wahai rasul-rasul! makanlah daripada yang baik-baik yang

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wahai Rasul-Rasul! Makanlah daripada yang baik-baik (lagi halal) dan kerjakanlah amalan salih, sesungguhnya
Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (51)
Dan sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu. Dan Akulah Tuhan kamu maka bertaqwalah
kepadaKu. (52)
Unit Tafsir Pusat Da'wah Islamiah
Alu-Aluan
Ahli-Ahli Senat Jawatankuasa Tertinggi Konvokesyen
Senarai Penerima-Penerima Diploma Penerima-Penerima Anugerah
Ucapan Terima Kasih Jawatankuasa Tertinggi Konvokesyen
Ahli Jawatankuasa Kerja Konvokesyen
Penghargaan dan Terima Kasih
09
13
14
44
53
68
70
83
88
89
90
Alu-Aluan
Majlis Konvokesyen Politeknik Brunei diadakan buat kali kelima dan sekali lagi kita dapat meraikan pelajar-pelajar yang telah dilatih dan dididik menerima diploma mereka di Majlis Konvokesyen ini. Dalam Majlis Konvokesyen ke-5 ini, kita akan menyaksikan seramai 689 graduan menerima diploma mereka dalam pelbagai program latihan. Pada kesempatan ini, saya bagi pihak Politeknik Brunei dengan tulus ikhlas mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan yang akan menerima diploma mereka dalam majlis yang bersejarah ini. Syabas turut diucapkan kepada para ibu bapa dan penjaga serta tenaga-tenaga pengajar atas segala sokongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada anak-anak dan anak didik mereka sehingga mencapai kejayaan tersebut.
Politeknik Brunei akan terus berusaha untuk membekalkan para pelajarnya dengan pendidikan dan latihan yang holistik, relevan dan berkualiti untuk menyumbang ke arah perkembangan dan pembangunan sosioekonomi negara ke arah mencapai matlamat Wawasan 2035.
KATA 1
Awang Denis Ho Mun Tai Pengarah Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
Sejak Politeknik Brunei menerima pengiktirafan International Organization for Standardization ISO 9001:2015 pada bulan November 2017 bagi pengurusan pentadbiran dan pengendalian program-program diploma tahap 5 yang ditawarkan, usaha gigih yang berterusan masih dilaksanakan oleh semua pihak berkenaan untuk memantapkan pengurusan tersebut dari segi pemantauan kualiti dan penambahbaikan. Usaha ini bertujuan untuk memastikan kualiti sistem yang sedia ada akan mencapai kejayaan jangka panjang yang mampan dalam menyokong pelan strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022 dan Wawasan Brunei 2035 ke arah pendidikan yang berkualiti.
Politeknik Brunei akan terus mengambil tindakan strategik untuk melahirkan graduan demi perkembangan negara dengan melengkapkan para pelajarnya dengan nilai-nilai teras berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja serta asas kemahiran hidup seperti asas kemahiran keusahawanan, celik teknologi maklumat & komunikasi (ICT), inovatif, interpersonal, komunikasi yang berkesan, kerja berpasukan dan menyelesaikan masalah sepertimana keperluan Revolusi Industri Keempat (IR 4.0). Pihak Politeknik Brunei sangat berharap para graduan yang menerima penganugerahan diploma mereka pada hari ini akan dapat membuktikan bahawa pendidikan dan kemahiran yang telah diperolehi akan mampu menjadikan mereka sebagai sumber tenaga manusia yang berguna, berinovatif dan menepati kehendak semasa.
Akhir kata, saya sukacita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua Ahli Jawatankuasa Tertinggi dan Ahli Jawatankuasa Kerja serta sesiapa sahaja yang terlibat dalam sama-sama menjayakan Majlis Konvokesyen Politkenik Brunei ke-5 ini.
Terima kasih.
Ketibaan Para Jemputan
Perarakan besar masuk ke Dewan - Tenaga Akademik - Pegawai-pegawai Utama Politeknik Brunei - Ahli-Ahli Senat - Ahli-Ahli Lembaga Pengelola Politeknik Brunei
Ketibaan Tetamu Kehormat Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh Pemangku Menteri Pendidikan
Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran
Ucapan Alu-Aluan Pengerusi Majlis Yang Mulia Awang Denis Ho Mun Tai Pengarah Politeknik Brunei
Ucapan Tetamu Kehormat Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh Pemangku Menteri Pendidikan
Penganugerahan Sijil-Sijil Diploma Tahap 5 dan Diploma Tahap 4
Persembahan Tausyeh
9:00
Pengerusi Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh Timbalan Menteri Pendidikan Kementerian Pendidikan
AHLI - AHLI LEMBAGA PENGELOLA
POLITEKNIK BRUNEI
Timbalan Pengerusi
Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw Timbalan Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian
4
PENGERUSI Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh
Timbalan Menteri
AHLI - AHLI LEMBAGA PENGELOLA POLITEKNIK BRUNEI
TIMBALAN PENGERUSI Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw
AHLI - AHLI LEMBAGA PENGELOLA
Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)
AHLI
Yang Mulia Dayang Norliah binti Haji Kula Setiausaha Tetap (Dasar dan Fiskal)
Kementerian Kewangan
Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)
AHLI
Yang Mulia Dayang Norliah binti Haji Kula Setiausaha Tetap (Dasar dan Fiskal)
Kementerian Kewangan
PENGERUSI Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh
Timbalan Menteri
AHLI - AHLI LEMBAGA PENGELOLA POLITEKNIK BRUNEI
TIMBALAN PENGERUSI Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw
AHLI Yang Mulia
Dayang Norliah binti Haji Kula Setiausaha Tetap (Dasar dan Fiskal)
Kementerian Kewangan dan Ekonomi
Dato Seri Setia Awang Haji Abd Aziz bin Orang Kaya
Maharaja Lela Haji Yussof Setiausaha Tetap
Kementerian Hal Ehwal Ugama
Setiausaha Tetap Kementerian Sumber - Sumber
Utama dan Pelancongan
AHLI Yang Mulia
Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan
POLITEKNIK BRUNEI
PENGERUSI Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh
Timbalan Menteri
AHLI - AHLI LEMBAGA PENGELOLA POLITEKNIK BRUNEI
TIMBALAN PENGERUSI Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw
AHLI Yang Mulia
Setiausaha Tetap (Teknikal dan Profesional)
Kementerian Pembangunan
AHLI Yang Berhormat
Dayang Siti Rozaimeriyanty binti Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman
Presiden Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek
(PUJA)
Kementerian Pendidikan
Setiausaha Tetap (Tenaga dan Tenaga Manusia)
Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian
AHLI - AHLI LEMBAGA PENGELOLA
6
PENGERUSI Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh
Timbalan Menteri
AHLI - AHLI LEMBAGA PENGELOLA POLITEKNIK BRUNEI
TIMBALAN PENGERUSI Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw
AHLI Yang Mulia
(BSP Co. Sdn. Bhd)
Ketua Pegawai Eksekutif Bank Standard Chartered
selaku Pengerusi Persatuan Bank-Bank Brunei Darussalam
AHLI Yang Mulia
Pengerusi Institution of Engineering and
Technology (IET) Brunei Darussalam
Pengarah Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
AHLI - AHLI LEMBAGA PENGELOLA
7
PENGERUSI Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh
Timbalan Menteri
TIMBALAN PENGERUSI
SETIAUSAHA LEMBAGA Yang Mulia
Pendaftar Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
AHLI - AHLI LEMBAGA PENGELOLA
Pengarah Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
TIMBALAN PENGERUSI Yang Mulia Awang Alias bin Haji Abu Bakar Penolong Pengarah Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
SETIAUSAHA Yang Mulia Dayang Hajah Hanipah binti Haji Apong Pendaftar Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
AHLI - AHLI SENAT
9
AHLI Yang Mulia Dr. Awang Tang Shi Siong Pemangku Ketua Sekolah Sains dan Kejuruteraan / Ketua Jabatan Jaminan Kualiti Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
AHLI Yang Mulia Awang Ian John Wall Ketua Sekolah Perdagangan Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
AHLI - AHLI SENAT
AHLI
Yang Mulia Dr. Dayang Rahmawati binti Haji Bolhassan Ketua Jabatan Pengajian Am Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
10
AHLI
Yang Mulia Dayang Armah Binti Haji Tengah Ketua Sekolah Sains Kesihatan Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
AHLI Yang Mulia Awang Muhammad Alinorde Bin Muhammad Deli Ketua Jabatan Perkhidmatan Industri Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
AHLI - AHLI SENAT
11
AHLI Yang Mulia Awang Mohammad Hamdani Bin Mustapa Pemangku Ketua Sekolah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
12
AHLI
Yang Mulia Pengiran Muhammad Noor Shah Bin Pengiran Haji Muhammad Ketua Pusat Perkembangan dan Inovasi Pelajar Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
AHLI
Yang Mulia Pengiran Haji Md Sufri Bin Pengiran Ali Ketua Jabatan Program Akademik Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
AHLI Yang Mulia Awang Abdul Nafri Bin Haji Hussin Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan
JAWATANKUASA TERTINGGI
Awang Mohammad Hamdani bin Mustapa Awang Ian John Wall Awang Alias bin Haji Abu Bakar Awang Denis Ho Mun Tai Dayang Hajah Hanipah binti Haji Apong Dayang Armah binti Tengah Dr. Dayang Rahmawati binti Haji Bolhassan
Awang Haji Ehwan bin Haji Juned Awang Abdul Nafri bin Haji Hussin Dr. Awang Haji Md. Fandy bin Haji Osman Awang Rahman Ahmad bin Haji Ismail Awang Haji Mohammad Muliadi bin Haji Abdul Hamid Awang Yusma Bahrin bin Dato Paduka Haji Md Yusof Pengiran Haji Md Sufri bin Pengiran Ali Awang Haji Zul Fakhari bin Awang Muksin Awang Haji Mohammad Alisanusi bin Haji Salim Awang Haji Muhammad Jaafar bin Haji Johari Awang Abdul Muiz Bin Ahmad Hussin
Dr. Awang Tang Shi Siong Pengiran Muhammad Noor Shah bin Pengiran Haji Muhammad Dayang Laila binti Johari Awang Haji Mohammad Zuffry bin Haji Abdul Hamid Awang Haji Ibrahim bin Haji Mohammad Hashim Dayang Ammal Ashyqin binti Haji Zaini Awang Haji Mohammad Reizal bin Mohammad Ali
Duduk (Kiri ke Kanan):
(Tiada dalam gambar):
Dayang Asnah binti Haji Yusop @ Yusof Dayang Rozita binti Haji Tamin Dayang Nurul Fattin Farhanah binti Haji Abdullah Dayang Kastini binti Haji Hashim Dayang Hajah Azlinah binti Haji Matsarudin Dayang Norgayah binti Haji Abdul Wahab Dayang Hajah Azizan binti Dato Paduka Haji Othman
Berdiri Baris Kedua (Kiri ke Kanan):
13
Sekolah Perdagangan
Sekolah Sains dan Kejuruteraan
02 DYG NUR SITI FAAIQAH BINTI HAJI NARUDDIN
SEKOLAH PERDAGANGAN School of Business
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Perakaunan Perniagaan dan Kewangan Level 5 Diploma in Business Accounting and Finance
Lulus dengan Merit Pass with Merit
03 AWG ABDUL ADIB IKHWAN BIN HAJI ABDUR
AJAK
05 AWG MOHAMMAD ALIM BIN HJ EDIN
06 AWG MOHAMMAD ARIFUDIN ASYRAF BIN
MOHD. ARIFIN
MOHAMMAD JULANI
NAJIRAHMAT
14 AWG MUHAMMAD AFIF BIN FEISAL
15 AWG MUHAMMAD HAFIZ SALIHIN BIN HAJI
SHAHRI
17 AK MUHAMMAD ISHAMUDDIN BIN
PENGIRAN ZAINAL ABIDIN
19 AWG MUHAMMAD WA'IE BIN HAJI ABDUL
RASHID
PENGIRAN SULAIMAN
RAHMAN
24 DYG NAZATUL NABILAH BINTI AMINUDDIN
15
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Perakaunan Perniagaan dan Kewangan Level 5 Diploma in Business Accounting and Finance
25 DYG NAZIRAH BINTI JOHARI
26 DYG NOOR HAZIQAH BINTI HAJI BAGOL
27 DYG NORAQILAH BINTI MUHAMMAD
28 DYG NORAZARINAH BINTI RAHIM
29 DYG [email protected] KAMILAH BT
AWG AHMAD
31 DYG NUR HAZIRAH BINTI M.YACOB
32 DYG NUR HAZIRAH BINTI SUHAILI
33 DYG NUR IZAZI MAS'QARINA BINTI JALUDIN
34 DYG NUR JEFIRRA BINTI HASNAL
35 DYG NUR MARZEEDAH BINTI HAJI ANUAR
36 DYG NUR SYAZWANA BINTI HAJI HARUN
37 DYG NUR YUSMIDAH BTE MD YUSOF
38 DYG NURFATIN NABILAH BINTI IDRIS
39 DYG NURNAZIRAH BINTI HAJI ISMAIL
40 DYG NURUL FATIN HANISAH BINTI AWANG
HAJI AJI
42 DYG NURUL NASIRAH BINTI MUHAMMAD
YUSRI FARID
ROSLIE KHOO
45 DK SETI SUZANA BINTI PENGIRAN OTHMAN
46 DYG SHAHIIRATUL ANIISAH BINTI HAJI
SHAHRURRIZAM
JUDIN
AWG ABD RAHMAN
16
51 DYG AMAL NURNAFILAH BINTI AZAMAN
52 DYG NATASHA CHUNG SIEW LAN
53 DYG SITI NORESHAMIZAH BINTI ALISHAM
SEKOLAH PERDAGANGAN School of Business
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan Level 5 Diploma in Business Studies
Lulus dengan Merit Pass with Merit
55 AWG MOHAMMAD ZULFADHLI BIN HAJI
ASBOLLAH
58 AWG MUHAMMAD HASIF FATHURRAHIM BIN
AWANG IBRAHIM
60 AWG [email protected] BIN ROSLI
61 DYG EDNY SYAZWINA BINTI KAMIS
62 DK FATIN HAFIZAH BINTI PENGIRAN MOHD.
EBNU
64 DYG KHAIRIYAH AFIQAH BINTI HJ MOHD
KARTONOH
66 DYG NUR AMERA NAZUHA BINTI NOOR'ASH
67 DYG NUR FARIZAH BINTI AHMAD DAUD
68 DYG NUR FATIN FA'EZAH BINTI RIFLI
69 DYG NURAINI HAFIZAH BINTI HAJI HAMZAH
70 DYG NURUL HIDAYAH BINTI AWANG MOHD
RAFFI
72 DYG SITI HAJAR NADIYATUT-THAIYYIBAH
BINTI HAJI MOHD YAZID
BINTI ROSLI
75 DYG UMI NUR IZZATI BINTI HAJI MOHD.
ZULFADZHLI ADZIMI
54 DYG NURLIYANA BINTI ROSLI
Lulus Pass
77 AWG MUHAMMAD RIDHWAN ALDIN BIN HAJI
LADIN
SEKOLAH PERDAGANGAN School of Business
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Keusahawanan) Level 5 Diploma in Business Studies (Entrepreneurship)
79 AK ABDUL HAKIM BIN PENGIRAN HAMDILLAH
80 AK MUHAMAD AMAR WAFIUDDIN BIN PG.
KAMARUDDIN
83 DYG HAJAH LIYANA ZHAFIRAH BINTI HAJI KHALID
84 DYG HAJAH NORNAJIBAH KAMILAH BINTI HJ
HAMDAN
AWANG YAHYA
SUHAIDI
Lulus dengan Merit Pass with Merit
Lulus Pass
18
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia) Level 5 Diploma in Business Studies (Human Resource Management)
Lulus dengan Cemerlang Pass with Distinction
92 AWG MOHAMMAD SHAMSUL BAZLI
BASHREEN BIN AWANG HAJI
93 AWG ABDUL RAHMAN BIN MOHAMMAD HASBI
94 AWG KHAIRIL AIMAN BIN AHMAD
95 AWG MD TADJUL ARIFFIN BIN MD REDZUAN
SANI
SEKOLAH PERDAGANGAN School of Business
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia) Level 5 Diploma in Business Studies (Human Resource Management)
19
98 AWG MOHAMMAD HAZIM BIN ALIMANAR
99 AWG MOHAMMAD SYAFIIQ IZZHHARUDDIN
AR-ROOWII BIN HAJI ZAILANI
101 AWG MUHAMMAD ABDUL AZIZ BIN MOHAMMAD
RIDZUAN
PENGIRAN HAJI MOHAMMAD ALI NOOR
103 AK MUHAMMAD FAIZUDDIN BIN PENGIRAN
TEJUDDIN/TEJUDIN
106 DYG HAJAH SITI NUR RAFIDAH BINTI HAJI OTHMAN
107 DYG MAISARAH BINTI HAJI ISMAIL
108 DYG MAZIAH BINTI AWANG HAJI HASSAN
109 DYG MUNA ATIQAH BINTI ABDUL KADIR
110 DYG NOORADIANNA BINTI RAMLAN
111 DYG NUR E'ZZAH AZIMAH BINTI ROSLAN
112 DYG NURAMALINA SAIDAH WAJIHAH BINTI SABLI
113 DYG NURAQILAH BINTI HAJI SHAMSUL
114 DYG NURUL RAZINAH BTE MOHD ROSLAND
115 DYG NURUL SYAFIQAH BINTI ALIRAHMAN
116 DYG SITI AISHAH BINTI MOHD TEJUDIN
117 DYG SUHAZIRAH BINTI MARKINEH
118 DYG ZULFA SYAFINAZ BINTI ZULKIFLI
Lulus Pass
SEKOLAH PERDAGANGAN School of Business
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Pengajian Perniagaan (Pemasaran) Level 5 Diploma in Business Studies (Marketing)
20
120 AK IQMAL JEFNI BIN PENGIRAN HAJI
JANUDIN
PG ZAINAL ABIDIN
SAHBUDIN
HAJI MUSA
HISHAM
127 DYG NUR AZFARINA BINTI HAJI MD. SAFRIUDIN
128 DYG NUR FATIN HAZIQAH BINTI HAJI OTHMAN
129 DYG NURKHAIREEN BATRISYA BINTI
MOHEMMAD ALI
OSMARA
BINTI BRAHIM/IBRAHIM
ASFADINA BINTI MUHAMMAD FIRDAUS
MOHAMMED MUHIBBAH
136 DYG SYAHIRAH BINTI SERUJI
137 DYG WAJIHAH BT. HAJI AHMAD
Lulus Pass
139 AWG MUHAMMAD NAZRI BIN HAJI AWANG
BUJANG
SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI School of Information and Communication Technology
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Media Digital Level 5 Diploma in Digital Media
21
142 AWG ABDUL RAHMAN SYAFIE @ HARUNDIN BIN
PROF. MADYA DR. HAJI AWANG ASBOL
143 AWG ARIEZ ZULHAIRI BIN HAJI AHMAD
144 AWG HANIF BIN HAJI ISHAK
145 AWG HUSNUL HAFIZH BIN AMIR ANUAR
146 AWG MOHAMAD ISA BIN SOFRY
147 AWG MOHAMMAD AMIRUL 'ADLI BIN ABU SAMAH
148 AWG MOHAMMAD DZUL ISKANDAR BIN SHAMSOL
149 AWG MOHAMMAD FIRDAUS BIN AHAD
150 AWG MOHAMMAD HANIF BIN A. HALIT
151 AWG MOHAMMAD HARIZ BIN HAJI ZAINUDDIN
152 AWG MOHAMMAD HASIF BIN MATZIN
153 AWG MUHAMMAD AMAR MUBASYIR BIN JUNAIDI
154 AWG MUHAMMAD ARIF BIN ARIPPIN
155 AWG MUHAMMAD AZIZI BIN HAJI ARIFIN
156 AWG MUHAMMAD AZRUL BIN MUHAMMAD AZMI
157 AWG MUHAMMAD DASUQI HARMAWI BIN HAJI
ABDUL GHANI
159 AK MUHAMMAD HAIKAL AKHIMULLAH BIN PG.
HAJI MASHOR
WASALI
ABDULLAH
AMIRUL IKRAMAHAIZAD
166 DYG AMAL HAFIZAH BINTI HAJI AHMED ARIFFIN
167 DYG FATHIN NADHIROH BINTI ROSLI
168 DK 'IZZAT ZAFIRAH BINTI PENGIRAN MOHAMAD
169 DYG NUR FAZRINA MAHADI
SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI School of Information and Communication Technology
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Media Digital Level 5 Diploma in Digital Media
Lulus Pass
171 DYG NURUL AMIRA BTE. HJ. MOHD. KASSIM
172 DYG NURUL RASYIDAH BINTI MOHAMAD
ROSLAND
174 DYG SITI MAHIRAH BINTI HAJI MAHALI
175 DYG SITI NUR AFIQAH BINTI MUHAMMAD
ASNAWI @ BONG YICK MEI @
177 DYG WONG SIEW CHUO
178 AWG ARVIN LIM ENG MI
179 DYG NUR AMIRAH NADIAH BINTI HAJI JAMIL
180 DYG SITI HAJAR AWANIS BINTI HAJI JOHARI
181 DYG TIARA ARIANA BINTI FREDERICK
SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI School of Information and Communication Technology
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Sistem Maklumat Level 5 Diploma in Information Systems
Lulus dengan Merit Pass with Merit
182 AWG AZIMAN HARITH BIN AWANG ALIMAN
183 AWG IZAN BIN NOOR AZMAN
184 AWG MUHAMMAD ANIQ HAFIZHAN BIN
MATZANI
187 DYG IFFA HIDAYATUL FATHIYAH BINTI HAJI
HASNAN
SAIFUL REZAM
MOHAMAD ARIFEN
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Sistem Maklumat Level 5 Diploma in Information Systems
23
195 DYG SAIDAH NADIAH BINTI HAJI MUSA
196 DYG SITI ASMAA NADZIRAH BINTI RAYA
197 DK SITI NURAQILAH BINTI PG SALIM
198 DYG SYAHRAUDHAH BINTI HAJI SHAHLEHI
Lulus Pass
ADIPUSPA
SAFIAN
205 AWG MOHD.SHAMSUL AZIM NAZREEN BIN AWG.
HJ.MOHD.SHAMSUL BAHREEN
RASHID
MANAN
210 AK MUHAMMAD ZUL HAFIZ BIN PENGIRAN
ZULKIFLI
212 DYG FAUSTINA THANE EE HUI
213 DYG MARHANI BINTI MUHAMMAD RAHIMI
214 DYG NOR HAYATUL SYAFIQAH BINTI MOHAMAD
215 DYG RENEE SUZANNE BTE UDAN
216 DYG SITI NUR AMAL RAFIDAH BINTI HAJI OMAR
SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI School of Information and Communication Technology
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Rangkaian dan Keselamatan TM Level 5 Diploma in IT Network and Security
Lulus dengan Merit Pass with Merit
24
218 AWG ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MANAN
219 AWG CHONG ZHENG JYE
220 AWG HAJI MOHD NUR ZUL ZAINUL ABIDIN BIN HJ
WAN ZULAINI
222 AWG JULIYAN BIN DAMAK
223 AWG KAMALUDDIN BIN KASSIM SELAMAT
224 AWG LUTFIL HADI BIN TAJUDIN
225 AWG MOHAMMAD ARIF BIN MOHAMMAD HAMDANI
226 AWG MOHAMMAD IMAN ANWARUDDIN BIN HAJI
SHAHRUDDIN
228 AWG MUHAMAD AFIF SYUKRI BIN HAJI MUHAMAD
SUHAINI
230 AWG MUHAMMAD ABDUL HAFIZ BIN HAJI TERUDIN
231 AWG MUHAMMAD HAFIZ BIN MD ZAIN
232 AWG MUHAMMAD HAZIQ BIN JA'AFAR
233 AWG MUHAMMAD NUR ASYRAF BIN MAJEDY
234 AWG MUHAMMAD RAFIUDDIN BIN AG HAJI ABD
RAHMAN
237 AWG WANG HWA HUI
238 DYG HAJAH HUWAIDA BINTI HAJI ABD WAHAB
239 DYG HAZIQAH HASYIMAH BINTI HJ AWANG OMAR
240 DYG HERNIE SUSANTI BINTI ABDUL WAHAB
241 DYG NADHIRAH BINTI HAJI HASSAN
242 DYG NUR AIN SYUHADA BINTI HJ MIRAMIT
243 DYG NUR ASYIQIN BINTI YAHYA
244 DYG NUR 'NADZIRAH 'AFIFAH BINTI HAJI AWANG
MOHIDDIN
246 DYG NURULAIN BINTI MOHD. ZININ
SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI School of Information and Communication Technology
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Informatik & Pengkomputeran Perpustakaan Level 5 Diploma in Library Informatics & Computing
247 AK ADI PUTRA BIN PENGIRAN ROSMAN
248 AWG MOHAMMAD HAZZEM HUZAIRY BIN
HASMY
BIDAIN
MUHAMMAD MASHOR
BIN SHAH JOHAN
254 AWG MUHAMMAD KAMAL @ MUHAMMAD
RAIHAN ZAINULAZHAR BIN KIFLI
ISMAIL
BRAHIM
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Rangkaian dan Keselamatan TM Level 5 Diploma in IT Network and Security
Lulus dengan Merit Pass with Merit
258 AWG AMIER HUSEIN BIN RAMLAN
259 AWG MUHAMMAD HAZIQ AMSYAR BIN HAJI
SUHAIMI
SHAMSUL
BAHIYUDDIN BIN HANIPIAH
263 DYG HAZIMAH BINTI SANI
25
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Pembangunan Web Level 5 Diploma in Web Development
26
265 DYG NUR AQILAH BINTI SAURI
266 DYG NUR SOBIRAH BINTI MOHAMMAD SULAIMI
267 DYG NURUL EZZATY BTE HJ RAMLLY
268 DYG NURUL SHAH RAHIMAH BINTI RAHIM
269 DYG NURULAIN HAZIQAH BINTI ALIAS
270 DYG RABI'ATUL ADAWIYAH BINTI HAJI ABDUL RAHIM
271 DYG SITI HAMIZAH BTE AWANG MAHMUD
272 DYG SITI NUR AATHIRAH BINTI MOHD YUSOF
273 DYG SITI NUR AMALINA BINTI HAJI HUSSIN
SEKOLAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI School of Information and Communication Technology
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Informatik & Pengkomputeran Perpustakaan Level 5 Diploma in Library Informatics & Computing274 AWG MOHAMAD FIRDAUS BIN HAJI MOHAMAD
SUHAILI
Lulus dengan Merit Pass with Merit
277 AWG ABDUL ALIM BIN MUHAMMAD YAMIN
278 AK MOHAMMAD DANIEL BIN PENGIRAN WAHAB
279 AWG MOHD ADI ASQAWI BIN AWG ADANAN
280 AWG MUHAMAD SYAHMIL IZWAN BIN HAJI JULANI
281 AWG MUHAMMAD ARIF FAKHRULLAH BIN
MOHAMMAD ALLI
NOORSHARI
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Pembangunan Web Level 5 Diploma in Web Development
27
BIN HAJI ABD GHANI
285 DYG RAFIDAHTULATIQAH BINTI SUPIAN
286 DYG SITI NURNABILAH HAZIQAH BINTI HAJI ABU
BAKAR
Lulus Pass
MOHAMAD KAMAL
KALALI
293 DYG IZZATUS SAKINAH BINTI AWANG MASRI
294 DYG KHAIRUNNISA BINTI HAJI ZULKIFLI
295 DYG MAJIDAH BINTI AWANG SHAHRIMAN
296 DYG SITI NURNABIHAH BINTI BASMAN
SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAAN School of Science and Engineering
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Seni Bina Level 5 Diploma in Architecture
Lulus dengan Cemerlang Pass with Distinction
297 DYG NUR ISMAHFAZEERA BINTI MOHAMMAD
FARIZ
298 AK ALI AKBAR BIN PG HAJI AHMAD
299 AWG HAFIZAN BIN HAJI KAHAN
300 AWG MUHAMMAD HAMDI BIN AWANG NAIM
301 AWG MUHAMMAD HAZIM BIN MAHARI
302 DYG FATIN IZZAH HANISAH BINTI MAZLAN
303 DYG FELICIA KONG AI LING
SEKOLAH SAINS DAN KEJURUTERAAN School of Science and Engineering
Sesi Julai 2016 July 2016 Session
Diploma Tahap 5 dalam Kejuruteraan Awam…