 Dalam peperangan Uhud, Rasulullah s.a.w. telah memberiperingatan kepada tentera Islam melalui ucapannya supayamengutamakan strategi pertahanan di bahagian belakangkerana ditakuti musuh akan merempuh ke dalam pertahanantentera Islam. Lihat al-Tabari, Tarikh Imam Rasul wa-al-Muluk,Kaherah, 1960, Jil III, hlm.187.

  49 Semasa Rasulullah s.a.w. mengerjakan haji Wida, bagindatelah menyampaikan pidatonya kepada kaum muslimin yangterdiri lebih daripada 10,000 orang di padang Arafah. Antaraucapan baginda ialah Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhankamu itu satu, moyang kamu juga satu. Kamu sekalianberasal dari nabi Adam dan Adam berasal dari tanah. Bahawasesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah merekayang paling bertakwa kepada Allah. Lihat Ibn Saad, 1996. al-Tabaqat Kubra, Dar Ihya, Beirut, Jil. 1, hlm. 336.

 • 23

  www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui malaikat Jibrildi Gua Hiraiaitu lima ayat terawal surah al-Alaq.

  Menerusi ayat tersebut, Allah telah memberipenjelasan mengenai kepentingan membaca danmenulis untuk mencapai kemajuan dalam pelbagaibidang. Selain daripada ayat di atas, banyak lagiayat al-Quran yang menekankan aspek ini sebagaisalah satu metodologi utama dalam pendidikan.Contohnya firman Allah yang bermaksud:

  Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhan-Mu yang menciptakan (sekalian makhluk). Diamenciptakan manusia dari sebuku darah beku.Bacalah, dan Tuhan-Mu Yang Maha Pemurah. Yangmengajar menulis melalui pena dan tulisan. Diamengajar manusia apa yang tidak diketahuinya.

  Sehubungan itu, Rasulullah s.a.w memainkanperanan utama dalam menyusun program menulisdan membaca di kalangan kanak-kanak danpemuda. Bagi menjayakan program ini, bagindapernah menggunakan tenaga bukan Islam. Ini dilihatsemasa perang Badar50 yang mana tawanan-tawananPerang Badar yang mahir membaca dan menulisdiarah mengajar kanak-kanak muslim sebelumdibebaskan. Dengan cara ini, perkembangan ilmupengetahuan semakin pesat sekali gus mendidik

  50 Peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun keduaHijrah. Ia berlaku di sebuah tempat bernama Badar yangterletak di antara Mekah dan Madinah. Dalam peperanganini, bilangan tentera Islam yang berjumlah 313 orang berjayamengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah kira-kiraseribu orang. Dalam peperangan ini, hanya 14 orang tenteraIslam syahid dan 70 tentera musuh berjaya ditawan olehtentera Islam. Lihat Ibn Kathir, 1997. Al-Bidayah wa al-Nihayah,Dar Ihya, Beirut, Jil III, hlm. 203.

 • 24

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  masyarakat mencintai dan mendalami ilmupengetahuan tersebut.

  Metodologi berbentuk penulisan juga tidakkurang pentingnya dalam proses perkembangan ilmupengetahuan. Ini kerana metod ini mempunyaipengaruh yang lebih besar dari sudut pengekalannyaiaitu apabila dibaca secara berulang kali ia akanmudah difahami lebih mendalam. Al-Quran dan hadismengakui sendiri penulisan sangat dihargai sepertifirman Allah yang bermaksud: Demi pena dan apayang mereka tulis. 51

  Sejarah membuktikan bahawa Nabi Sulaimansendiri telah mendidik Ratu Balqis di negeri Sabadengan mengirim surat melalui burung Hud-hud.Firman Allah yang bermaksud: Pergilah bawasuratku ini, serta campakkanlah kepada mereka,kemudian berundurlah dari mereka, dalam pada ituperhatikanlah apa tindak balas mereka. (Setelahmembaca surat itu) berkatalah Raja perempuannegeri Saba: Wahai ketua-ketua kaum! Sesungguhnyatelah disampaikan kepadaku sepucuk surat yangmulia. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaimandan kandungannya seperti berikut: Dengan NamaAllah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.Bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku,dan datanglah kepada kamu kepada ku denganmenyerah diri (beriman dan mematuhi ajaran Allah).52

  Berhubung dengan hal ini juga, Nabi Muhammads.a.w telah disifatkan sebagai seorang ummi tetapibaginda tetap menitikberatkan pendidikan yang

  51 Al-Quran, Surah al-Qalam 68:1. Dan hadis Rasulullah s.a.w.bermaksud: Di akhirat nanti tinta-tinta ulama itu akanditimbang dengan darah syuhada.(Riwayat Muslim)

  52 Al-Quran, Surah al-Naml 27: 28-31.

 • 25

  www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  menggunakan metodologi penulisan. Ini keranakemahiran berbentuk penulisan ini memberi faedahyang besar terhadap bidang ilmu pengetahuan.Dengan menggunakan metodologi ini, tarafpendidikan ummah dapat dipertingkatkan dan jugadapat membanteras buta huruf di kalanganmasyarakat. Ini memandangkan hanya beberapaorang sahaja penduduk Islam di Mekah yang mahirdalam bidang ini.53

  METODOLOGI HAFALANMetodologi berbentuk hafalan merupakan salah satumetodologi yang penting dalam menerapkan unsur-unsur pendidikan terhadap masyarakat. ApabilaRasulullah s.a.w menerima wahyu dari Allah,baginda terus menghafal dan memahami apa yangdisampaikan oleh Jibril. Kadangkala Jibril terpaksamengajar berulang kali supaya baginda dapatmengingati ayat tersebut.54 Pendekatan ini terusditekankan oleh Rasulullah s.a.w kepada para

  53 Antaranya ialah Ali bin Abi Talib, Umar bin al-Khattab, Talhahbin Ubaidillah, Uthman bin Affan, Abban Ibn Saad, Yazidbin Abu Sufyan, Hathib bin Amr, Abu Salamah bin AbdulAshab, Muawiyah dan Juhaim bin Salt. Lihat Jurji Zaidan,Tarikh Adab Li Lughah al-Arabiyyah, dar al-Maktabah al-Hayat,Jil.1, hlm. 197-198.

  54 Pada setiap malam bulan Ramadhan, baginda mengulangkajial-Quran bersama-sama Jibril secara bertadarus. Denganitu baginda dapat membaca al-Quran dengan betul dansempurna serta lengkap dengan bertajwid. Baginda turutmenghafalnya. Lihat Syeikh Abdullah Basmaeh, 1997.Mustika Hadith, Jil. III, Kuala Lumpur, hlm. 42.

 • 26

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  sahabatnya dalam pendidikan.55 Jelaslah bahawakaedah hafalan merupakan suatu latihan yang dapatmeningkatkan daya ingatan malah mencerdaskanminda.

  METODOLOGI PEMBELAJARANBERBENTUK DUA HALASelain daripada metodologi sehala, metodologipembelajaran berbentuk dua hala tidak kurangpentingnya dalam membantu mengembangkanpotensi dalam proses pembelajaran. Antarametodologi itu ialah metodologi dalam bentuk soaljawab, penceritaan, perbahasan dan diskusi.

  METODOLOGI BERBENTUK SOALJAWABMetodologi soal jawab juga merupakan salah satubentuk pembelajaran yang digunakan olehRasulullah s.a.w. Metodologi ini memperlihatkanperanan guru sebagai pemudah cara setelah muridmengajukan beberapa persoalan yang berkaitan. Initelah mewujudkan suasana hubungan dua halaantara kedua belah pihak. Keadaan ini berjayamenarik perhatian dan pengamatan kepada

  55 Satu kenyataan telah dibuat oleh Anas bin Malik, beliautelah berkata: Kami telah duduk bersama-sama Rasulullahs.a.w. kira-kira enam puluh orang. Sewaktu baginda keluarkerana sesuatu hajat, kami menghafalnya di kalangan kami ,dan apabila kami bersurai, hadith itu telah tertanam di hatikami.

 • 27

  www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  pemikiran murid-murid dan ini telah dibuktikan olehRasulullah s.a.w.56

  METODOLOGI PENCERITAANMetodologi penceritaan merupakan salah satu carauntuk menarik minat pelajar terhadap pembelajaran.Teknik dan gaya penceritan juga turut mempengaruhiperhatian pelajar. Metodologi ini juga dianggapsebagai pengajaran dan teladan kepada masyarakatseperti yang dijelaskan di dalam al-Quranberhubung dengan kisah Ibrahim.57

  56 Pada suatu hari, datang seorang lelaki dari sebuah dusunlalu ia bertanya, Ya Muhammad, telah datang kepada kamiutusan engkau, ia menyatakan bahawa Allah mengutusengkau menjadi rasul. Nabi menjawab: Benar sedemikian.Lelaki itu terus bertanya: Siapa yang menjadikan langit?Jawab Rasulullah s.a.w; Allah. Lelaki itu terus bertanyaSiapa yang menjadikan bumi dan segala isinya? .Di jawaboleh Rasulullah s.a.w Allah. Lelaki itu terus bertanya Demiyang menjadikan langit dan bumi, menegakkan gunung-ganang adalah Allah untuk mengutuskan engkau menjadiRasul. Lelaki itu terus bertanya, Utusan engkau menyatakanbahawa kewajipan kami mengerjakan solat lima waktusehari semalam. Nabi menjawab: Benar sedemikian. Lelakiitu terus berkata Apa yang diutus engkau akan ku kerjakandan ditambah dan tidak kurang. Berkata nabi s.a.w : Kalaubenar lelaki ini, nescaya ia akan masuk syurga.

  57 Al-Quran, Surah al-Anbia; 21: 51-54 Bermaksud : Demisesungguhnya kami telah memberi kepada Ibrahim sebelumitu jalan sebetulnya kepada Tauhid, dan kami adalahmengetahui akan halnya. Ketika ia berkata kepada bapanyadan kaumnya Apakah hakikatnya patung-patung ini yang kamubersunguh-sungguh memujanya? Mereka menjawab, Kamidapati datuk nenek kami selalu menyembahnya,

 • 28

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Sehubungan itu, Rasulullah s.a.w telahmenggunakan metodologi ini untuk menarikperhatian para sahabat. Antara bentuk penceritaanyang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w ialah kisahnabi dahulukala58, keadaan hari kiamat59 dansebagainya.

  METODOLOGI PERBAHASANMetodologi perbahasan juga adalah antara bentukpembelajaran yang diamalkan oleh Rasulullah

  58 Antara cerita nabi yang pernah disampaikan oleh Rasulullahs.a.w ialah mengenai nabi Adam. Ia telah diriwayatkan olehAbu Hurairah melalui Hadith Qudsi: Allah telah menciptakanAdam, tingginya 60 hasta. Kemudian Allah telah berfirmanPergilah beri salam kepada semua malaikat dandengarkanlah penghormatan mereka kepadamu, itulahpenghormatan kepadamu. Lihat Muhd Zuhri, KelengkapanHadith Qudsi, Toha Putra, Semarang, Jil. II, hlm. 155.

  59 Berhubung dengan hari kiamat, ia disebutkan dalam surahal-Haqqah 69:13-34. Bermaksud: Kemudian (ketahuilahbahawa) apabila ditiup sangkakala dengan sekali tiup. Danbumi serta gunung-ganang diangkat dari tempatnya dandihancurkan keduanya dengan sekali hancur. Maka saat ituberlakulah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, lalu jadilah disaat itu reput dan runtuh. Dalam hadis Rasulullah s.a.w turutdisebut mengenai kiamat. Hadis tersebut bermaksud:Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelumadanya sepuluh tanda, iaitu gerhana di timur, gerhana dibarat, gerhana di Tanah Arab, adanya asap, datangnyaDabbah (binatang melata yang besar), Yakjuj dan Makjuj,terbit matahari di sebelah barat, keluar api di hujung Adenyang mengiringi manusia dan turunnya nabi Isa. (RiwayatMuslim).

 • 29

  www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  s.a.w60 Menyentuh tentang penggunaan metodologiini, baginda menggunakan konsep al-mujadalah61dan al-mubahalah62 dalam mendidik umat ke arahjalan yang benar.

  Al-Quran sendiri menyatakan konsep al-mujadalahsebagai antara pendekatan yang terbaik untuk menyerudan mendidik masyarakat yang beriman danbertakwa. Baginda juga menggunakan konsep al-hikmah63, al-mauizah hasanah64 dan al-mujadalahbi al-husna65 yang dinyatakan di dalam al-Quran

  60 Metodologi perbahasan disebut sebagai al-Mujadalah. Iaboleh ditafsirkan sebagai dalil atau hujah yangdikemukakan akibat keraguan. Penggunaan dalil yangteratur, logic akal dan tepat akan memuaskan hati pihakyang bertanya daripada sebarang keraguan.

  61 Al-Mujadalah berasal daripada perkataan ja da la yangbermaksud berbantah atau bertengkar. Dalam Islam iamerujuk kepada golongan yang menentang Islam iaitudengan cara berbahas sebaik-baiknya sehingga dapatmelembutkan hati mereka.

  62 Al-Mubahalah berasal dari perkataan ba ha la iaitu yangbermaksud bermaki-makian. Dalam Islam, ia boleh merujukkepada perbahasan yang digunakan oleh golongan yangbukan Islam.

  63 Al-Hikmah membawa maksud mengambil kira keadaan, masadan suasana yang sesuai. Contohnya Rasulullah s.a.w.menggunakan lisan sebagai jalan untuk mendidik umatIslam dengan cara lemah-lembut.

  64 Al-Mauizah hasanah ialah nasihat dan peringatan yang baik.Dengan memberikan peringatan dan pengajaran baik yangberupakan dalil akan dapat menyedarkan mereka. Iamerupakan strategi untuk menguasai hati dan jiwaseseorang. Lihat Sayyid Qutb, 1978. Fi Zilal al-Quran, Beirut,hlm. 2201-2203.

  65 Mujadalah bil husna merupakan kaedah dakwah Islamiahmelalui perkataan. Ia menyeru supaya bersoal jawab dengancara yang baik iaitu dengan lemah lembut dan kasih mesra.Ibid.

 • 30

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  seperti dalam firman Allah yang bermaksud: Serulahke jalan tuhan-Mu dengan hikmah kebijaksanaan dannasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslahdengan mereka(yang engkau serukan itu) dengan carayang baik, sesungguhnya Tuhan-Mu yang lebihmengetahui akan orang yang jalan sesat darijalannya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akanorang yang mendapat hidayah dan petunjuk.66

  Selain itu, konsep al-Mubahalah turut diguna pakaidi dalam al-Quran. Ia dapat dilihat dalam surah al-Imran67. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah s.a.wtelah berdebat dengan sekumpulan orang Najranmengenai Nabi Isa.68

  METODOLOGI DISKUSIMetodologi ini merupakan satu kaedah yangmelibatkan aktiviti komunikasi dan interaksi antaramurid dan guru. Ia melibatkan aktiviti dalam bentukilmiah dari segi penyampaian, pandangan danberkongsi maklumat. Pada peringkat akhir, kedua-dua belah pihak membuat rumusan terhadap hasilperbincangan.

  66 Al-Quran, Surah an-Nahl 16:12567 Al-Quran, Surah al-Imran: 61 yang bermaksud: Kemudian

  sesiapa yang membantahmu mengenainya, sesudah engkauberoleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepadamereka: marilah kita menyeru kepada anak-anakmu, danperempuan-perempuan kami serta perempuan-perempuankamu, dan diri kami serta diri kamu, kemudian kita memohonkepada Allah dengan memohon bersungguh-sungguh serta kitameminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orangyang berdusta.

  68 Ibn Kathir, 1986. Tafsir al-Quran al-Azim, Dar al-Kitab, Beirut,Jil. I, hlm. 551.

 • 31

  www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Metodologi ini jelas dilihat dalam al-Quran danmelalui perbuatan nabi seperti yang terdapat dalamsunnah Rasulullah.69 Peristiwa tawanan semasaPerang Badar turut memperlihatkan metodologi iniberlaku antara nabi dengan Umar serta Abu Bakardalam kes tawanan Perang Badar.70

  METODOLOGI PEMBELAJARANBERBENTUK AMALIMetodologi pembelajaran berbentuk amali tidakkurang pentingnya dalam meningkatkan mutusesuatu pembelajaran. Ia merupakan satu prosespenghayatan setelah mempelajarinya secara teori.Ini membantu meningkatkan kefahaman secarakognitif dan menyeluruh.

  69 Al-Quran, Surah al-Imran 3:159 maksudnya: Serulah manusiakepada agama Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaranyang baik.

  70 Perselisihan telah timbul berhubung dengan tawanan dalamPerang Badar. Seramai 70 orang tawanan berjaya ditawanoleh pihak Islam. Dalam hal ini, Rasulullah s.a.w telahberdiskusi dengan para sahabat. Mereka memberipandangan yang berbeza. Abu Bakar menasihatkan supayamereka dilepaskan dengan syarat membayar wang tebusan.Umar pula mengemukakan agar tawanan tersebutdipancung walaupun mereka yang ditawan itu mempunyaiketurunan yang sama. Bagaimanapun, Rasulullah s.a.wmerasa kasihan dan lebih menyetujui pandangan Abu Bakar.Dan sebahagian tawanan yang tidak mampu menebus dirimereka, Rasulullah s.a.w menggesa supaya merekamengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam menulis danmembaca. Lihat al-Maruf, 1978. al-Mustadrak, Jil. II, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 21.

 • 32

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Keadaan ini dapat dijelaskan dengan melihatcara Rasulullah s.a.w. mendidik umat Islam supayamempraktikkan ajaran dan amalan yang terdapat didalam agama Islam seperti ibadah sembahyang,71haji72 dan sebagainya. Di samping amalan-amalan

  71 Dalam ibadah ini, Rasulullah s.a.w telah mengajarkan amalansembahyang melalui sabdanya yang bermaksud: Hendaklahkamu sembahyang sebagaimana kamu melihatkusembahyang. (Riwayat al-Bukhari). Ia juga turut dijelaskandalam sebuah hadis lain. Sabda Rasulullah s.a.w yangbermaksud: Bahawa Abu Malik Al-Asyari mengumpulkankaumnya, katanya, wahai golongan Asyari, berkumpullah danhimpunlah perempuan-perempuan dan anakmu, agarkuajarkan kepada mu cara solat seperti yang dicontohkankepada kami di Madinah. Maka berkumpullah mereka danmenghimpunkan perempuan dan anak-anak mereka. Abu Malikberwuduklah dan diperlihatkan kepada merek cara berwudukdengan membasuh semua anggota wuduk. Kemudian azandan lelaki yang lain berbaris di saf masing-masing dan wanitadi bahagian belakang, iqamatlah dan ia menuju ke bahagiandepan dan mengangkat kedua tangannya, dan mengucapkantakbir. Setelah itu dibaca al-Fatihah dan sebuah surah yangmudah, kemudian takbir lalu rukuk dan mengucapkansubhanallah..tiga kali. Kemudian dibaca pula Samiallahu limanhamidah dan ia kembali lurus. Lalu takbir diiringi sujud.Seterusnya ia takbir lagi, lalu takbir dan sujud, kemudian takbirdan bangkit berdiri. Dan kemudian setelah selesai solat,dihadapkan wajahnya kepada kaumnya berkata: Hafalkanlahbeberapa takbir aku dan pelajari rukuk, sujud keranademikianlah cara Rasulullah s.a.w yang dicontohkan kepadakami di siang hari seperti yang sekarang ini. (Riwayat Ahmad).

  72 Rasulullah s.a.w mengerjakan haji hanya sekali sahajaseumur hidup. Ia berdasarkan kepada haji yang ditunaikanpada tahun kesembilan hijrah iaitu Haji Wida. Ia juga disebutmelalui sabdanya yang bermaksud: Belajarlah daripadakucara-cara mengerjakan haji.

 • 33

  www.karyanet.com.my Metodologi Rasulullah S.A.WDalam Pembelajaran

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  73 Baginda melakukan kerja-kerja rumah, menampal baju yangkoyak, menyapu sampah, memerah susu kambing, membelidi pasar, membaiki capal, menyediakan makanan untukbinatang ternakan dan membakar roti bersamapembantunya. ( Riwayat Bukhari).

  74 Rasulullah s.a.w sendiri telah menunjukkan kasih sayangyang sepenuhnya terhadap isteri-isteri baginda. Layananterhadap mereka adil dan tidak cacat sedikitpun. Keadaanini dapat dilihat apabila baginda sendiri pergi menziarahiisteri-isteri baginda setiap hari. Aishah meriwayatkanbahawa apabila Rasulullah s.a.w mengunjungi semua isterisetiap hari, baginda berbual dan mengusap kepala isterinyadengan belaian mesra dan seterusnya baginda akanbermalam di rumah isteri yang terakhir yang dikunjungi itu.Lihat Afzalur Rahman, Ensiklopedia Sirah, terj. NorhayatiMohd Nor, 1992. DBP, Kuala Lumpur, Jil. II, hlm. 328.

  75 Layanan terhadap jiran merupakan contoh yang terbaik.Baginda sedia melupakan keselesaan dan kebahagiaan dirisemata-mata untuk jiran. Ini telah dibuktikan semasaRasulullah s.a.w berada di Madinah di mana ahli sufi telahditempatkan di bilik kecil di masjid. Kemudiannya SaidinaAli meminta baginda supaya mendapatkan orang gaji untukFatimah tetapi Rasulullah s.a.w berkata: Aku tidak akanmemberikan orang gaji kepada Fatimah selagi aku tidakdisediakan terlebih dahulu untuk para ahli sufi. Lihat Ibid,hlm. 1227.

  76 Baginda sentiasa memberi pertolongan kepada orangmiskin. Baginda akan menghulurkan sesuatu kepada orangmiskin sama ada dalam bentuk makanan atau pakaian.Tidak ada seorang pun yang pulang dengan tangan kosongjika mereka menemui Rasulullah s.a.w. Lihat Ibid, hlm.1229.

  harian73 yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w,baginda sendiri melaksanakan tangunggjawabterhadap isteri,74 jiran75 dan orang miskin.76

  Melalui metodologi-metodologi yang diaplikasikantersebut, Rasulullah s.a.w telah berjaya menarik minatpara sahabat dalam pendidikan. Situasi ini telah

 • 34

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  mendorong para sahabat untuk menimba ilmupengetahuan dan ilmu-ilmu lain untuk diamalkandan dihayati. Lantaran itu, metodologi ini telahdilaksanakan dalam pendidikan Islam di Mekah danMadinah pada zaman baginda.

 • 35

  www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  BAB 3

  PERKEMBANGANPENDIDIKAN PADA ZAMAN

  RASULULLAH S.A.W

  Pendidikan telah pun wujud sejak dahulu lagisehinggalah kini. Perkembangannya agak terbatasberdasarkan tujuan dan kepentingan situasi ketikaitu. Mereka yang terlibat dalam pendidikan hanyabilangan minoriti sahaja yang terdiri daripadagolongan atasan. Golongan inilah yang mempunyaikesedaran membaca, menulis dan mengira. Bagimereka yang tinggal di kawasan pendalaman,pendidikan hanya bergantung kepada alamsekeliling. Mereka lebih banyak memfokuskankepada puisi dan syair sebagai media pendidikanmereka.

  Apabila wahyu pertama diturunkan 1400 tahunyang lampau di Gua Hira, bermulalah era pendidikanIslam di Kota Mekah. Pada peringkat ini, pendidikanIslam adalah di bawah tanggungjawab individutertentu. Rasulullah s.a.w memainkan peranan utamasebagai guru yang mendidik masyarakat berdasarkanwahyu. Bagaimanapun, corak pendid ikan pada

 • 36

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  peringkat awal semasa baginda berada di Mekahagak berbeza dengan pendidikan yangdilaksanakan di Madinah. Ini dapat diperhatikandaripada sistem pendidikan pada zaman ini yanglebih menitikberatkan persoalan akidah tetapi tidakmengetepikan persoalan berbentuk akhlak dansyariah.

  Perkembangan pendidikan pada era Madinahpula memberi pengertian yang begitu besar terhadapperkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan padazaman ini telah melahirkan sistem pendidikan yangtidak formal kepada yang lebih formal. Inimemandangkan ramai penduduk Madinah begitutertarik dengan cara pendidikan yang telahdilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w di Mekah.Walaupun pendidikan ketika ini banyak memfokuskankepada aspek ibadah dan akhlak tetapi Rasulullahs.a.w sendiri tidak mengetepikan kepentinganmembaca dan menulis sebagai asas ilmupengetahuan, di samping menitikberatkan pendidikanyang berbentuk fizikal seperti pertahanan diri danpenjagaan kesihatan untuk membolehkanmasyarakat dan melaksanakan tuntutan dantanggungjawab agama dan masyarakat.

  SEPINTAS LALU PENDIDIKAN PADAZAMAN JAHILIYYAH77

  Semenanjung Tanah Arab mempunyai keluasan duajuta kilometer persegi. Ia terletak di kawasan barat

  77 Zaman Jahiliyyah ialah zaman sebelum Islam iaitu zamansebelum turunnya al-Quran. Perkataan Jahiliyyah dirujukkepada kata dasar ja ha la yang membawa maksud bodoh

 • 37

  www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  daya Benua Asia. Ia disempadani oleh Laut Merahdi bahagian barat, Teluk Parsi di bahagian timur,Lautan Hindi di bahagian selatan dan Padang PasirSyam (Syria) di bahagian utara. Semenanjung inidikelilingi oleh air kecuali di bahagian utara terdapatpadang pasir Syam.

  Penghuni Semenanjung Tanah Arab padaperingkat awalnya berasal dari bangsa Semitik.Mereka terbahagi kepada dua bangsa utama iaitu;pertama, bangsa Arab Baidah iaitu kaum-kaumterdahulu seperti Ad78, Thamud79 dan Tasm.80

  dan sesat. Definisi ini juga boleh dilihat melalui firman Allahdi dalam surah Ali-Imran: 154. Pada zaman Jahiliyyah inimasyarakat Arab berada dalam keadaan yang tidakberakhlak dan tidak mempunyai peradaban atau tamadun.Mereka mempunyai akhlak yang rendah dan tidakmempunyai sistem politik yang teratur dan perkembanganekonomi yang tidak stabil. Lihat Mahayuddin Haji Yahaya,Ahmad Jelani Halimi, 1993. Sejarah Islam, Penerbit Fajar Bakti,Kuala Lumpur, hlm. 29-33.

  78 Kaum Ad merupakan suku Arab yang tertua. Merekamempunyai pemerintahan yang besar dari pantai baratYaman dan Hadramaut hingga ke Iraq. Dengan kekuasaandan kedudukan yang mereka ada menyebabkan merekamenyekutukan Allah. Dengan itu Nabi Hud diutuskan untukmengingatkan mereka supaya kembali menyembah Allah.Lihat al-Quran, surah al-Fajr: 6-8 dan lihat juga al-Tabari,Tarikh al-Imam al-Muluk, Jil. 1, hlm. 150-156.

  79 Kaum Thamud merupakan kaum Arab yang kedua tertuayang dikenali dalam sejarah bangsa Arab. Merekamenguasai kawasan di sekitar barat daya SemenanjungTanah Arab. Mereka berkuasa selepas dua abad daripadakehancuran kaum Ad. Nabi Salleh telah diutuskan kepadakaum ini kerana mengingkari wujudnya Allah dan kekuasaa-Nya. Lihat Ibid, hlm.158.

  80 Suku Tasm menetap di Yamamah. Rajanya merupakan rajayang zalim dan mempunyai istana yang besar. Lihat Ibid,hlm. 452.

 • 38

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Kedua, bangsa Arab Baqiyah pula terbahagi kepadadua kumpulan utama iaitu bangsa Qahtan81 danbangsa Adnan.82

  Penduduk Arab pada zaman Jahiliyyah padaumumnya terbahagi kepada dua iaitu kaum Badwidan kaum Hadhari. Kaum Badwi mengamalkan carakehidupan secara nomad (berpindah-randah).Berternak merupakan sumber utama kehidupanmereka. Pendidikan ketika itu hanya meliputi perkarayang berkaitan dengan teknik berternak, mengetahuitempat subur, pengetahuan yang berkaitan denganarah dan tujuan dalam menunggang kuda sekiranyatersesat di padang pasir ataupun teknik untukmengelakkan diri daripada binatang buas. Disamping itu, mereka mengamalkan pelbagaiperaturan dan adab untuk tujuan keamanan dankesejahteraan hidup mereka seharian.83

  81 Bangsa Qahtan ini mendiami selatan Semenanjung TanahArab iaitu terdiri daripada golongan raja-raja negeri Yamandan suku-suku Saba dan Himyar. Lihat Jurji Zaidan, 1967.Tarikh Tamadun Islam, Dar al-Maktabah al-Hayah, Jil. I, Beirut,hlm. 3.

  82 Bangsa Adnan dikenali sebagai Arab Mustarabah iaitu hasilpencampuran bangsa berdarah Arab dan bukan Arab, iaitudaripada keturunan Ismail setelah mengahwini seoranggadis Jurhum. Keturunannya terus berkembang dan lahirlahanak-anaknya seperti Adnan, Maad dan Nizar. KeturunanNizar berkembang sehingga munculnya suku kaum sepertiAbd Qais, Bakar, Taghlib, Hanifah. Suku Mudhar yangterkenal ialah Hawazin, Ghatfan dan Quraisy. Lihat JurjiZaidan, 1967. Tarikh Tamadun Al-Islami. Jil.1, hlm. 4-5 danAhmad Syalaby, Sejarah Kebudayaan Islam, Jil. I, Terj. MuchtarYahya, 1975. Pustaka Nasional, Singapura, hlm. 50-51.

  83 Hasan Asari, 1994. Menyingkap Zaman Keemasan Islam,Penerbit Mizan, Bandung, hlm. 16.

 • 39

  www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Manakala kaum Hadhari pula ialah golonganyang tinggal dan menetap di kawasan kota sepertiTaif,84 Yathrib85 dan Mekah.86 Mereka hidup dengancara berdagang sebagai sumber pencarian mereka.Keadaan ini amat berbeza dengan kehidupan no-mad di kawasan gurun kerana pendidikan yangmereka peroleh di kota biasanya lebih tertumpudalam hal perdagangan sahaja. Kemungkinan besarpara pedagang telah pun mahir membaca, menulisdan menghitung yang datang dari dalam atau diluar Mekah telah dipengaruhi dari negara Rom danParsi.

  84 Ia terletak di kawasan Hijaz iaitu lebih kurang 120 kilometerdari tenggara Mekah. Ia merupakan kawasan pertanian yangsubur dan mengeluarkan bahan-bahan seperti gandum,buah-buahan, dan pakaian. Al-Quran: Surah al-Zukhruf: 31sendiri menceritakan bahawa Taif dan Mekah disebutsebagai al-Qaryataini iaitu Bandar kembar. Masyarakatnyaagak lebih maju berbanding dengan masyarakat Badwi. Lihatal-Baidhuri, 1959. Futuh al-Buldan, Maktabat al-Tajriyat al-Kubra, Mesir, hlm. 66.

  85 Ia terletak kira-kira 300 batu dari utara Mekah. Ia merupakankawasan subur dan pusat perdagangan sama ada dalamataupun luar negeri. Penduduknya terdiri daripada kaumYahudi dan suku Aus dan Khazraj. Lihat al-Baidhuri, hlm.20.

  86 Ia adalah satu daerah perkampungan di pertengahan abadke-5 Masehi yang terletak di satu perlembahan wadi yangsempit dan panjang. Ia dinamakan Mekah kerana terdapatBaitullah. Lihat al-Yaqut, Mujam al-Buldan, Jil. 7, hlm.133.

 • 40

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Selain itu juga, mereka mahir dalam bidangperubatan,87 kaji bintang,88 ilmu keturunan89 danilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu tersebut berperananpenting dan mempunyai pengaruh yang kuat dalamkehidupan mereka. Walaupun kehidupan dansuasana antara mereka jauh berbeza tetapi merekamempunyai keistimewaan tersendiri iaitu mempunyaidaya ingatan yang kuat90. Situasi ini membolehkanmereka menghafal beribu-ribu bait syair. Hal inimenunjukkan aktiviti yang terdapat pada zamanJahiliyyah adalah berbentuk puisi dan prosa sebagaimedia pendidikan yang diwariskan turun-temurun

  87 Ilmu perubatan yang mereka ada adalah diasaskan secaratradisi turun-temurun. Mereka percaya punca penyakit ialahsemangat roh jahat. Mereka mendapat rawatan daripadatukang sihir, ahli nujum dan tukang tilik. Tabib yang terkenalpada zaman Jahiliyyah ialah Harith ibn Khaldah. Lihat JurjiZaidan, Tarikh al-Adab al-Lughah al-Arabiyah, Dar al-Maktabahal-Hayat, Beirut, hlm.170.

  88 Ilmu kaji bintang amat penting dalam menentukan masapelayaran mereka. Mereka yang terkenal ialah Banu Mariahbin Kalb dan Banu Murrah bin Hamam al-Syaibani. Selalunyamereka menjalankan perdaganagn pada musim sejuk iaituke negeri Yaman dan musim panas ke Syam. Lihat Ibid, hlm.175-178 dan lihat juga Husain Munis, 1988. Tarikh Quraisy,Dar al-Saudiyah, Mekah, hlm. 146.

  89 Ilmu keturunan juga begitu penting dalam menentukansuku-suku di kalangan orang Arab. Mereka yang pakardalam ilmu ini ialah Abu Bakar. Lihat Ibid

  90 Pada kelazimannya, orang Arab menghantar anak-anakmereka ke kawasan pedalaman untuk dididik supaya fasihdalam bahasa Arab dan dilatih menjadi berani apabilameningkat dewasa. Hal ini telah dilaksanakan oleh keluargaNabi Muhammad s.a.w semasa baginda masih kecil. Bagindatelah dihantar ke sebuah perkampungan dan diasuh olehHalimatul Saadiah.

 • 41

  www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  secara lisan. Aktiviti ini merupakan sebahagiandaripada kegiatan budaya intelektual mereka.Jelaslah pada zaman pra-Islam ini, ramai tokohsasterawan Arab yang terkenal muncul seperti Imrual-Qais,91 Zuhaiyr bin Abi Sulma,92 al-Nabighah az-Zubyani.93 Mereka turut menonjolkan pelbagai temadalam syair mereka.94 Malahan mereka jugamerakamkan syair yang berkaitan dengan alam,keadaan hidup di gurun, cuaca dan perkara yangberada di sekeliling penyair.

  Prosa juga tidak kurang pentingnya dalamkehidupan pada zaman Jahiliyyah. Ia telahmembuktikan kehalusan dan kesenian dalam bahasa

  91 Nama sebenarnya ialah Hunduj bin Hujr bin al-Harith al-Kindi.Beliau dari keturunan bangsawan Raja Kindah. Semenjakremaja lagi, beliau suka mencipta puisi dan hidup berfoya-foya dengan memikat gadis-gadis. Lihat Ilya Hawi. 1970.Imru al-Qays, Dar al-Thaqafah, Beirut, hlm. 34.

  92 Beliau adalah dari keturunan suku Muzainah yang mendiamidaerah al-Hujun iaitu terletak di sebelah timur kota Madinah.Beliau juga merupakan salah seorang tokoh penyair.Keluarganya, terutama bapa saudaranya, anak-anak lelakidan adik-beradiknya juga berbakat dalam bidang puisi. LihatUmar Farrukh, 1976. Tarikh al-Adab al-Arabi, Jil. I, Dar al-Ilm,hlm. 195 dan Shawqi Daif, 1971. Al-Asr al-Jahilli, Dar al-Marif,hlm. 300.

  93 Beliau berasal dari suku Zubyan yang menetap di barat lautNajd. Beliau sering mendampingi Raja Hirah, kemudianmenjadi pegawai kepada Numan dengan mendapatkedudukan yang tinggi dan di sanjungi. Lihat Carl Brocelman,Tarikh al-Adab al-Arabi, hlm .57.

  94 Antara tema-tema tersebut ialah berbentuk ghazal atautasybib (cinta), hamasah (keberanian), madh (memuji), rasa(kesedihan atau ratapan), hija (cacian), Itizar (kemaafan).Lihat Shawqi Daif, 1967. Tarikh al-Adab al-Arabi, Darul al-Maarif, hlm. 195.

 • 42

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  mereka. Antara prosa tersebut adalah berbentukprosa kahin,95 cerita,96 pidato,97 dan peribahasa.98

  Selain daripada syair dan prosa, kemahiranmenulis dan membaca juga penting dalamkehidupan mereka. Para kabilah Arab bukan sahajamenulis syair-syair mereka tetapi juga peristiwapeperangan,99 kata azimat para pujangga100 dan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan sekeliling

  95 Ia merupakan bahasa berbentuk irama yang terkandungdalam kesusasteraan Arab lama. Ia berkisar tentangkepercayaan yang bercorak primitif yang diamalkan olehorang Arab. Lihat Ismail Hamid, Pengantar Kesusasteraan ArabKlasik, Utusan Publications, Kuala Lumpur, hlm.12.

  96 Ia berbentuk hiburan dan diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ia menceritakan kisahpeperangan dan perdamaian. Lihat Ibid.

  97 Ia berbentuk seruan untuk menanam semangatpeperangan kepada suku kaum masing-masing.

  98 Ia menggunakan bahasa yang mudah dan indah. Ia telahdiwarisi sejak zaman dahulu lagi. Antara mereka yangterkenal ialah Abu Hilal al-Askari.

  99 Kabilah Abs dan Zubyan terlibat dalam peperangan yangbegitu lama iaitu peperangan al-Dahis dan al-Ghabra.Peperangan ini telah menyebabkan beribu-ribu orangkehilangan nyawa. Kedua-dua pemimpin puak tersebut iaituHarim dan Harith telah mencari alternatif untukmenyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya mereka telahberjaya mengembalikan keamanan dengan menawarkan 3ribu ekor unta sebagai ganti rugi kepada keluarga yangterbunuh. Kisah peperangan ini telah dirakamkan olehZuhayr bin Abi Sulma dalam syairnya. Lihat Bukhari Lubis,1987. Pujangga Arab, DBP, Kuala Lumpur, hlm. 19-20.

  100 Petikan daripada pujangga Sadi: Kebiasaan buruk berakardari tabii, tidak akan lenyap hingga ke hari mati.

 • 43

  www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  mereka.101 Mereka juga turut menulis nota, surat-suratperibadi, surat-surat perjanjian yang dibuat antarapuak-puak dalam kabilah yang berkaitan isikandungan ajaran mereka.102

  Mereka menggunakan huruf Ibrani,103 Nubti danSuryani104 dalam penulisan. Tulisan ini telahdipelajari oleh Baisyir bin Abd Malik daripadabangsa Anbar. Kemudiannya beliau telah mengajarkepada sebilangan kecil penduduk Quraisy sepertiAbu Sufyan bin Umayyah, Abi Kais bin Abdul Manafbin Zahrah, Daumah Al-Jandal dan lain-lain lagi.105Hasil pembelajaran yang diberikan, mereka menjadiguru yang terkenal ketika itu.

  Seorang sarjana Barat iaitu Philipp K. Hittimenyatakan bahawa di utara negara Arab tidakwujud satu sistem menulis dan membaca dalam

  101 Masyarakat Arab Badwi merakamkan keadaan bintang-bintang, bukit, banjir, serta binatang liar dan ternakan sepertikuda, unta, serigala, burung dan musang. Ia juga dilihat daribeberapa jenis masakan dan hidangan yang menjadikegemaran masyarakat Badwi iaitu masak secara panggangdan merebus dalam belanga. Lihat Osman Khalid, 1994.Kajian Teks Pilihan Kesusasteraan Arab, Dewan Muslimat,Kelang, hlm. 27.

  102 Muhammad Mustafa Azami, 1978. Studies in Early HadithLiteratures, American Trust Publications, Indiana, hlm. 2.

  103 Tulisan Ibrani telah pun digunakan semenjak zaman NabiMusa lagi di Mesir. Lihat al-Bustani, Daerah al-Maarif, Jil. II,hlm. 660-665.

  104 Tulisan Nubti dan Suryani berasal dari Iraq. Ia terkenalsebelum kedatangan Islam. Ia menggunakan khat Nasakhdan kemudiannya khat Khufi. Tulisan-tulisan ini kemudiannyaberkembang ke Hirah, Kufah dan lain-lain tempat. Lihat JurjiZaidan, Tarikh al-Adab al-Lughah al-Arabiyah, hlm.197.

  105 Jawad Ali, 1978. al-Mufasal fi Tarikh al-Arab Qabl al-Islam,Dar an-Nahdah, Baghdad, Jil. I, hlm. 241.

 • 44

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  masa dua atau tiga abad yang lalu sehinggalahberlakunya penghijrahan Rasulullah s.a.w keMadinah. Ini berdasarkan pandangannya bahawaketika itu orang Arab hanya berpaksikan kepadatradisi lisan iaitu prosa dan syair.106

  Bagaimanapun, penulis menyanggah kebenaranpandangan tersebut berdasarkan hasil tulisan JawadAli yang dikatakan penulisan terbaik berhubungzaman pra- Islam. Beliau menyatakan bahawa sudahwujud institusi kuttab107 pada zaman Jahiliyyah.Selain daripada institusi tersebut, terdapatnyasekolah-sekolah di bandar tertentu seperti di Mekah,Taif, Anbar,108 Hirah 109dan Yathrib.110 Maka denganini beliau telah berjaya membuktikan pada zamantersebut terdapat proses pembelajaran termasuklahmenulis, membaca dan mengira.111

  Pendidikan pada zaman itu juga mempunyaihubungannya dengan kewujudan komuniti orang

  106 Philipp. K.Hitti, 1970. History of the Arabs, Mac Millan St.Martin Press, hlm. 88.

  107 Ia merupakan sebuah tempat untuk memberi pembelajarandi peringkat rendah. Lihat al-Balazuri, Futuh al-Buldan, hlm.457.

  108 Ia terletak berhampiran dengan Sungai Furat di bahagianbarat Baghdad. Ketika pemerintahan Islam, bandar ini telahdibuka oleh Abu Bakar. Lihat al-Yaqut, Mujam al-Buldan, Jil.1, Dar al-Kitab, Beirut, hlm. 305.

  109 Bandar ini terkenal sebagai pusat kegiatan politik dantentera pada zaman pemerintahan Raja Mundhir II. Iamerupakan ibu negara Lakhm yang terletak di tenggaraNajaf di Iraq. Lihat al-Balazuri, hlm. 579

  110 Muhammad Mustafa Azami, 1978. Studies in Early hadithLiteratures, hlm. 1.

  111 Jawad Ali, I978. al-Mufasal fi Tarikh al-Arab Qabl al-Islam, JilVII, hlm. 241.

 • 45

  www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Yahudi112 dan Nasrani113. Mereka ini terkenal dengansikap mengambil berat terhadap pendidikanterutamanya tentang kitab suci agama mereka iaituTaurat dan Injil.114Justeru, terbentuklah institusipendidikan yang mempunyai hubungan rapatdengan penyebaran agama mereka115. Kewujudanrumah dan kuttab yang berbentuk gereja telahmenunjukkan pentingnya pendidikan di kalangananak-anak mereka sama ada lelaki mahupunperempuan. Anak-anak mereka telah dihantar keinstitusi tersebut untuk belajar membaca, menulisdan mengira.116 Ini membuktikan anak-anak mereka

  112 Mereka adalah berketurunan dari Bani Israil. Kitab Tauratyang diturunkan kepada Nabi Musa merupakan kitab utamaketurunan ini. Pada zaman Nabi Muhammad s.a.w masihada lagi pengikut-pengikut yang berpegang kepada kitabtersebut tetapi mereka banyak melakukan penyelewenganiaitu menganggap Uzair anak Tuhan. Juga melakukanbeberapa angkara terhadap rasul dan masyarakat Islamketika itu. Lihat Mahayudin Haji Yahya, Ensiklopedia Islam,Jil. 6, hlm.1831-1833.

  113 Mereka ini adalah golongan yang menganut agama Kristianataupun dikenali sebagai al-Maseh. Golongan ini berasaldari Palestin. Manakala pengikut yang berada di luar Palestindinamakan orang Kristian. Kitab Injil yang diturunkan kepadaNabi Isa adalah kitab utama pegangan mereka. Mereka jugamelakukan peneyelewengan terhadap kitab tersebut danmereka sendiri mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anakTuhan dan Mariam adalah isteri Tuhan. Lihat EnsiklopediaIndonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 2339.

  114 Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Suryani.Isinya hampir sama dengan kitab Taurat. Antaranya ialahmengesakan Tuhan dengan tidak menyekutukannya danlain-lain lagi. Ibid, hlm. 81.

  115 Hasan Asari, Menyingkap Zaman Keemasan Islam, hlm.17116 Ibid.

 • 46

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  telah mempelajari didikan asas seperti tulisan dansyair. Selain itu anak-anak mereka dididik supayamahir memanah dan berenang. Mereka yang mahirdalam pelbagai ilmu tersebut akan mendapat gelaranal-Kamil (yang sempurna).117

  Selain itu, pengetahuan tersebut turut dibuktikandalam Uyun al-Akhbar bahawa seseorangperempuan pelacur yang bernama Zimlah telahdihantar ke sekolah semasa kanak-kanak lagi. Beliaugemar mencelup batang-batang pena ke dalam botoldakwat dengan mencelup dan mengeluarkannya.118Fakta ini agak menarik kerana membuktikan bahawaterdapat kaum hawa melibatkan diri dalam kegiatanpenulisan.

  Terdapat juga sebuah tempat pengajian yangdikenali sebagai Baitul Madras telah didirikan olehkaum Yahudi di Madinah.119 Jelaslah orang Arabpada zaman Jahiliyyah mengambil manfaat terhadapkehadiran golongan Yahudi dan Nasrani dalammempelajari sejarah nabi dan perkara-perkara yangberkaitan dengannya.

  Kesimpulannya, sebelum kedatangan Islambangsa Arab telah melibatkan diri dalam pendidikanwalaupun dilihat bilangannya agak kecil terutamanyadalam konteks membaca dan menulis akibatpengaruh Rom dan Parsi. Perkembangan ini akhirnya

  117 Ibid.118 Ibn Qutaibah, 1963. Uyun al-Akhbar, Mis al-Taba Dar al-Kuttub,

  Mesir, Jil. 1-2, hlm. 423.119 Ia berfungsi sebagai tempat kegiatan dalam keagamaan dan

  kesusasteraan. Ia juga dijadikan sebagai tempatmenyelesaikan masalah dan persengketaan di kalanganmasyarakat ketika itu. Lihat Jawad Ali, al-Mufaal fi tarikhArab Qabl al-Islam, hlm. 240.

 • 47

  www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  membawa kepada perkembangan bahasa Arabsebagai bahasa pertuturan di kalangan orang-orangArab. Di samping itu juga, ilmu-ilmu lain seperti ilmunujum dan falak sebagainya telah pun wujud dikalangan mereka sebagai ilmu riyadiyat (pasti) yangdianggap bermanfaat dalam membantu kehidupanmereka seharian di Tanah Arab.

  PENURUNAN AL-QURAN SEBAGAISUMBER UTAMA PENDIDIKANPenurunan wahyu yang pertama kepada NabiMuhammad di Gua Hira120 merupakan titikpermulaan zaman Islam dan berakhirnya zamanJahiliyyah. Wahyu yang pertama tersebut ialah limaayat pertama surah al-Alaq yang bermaksud: Bacalahdengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Diamenjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalahdengan nama Tuhanmu Yang Mulia dan mengajarmenulis dengan pena. Tuhan mengajar manusiaperkara-perkara yang tidak diketahui.121

  120 Gua Hira terletak di atas bukit Thur. Dinamakan Thur keranabinatang peliharaan Abd Manaf melahirkan anak disitu laludinamakan bukit itu dengan binatang tersebut. Ia jugapernah menjadi tempat persembunyian Rasulullah dan AbuBakar. Sebelum turunnya wahyu pertama, Baginda sentiasaberulang-alik disepanjang bulan Ramadan untuk berkhalwatdan mencari ketenangan. Lihat Hassan Ibrahim Hasan,Sejarah Islam Menyentuh Bidang-bidang Politik, Agama,Kebudayaan dan Kemasyarakatan, Jil.1, Terj. Ismail bin MohdHassan, 1986. Yayasan Islam Terengganu, hlm. 98 dan lihatjuga Mahayuddin Haji Yahya, 1988. Tamadun Islam, FajarBakti, hlm. 33.

  121 Al-Quran, Surah al-Alaq 96:1-3.

 • 48

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  Ayat tersebut bukan sahaja menjadi tandapermulaan kerasulan tetapi memberi penekanankepada konsep Iqra iaitu menyuruh manusiamembaca. Ini kerana membaca merupakan langkahterawal dan terbaik dalam proses pendidikanseperti yang dilakukan oleh Allah ke atas NabiMuhammad. Ayat tersebut juga dijadikan asaspendidikan yang utama dalam kehidupan manusiakeseluruhannya.

  Selepas turunnya wahyu pertama itu, disusuli puladengan wahyu yang berikutnya iaitu dalam surahal-Mudhathir.122 Dengan turunnya wahyu kedua yangmengandungi suruhan supaya Nabi Muhammadmemberi peringatan tentang keagungan Allah untukdisampaikan kepada manusia, maka bermaknabaginda secara rasmi telah dilantik oleh Allahsebagai rasul-Nya.

  Wahyu yang seterusnya turut menjadi asas dalamajaran Islam. Ajaran yang terkandung di dalamwahyu Allah bukan sahaja meliputi peringatan tetapimerangkumi masalah keimanan yang disebut akidahdan yang berhubung dengan amal yang disebutsyariah.

  Al-Quran juga mempunyai beberapa keistimewaandalam pendidikan manusia. Antaranya ialahmenghormati akal manusia.123 Semua peraturan yang

  122 Al-Quran, Surah al-Mudhathir 74: 1-7 Bermaksud: Wahaiorang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Danagungkanlah Tuhanmu. Bersihkan pakaianmu, dan hindarkanperkara yang dibenci. Dan janganlah kamu membangkitkanpemberian kerana hendakkan pemberian yang berganda. Danhendaklah kamu bersabar kepada Tuhanmu.

  123 Hassan Langgulung, 1980. Beberapa Pemikiran TentangPendidikan Islam, PTAI Maarif, Bandung, hlm. 1996.

 • 49

  www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  terdapat di dalam Al-Quran selalunya memberipertimbangan akal yang sewajarnya dalammenyentuh aspek akidah dan ibadah sesuai denganfitrah akal manusia. Di samping itu, perkara yangberkaitan dengan suruhan ataupun larangan-Nyamengajak manusia supaya berfikir sebab-musababketetapan sedemikian.

  Al-Quran merupakan didikan yang terbaik bagimanusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Iaberupa penyelesaian dalam setiap persoalan yangdikemukakan oleh umatnya. Ia dapat dilihat dalamkonteks ketauhidan yang berlaku di kalanganmasyarakat Arab. Mereka merasa ragu-ragu mengenaiketuhanan, kedatangan hari kiamat dan sebagainya.Hal ini dijelaskan oleh al-Quran sebagai menjawabpersoalan tersebut.124

  Penggunaan cerita-cerita yang menarik yangterdapat di dalam al-Quran adalah bertujuanpendidikan. Prinsip-prinsip tersebut digunakandalam membentuk tingkah laku kanak-kanakmahupun golongan dewasa. Terdapat beberapakeistimewaan dalam metodologi penceritaanberbanding dengan metodologi lain. Ia jugaberunsur hiburan kerana unsur ini boleh meringankanbeban hidup sehari-hari. Malahan cerita-ceritatersebut dijadikan teladan melalui watak-watakyang terdapat di dalamnya. Oleh yang demikian,

  124 Al-Quran, surah an-Naziat 79: 42-45. Bermaksud: Merekayang ingkar selalu bertanya kepadamu (Wahai Muhammad)tentang hari kiamat: Bilakah masa datangnya? Apa hubungannyatugasmu dengan menerangkan masa kedatangan hari kiamatitu? Kepada Tuhanmulah terserah kesudahan ilmu mengenainya.Tugasanmu hanyalah memberi amaran kepada orang yangtakut akan huru-hara hari kiamat itu.

 • 50

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  cerita tersebut mencapai objektif utama pendidikanseperti yang dirakamkan oleh al-Quran dalam surahLuqman.125

  Al-Quran juga mendidik masyarakat Islamberusaha memelihara segala bentuk kemaslahatansama ada di kalangan individu ataupun masyarakatumum. Misalnya kemaslahatan dalam konteks jihaddan menuntut ilmu merupakan kemaslahatan yangpenting dalam Islam. Al-Quran telah menerangkanhal ini dalam firman-Nya yang bermaksud: Tidaktepat bagi kaum Mukmin pergi semuanya ke medanperang. Sebaik-baiknya dari tiap-tiap golongan diantara mereka ada beberapa orang yang bertindakmemperdalam pengetahuan agama, agar merekadapat memberi peringatan kepada kaumnya, jikamereka telah kembali kepadanya, supaya merekadapat menjaga dirinya.126

  Jelaslah wahyu yang pertama menjadi asas dalampendidikan manusia di atas muka bumi ini. Ia bukansahaja dilihat dalam konteks ilmu pengetahuantetapi merangkumi cabang-cabang ilmu pengetahuan

  125 Al-Quran, Surah Luqman 31:12-13 yang bermaksud: Dansesungguhnya kami telah memberi Luqman, hikmatkebijaksanaan, (serta Kami perintahkan kepadanya): Bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmat kepada mu)Dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalahterpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidakbersyukur (maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, keranasesungguhnya Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji. Dan ingatlahtatkala Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberinasihat kepadanya Wahai anak kesayangan ku, janganlahengkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain,sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yangbesar.

  126 Al-Quran, Surah al-Taubah 9: 122.

 • 51

  www.karyanet.com.my Perkembangan Pendidikan PadaZaman Rasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  yang lain terutamanya yang bersangkutan dengankeperibadian dan kemasyarakatan itu sendiri. Secaratidak langsung ia mampu merubah nilai yang negatifkepada nilai yang positif seperti peralihan nilai yangberlaku setelah Nabi Muhammad s.a.w diutuskansebagai rasul.

  AL-SUNNAH SEBAGAI SUMBERKEDUA PENDIDIKANAl-Sunnah127 pula merupakan sumber kedua selepasal-Quran di dalam asas pendidikan Islam. Iamempunyai pengertian yang luas menurutpandangan ahli hadis. Mereka mengistilahkan al-Sunnah sebagai ucapan, perbuatan, pengakuan,akhlak dan sifat-sifat yang terdapat pada diriRasulullah s.a.w sebelum dan selepas bagindadiutuskan menjadi rasul.

  Hadis berperanan mendidik masyarakat Islamdengan menjadikan Rasulullah s.a.w sebagai role

  127 Sunnah dari segi bahasa bermaksud jalan, dahi dan duatepi dahi, kebiasaan. Lihat Ibn Manzur. Lisan al-Arab,Muassasah al-Masriyyah al-Amnah, hlm. 89. Bagaimanapun,pandangan ulama hadis dan usul fekah agak berbeza.Menurut ulama fekah, sunnah ialah setiap yang lahir daripadaNabi Muhammad selain daripada al-Quran sama adaperkataan, perbuatan atau pengakuan yang boleh dijadikansebagai dalil bagi hukum syarak. Lihat Ibn Hamdan al-Tahir,fi Usul Fiqh, Mustafa al-Baby al-Halabi, hlm. 32. Manakalaahli hadis mengatakan, sunnah dapat diertikan sebagi setiapyang diambil daripada Rasulullah s.a.w sama ada perkataan,perbuatan, pengakuan, akhlak dan kejadian sama adasebelum atau sesudah dibangkitkan menjadi rasul. Lihatal-Zawi, Tartib al-Qamus al-Muhit, Matbaah al-Istiqamah,Beirut, hlm. 516.

 • 52

  www.karyanet.com.mySejarah Pendidikan Pada ZamanRasulullah S.A.W

  Anisah Bahyah Haji Ahmadc

  model dalam diri mereka. Oleh itu, segala yangdatang dari Rasulullah s.a.w yang berupa ucapanatau perkataan