penulisan minit mesyuarat

of 35/35
PENULISAN MINIT PENULISAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT AJES BIN TUAH KETUA PENOLONG PENGARAH BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENYELIDIKAN DAN BAHAGIAN GERAK SARAF DAN PENGURUSAN ISU JABATAN PENERANGAN MALAYSIA SARAWAK

Post on 24-May-2015

97.955 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cara yang mudah dan betul untuk sediakan minit mesyuarat.

TRANSCRIPT

  • 1. PENULISAN MINIT MESYUARAT AJES BIN TUAH KETUA PENOLONG PENGARAHBAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENYELIDIKAN DANBAHAGIAN GERAK SARAF DAN PENGURUSAN ISU JABATAN PENERANGAN MALAYSIA SARAWAK

2. MINIT MESYUARAT ( MM )Satu rekod bertulis tentangperkara-perkara yang dibincangkandi dalam sesuatu mesyuarat. 3. PRINSIP PENULISAN MINIT MESYUARAT 4. Prinsip Penulisan Minit Mesyuarat Correct ( Betul ) Concise Clear( Ringkas ) 4C( Jelas )Comprehensive( Lengkap ) 5. Betul ( Correct )Aspek Bahasa :Ejaan dan tatabahasa betul.Bahasa yang mudah difahami.Elakkan ayat yang terlalu panjang hinggasukar difahami. 6. Jelas ( Clear ) Format penulisan mengikut kehendakPekeliling Bilangan 2 Tahun 1991 Catatan minit mesyuarat sepatutnyamengikut agenda Kandungan catatan minit:Perkara, Keputusan dan Tindakan Sistem nombor diguna pakai 7. Lengkap ( Comprehensive ). Maklumat yang dicatat perlulah lengkap.. Tidak menambah atau mengurangkan perkara-perkara yang dibincangkan dan yang diputuskandalam mesyuarat. 8. Ringkas dan Padat ( Concise ) Bahasa yang ringkas dan penulisan yang padatdari segi pengolahan. Sekiranya pegawai tidak menghadirimesyuarat berkenaan tetapi dengan membacaminit tersebut, boleh faham dan mengambiltindakan berasaskan keputusan mesyuarat. 9. PeringatanMM hendaklah merekodkan :a.Perkara-perkara penting yangdibincangkan.b. Keputusan-keputusan yang dibuat.c. Tindakan-tindakan susulan yang perludiambil perhatian. 10. FORMAT PENULISAN MINIT MESYUARAT 11. PENGERTIAN MINIT MESYUARATSatu rekod atau kenyataan bertulis secaraformal mengenai catatan ke atas sesuatuperbincangan dan keputusan yang dicapaidalam perbincangan tersebut sebagaibahan rujukan, tindakan susulan danpelaporan semula untuk perbincanganakan datang. 12. PENGHANTARAN/ EdaranMinitMesyuaratMinit yang telah disemak oleh Pengerusi hendaklahdiedarkan kepada semua ahli mesyuarat dalamtempoh seminggu daripada mesyuarat tersebutdiadakan. 13. FORMAT PENULISAN MINIT MESYUARAT PKPA BIL.2 /1991 14. Minit Mesyuarat Berseri(Catatkan Nama Mesyuarat)BilTahun(Catatkan No. Bil. Mesyuarat dan Tahun)Tarikh :Masa:Tempat: 15. Kehadiran :Senaraikan nama ahli yang menghadirimesyauarat berkenaan, bermula dengan namaPengerusi Mesyuarat.Susunannamahendaklah mengikut kekananan. 16. Turut Hadir:Senarai nama pegawai yang bukan ahli tetapidijemput khas untuk menghadiri mesyuarat atautelah turut sama menghadiri mesyuarat.Susunan nama hendaklah mengikut kekananan. 17. Urus Setia:Senaraikan nama-nama pegawai yang menjadi urussetia mesyuarat dan hendaklah mengikutkekananan. 18. 1. Perutusan Pengerusi Ruang ini mengandugi catatan tentang perkara-perkara penting yang dibangkitkan oleh Pengerusi. Perkara-perkara penting ini tidak semestinya dibangkitkan oleh Pengerusi pada awal mesyuarat,semasa mesyuarat membincangkan perkara-perkara berbangkit atau semasa membincangkan kertas-kertas kerja. 19. 2. Minit Mesyuarat yang lepas Catatankan keputusan MM lepas iaitu sama ada disahkan tanpa pindaan @ disahkan tertakluk kepada pindaan-pindaan tertentu. Jika ada pindaan, nyatakan pindaan berkenaan. Pencadang & Penyokong Bersetuju sebulat suara 20. 4. Perkara-perkaraBerbangkit Jika Berkaitana. Ruangan ini mengandungi catatan tentang perkara-perkara yang dibangkitkan di dalam mesyuarat yang lepas.b. Tajuk utama perkara berbangkit yang dibincangkan hendaklah dicatatkan. Untuk memudahkan rujukan dibuat, muka surat dan peranggan MM lepas yang membincangkan perkara yang sama hendaklah dicatatkan. 21. c. Jika perkara-perkara berbangkit itu masih memerlukan tindakan, catatkan juga agensi atau nama jawatan pegawai yang perlu mengambil tindakan.4. Perbincangan Agenda / Isu yang Dibincangkan Ruangan ini merekodkan perkara-perkara baru yang dibincangkan oleh ahli-ahli mesyuarat. Susunan tajuk adalah mengikut agenda mesyuarat yang telah ditetapkan. 22. 5. Perbincangan Kertas-kertas Kerja Jika Berkaitan Bagi mesyuarat tertentu, beberapa kertas kerja dibentangkan untuk perbincangan. Perkara-perkara yang perlu direkodkan adalah : a. Tajuk kertas kerja berkenaan. b. Agensi yang menyediakan kertas kerja. c. Tujuan utama kertas kerja disediakan. 23. d. Isu-isu penting yang dibangkitkan di dalam kertas kerja tersebut.e. Pandangan / komen ahli mesyuarat berkenaan isu yang dbangkitkan dalam kertas kerja berkenaan.f. Keputusan mesyuarat tentang isu-isu yang dibangkitkan serta tindakan isu-isu yang perlu diambil perhatian. 24. 6. Hal-hal Lain Jika AdaRuangan ini merekodkan perkara-perkara lainyang dibincangkan di dalam mesyuarat yang padamulanya tidak termasuk di dalam agendamesyuarat. 25. 7. Penutup Minit Mesyuarat Ruang ini merekodkan perkara seperti yang berikut : a. Bila mesyuarat tamat atau ditangguhkankan. b. Ucapan terima kasih Pengerusi. c. Catatan tarikh mesyuarat yang akan datangjika tarikh telah ditetapkan. 26. Urus SetiaCatatkan nama Agensi / Bahagian / Unit yangbertanggungjawab sebagai Urus Setia Mesyuarat.TarikhCatatkan tarikh MM berkenaan disediakan. 27. CONTOH-CONTOH MINIT MESYUARAT* Contoh Format :- Minit Mesyuarat* Contoh Minit :- Contoh Minit Mesyuarat.doc,CONTOH MINIT MESYUARAT (2).doc* Contoh Maklum Balas Minit Mesyuarat :-Contoh Borang Maklum Balas Minit Mesyuarat.doc*Contoh Agenda Mesyuarat :-Contoh Agenda Mesyuarat.doc 28. APA YANG PERLU DILAKUKAN ? 29. SEBELUM MESYUARAT DIADAKAN1. Surat pemakluman mesyuarat/ surat memanggil mesyuarat kepada ahli ( 7 hari sebelum) i. Nyatakan Tarikh ii. Tempat Mesyuarat iii. Jam iv. Agenda Mesyuarat2. Bilangan Mesyuarat ke berapa3. Notis seminggu sebelum mesyuaratContoh Surat / Memo Pemakluman Mesyuarat :-Contoh Surat Panggilan Mesyuarat.docx 30. SEMASA MESYUARAT DIADAKAN1. Setiausaha i. Edarkan Borang kehadiran ii. Mencatit butir-butir perbincangan:-a. Tulisanb. Rakaman iii. Ulangi perkara penting sebelum mesyuarat ditangguhkan 31. SELEPAS MESYUARAT DIADAKAN1. Membuat minit :- i. Deraf minit mesyuarat mesti siapdalam 3 hari dari tarikh mesyuaratuntuk semakan. ii. Minit lengkap dan edarkan dalam masa 7 hari untuk perhatian dan tindakan ahli. 32. FORMAT MESYUARAT1. Nama Mesyuarat.2. Mesyuarat Bilangan ke berapa.3. Tarikh Mesyuarat4. Masa Mesyuarat5. Kehadiran6. Tidak hadir7. Turut hadir 33. FORMAT MINIT MESYUARATBIL PERKARATINDAKAN1.0Aluan Pengerusi/ Perutusan Pengerusi Makluman ahli2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat Bil. 1/2012 2.1 Pencadang & Penyokong Makluman ahli3.0Perkara-Perkara Berbangkit :- 3.1 Laporan Biro Program/AktivitiKetua Biro 3.2 Laporan Biro Sukan & RekreasiKetua Biro 3.3 Laporan Kewangan Bendahari4.0 Hal-Hal Lain 4.1 Cadangan Lawatan Sambil Belajar ke Ketua Biro Sosial BEO Bintulu. dan Aktiviti. 4.2 Penggunaan Baju Seragam Kelab SetiaPresiden dan semuaahli.5.0Penangguhan MesyuaratMakluman semua. Mesyuarat akan datang pada _______ ? Semua ahli. 34. SEKIAN, TERIMA KASIHSELAMATBERMESYU AR AT