memahami makna iman kepada rasul-rasul allah

27
Memahami Makna Iman Kepada Rasul- Rasul Allah Muhammad Farhan Viona Aprila Wiani Syawalia Fitri Kelas XI MIA 5

Upload: muhammad-farhan

Post on 24-Feb-2018

270 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 1/27

Memahami MaknaIman Kepada Rasul-

Rasul AllahMuhammad FarhanViona Aprila

Wiani Syawalia FitriKelas XI MIA 5

Page 2: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 2/27

 Rasul adalah orang yang mendapat wahyudengan membawa syariat yang baru!sedang"an nabi adalah orang yang diutusdengan membawa syariat rasul yang datangsebelumnya#

Page 3: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 3/27

$ara rasul adalah manusia! mere"a tida" memili"i sedi"it punsi%at rububiyyah &men'ipta! mengatur dan menguasai alamsemesta(! mere"a tida" mengetahui yang ghaib! dan tida"mampu mendatang"an man%aat atau pun menola" madharrat&bahaya(# Allah )aala menyuruh *abi+*yaMuhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam ,di mana -eliauadalah pemimpin para rasul dan rasul yang paling tinggi

"edudu"annya+ untu" mengata"an.  /0 1 2 3 4  2 6 4 72 84 9 4 : 2 ; 4 <2= > 0 ? 4 @2 4 B 0 CD0  E 2 <4 4 G 0 ? H <= J4 JL4 8 NO =P 1 H Q4 84 4 J P  2 T4 U O   2 C 4 <O  0 ? O L2 4 8 Y0

 Z4 EC 0 LO [ 2 \0 ]̂ E 2 _ 4 <̀ 1  : O  c4 4 1  \ O T4 8 NO J 2 T44 Z2 NO 0E  <= U 4 C O   L4 JL4 4 1 O : 2 f 4 <2=  4 LO“Katakanlah, “Aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku

dan tidak pula menolak madharrat kecuali yang diikehendaki

 Allah. Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah akubanyak memperoleh manfaat dan sedikit pun aku tidak ditimpamadharrat. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman &S#Al Araa% . jkk(

Page 4: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 4/27

j# Mengimani dengan "eya"inan yang pasti bahwa Allah subhanahu wa ta’ala

benar+benar telah mengutus "epada setiap umat seorang rasul yang bertugasmengaa" "aumnya untu" beribadah hanya "epada Allah subhanahu wa ta’ala

satu+satunya tiada se"utu bagi+*ya! dan mengaa" "aumnya untu" menging"arisegala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta’ala.

# Meya"ini bahwa para rasul semuanya adalah uur! mulia! dan terbimbingdengan hidayah dari+*ya## Meya"ini bahwa para rasul telah menyampai"an semua wahyu yang mere"a

terima dari Allah subhanahu wa ta’ala, tida" menyembunyi"annya sedi"itpun!dan tida" pula berdusta# Allah subhanahu wa ta’ala berrman.“aka tidak ada kewa!iban atas para rasul, selain dari menyampaikan "amanat

 Allah# dengan terang. $an sesungguhnya Kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat "untuk menyerukan#% “&eribadahlah kepada Allah "sa!a#, dan !auhilah thaghut itu, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petun!uk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pastikesesatan baginya. aka ber!alanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlahbagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan "rasul-rasul#.'  &An-Nahl:35-36(#

Page 5: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 5/27

ara "ita beriman "epada Rasul Allah adalah dengan'ara meneladani seluruh aspe" "ehidupan Rasulullah!misalnya.j# qalam ibadahnya diwuud"an dalam bentu""etundu"an dalam menalan"an dan memelihara salat

sesuai dengan tuntunan beliau# -eliau bersabda.  ?  ̀4 =0 TO E 2  0 6 0 \2=4 v4 J 4 D4 =E 2 ?  4

Salatlah kalian sebagaimana aku salat # &#R# -u"hari(# qalam tata'ara berpa"aian yang menutup aurat!sopan! bersih dan indah! ma"an ma"anan yang halal!bersih dan bergixi! ma"an tida" sampai "enyang! tida"ma"an "e'uali setelah dalam "eadaan lapar#

Page 6: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 6/27

# qalam ber"eluarga! misalnya sebagai seorang suami yang harusmelindungi! men'intai dan menyayangi "eluarganya# -eliau bersabda.( ) :O J 4  C H <= z0 =4 v4 {O| 4 }   <= ~O C O : 2 @4 {0 1  Y0 B 2 ? 4  O •0 4 0J 4  C  ̀<=4 9 0 : 2 € `  <=4 | 4 ‚4 > 2 D0 J: 4 T2ƒ0  2 LO U  <4=O 9 4 „  ̀…0Artinya. “(elah ditanamkan padaku di dunia ini tiga perkara% rasa cinta

kepada wanita, wewangian, serta di!adikan mataku se!uk terhadapsalat'. &#R# an+*asai(  Sebagai pemimpin umat! -eliau lebih mendahulu"an "epentingan

umatnya daripada "epentingan pribadinya -eliau bu"an tipe manusiaindi†idualisti" yang hanya memi"ir"an dirinya sendiri#  Sebagai anggota masyara"at! -eliau bu"an manusia yang su"a

berdiam diri di rumah seraya memisah"an diri dengan masyara"atse"itar! tetapi selalu berintera"si dengan semua lapisan masyara"at dansering mengunungi rumah+rumah para sahabatnya#

Page 7: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 7/27

  ara yang paling sederhana beriman "epada RasulAllah swt adalah dengan mengetahui siapa Rasul itu#Mengetahui bu"an hanya nama! tapi searah! dan

aaran yang dibawanya# $engetahuan a"anmendatang"an "eya"inan! dan dari "eya"inan itu a"anterbersit "eimanan  Mengamal"an aaran yang dibawa *abi yang diutus

"epada "ita# *abi yang diutus tera"hir adalah *abiMuhammad saw#qengan demi"ian beriman "epada Rasul Allah swt

adalah dengan beiman "epada *abi Muhammad sawterlebih dahulu#

Page 8: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 8/27

  Sering menyebut nama *abi dan Rasul# ‡ang palingdisebut adalah yang sering dingat! yang sering diingatadalah yang paling di'intai#inta adalah bias "eimanan# -erarti dengan seringnyamenyebut *ama *abi dan Rasul dalam Shalawat! atau

"isah! a"an menggiring "eimanan "epadanya#Sangatsulit mengimani sesuatu yang tida" ditang"ap olehindera# ˆ‡ang paling men'intai"u adalah siapa yangmela"sana"an perintah"u padahal dia tida" pernahbertemu dengan"u# Sabda *abi saw# )iga 'arabagaimana beriman "epada Rasul Allah swt tadisemoga bisa member man%aat dan membantu "ita#

Page 9: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 9/27

  ‰uur berani dari segala perbuatan#  -er"ata bai" dan benar "epada siapa saa dan

apabila tida" bisa ber"ata bai"! ma"a lebih bai"diam# -erusaha se"uat tenaga untu"

beruang!menega""an "ebearan da eruang untu"men'apai "esu"sesan dengan penuh "esadaran

dan semangat men'ari ridha Allah#  Šemar memba'a shalawat atas *abi Muhammad  Mela"sana"an atau menaati risalah yang telah

disampai"an oleh para rasul#

Page 10: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 10/27

1. Al- Qur’an Sura Al-An!i"a A"a #5

 

Artinya . “$an Kami tidak mengutus seorang )asul pun

sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya*bahwasannya tidak ada +lah "yang hak# melainkan Aku, maka

sembahlah olehmu sekalian akan Aku'. &S# Al+Anbiya . 5(‹ Tafsir Al- Qur’an Surat Al-Al-Anbiya Ayat 25

qan "ami tida" mengutus seorang Rasul pun sebelum "amuMuhammad! "e'uali "ami wahyu"an "epadanya bahwa tida"ada tuhan yang berha" disembah! "e'uali Allah! ma"a

i"hlas"anlah ibadah hanya untu"+*ya#Œj Ma"a setiap *abi yang diutus oleh Allah mengaa" untu"

beribadah hanya "epada Allah yang tiada se"utu bagi+*ya! dantrah pun menadi sa"si hal tersebut# Sedang"an orang+orangmusyri" tida" memili"i bu"ti dan huah yang elas di sisi Rabb

mere"a! mere"a a"an mendapat"an "emur"aan dan axab yangamat pedih#Œ

Page 11: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 11/27

#. Al- Qur’an Sura Al-$a%arah A"a 51& 53

Page 12: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 12/27

Artinya. “$an ingatlah ketika Kami men!an!ikankepada usa empat puluh malam. Kemudian kamu"&ani +srail men!adikan "patung# anak sapi "sebagai

sesembahan# setelah "kepergian#-nya dan kamu"men!adi# orang yang dalim. "s. %/0# Kemudiansesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agarkamu bersyukur. "s. %/# $an ingatlah, ketika

Kami berikan kepada usa Al-kitab "(aurat# danketerangan yang membedakan antara yang benardan yang salah, agar kamu mendapat petun!uk."s. %/1#' 

Page 13: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 13/27

‹ Tafsiran Al- Qur’an Surat Al-$a%arah A"a 51 - 53

qan ingatlah ni"mat+Ku yang telah A"u anugerah"an "epada "alian! ya"ni "eti"aKami ani"an "epada Musa selama empat puluh malam untu" menurun"an )auratsebagai idayah dan petunu" bagi "alian! sementara "alian meman%aat"an"epergian Musa yang sebentar itu untu" membuat patung ana" sapi yang"emudian "alian sembah# qan itu merupa"an "e"aran yang nyata "epada Allah#

Sungguh! dengan menadi"an patung ana" sapi itu sebagai tuhan! "alian telahberbuat dxalim#ŒAllah berrman. ˆIngatlah berbagai ni"mat+Ku yang telah A"u anugerah"an

"epada "alian! yaitu berupa ampunan yang Ku+beri"an "epada "alian atastinda"an "alian menyembah ana" sapi setelah "epergian Musa untu" wa"tu yangditentu"an Rabb+*ya! yaitu setelah habis masa peranian selama Ž hari# Itulahperanian yang uga disebut"an dalam surat Al-A’ra' a"a 1(# dalam rman+*ya.Artinya. “$an Kami telah men!an!ikan kepada usa "memberikan (aurat# tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan !umlah malam itu dengan sepuluh"malamlagi#, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan (uhan-2ya empat

 puluh malam. $an usa berkata kepada saudaranya "yaitu# 3arun, “4antikanlahaku dalam "memimpin# kaumku, dan perbaikilah "dirimu dan kaummu#, dan

 !anganlah engkau mengikuti !alan orang-orang yang berbuat kerusakan.' Ada pendapat yang menyata"an! bahwa bulan dxuladah penuh ditambah

dengan sepuluh hari dari bulan qxulhiah# al itu teradi setelah mere"a bebasdari "earan Firaun dan selamat dari tenggelam "edasar laut#Firman Allah; “Dan ingatlah, ketika Kami berikan kea!a "usa Al-kitab

#Taurat$ !an keterangan yang membe!akan antara yang benar !an yangsalah, agar kamu men!aat etun%uk& $eristiwa tersebut uga teradi setelah

mere"a berhasil "eluar dari laut! sebagaimana yang ditunu""an oleh "onte"sayat yang terdapat dalam surat Al+Ara%#ŒŽ

Page 14: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 14/27

3. Al- Qur’an Sura Al-)umu’ah A"a #

Page 15: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 15/27

3. Al- Qur’an Sura Al-)umu’ah A"a #

Artinya . “ $ialah yang mengutuskepada kaum yang buta huruf seorang )asuldiantara mereka, yang membacakan ayat-ayat-2ya kepada mereka, menyucikanmereka dan menger!akan kepada mereka Al-kitab dan Al-hikmah "As-sunah#. $ansesungguhnya mereka sebelumnya benar-

benar dalam kesesatan yang nyata'. &S# Al+ ‰umuah.(

T f i Al Q ’ S Al ) ’ h A #

Page 16: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 16/27

‹ Tafsir Al- Qur’an Surat Al-)umu’ah A"a #

Allah mengutus pada bangsa Arab yang buta huru%! tanpa "itabsu'i! dan tida" ada risalah yang disampai"an sebelumnya!seorang Rasul dari "alangan mere"a &yang diutus( untu"seluruh umat manusia# qia memba'a"an "epada mere"a Al+uran dan As+Sunnah# Sebelum diutusnya sang *abi! mere"abenar+benar menyimpang dari "ebenaran# qan Allah telahmengutus Rasul+*ya "epada "aum yang belum pernahdidatangi sebelumnya dan mere"a a"an mendatangi Arab sertabangsa lainnya# qan Allah semata yang Maha per"asa yang

ber"uasa atas segala sesuatu Maha bia"sana dalam rman+*ya#Œ5Ayat ini merupa"an bu"ti di"abul"annya permohonan *abi

Ibrahim As! "eti"a beliau mendoa"an pendudu" Ma""ah agarAllah mengutus "epada mere"a seorang Rasul dari "alangan

mere"a sendiri yang dapat memba'a"an ayat+ayat+*ya "epadamere"a! mensu'i"an dan mengaar"an mere"a al+"itab dan al+i"mah# Kemudian Allah Swt mengutus Rasul+*ya "epadamere"a! +segala pui dan sanungan hanya bagi Allah+ setelahse"ian lama Rasul tida" mun'ul dan tida" adanya bimbingan

yang lurus! padahal "ebutuhan terhadap+nya begitu mendesa"#Œ‘

Page 17: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 17/27

 ‡ang demi"ian itu "arena orang+orang Arab dahulu berpegangteguh "epada agama Ibrahim! namun mere"a mengganti! merubah!memutarbali""an! menyimpang"an darinya! serta menu"ar tauhiddengan syiri" dan merubah "eya"inan dengan "eraguan# Mere"amembuat per"ara+per"ara baru yang tida" di ixin"an oleh Allah Swt

sebagaimana yang telah dila"u"an oleh Ahlul "itab yang mengganti!menyeleweng"an! dan merubah "itab+"itab mere"a! sertamena"wil"annya# Kemudian Allah mengutus Muhammad denganmembawa syariat yang agung! leng"ap lagi men'a"up seluruh"ebutuhan ma"hlu"# qidalamnya terdapat petunu" dan penelasansegala sesuatu yang mere"a butuh"an! bai" yang menyang"ut"ehidupan dunia maupun a"hirat mere"a! serta mengaa" mere"a"epada amalan yang mende"at"an mere"a "epada surga dan"eridhahan Allah! serta menauhi segala sesuatu yang mende"at"anmere"a "epada nera"a dan "emur"aan Allah# Kitab itu pula yangmemberi"an "eputusan dan penelasan "on"ret tentang berbagai

syubhat! "eraguan dan "ebimbangan dalam masalah+masalahpo"o" &ushul( maupun 'abang &%uru(# qan Allah telahmengumpul"an berbagai "ebai"an dari orang+orang terdahulu#Kitab itu pula yang men'erita"an tentang apa+apa yang diberi"an"epada orang+orang terdahulu yang tida" diberi"an "epada orang+orang yang hidup tera"hir! atau sebali"nya# Semoga shalawat dan

salam terlimpah"an "epada -eliau hingga hari "iamat#Œ’

Page 18: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 18/27

(. Al- Qur’an Sura Al-An!i"a A"a 1*+

Page 19: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 19/27

(. Al- Qur’an Sura Al-An!i"a A"a 1*+

Artinya “$an tiadalah kami mengutusmu,melainkan untuk "men!adi# rahmat bagisemesta alam“&S# Al+Anbiya . j’(

Page 20: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 20/27

‹ Tafsir Al- Qur’an Surat Al-An!i"a A"a 1*+

Kami tida" mengutusmu ,Wahai Muhammad+ "e'uali sebagairahmat bagi seluruh manusia# Siapa yang beriman

"epadamu! nis'aya a"an bahagia dan selamat &dari apinera"a( dan siapa yang tida" beriman! nis'aya a"an merugi&di a"hirat(#ŒkAllah mengabar"an bahwa qia telah menadi"an nabi

Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam# ‡aitu! qiamengutusnya sebagai rahmat untu" "alian semua# -arangsiapa yang menerima rahmat dan mensyu"uri ni"mat ini!nis'aya dia a"an berbahagia di dunia dan di a"hirat#Sedang"an barang siapa yang menola" dan menentangnya!nis'aya dia a"an merugi di dunia dan di a"hirat#Œ“

li di d l h hih i " b h b

Page 21: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 21/27

Muslim di dalam shahihnya meriwayat"an bahwa Abuurairah ber"ata . ya Rasulullah” Sumpahilah orang+orang musri" beliau ber"ata .,Sesunuhn"a Aku idak diuus se!aai ran

"an melakna/ aku diuus han"alah se!aairahma0 2R. Muslim41*

  Imam Abul asim Al Ashbahani menyata"andalam muaddimah "itab beliau. ˆSegala pui bagi Allahyang telah menampa""an tanda+tanda "ebenaran lalu

menelas"annya dan telah memun'ul"an manha agamaini lalu menerang"annya# qialah yang telah menurun"anAl uran lalu seluruh huah ada padanya dan mengutusMuhammad sebagai Rasul! sehingga memutus seluruhalasan &untu" berpaling(# Kemudian Rasulullah telahberdawah! bersungguh+sungguh dan berihad sertamenelas"an alan "ebenaran "epada umat ini# -eliau ugamenyampai"an syariat "epada mere"a syariat agarmere"a tida" menyata"an. -elum datang "epada "amipemberi "abar gembira &&asyir ( dan pemberi peringatan&2adir (Œjj

Page 22: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 22/27

2AIS7 78N7AN9 $8RIMAN AA RAS;<A<<A2

Page 23: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 23/27

  vO– 4 _ 4 <2=4 1 O —O  2̃= ]O E 2 : 4 <2=4 G O ? O 70 v0 4 G O „ O 6 0 D0 4 G O 6 O  4 ™O| 4 L4 4 G O ?  <JcO  4 LO [ 2 š0 Z2 4 zO 1  ̀4 4 zO 1 O : 2 —4 G O ?  ̀D0

-eriman "epada Allah! malai"at*ya! "itab+"itab su'i*ya! para Rasul*ya dan hari a"hiratserta tadir yang bai" dan yang buru".

Page 24: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 24/27

  :Jc44 Z 4 ›1   2 @4 UTO 1 4 „ 4 —2 4 4 œ4 JY4 ›9 ^ 2 4  0 c2= JT4 1 4 „ 4 —2 4 ›? 4 @2 ž24 = – O „ 2 @4  0 c2 Ÿ 0  T0 E\0 UC O ‚4–  …4 G 0 T4 > 

4 ?  7

4 4

G O : 2 ? 4 @4 G 0 ?<= ?  

4G O ?<= œ

O E7

0 v4 2 @4 ›{4 1 

4 \2 1 

4 0 Uc

O4  2 @4 ›G 

0 ‚4–  …4 ›Ÿ 

4 T0 E\0

  » :84 4 ›¡ ƒO E¢ 0 \4 £ O L ž20 = zO O 4  2 LO –  …4 4 UcO ¤ 0  4  2  \4 84 ›zO– O : 4 cO –  ̂  ¥ 4 L0 Ÿ 0   2 T4  O <=4 œ4 JY4« vOJC  <= ¦O J¥ 4 2 4  2 LO Z4 JD4 8 NO ›G O cO B 0 ? 2 7O v20  O <JcO  2 LO [ 2 \0 > 2 <4 4 /0 E 0 \4 >  ‚0 ›U ¡ TO=1 4 } 2  T4

)"Imam Muslim ber"ata(telah mengabari kepadaku Yunus bin

Abdil A'la, (Yunus berkata):'Telah mengabarkan kepada kami Ibnu

ahab, dia (Ibnu ahab) berkata: 'Telah mengabarkan kepadaku

Amr bah!a Abu Yunus telah mengabarkan kepadana dari Abu

#urairah, dari $asulullah %hallallahu'alaihi !assalam bah!a beliau

bersabda: "&emi ang diri uhammad ada di tangan Allah, tidaklah

mendengar serang dari umat Yahudi dan asrani ang

mendengar diutusna uhammad, kemudian dia mati dalam

keadaan tidak beriman dengan apa ang diutus denganna

(Islam), nis*aa dia termasuk penghuni neraka" "

Page 25: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 25/27

  :G O ?<= œ4 E 2 70 v4 B 0  2  O 74 œ4 JY4 G 0 C 2 @4 G 0 ?<= U 4 QO  v4 1f 2 4  O c2  O  4 …2 1  <= – O „ 2 @4 {4 1 4 \2 1 4 0 UcO4  2 @4:œ0 E 2 _ 0 \4  )) 4 ? 4 2 4 J 4 T§ O ~4 ›> 2 6 0  2 € 4  6 4 72 = JL4 G 0 C 2 LO =Eš0¨ 2 ~4 G O cO > 2  0 š0 1 2 L4 4 JL4 4 ›z0 E 2 „ 0 C O 6 4 •2 J~4 G 0 C 2 @4 > 2  0 6 0 : 2 ¢ 4 T4 JL4 (( > 2 ¢ O ™OJ: 4 „ O T2

4 ? 4 @4 > 2 ¢ 0 ~0| 4 6 O —2 =4 > 2 ¢ O ? O ™OJ 4  L4 {0 1 4 3 2 D4 > 2  0 ? 4 „ 2 Y4  2 L4  4 \2 O <=+ >?L vJf„<= z=v

qari Ab© urayrah Abd al+Rahmªn bin Sha"hr radhiallahu

anhu! dia menelas"an bahwa dia mendengar Rasulullahshallallahu alaihi wasallam bersabda.

ˆApa yang "ularang bagi "alian henda"lah "alianmenghindarinya dan apa yang "uperintah"an "epada "alian

ma"a henda"lah "alian la"sana"an semampu "alian#Sesungguhnya "ebinasaan orang+orang yang sebelum "alianadalah "arena ba+nya"nya pertanyaan mere"a &yang tida"berguna( dan mere"apun banya" me+nentang nabi+nabimere"a &R# al+-u"hªriy dan Muslim

Page 26: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 26/27

2ikmah !eriman kepada Rasul Allah S=7

  i"mah beriman "epada rasul Allah SW) dalam"ehidupan! antara lain sebagai beri"ut .j# -ertambah iman "epada Allah SW) dengan mengetahuibahwa rasul itu benar+benar manusia pilihan+*ya#

# Mau mengamal"an apa yang disampai"an para rasul## -ersyu"ur "epada Allah SW) atas segala ni"mat yangdiberi"an#Ž# Memer'ayai tugas+tugas yang dibawanya untu"disampai"an "epada umatnya#

5# «ebih men'intai! menghormati! dan mengagung"an rasulatas peruangannya dalam menyampai"an agama Allah SW)"epada umatnya#‘#A"an selamat di dunia dan di a"hirat dengan bimbinganyang diberi"an rasul#’#Memperoleh teladan yang bai" untu" menalani hidup#

Page 27: Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

http://slidepdf.com/reader/full/memahami-makna-iman-kepada-rasul-rasul-allah 27/27

S¬KIA* qA* )¬RIMA KASI