wahai rasul-rasul! makanlah daripada yang baik-baik yang

96

Upload: others

Post on 23-Oct-2021

35 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang
Page 2: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik (lagi halal) dan kerjakanlah amalan salih, sesungguhnya

Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (51)

Dan sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu. Dan Akulah Tuhan kamu maka bertaqwalah

kepadaKu. (52)

Surah Al-Mu‘minûnTerjemahan Ayat 51 dan 52

Unit Tafsir Pusat Da'wah Islamiah

Page 3: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang
Page 4: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Alu-Aluan

Kata Alu - Aluan

Aturcara Ahli-Ahli Lembaga Pengelola Politeknik Brunei

Ahli-Ahli Senat Jawatankuasa Tertinggi Konvokesyen

Senarai Penerima-Penerima Diploma Penerima-Penerima Anugerah

Ucapan Terima Kasih Jawatankuasa Tertinggi Konvokesyen

Ahli Jawatankuasa Kerja Konvokesyen

Ahli Jawatankuasa Kerja Majlis Khatam Al-Quran Konvokesyen Penaja-Penaja

Penghargaan dan Terima Kasih

Emergency Plan

IsiKandungan

01

0304

09

13

14

44

53

68

70

83

88

89

90

Page 5: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Alu-Aluan

Majlis Konvokesyen Politeknik Brunei diadakan buat kali kelima dan sekali lagi kita dapat meraikan pelajar-pelajar yang telah dilatih dan dididik menerima diploma mereka di Majlis Konvokesyen ini. Dalam Majlis Konvokesyen ke-5 ini, kita akan menyaksikan seramai 689 graduan menerima diploma mereka dalam pelbagai program latihan. Pada kesempatan ini, saya bagi pihak Politeknik Brunei dengan tulus ikhlas mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan yang akan menerima diploma mereka dalam majlis yang bersejarah ini. Syabas turut diucapkan kepada para ibu bapa dan penjaga serta tenaga-tenaga pengajar atas segala sokongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada anak-anak dan anak didik mereka sehingga mencapai kejayaan tersebut.

Politeknik Brunei akan terus berusaha untuk membekalkan para pelajarnya dengan pendidikan dan latihan yang holistik, relevan dan berkualiti untuk menyumbang ke arah perkembangan dan pembangunan sosioekonomi negara ke arah mencapai matlamat Wawasan 2035.

KATA1

PENGERUSI JAWATANKUASATERTINGGI

Yang Mulia

Awang Denis Ho Mun TaiPengarah Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan

Page 6: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Sejak Politeknik Brunei menerima pengiktirafan International Organization for Standardization ISO 9001:2015 pada bulan November 2017 bagi pengurusan pentadbiran dan pengendalian program-program diploma tahap 5 yang ditawarkan, usaha gigih yang berterusan masih dilaksanakan oleh semua pihak berkenaan untuk memantapkan pengurusan tersebut dari segi pemantauan kualiti dan penambahbaikan. Usaha ini bertujuan untuk memastikan kualiti sistem yang sedia ada akan mencapai kejayaan jangka panjang yang mampan dalam menyokong pelan strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022 dan Wawasan Brunei 2035 ke arah pendidikan yang berkualiti.

Politeknik Brunei akan terus mengambil tindakan strategik untuk melahirkan graduan demi perkembangan negara dengan melengkapkan para pelajarnya dengan nilai-nilai teras berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja serta asas kemahiran hidup seperti asas kemahiran keusahawanan, celik teknologi maklumat & komunikasi (ICT), inovatif, interpersonal, komunikasi yang berkesan, kerja berpasukan dan menyelesaikan masalah sepertimana keperluan Revolusi Industri Keempat (IR 4.0). Pihak Politeknik Brunei sangat berharap para graduan yang menerima penganugerahan diploma mereka pada hari ini akan dapat membuktikan bahawa pendidikan dan kemahiran yang telah diperolehi akan mampu menjadikan mereka sebagai sumber tenaga manusia yang berguna, berinovatif dan menepati kehendak semasa.

Akhir kata, saya sukacita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua Ahli Jawatankuasa Tertinggi dan Ahli Jawatankuasa Kerja serta sesiapa sahaja yang terlibat dalam sama-sama menjayakan Majlis Konvokesyen Politkenik Brunei ke-5 ini.

Terima kasih.

2

Page 7: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

3

Aturcara MAJLIS KONVOKESYEN POLITEKNIK BRUNEIYANG KE-5 2019

Ketibaan Para Jemputan

Ketibaan Para Jemputan Khas

Perarakan graduan masuk ke Dewan

Perarakan besar masuk ke Dewan - Tenaga Akademik - Pegawai-pegawai Utama Politeknik Brunei - Ahli-Ahli Senat - Ahli-Ahli Lembaga Pengelola Politeknik Brunei

Ketibaan Tetamu KehormatYang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd SallehPemangku Menteri Pendidikan

Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran

Ucapan Alu-Aluan Pengerusi MajlisYang Mulia Awang Denis Ho Mun TaiPengarah Politeknik Brunei

Ucapan Tetamu KehormatYang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd SallehPemangku Menteri Pendidikan

Penganugerahan Sijil-Sijil Diploma Tahap 5 dan Diploma Tahap 4

Persembahan Tausyeh

Penganugerahan Pelajar Terbaik

Bacaan Doa Kesyukuran

Bersurai

8:008:30

9:00

Page 8: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Pengerusi Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah bintiHaji Mohd. SallehTimbalan Menteri PendidikanKementerian Pendidikan

AHLI - AHLILEMBAGA PENGELOLA

POLITEKNIK BRUNEI

Timbalan Pengerusi

Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo binSokiaw Timbalan Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) danPerindustrian Kementerian Tenaga (Tenaga danTenaga Manusia) dan Perindustrian

4

Page 9: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

PENGERUSI Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti HajiMohd. Salleh

Timbalan Menteri

AHLI - AHLILEMBAGA PENGELOLA POLITEKNIK BRUNEI

TIMBALANPENGERUSI Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Matsatejo binSokiaw

AHLI - AHLILEMBAGA PENGELOLA

POLITEKNIK BRUNEI

AHLI

Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad

Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)

Kementerian Pendidikan

AHLI

Yang Mulia Dayang Norliah binti Haji KulaSetiausaha Tetap (Dasar dan Fiskal)

Kementerian Kewangan

AHLI

Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad

Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)

Kementerian Pendidikan

AHLI

Yang Mulia Dayang Norliah binti Haji KulaSetiausaha Tetap (Dasar dan Fiskal)

Kementerian Kewangan

PENGERUSI Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti HajiMohd. Salleh

Timbalan Menteri

AHLI - AHLILEMBAGA PENGELOLA POLITEKNIK BRUNEI

TIMBALANPENGERUSI Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Matsatejo binSokiaw

AHLI Yang Mulia

Dayang Norliah binti Haji KulaSetiausaha Tetap (Dasar dan Fiskal)

Kementerian Kewangan dan Ekonomi

AHLI Yang Mulia

Dato Seri Setia Awang Haji Abd Aziz bin Orang Kaya

Maharaja Lela Haji YussofSetiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Ugama

AHLI Yang Mulia

Pengiran Haji Kamarudzaman binPengiran Haji Mohd Ishak

Setiausaha TetapKementerian Sumber - Sumber

Utama dan Pelancongan

AHLI Yang Mulia

Awang Haji Abdul Manap bin Othman

Setiausaha TetapKementerian Kesihatan

5

AHLI - AHLILEMBAGA PENGELOLA

POLITEKNIK BRUNEI

Page 10: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

PENGERUSI Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti HajiMohd. Salleh

Timbalan Menteri

AHLI - AHLILEMBAGA PENGELOLA POLITEKNIK BRUNEI

TIMBALANPENGERUSI Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Matsatejo binSokiaw

AHLI Yang Mulia

Awang Haji Amer Hishamuddin bin POKAP DSS Haji Zakaria

Setiausaha Tetap (Teknikal dan Profesional)

Kementerian Pembangunan

AHLI Yang Berhormat

Dayang Siti Rozaimeriyanty binti Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman

PresidenPertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek

(PUJA)

AHLI Yang Mulia

Dr. Haji Azman bin AhmadSetiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)

Kementerian Pendidikan

AHLI

Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Yahya

Setiausaha Tetap (Tenaga dan Tenaga Manusia)

Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian

AHLI - AHLILEMBAGA PENGELOLA

POLITEKNIK BRUNEI

6

Page 11: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

PENGERUSI Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti HajiMohd. Salleh

Timbalan Menteri

AHLI - AHLILEMBAGA PENGELOLA POLITEKNIK BRUNEI

TIMBALANPENGERUSI Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Matsatejo binSokiaw

AHLI Yang Mulia

Dr. Ceri M PowellPengarah Urusan

Syarikat Minyak Shell BruneiSendirian Berhad

(BSP Co. Sdn. Bhd)

AHLI Yang Mulia

Pengiran Aki Ismasufian bin Pengiran Haji Ibrahim

Ketua Pegawai EksekutifBank Standard Chartered

selaku Pengerusi Persatuan Bank-Bank Brunei Darussalam

AHLI Yang Mulia

Lieutenant Colonel (U) Schufin bin Haji Brahim

PengerusiInstitution of Engineering and

Technology (IET) Brunei Darussalam

AHLI

Yang Mulia Awang Denis Ho Mun Tai

Pengarah Politeknik BruneiKementerian Pendidikan

AHLI - AHLILEMBAGA PENGELOLA

POLITEKNIK BRUNEI

7

Page 12: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

PENGERUSI Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti HajiMohd. Salleh

Timbalan Menteri

AHLI - AHLILEMBAGA PENGELOLA POLITEKNIK BRUNEI

TIMBALANPENGERUSI

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Matsatejo binSokiaw

SETIAUSAHA LEMBAGA Yang Mulia

Dayang Hajah Hanipah binti HajiApong

Pendaftar Politeknik BruneiKementerian Pendidikan

AHLI - AHLILEMBAGA PENGELOLA

POLITEKNIK BRUNEI

8

Page 13: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

PENGERUSI Yang Mulia Awang Denis Ho Mun Tai

PengarahPoliteknik BruneiKementerian Pendidikan

TIMBALAN PENGERUSI Yang Mulia Awang Alias bin Haji Abu BakarPenolong Pengarah Politeknik BruneiKementerian Pendidikan

SETIAUSAHA Yang Mulia Dayang Hajah Hanipah binti Haji ApongPendaftar Politeknik BruneiKementerian Pendidikan

AHLI - AHLI SENAT

9

Page 14: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

AHLI Yang Mulia Dr. Awang Tang Shi SiongPemangku Ketua Sekolah Sains dan Kejuruteraan / Ketua Jabatan Jaminan KualitiPoliteknik BruneiKementerian Pendidikan

AHLI Yang Mulia Awang Ian John WallKetua Sekolah PerdaganganPoliteknik BruneiKementerian Pendidikan

AHLI - AHLI SENAT

AHLI

Yang Mulia Dr. Dayang Rahmawati binti Haji BolhassanKetua Jabatan Pengajian AmPoliteknik BruneiKementerian Pendidikan

10

Page 15: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

AHLI

Yang Mulia Dayang Armah Binti Haji TengahKetua Sekolah Sains KesihatanPoliteknik BruneiKementerian Pendidikan

AHLI Yang Mulia Awang Muhammad Alinorde Bin Muhammad DeliKetua Jabatan Perkhidmatan IndustriPoliteknik BruneiKementerian Pendidikan

AHLI - AHLI SENAT

11

AHLI Yang Mulia Awang Mohammad Hamdani Bin MustapaPemangku Ketua Sekolah Teknologi Maklumat dan KomunikasiPoliteknik BruneiKementerian Pendidikan

Page 16: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

12

AHLI - AHLI SENAT

AHLI

Yang Mulia Pengiran Muhammad Noor ShahBin Pengiran Haji Muhammad Ketua Pusat Perkembangan dan Inovasi PelajarPoliteknik Brunei Kementerian Pendidikan

AHLI

Yang Mulia Pengiran Haji Md Sufri Bin Pengiran AliKetua Jabatan Program Akademik Politeknik BruneiKementerian Pendidikan

AHLI Yang Mulia Awang Abdul Nafri Bin Haji HussinKetua Jabatan Hal Ehwal PelajarPoliteknik BruneiKementerian Pendidikan

Page 17: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

JAWATANKUASA TERTINGGI

Awang Mohammad Hamdani bin MustapaAwang Ian John WallAwang Alias bin Haji Abu BakarAwang Denis Ho Mun TaiDayang Hajah Hanipah binti Haji ApongDayang Armah binti TengahDr. Dayang Rahmawati binti Haji Bolhassan

Awang Haji Ehwan bin Haji Juned Awang Abdul Nafri bin Haji Hussin Dr. Awang Haji Md. Fandy bin Haji Osman Awang Rahman Ahmad bin Haji Ismail Awang Haji Mohammad Muliadi bin Haji Abdul Hamid Awang Yusma Bahrin bin Dato Paduka Haji Md Yusof Pengiran Haji Md Sufri bin Pengiran Ali Awang Haji Zul Fakhari bin Awang Muksin Awang Haji Mohammad Alisanusi bin Haji Salim Awang Haji Muhammad Jaafar bin Haji Johari Awang Abdul Muiz Bin Ahmad Hussin

Dr. Awang Tang Shi Siong Pengiran Muhammad Noor Shah bin Pengiran Haji Muhammad Dayang Laila binti Johari Awang Haji Mohammad Zuffry bin Haji Abdul Hamid Awang Haji Ibrahim bin Haji Mohammad Hashim Dayang Ammal Ashyqin binti Haji Zaini Awang Haji Mohammad Reizal bin Mohammad Ali

Duduk (Kiri ke Kanan):

Berdiri Baris Ketiga (Kiri ke Kanan):

(Tiada dalam gambar):

Dayang Asnah binti Haji Yusop @ Yusof Dayang Rozita binti Haji Tamin Dayang Nurul Fattin Farhanah binti Haji Abdullah Dayang Kastini binti Haji Hashim Dayang Hajah Azlinah binti Haji Matsarudin Dayang Norgayah binti Haji Abdul Wahab Dayang Hajah Azizan binti Dato Paduka Haji Othman

Berdiri Baris Kedua (Kiri ke Kanan):

13

Page 18: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SenaraiPenerima-Penerima Diploma Pengambilan Ke Enam

Sekolah Perdagangan

Sekolah Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Sekolah Sains dan Kejuruteraan

Sekolah Sains Kesihatan

14

Page 19: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Lulus dengan CemerlangPass with Distinction

01 DYG NORIZATUL AQILAH BINTI SAMRA

02 DYG NUR SITI FAAIQAH BINTI HAJI NARUDDIN

SEKOLAH PERDAGANGANSchool of Business

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalam Perakaunan Perniagaan dan KewanganLevel 5 Diploma in Business Accounting and Finance

Lulus dengan MeritPass with Merit

03 AWG ABDUL ADIB IKHWAN BIN HAJI ABDUR

AJAK

04 AWG ISMAIL HAZIM BIN HAJI ARMI NOOR

05 AWG MOHAMMAD ALIM BIN HJ EDIN

06 AWG MOHAMMAD ARIFUDIN ASYRAF BIN

MOHD. ARIFIN

07 AWG MOHAMMAD ASUWANNI BIN

MOHAMMAD JULANI

08 AWG MOHAMMAD JASNEE BIN AZMEE

09 AWG MOHAMMAD JUZAILI IFWAT BIN

NAJIRAHMAT

10 AWG MOHAMMAD NABIL KHAN BIN LAMBRI

11 AWG MOHAMMAD RAFFI BIN HAJI ASNAN

12 AWG MUHAMAD ASRI NAZMI BIN ALI

13 AWG MUHAMMAD ADIB RIFA'IE BIN ADRI

14 AWG MUHAMMAD AFIF BIN FEISAL

15 AWG MUHAMMAD HAFIZ SALIHIN BIN HAJI

SHAHRI

16 AWG MUHAMMAD HISYAMUDDIN BIN SAMRA

17 AK MUHAMMAD ISHAMUDDIN BIN

PENGIRAN ZAINAL ABIDIN

18 AK MUHAMMAD OSMAN@AWANGKU

ABDURRAHMAN BIN PG HJ MD. ALI

19 AWG MUHAMMAD WA'IE BIN HAJI ABDUL

RASHID

20 AK MUHTADEE NUR MUHAYAT BIN

PENGIRAN SULAIMAN

21 AWG VINOD VELOO

22 DYG HAJAH NURAQILAH BINTI HAJI ABD

RAHMAN

23 DYG NAJLA' FARHANIE BINTI ABDUL HALIM

24 DYG NAZATUL NABILAH BINTI AMINUDDIN

15

Page 20: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH PERDAGANGANSchool of Business

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalam Perakaunan Perniagaan dan KewanganLevel 5 Diploma in Business Accounting and Finance

25 DYG NAZIRAH BINTI JOHARI

26 DYG NOOR HAZIQAH BINTI HAJI BAGOL

27 DYG NORAQILAH BINTI MUHAMMAD

28 DYG NORAZARINAH BINTI RAHIM

29 DYG NORZAWANI@NAJIHAH KAMILAH BT

AWG AHMAD

30 DYG NUR AZWA NAJEERAH BINTI HAJI ALIAS

31 DYG NUR HAZIRAH BINTI M.YACOB

32 DYG NUR HAZIRAH BINTI SUHAILI

33 DYG NUR IZAZI MAS'QARINA BINTI JALUDIN

34 DYG NUR JEFIRRA BINTI HASNAL

35 DYG NUR MARZEEDAH BINTI HAJI ANUAR

36 DYG NUR SYAZWANA BINTI HAJI HARUN

37 DYG NUR YUSMIDAH BTE MD YUSOF

38 DYG NURFATIN NABILAH BINTI IDRIS

39 DYG NURNAZIRAH BINTI HAJI ISMAIL

40 DYG NURUL FATIN HANISAH BINTI AWANG

HAJI AJI

41 DYG NURUL I'ZZAHTUL AQILAH BINTI AFINDI

42 DYG NURUL NASIRAH BINTI MUHAMMAD

YUSRI FARID

43 DYG RABIATUL ADAWIYAH BTE HJ MOHD

ROSLIE KHOO

44 DYG RINA BINTI KATRIN

45 DK SETI SUZANA BINTI PENGIRAN OTHMAN

46 DYG SHAHIIRATUL ANIISAH BINTI HAJI

SHAHRURRIZAM

47 DYG SITI NUR HIDAYATUL KAMALIAH BINTI

JUDIN

48 DYG SITI NURUL JANNAH NABILAH BTE

AWG ABD RAHMAN

49 DYG SITI RAFHANAH BINTI NOR HASNUL

16

Lulus Pass

50 AWG MOHAMAD NAIRUL AZMI BIN WAHID

51 DYG AMAL NURNAFILAH BINTI AZAMAN

52 DYG NATASHA CHUNG SIEW LAN

53 DYG SITI NORESHAMIZAH BINTI ALISHAM

Page 21: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH PERDAGANGANSchool of Business

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalam Pengajian PerniagaanLevel 5 Diploma in Business Studies

Lulus dengan MeritPass with Merit

55 AWG MOHAMMAD ZULFADHLI BIN HAJI

ASBOLLAH

56 AWG MOHAMMAD ZULHILMI BIN HAJI BAKAR

57 AWG MOHD AQIL HAZIQ BIN SABHI

58 AWG MUHAMMAD HASIF FATHURRAHIM BIN

AWANG IBRAHIM

59 AWG MUHAMMAD HAZIQ ZIKRY BIN OTHMAN

60 AWG NORAZAM@ARIFFEN BIN ROSLI

61 DYG EDNY SYAZWINA BINTI KAMIS

62 DK FATIN HAFIZAH BINTI PENGIRAN MOHD.

EBNU

63 DYG FATIN SYAZWANA BINTI ARIFFIN

64 DYG KHAIRIYAH AFIQAH BINTI HJ MOHD

KARTONOH

65 DYG NOOR AQILAH BAZILAH BINTI HAJI AHMAD

66 DYG NUR AMERA NAZUHA BINTI NOOR'ASH

67 DYG NUR FARIZAH BINTI AHMAD DAUD

68 DYG NUR FATIN FA'EZAH BINTI RIFLI

69 DYG NURAINI HAFIZAH BINTI HAJI HAMZAH

70 DYG NURUL HIDAYAH BINTI AWANG MOHD

RAFFI

71 DYG NURUL SYAHDINA BINTI HAJI HASRIN

72 DYG SITI HAJAR NADIYATUT-THAIYYIBAH

BINTI HAJI MOHD YAZID

73 DYG SITI TAIYIBAH @ NORATIQAH QALBIYAH

BINTI ROSLI

74 DYG SYAZA SYAHIRA BINTI HAJI SULAIMAN

75 DYG UMI NUR IZZATI BINTI HAJI MOHD.

ZULFADZHLI ADZIMI

17

Lulus dengan CemerlangPass with Distinction

54 DYG NURLIYANA BINTI ROSLI

Lulus Pass

76 AWG MOHAMMAD SAIFULLAH BIN OTHMAN

77 AWG MUHAMMAD RIDHWAN ALDIN BIN HAJI

LADIN

78 DYG HADEER AYMAN ALI MAHMOUD

Page 22: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH PERDAGANGANSchool of Business

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Keusahawanan)Level 5 Diploma in Business Studies (Entrepreneurship)

79 AK ABDUL HAKIM BIN PENGIRAN HAMDILLAH

80 AK MUHAMAD AMAR WAFIUDDIN BIN PG.

KAMARUDDIN

81 DYG AMAL AFIQAH BINTI HAJI WAHAB

82 DYG FARHANA NAJWA BINTI ABDUL RAHMAN

83 DYG HAJAH LIYANA ZHAFIRAH BINTI HAJI KHALID

84 DYG HAJAH NORNAJIBAH KAMILAH BINTI HJ

HAMDAN

85 DYG NABILAH RABI'ATUL'ADAWIYAH BINTI HAJI

AWANG YAHYA

86 DYG NUR FATEN AQILAH BINTI KASSIM

87 DYG NUR SYAUQINA AMANINA BINTI HAJI

SUHAIDI

88 DYG SOFIA DANISYAH SALAM BINTI MUSADDAD

Lulus dengan MeritPass with Merit

LulusPass

89 AWG MOHAMMAD SYUKRI BIN OMAR

90 DYG NUR HAFFIANA BINTI OMARDANI

91 DYG SITI NORHIDAYATUL NAZIRAH RADIN

18

SEKOLAH PERDAGANGANSchool of Business

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Pengurusan SumberManusia)Level 5 Diploma in Business Studies (Human Resource Management)

Lulus dengan CemerlangPass with Distinction

92 AWG MOHAMMAD SHAMSUL BAZLI

BASHREEN BIN AWANG HAJI

MOHAMMAD SHAMSUL BAHREEN

Lulus dengan MeritPass with Merit

93 AWG ABDUL RAHMAN BIN MOHAMMAD HASBI

94 AWG KHAIRIL AIMAN BIN AHMAD

95 AWG MD TADJUL ARIFFIN BIN MD REDZUAN

SANI

96 AWG MOHAMAD NUR FARIZ BIN AWANG ALI

Page 23: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH PERDAGANGANSchool of Business

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Pengurusan SumberManusia)Level 5 Diploma in Business Studies (Human Resource Management)

19

97 AWG MOHAMMAD FADILLAH BIN ABD HAMID

98 AWG MOHAMMAD HAZIM BIN ALIMANAR

99 AWG MOHAMMAD SYAFIIQ IZZHHARUDDIN

AR-ROOWII BIN HAJI ZAILANI

100 AWG MUHAMAD NAJIB BIN ABDUL RAHIM ALI

101 AWG MUHAMMAD ABDUL AZIZ BIN MOHAMMAD

RIDZUAN

102 AK MUHAMMAD ABDUL MATEEN NAZHEEF BIN

PENGIRAN HAJI MOHAMMAD ALI NOOR

103 AK MUHAMMAD FAIZUDDIN BIN PENGIRAN

TEJUDDIN/TEJUDIN

104 AWG SATHESH SUKUMARAN

105 AWG SHAHAMIRUL NAZEEM BIN HAJI OMAR

106 DYG HAJAH SITI NUR RAFIDAH BINTI HAJI OTHMAN

107 DYG MAISARAH BINTI HAJI ISMAIL

108 DYG MAZIAH BINTI AWANG HAJI HASSAN

109 DYG MUNA ATIQAH BINTI ABDUL KADIR

110 DYG NOORADIANNA BINTI RAMLAN

111 DYG NUR E'ZZAH AZIMAH BINTI ROSLAN

112 DYG NURAMALINA SAIDAH WAJIHAH BINTI SABLI

113 DYG NURAQILAH BINTI HAJI SHAMSUL

114 DYG NURUL RAZINAH BTE MOHD ROSLAND

115 DYG NURUL SYAFIQAH BINTI ALIRAHMAN

116 DYG SITI AISHAH BINTI MOHD TEJUDIN

117 DYG SUHAZIRAH BINTI MARKINEH

118 DYG ZULFA SYAFINAZ BINTI ZULKIFLI

Lulus Pass

119 DYG AMAL 'AFINA BINTI ABD.MALIK

Page 24: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH PERDAGANGANSchool of Business

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Pemasaran)Level 5 Diploma in Business Studies (Marketing)

20

Lulus dengan CemerlangPass with Distinction

120 AK IQMAL JEFNI BIN PENGIRAN HAJI

JANUDIN

121 AK MOHAMMAD FIRDAUS FAKHRULLAH BIN

PG ZAINAL ABIDIN

122 DYG NUR SYAFIQAH NABILAH BINTI HAJI

SAHBUDIN

Lulus dengan MeritPass with Merit

123 AK KHAIRUDDIN BIN PENGIRAN ZAHARI

124 DYG IMANINA NURULJANNAH BINTI AWANG

HAJI MUSA

125 DYG LAILATUL AFIFAH BINTI MOHAMMAD

HISHAM

126 DYG NUR AIDA NABILAH BINTI ROSLI

127 DYG NUR AZFARINA BINTI HAJI MD. SAFRIUDIN

128 DYG NUR FATIN HAZIQAH BINTI HAJI OTHMAN

129 DYG NURKHAIREEN BATRISYA BINTI

MOHEMMAD ALI

130 DYG NURNINASHAHAWANA BINTI HAJI

OSMARA

131 DYG NURUL AQILAH BINTI HAJI TENGAH

132 DYG NURUN NADWAH IZZATI @ NUR SANAA

BINTI BRAHIM/IBRAHIM

133 DYG QHAIRUNNISA DASEERAH @ FIRA

ASFADINA BINTI MUHAMMAD FIRDAUS

134 DK SITI NORHAZIRAH AQILAH BINTI PG HAJI

MOHAMMED MUHIBBAH

135 DK SYAFIQAH A'FIFAH BINTI PENGIRAN ABAS

136 DYG SYAHIRAH BINTI SERUJI

137 DYG WAJIHAH BT. HAJI AHMAD

Lulus Pass

138 AWG ELDREN NG WEI KWANG

139 AWG MUHAMMAD NAZRI BIN HAJI AWANG

BUJANG

140 DYG NOR AQILAH NOORDIN

Page 25: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASISchool of Information and Communication Technology

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalam Media Digital Level 5 Diploma in Digital Media

21

Lulus dengan CemerlangPass with Distinction

141 AWG ABDUL HALIM BIN ASHARI

Lulus dengan MeritPass with Merit

142 AWG ABDUL RAHMAN SYAFIE @ HARUNDIN BIN

PROF. MADYA DR. HAJI AWANG ASBOL

143 AWG ARIEZ ZULHAIRI BIN HAJI AHMAD

144 AWG HANIF BIN HAJI ISHAK

145 AWG HUSNUL HAFIZH BIN AMIR ANUAR

146 AWG MOHAMAD ISA BIN SOFRY

147 AWG MOHAMMAD AMIRUL 'ADLI BIN ABU SAMAH

148 AWG MOHAMMAD DZUL ISKANDAR BIN SHAMSOL

149 AWG MOHAMMAD FIRDAUS BIN AHAD

150 AWG MOHAMMAD HANIF BIN A. HALIT

151 AWG MOHAMMAD HARIZ BIN HAJI ZAINUDDIN

152 AWG MOHAMMAD HASIF BIN MATZIN

153 AWG MUHAMMAD AMAR MUBASYIR BIN JUNAIDI

154 AWG MUHAMMAD ARIF BIN ARIPPIN

155 AWG MUHAMMAD AZIZI BIN HAJI ARIFIN

156 AWG MUHAMMAD AZRUL BIN MUHAMMAD AZMI

157 AWG MUHAMMAD DASUQI HARMAWI BIN HAJI

ABDUL GHANI

158 AWG MUHAMMAD FAIZ BIN JUNI

159 AK MUHAMMAD HAIKAL AKHIMULLAH BIN PG.

HAJI MASHOR

160 AWG MUHAMMAD HAZIQ HAFIZUDDIN BIN HAJI

WASALI

161 AWG MUHAMMAD IKMAL HAKIM BIN ABU BAKAR

162 AWG MUHAMMAD KAMARUL ARIFIN BIN HAJI MAZIM

163 AWG MUHAMMAD NUR HILMAN LUTFI HAMDI BIN

ABDULLAH

164 AWG MUHAMMAD SYAFIY IZADY BIN AWANG

AMIRUL IKRAMAHAIZAD

165 AWG URAI MUHAMMAD AUNI BIN KAMARUDIN

166 DYG AMAL HAFIZAH BINTI HAJI AHMED ARIFFIN

167 DYG FATHIN NADHIROH BINTI ROSLI

168 DK 'IZZAT ZAFIRAH BINTI PENGIRAN MOHAMAD

169 DYG NUR FAZRINA MAHADI

Page 26: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASISchool of Information and Communication Technology

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalam Media Digital Level 5 Diploma in Digital Media

LulusPass

22

170 DYG NURAIDA IRSALENA BINTI AWANG SABLI

171 DYG NURUL AMIRA BTE. HJ. MOHD. KASSIM

172 DYG NURUL RASYIDAH BINTI MOHAMAD

ROSLAND

173 DYG ROSMANEZERAH BINTI ROSMAN

174 DYG SITI MAHIRAH BINTI HAJI MAHALI

175 DYG SITI NUR AFIQAH BINTI MUHAMMAD

ASNAWI @ BONG YICK MEI @

SHEILA MEI BONG

176 DK SITI SURIANI BINTI PENGIRAN RUMBLI

177 DYG WONG SIEW CHUO

178 AWG ARVIN LIM ENG MI

179 DYG NUR AMIRAH NADIAH BINTI HAJI JAMIL

180 DYG SITI HAJAR AWANIS BINTI HAJI JOHARI

181 DYG TIARA ARIANA BINTI FREDERICK

SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASISchool of Information and Communication Technology

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalam Sistem MaklumatLevel 5 Diploma in Information Systems

Lulus dengan MeritPass with Merit

182 AWG AZIMAN HARITH BIN AWANG ALIMAN

183 AWG IZAN BIN NOOR AZMAN

184 AWG MUHAMMAD ANIQ HAFIZHAN BIN

MATZANI

185 AWG MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN NORHALIM

186 DYG HANISAH BINTI HAJI HUSAINI

187 DYG IFFA HIDAYATUL FATHIYAH BINTI HAJI

HASNAN

188 DK NOR AMAL NAZRINA BINTI PG ASMLEE

189 DK NUR HANA SYAFIQAH BINTI PG ANAK

SAIFUL REZAM

190 DYG NURHAINUL RABIATUTADAWIAH BINTI

MOHAMAD ARIFEN

Page 27: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASISchool of Information and Communication Technology

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalam Sistem MaklumatLevel 5 Diploma in Information Systems

23

191 DYG NURHAZAEYATUL SYAHIRAH BINTI MAINI

192 DYG NURUL AZREENA BINTI JOHADI

193 DYG NURUL NABILAH BINTI IBRAHIM

194 DYG NURZUMAZIMAH BINTI AWANG RAHMAN

195 DYG SAIDAH NADIAH BINTI HAJI MUSA

196 DYG SITI ASMAA NADZIRAH BINTI RAYA

197 DK SITI NURAQILAH BINTI PG SALIM

198 DYG SYAHRAUDHAH BINTI HAJI SHAHLEHI

Lulus Pass

199 AWG ABDUL HANIF BIN MOHAMAD HAFIZ

200 AK MOHAMMAD 'AINUL YAQIN BIN PENGIRAN

ADIPUSPA

201 AWG MOHAMMAD ARIF BIN JOINIDI

202 AWG MOHAMMAD IDZHAR BIN JAAFAR

203 AWG MOHAMMAD NAZIRUL ZULQARNAIN BIN

SAFIAN

204 AK MOHD HAFIZUDDIN BIN PG MOHD GHAZALEE

205 AWG MOHD.SHAMSUL AZIM NAZREEN BIN AWG.

HJ.MOHD.SHAMSUL BAHREEN

206 AWG MUHAMMAD AMIRYAZID BIN ABDUL RAHIM

207 AWG MUHAMMAD MIRZA HAMIZAN BIN ABDUL

RASHID

208 AWG MUHAMMAD MIRZA RABBANI BIN ABDUL

MANAN

209 AWG MUHAMMAD RAFI'E BIN RAJIS

210 AK MUHAMMAD ZUL HAFIZ BIN PENGIRAN

ZULKIFLI

211 DYG AMAL SYAHIRAH BINTI HJ MOHD SALLEH

212 DYG FAUSTINA THANE EE HUI

213 DYG MARHANI BINTI MUHAMMAD RAHIMI

214 DYG NOR HAYATUL SYAFIQAH BINTI MOHAMAD

215 DYG RENEE SUZANNE BTE UDAN

216 DYG SITI NUR AMAL RAFIDAH BINTI HAJI OMAR

Page 28: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASISchool of Information and Communication Technology

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamRangkaian dan Keselamatan TMLevel 5 Diploma in IT Network and Security

Lulus dengan MeritPass with Merit

24

217 AWG ABDUL MAZID BIN KARIM

218 AWG ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MANAN

219 AWG CHONG ZHENG JYE

220 AWG HAJI MOHD NUR ZUL ZAINUL ABIDIN BIN HJ

WAN ZULAINI

221 AWG HAJI MUHAMMAD ADIB BIN HAJI HUSIN

222 AWG JULIYAN BIN DAMAK

223 AWG KAMALUDDIN BIN KASSIM SELAMAT

224 AWG LUTFIL HADI BIN TAJUDIN

225 AWG MOHAMMAD ARIF BIN MOHAMMAD HAMDANI

226 AWG MOHAMMAD IMAN ANWARUDDIN BIN HAJI

SHAHRUDDIN

227 AWG MOHAMMAD NAZMI BIN MOSS

228 AWG MUHAMAD AFIF SYUKRI BIN HAJI MUHAMAD

SUHAINI

229 AWG MUHAMAD ZAKWAN BIN ZAINI

230 AWG MUHAMMAD ABDUL HAFIZ BIN HAJI TERUDIN

231 AWG MUHAMMAD HAFIZ BIN MD ZAIN

232 AWG MUHAMMAD HAZIQ BIN JA'AFAR

233 AWG MUHAMMAD NUR ASYRAF BIN MAJEDY

234 AWG MUHAMMAD RAFIUDDIN BIN AG HAJI ABD

RAHMAN

235 AK MUQTADIR FIRDAUS PENGIRAN HAJI METALI

236 AWG NUR AZIZI @ IQBAL BIN ZAHARI

237 AWG WANG HWA HUI

238 DYG HAJAH HUWAIDA BINTI HAJI ABD WAHAB

239 DYG HAZIQAH HASYIMAH BINTI HJ AWANG OMAR

240 DYG HERNIE SUSANTI BINTI ABDUL WAHAB

241 DYG NADHIRAH BINTI HAJI HASSAN

242 DYG NUR AIN SYUHADA BINTI HJ MIRAMIT

243 DYG NUR ASYIQIN BINTI YAHYA

244 DYG NUR 'NADZIRAH 'AFIFAH BINTI HAJI AWANG

MOHIDDIN

245 DYG NURHIDAYANA BINTI PENDI

246 DYG NURULAIN BINTI MOHD. ZININ

Page 29: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASISchool of Information and Communication Technology

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamInformatik & Pengkomputeran PerpustakaanLevel 5 Diploma in Library Informatics & Computing

247 AK ADI PUTRA BIN PENGIRAN ROSMAN

248 AWG MOHAMMAD HAZZEM HUZAIRY BIN

HASMY

249 AWG MOHAMMAD JEFRI BIN ISMAIL

250 AWG MOHAMMAD KHAIRUDDIN BIN AWANG

BIDAIN

251 AWG MUHAMMAD ABBASY RAFIUDDIN BIN

MUHAMMAD MASHOR

252 AWG MUHAMMAD ARIFSHAH NOORHALIFAH

BIN SHAH JOHAN

253 AWG MUHAMMAD AYZA AZRI BIN AYAHANI

254 AWG MUHAMMAD KAMAL @ MUHAMMAD

RAIHAN ZAINULAZHAR BIN KIFLI

255 AWG MUHAMMAD SHAFIQ HAMIDUDDIN BIN

ISMAIL

256 DYG HANIS SOFIA BINTI PERANCHIS

257 DYG NURHAKEEMAH KAMAL BINTI HAJI

BRAHIM

SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASISchool of Information and Communication Technology

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamRangkaian dan Keselamatan TMLevel 5 Diploma in IT Network and Security

Lulus dengan MeritPass with Merit

258 AWG AMIER HUSEIN BIN RAMLAN

259 AWG MUHAMMAD HAZIQ AMSYAR BIN HAJI

SUHAIMI

260 AWG MUHAMMAD HISYAMUDDIN BIN HAJI

SHAMSUL

261 AWG ZAINUL ARIFIN @MOHAMMAD

BAHIYUDDIN BIN HANIPIAH

262 DYG AERNIELA AEMILYA CONILLA BINTI LATIP

263 DYG HAZIMAH BINTI SANI

25

Lulus Pass

Page 30: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

LulusPass

SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASISchool of Information and Communication Technology

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamPembangunan WebLevel 5 Diploma in Web Development

26

264 DYG NUR 'AISYAH BINTI MD JARALI

265 DYG NUR AQILAH BINTI SAURI

266 DYG NUR SOBIRAH BINTI MOHAMMAD SULAIMI

267 DYG NURUL EZZATY BTE HJ RAMLLY

268 DYG NURUL SHAH RAHIMAH BINTI RAHIM

269 DYG NURULAIN HAZIQAH BINTI ALIAS

270 DYG RABI'ATUL ADAWIYAH BINTI HAJI ABDUL RAHIM

271 DYG SITI HAMIZAH BTE AWANG MAHMUD

272 DYG SITI NUR AATHIRAH BINTI MOHD YUSOF

273 DYG SITI NUR AMALINA BINTI HAJI HUSSIN

SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASISchool of Information and Communication Technology

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamInformatik & Pengkomputeran PerpustakaanLevel 5 Diploma in Library Informatics & Computing274 AWG MOHAMAD FIRDAUS BIN HAJI MOHAMAD

SUHAILI

275 AWG MUHAMMAD FAIZ IQBAL BIN HAJI JUNIDI

276 AWG MUHAMMAD IRFAN IKHWAN BIN HAJI SUHAIMI

Lulus dengan MeritPass with Merit

277 AWG ABDUL ALIM BIN MUHAMMAD YAMIN

278 AK MOHAMMAD DANIEL BIN PENGIRAN WAHAB

279 AWG MOHD ADI ASQAWI BIN AWG ADANAN

280 AWG MUHAMAD SYAHMIL IZWAN BIN HAJI JULANI

281 AWG MUHAMMAD ARIF FAKHRULLAH BIN

MOHAMMAD ALLI

282 AWG MUHAMMAD NURSHAZWAN BIN HAJI

NOORSHARI

Page 31: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASISchool of Information and Communication Technology

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamPembangunan WebLevel 5 Diploma in Web Development

27

283 AWG MUHAMMAD RIFDI @ MUHAMMAD RIFAI'E

BIN HAJI ABD GHANI

284 DYG AMAL BATRISYIA BINTI JOSFERIDIN

285 DYG RAFIDAHTULATIQAH BINTI SUPIAN

286 DYG SITI NURNABILAH HAZIQAH BINTI HAJI ABU

BAKAR

287 DYG SITI RAIHANA BINTI MOKSIN

Lulus Pass

288 AWG MOHAMAD IZZAN FAUZI BIN HAJI

MOHAMAD KAMAL

289 AWG MUHAMMAD AZIZI BIN KEFFLI

290 AWG MUHAMMAD MUQRI BIN SUFRI

291 AWG MUHAMMAD SYAFI 'AIZZUDDEEN BIN

KALALI

292 AWG WONG LAI YONG

293 DYG IZZATUS SAKINAH BINTI AWANG MASRI

294 DYG KHAIRUNNISA BINTI HAJI ZULKIFLI

295 DYG MAJIDAH BINTI AWANG SHAHRIMAN

296 DYG SITI NURNABIHAH BINTI BASMAN

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamSeni BinaLevel 5 Diploma in Architecture

Lulus dengan CemerlangPass with Distinction

297 DYG NUR ISMAHFAZEERA BINTI MOHAMMAD

FARIZ

Lulus dengan MeritPass with Merit

298 AK ALI AKBAR BIN PG HAJI AHMAD

299 AWG HAFIZAN BIN HAJI KAHAN

300 AWG MUHAMMAD HAMDI BIN AWANG NAIM

301 AWG MUHAMMAD HAZIM BIN MAHARI

302 DYG FATIN IZZAH HANISAH BINTI MAZLAN

303 DYG FELICIA KONG AI LING

Page 32: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan AwamLevel 5 Diploma in Civil Engineering

28

LulusPass

304 DYG KHAYRIN FADHLINA BINTI FADIL

305 DYG NAQIBAH BINTI ZINAL ABIDIN

306 DYG NUR BASYIRAH SA'ADATUL HANAN @ NUR

BASYIRAH BINTI HAJI NOOR HAZMAN

307 DK NURAMALINA BINTI PENGIRAN HAJI

KAMALUDIN

308 DK NURUL HUSNA BINTI PENGIRAN RAMLE

309 DYG NURUL NADIRAH BINTI MASNADI

310 DYG NUUR ALIFFAH IMANAH BINTI ABDULLAH

SADIKIR

311 DYG SITI NADIRAH BINTI MOHAMED ALI

312 DYG SITI NURROOFIDAH BINTI HAJI ABDUL AZIZ

313 DYG SOOFI BINTI RAMLI

314 DK WAFA WAHIDAH BINTI PENGIRAN ZUAINI

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamSeni BinaLevel 5 Diploma in Architecture

315 AWG MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHMAD ZAKI

316 AWG MUHAMMAD IZZAT KHALIQ BIN HJ ABD AZIZ

317 AWG MUHAMMAD YAZID BIN MOHD SALLIH

318 DYG NURUL WAFIQAH BINTI A.AZAMAY

Lulus dengan CemerlangPass with Distinction

319 DYG SERIJULIANA ANAK JAPAR

Lulus dengan MeritPass with Merit

320 AWG ADI HAFIZEE BIN ZANIDI

321 AWG HAIRULAZMI BIN MAJID

322 AWG MOHAMAD ADEY NAZRIN BIN AZMAN

323 AWG MUHAMMAD NIZAMUDDIN BIN MOHD ZAINI

324 AK MUHAMMAD NUR'SYAFIQ ADHA BIN

PENGIRAN ROSLAN

Page 33: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan AwamLevel 5 Diploma in Civil Engineering

29

325 AWG MUHAMMAD TAUFIQ BIN HAMDANI

326 DYG NABILAH BINTI SAHARI

327 DYG NELLY KHAIRINA BINTI BAHRIN

328 DYG NUR AMIRA DAYANNA BINTI ADNAN

329 DYG NURAMAREENA BINTI ZAMRI

330 DYG NURUL ASHIKIN BINTI ROZAINE

331 DYG NURUL HAYATI BINTI ABDUL RAHMAN

332 DYG NURUL HIDAYANA BINTI HARNODIN

333 DYG NURULRABIATU TADAWIAH BINTI HIMRAN

334 DYG SITI AMAL RABBIYATUL AQILAH BINTI

HANAFI

Lulus Pass

335 AWG ABDUL WAFIYUDDIN BIN ISMAIL SHAHDAN

336 AWG AEFFIN SYNHENG BIN SALOR

337 AWG AHMAD ASHRAF BIN HAJI ABDUL AZIZ

338 AWG AINAL YAKNI BIN WASLI

339 AWG KHAIRUL ANWARI BIN ADANAN

340 AWG LEE CHIA MING

341 AWG MUHAMMAD ISMAIL BIN AHMAD

342 AWG MUHAMMAD NAWAWI BIN AZMAN

343 AWG MUHAMMAD NUR AZEEM BIN HJ JAMAL

344 AWG MUHAMMAD SHAN IZZAT BIN ABDUL LATIF

345 AWG MUHAMMAD SYAKIREEN BIN ASRI

346 DYG AMAL NABILAH HAJI HUSSIN

347 DYG AMAL NAJEEBAH SHALIHAH BINTI SOFRI

348 DYG AYU DARATUL'AIN BINTI HASHIM

349 DYG FATIN NUR SYAHIRAH BINTI SAIFULLIZAN

350 DYG NORASHELA BINTI MUNIR

351 DYG NUR SITI AFIAH BINTI HAJI OMAR DANI

352 DYG NURKHALISAH KHADIJAH BINTI SAIFUL '

AZMI

353 DYG NURUL DIYANA BINTI HAJI TUAH

Page 34: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan Elektrikal dan ElektronikLevel 5 Diploma in Electrical and Electronics Engineering

30

354 AWG ABDILLAH BASIR BIN HAJI ADNAN

355 AWG EDDY ELEAZAR ANAK EALAU

356 AWG JARYLL KOO

357 AWG MOHAMAD ALIF I'ZZAT BIN MOHAMAD ALIPAH

358 AWG MOHAMMAD ADI HAFIZUDDIN BIN HAJI

ROSLINEI

359 AWG MOHAMMAD DANIEL FAIZ BIN HAJI MOHAMED

SABLI

360 AWG MOHAMMAD KHOIRUN NAZHIIM BIN

SULAIMAN

361 AWG MUHAMMAD JAUHAR JAZLAN BIN JAMRI

362 AWG MUHAMMAD NAJIB BIN ASRI

363 AWG MUHAMMAD SYAHMI IZZAN BIN ROSMAN

364 AWG MUHAMMAD YAZEED BIN A. JAMIL

365 AWG MUHAMMAD ZULHAMDILLAH BIN ARIFIN

366 AWG NAZRI FAKHRULLAH BIN MUHAMMAD

NASIRUDDIN

367 AWG SHI CHEE HOU

368 AWG WEE VUI ZHE

369 DYG ASQINA NUR AIMAN BINTI HAJI ZULKIFLI

370 DYG NOR HAIFIDAH BINTI ABDUL HAMID

371 DYG NORAINI BINTI HAJI ALIAS

372 DYG NUR HAZIMAH BINTI HAJI AWANG ZAINI

373 DYG NUR IZZATI BINTI HAJI ANUAR

374 DK NURAQIL HAZIDAH BINTI PENGIRAN MOHD

YASSIN

375 DK NURUL SYAHIRAH BINTI PENGIRAN SUHAIMI

376 DYG RAKINAH BINTI AYUBKHAN

377 DYG TEO MENG FEEN

Lulus dengan MeritPass with Merit

Lulus Pass

378 AWG ABDUL AZIZ BIN MORNI

379 AWG ADAM ALI BIN ABIDIN

380 AWG ERRA FERRAIZ BIN JAMAL

381 AWG MOHAMMAD HABIB FADILLAH BIN

MOHAMMAD MAZNI LATIFF

Page 35: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan Elektrikal dan ElektronikLevel 5 Diploma in Electrical and Electronics Engineering

31

382 AK MOHAMMAD HAMIDUDDIN @ AWANGKU

IBRAHIM BIN PG. HAMDANI

383 AWG MUHAMAD NUR DHIYA'UDDIN BIN HAJI

SAMAN

384 AWG MUHAMMAD AZIZ BIN ABD. AZIZ @

BADRUNTAMAM

385 AWG MUHAMMAD AZRIN BILLAH BIN ABDUL

YUNUS

386 AWG MUHAMMAD NIZAMUDDIN MUKMININ BIN

FAIRULMAN

387 AWG MUHAMMAD ZULHUSNY BIN MUSTAFA

388 AWG NORISWANDI BIN UME

389 AK NURHIDAYATUL KHAIRI WAHYUDDIN BIN

PG HJ NORDIN

390 DYG NUR HAKIMAH BINTI AWANG JOHARI

391 DYG NURBAZILAH BINTI SIDI

392 DYG SITI KHADIJAH BINTI HAJI AHMAD

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamReka Bentuk DalamanLevel 5 Diploma in Interior Design

Lulus dengan MeritPass with Merit

393 AWG ABDUL AFIQ ‘IZZUDDIN BIN HAJI MARDINI

394 AK HAFIZUL HISYAMMU'MIN BIN PENGIRAN

HAJI MD. HATA

395 AWG MOHAMMAD ABDUL HAFIZ BIN SALLEH

396 AWG MUHAMMAD AMIRUL FAISAL BIN SUHAILI

397 AK MUHAMMAD SAFWAN BIN PG. HAJI DAMIT

398 AWG ROYNIZAN BIN AMANG

399 DYG LIM YEE HUI

400 DYG NUR INSAN NAZIRAH BINTI TARMIDI

Page 36: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamReka Bentuk DalamanLevel 5 Diploma in Interior Design

32

Lulus Pass

401 DYG SAMIAH @ NURIYAH BINTI SALLEH

402 DYG SITI HAZIRAH BINTI HAJI ARIFFIN

403 DYG SITI NORKUMALA CANDERALAILASERI BINTI

KIPLI

404 DYG SITI NURBAYAH @ ADILAH BINTI HAJI

SAIFULBAHRI

405 DYG WIRNAANISAFINA BINTI HAJI MOHAMMAD

SERUJI

406 AK AHMAD HAZIQ BIN PENGIRAN AHMAD

SOFIAN

407 AWG MUHAMMAD BUDRIZ BIN ZAINI

408 AWG MUHAMMAD FARID BIN HAJI ABDULLAH

409 AWG MUHAMMAD KHAIRUL RUSYDI BIN AWANG

HJ ANUAR

410 DYG AMEERA AQEELA BINTI AZHAR

411 DYG NUR SAHIRA BAZILAH BINTI HAJI SAHRIN

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan MekanikalLevel 5 Diploma in Mechanical Engineering

Lulus with MeritPass dengan Merit

412 AWG AHMAD WAJIH BIN KAMARUL ZAMAN

413 AWG HAJI HAZMIE BIN HAJI HASNAL

414 AWG KEVIN SIU SHENG BAO

415 AWG MOHAMAD AHSANUDDIN BIN SIMAN

416 AWG MOHAMAD DHIYA SHARQAWI BIN DAMIT

417 AWG MOHAMAD HARUN BIN ABDUL KHALID

418 AWG MOHAMAD ZULYAZID BIN ABDULL RAHMAN

419 AWG MOHAMMAD AMIRUL SYFAIQ BIN HJ JEFFRI

420 AWG MOHAMMAD HAFIZ BIN ABDULLAH

421 AWG MOHAMMAD IZZATUDDIN BIN HAJI ALI

Page 37: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan MekanikalLevel 5 Diploma in Mechanical Engineering

33

422 AWG MOHAMMAD NAFIE BIN JAPAR

423 AK MOHAMMAD ZAHIR BIN PENGIRAN ZAIDI

424 AWG MOHAMMAD ZAKIYYAN BIN HASSAN

425 AWG MUHAMAD AIMAN SYUWARI BIN HAJI

MUHAMAD SUHAINI

426 AWG MUHAMMAD AIMAN BIN AWANG HAJI

IDRIS

427 AWG MUHAMMAD AKIL BIN HAJI ADNAN

428 AWG MUHAMMAD AMIRUDDIN BIN HAJI LEHAN

429 AWG MUHAMMAD ASRI BIN ABD. RAZAK

430 AWG MUHAMMAD AZIM AZIZI BIN HAJI AWANG

TAJUDIN

431 AWG MUHAMMAD AZRI BIN TEBIAN

432 AWG MUHAMMAD BAZILIN BIN MASRIN

433 AWG MUHAMMAD FAIQ BIN HAJI MOHAMMAD

SALLEH

434 AWG MUHAMMAD NIYAZ MUQRI BIN HAJI

MARZUKI

435 AWG MUHAMMAD SA'DUN BIN SUHAILI

436 AWG MUHAMMAD SOLLEHIN BIN MOHAMAD

KHAIRUL

437 AWG MUHAMMAD ZA'IMUDDIN BIN ZAIDIN

438 AWG MUNUSAMY RAVIKUMARAN KIRANKUMAR

439 AWG NOOR AZWARUDDIN BIN AZNI NOOR

440 AWG TAUFIQ AL-HAKIM BIN HAJI ABDUL RAHIM

441 DYG AIMI SYAZANA BINTI ABDUL SAMAD

442 DYG FAIZAH BINTI HAJI FAUZI

443 DYG MARK PHYRYN @ AIRYN BINTI MARK EDY

444 DYG NUR AQILAH SYAFIQAH BINTI ARZMI

445 DYG NUR FAAKHIRAH BINTI HAJI AHMADBI

446 DYG NUR QUDRATUL 'AISYAH BINTI HAJI

AWANG ALWI

447 DK NUR SYAIDATUL AFIDAH BINTI PG MAHARI

448 DYG NURSYAQINAH BINTI RAHGENI/ ZAINI

449 DK SITI AINUL HAMIZAH BINTI PG HAMDANI

450 DYG SITI MAHIRAH BINTI MA'MOR

451 DYG SITI NIHAYATUL SYAFIQAH BINTI HAJI

ANUAR

452 DYG SITI NUR RODHIYATUL HAZWANI BINTI

ROSLI

Page 38: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan MekanikalLevel 5 Diploma in Mechanical Engineering

34

453 DYG SITI NURSAHIRA AFIQAH BINTI JAILANI

454 DYG SYAMIMI IZYAN BINTI SUNI

455 DYG ZURINY BINTI TAROH

LulusPass

456 AWG ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAHIM

457 AWG ABDUL KHALIQ @ MUHAMMAD AQIEL BIN

HAJI ROSLEE

458 AWG ABDUL MU'AZ AZIRIN BIN ZULKIFLI

459 AWG AHMAD YAZIID BIN AHMAD MUZAKKIR

460 AWG AMALUDDIN HAKIM BIN RAMLEE

461 AWG HABIIBULLAH BIN HAJI MOHAMAD ZAIN

462 AWG LUCAS ANAK GERINA

463 AWG MOHAMMAD ASHRAF BIN NURSAL

464 AWG MOHAMMAD FAIZ BIN MOHD.YASSIN

465 AWG MOHAMMAD HAZIM BIN HAJI MOHAMMAD

HUSIN

466 AWG MOHAMMAD HAZIQ AKMAL BIN MUDIM

AWANG HAJI SUHAILI

467 AWG MOHAMMAD IFWAT AIMAN BIN HAJI MOHD.

DAUD

468 AWG MOHAMMAD WAIE BIN JULAIHI

469 AK MUHAMMAD AFIF NUR RASHID BIN PG

ROSLI

470 AWG MUHAMMAD AMIR SHAFIQ BIN HAJI

RAKAWI

471 AWG MUHAMMAD AMIRUL HANIIF BIN ROZAILAN

472 AWG MUHAMMAD BAHRUL IHSAN BIN HAJI

ISMAIL @ YUNUS

473 AK MUHAMMAD BAZLI BIN PENGIRAN ABU

BAKAR

474 AWG MUHAMMAD DANIAL HANIS BIN HAMZAH

475 AWG MUHAMMAD FAIZ ABQARI BIN MOHD

SAZALI

476 AWG MUHAMMAD HAFIZ BIN AWANG ABDUL

HAJI

477 AWG MUHAMMAD KHAIRUL AIMAN BIN

MOHAMMAD ESA

Page 39: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan MekanikalLevel 5 Diploma in Mechanical Engineering

35

478 AWG MUHAMMAD NOORUR RAHMAN BIN

ABUZAR

479 AWG MUHAMMAD SAUFI FADHLI BIN ABDULLAH

480 AWG YEO CHONG HORNG

481 DYG AMAL RAQIAH BINTI ABDUL RAHIM

482 DYG ASQINA NURAIMAN BINTI MAHARI

483 DYG MARIA ERICA BINTI JAMIL

484 DYG NUR AQILAH BINTI MUHAMMAD SYAZNI

485 DYG NUR ASSYUHADA BINTI SHAMSUL

486 DYG NURUL SYAHIRAH BINTI HAJI ISMAIL

487 DYG SAIIEDATUL NUR BINTI ZURIADEE

488 DYG SITI NOR HAMIRAH BINTI HJ HAMIDON

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan PetroleumLevel 5 Diploma in Petroleum Engineering

Lulus dengan MeritPass with Merit

489 AWG MOHAMMAD SHAHRUL AZIZAN BIN SHARI

490 AWG MOHAMMED AMALUDDIN BIN

MOHAMMED MAZLEE

491 AWG MUHAMMAD HADI DANIAL BIN MOHD.

YUSMIN

492 AWG SAIFUL SYAZNI BIN HAJI SAIFULIZAN

493 DYG FOO PEI LING

494 DYG MUJAYANAH HUROLAIN BINTI AHMAD

ARAWI

495 DYG NOORHAFIZAH BINTI HARUN

496 DYG NORAFFIZAH BINTI JONSHON SD

Page 40: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan PetroleumLevel 5 Diploma in Petroleum Engineering

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamTeknologi Sains (Teknologi Makmal Kimia)Level 5 Diploma in Science Technology (Chemical Laboratory Technology)

36

497 DYG NUR NADIAH BINTI HAJI ABD RASHID

498 DYG NURIN 'AZMA SYAHEERAH BINTI ZAINAL

ARIFIN

499 DYG NURUL ANISAH BINTI HJ IBRAHIM

500 DYG SITI NURADLINA BINTI MISLI

501 DYG SITI NURROHIIDAH BTE HJ ABD AZIZ

502 DYG SITI ZUBAIDAH BINTI AWANG ALEK

LulusPass

503 AWG AARON DANIEL BIN SELAVISI

504 AWG MOHAMMAD KHAIRUL AZMI BIN ABD

KHALID

505 AWG MOHAMMAD KHAIRUL AZMIN BIN HAJI MD.

DELI

506 AWG MUHAMMAD ADNIN HAKEEM BIN

MUHAMMAD RASYID

507 AWG MUHAMMAD ASMAAN BIN AIRAN

508 AWG MUHAMMAD ZULFADLI HADI BIN JURAIMI

509 AWG UMAR DANE BIN HAJI HASSAN

510 DYG AFIQAH BINTI HAJI HANAPI

511 DYG HANA NAZIHAH BINTI LATIF

512 DYG MAS ZULEIQA NASOHA BINTI HAJI

MOHAMAD

513 DYG SITI NUR KHATIJAH BINTI YUSSOF

514 DYG YASMIN SYAHIRAH BINTI HAMIDON

Lulus dengan CemerlangPass with Distinction

515 DYG HAEZAN ANAK JANGARUN

Lulus dengan MeritPass with Merit

516 AWG MOHAMMAD HASRULAZMIN BIN HAJI MD.

DELI

517 AWG MUHAMMAD HAFIZ 'AFIFI BIN HARDI

518 AWG MUHAMMAD HANIF WAFIQ BIN DR. HAJI

SUPRY

Page 41: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamTeknologi Sains (Teknologi Makmal Kimia)Level 5 Diploma in Science Technology (Chemical Laboratory Technology)

37

519 AWG MUHAMMAD NUR AIMAN KHAIRUDDIN BIN

MOHAMAD AZMI

520 DYG ALISHA UMBAU BARING ANAK MELAYU

521 DYG AWAYNA BINTI MUHAMMAD AZIZAN

522 DYG HASYIMAHTUL IZZATI NAQIBAH BINTI

HASSURIBAINI

523 DYG KHAMALIAH BINTI SULAIMAN

524 DYG LIM CHEE

525 DYG LINAA FARHANA BINTI ABDILLAH

526 DYG MIMI NURUL ASYIQIN BINTI HAJI ASRAHWI

527 DYG NAJIMA NADIANETY BINTI TRISNOH

528 DYG NOORAZAINAH BINTI ZULKIFLI

529 DYG NORAMALINA BINTI MD. JAYA

530 DYG NUR AMALLINA BINTI BUDIN

531 DYG NUR AQILAH BINTI AHMAD

532 DK NUR HABRIYAH BINTI PG MOHD HASYLIN

533 DYG NUR HAZIQAH BINTI ALWI

534 DYG NUR NAQIBAH BINTI MOHAMMAD SUFFRI

535 DYG NUR SABRINA BINTI JOHAN

536 DYG NUR SYAZILAH BINTI MD SALLEH

537 DYG NURDIYANA BINTI YASIN

538 DYG NURHAZIQAH BINTI AWANG AHMAD

539 DYG NURIN NABILAH BINTI SUHILI / SUHAILI

540 DYG NURIZZATI @ MUAZZAH BINTI ABDUL

MOMIN

541 DYG NURQAMARINA BINTI BAHARI

542 DYG NURUL 'ADILAH BINTI HAJI BOLHASSAN

543 DYG NURUL HIDAYAH BTE KAMIS

544 DYG NURUL SYAHIRAH BINTI RAMLLIH

545 DYG ROZAVENA ANNISA BINTI SULAIMAN

546 DYG SITI NAJIHAH BINTI RAMLI

547 DYG SYAHIIRAH BINTI MOHAMMAD HASROL

AZMI

548 DYG ZANATIL TAQIYYAH BINTI DAROT

LulusPass

549 AK ALIF HISYAMUDDIN BIN PENGIRAN ALISAM

550 AWG MUHAMMAD KHAIRUL IKHWAN BIN

MUHAMMAD ZULKEFLI

Page 42: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

38

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan Telekomunikasi dan SistemLevel 5 Diploma in Telecommunications and Systems Engineering

551 AMP MUHAMMAD NURSYAHMI ANIQ

FIRDAUS BIN AMPUAN SHAH MALI

552 AWG SAMUEL SIM GUO PING

553 DYG ALANA BINTI PERGI

554 DYG NURIZZATI SYAHIRAH BINTI ROSNI /

AWANG MUHAMMAD RUSLEEY

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamTeknologi Sains (Teknologi Makmal Kimia)Level 5 Diploma in Science Technology (Chemical Laboratory Technology)

555 AWG MD JALILUL RAHMAN BIN HJ SULAIMAN

556 DYG SITI ALAINA BINTI NAWANG

557 DYG SITI NURUL KHAIRULNIZA BINTI ROSLI

Lulus dengan CemerlangPass with Distinction

Lulus dengan MeritPass with Merit

558 AWG ABDUL MUQSIT BIN HAJI JAFARI

559 AWG FAKHRI AFIF BIN HAJI ABU BAKAR

560 AWG HAJI MOHD. ZAIDI BIN HJ. ZAINI @

KAMALUDDIN

561 AWG KHIR AFIFI BIN MASHUD

562 AWG MOHAMAD AZLANSHAM @ MOHAMAD ALI

BIN NORSAM

563 AWG MOHAMMAD SOLLEHUDDIN BIN SUHAILI

564 AWG MOHAMMAD WAFIY BIN HAJI MORSIDI

565 AWG MOHD. NOH BIN HJ. TALIB

566 AWG MUHAMMAD ARZIWAJIH BIN MAT SALLEH

Page 43: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAANSchool of Science and Engineering

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 5 dalamKejuruteraan Telekomunikasi dan SistemLevel 5 Diploma in Telecommunication and Systems Engineering

SEKOLAH SAINSKESIHATANSchool of Health Sciences

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 4 dalamSains Kesihatan (Perbidanan)Level 4 Diploma in Health Sciences (Midwifery)

39

567 AWG MUHAMMAD HAFIZUL AZRI BIN ABD

RAHMAN

568 AWG MUHAMMAD KAMARULARIFIN BIN HAJI

MUHAMMAD

569 AWG MUHAMMAD RAFIEE BIN HAJI MOHD

EFFENDDY

570 AWG MUHAMMAD RAWIE BIN BUNGSU

571 DYG KHALIESAH BINTI SAMRI

572 DYG NUR HAZIRAH BINTI HAJI HUSSIN

573 DYG SITI FARAH 'AIN @ NORAIN BINTI MOHD.

KASMI

574 DYG SITI KHADIJAH BINTI AWANG YUSOF

LulusPass

575 AWG MOHAMMAD FAZLEE BIN UMARZUKI

576 AWG MOHAMMAD HANIF HAFIZUDDIN BIN

ZULFIKRI

577 DYG NURSYADRIANI NATRISYA BINTI AWG

AMIRUL IKRAMAH

Lulus dengan KreditPass with Credit

578 DYG HAJAH NOORZAWANAH BINTI HAJI JUBLI

579 DYG NOR AMAL HAZIRAH BINTI HASSAN

580 DYG NUR WANI BINTI MUHAMMADIN

581 DYG NURIN HAZIQAH BINTI AWANG MAHALI

582 DYG NURSYAZWINA QIFLI BINTI NAWAWI

Page 44: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINSKESIHATANSchool of Health Sciences

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 4 dalamSains Kesihatan (Perbidanan)Level 4 Diploma in Health Sciences (Midwifery)

40

583 DYG AMMAL RASYIQAH BINTI HAJI RASMANI

584 DYG ANGELINA TEO HUI LENG

585 DYG BALQIS NABILAH BINTI HAJI ZIMI

586 DYG DIDI NOREEN NORASSIKIN BINTE ISMADI

587 DYG HAIFA AQILAH BINTI MATJAPAR

588 DYG HAJAH NUR LIYANA BINTI HAJI JAPAR

589 DYG HAJAH SITI NAZIHAH BINTI HAJI NASIP

590 DYG MASTURAH BINTI SADAN

591 DYG NUR DIANA HANIZAH / LEYDIANA BINTI

GUNDAI

592 DYG NUR NAJWA BINTI SUHIB

593 DYG SITI NUR AFIQAH BINTI RIMI/ZUL HAZMI

594 DYG SITI NURLAILA ADRIANA BINTI HAJI GHANI

595 DYG SITI NURUL SYAHIRAH NATASHA BTE AWG

ABD RAHMAN

SEKOLAH SAINSKESIHATANSchool of Health Sciences

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 4 dalamSains Kesihatan (Kejururawatan)Level 4 Diploma in Health Sciences (Nursing)

Lulus dengan KreditPass with Credit

Lulus Pass

596 DYG NURAJILLA BINTI HAJI ABDULLAH

597 DYG NURHAIFA AQILAH BINTI AWANG ZIADI

598 DYG NUR'HAMISAH BINTI MOHAMAD ARIFFIN

599 DYG NURHASYIMAH BINTI AHADILAH

600 DYG UMI KALSUM BINTI HJ MISLEE

Lulus Pass

601 AMP ABDUL HAKIM BIN AMPUAN TAHIR

602 AWG AIMAN HAFIZUL AKRAM BIN ABDULLAH

603 AWG ANDERY BIN UDAN

604 AWG EZUANDI ANAK GUAN

605 AWG HENDRICKSEN COROTAN APOI BIN SEMUIL

@ HENRY

Page 45: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINSKESIHATANSchool of Health Sciences

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 4 dalamSains Kesihatan (Kejururawatan)Level 4 Diploma in Health Sciences (Nursing)

41

606 AWG MOHAMAD FAIQ BIN HAJI MARJUKI

607 AWG MUHAMMAD AMIRUL HAZIQ BIN HASLAN

608 AWG MUHAMMAD ISRA BIN MUHAMMAD

SYUKRI

609 AWG MUHAMMAD IZZUDDIN BIN WAN ZULAIMI

610 AWG MUHAMMAD NAJIIB FARIS BIN BAKIR

611 AWG MUHAMMAD RASYIDUN BIN ROSLAN

612 AWG WILLIAM RAMOS ANAK TAWAN

613 AWG ZULHALIM BIN HAJI SAMLI

614 DYG AMAL NABILAH BINTI SALEHEN

615 DYG AMAL NADIRAH BINTI MUSIM

616 DYG AMIRAH MUHAMMAD BADRI @ AMIRAH

BEATLE

617 DYG ANITA BINTI AWANG NORSIDI

618 DYG CHING EN TSE

619 DYG FA'IZAH ZAHIRAH BINTI MAT SALLEH

620 DYG FATIN SHAHIRAH BINTI HAJI NAIN

621 DYG HAJAH NABILAH AZ-ZAHRAA BINTI HAJI

AZAHAR

622 DYG HAJAH NURUL EZZITA BINTI HAJI PUNGUT

623 DYG HAZIRAH BINTI BORHANUDIN

624 DYG LENNY ASMIDAH BINTI TARJAN

625 DYG MAJIDAH NADIRAH BINTI HAJI ISMAIL

626 DYG MARYANNA JAYNE BINTI AWANG SIGAR

627 DYG NABILAH ZAHIAH BINTI ZUNIDI

628 DYG NAQIBAH BINTI BELLY

629 DYG NEELY SYAFIQAH BINTI MOHAMAD

RAMLAN

630 DK NIKMAYATI BINTI AWGKU MOHAMAD KARIM

631 DYG NOOR HAZIRAH BINTI PAWI

632 DYG NORSYAZWINA BINTI YUSRI

633 DYG NUR AFIQAH BINTI RAYA

634 DYG NUR AQILAH BINTI NORDEEN

635 DYG NUR FAIZAH BINTI MERALI

636 DYG NUR HAZIQAH RAMIZAH BINTI ABDUL

RAHMAN

637 DYG NUR HIKMAH BINTI SHAHRIN

638 DYG NUR QAMARINA BINTI AZLAN

639 DYG NUR SABRINA DAYANA BINTI AWANG

SAMRA

Page 46: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINSKESIHATANSchool of Health Sciences

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 4 dalamSains Kesihatan (Kejururawatan)Level 4 Diploma in Health Sciences (Nursing)

42

640 DYG NUR SYAHIRAH BINTI MOHAMMAD SAYANG

641 DYG NUR SYAKIRAH BINTI ZAINAL ABIDIN

642 DYG NURHANIZAH BINTI ZANURIN

643 DYG NURLAILA ADIBAH BINTI HAJI MUSA

644 DYG NURSORFINA BINTI HAMDANI

645 DYG NURUL AMAL BINTI SUPRI

646 DK NURUL AMANINA BINTI PENGIRAN DAHLAN

647 DYG NURUL AMIRAH SYAFINAH BINTI ARSHAD

648 DYG NURUL AQILAH BINTI AWANG ABDULLAH

649 DYG NURUL AQILAH BINTI HAJI ABDUL LATIP

650 DK NURUL FATIN AZIMAH BINTI PG HJ MOHD

YUSSOF

651 DYG NURUL NADIMAH BINTI MASNADI

652 DYG NURUL RAIHAH SYAZANA SYUKRIAH @

DIANA BINTI ABDUL RAHIM

653 DYG NURUL SITI ALINA BINTI MUHAMAD

654 DYG NURUL SYAHIRAH BINTI MOHAMMAD NOOR

655 DYG NURUL SYAKIRAH BINTI MARAJI

656 DYG NURUL SYASYA SYAMIMIEY SYAZWANEY

BINTI MOHAMED SOPIAN

657 DYG RABIATUL BAHIIJAH BINTI MOHD.JANE

658 DYG RAHIDAH BINTI IBRAHIM

659 DK RASYIDAH BTE PG ABDUL RAHMAN

660 DYG RASYIQAH BINTI HAJI AHMAD

661 DYG SHERRYLIN ATIKA ANAK LANGAN

662 DYG SIA YEE LING

663 DK SITI ALAWIAH SAHLI BTE. PG. SUHAILI

664 DYG SITI NADHIRAH ALSHEILA BINTI HAJI ALUIS

665 DYG SITI NURHARIZA BINTI HAJI SOFRI

666 DYG SITI NURHAZIMAH FIRDAUS BINTI SHAH

RIFUL RIZAL

667 DYG SITI NURUL ASHIKIN BINTI HAJI ABDUL HARIS

668 DYG SUMATI KUMARARAJAH PILLAI

669 DYG ZURIATUL AMAL BINTI HAJI NASIR

Page 47: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

SEKOLAH SAINSKESIHATANSchool of Health Sciences

Sesi Julai 2016July 2016 Session

Diploma Tahap 4 dalam Sains Kesihatan (Paramedik)Level 4 Diploma in Health Sciences (Paramedic)

43

Lulus dengan KreditPass with Credit

670 AWG MOHAMAD HAFIZAN BIN ABDULLAH

671 AWG MOHAMMAD ADIB SHOLEHIN BIN SIDOP

672 AWG MUHAMMAD FAIZAL BIN ZAKARIA

673 AWG NAZLANI@MOHAMMAD MAULUDI BIN

ABDUL RANI

674 DYG ADIBAH NIZAR BINTI YA'AKUB

Lulus Pass

675 AWG ADI'IFFAT BIN HAJI SABLI

676 AWG HAJI MUHAMMAD DANISH DARWISY BIN

HAJI ARIFFIN

677 AWG MOHAMAD KHAIRUL NIZAM BIN SUHAIMI

678 AWG MOHAMMAD ‘AFIF BIN NUDIN

679 AWG MOHAMMAD HAFIZUDDIN BIN HAJI

MOHAMMAD NAZMIE

680 AK MOHAMMAD MUHYID SAIFUDDIN BIN PG

HAJI ALIUDDIN

681 AWG MOHAMMAD QAMARUL ARIFIN BIN

MOHAMMAD RIDZWAN

682 AWG MOHAMMAD ZAIDI SYAZWAN BIN HAJI

ZAKARIA

683 AWG MOHD MUIZ BIN MAHANIN

684 AWG MUHAMAD WAHYUDDIN BIN DATO

PADUKA HAJI MOHAMAD AZIYAN

685 AWG MUHAMMAD AZRIEN BIN MOHAMMAD

ARIF CHIA

686 AWG MUHAMMAD BAIHAQI AQIL BIN MD ZAIN

687 AWG MUHAMMAD IZZAT HANAWI BIN

MOHAMMAD HANIFAH

688 AWG REYWANDY BIN KUGI

689 DYG FATIN NUR SABRINA BINTI SAIFULLIZAN

Page 48: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Penerima-PenerimaANUGERAH

Anugerah Pelajar TerbaikAnugerah Kecemerlangan AkademikAnugerah Kecemerlangan Aktiviti PengayaanAnugerah Inovasi

44

Page 49: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

ANUGERAH PELAJAR TERBAIK 2019 BEST STUDENT AWARD 2019SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAAN SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING

1.0 Diploma Tahap 5 dalam Kejuruteraan Telekomunikasi dan Sistem Level 5 Diploma in Telecommunication and Systems Engineering

• MD JALILUL RAHMAN BIN HJ SULAIMAN

DiEng(TLC)/06/16/0563

45

Page 50: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

1.1 Diploma Tahap 5 dalam Perakaunan Perniagaan dan Kewangan Level 5 Diploma in Business Accounting and Finance

• NUR SITI FAAIQAH BINTI HAJI NARUDDIN DiBAF/06/16/0312

1.2 Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan Level 5 Diploma in Business Studies

• NURLIYANA BINTI ROSLI DiBS/06/16/0341

1.3 Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Keusahawanan) Level 5 Diploma in Business Studies (Entrepreneurship) Tidak ada penerima

1.4 Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia) Level 5 Diploma in Business Studies (Human Resource Management)

• AWANG MOHAMMAD SHAMSUL BAZLI BASHREEN BIN AWANG HAJI MOHAMMAD SHAMSUL BAHREEN

DiBS(HRM)/06/16/0239

1.5 Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Pemasaran) Level 5 Diploma in Business Studies (Marketing)

• AWANGKU IQMAL JEFNI BIN PENGIRAN HAJI JANUDIN

DiBS(MKT)/06/16/0203

ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG 2019ACADEMIC EXCELLENCE AWARDS 2019SEKOLAH PERDAGANGANSCHOOL OF BUSINESS

46

Page 51: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

1.1 Diploma Tahap 5 dalam Media Digital Level 5 Diploma in Digital Media

• ABDUL HALIM BIN ASHARI DiICT(DME)/06/16/0255

1.2 Diploma Tahap 5 dalam Sistem Maklumat Level 5 Diploma in Information Systems Tidak ada penerima

1.3 Diploma Tahap 5 dalam Rangkaian Dan Keselamatan Tm Level 5 Diploma in It Network And Security Tidak ada penerima

1.4 Diploma Tahap 5 dalam Informatik & Pengkomputeran Perpustakaan Level 5 Diploma in Library Infomatics & Computing Tidak ada penerima

1.5 Diploma Tahap 5 dalam Pembangunan Web Level 5 Diploma in Web Development Tidak ada penerima

ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG 2019ACADEMIC EXCELLENCE AWARDS 2019SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

47

Page 52: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

1.1 Diploma Tahap 5 dalam Seni Bina Level 5 Diploma in Architecture Tidak ada penerima

1.2 Diploma Tahap 5 dalam Kejuruteraan Awam Level 5 Diploma in Civil Engineering Tidak ada penerima

1.3 Diploma Tahap 5 dalam Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik Level 5 Diploma in Electrical and Electronics Engineering Tidak ada penerima

1.4 Diploma Tahap 5 dalam Reka Bentuk Dalaman Level 5 Diploma in Interior Design Tidak ada penerima

1.5 Diploma Tahap 5 dalam Kejuruteraan Mekanikal Level 5 Diploma in Mechanical Engineering Tidak ada penerima

1.6 Diploma Tahap 5 dalam Kejuruteraan Petroleum Level 5 Diploma inPetroleum Engineering Tidak ada penerima

1.7 Diploma Tahap 5 dalam Teknologi Sains (Teknologi Makmal Kimia) Level 5 Diploma in Science Technology (Chemical Laboratory Technology)

• HAEZAN ANAK JANGARUN DiST/06/16/0677

1.8 Diploma Tahap 5 dalam Kejuruteraan Telekomunikasi dan Sistem Level 5 Diploma in Telecommunications and Systems Engineering

• MD JALILUL RAHMAN BIN HJ SULAIMAN DiEng(TLC)/06/16/0563

ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG 2019ACADEMIC EXCELLENCE AWARDS 2019

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAAN SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING

48

Page 53: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

1.1 Diploma Tahap 4 dalam Sains Kesihatan (Perbidanan) Level 4 Diploma in Health Sciences (Midwifery) Tidak ada penerima

1.2 Diploma Tahap 4 dalam Sains Kesihatan (Kejururawatan) Level 4 Diploma in Health Sciences (Nursing)

• NURAJILLA BINTI HAJI ABDULLAH DiHSN/06/16/0202

1.3 Diploma Tahap 4 dalam Sains Kesihatan (Paramedik) Level 4 Diploma in Health Sciences (Paramedic) Tidak ada penerima

ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG 2019ACADEMIC EXCELLENCE AWARDS 2019

SEKOLAH SAINS KESIHATANSCHOOL OF HEALTH SCIENCES

49

Page 54: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

1.1 Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia) Level 5 Diploma in Business Studies (Human Resource Management)

• AWANG MOHAMMAD SHAMSUL BAZLI BASHREEN BIN AWANG HAJI MOHAMMAD SHAMSUL BAHREEN

DiBS(HRM)/06/16/0239

SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASISCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

1.2 Diploma Tahap 5 dalam Informatik & Pengkomputeran Perpustakaan Level 5 Diploma in Library Infomatics & Computing

• NUR 'AISYAH BINTI MD JARALI DiICT(LIC)/06/16/0244

SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAAN SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING

1.3 Diploma Tahap 5 dalam Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik Level 5 Diploma in Electrical and Electronics Engineering

• MOHAMMAD HABIB FADILLAH BIN MOHAMMAD MAZNI LATIFF

DiEng(EEE)/06/16/0516

ANUGERAH CEMERLANG AKTIVITI PENGAYAAN 2019 ENRICHMENT EXCELLENCE AWARDS 2019

SEKOLAH PERDAGANGANSCHOOL OF BUSINESS

50

Page 55: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

ANUGERAH PLATINUM PLATINUM AWARD:Tidak ada penerima

ANUGERAH EMAS: GOLD AWARD:

PROJEK: SHELL ECO-MARATHON ASIA 2019: YAKIN III1 Siti Zafirah Zawani Binti Idris DiEng(MCH)/07/17/0993

2 Noramal Yusrina Binti Mohamad Aliusin DiEng(MCH)/07/17/0987

3 Dk Rafidah Binti Pg Abd Rahman DiEng(MCH)/07/17/0960

4 Haziqah Binti Haji Md Jamil DiEng(MCH)/07/17/0961

5 Monira Amalina Binti Jumat DiEng(MCH)/07/17/0978

6 Munirah Binti Mohamad Dali DiEng(EEE)/07/17/0942

7 Nur Aqilah Izzati Binti Jasmi DiEng(EEE)/07/17/0944

ANUGERAH PERAK: SILVER AWARD:

PROJEK: BE LOUD/UDRA1 Awang Mohammad Shamsul Bazli Bashreen Bin Awang

Haji Mohammad Shamsul BahreenDiBS(HRM)06/16/0239

2 Nur E’zzah Azimah Binti Roslan DiBS(HRM)06/16/0256

3 Zulfa Syafinaz Zulkifli DiBS(HRM)06/16/0267

4 Nurul Syafiqah Binti AliRahman DiBS(HRM)06/16/0261

5 Muna Atiqah Binti Abdul Kadir DiBS(HRM)06/16/0254

6 Muhamad Najib Bin Abdul Rahim Ali DiBS(HRM)/06/16/0252

7 Nur Syauqina Amanina Binti Haji Suhaidi DiBS(ENT)/06/16/0234

ANUGERAH INOVASI 2019INNOVATION AWARDS 2019

51

Page 56: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

ANUGERAH INOVASI 2019INNOVATION AWARDS 2019

52

PROJEK: ENDOCRINE SYSTEM - PINEAL GLAND

1 Catherine Binti Abu Jahal 18FTH2506

2 Sammi Ho Bing Xin 18FTH2528

3 Dayangku Nursyaahidah Binti Pengiran Yaatim w18FTH1508

PROJEK: SOCIAL AWARENESS - COPYRIGHT 1 Nurul Rasyidah Binti Mohamad Rosland DiICT(DME)/06/16/0295

2 Husnul Hafizh Bin Amir Anuar DiICT(DME)/06/16/0262

3 Muhammad Amar Mubasyir Bin Junaidi DiICT(DME)/06/16/0286

4 Nurul Amira Bte. Hj. Mohd. Kassim DiICT(DME)/06/16/0294

Page 57: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

//////////

UCAPANTERIMA KASIH

Daripada Penerima - Penerima Anugerah

53

Page 58: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPAN

MD JALILUL RAHMAN BIN HJ SULAIMAN DiEng(TLC)/06/16/0563

Diploma Tahap 5 dalam Kejuruteraan Telekomunikasi dan SistemLevel 5 Diploma in Telecommunication and Systems Engineering

Syukur ke hadrat Illahi dengan berkat dan usaha bertungkus lumus di sepanjang pengajian di Politeknik Brunei, akhirnya berjaya menamatkan pembelajaran saya dengan jayanya dan diraikan dalam majlis penyampaian sijil diploma sempena Majlis Konvokesyen Politeknik Brunei Kali Ke-5.

Pendorong utama ialah isteri tercinta, anak-anak saya yang sanggup berkorban masa sepanjang pengajian dan tidak lupa kepada keluarga saya, keluarga isteri saya dan jabatan yang memberi saya peluang untuk menyambung pengajian.

Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung sepanjang pengajian saya di Politeknik Brunei. Kepada Kejuruteraan Darat, Khidmat Bantuan Kombat, Tentera Darat Diraja Brunei khasnya yang memberi peluang kepada saya dan rakan-rakan LDP saya yang lain untuk menyambung pengajian di Politeknik Brunei. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada rakan-rakan LDP yang memberi kerjasama yang sangat luar biasa dan saling membantu sesama sendiri.

Pencapaian-pencapaian sepanjang pengajian di Politeknik Brunei adalah telah diberi mandat untuk menjadi jurulatih/pengawas perbarisan Hari Kebangsaan Ke-33 kontinjen Politeknik Brunei.

Alhamdulillah, saya telah diberi peluang untuk menjadi perantis selama setahun di organisasi telekommunikasi swasta di Brunei antaranya DST dan TelBru. Saya telah mempelajari ilmu baru semasa perantis di DST seperti Corrective and Maintenance Basestation dan Worksite in Datacentre.

Sepanjang pengajian di Politeknik Brunei banyak yang kami perolehi terutama sekali ilmu yang baru lagi bermanfaat, dari segi kemahiran banyak peralatan-peralatan yang baru diketahui dan baru dipelajari serta harus digunapakai dari hari ke sehari, pergaulan dan interaksi sesama rakan TERIMA KASIH

PENERIMA ANUGERAH:01 Best Student Award 201902 Academic Exellence Award 2019

sebaya.

Alhamdulillah peranan institusi Politeknik Brunei dalam membentuk keperibadian / sahsiah dan kerohanian amat dihargai seperti penggunaan masa, tekad hati untuk memajukan diri dan mengambil iktibar bahawa tiada kejayaan yang datang sendiri tanpa adanya usaha yang gigih.

Banyak peranan Politeknik Brunei yang telah diambil dengan terbuka secara amnya jati diri, disiplin, hormat menghormati, ilmu yang diperolehi, tatacara pergaulan yang membentuk diri ini menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Antara teknik pembelajaran saya adalah menumpukan perhatian semasa belajar, jangan kurang bertanya jika tidak faham, siapkan kerja dalam masa yang telah diberikan dan ambil masa yang ada untuk mengulangkaji apa-apa yang telah dipelajari.

Masa adalah satu cabaran bagi saya kerana saya seorang yang berkeluarga, akan tetapi saya terus berusaha untuk menyeimbangkan masa di antara keluarga dan pendidikan, Insha' Allah.

Akhir sekali, walau sesibuk atau sesempit manapun masa kita, jangan lupa untuk beribadat kepada Yang Maha Esa.

54

Page 59: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPANTERIMA KASIH

NURLIYANA BINTI ROSLI DiBS/06/16/0341

Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan Level 5 Diploma in Business Studies

Sepanjang pengajian, saya berasa amat beruntung kerana dikelilingi oleh orang-orang yang menjadi pendorong utama dalam mengharungi pahit manis bergelar pelajar di PB yang harus saya nyatakan di sini iaitu; keluarga, teman-teman rapat di kampus dan pensyarah-pensyarah yang telah memberi sokongan terus-menerus kepada saya, untuk tidak menyerah dan tabah mengatasi halangan yang datang sepanjang pengajian.

Ucapan penghargaan dan terima kasih ingin saya sampaikan terutama sekali kepada Penyelaras Kumpulan saya iaitu Cikgu Dayangku Hajah Norhasnidah binti Pengiran Haji Pungut, yang telah banyak membantu saya terutama pada saat-saat kesulitan. Terima kasih juga kepada pensyarah-pensyarah lain kerana sentiasa memberikan pendapat dan nasihat untuk beberapa tugasan saya terutamanya dalam hal tugasan berkumpulan. Begitu juga, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa berada di samping saya di saat susah dan senang.

Antara pencapaian-pencapaian sepanjang pengajian di PB adalah memenangi Best Speaker in Team Debate between Classes for Macroeconomics dan memperolehi kepujian untuk majoriti modul saya sepanjang pengajian.

Pengalaman berharga dan istimewa yang berkesan sepanjang pengajian yang masih lagi segar tertanam di hati saya ialah semasa penggambaran video untuk modul Pengajian MIB, yang mana pada ketika itu saya dan rakan sekumpulan saya pertama kali menaiki kapal persiaran di Sungai Brunei. Dengan keadaan hujan lebat, kami mengalami

PENERIMA ANUGERAH:Academic Exellence Award 2019

beberapa kesukaran dalam penggambaran pada awalnya tetapi setelah hujan reda, terbukti ia menjadi pengalaman yang sangat berharga dan menarik apabila kami dapat menatap pemandangan indah Kampong Ayer dan Jong Batu.

Semasa saya mengikuti penempatan kerja, saya dapat menimba pengalaman berharga apabila saya dipilih menjadi sebahagian daripada jawatankuasa acara tahunan syarikat di mana saya ditempatkan iaitu di Mixmediaworx (MMW). Acara tersebut, telah dihadiri oleh pelbagai syarikat termasuk nama-nama besar di dalam pelbagai industri di Negara Brunei Darussalam. Pengalaman ini telah membolehkan saya untuk mendapat perspektif yang lebih mendalam tentang proses dan kerja-kerja di sebalik tabir dan perkara yang diperlukan untuk menyumbang ke arah kejayaan sesebuah acara.

Sepanjang pengajian di PB, saya telah memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam banyak perkara antaranya menerusi bengkel-bengkel dan partisipasi dalam kelab-kelab. Begitu juga dalam hal kemahiran komunikasi dan penyampaian. Selain daripada itu, PB juga berperanan untuk membentuk keperibadian, sahsiah dan kerohanian saya menjadi lebih meningkat terutama melalui modul-modul Pendidikan Islam dan Pengajian Melayu Islam Beraja. Kedua-dua modul ini telah menyumbang dan membantu saya dalam menggabungkan sifat-sifat kerohanian Islam dan jati diri Melayu dalam kehidupan seharian saya sehingga berupaya menjadikan saya memiliki peribadi yang lebih baik daripada sebelumnya.

Secara keseluruhan, pengajian saya di PB telah menolong saya dalam meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran hidup saya. Ia juga telah membantu saya dalam memperluas perspektif di mana saya menjadi lebih terbuka kepada perkara-perkara yang kurang saya ketahui dan minati sebelumnya.

55

Page 60: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPAN

NUR SITI FAAIQAH BINTI HAJI NARUDDINDiBAF/06/16/0312

Diploma Tahap 5 dalam Perakaunan Perniagaan dan Kewangan Level 5 Diploma in Business Accounting and Finance

TERIMA KASIH

PENERIMA ANUGERAH:Academic Exellence Award 2019

Politeknik Brunei telah membentuk saya menjadi seorang yang lebih berdikari dan berkeyakinan dalam membuat sebarang keputusan, meningkatkan kemahiran kepimpinan dan untuk berani menghadapi rintangan yang mendatang. Secara keseluruhan, Politeknik Brunei telah meningkatkan toleransi dan kematangan saya dalam berbagai-bagai aspek.

Sebenarnya saya mempunyai banyak moto akan tetapi moto yang sering saya gunakan adalah awal siap, awal rehat, main main jua tapi kalau keraja tatap keraja, kerana bagi saya, tidak semua dapat diperolehi dengan mudah tanpa adanya kerja keras, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Secara jujur dari pengalaman saya, cara pembelajaran bergantung kepada setiap individu, apa-apa yang sesuai untuk orang lain tidak bermakna ia sesuai untuk diri kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syukur Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Politeknik Brunei kerana telah memberikan saya peluang untuk menyampaikan ucapan sempena Konvokesyen Politeknik Brunei Kali ke-5.

Ibu bapa, keluarga dan sahabat seperjuangan adalah merupakan pendorong utama sepanjang pengajian saya. Tidak dilupakan juga dorongan dan bimbingan daripada pensyarah-pensyarah Politeknik Brunei. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada mereka kerana sentiasa berada di samping saya, memberi inspirasi ketika saya hilang harapan, mendorong ketika saya ingin menyerah, mempercayai ketika saya berasa sedih dan kecewa, dan senantiasa mendidik saya ke arah kebaikan.

Sepanjang meniti ilmu di Politeknik Brunei, saya mendapati bahawa saya menjadi individu yang lebih baik, berkeyakinan dan kuat dari segi mental. Dari segi pencapaian akademik, saya telah berhasil menamatkan pengajian diploma saya dengan GPA kumulatif yang luar biasa. Saya telah banyak memperolehi pengetahuan, pengalaman dan kemahiran terutama dalam membezakan perkara yang penting dan yang tidak. Dari segi sosial, saya menyedari tentang peningkatan kemahiran diri saya dalam berinteraksi terutama dengan orang ramai menerusi aktiviti kesukarelawanan yang sering saya sertai.

Saya gembira dapat menimba pengalaman berharga terutama apabila dipertemukan dengan kawan-kawan yang sentiasa bersama ketika susah dan senang, memotivasi satu sama lain dalam menghadapi rintangan dan cabaran. Sekarang, setelah saya melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, barulah saya sedar bahawa sokongan dan bimbingan daripada pensyarah adalah amat penting. Oleh itu, saya berasa amat bersyukur dan menghargai segala sokongan daripada pensyarah-pensyarah yang pernah mengajar saya di Politeknik Brunei.

56

Page 61: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPANTERIMA KASIH

AWANG MOHAMMAD SHAMSUL BAZLI BASHREEN BIN AWANG HAJI MOHAMMAD SHAMSUL BAHREEN DiBS(HRM)/06/16/0239

Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia)Level 5 Diploma in Business Studies (Human Resource Management)

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana dengan izin-Nya jua kami dapat menamatkan pengajian dan berhasil mencapai kejayaan setelah berjuang selama 3 tahun di Politeknik Brunei. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada semua graduan yang berjaya menamatkan pengajian di PB dan pensyarah-pensyarah yang turut berjaya mendidik kami sehingga ke tahap ini sempena konvokesyen PB kali kelima.

Pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Pendidikan dan Politeknik Brunei kerana telah memberi peluang kepada saya untuk melanjutkan pengajian di PB.

Ibu bapa saya ialah pendorong utama dalam pendidikan terutama sepanjang pengajian saya di PB yang sering memberi cambuk semangat untuk saya meneruskan pengajian hingga ke tahap ini. Selain itu jua dorongan daripada ahli-ahli keluarga dan termasuklah jua daripada semua pensyarah dan kakitangan Politeknik Brunei yang senantiasa memberikan tunjuk ajar dan harapan untuk saya terus menjadi seorang yang berjaya dan membentuk saya untuk menjadi insan yang lebih baik.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada individu-individu dan pihak-pihak yang saya sebutkan di atas kerana sering memberikan semangat serta motivasi untuk saya terus bersemangat dalam meneruskan perjuangan lebih-lebih lagi kepada ibu bapa, ahli keluarga dan teman-teman seperjuangan yang sudah memberikan segala pengorbanan, kasih sayang, sokongan dan doa yang berterusan bagi kejayaan saya.

Sepanjang pengajian saya di Politeknik Brunei, saya telah berpeluang untuk menimba banyak pengalaman yang antara pengalaman berharga itu termasuklah menjadi wakil Negara Brunei Darussalam dan Politeknik Brunei untuk mengikuti ASEAN Composite 1st Batch of Japan ASEAN Student Conference di Jepun dan STEP Sociovatio Forum di Singapura. Pengalaman saya dilantik menjadi Yang Di-

PENERIMA ANUGERAH:Academic Exellence Award 2019Enrichment Exellence Award 2019

Pertua Ahli Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Brunei sesi 18/19 dan Bendahari Ahli Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Brunei sesi 17/18 jua merupakan kenangan yang terindah yang tidak akan saya lupakan. Sepanjang perkhidmatan saya menjadi ahli MPP, terdapat banyak aktiviti-aktiviti yang telah saya dan ahli-ahli MPP yang lain kendalikan termasuklah Pesta Sukan Politeknik Brunei 2017, Karnival Konvo Politeknik Brunei 2018 dan banyak lagi. Pengalaman yang terindah seterusnya jua adalah kesempatan untuk mengikuti penempatan kerja sementara di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri selama 6 bulan yang merupakan tempat impian kerjaya saya nanti, Insha' Allah.

Politeknik Brunei telah memberi saya platfom untuk menjadikan dan membentuk sahsiah diri dan kerohanian saya dengan lebih baik. Alhamdulillah, banyak perkara-perkara yang saya pelajari dan menjadi aset perjuangan hidup saya termasuklah pengalaman menjadi seorang pemimpin pelajar dan pada masa yang sama mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam aspek dunia perniagaan secara amnya.

Saya juga ingin menyarankan kepada pelajar-pelajar PB agar sentiasa belajar dengan bijak dan bersungguh-sungguh, sentiasa menghormati ibu bapa, pensyarah dan rakan seperjuangan kerana ia adalah sesuatu perkara yang sangat penting, dan jua untuk sering melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sekolah serta haruslah bersikap proaktif, bukan hanya dalam akademik bahkan menjadi sebahagian daripada Majlis Pelajar itu sendiri. Dari sini, Insha' Allah boleh meningkatkan keseimbangan antara pengajian dan aktiviti kokurikulum.

Politeknik Brunei bagi saya sudah menjadi institusi yang sangat berharga yang akan memberi manfaat untuk masa depan setiap pelajar. PB jua membimbing dan memberi laluan untuk kerjaya saya dan saya pasti perkara yang sama akan dialami oleh pelajar-pelajar yang lain juga.

Akhir kata, kekuatan tidak hanya datang dari kemampuan fizikal, tetapi ia datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

57

Page 62: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPAN

AWANGKU IQMAL JEFNI BIN PENGIRAN HAJI JANUDIN

DiBS(MKT)/06/16/0203Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Pemasaran)Level 5 Diploma in Business Studies (Marketing)

Tiga tahun sudah berlalu dan tanpa kita sedari kita sudah berada di penghujung perjalanan yang penuh dengan liku-liku perjuangan sebagai seorang pelajar yang dipenuhi dengan tugasan, projek serta peperiksaan. Akhirnya semua itu telah mampu kita lewati dan sinar kebahagiaan sudah ada bersama kita.

Pada kesempatan ini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pensyarah dan kakitangan Politeknik Brunei, rakan-rakan seperjuangan dan juga ibu bapa yang tersayang kerana telah banyak membantu dan memberi dorongan sepanjang perjalanan ini. Meskipun bab perjalanan kita di Politeknik Brunei ini akan berakhir, tetapi ia juga sebenarnya merupakan atau menandakan satu peralihan kepada permulaan dan pengalaman baru.

Dengan itu, saya akan mengakhiri ucapan ini dengan sebuah puisi ringkas yang saya gubah dengan tajuk Growth. Semoga kita semua akan terus berjaya pada masa hadapan dan saya berharap kita akan dapat berjumpa lagi pada dan di tempat yang istimewa.

TERIMA KASIH

PENERIMA ANUGERAH:Academic Exellence Award 2019

“You always think you are in an endless bindA mosh pit of agony dancing violently in your

mindCorrupting your soul, ebbing away, awaiting its

inevitable tollBut through darkness pierces lightTake a step towards ascendancy

Set sail to the horizons and take flightBecause soon enough your sufferings

are the reason that will get you closer to somewhere extraordinary.”

- Poem by Iqmal Janudin

58

Page 63: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPANTERIMA KASIH

ABDUL HALIM BIN ASHARI DiICT(DME)/06/16/0255

Diploma Tahap 5 dalam Media DigitalLevel 5 Diploma in Digital Media

Segala puji ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana telah membolehkan kita hadir dan meraikan Konvokesyen ke-5 Politeknik Brunei pada hari ini. Tahniah kepada semua dan kepada para ahli jawatankuasa yang bertanggungjawab mengendalikan konvokesyen pada tahun ini.

Bermula sebagai seorang yang mempunyai pengalaman yang minima, semua pelajar patut berasa bangga kerana berjaya menempuhi sesi pembelajaran yang mencabar selama tiga tahun di Politeknik Brunei.

Bersempena Majlis Konvokesyen Ke-5 ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pensyarah, terutama Cikgu Dayangku Nur Azmina binti Pengiran Haji Ahmad dan Cikgu Milzam bin Dr. Haji Morsidi, serta rakan-rakan sebaya di atas bantuan dan dorongan yang diberikan. Tidak dilupakan juga, ibu bapa dan ahli keluarga yang setia menyokong dan tidak berhenti memberikan kepercayaan terhadap saya dalam menempuhi satu bab yang agak penting dalam kehidupan saya.

Sepanjang tiga tahun pengajian di Politeknik Brunei, saya telah terlibat dalam penghasilan beberapa

PENERIMA ANUGERAH:Academic Exellence Award 2019

video yang penting untuk institusi ini seperti video Simposium 2017, video Orientasi 2017 dan dua filem pendek yang turut dipamerkan pada orientasi 2017 dan 2019 Insha' Allah. Pada tahun 2018, saya telah terpilih sebagai salah seorang finalis dalam ASEAN Youth Video Contest, mewakili Brunei untuk menghadiri bengkel pembuatan video di Singapura. Saya juga terlibat dengan acara pameran Regatta pada tahun 2017 bersama rakan-rakan saya di mana kami menayangkan photobook dan videografi kami ke hadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di bawah bimbingan Cikgu Haji Suhardi bin Haji Suhaimi. Selain daripada itu, saya juga merupakan salah seorang daripada ahli Majlis Perwakilan Pelajar selaku Exco Media.

Bahagian terbaik sepanjang pengajian saya di Politeknik Brunei adalah berpeluang untuk bertemu dan berhubung dengan rakan – rakan baru serta membina persahabatan sepanjang hayat di mana kami banyak menghabiskan masa bersama dan membina kenangan baru setiap hari sepanjang pengajian kami. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan saya kerana telah membuat perjalanan hidup di Politeknik Brunei penuh bermakna. Ini termasuk asas rangkaian baru yang telah saya kembangkan semasa tempoh latihan saya dengan Filterworks Productions yang juga memberikan saya gambaran baru tentang industri kreatif di Brunei dan lebih banyak peluang pekerjaan dan pengalaman yang saya tidak pernah fikir saya akan lakukan pada masa itu.

Politeknik Brunei telah mengajar saya tentang kepentingan pengurusan masa yang baik dan ia melatih saya untuk berfikiran dinamik, dan terbuka pada setiap masa di samping mendorong para pelajar untuk keluar dari zon selesa mereka. Sistem EP, yang menggalakkan pelajar terlibat dengan aktiviti tambahan kokurikulum, membolehkan para pelajar dapat menganjurkan aktiviti kelab mereka sendiri atau menjadi sukarelawan untuk acara-acara yang diadakan supaya para pelajar mendapatkan lebih banyak pengalaman dan rangkaian, memperbaiki kemahiran sosial masing-masing.

59

Page 64: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPANTERIMA KASIH

HAEZAN ANAK JAGARUN DiST/06/16/0677

Diploma Tahap 5 dalam Teknologi Sains(Teknologi Makmal Kimia)Level 5 Diploma in Science Technology (Chemical Laboratory Technology)

Salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Politeknik Brunei kerana telah memberikan saya peluang yang berharga ini. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang terus menyokong saya sepanjang pengajian. Tidak lupa juga, kepada pensyarah-pensyarah yang terus memberikan bimbingan dari semester pertama hinggalah semester akhir. Mereka juga tidak berhenti-henti memberikan kata-kata semangat supaya saya terus berjaya.

Di sepanjang pengajian saya, ibu bapa saya merupakan pendorong utama untuk mencapai kejayaan. Antara kata-kata semangat yang tidak dapat saya lupakan ialah “Jangan membandingkan kekuatan awda dengan orang lain, awda tidak tahu sehingga awda mencuba.”

Antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan ialah lawatan sekolah akhir tahun yang dianjurkan oleh pensyarah bersama dengan pelajar-pelajar ke Miri Borneo Resort. Pengalaman ini sedikit sebanyak memberi peluang untuk mengeratkan silaturrahim antara pelajar dan pensyarah. Politeknik Brunei juga telah memberi saya peluang untuk membuat penempatan kerja di Syarikat Brunei Shell Petroleum di mana saya berpeluang untuk menjadi sebahagian daripada perayaan Syarikat Brunei Shell Petroleum ke-90.

PENERIMA ANUGERAH:Academic Exellence Award 2019

60

Saya juga telah memperolehi pencapaian di dalam bidang sukan di mana saya berpeluang menyertai pertandingan antara kolej bagi sukan volleyball dan dodgeball.

Politeknik Brunei telah membantu saya dalam memperbaiki kemahiran sosial untuk menjadi seorang yang lebih berkeyakinan dan berani untuk menyuarakan pendapat. Sepanjang pengajian, saya juga telah menyertai kerja-kerja amal dan keagamaan yang dianjurkan oleh kelab-kelab sukan. Dengan menyertai program ini, ia telah menjadikan saya seorang yang lebih sabar dan bersyukur serta memberi peluang kepada saya untuk memperbaiki diri dari segi sosial dan mental.

Antara teknik yang saya praktikkan sepanjang pengajian di samping belajar dengan tekun, saya juga tidak lupa untuk berehat dan memberi masa untuk melakukan hobi-hobi saya. Jangan lupa juga untuk bertanya kepada pensyarah atau rakan-rakan jika ada kesulitan dalam memahami sesuatu subjek serta menyemak semula nota-nota yang telah dipelajari.

Dorongan saya kepada pelajar-pelajar PB untuk tidak berhenti mencuba, walaupun awda gagal. Ia bukan satu pengakhiran, ia hanya membuka peluang lain untuk awda terus berusaha dan menerokai kemampuan diri. Akhirnya, jangan lupa untuk menikmati kehidupan kolej kerana awda akan mendapati rakan seumur hidup dan pengalaman yang luar biasa.

Page 65: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPAN

NURAJILLA BINTI HAJI ABDULLAHDiHSN/06/16/0202

Diploma Tahap 4 dalam Sains Kesihatan(Kejururawatan)Level 4 Diploma in Health Sciences (Nursing)

TERIMA KASIH

PENERIMA ANUGERAH:Academic Exellence Award 2019

61

yang besar dalam hidup saya dan oleh itu, saya berasa sangat bersyukur.

Sepanjang tempoh pengajian, saya mempelajari bahawa menjadi seorang jururawat adalah suatu pengalaman yang tidak saya jangkakan. Menjadi seorang jururawat itu bukan sekadar kemahiran tangan akan tetapi ia nya merangkumi segala aspek terutamanya dari segi holistik. Pengalaman yang berharga bagi saya adalah sewaktu penempatan kerja secara klinikal di mana saya dapat mengalami sendiri situasi kehidupan sebenar selaku jururawat. Oleh kerana ini, pengalaman tersebut telah membuka mata saya dan ia nya juga membekalkan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk mejadi lebih cekap. Pada saya, itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Saya sangat bersyukur kerana PB telah memberi saya peluang untuk melanjutkan pembelajaran dalam kejururawatan demi memenuhi impian saya.

Menuntut ilmu dalam apa jua bidang sekalipun, boleh mencabar minda dan kesabaran. Justeru itu, saya menetapkan matlamat utama pada apa yang saya ingin capai pada permulaan semester dan bekerja keras untuk mencapai keputusan yang saya inginkan. Bagi saya, adalah sangat penting untuk sentiasa membaharui niat dan selalu ingat kenapa saya berada di sini.

Akhir kata, saya ingin mengingatkan diri saya dan para graduan supaya sentiasa percaya bahawa kita masih ada masa untuk membentuk diri sendiri supaya menjadi siapa yang kita inginkan. Percaya bahawa setiap individu mempunyai potensi tersendiri dan peluang tidak terbatas demi mengembangkan kemahiran diri. Dengan pencapaian ini, Alhamdulilah, sekarang saya meneruskan pengajian dalam bidang kejururawatan di peringkat Sarjana Muda, UBD. Tidak lupa juga saya ucapkan syabas kepada semua graduan SHS dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala mempermudahkan semua urusan dalam apa jua bidang yang diceburi.

Dengan penuh hormat, ikhlas dan takzim, kepada pengarah Politeknik Brunei, Tuan Denis Ho Mun Tai, ketua Sekolah Sains Kesihatan (SHS), Cikgu Armah binti Haji Tengah dan pensyarah SHS, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih atas peluang, ilmu pengetahuan, pengalaman dan pengajaran hidup yang sangat bernilai. Ribuan terima kasih juga saya ucapkan kerana membuat segalanya menjadi kenyataan terutama sekali dari segi bidang akademik.

Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah atas bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang 3 tahun kursus kejururawatan. Saya sangat bersyukur dan terhutang budi dengan sokongan, usaha dan kerja keras yang persisten dan terus menerus dalam membentuk saya untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya dan merealisasikan cita-cita saya untuk mendapat diploma.

Pada tambahan secara peribadi, Alhamdulillah, saya berasa sangat gembira dan terharu kerana diberikan anugerah sempena Majlis Konvokesyen PB yang ke-5. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya yang telah mengajar saya untuk sentiasa tabah dan gigih dalam apa juga kesulitan hidup, dan kepada bapa saya, yang telah membentuk saya menjadi seorang yang tekun dan bersungguh-sungguh, kerana doa, sokongan padu dan berkat daripada mereka telah membuatkan siapa saya pada masa ini dan tanpa mereka siapalah saya. Oleh itu, saya sangat terhutang budi dan ingin mendedikasikan kejayaan ini sepenuhnya kepada mereka. Inspirasi utama saya berasal dari kawan-kawan terbaik saya yang sangat saya sayangi dan hargai, Qilah dan Ali. Mereka tidak pernah memberi saya tanggapan atau fikiran bahawa saya tidak boleh mengejar impian yang lebih tinggi dan menjadi seorang yang saya idamkan. Syimah dan Sorfina adalah kawan yang baik dan murah hati, dan sebahagian besar masa saya sepanjang 3 tahun khursus ini saya luangkan bersama mereka. Mereka ibarat twin pillars saya kerana tanpa mereka saya tidak akan berdiri tegak. Kepada orang-orang yang saya telah sebutkan di atas, mereka telah memberi impak

Page 66: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPANTERIMA KASIH

NUR ‘AISYAH BINTI MD JARALIDiICT(LIC)/06/16/0244

Diploma Tahap 5 dalam Informatik & Pengkomputeran PerpustakaanLevel 5 Diploma in Library Infomatics & Computing

Alhamdulillah, diberi kesempatan untuk sama-sama meraikan Majlis Konvokesyen Politeknik Brunei kali ke-5. Saya berbangga kerana menjadi salah seorang graduan yang menerima anugerah dan ia akan menjadi satu kenangan dan pengalaman yang sangat berharga di dalam hidup. Tahniah diucapkan kepada para graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka selama tiga tahun ini. Semoga Allah memberikan dan memperluaskan lagi pintu rezeki kita di masa hadapan. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Penghargaan dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih buat pendorong utama saya sepanjang pengajian ini yang semestinya terdiri daripada keluarga saya sendiri, terutamanya kedua-dua ibu bapa saya, yang telah banyak memberikan sokongan, dorongan dan titipan doa yang berterusan. Alhamdulillah syukur rasa sentiasa diberkati dan dipermudahkan pengajian sampai ke akhirnya walaupun perjalanan selama tiga tahun ini penuh dengan cabaran dan liku-liku.

Tidak lupa juga diucapkan penghargaan dan terima kasih kepada tenaga-tenaga pengajar yang pernah mengajar saya. Mereka merupakan salah satu pembakar semangat saya yang telah menaruh harapan dan meyakinkan diri saya untuk terus menghabiskan pengajian ini. Setiap kali saya ada kesilapan dalam pelajaran, merekalah yang terus membetulkan apa yang patut, membimbing dan memberi tunjuk ajar. Tidak terkecuali juga, buat rakan-rakan pengajian seperjuangan yang berperanan dalam mendorong dan memberi sokongan kepada saya di kala suka mahupun duka. Mereka juga sering membantu ketika saya memerlukan penjelasan dalam memahami sesuatu ilmu.

Sepanjang pengajian saya di Politeknik Brunei ini, banyak pengetahuan, pencapaian, kemahiran dan pengalaman yang telah saya perolehi. Antara pengalaman yang berharga bagi saya adalah ketika saya menjalani penempatan kerja di Perpustakaan Universiti Teknologi Brunei (UTB) selama enam bulan. Pegawai dan kakitangan di sana banyak membantu dan memberi tunjuk ajar bagaimana menjalankan tugas-tugas dan saya terus mengambil peluang ini untuk belajar bagaimana perpustakaan itu berfungsi. Saya sangat gembira kerana ilmu yang saya pelajari di Politeknik Brunei, dapat saya praktikkan ke perpustakaan UTB.

PENERIMA ANUGERAH:Enrichment Exellence Award 2019

62

Selain itu, pengalaman yang tidak dapat saya lupakan dan berharga adalah ketika saya dan rombongan pelajar-pelajar LIC serta beberapa pegawai pengiring yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah Politeknik Brunei mengadakan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur, Malaysia selama lima hari. Di sana kami banyak menimba ilmu tentang perpustakaan dan pustakawan. Kami juga beruntung kerana telah dijemput menjadi penonton untuk menyaksikan sendiri secara langsung salah satu program TV Astro, iaitu rancangan MeleTop.

Sepanjang pengajian di Politeknik Brunei, saya juga aktif dalam melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti sukarelawan dengan organisasi yang terkenal di Brunei Darussalam iaitu seperti SMARTER, Maybank dan banyak lagi. Antara pencapaian saya lagi adalah pernah mendapat tempat pertama dalam pertandingan ceramah di dalam modul Pendidikan Islam yang dianjurkan oleh salah seorang tenaga pengajar saya iaitu, Pg Dr Hjh Norkhairiah binti Pg Hj Hashim.

Dari segi pengetahuan dan kemahiran pula, saya dapat menimba ilmu dalam bidang kebudayaan dan kesenian iaitu melalui program gulingtangan dan mewakili Politeknik Brunei untuk turun membuat persembahan pada Hari Kebangsaan yang ke 35. Di samping itu, saya juga aktif dalam mengikuti Kelab Nasyidul Islam, di mana saya pernah mengikuti persembahan tausyeh yang diadakan di Royal Brunei Polo & Riding Club dan juga mengikuti persembahan untuk konvokesyen kali ketiga pada tahun 2017.

Politeknik Brunei juga memainkan peranan dalam membentuk saya menjadi seorang yang lebih baik kerana dengan adanya aktiviti-aktiviti yang mereka anjurkan, ia membuatkan saya untuk lebih yakin dengan diri saya sendiri dan membolehkan saya bertutur dengan orang awam lebih lancar lagi kerana saya sebenarnya adalah seorang yang pendiam dan pemalu.

Kepada pelajar-pelajar Politeknik Brunei yang masih dalam pengajian, disarankan supaya jangan pernah mudah berputus asa dalam apa jua keadaan, sekali kita gagal, tidak bererti kita akan gagal selama-lamanya. Lambat laun pun kita pasti akan berjaya pada akhirnya. Insha' Allah sabar dan terus berusaha. Banyakkan bertanya soalan jika kita tidak pasti kepada tenaga-tenaga pengajar. Bak kata pepatah, “sesungguhnya yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang” yang mana bererti rezeki itu tidak akan datang sendirinya kecuali diri sendiri yang berusaha mencarinya. Semoga maju jaya.

Page 67: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPAN

MOHAMMAD HABIB FADILLAH BIN MOHAMMAD MAZNI LATIFFDiEng(EEE)/06/16/0516

Diploma Tahap 5 dalam Kejuruteraan Elektrikal dan ElektronikLevel 5 Diploma in Electrical and Electronics Engineering

TERIMA KASIH

PENERIMA ANUGERAH:Enrichment Exellence Award 2019

63

Pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan adalah apabila saya melakukan penempatan kerja di Jerudong International School. Di sana, saya telah bergaul dengan kawan-kawan sekerja yang datang dari pelbagai latar belakang dan belajar bagaimana untuk bertutur secara profesional antara semua pihak dari peringkat ketua hingga orang bawahan.

Politeknik Brunei merupakan satu medium yang sangat bernilai yang mengajar saya untuk membentuk diri sebagai seorang insan yang berwawasan, berpegang teguh kepada ugama dan undang-undang negara serta menjaga nama baik Politeknik Brunei. Politeknik Brunei juga banyak mengajar saya erti realiti kehidupan yang sebenarnya. Saya telah belajar banyak perkara yang sangat berharga, dari sekecil padi hingga sebesar bangunan. Disebabkan semua ini, saya dapat mengambil iktibar sama ada baik ataupun buruk. Dengan kata lain, Politeknik Brunei telah berjaya mengubah cara pemikiran saya tentang banyak aspek seperti sentiasa berfikiran positif dalam apa jua perkara.

Saya berpegang teguh kepada "If you fail to plan, then you plan to fail". Ayat ini mengingatkan kepada saya supaya mesti berhati-hati dan sentiasa berawas dalam melakukan setiap perkara, termasuklah semasa musim peperiksaan. Apa yang saya boleh katakan, usaha ialah tangga kejayaan. Berusahalah sehingga berjaya.

Akhir kata, saya ingin memberikan sedikit pembakar semangat kepada pelajar yang masih belajar, “Belajarlah dan terus belajar. Jangan mencari sebarang alasan untuk tidak belajar. Di samping itu, tidak melupakan sebarang aktiviti yang boleh mendatangkan kebaikan kepada diri secara tidak langsung.”

Saya berbesar hati ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang menyertai Majlis Konvokesyen ke-5.

Pendorong saya untuk melanjutkan pendidikan diploma ini ialah kedua-dua orang tua saya, keluarga, teman dan juga tidak ketinggalan orang ramai yang telah saya jumpa semasa melakukan aktiviti kesukarelawanan sepanjang saya berada di dalam pengajian.

Oleh kerana doa, kata-kata semangat serta dorongan daripada pelbagai pihak, Alhamdulillah saya berjaya menamatkan pengajian saya di Politeknik Brunei. Dengan ini, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua. Hanya doa yang dapat saya panjatkan untuk membalas budi dan jasa mereka.

Sepanjang pengajian di Politeknik Brunei, saya telah berjaya mengendalikan beberapa acara termasuk acara yang melibatkan institusi pengajian tinggi yang lain antaranya perlawanan bola tampar. Akan tetapi, semua ini tidak akan berlaku jika tiada bantuan dari teman-teman seperjuangan saya. Dengan ada dorongan dan sokongan mereka, saya berasa lebih yakin dalam melakukan sesuatu kerja.

Page 68: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPAN

PENERIMA ANUGERAH: PROJEK SHELL ECO-MARATHON ASIA 2019: YAKIN III ( INNOVATION AWARD 2019 )

TERIMA KASIH

Pengalaman yang paling berharga adalah semasa kami menjalani pemeriksaan terhadap kenderaan Yakin 3 yang memakan masa selama lima jam sebelum kami memasuki litar perlumbaan.

Sepanjang pengajian di Politeknik Brunei, semua ahli kumpulan memperolehi banyak ilmu pengetahuan yang bukan hanya berdasarkan teori malah kami juga mempunyai kemahiran ke arah praktikal yang membantu kami untuk memahaminya dengan lebih mendalam serta ilmu tambahan dalam menjayakan projek ini.

Sehubungan itu, pihak Politeknik Brunei juga menaikkan motivasi dan semangat kami dengan melatih kami secukupnya dari segi mentaliti dan fizikal sebelum megikuti perlawan Shell Eco Marathon pada tahun 2019 dan juga untuk bersiap sedia dengan apa juga cabaran yang akan datang. “Berkarih, Bejarih, Belurih” adalah menjadi salah satu moto yang kami terapkan semasa kami menghasilkan projek ini. Selama tempoh menghasilkan projek ini, komunikasi, kerjasama antara ahli dan juga komitmen yang tinggi.

Ucapan terakhir sekali kepada mana-mana kumpulan yang ingin menyertai sebarang pertandingan pada masa akan datang, agar tidak berputus asa dan sentiasa bersemangat untuk menimba ilmu dan terus mencuba sesuatu yang baru agar mendapat pengalaman serta keluar dari zon selesa dan sentiasa bersedia dengan apa juga keadaan di masa akan datang.

Siti Zafirah Zawani Binti Idris DiEng(MCH)/07/17/0993

Noramal Yusrina Binti Mohamad Aliusin

DiEng(MCH)/07/17/0987

Dk Rafidah Binti Pg Abd Rahman

DiEng(MCH)/07/17/0960

Haziqah Binti Haji Md Jamil DiEng(MCH)/07/17/0961

Monira Amalina Binti Jumat DiEng(MCH)/07/17/0978

Munirah Binti Mohamad Dali DiEng(EEE)/07/17/0942

Nur Aqilah Izzati Binti Jasmi DiEng(EEE)/07/17/0944

64

Assalamualaikum dan selamat sejahtera, pertama kali tahniah diucapkan kepada para graduan Politeknik Brunei bersempena meraikan Majlis Konvokesyen kali ke-5. Kami doakan agar apa yang dipelajari selama ini memberikan manfaat di masa hadapan.

Pendorong utama dalam penghasilan projek ini adalah semestinya pensyarah-pensyarah yang mengikuti projek ini dari awal sehingga selesai, iaitu Pg Hj Mohd Alauddin bin Pg Hj Abd Momin dari Mechanical Engineering dan Norliza binti Haji Zaini dari Electrical & Electronic Engineering serta Pg Hj Baharuddin bin Pg Hj Momin kerana telah memberikan tunjuk ajar yang bermanfaat sepanjang tempoh menghasilkan kereta Yakin 3 serta penaja-penaja yang memberikan sumbangan.

Dengan itu juga kami turut berterima kasih kepada setiap penaja yang sudi memberikan sumbangan serta dorongan sepanjang tempoh kami menghasilkan projek ini. Penaja utama iaitu Syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd, Syarikat Brunei Shell Marketing Sdn Bhd, Syarikat Brunei Gas Carrier, Syarikat Brunei LNG, Syarikat FYFE Borneo Sdn Bhd, Bank Islam Brunei Darussalam, Syarikat Aewon-Sherwood Protective Apparel (B) Sdn Bhd, The Instituition of Engineering and Technology (IET) Brunei, Syarikat Brunei Transporting Jerudong Park & Country Club, Keluarga Tasmera, Syarikat Low San Hardware, Syarikat Awang Tum Tum Cycle, Syarikat Swee Construction Sdn Bhd dan Syarikat Ken and Tan Sdn Bhd.

Page 69: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPANTERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh. Terlebih dahulu, bersempena dengan Majlis Konvokesyen Politeknik Brunei kali ke-5, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada setiap graduan yang telah mencapai kejayaan. Begitu juga kepada Politeknik Brunei khususnya kepada pensyarah-pensyarah dan kakitangan Politeknik Brunei termasuklah Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Brunei yang telah berjaya melahirkan sebuah lagi kumpulan yang terdiri daripada graduan-graduan yang inovatif, berkemahiran dan bersemangat tinggi, Insha' Allah.

Ahli keluarga merupakan pendorong utama sepanjang pengajian kami di institusi ini. Begitu juga dengan rakan seperjuangan kami yang tidak pernah jenuh untuk terus menyokong dan sentiasa mendorong semangat antara satu sama lain. Walaupun terdapat persaingan di antara sesama kumpulan namun ia adalah satu persaingan sihat dan mesra yang sudah setentunya memberikan kami motivasi untuk terus berjuang. Sokongan daripada pensyarah-pensyarah telah menyuntik lagi semangat dan memberi inspirasi agar kami melakukan yang lebih baik melalui tunjuk ajar termasuklah dalam hal persediaan pameran projek tahun akhir kami dan masa yang telah dikorbankan. Tidak dilupakan juga kepada semua pihak yang menyokong dan memberi motivasi kepada kami dalam sebarang bentuk sama ada secara langsung atau tidak langsung sehingga membawa kami ke kedudukan sekarang. Untuk semua itu, kami ingin menghulurkan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada mereka.

Penghargaan ini tidak akan lengkap jika tidak ditujukan khusus kepada penyelia kumpulan projek akhir tahun kami, Cikgu Masturina binti Matali dan penyelaras-penyelaras projek akhir tahun yang lainnya. Mereka semua sentiasa membakar semangat dan amat

percaya akan potensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam kumpulan kami. Kami tidak akan berada di sini jika tidak kerana kepercayaan penyelia dan penyelaras terhadap kami. Terima kasih kerana sikap toleransi cikgu-cikgu atas sikap kami yang lantang dan kuat berdaya saing. Pengalaman yang ditimba melalui projek ini merupakan satu perjalanan yang menarik untuk memperkuat hubungan dan bertemu dengan rakan-rakan baru. Alhamdulillah.

Salah satu pencapaian yang kumpulan kami perolehi adalah menerusi pembuatan model motor mesin prototaip. Meskipun ia tidak berkait dengan aliran kursus yang kami ceburi tetapi kami telah berhasil melakukannya. Selain daripada itu, kami juga berjaya menghasilkan sebuah video iklan yang pertama bagi pihak klien yang bertujuan untuk mempromosikan produk mereka. Kami sangat bangga bahawa video iklan berkenaan telah mendapat sambutan yang sangat memuaskan sehingga pihak klien kami memutuskan untuk membelinya untuk ditayangkan di pawagam tempatan. Selain daripada itu, kami juga berjaya membantu klien untuk mempromosikan produk mereka di pasaran selain daripada menggunakan media sosial.

Spektrum pendidikan yang diberikan di Politeknik Brunei tidak hanya memberi tumpuan kepada faktor-faktor teori tetapi juga termasuk faktor praktikal dan etika. Ia telah mengajar dan membolehkan kami melakukan pemikiran kritikal. Perkara yang paling penting dan amat kami syukuri adalah apabila PB memberi peluang kepada kami untuk meneroka kredibiliti kami dan mempamerkannya ke pasaran. Kami berpeluang untuk dilatih dan telah diberikan kemahiran mulai semester pertama lagi. Sesungguhnya PB telah mengukir kami untuk menjadi lebih vokal terhadap idea dan pendapat kami agar dapat menggunakannya apabila diperlukan.

Perjuangan bersama rakan-rakan telah mengajar kami untuk menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan ikhlas dan terbuka. Melalui cara sedemikian, ia boleh melahirkan pemikiran yang lebih matang terutama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau ketika menghadapi situasi yang rumit.

PENERIMA ANUGERAH: PROJEK BE LOUD ( INNOVATION AWARD 2019 )

Awang Mohammad Shamsul Bazli Bashreen Bin Awang Haji Mohammad Shamsul Bahreen

DiBS(HRM)06/16/0239

Nur E’zzah Azimah Binti Roslan

DiBS(HRM)06/16/0256

Zulfa Syafinaz Zulkifli DiBS(HRM)06/16/0267

Nurul Syafiqah Binti AliRahman DiBS(HRM)06/16/0261

Muna Atiqah Binti Abdul Kadir DiBS(HRM)06/16/0254

Muhamad Najib Bin Abdul Rahim Ali

DiBS(HRM)/06/16/0252

Nur Syauqina Amanina Binti Haji Suhaidi

DiBS(ENT)/06/16/0234

65

Page 70: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPAN

PENERIMA ANUGERAH: SOCIAL AWARENESS - COPYRIGHT( INNOVATION AWARD 2019 )

TERIMA KASIH

Nurul Rasyidah Binti Mohamad Rosland DiICT(DME)/06/16/0295Husnul Hafizh Bin Amir Anuar DiICT(DME)/06/16/0262Muhammad Amar Mubasyir Bin Junaidi DiICT(DME)/06/16/0286Nurul Amira Bte. Hj. Mohd. Kassim DiICT(DME)/06/16/0294

bersama-sama dengan orang luar untuk menjayakan projek akhir tahun kami. Segala penat lelah telah kami harungi bersama, terutama sekali semasa pameran projek akhir tahun yang telah kami usahakan akan menjadi suatu peristiwa manis yang akan kami kenang selamanya.

Banyak benda baru yang telah kami pelajari. Menjadi salah seorang graduan dari institusi ini, kami telah dilatih bukan sahaja mahir dari segi teori, tetapi juga praktikal dan kepimpinan dan cara menghadapi orang ramai melalui kerja-kerja yang diberi oleh pensyarah yang melibatkan bukan sahaja rakan perjuangan tetapi orang-orang awam.

Institusi ini juga telah mengajarkan kami erti sabar dan tidak putus asa. Ia juga melatih kami untuk lebih fokus dengan pembelajaran yang kami jalani dan menjadikan kami seorang yang pro-aktif, inovatif dan berkemahiran tinggi yang melahirkan generasi yang kreatif dan berkeboleh-pasaran dalam industri kreatif negara. Pencapaian ini akan menjadi bekal kami untuk persediaan dan juga menyumbang kepada ekonomi negara pada masa depan. Politeknik Brunei telah berjaya membentuk kami menjadi seorang pelajar yang berdedikasi, bertanggungjawab dan berwawasan.

Akhir kata, kami ingin memberikan kata-kata dorongan dan semangat kepada pelajar-pelajar baru di Politeknik Brunei agar tetap percaya pada diri sendiri dan belajarlah dengan hati yang ikhlas. Jangan malu mencuba sesuatu yang baru. Keluarlah dari zon selesa awda. Capailah impian dan jadilah pelajar yang boleh membanggakan dan mengharumkan nama Politeknik Brunei. Sentiasalah berdoa dan berusaha. Doa daripada ibu bapa ialah kunci utama kejayaan. Semoga berjaya di masa akan datang.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah, kami sebagai wakil dari Diploma Tahap 5 dalam jurusan Media Digital berasa bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia-Nya selesailah pengajian kami setelah 3 tahun. Di samping itu juga kami ingin berterima kasih kepada pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas biasiswa yang diberikan. Syabas dan tahniah diucapkan kepada para graduan yang telah berjaya menamatkan 3 tahun pengajian dengan cemerlang.

Dalam kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih terutama sekali kepada kedua-dua ibu bapa dan keluarga kami atas dorongan dan semangat yang tidak henti-henti dari awal permulaan pengajian hingga tamat pengajian. Tidak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah yang banyak membantu dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Kami juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak memberi sokongan yang menjadi tulang belakang kami. Tanpa mereka semua, kami tidak akan mampu untuk menyelesaikan perjuangan kami.

Sepanjang pengajian di Politeknik Brunei, pencapaian yang paling bermakna buat kami ialah kumpulan kami telah mewakili Sekolah Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Hari Belia Kebangsaan Negara kali ke-14 di mana kami diberi peluang untuk beramah mesra bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Banyak pengalaman yang istimewa sepanjang 3 tahun pengajian. Salah satu daripadanya adalah ketika kami telah berkerjasama membuat pembuatan video

66

Page 71: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

UCAPANTERIMA KASIH

Pertama sekali, kumpulan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana memberi kami peluang untuk menerima anugerah bagi projek kami: Endocrine System – Pineal Gland.

Dengan tulus ikhlas, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah yang telah meluangkan masa mereka dan menunjukkan kerjasama dalam menjalankan projek kami. Tidak dilupakan juga ahli-ahli keluarga dan rakan seperjuangan yang tidak putus memberikan sokongan kepada kami.

Rasa ingin tahu mula timbul di peringkat pemilihan pineal gland di permulaan projek ini di mana kami mendapati pengenalan di dalam sukatan pelajaran bagi topik ini adalah terhad dan kami yakin bahawa penyelidikan ini akan membuahkan hasil yang menarik. Maklumat dan penyelidikan yang terhad terhadap pineal gland berpunca daripada pendedahan organ tersebut yang baru ditemui di beberapa tahun lepas. Namun demikian, kami membuat keputusan untuk melaksanakan topik ini dan dari sana kami berhasil mempelajari fakta-fakta yang menarik mengenainya.

Walaupun hanya berada di tahun dua, perjalanan kami setakat ini penuh dengan cabaran. Akan tetapi, kami berasa teruja dan seronok kerana perjalanan kami di Politekik Brunei dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran yang berharga dan pengalaman-pengalaman baru. Menuntut di Politeknik Brunei memberi banyak peluang untuk meningkatkan kebolehan dan kemahiran kami, meluaskan hubungan-hubungan profesionalisme di dalam industri dan menjadikan kami lebih matang. Bagi kami, keputusan untuk menuntut di Politeknik Brunei ialah pilihan yang tepat.

“Perjuangan hari ini akan melahirkan kekuatan yang kita perlukan untuk hari esok,” menjadi ungkapan hidup kami. Usaha yang kami berikan dan pengorbanan masa lapang untuk menyiapkan projek ini dengan baik ialah kunci kejayaan bagi mencapai matlamat kami.

Nasihat kami kepada pelajar-pelajar ialah usaha, kepercayaan diri dan semangat berkumpulan adalah faktor-faktor yang penting tetapi perkara yang lebih bernilai ialah semangat dan dedikasi untuk belajar.

“Coming together is the beginning, keeping together is progress; working together is success”

– Edward Everett Hale.

PENERIMA ANUGERAH: ENDOCRINE SYSTEM - PINEAL GLAND ( INNOVATION AWARD 2019 )

Catherine Binti Abu Jahal 18FTH2506Sammi Ho Bing Xin 18FTH2528Dayangku Nursyaahidah Binti Pengiran Yaatim 18FTH1508

67

Page 72: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

JAWATANKUASATERTINGGI

PENASIHATAwang Dr. Haji Azman Bin AhmadSetiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)Kementerian Pendidikan

PENGERUSIAwang Denis Ho Mun TaiPengarah

TIMBALAN PENGERUSIAwang Alias bin Haji Abu BakarPenolong Pengarah

SETIAUSAHADayang Hajah Hanipah binti Haji ApongPendaftar

BENDAHARIAwang Rahman Ahmad bin Haji Ismail

68

Page 73: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

AHLI - AHLIAwang Dr. Tang Shi SiongAwang Ian John WallAwang Mohammad Hamdani bin MustapaDayang Armah binti Tengah Dayang Hajah Azizan binti Dato Paduka Haji OthmanDayang Dr. Rahmawati binti Haji BolhassanAwang Muhammad Alinorde bin Muhammad DeliPengiran Haji Md Sufri bin Pengiran AliDayang Norgayah binti Haji Abdul Wahab Dayang Kastini binti Haji HashimDayang Hajah Azlinah binti Haji MatsarudinAwang Haji Ehwan bin Haji JunedAwang Dr. Haji Muhammad Fandy bin Haji OsmanPengiran Muhammad Noor Shah bin Pengiran Haji MuhammadAwang Abdul Nafri bin Haji HussinDayang Laila binti JohariDayang Nurul Fattin Farhanah binti Haji AbdullahAwang Haji Mohd. Jaafar bin Haji JohariAwang Haji Mohammad Alisanusi bin Haji SalimAwang Haji Ibrahim bin Haji Mohammad Hashim Dayang Rozita binti Haji TaminDayang Asnah binti Haji Yusop @ Yusof Awang Haji Mohammad Muliadi bin Haji Abdul HamidAwang Abdul Muiz Bin Ahmad HussinDayang Ammal Ashyqin binti Haji ZainiAwang Yusma Bahrin bin Dato Paduka Haji Md YusofAwang Haji Mohammad Reizal bin Mohammad AliAwang Haji Zul Fakhari bin Awang Muksin

JAWATANKUASATERTINGGI

69

Page 74: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

AHLI JAWATANKUASA KERJA

KONVOKESYENPENGERUSI

Awang Denis Ho Mun TaiPengarahPoliteknik Brunei

TIMBALAN PENGERUSI

Awang Alias bin Haji Abu BakarPenolong Pengarah

SETIAUSAHA

Dayang Hajah Hanipah binti Haji Apong (Ketua)Dayang Suria binti Haji YusopAwang Haji Zulaftihuzaimi bin Hamzah

KEWANGAN

Awang Rahman Ahmad bin Haji Ismail (Ketua)Dayang Ammal Ashyqin bin Haji Zaini Dayang Nur Amalina binti Haji Maidin Dayang Filzah binti MatayirDayang Nurellianah binti GuslinAwang Azmee bin AhmadDayang Siti Saidah binti Haji SahatAwang Muhammad Khaizuran Syafiq bin Haji Khairuddin

PENGURUS MAJLIS

Awang Abdul Nafri bin Haji Hussin (Ketua)Dayang Madihah binti Haji HarunAwang Md Abdul Hanif bin Haji YussopAwang Md Loqmanul Hakim bin Haji RazaliAwangku Mohd. Muhaimin bin Pengiran Haji Jaludin Simpul Dayang Norliza binti Haji Zaini

70

Page 75: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

AHLI JAWATANKUASA KERJA

KONVOKESYENANUGERAH PELAJAR

Dayang Hajah Hanipah binti Haji Apong (Ketua)Awang Haji Mohammad Muliadi bin Haji Abdul HamidDayang Suria binti Haji YusopAwang Haji Zulaftihuzaimi bin HamzahDayang Tan Phek SuanDayang Norhayatunajibah binti Haji KifliDayang Nurul Faizah binti IbrahimDayang Nurmariah Syafikah binti Haji MenjeniDayang Hii Siew Ping Ampuan Norhidayati binti Ampuan Haji Said Dayang Nurmaziyyah Raziqin binti Hj Yusof

SIJIL, BUKU PROGRAM DAN PERCETAKAN

Pengiran Haji Md Sufri bin Pengiran Ali (Ketua Bersama)Awang Yusma Bahrin bin Dato Paduka Haji Md Yusof (Ketua Bersama)Awang Haji Mohammad Reizal bin Mohammad Ali (Ketua Bersama)Awang Abdul Razak bin AliakbarAwang Zulaihi bin Haji ZahiriAwang Haji Zulaftihuzaimi bin HamzahDayang Noor Mardiana binti SabliDayang Rabe'ah binti Haji YussofDayang Norhayatunajibah binti Haji KifliDayangku Siti Nur Aqilah binti Pengiran Haji Mohammad AsmaleeDayang Siti Aqilah binti Mohamad SallehAwang Haji Suhardi bin Haji SuhaimiDayang Nurul Rasyidah binti Ab DurahmanDayang Mas Fatin Wahidah binti MahdiniDayangku Noor Affizah binti Pengiran Haji Abd RahmanDayangku Nur Azmina binti Pengiran Haji AhmadAwang Lim Ting HingDayang Hajah Norhayati binti Haji LatifDayang Safriah binti Hj HamdanAwang Nooramin @ Mohammad Adi bin Haji TassimAwang Muhammad Khairulanwar bin AbdullahDayang Nurkhalisah @ Naemah binti MustapaDayang Masazlinnah binti Haji Abdul MajidDayang Zuraidah binti Haji MatusinDayang Marlina binti Haji Md YusufDayang Angela binti Duai

71

Page 76: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

GRAFIK DAN AUDIO VISUAL

Dayang Norgayah binti Haji Abdul Wahab (Ketua)Dayang Raihana binti RaupAwang Milzam bin Dr. Haji MorsidiAwang Haji Muhammad Zulhusni bin Haji ZainalAwang Haji Iskandar bin Haji IsmailAwang Mohammad Al - Yazid bin Abd RahmanAwang Mohammad Fakhruddin bin Haji IsmailAwang Asyraf bin Haji SuhailiAwang Haji Mohd. Jailani bin Haji Abdul RahmanDayang Siti Nur’afifah binti SaitDayang Hii Suok Leng @ Jeslyn

MEDIA, PUBLISITI DAN JURUGAMBAR

Dayang Hajah Azizan binti Dato Paduka Haji Othman (Ketua)Awang Abdul Wafi bin Haji Julay

JUBAH KONVOKESYEN

Awang Haji Ehwan bin Haji Juned (Ketua)Dayang Siti Nurzanah binti Haji DullahDayang Hajah Dinah Haziqah binti Haji JohanAwang Abdul Qawi bin ShaaraniDayang Ammal Ashyqin binti Haji ZainiAwang Hazimin bin Haji SahariAwang Bahit bin HamidAwang Mohd Izuddin bin Mohd AsriMuhd Aizuddin bin RoslanMuhammad Khairulanwar bin AbdullahAwang Haji Yusriman bin Haji JumatDayangku Hajah Norhasnidah binti Pengiran Haji PungutDayang Ang Sooh PengDayang Lim SuzylilyDayang Nurkhalisah @ Naemah binti MustapaDayang Amal Afiqah binti Mohammad JefriDayang Zuraidah binti Haji Matusin Awang Haji Mohammad Amin bin Haji Mohd SallehAwang Muhd Khaizuran Syafiq bin Haji KhairuddinAwang Zulaihi bin Haji ZahiriDayang Siti Saidah binti Haji Sahat

72

Page 77: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

HAL EHWAL GRADUAN

Awang Ian Wall (Ketua Bersama)Awang Mohammad Hamdani bin Mustapa (Ketua Bersama)Dayang Khairulnisa binti Haji Abdul RazakDayang Erani binti Haji IbrahimDayang Haslindawati binti Haji JumatDayang Hamizah @ Fateen binti Md TahaAwang Tan Szu TakDayang Amal Umi Hafizah binti Md YusoffAwang Muhd Nazirul Azim bin Haji RoslimAwang Chong Woan JinnDayang Intan Syamimi binti Abang Haji KifrawiDayang Aziemah Diyanah binti KamaludinDayang Nuruldiana Mak binti Haji Muhammad SufriDayang Shahina binti Haji NiazAwang Mohd Khanafiah bin Haji JumatDayang Humaidah binti Dato Paduka Dr Haji Muhd Nur LubisDayangku Rashidah binti Pengiran AbdullahDayang Mas Fatin Wahidah binti MahdiniPengiran Haji Mohamad Alauddin bin Pengiran Haji Abd MominAwang Muhammad Fairuz Zabadi bin ShahrumAwang Ahmad Bukhari bin Haji EmranAwang Haji Mohammad bin Haji HassanDayang Mardiah binti Haji BacheeDayang Noor Adyani binti AdananDayangku Noraffizah binti Pengiran Haji SallehDayang Zainatul Ashiqin binti Haji SallehDayang Hajah Norhayati binti Haji Abdul RazakDayangku Norasmah binti Pengiran Haji IsmailPengiran Anak Noor Mashaslina binti Pengiran Anak Haji HassanDayang Jaya Priyah KasinathanDayang Hajijah binti Haji MetasimDayang Iddatul Akmah binti Haji IsmailDayang Goh Chai Li

JEMPUTAN

Dayang Laila binti Johari (Ketua Bersama)Dayang Fattin Farhana binti Haji Abdullah (Ketua Bersama)Awang Abdul Hadi bin Haji KamisAwangku Muhammad Khairussuada bin Pengiran Haji KamaludinAwang Mohamed Ruzaiman bin Awang JulaihiAwang Muhammad Hazmi bin Haji RazabAwang Khanafiah bin Haji JumatAwang Mak Chee HowAwang Haji Aziman bin Haji Mohammad

73

Page 78: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Awang Muhd Nazirul Azim bin Haji RoslimAwang Bahit bin HamidAwang Mohammad Khairulanwar bin AbdullahAwangku Haji Jamaludin bin Pengiran Haji ZainalDayang Atiqah Musfirah binti Md Dennis LeongDayangku Noor Affizah binti Pengiran Haji Abdul RahmanDayang Sarinah binti Shamsul ShahAwangku Mohd Zulkhairin bin Pengiran Haji YusofDayang Masdiana binti Haji MasriDayang Nur Asyiqin Rabiatutadawiah Haji Mohammad SyafienAwang Mohammad Zulaihi bin Haji ZahiriDayang Nurul Diyanah Binti Abdul RahmanDayang Erni binti Haji MohammadDayang Kasma binti Haji IbrahimDayang Aslenna binti Haji PanjangDayang Norrita binti JuniDayang Siti Norain binti Md Norshah AliminDayang Hajah Maimon binti Haji Md. Salleh

PROTOKOL DAN PENYAMBUT TETAMU

Dr Rahmawati binti Haji Bolhassan (Ketua Bersama)Dayang Armah binti Tengah (Ketua Bersama)Dayang Hajah Azlinah binti Haji MatsarudinAwang Dr. Muhammad Fandy bin Haji OsmanAwang Lim Ting HingAwang Haji Abu Bakar bin Haji ZainalAwang Yusma Bahrin bin Dato Paduka Haji Md YusofAwang Khalid @ Sanusi bin Haji ZainiAwang Muhammad Hazmi bin Haji RazabAwang Bahit bin HamidAwang Haji Mohamad Aziz Sahbireen bin Haji Awang TammidAwang Mak Chee HowAwang Mohammad Khairulanwar bin AbdullahAwangku Haji Jamaludin bin Pengiran Haji ZainalAwang Mohamed Ruzaiman bin Awang JulaihiAwang Muhd Khairulamin bin Abdullah SungkaiDayang Maryani binti Haji AsmatDayang Hajah Norhayati binti Haji LatifDayang Norhawati binti Haji SamatDayang Susanty binti Haji SamatDayang Mes Lina binti Haji HusinDayang Rohana binti Haji IsmailDayang Hajah Dinah Haziqah binti Haji JohanDayang Atiqah Musfirah Leong binti Md Dennis LeongDayangku Noor Affizah binti Pengiran Haji Abdul RahmanDayang Nurkhalisah @ Naemah binti Mustapa

74

Page 79: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Dayang Lim SuzylilyDayang Siti Nurhaniza binti Morni Dayang Sarinah binti Shamsul ShahDayang Kasma binti Haji IbrahimDayang Aslenna binti Haji PanjangDayang Masdiana binti Haji MasriDayang Norrita binti JuniDayang Hajah Rosmah @Raneya Maisurah binti Haji SallehDayang Hasdzlinda binti Haji KasimDayang Siti Nahriah binti POKMD DSP Haji Abd WahabDayang Ajizah @ Darinah binti Haji Abd ManafPengiran Hajah Mas Salwa binti Pengiran Mohd SaidDayang Teo Yan ChooDayang Hajah Naemah binti Haji NayanPengiran Ramlah binti Pengiran DamitDayang Hajah Salmah binti Mohd NoorDayang Hajah Saloma binti Haji OngsangDayang Norashikin binti Haji Md SofianDayang Faridahani binti Haji IsahakAwang Muhammad Nazirul Faiz bin Mohammad AzimiAwang Mohamad Asrul Azmi bin AbdullahPengiran Mohd Abdul Aziz bin Pengiran Haji Hassan Dayang Hajah Emily Noorsuryati binti MetusinDayang Nurul Huzaimah binti NarudinDayang Norsah binti Haji Jamudin

PENGACARAAN

Awang Haji Zul Fakhari bin Awang Muksin (Ketua) Dayangku Dr. Hajah Kamaliah Hafilah binti Pengiran Haji Saiful RizalDayangku Siti Nurul Nadzirah binti Pengiran OthmanAwang Mohd Izuddin bin Mohd Asri

PEMBACA PENERIMA ANUGERAH PELAJAR TERBAIK

Dayang Hajah Hanipah binti Haji Apong

PEMBACA NAMA-NAMA GRADUAN

Awang Mohd Izuddin bin Mohd AsriAwang Abu Mahdini bin Haji Abdul WahabDayang Dr. Mardiah binti Haji MahmudDayang Amal Umi Hafizah binti Md YusoffNurul Rasyidah binti Ab.Durahman

75

Page 80: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

AKTIVITI KEUGAMAAN DAN PERSEMBAHAN TAUSYEH

Awang Haji Muhammad Jaafar bin Haji Johari (Ketua Bersama)Awang Haji Mohammad Alisanusi bin Haji Salim (Ketua Bersama)Awangku Haji Jamaludin bin Pengiran Haji ZainalDayang Maryani binti Haji AsmatDayang Norhawati binti Haji SamatDayang Siti Marni binti Haji RamliDayang Nurafiqah binti MarsiniAwang Haji Mohd Reizal bin Mohd AliAwang Aslynno bin GalisAwang Haji Suhardi bin Haji SuhaimiAwang Mohammad Hazmi bin Haji RajabDayang Nur syahadah binti Haji IsmailAwang Mohd Deddy Erwan Shah bin Haji Abdul MutalifAwang Haji Zul Fakhari bin Awang MuksinAwang Abdul Wafi bin Haji JulayAwang Abdul Muiz bin Ahmad HussinAwang Mohammad Nooramin @ Mohammad Adi bin Haji TassimDayang Othmalina Massalwana binti Othman

LOGISTIK, KELENGKAPAN DEWAN DAN DEKORASI PENTAS

Dayang Kastini binti Haji Hashim (Ketua)Dayang Hajah Nurmajiidah binti Haji OmarDayangku Nurul Hida Elenna binti Pengiran Haji HamlinAwang Haji Md Zulfaizal bin Haji Mat DaudAwang Aslynno bin GalisAwang Haji Noralimjaya bin Haji Abdul RazakAwang Jasni bin DarusAwang Haji Mohammad bin Haji MetusinPengiran Jaludin bin Pengiran Haji ChuchuAwang Mohd Hazimin bin Haji SahariAwang Azmee bin AhmadAwang Mohd. Khaizuran Syafiq bin Haji KhairuddinDayang Siti Saidah binti Haji SahatAwang Haji Mohd. Amin bin Haji Mohd. SallehAwang Haji Iskandar bin Haji IsmailAwang Haji Muhd. Zulhusni bin Haji ZainalAwang Asyraf bin Haji SuhailiAwang Mohammad Fakhruddin bin Haji IsmailAwang Mohammad Al-Yazid bin Abd RahmanAwang Abdul Rasyid bin Awang LaidinAwang Mohd Azlan bin Awang Haji JublieAwang Muhd Khairul Anam bin Haji Md JapparAwang Sariful Rizal bin Haji Jambul

76

Page 81: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Dayang Angela Anak DuaiDayang Nur Asyiqah binti MinggoAwang Abdul Razak bin AliakbarDayang Nur Syahiirah binti Haji MazlanAwang Mohd Ayub bin Haji YakubAwang Mohdara bin BadarAwang Roslan bin Haji MusaDayang Masazlinnah binti Haji MajidDayang Marlina binti Haji Mohd. YusufDayang Zuraidah binti Haji Matusin

KENDERAAN, PENGANGKUTAN DAN LETAK KERETA

Awang Muhammad Alinorde bin Muhammad Deli (Ketua Bersama)Awang Haji Ibrahim bin Haji Mohammad Hashim (Ketua Bersama)Awang Kam Boon LongAawang Haji Md. Nazri Al-Amin bin Haji KornanAwang Haji Abdul Muiz bin Haji MataliAwang Chai Soon FuAwang Ariffin bin Dato Laila Jasa Awang Haji AhmadAwang Mohd Abd Hafidzuddin bin LatifAwang Dr. Haji Mohd. Ishlah Bin Haji Abdul RahmanAwang Ruzaiman Bin Haji Awang JulaihiAwangku Md.Zulfakhri Bin Pengiran AwangAwang Muhammad Khairun Nazri Bin Awang Haji MarzukiAwang Mohd Azlan bin Awang Haji JublieAwang Haji Iskandar Bin Haji IsmailAwang Sariful Rizal bin Haji JambulAwang Muhd Khairul Anam bin Haji Md JapparAwang Mohammad Ayub Bin Haji YakubAwang Abd Razak Bin AliakhbarAwang Jasni bin DarusAwang Haji Mohammad bin Haji Metussin

KESELAMATAN DAN PERTOLONGAN CEMAS

Dayang Rozita binti Haji Tamin (Ketua Bersama)Dayang Asnah binti Haji Yusop @ Yusof (Ketua Bersama)Awang Haji Mohd. Zuffry bin Haji Abdul HamidAwang Muhammad Khairulamin bin Abdullah Sungkai

TAJAAN

Awang Dr. Tang Shi Siong (Ketua Bersama)Awang Haji Mohammad Muliadi bin Haji Abdul Hamid (Ketua Bersama)Awang Muhd Khairuldin bin Mohd AlidinAwang Amanullah SoomroDayang Tan Phek Suan

77

Page 82: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Dayangku Hajah Norhasnidah binti Pengiran Haji PungutDayang Masazlinnah binti Haji Abdul MajidDayang Nanisah binti Haji MuhammadDayang Intan Syamimi binti Abang Haji Kifrawijah Dayang Norhayati binti Haji Abd Razak Dayang Norashikin binti Haji Mohd SofianDayang Fa’izah binti Haji Ibrahim

JAMUAN

Awang Abdul Muiz bin Ahmad Hussin (Ketua Bersama)Dayang Ammal Ashyqin binti Haji Zaini (Ketua Bersama)Dayang Filzah binti Matayir Awang Abdul Rasyid bin Awang Laidin Awang Azmee bin Ahmad Awang Mohd. Khaizuran Syafiq bin Haji KhairuddinAwang Mohamad Saifullah bin Haji IsmailDayang Nur Asyiqah binti MinggoDayang Erni binti Haji MohamadDayang Nurul Adibah Basirah binti AbdullahDayang Kalsom binti Hj AnuarDayang Fatin Farhana binti Awang Manja Dayang Norsalihah Binti Haji OthmanDayang Vilian Lim

ACARA KARNIVAL KONVOKESYEN DAN SUKARELAWAN

Pengiran Muhammad Noor Shah bin Pengiran Haji Muhammad (Ketua)Awang Md Faizul Jefry bin Haji ZainiAwang Mohd Farhan bin Haji Abdul RahmanDayang Salimah binti Haji SaimDayang Natesa binti PuasaAwang Muhd Khairuldin bin Mohd AlidinAwang Muhammad Aizuddin bin RoslanAwang Haji Aziman bin Haji MohammadAwang Hasnan Haji Kahan

PERARAKAN AHLI-AHLI AKADEMIK

Awang Abu Mahdini bin Haji Abdul WahabAwang Mohammad Izuddin bin Haji Mohammad AsrDayang Siti Nurfilzah binti Haji Ibrahim Awang Nadzuan bin Narawi Dayang Norhazirah binti Haji ImranDayang Adibah binti Haji HassanDayang Rahimah binti Haji Ibrahim Dayang Dr. Lee Sze Ling @ DianaDayang Noorbaidzayanie binti KamisAwang Bashir Ahmed Bhuiyan

78

Page 83: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Dayang Armacitarune binti ArsadDayang Syazwina binti Kuan

SUKARELAWAN SIJIL, BUKU PROGRAM DAN PERCETAKAN

Awang Amir Haziq bin KasimAwang Muhammad Faeizal Zhafrey bin Haji MosidiDayang Nur Ashikin binti SimatDayang Nuratikah binti MustapaDayang Nur Barizah binti Khasfullah

SUKARELAWAN MEDIA, PUBLISITI DAN JURUGAMBAR

Awang Ahmad Afham Syahmi bin Haji GhazaliAwangku Amir Reduan bin Pengiran HaslanAwang elvis Soh Chen SiongAwang Mohammad Azhar bin Haji Mohammad KhirAwang Mohammaed Wafiq bin Mohammed Wazir Omar TameezudinAwang Muhammad Adib Afif bin EmranAwang Muhammad Fakhruddin bin Haji Mohd ShahronAwang Muhammad Khairul Hamizan bin Abdul RahimanAwang Muhammad Syazwan bin Haji MetussinDayang Siti Nurmudzfirah Aqilah binti Haji Mohd IbrahimDayang Nurhayatul Aqilah @Shakirah binti RossidiDayang Umi Hazirah binti RosliDayang Nur Hasyimah binti JasninDayang Nur Izyan binti RosliDayang Nurul Najihah binti AsnanDayang Nurhafeezah binti Haji HusainiDayang Jenna Anak JenbiniDayang Nur Faieqah Izzati binti Hamdani

SUKARELAWAN PROTOKOL DAN PENYAMBUT TETAMU

Awang Mohammad Azhar Bin Haji Mohammad KhirAwang Joshua Pea Soon YeonAwang Mohd Noraiman Hafizzat Bin Haji Mohd NorAwang Muhammad Anaz Adhlizam Bin AdananAwang Mohd Zainol Nazri Bin Mohd RosliAwang Mohd Danial bin Haji MohdAwang Mohammad Fahmi Bin Awang Mohd SallehAwang Muhammad Syazwan bin Haji MetussinAwang Ayub @ Muhammad Ayyub bin MuhammadAwangku Abdul Mu'im bin Pengiran IsmailDayang Raihanah binti Haji Abd RahmanDayang Nur Asqina A'fiah Binti Mohammad FaizalDayang Duratul Hazeerah Binti Haji Dul SamatDayang Nurul Amal Syafiqah binti Abdul Sara

79

Page 84: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Dayang Nur Syarifah Syakirah binti AsmadyDayang Noor Syamimi Binti SuhaimiDayang Nurul Nisaa Efah Afeefah Binti MaserwanDayang Jesslyn Mary Lua WongDayangku Siti Duratul Ain Binti Pengiran Haji DarunDayangku Afniza Nadiera binti Pengiran ApniDayang Nurafiqah binti Muhammad ZuhairieDayang Nur Amal Azimah binti Haji Abdul KarimDayang Nurul Ezzatul binti Mohammad TerangDayang Siti Nor Aisah binti AsnanDayang Laili Syukrillah binti Haji MasriDayang Nazurah binti SahatDayang Nur Fatin Hazirah binti HamidunDayang Nur Mahirah binti Awang JunidiDayang Norhafizah binti IrwanDayang Nurizzati Haziqah ZainurrijalDayang Nurul Haifa Nadhirah binti Md Baharin ShahDayang Nur Syafiqa Haziqah binti Mohd Noh

SUKARELAWAN LOGISTIK, KELENGKAPAN DEWAN DAN DEKORASI PENTAS

Awang Ahmad Nabil Syarif bin RoslanAwang Muhammad Wazif bin Haji MorsidiAwang Abd Mahathir bin SaparAwang Zahiruddin bin Haji MuhamadAwang Muhamad Hisyamuddin bin JasninAwang Md Syahmi bin Md Sa’duddinAwang Muhammad Hanis bin SuhaimiAwang Muhammad Haziq bin JunaidiAwang Muhammad Rahimi bin JumatAwang Mohammad Hadi bin Haji SawalAwang Muhammad Nurhafiz bin JupriAwang Mohammad Zul Syafiq bin Haji ZakeriaAwang Muhammad Izzat Farhan bin Haji Awang SahariAwang Muhammad Azizan bin Awang AliAwang Muhammad Fikri Abdillah bin Mohammad FauziAwang Abdul Martin YeohAwang Muhammad Syafiq bin Awang MusaAwang Muhd Zawir Rafie bin Haji RosliAwang Muhd Waliudauddin Rifae bin AdizanAwang Muhammad Muazzam bin Haji MasuniAwang Muhamad Abdul Hadif bin HanafiAwang Ghazali bin Haji Mohd SofianAwang Muhammad Faisal Suryawan bin Mohammad FauziDayang Nur Anis Aribah binti Haji MahriDayang Mursyida NasreenDayang Nur Irbah Wadhiah binti JudinDayangku Nur Udzratul Liyana binti Pengiran Zul Amli

80

Page 85: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Dayangku Nurul Shalehah binti Pengiran Zul AmliDayang Nur Atina Wajihah binti Haji AjisDayang Shadatul Nabiah binti Abdul RahimDayang Siti Nur Raihana Sayzwani binti RaizalDayang Nuramal Ameerah binti MustapaDayang Maizatul Hafizah binti HamleeDayang Nur Aqilah binti Haji MatussinDayang Alya Aqilah binti Abdul RahimDayang Nuramalina binti Muhd JefrishahDayang Noorul Hanisah Bahijah binti Haji Muhd IrwanDayang Siti Nur Nabilah binti ShahminanDayang Rabiatul Adawiyah binti Haji MunirDayang Aiman Durratul Afiqah binti Mohamed IrmanDayang Azza Noor Maskhairina binti Azrin IskandarDayang Radiah binti HasnanDayang Nursyaqinna binti SahardiDayangku Noor Amirah Hamizah binti Pengiran Amir HamzahDayang Fatin Nurliyana binti Md SufrinDayang Rosemary KooDayang Firdasul Mumtazah binti Abdul HamidDayang Nursyadrina @Fatin Syauqina binti Awang ArifinDayang Nur Badihah binti Haji SabliDayang Nur Rabiatul Adawiyah binti Mohd YakubDayang Siti Kaironnadia binti Haji DulaDayang Nurfarah binti Abdullah Cheong @Farah CheongDayang Amirah Aidah Khairah binti RosliDayang Arina Syahnuraini binti Moham’mad RafiDayang Chua Lee Ling @Melissa ChuaDayang Siti Nurhazeatulfatehah binti SharoneeyDayang Alicesha binti TengahDayang Ni’matul Rasidah binti AbdullahDayangku Aimi Rabiatulfatin Najibah binti Pengiran MohidinDayang Farahiyah Fakhrana binti Faissal

SUKARELAWAN KESELAMATAN DAN PERTOLONGAN CEMAS

Awang Muhammad Ulul Azmi bin DeliAwang Adam bin Haji RamliAwangku Muhd Rif’at @ Ak Muhd Aiman Syafie bin Pengiran Md MahrizalluddinAwang Ameer Arsyad bin Haji KamriDayangku Nor Amalia Farahin binti Pengiran Shamsor BhariAwang Mohammad Fazanil bin WiraAwang Muhammad Abdul Fattah bin MatahirAwang Muhammad Faiz Syafiq bin Haji ZilaniAwang Muhammad Mu’iz bin RahmanAwang Muhammad Waiz bin Sha’adonDayang Nadiah Izzati binti SabeliDayang Norazezam Anak Erang

81

Page 86: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

82

Dayang Nurul Afifah Khairunnisa binti Haji BahrunAwang Asmizaranney bin Gorge MichelDayang Norazaidah binti MohamadDayang Hanihua Noramasian binti Mohd Salleh

SUKARELAWAN JAMUAN

Dayang Wahidah binti SuhaliDayang Nur Hamizah binti RoslamDayang Nor Habibi Fatin Nazirah binti FadzilDayang Majidah binti Abd GhaniDayang Amal Zakirah binti Haji Zakaria

SUKARELAWAN KENDERAAN, PENGANGKUTAN DAN LETAK KERETA

Awang Md Nurismali bin IsmailAwangku Md Syafi Alhady bin Pengiran Abu BakarAwang Md Amiruddin Fithri bin AbdullahAwang Muhammad Arif bin Haji SuhailiAwang Mohammad Haziq bin Mohammad Saiful RizalAwang Hasmilzan bin YasunAwang Ahmad Fuadi bin NormanAwang Muhammad Irsyad bin Nor IsaAwang Lim Sei Kiat @BrandonAwang Mohd Danish Haziq bin Asmali

Page 87: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

URUSETIA MAJLIS KHATAM AL-QURANKONVOKESYEN

Pengerusi

Awang Denis Ho Mun Tai

Timbalan Pengerusi

Awang Alias bin Haji Abu Bakar

Setiausaha Bersama

Dayang Hajah Hanipah binti Haji ApongAwang Abdul Nafri bin Haji Hussin

Kewangan

Awang Rahman Ahmad bin Haji Ismail

Ahli-Ahli Urusetia

Pg Muhammad Norshah bin Pg Haji MohammadAwang Muhammad Alinorde bin Muhammad DeliPg Haji Mohd Sufri bin Pg Haji AliAwang Dr Haji Muhammad Fandy bin Haji OsmanAwang Dr Tang Shi SiongAwang Ian John WallAwang Haji Ehwan bin Haji JunedAwang Mohd Hamdani bin MustapaDayang Dr Rahmahwati binti Haji BolhassanDayang Armah binti TengahDayang Kastini binti Haji HashimDayang Norgayah binti Haji Abd WahabDayang Hajah Azizan binti Dato Paduka Haji OthmanDayang Hajah Azlinah binti Haji Mat SarudinDayang Laila binti JohariDayang Nurul Fattin Farhanah binti Haji AbdullahAwang Abdul Muiz bin Ahmad Hussin

83

Page 88: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

AHLI JAWATANKUASA MAJLIS KHATAM AL-QURANKONVOKESYEN

Pengerusi Penyelenggara

Awang Haji Mohammad Ja’afar bin Haji Johari

Timbalan Pengerusi Penyelenggara

Awang Haji Mohammad Ali Sanusi bin Haji Salim

Setiausaha Penyelenggara

Dayang Siti Marni binti Haji RamliAwangku Haji Jamaluddin bin Pengiran Haji Zainal

Penyambut Tetamu dan Protokol

Awang Haji Mohd Reizal bin Mohd AliAwang Haji Ibrahim bin Haji Mohd HashimAwang Haji Ehwan bin Haji JunedAwang Haji Muliadi bin Haji Abd HamidAwang Mohammad Hamdani bin MustapaDayang Dr Rahmahwati binti BolhassanDayang Norsah bte Haji JamudinDayang Nanisah binti Haji MuhammadDayang Erani binti Haji IbrahimDayang Hajah Norhayati binti Haji LatipDayang Hajah Safriah binti Haji HamdanDayang Hajah Nurmajidah binti Haji OmarDayang Ammal Ashyqin binti Haji Zaini

Logistik, Letak Kereta dan Keselamatan

Awang Aslynno bin GalisAwang Haji Mohammad bin Haji MetussinAwang Jasni bin DarusDayangku Nurul Hida Elenna binti Pengiran Haji HamlinAwang Haji Noralimjaya bin Haji Abd RazakAwang Sariful Rizal bin Haji JambulPengiran Jaluddin bin Pengiran Haji ChuchuAwang Haji Mohd Zulfaizal bin Mat Daud

84

Page 89: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

AHLI JAWATANKUASA MAJLIS KHATAM AL-QURANKONVOKESYEN

Urusan Penyediaan dan Pembahagian Buku Program, Tahtim dan Kad Undangan

Awang Yusma Bahrin bin Dato Paduka Haji Md YusofAwang Haji Suhardi bin Haji SuhaimiAwang Haji Si-Ramlee bin Haji SerudinAwang Haji Aziman bin Haji MohammadAwang Milzam bin Dr Haji MorsidiDayangku Noor Affizah binti Pengiran Haji Abdul RahmanDayang Haslindawati binti Haji JumatDayang Sarinah Shamsul ShahDayang Natesa binti PuasaDayang Masdianah binti Haji MasriDayang Aziemah Diyanah binti Haji BujangDayang Atiya Nadiah binti Haji NordinDayangku Siti Nurul Nadzirah binti Pengiran OthmanAwang Haji Abdul Muiz bin Haji MataliDayangku Rashidah binti Pengiran AbdullahAwangku Mohd Muhaimin bin Pengiran Haji Jaluddin Simpul

Pengawas Peserta Khatam LelakiAwang Mohammad Hazmi bin Haji RajabAwang Mohd Nazirul Azim bin Haji RoslimAwangku Mohd Abdul Aziz bin Pengiran Haji HassanAwang Hasnan bin Haji Kahan

Pengawas Peserta Khatam PerempuanDayang Nur Syahadah binti Haji IsmailDayang Siti Nur Afifah binti SaitDayang Intan Syamimi binti Abang Haji KifrawiPengiran Hajah Salwa binti Pengiran Mohd Said

Pengawas Pelajar Tahtim dan DzikirAwangku Haji Jamaludin bin Pengiran Haji ZainalDayang Siti Marni binti RamliDayang Nurafiqah binti MarsiniDayang Noramin bin Haji TassimAwang Muhammad Abdul Hanif bin Haji YussofAwang Muhammad Khairul Anwar bin Abdullah

Pembaca Doa KesyukuranTuan ImamMasjid Suri Seri Begawan Pengiran Anak DamitKg Madang-Manggis, NBD

Pembaca Doa KhatamAwang Saadon bin Haji Suhaili(Graduan Diploma Dalam Kejuruteraan Mekanikal)

85

Page 90: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Pengawas Sijil dan Cenderhati Peserta Khatam

Awang Mohd Deddy Erwan Shah bin Haji Abd MutalifAwang Abu Mahdini bin Haji Abd WahabAwang Haji Yusriman bin Haji JumatAwang Asyraf bin Haji SuhailiAwang Haji Mohd Zulhusni bin Haji ZainalAwang Haji Iskandar bin Haji IsmailDayang Rabe’ah binti Haji YussofDayangku Hajah Norhasnidah binti Pengiran Haji PungutDayangku Siti Nur Aqilah binti Pengiran Haji Mohd AsmaleeDayang Hamizah @ Fateen binti Md TahaDayang Marlina binti Haji Md YusufDayang Masturina binti MataliDayang Nurul Diana Mak binti Haji Muhd SufriDayang Nurul Huzaimah binti Narudin

Juruacara Majlis

Awang Haji Zul Fakhri bin MuksinAwang Mohd Izuddin bin Haji Mohd AsriDayang Nurul Rasyidah binti Ab. Durahman

Pengawas Bunga Telur

Dayang Norhawati binti Haji SamatDayang Maryani binti Haji AsmatDayang Susanty binti Haji SamatDayang Rohana binti Haji IsmailDayang Norsah binti JamuddinDayang Nurkhalish binti MustapaDayang Lim SuzylilyDayang Othmalina Massalwana binti OthmanDayang Mes Lina Haji Husin

Jurugambar, Publisiti dan Media

Awang Abd Wafi bin Haji JulayKelab Fotografi PB

Pengawas Jamuan

Awang Abdul Muiz bin Ahmad HussinDayang Kalsom binti Haji AnuarAwang Abdul Rasyid bin LadinDayang Filzah binti Matayir

86

Page 91: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

Dayang Nur Amalina binti Haji MaidinDayang Nurellianah binti GuslinAwang Haji Mohammad Amin bin Haji Mat SallehAwang Azmee bin AhmadDayang Erni binti Haji MohammadDayang Hajah Maimon bin Haji Md SallehDayang Siti Saidah binti Haji Sahat

87

Page 92: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

PENAJA-PENAJA

88

Page 93: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

PENAJA-PENAJA PENGHARGAANTERIMA KASIH

Pengerusi dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Majlis Konvokesyen Politeknik Brunei Ke-5 2019

merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada

Tetamu Kehormat Majlis Konvokesyen Politeknik BruneiJabatan Perdana MenteriKementerian PendidikanKementerian Hal Ehwal Dalam NegeriKementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Universiti Brunei DarussalamJabatan Radio Televisyen BruneiJabatan Penerangan Dewan Bahasa dan PustakaJabatan Percetakan KerajaanJabatan Alam Sekitar, Taman dan RekreasiJabatan Adat Istiadat Negara Jabatan Kerja RayaJabatan Hal Ehwal Masjid Polis Diraja BruneiPusat BeliaMedia CetakPihak PenajaSukarelawan Politeknik Brunei

Kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan Majlis Konvokesyen pada tahun ini.

&

89

Page 94: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

EMERGENCYPLAN

90

Page 95: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang

91

Page 96: Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik yang