memahami makna iman kepada rasul-rasul allah

Click here to load reader

Post on 24-Feb-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  1/27

  Memahami MaknaIman Kepada Rasul-

  Rasul AllahMuhammad FarhanViona Aprila

  Wiani Syawalia FitriKelas XI MIA 5

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  2/27

  Rasul adalah orang yang mendapat wahyudengan membawa syariat yang baru!sedang"an nabi adalah orang yang diutusdengan membawa syariat rasul yang datangsebelumnya#

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  3/27

  $ara rasul adalah manusia! mere"a tida" memili"i sedi"it punsi%at rububiyyah &men'ipta! mengatur dan menguasai alamsemesta(! mere"a tida" mengetahui yang ghaib! dan tida"mampu mendatang"an man%aat atau pun menola" madharrat&bahaya(# Allah )aala menyuruh *abi+*yaMuhammad shallallahu alaihi wa sallam,di mana -eliauadalah pemimpin para rasul dan rasul yang paling tinggi

  "edudu"annya+ untu" mengata"an. /0123426472 84 94:2;[email protected] 4 B0CD0 E2

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  4/27

  j# Mengimani dengan "eya"inan yang pasti bahwa Allahsubhanahu wa taalabenar+benar telah mengutus "epada setiap umat seorang rasul yang bertugasmengaa" "aumnya untu" beribadah hanya "epada Allahsubhanahu wa taalasatu+satunya tiada se"utu bagi+*ya! dan mengaa" "aumnya untu" menging"arisegala sesuatu yang diibadahi selain Allahsubhanahu wa taala.# Meya"ini bahwa para rasul semuanya adalah uur! mulia! dan terbimbing

  dengan hidayah dari+*ya## Meya"ini bahwa para rasul telah menyampai"an semua wahyu yang mere"a

  terima dari Allahsubhanahu wa taala,tida" menyembunyi"annya sedi"itpun!dan tida" pula berdusta# Allahsubhanahu wa taala berrman.aka tidak ada kewa!iban atas para rasul, selain dari menyampaikan "amanat

  Allah# dengan terang. $an sesungguhnya Kami telah mengutus seorang rasulpada tiap-tiap umat "untuk menyerukan#% &eribadahlah kepada Allah "sa!a#, dan!auhilah thaghut itu, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberipetun!uk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pastikesesatan baginya. aka ber!alanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlahbagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan "rasul-rasul#.'&An-Nahl:35-36(#

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  5/27

  ara "ita beriman "epada Rasul Allah adalah dengan'ara meneladani seluruh aspe" "ehidupan Rasulullah!misalnya.j# qalam ibadahnya diwuud"an dalam bentu""etundu"an dalam menalan"an dan memelihara salat

  sesuai dengan tuntunan beliau# -eliau bersabda. ?4 =0 TOE2060\2=4v4 J4D4 =E2?4

  Salatlah kalian sebagaimana aku salat# R# -u"hari(# qalam tata'ara berpa"aian yang menutup aurat!sopan! bersih dan indah! ma"an ma"anan yang halal!bersih dan bergixi! ma"an tida" sampai "enyang! tida"ma"an "e'uali setelah dalam "eadaan lapar#

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  6/27

  # qalam ber"eluarga! misalnya sebagai seorang suami yang harusmelindungi! men'intai dan menyayangi "eluarganya# -eliau bersabda.( ) :O J4 CH

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  7/27

  ara yang paling sederhana beriman "epada RasulAllah swt adalah dengan mengetahui siapa Rasul itu#Mengetahui bu"an hanya nama! tapi searah! dan

  aaran yang dibawanya# $engetahuan a"anmendatang"an "eya"inan! dan dari "eya"inan itu a"anterbersit "eimanan Mengamal"an aaran yang dibawa *abi yang diutus

  "epada "ita# *abi yang diutus tera"hir adalah *abiMuhammad saw#qengan demi"ian beriman "epada Rasul Allah swt

  adalah dengan beiman "epada *abi Muhammad sawterlebih dahulu#

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  8/27

  Sering menyebut nama *abi dan Rasul# ang palingdisebut adalah yang sering dingat! yang sering diingatadalah yang paling di'intai#intaadalah bias "eimanan# -erarti dengan seringnyamenyebut *ama *abi dan Rasul dalam Shalawat! atau

  "isah! a"an menggiring "eimanan "epadanya#Sangatsulit mengimani sesuatu yang tida" ditang"ap olehindera# ang paling men'intai"u adalah siapa yangmela"sana"an perintah"u padahal dia tida" pernahbertemu dengan"u# Sabda *abi saw# )iga 'arabagaimana beriman "epada Rasul Allah swt tadisemoga bisa member man%aat dan membantu "ita#

  http://muslimah-id.com/ketika-muslimah-jatuh-cinta/http://muslimah-id.com/ketika-muslimah-jatuh-cinta/
 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  9/27

  uur berani dari segala perbuatan# -er"ata bai" dan benar "epada siapa saa dan

  apabila tida" bisa ber"ata bai"! ma"a lebih bai"diam#-erusaha se"uat tenaga untu"

  beruang!menega""an "ebearan da eruang untu"men'apai "esu"sesan dengan penuh "esadaran

  dan semangat men'ari ridha Allah# emar memba'a shalawat atas *abi Muhammad Mela"sana"an atau menaati risalah yang telah

  disampai"an oleh para rasul#

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  10/27

  1. Al- Quran Sura Al-An!i"a A"a #5

  Artinya . $an Kami tidak mengutus seorang )asul punsebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya*bahwasannya tidak ada +lah "yang hak# melainkan Aku, maka

  sembahlah olehmu sekalian akan Aku'.&S# Al+Anbiya . 5( Tafsir Al- Quran Surat Al-Al-Anbiya Ayat 25qan "ami tida" mengutus seorang Rasul pun sebelum "amu

  Muhammad! "e'uali "ami wahyu"an "epadanya bahwa tida"ada tuhan yang berha" disembah! "e'uali Allah! ma"a

  i"hlas"anlah ibadah hanya untu"+*ya#jMa"a setiap *abi yang diutus oleh Allah mengaa" untu"

  beribadah hanya "epada Allah yang tiada se"utu bagi+*ya! dantrah pun menadi sa"si hal tersebut# Sedang"an orang+orangmusyri" tida" memili"i bu"ti dan huah yang elas di sisi Rabb

  mere"a! mere"a a"an mendapat"an "emur"aan dan axab yangamat pedih#

  http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621
 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  11/27

  #. Al- Quran Sura Al-$a%arah A"a 51& 53

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  12/27

  Artinya. $an ingatlah ketika Kami men!an!ikankepada usa empat puluh malam. Kemudian kamu"&ani +srail men!adikan "patung# anak sapi "sebagai

  sesembahan# setelah "kepergian#-nya dan kamu"men!adi# orang yang dalim. "s. %/0# Kemudiansesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agarkamu bersyukur. "s. %/# $an ingatlah, ketika

  Kami berikan kepada usa Al-kitab "(aurat# danketerangan yang membedakan antara yang benardan yang salah, agar kamu mendapat petun!uk."s. %/1#'

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  13/27

  Tafsiran Al- Quran Surat Al-$a%arah A"a 51 - 53qan ingatlah ni"mat+Ku yang telah A"u anugerah"an "epada "alian! ya"ni "eti"a

  Kami ani"an "epada Musa selama empat puluh malam untu" menurun"an )auratsebagai idayah dan petunu" bagi "alian! sementara "alian meman%aat"an"epergian Musa yang sebentar itu untu" membuat patung ana" sapi yang"emudian "alian sembah# qan itu merupa"an "e"aran yang nyata "epada Allah#

  Sungguh! dengan menadi"an patung ana" sapi itu sebagai tuhan! "alian telahberbuat dxalim#Allah berrman. Ingatlah berbagai ni"mat+Ku yang telah A"u anugerah"an

  "epada "alian! yaitu berupa ampunan yang Ku+beri"an "epada "alian atastinda"an "alian menyembah ana" sapi setelah "epergian Musa untu" wa"tu yangditentu"an Rabb+*ya! yaitu setelah habis masa peranian selama hari# Itulahperanian yang uga disebut"an dalam surat Al-Ara' a"a 1(#dalam rman+*ya.Artinya. $an Kami telah men!an!ikan kepada usa "memberikan (aurat# tigapuluh malam, dan Kami sempurnakan !umlah malam itu dengan sepuluh"malamlagi#, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan (uhan-2ya empat

  puluh malam. $an usa berkata kepada saudaranya "yaitu# 3arun, 4antikanlahaku dalam "memimpin# kaumku, dan perbaikilah "dirimu dan kaummu#, dan

  !anganlah engkau mengikuti !alan orang-orang yang berbuat kerusakan.'Ada pendapat yang menyata"an! bahwa bulan dxuladah penuh ditambah

  dengan sepuluh hari dari bulan qxulhiah# al itu teradi setelah mere"a bebasdari "earan Firaun dan selamat dari tenggelam "edasar laut#Firman Allah; Dan ingatlah, ketika Kami berikan kea!a "usa Al-kitab

  #Taurat$ !an keterangan yang membe!akan antara yang benar !an yangsalah, agar kamu men!aat etun%uk&$eristiwa tersebut uga teradi setelah

  mere"a berhasil "eluar dari laut! sebagaimana yang ditunu""an oleh "onte"sayat yang terdapat dalam surat Al+Ara%#

  http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621
 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  14/27

  3. Al- Quran Sura Al-)umuah A"a #

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  15/27

  3. Al- Quran Sura Al-)umuah A"a #

  Artinya . $ialah yang mengutuskepada kaum yang buta huruf seorang )asuldiantara mereka, yang membacakan ayat-ayat-2ya kepada mereka, menyucikanmereka dan menger!akan kepada mereka Al-kitab dan Al-hikmah "As-sunah#. $ansesungguhnya mereka sebelumnya benar-

  benar dalam kesesatan yang nyata'.&S# Al+umuah.(

  T f i Al Q S Al ) h A #

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  16/27

  Tafsir Al- Quran Surat Al-)umuah A"a #Allah mengutus pada bangsa Arab yang buta huru%! tanpa "itab

  su'i! dan tida" ada risalah yang disampai"an sebelumnya!seorang Rasul dari "alangan mere"a &yang diutus( untu"seluruh umat manusia# qia memba'a"an "epada mere"a Al+uran dan As+Sunnah# Sebelum diutusnya sang *abi! mere"abenar+benar menyimpang dari "ebenaran# qan Allah telahmengutus Rasul+*ya "epada "aum yang belum pernahdidatangi sebelumnya dan mere"a a"an mendatangi Arab sertabangsa lainnya# qan Allah semata yang Maha per"asa yang

  ber"uasa atas segala sesuatu Maha bia"sana dalam rman+*ya#5Ayat ini merupa"an bu"ti di"abul"annya permohonan *abi

  Ibrahim As! "eti"a beliau mendoa"an pendudu" Ma""ah agarAllah mengutus "epada mere"a seorang Rasul dari "alangan

  mere"a sendiri yang dapat memba'a"an ayat+ayat+*ya "epadamere"a! mensu'i"an dan mengaar"an mere"a al+"itab dan al+i"mah# Kemudian Allah Swt mengutus Rasul+*ya "epadamere"a! +segala pui dan sanungan hanya bagi Allah+ setelahse"ian lama Rasul tida" mun'ul dan tida" adanya bimbingan

  yang lurus! padahal "ebutuhan terhadap+nya begitu mendesa"#

  http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621
 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  17/27

  ang demi"ian itu "arena orang+orang Arab dahulu berpegangteguh "epada agama Ibrahim! namun mere"a mengganti! merubah!memutarbali""an! menyimpang"an darinya! serta menu"ar tauhiddengan syiri" dan merubah "eya"inan dengan "eraguan# Mere"amembuat per"ara+per"ara baru yang tida" di ixin"an oleh Allah Swt

  sebagaimana yang telah dila"u"an oleh Ahlul "itab yang mengganti!menyeleweng"an! dan merubah "itab+"itab mere"a! sertamena"wil"annya# Kemudian Allah mengutus Muhammad denganmembawa syariat yang agung! leng"ap lagi men'a"up seluruh"ebutuhan ma"hlu"# qidalamnya terdapat petunu" dan penelasansegala sesuatu yang mere"a butuh"an! bai" yang menyang"ut"ehidupan dunia maupun a"hirat mere"a! serta mengaa" mere"a"epada amalan yang mende"at"an mere"a "epada surga dan"eridhahan Allah! serta menauhi segala sesuatu yang mende"at"anmere"a "epada nera"a dan "emur"aan Allah# Kitab itu pula yangmemberi"an "eputusan dan penelasan "on"ret tentang berbagai

  syubhat! "eraguan dan "ebimbangan dalam masalah+masalahpo"o" &ushul( maupun 'abang &%uru(# qan Allah telahmengumpul"an berbagai "ebai"an dari orang+orang terdahulu#Kitab itu pula yang men'erita"an tentang apa+apa yang diberi"an"epada orang+orang terdahulu yang tida" diberi"an "epada orang+orang yang hidup tera"hir! atau sebali"nya# Semoga shalawat dan

  salam terlimpah"an "epada -eliau hingga hari "iamat#

  http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621
 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  18/27

  (. Al- Quran Sura Al-An!i"a A"a 1*+

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  19/27

  (. Al- Quran Sura Al-An!i"a A"a 1*+

  Artinya $an tiadalah kami mengutusmu,melainkan untuk "men!adi# rahmat bagisemesta alam&S# Al+Anbiya . j(

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  20/27

  Tafsir Al- Quran Surat Al-An!i"a A"a 1*+Kami tida" mengutusmu ,Wahai Muhammad+ "e'uali sebagai

  rahmat bagi seluruh manusia# Siapa yang beriman

  "epadamu! nis'aya a"an bahagia dan selamat &dari apinera"a( dan siapa yang tida" beriman! nis'aya a"an merugi&di a"hirat(#kAllah mengabar"an bahwa qia telah menadi"an nabi

  Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam# aitu! qiamengutusnya sebagai rahmat untu" "alian semua# -arangsiapa yang menerima rahmat dan mensyu"uri ni"mat ini!nis'aya dia a"an berbahagia di dunia dan di a"hirat#Sedang"an barang siapa yang menola" dan menentangnya!nis'aya dia a"an merugi di dunia dan di a"hirat#

  li di d l h hih i " b h b

  http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621
 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  21/27

  Muslim di dalam shahihnya meriwayat"an bahwa Abuurairah ber"ata . ya Rasulullah Sumpahilah orang+orang musri" beliau ber"ata .,Sesunuhn"a Aku idak diuus se!aai ran

  "an melakna/ aku diuus han"alah se!aairahma0 2R. Muslim41*

  Imam Abul asim Al Ashbahani menyata"andalam muaddimah "itab beliau. Segala pui bagi Allahyang telah menampa""an tanda+tanda "ebenaran lalu

  menelas"annya dan telah memun'ul"an manha agamaini lalu menerang"annya# qialah yang telah menurun"anAl uran lalu seluruh huah ada padanya dan mengutusMuhammad sebagai Rasul! sehingga memutus seluruhalasan &untu" berpaling(# Kemudian Rasulullah telahberdawah! bersungguh+sungguh dan berihad sertamenelas"an alan "ebenaran "epada umat ini# -eliau ugamenyampai"an syariat "epada mere"a syariat agarmere"a tida" menyata"an. -elum datang "epada "amipemberi "abar gembira &&asyir( dan pemberi peringatan&2adir(jj

  http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5523290326789958621
 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  22/27

  2AIS7 78N7AN9 $8RIMAN AA RAS;

  4?7

  44

  GO:[email protected] G0?

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  25/27

  :GO?2060:24T4 JL4(( >2OOJ:4OT2

  4 [email protected] >20~0|46O2 =4 >2O?OOJ4 L4 {01432D4 >20?42Y4 2L4 4\2O?L vJf

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  26/27

  2ikmah !eriman kepada Rasul Allah S=7

  i"mah beriman "epada rasul Allah SW) dalam"ehidupan! antara lain sebagai beri"ut .j# -ertambah iman "epada Allah SW) dengan mengetahuibahwa rasul itu benar+benar manusia pilihan+*ya#

  # Mau mengamal"an apa yang disampai"an para rasul## -ersyu"ur "epada Allah SW) atas segala ni"mat yangdiberi"an## Memer'ayai tugas+tugas yang dibawanya untu"disampai"an "epada umatnya#

  5# ebih men'intai! menghormati! dan mengagung"an rasulatas peruangannya dalam menyampai"an agama Allah SW)"epada umatnya##A"an selamat di dunia dan di a"hirat dengan bimbinganyang diberi"an rasul##Memperoleh teladan yang bai" untu" menalani hidup#

 • 7/24/2019 Memahami Makna Iman Kepada Rasul-Rasul Allah

  27/27

  SKIA* qA* )RIMA KASI