iman kepada rasul-rasul allah ppt

Download Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

Post on 06-Jul-2018

242 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  1/24

  Iman Kepada

  Rasul-Rasul Allah Kelompok 3Anggota :

  • Arsy Pramesti Poetri (05)

  • Eka Handayani (07)

  •  Miratus Soleka (!7) • "urul #ai$o #itrianti (%3)

  • Pu&i 'amaati (%)

  • *ulistia "urmaulidita (3%)

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  2/24

    ENGERTIAN NABI DAN RASUL

  • NABI : Lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sahaja, tanpa disuruh menyampaikan kepada orang lain.

  • Rasul : Lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan disuruh untuk menyampaikan kepada orang lain.

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  3/24

  Dalil Wajib Beriman Kepada Nabi

  Dan Rasul

  •   !" # $% &' # ()* + % - / 0$%  + % 1(2% 3 4 % 56# 7'  % 3# !8# 9 / () 0  $ )  ;# 9 -  % 8# # * + % ? % @ # # * + % @ %   C % >$ * + % >(7% 0  $ ) D E #

   7"  F G H 6   * 7"  F G ' % 8  )!(#7 * + % > % 8# E 0$- J K  6

    0  1 G  9 # 1M %  '  (G)   1 G (2% * 7"  /    5)9  

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  4/24

  Sifat-Sifat Rasul • SHIDDIQ (Benar)

  • AMANAH (Dapat dipercaya)

  • AB!I"H (Menyampai#an)

  • $AH%NAH (&erdas)

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  5/24

  WAJIB MENTAATI PERINTAH RASUL

  • Rasul adalah utusan Allah. leh itu mentaati Rasul bererti mentaati perintah Allah. Begitu sebaliknya.

  Setiap mukmin wajib mentaati perintahrasul dan meninggalkan larangannya. • rang yang tidak mentaati perintah rasul

  bererti dia tidak beriman kepada rasul.

  rang tidak beriman kepada rasul berertidia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah balasannya akan masuk ke dalam neraka.

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  6/24

  &IRI-&IRI %RAN" 'AN" BRIMAN DN"AN AARAN RAS*!

  U. Vakin bahwa ajaran Rasul adalah benar.

  W. Xentaati semua perintah Rasul Y meninggalkan segala larangannya.

  Z. Xen[ontohi akhlak, peribadi Rasul.

  \. Xenjadi ajaran Rasul sebagairujukan utama. ]. Sentiasa memuliakan Rasul.

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  7/24

  TUGAS-TUGAS RASUL

  a+ Menyeru manusia mentauhid#an Allah+ ,+ Mem,aa a.aran a/ama y/ ,enar 0

  diredai Allah 1 iaitu Islam+ c+ Mem,eri petun.u# 0 rahmat #pd 2ran/

  ,eriman+ d+ Menyampai#an ahyu Allah #pd manusia+ e+ Menyampai#an ,erita /em,ira 0 amaran+ f+ Men.elas#an per#ara yan/ men.adi

  perselisihan manusia+ /+ Mem,eri tun.u# a.ar 0 c2nt2h a#hla#

  terpu.i+

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  8/24

  25 NAMA RASUL

  U. Adam.  W. Idris. Z. Nuh.  \. ^ud.  ]. Salleh. _. Ibrahim.  `. Lut.  .

  Ismail.  . Ishak. Uc. Vaakob.  UU. Vusu . UW. Ayub.  UZ. ulkifi. U\. Syuib. U]. Xusa. U_. ^arun.  U`. aud.

  U. Sulaiman.  U. Ilyas.  Wc. Ilyasak. WU. Vunus. WW. akaria.  WZ. Vahya. W\. Isa.  W]. Xuhammad saw.

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  9/24

  RAS*! *!*! A3MI

  4en/ertian 5  Rasul-rasul yan/ tin//i tahap #eta,ahan6 #ece#alan dan #esa,arannya

  serta ,anya# men/hadapi u.ian 6 tentan/an dan penderitaan #eti#a menyeru manusia #epada

  a/ama Allah st+

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  10/24

  • NABI M*HAMMAD SA7

  • NABI N*H A+S

  NABI IBRAHIM A+S • NABI M*SA A+S

  • NABI ISA A+S

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  11/24

  • NABI M*HAMMAD SA7 5

  Menerima tentan/an daripada #a8r

  Quraisy dan#eluar/a sendiri sehin//a

  sampai #e

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  12/24

  • NABI N*H A+S 5

  Xenerima tentangan hebat

  daripada kaumnyatermasuk anak dan isterinya. Allah tenggelamkan

  penentangnyadengan banjir besar.

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  13/24

  • NABI IBRAHIM A+S 5

  itentang oleh kaum dan ayahnya. Baginda dibakar

  hiduphidup olehRaja Namrud tetapi

  terselamat.

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  14/24

  • NABI M*SA A+S 5

  Xenerima tentangan daripada kaumnya dan

  Raja iraun.Baginda terselamat

  daripada buruan

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  15/24

  • NABI ISA A+S 5

  Xenerima tentangan hebat

  daripada kaum BaniIsrail. Baginda diburu untuk dibunuh tetapi terselamat. Allah ST mengangkat baginda ke langit.

  RAS*! *!*! A3MI

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  16/24

  SI$A-SI$A RAS*!

  SIFAT-SIFAT RASUL

  SIFAT WAJIB SIFAT MUSTAHIL SIFAT HARUS

  Siddiq (benar) manah (jujur) abligh (menam!ai"an) a#anah (bija"$ana)

  %i&bun (!emb'h'ng) %hiana# (!eah amanah) %i#man (menembuni) Baladah (b'd'h)

  HARUS bagi Ra$ul ber$i Se!er#i manu$ia bia$a $!#

  Ma"an+ minum+ $a"i# dll, TIA% AA $ia#-$ia# B'leh menja#uh"an mar# %era$ulanna $!# gila+ $a %u$#a dan mela"u"an

  Ma"$ia#,

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  17/24

  &IRI-&IRI K4IM4INAN RAS*!

  Beriman an Ber#aq.aAmanah

  an Tanggung

   ja.abAl-/uran 0 Hadi#h

  Ruju"anu#ama U#ama"an I$lam r!d iri

  Bija"$ana

  Amal Ma"ru 1ahi Mung"ar

  Sabar an

  Tabah

  Berda".ah gn Hi"mah

  Taa# "!d Allah

  Bera"hla" Mulia

  2IRI-2IRI %34IM4I1A1 RASUL

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  18/24

  KSAN BRIMAN K4ADA RAS*!

  %3SA1 B3RIMA1 %34AA RASUL

  %34AA

  IRI

  %34AA

  %3LUAR5A

  %34AA

  MAS6ARA%AT

  %34AA

  135ARA

  A"an $ui aqidah, 6a"in "!d Allah Bera"hla" mulia, Taa# "!d Allah a!a# hidaah 2in#a ilmu Beramanah

  %ua# beribadahBua# "ebai"an

  %u"uh "eluarga, Ber"a$ih $aang H'rma# mengh'rma#i T'l'ng men'l'ng Amal ara I$lam a!a# "eredaan

  %eluarga bahagia

  Hidu! aman, Tiada "emung"aran Ma$ara"a# bahagia %egia#an beraedah Ma$jid berung$i Amar ma"ru

  1ahi mung"ar

  1egara aman

  1egara maju a!a# rahma# Ra"a# ber!ad Tiada "ejaha#a I$lam #er#ega"

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  19/24

  AKIBA MN%!AK S*NNAH RAS*!

  A%IBAT M317LA% SU11AH RASUL

  %34AA IRI MAS6ARA%AT 0 135ARA

  Ba#al Aqidah, Ma$u" nera"a jahanam, Amal "ebaji"an jadi $ia-$ia,

  %ehidu!an #ida" #en#eram, Mudah mela"u"an ma"$ia#, Tiada da!a# hidaah, a!a# '$a be$ar,

  Ma"$ia# berlelua$a, Bana" "e$-"e$ jenaah, %e&aliman berla"u,

  Ma$ara"a# 8 negara mundur, %huraa# menjadi amalan, imur"ai Allah, 1egara #ida" aman,

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  20/24

  RAS*! BRSI$A MAKS*M • MAKS*M BRMAKS*D 5

  Rasul-rasul terpelihara daripada mela#u#an d2sa sama ada d2sa #ecil atau d2sa ,esar+

  • Se#iranya Rasul tida# ,ersifat ma#sum6 iaitu mela#u#an d2sa seperti manusia lain atau mere#a mela#u#an per#ara yan/

  ,2leh men.atuh#an marta,atnya sudah pasti 2ran/ ramai tida# percaya den/an a.arannya+

  • SBAB RAS*! 4R!* BRSI$A MAKS*M 5

  9+ *ntu# men.amin #ei,aaannya se,a/ai

  manusia pilihan Allah+ :+ Rasul men.adi c2nt2h

  teladan ter,ai# #epada manusia dari se/i a#hla#6 perca#apan dan tin/#ahla#u+

  ;+ Rasul diutus#an den/an tan//un/.aa, yan/ san/at ,esar dan mulia untu# menyampai#an a.aran dan hu#um-hu#um

  Allah S7+

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  21/24

  M*KI3A BRMAKS*D 5 4er#ara luar ,iasa yan/ menyalahi adat6 di#urnia#an 2leh Allah S7 #epada Na,i dan Rasul dan tida# ,2leh ditandin/i 2leh manusia+

  M*KI3A RAS*!

  MA&AM M*KI3A

  M*KI3A HISSI M*KI3A MAKNA7I

  Xukjiat yang dapat dilihat dan dirasai oleh pan[aindera, seperti mukjiat Nabi Ibrahim As tidak

  hangus di bakar.

  Xukjiat yang tidak dapat dilihatdan dirasai oleh pan[aindera, tetapi memerlukan kiran yang

  tajam seperti Aluran

 • 8/17/2019 Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Ppt

  22/24

  4RKARA !*AR BIASA 'AN" !AIN DARI M*KI3A

  • KRAMA 5

  4er#ara luar ,iasa yan/ di#urnia#an Allah S7 #epada ali Allah atau 2ran/ s2leh #erana taat

  dan te#unnya mela#sana#an perintah Allah dan men.auhi per#ara mun/#ar+ &2nt2hnya 5 Saidina %mar Al-Khatta, #eti#a

  ,er#hut,ah ditun.u##an #eadaan tentera Islam sedan/ di#epun/ 2leh tentera musuh6 lantas ,eliau ,er#ata *NAH