iman kepada rasul-rasul allah ppt

Upload: eka-handayani

Post on 06-Jul-2018

309 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  1/24

  Iman Kepada

  Rasul-RasulAllahKelompok 3Anggota :

  • Arsy Pramesti Poetri (05)

  • Eka Handayani (07)

  • Miratus Soleka (!7)• "urul #ai$o #itrianti (%3)

  • Pu&i 'amaati (%)

  • *ulistia "urmaulidita (3%)

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  2/24

    ENGERTIAN NABI DAN RASUL

  • NABI : Lelaki pilihan Allah yangdiberikan wahyu untuk dirinyasahaja, tanpa disuruh menyampaikankepada orang lain.

  • Rasul : Lelaki pilihan Allah yangdiberikan wahyu untuk dirinya dandisuruh untuk menyampaikankepada orang lain.

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  3/24

  Dalil Wajib Beriman Kepada Nabi

  Dan Rasul

  •   !" # $% &' # ()* + % - / 0$%  + % 1(2% 3 4 % 56# 7'  % 3# !8# 9 / () 0  $ ) ;# 9 -  % 8# # * + % ? % @ # # * + % @ %   C % >$ * + % >(7% 0  $ ) D E #

   7"  F G H 6 * 7"  F G ' % 8  )!(#7 * + % > % 8# E 0$- J K  6

   0  1 G  9 # 1M %  '  (G)   1 G (2% * 7"  /    5)9  

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  4/24

  Sifat-Sifat Rasul• SHIDDIQ (Benar)

  • AMANAH (Dapat dipercaya)

  • AB!I"H (Menyampai#an)

  • $AH%NAH (&erdas)

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  5/24

  WAJIB MENTAATI PERINTAH RASUL

  • Rasul adalah utusan Allah. leh itumentaati Rasul bererti mentaati perintahAllah. Begitu sebaliknya.

  Setiap mukmin wajib mentaati perintahrasul dan meninggalkan larangannya.• rang yang tidak mentaati perintah rasul

  bererti dia tidak beriman kepada rasul.

  rang tidak beriman kepada rasul berertidia tidak beriman kepada Allah. Tidakberiman kepada Allah balasannya akanmasuk ke dalam neraka.

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  6/24

  &IRI-&IRI %RAN" 'AN" BRIMANDN"AN AARAN RAS*!

  U. Vakin bahwa ajaran Rasul adalahbenar.

  W. Xentaati semua perintah Rasul Ymeninggalkan segala larangannya.

  Z. Xen[ontohi akhlak, peribadi Rasul.

  \. Xenjadi ajaran Rasul sebagairujukan utama.]. Sentiasa memuliakan Rasul.

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  7/24

  TUGAS-TUGAS RASUL

  a+ Menyeru manusia mentauhid#an Allah+,+ Mem,aa a.aran a/ama y/ ,enar 0

  diredai Allah 1 iaitu Islam+c+ Mem,eri petun.u# 0 rahmat #pd 2ran/

  ,eriman+d+ Menyampai#an ahyu Allah #pd manusia+e+ Menyampai#an ,erita /em,ira 0 amaran+f+ Men.elas#an per#ara yan/ men.adi

  perselisihan manusia+/+ Mem,eri tun.u# a.ar 0 c2nt2h a#hla#

  terpu.i+

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  8/24

  25 NAMA RASUL

  U. Adam.  W. Idris. Z. Nuh.  \. ^ud. ]. Salleh. _. Ibrahim.  `. Lut.  .

  Ismail. . Ishak. Uc. Vaakob.  UU. Vusu .UW. Ayub.  UZ. ulkifi. U\. Syuib.U]. Xusa. U_. ^arun.  U`. aud.

  U. Sulaiman.  U. Ilyas.  Wc. Ilyasak.WU. Vunus. WW. akaria.  WZ. Vahya.W\. Isa.  W]. Xuhammad saw.

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  9/24

  RAS*! *!*! A3MI

  4en/ertian 5  Rasul-rasul yan/tin//i tahap #eta,ahan6#ece#alan dan #esa,arannya

  serta ,anya# men/hadapi u.ian 6tentan/an dan penderitaan#eti#a menyeru manusia #epada

  a/ama Allah st+

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  10/24

  • NABI M*HAMMAD SA7

  • NABI N*H A+S

  NABI IBRAHIM A+S• NABI M*SA A+S

  • NABI ISA A+S

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  11/24

  • NABIM*HAMMADSA7 5

  Menerimatentan/andaripada #a8r

  Quraisy dan#eluar/asendirisehin//a

  sampai #e

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  12/24

  • NABI N*H A+S 5

  Xenerimatentangan hebat

  daripada kaumnyatermasuk anak danisterinya. Allahtenggelamkan

  penentangnyadengan banjir besar.

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  13/24

  • NABI IBRAHIMA+S 5

  itentang olehkaum danayahnya.Baginda dibakar

  hiduphidup olehRaja Namrudtetapi

  terselamat.

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  14/24

  • NABI M*SA A+S5

  Xenerimatentangandaripadakaumnya dan

  Raja iraun.Bagindaterselamat

  daripada buruan

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  15/24

  • NABI ISA A+S 5

  Xenerimatentangan hebat

  daripada kaum BaniIsrail. Bagindadiburu untukdibunuh tetapiterselamat. AllahST mengangkatbaginda ke langit.

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  16/24

  SI$A-SI$A RAS*!

  SIFAT-SIFAT RASUL

  SIFAT WAJIB SIFAT MUSTAHIL SIFAT HARUS

  Siddiq (benar)manah (jujur)abligh (menam!ai"an)a#anah (bija"$ana)

  %i&bun (!emb'h'ng)%hiana# (!eah amanah)%i#man (menembuni)Baladah (b'd'h)

  HARUS bagi Ra$ul ber$iSe!er#i manu$ia bia$a $!#

  Ma"an+ minum+ $a"i# dll,TIA% AA $ia#-$ia#B'leh menja#uh"an mar#%era$ulanna $!# gila+ $a%u$#a dan mela"u"an

  Ma"$ia#,

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  17/24

  &IRI-&IRI K4IM4INANRAS*!

  BerimananBer#aq.aAmanah

  anTanggung

   ja.abAl-/uran 0Hadi#h

  Ruju"anu#ama U#ama"anI$lamr!diri

  Bija"$ana

  AmalMa"ru1ahiMung"ar

  Sabaran

  Tabah

  Berda".ahgnHi"mah

  Taa# "!dAllah

  Bera"hla"Mulia

  2IRI-2IRI%34IM4I1A1RASUL

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  18/24

  KSAN BRIMAN K4ADARAS*!

  %3SA1 B3RIMA1 %34AA RASUL

  %34AA

  IRI

  %34AA

  %3LUAR5A

  %34AA

  MAS6ARA%AT

  %34AA

  135ARA

  A"an $ui aqidah,6a"in "!d AllahBera"hla" mulia,Taa# "!d Allaha!a# hidaah2in#a ilmuBeramanah

  %ua# beribadahBua# "ebai"an

  %u"uh "eluarga,Ber"a$ih $aangH'rma# mengh'rma#iT'l'ng men'l'ngAmal ara I$lama!a# "eredaan

  %eluarga bahagia

  Hidu! aman,Tiada "emung"aranMa$ara"a# bahagia%egia#an beraedahMa$jid berung$iAmar ma"ru

  1ahi mung"ar

  1egara aman

  1egara majua!a# rahma#Ra"a# ber!adTiada "ejaha#aI$lam #er#ega"

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  19/24

  AKIBA MN%!AK S*NNAHRAS*!

  A%IBAT M317LA% SU11AH RASUL

  %34AA IRI MAS6ARA%AT 0 135ARA

  Ba#al Aqidah,Ma$u" nera"a jahanam,Amal "ebaji"an jadi $ia-$ia,

  %ehidu!an #ida" #en#eram,Mudah mela"u"an ma"$ia#,Tiada da!a# hidaah,a!a# '$a be$ar,

  Ma"$ia# berlelua$a,Bana" "e$-"e$ jenaah,%e&aliman berla"u,

  Ma$ara"a# 8 negara mundur,%huraa# menjadi amalan,imur"ai Allah,1egara #ida" aman,

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  20/24

  RAS*! BRSI$AMAKS*M• MAKS*M BRMAKS*D 5

  Rasul-rasul terpeliharadaripada mela#u#an d2sasama ada d2sa #ecil ataud2sa ,esar+

  • Se#iranya Rasul tida#,ersifat ma#sum6 iaitumela#u#an d2sa sepertimanusia lain atau mere#amela#u#an per#ara yan/

  ,2leh men.atuh#anmarta,atnya sudah pasti2ran/ ramai tida# percayaden/an a.arannya+

  • SBAB RAS*! 4R!*BRSI$A MAKS*M 5

  9+ *ntu# men.amin#ei,aaannya se,a/ai

  manusia pilihan Allah+:+ Rasul men.adi c2nt2h

  teladan ter,ai# #epadamanusia dari se/i a#hla#6perca#apan dantin/#ahla#u+

  ;+ Rasul diutus#an den/antan//un/.aa, yan/san/at ,esar dan muliauntu# menyampai#ana.aran dan hu#um-hu#um

  Allah S7+

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  21/24

  M*KI3A BRMAKS*D 5 4er#ara luar ,iasa yan/ menyalahiadat6 di#urnia#an 2leh Allah S7 #epada Na,i dan Rasuldan tida# ,2leh ditandin/i 2leh manusia+

  M*KI3A RAS*!

  MA&AMM*KI3A

  M*KI3A HISSIM*KI3AMAKNA7I

  Xukjiat yang dapat dilihat dandirasai oleh pan[aindera, sepertimukjiat Nabi Ibrahim As tidak

  hangus di bakar.

  Xukjiat yang tidak dapat dilihatdan dirasai oleh pan[aindera,tetapi memerlukan kiran yang

  tajam seperti Aluran

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  22/24

  4RKARA !*AR BIASA 'AN"!AIN DARI M*KI3A

  • KRAMA 5

  4er#ara luar ,iasa yan/di#urnia#an Allah S7#epada ali Allah atau2ran/ s2leh #erana taat

  dan te#unnyamela#sana#an perintahAllah dan men.auhiper#ara mun/#ar+&2nt2hnya 5 Saidina %marAl-Khatta, #eti#a

  ,er#hut,ah ditun.u##an#eadaan tentera Islamsedan/ di#epun/ 2lehtentera musuh6 lantas,eliau ,er#ata *NAH 5

  4ert2l2n/an Allah S7#epada 2ran/ yan/ tida# .elas #eadaannya samaada ,ai# atau .ahat+

  • IRHAS 5

  anda permulaan #erasulanseperti aan melindun/i

  Rasulullah SA7 daripadacahaya panas se,elumdilanti# men.adi rasul+

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  23/24

  4RKARA !*AR BIASA S!AINDARI M*KI3A

  • SIHIR 5

  4er#ara luar ,iasa dila#u#an den/an cara

  mempela.ari se,a, musa,a,nya sepertimen//una#an tan/#al6 .ampi dan lainnya+ Ia,2leh ditandin/i dan di#alah#an 2leh 2ran/yan/ men/etahui cara-cara men/alah#annya+

  ISIDRA 5Se,a/ai pend2r2n/ #epada 2ran/-2ran/ yan/fasi? supaya ,ertam,ah la/i #efasi?annya+

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  24/24

  T ERIMA KASIH