pelan strategik panitia pendidikan islam.pdf

Upload: taj-din

Post on 04-Jun-2018

345 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  1/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 4

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan Di Malaysia

  Adalah Satu Usaha Berterusan Ke Arah Memperkembangkan Potensi Individu Secara Menyeluruh Dan Bersepadu Untuk Mewujudkan Insan Yang Seimbang Dan

  Harmonis Dari Segi Intelek, Rohani, Emosi Dan Jasmani Berdasarkan Kepercayaan Dan Kepatuhan Kepada Tuhan. Usaha Ini Adalah Bagi Melahirkan Rakyat Malaysia

  Yang Berilmu Pengetahuan, Berakhlak Mulia, Bertanggungjawab Dan Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Serta Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian

  Dan Kemakmuran Masyarakat Dan Negara

  FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

  Pendidikan Islam ialah

  satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap,

  kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam

  sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  2/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 5

  VISI SMK PUTRA

  Tingkat Kualiti Akademik, Kokurikulum Serta Pembangunan Sahsiah

  VISI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

  Panitia Pendidikan Islam bercita-cita melahirkan pelajar Islam

  yang komited dengan penghayatan agama, celik Al-Quran dan Jawi ke arah pembentukan individu yang berkualiti dan bersahsiah

  menjelang dekad yang akan datang.

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  3/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 6

  MISI KAMI

  Mempelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran ke arah melahirkan pelajar yang berminat serta berkeupayaan

  memperolehi keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan.

  Merekabentuk, melaksana dan mempergiat pelbagai aktiviti yang terancang dan sistematik

  bagi mengatasi literasi Al-Quran kepada semua pelajar.

  Merancang serta melaksana kaedah dan formula yang berkesan bagi mengatasi

  kelemahan penulisan dan pembacaan Jawi dalam kalangan pelajar.

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  4/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 7

  PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

  I). ANALISIS SWOT/C

  KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESSW)

  S1 - Mempunyai 8 orang guru opsyen Pendidikan Islam yang berpengalaman

  dan terlatih.S2 - Semua guru Pendidikan Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap

  mata pelajaran ini.S3 - 5 orang guru adalah pemeriksa kertas Pendidikan Islam SPM.S4 - Guru dapat mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap isi pelajaran dalam

  sessi amali.S4 - Isi pelajaran pendidikan Islam berkait rapat dengan kehidupan seharian

  pelajar memberi kemudahan kepada pelajar untuk menguasai mata

  pelajaran ini.

  W1 - Peratus lulus belum mencapai 100%

  W2 - Pengajaran dan pembelajaran belum berkesan.

  W3 - Guru mengejar masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran tanpa melihat

  masalah pelajar.

  W4 - Guru kurang berkemahiran menggunakan ICT dalam P&P.

  W5 - Guru kurang menggunakan BBB/BBM semasa sessi P&P.

  W6 - Pelajar tidak berminat dan kurang bermotivasi.

  W7 - Pelajar tidak tahu membaca Al-Quran & lemah dalam penulisan Jawi.

  W8 - Pelajar tidak mengulangkaji tajuk-tajuk tingkatan sebelumnya.

  W9 - Saiz kelas yang kurang selesa berbanding bilangan pelajar.

  PELUANG (OPPORTUNITIESO) ANCAMAN / CABARAN (THREATST)

  O1 - Guru berpeluang mengikuti kursus yang berkaitan dengan kurikulum & pedagogi.

  O2 - Pelajar dibekalkan dengan buku teks yang menarik dan praktikal.

  O3 - Kemudahan riso, bilik tayangan & makmal komputer berinternet disediakan.

  O4 - Ada peruntukan kewangan untuk matapelajaran.

  O5 - Bahan rujukan mudah didapati di pasaran.

  O6 - KPM telah menjadikan PI sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh

  setiap pelajar Islam.

  O7 - Bahan P&P dan modul yang pelbagai telah disediakan oleh JPNT dan JAPIM.

  O8 - Rancangan Pelajaran Tahunan telah d iselaraskan memberi kemudahan kepada guru

  merancang P&P dengan baik.

  O9 - JAPIM telah menyediakan buku panduan P&P untuk kemudahan guru melaksanakan

  pengajaran.

  T1 - Pengaruh Rakan Sebaya & media sangat berkesan mempengaruhi

  sikap & sahsiah pelajar

  T2 - Percanggahan nilai di luar dan dalam sekolah.

  T3 - Pelajar lebih menumpukan perhatian kepada mata pelajaran yang

  berasaskan sains & teknologi.

  T4 - Ibubapa tidak prihatin terhadap perkembangan diri murid.

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  5/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 8

  II).PELAN STRATEGIK

  Bidang Isu Strategi Matlamat Strategik ObjektifPetunjuk

  Prestasi Utama(KPI)

  Sasaran

  TOV 2011 2012 2013 2014 2015

  Panitia

  Pendidikan

  Islam

  Tahap pencapaian pelajar

  dalam matapelajaran

  Pendidikan Islam belum

  memuaskan

  Meningkatkan prestasi

  pelajar dalam

  matapelajaran Pendidikan

  Islam dari segi kualiti dan

  kuantiti

  1. Meningkatkan

  pencapaian PI PMR

  dari segi kualiti dan

  kuantiti

  % pelajar yang

  lulus Pend. Islam77.4 80 85 90 90 100

  % pelajar

  mencapai gred

  A dalam PI

  10.2 15 15 20 20 20

  Gred Purata MP

  (GPMP)3.2 2.3 2.3 2.0 2.0 2.0

  2. Meningkatkanpencapaian PI SPM

  dari segi kualiti dan

  kuantiti

  % pelajar yang

  lulus PendidikanIslam

  66.2 80 85 90 90 90

  % pelajar

  mencapai gred A

  dalam PI9 12 14 16 18 20

  Gred Purata MP

  (GPMP)6.56 5.0 4.5 4.3 4.2 4.0

  3. Meningkatkan

  pencapaian PAFA

  % pelajar yang

  lulus PAFA100 100 100 100 100 100

  Bilangan

  pencerapan

  rekod PAFAsetahun

  1 2 2 2 3 3

  4. Meningkatkan

  penguasaan Al-

  Quran dan Jawi

  pelajar

  % pelajar yang

  boleh membaca

  Al-quran40 50 60 70 80 90

  % pelajar mahir

  penulisan jawi.40 50 60 70 80 90

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  6/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 9

  Bidang Isu StrategiMatlamat

  StrategikObjektif

  Petunjuk Prestasi Utama

  (KPI)

  Sasaran

  TOV 2011 2012 2013 2014 2015

  Panitia

  Pendidikan

  Islam

  Tahap

  pencapaian

  pelajar dalam

  matapelajaran

  Pendidikan

  Islam belum

  memuaskan

  Meningkatkan

  prestasi

  pelajar dalam

  matapelajaran

  Pendidikan

  Islam dari segi

  kualiti dankuantiti

  5. Meningkatkan

  kecekapan pengurusan

  panitia

  % Program Panitia yang di laksanakan

  dengan berkesan dalam setahun70 100 100 100 100 100

  Bilangan pencerapan seorang guru

  setahun2 2 2 3 3 3

  % guru yang mendapat skor tahap

  cemerlang dalam pencerapan P & P97 100 100 100 100 100

  % program yang mematuhi jadual

  yang dirancang80 85 90 95 100 100

  Bilangan Volume kerja pelajar sebulan 10 12 15 18 20 20

  Kekerapan pemantauan hasil kerja

  murid sebulan2 2 2 2 2 2

  % tajuk P&P yang dapat diselesaikan 80 100 100 100 100 100

  Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan

  (LDP) setahun0 1 1 2 2 2

  Bilangan Mesyuarat Panitia setahun 3 3 3 3 4 4

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  7/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 10

  III). PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN SWOT/C MATRIKS

  Dalaman

  Luaran

  STRENGTHS (S) KELEMAHAN (W)

  S1 Mempunyai 8 orang guru opsyen Pendidikan Islam

  yang berpengalaman dan terlatih.S2 Semua guru Pendidikan Islam mempunyai

  komitmen yang tinggi terhadap mata pelajaran ini.

  S3 5 orang guru adalah pemeriksa kertas Pendidikan

  Islam SPM.

  S4 Guru dapat mengukuhkan kefahaman pelajar

  terhadap isi pelajaran dalam sesi amali.

  S5 Isi pelajaran pendidikan Islam berkait rapat

  dengan kehidupan seharian pelajar memberi

  kemudahan kepada pelajar untuk menguasai mata

  pelajaran ini.

  W1 Peratus lulus belum mencapai 100%

  W2 Pengajaran dan pembelajaran belum berkesan.W3 Guru mengejar masa untuk menghabiskan

  sukatan pelajaran tanpa melihat masalah pelajar.

  W4 Guru kurang berkemahiran menggunakan ICT

  dalam P&P.

  W5 Guru kurang menggunakan BBB/BBM semasa

  P&P.

  W6 Pelajar tidak berminat dan kurang bermotivasi.

  W7 Pelajar tidak tahu membaca Al-Quran & lemah

  dalam penulisan Jawi.

  W8 Pelajar tidak mengulangkaji tajuk-tajuk tingkatan

  sebelumnya.

  W9 Saiz kelas yang kurang selesa berbandingbilangan pelajar.

  PELUANG (O)

  S1+S2+S3+O1+O7+O8+O9+W4+W5

  1. Melaksanakan program perkongsian kepakaran dalam

  kalangan guru PI.

  S1+S2+S3+O4+O7+W1+W7+W9

  2. Menyediakan Program khas yang berfokus

  S1+S2+W6+W7+O9+T3

  3. Menyediakan program pemulihan Al-Quran dan

  jawi secara intensif.

  S4+S5+O2+O6+O7+W6+W8+W9

  4. Memotivasikan pelajar-pelajar untuk meningkatkan

  minat.

  O1 Guru berpeluang mengikuti kursus yang berkaitan

  dengan kurikulum & pedagogi.

  O2 Pelajar dibekalkan dengan buku teks yang menarik dan

  praktikal.

  O3 Kemudahan riso, bilik tayangan & makmal komputer

  berinternet disediakan.

  O4 Ada peruntukan kewangan untuk matapelajaran.

  O5 Bahan rujukan mudah didapati di pasaran.

  O6 KPM telah menjadikan PI sebagai mata pelajaran terasyang wajib diambil oleh setiap pelajar Islam.

  O7 Bahan P&P dan modul yang pelbagai telah disediakan

  oleh JPNT dan JAPIM.

  O8 Rancangan Pelajaran Tahunan telah diselaraskan

  memberi kemudahan kepada guru merancang P&P

  dengan baik.

  O9 JAPIM telah menyediakan buku panduan P&P untuk

  kemudahan guru melaksanakan pengajaran.

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  8/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 11

  ANCAMAN / CABARAN (T)

  T1+T2+T4+ S14

  5. Hubungan baik ibubapa dengan sekolah boleh

  meningkatkan pencapaian akademik.

  S1+S7+W1+W2+W6+T1+T2

  6. Memperkasa program kerohanian untuk

  meningkatkan sahsiah pelajar

  W8+S2+O3+O5+O7

  7. Menyediakan pembelajaran terancang di luar

  jadual/ waktu persekolahan

  T1 Pengaruh Rakan Sebaya & media sangat berkesan

  mempengaruhi sikap & sahsiah pelajar

  T2 Percanggahan nilai di luar dan dalam sekolah.

  T3 Pelajar lebih menumpukan perhatian kepada matapelajaran yang berasaskan sains & teknologi.

  T4 Ibubapa tidak prihatin terhadap perkembangan diri

  murid.

  IV). SWOT DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS

  Strategy SWOT deduction rearrange and group Broad area or strategy

  4

  6

  Memotivasikan pelajar-pelajar untuk meningkatkan minat

  Memperkasa program kerohanian untuk meningkatkan sahsiah pelajar

  1. Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain untukmeningkatkan motivasi pelajar.

  2

  7

  Menyediakan program khas dan berfokus

  Menyediakan pembelajaran terancang di luar jadual / waktu persekolahan

  2. Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untukmeningkatkan prestasi kelas peperiksaan.

  3 Menyediakan program pemulihan Al-Quran dan Jawi secara intensif3. Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan

  pengurusan rekod pelajar.

  5 Hubungan baik ibubapa dengan sekolah boleh meningkatkan pencapaian akademik 4. Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak.

  1 Melaksanakan program perkongsian kepakaran dalam kalangan guru Pendidikan Islam 5. Meningkatkan pengurusan dan pembinaan pasukan kerja yang mantap

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  9/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 12

  V). ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

  Menggunakan skala likert 1 - Amat Rendah

  2 - Rendah

  3 - Sederhana4 - Tinggi

  5 - Amat tinggi

  Bil Kriteria Pemilihan Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4 Strategi 5

  1 Tahap kesukaran proses kerja 3 2 4 4 3

  2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 4 4 3 4 4

  3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat 4 3 2 4 3

  4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan 3 4 4 4 4

  5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 4 3 3 4

  6 Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi 4 4 3 3 3

  7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 4 4 4 4 4

  8 Rekod keberkesanan yang lepas 3 4 3 3 3

  9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 4 4 4 4

  Jumlah Skor 29 33 30 33 32

  Keputusan

  UlasanStrategi 2 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu

  kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

  VI).SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

  1 ST2 - Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untuk meningkatkan prestasi kelas peperiksaan.

  2 ST1 - Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain untuk meningkatkan motivasi pelajar.3 ST3 - Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan pengurusan rekod pelajar.

  4 ST4 - Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak pada musim cuti persekolahan.

  5 ST5 - Meningkatkan pengurusan panitia dan pembinaan pasukan kerja yang mantap.

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  10/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 13

  VII). PELAN TAKTIKAL

  Strategi 2 Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untuk meningkatkan prestasi kelas peperiksaan

  BilProgram/

  ProjekTanggung

  jawabTempoh/

  HariKos/

  SumberOutput KPI Sasaran Pelan Kontingensi

  1

  Kelas

  Tambahan

  PMR

  Guru PI PMR Mac - Oktober

  RM ***

  sumbangan PIBG

  & Dana PMR

  Pencapaian pelajar

  dalam PMR meningkat.

  % pelajar yang lulus PI % pelajar mencapai AGPMP meningkat

  80%

  15%

  2.3

  Edaran nota GLA untuk

  dilengkapkan oleh pelajar

  Kelas

  Tambahan

  SPM

  Guru PI SPM Mac - Oktober

  RM****

  Sumbangan PIBG

  & Dana SPM

  Pencapaian pelajar

  dalam SPM meningkat.

  % pelajar yang lulus PI% pelajar mencapai AGPMP meningkat

  80%

  12%

  5.0

  Edaran nota GLA untuk

  dilengkapkan oleh pelajar

  2

  Bengkel Teknik

  Menjawab

  PMR

  Pn Norhayati Mac & Ogos

  RM 300.00

  sumbangan PIBG

  & Dana PMR

  Kemahiran menjawab

  soalan meningkat

  % pelajar yang lulus PI% pelajar mencapai AGPMP meningkat

  80%

  15%

  2.3

  Edaran Modul Teknik Menjawab

  oleh guru

  Bengkel Teknik

  Menjawab

  SPM

  Pn Alani Mac & Ogos

  RM 300.00

  sumbangan PIBG

  & Dana SPM

  Kemahiran menjawab

  soalan meningkat

  % pelajar yang lulus PI% pelajar mencapai AGPMP meningkat

  80%

  12%

  5.0

  Edaran Modul Teknik Menjawab

  oleh guru

  3

  Intensif Elit

  ASDA

  PMR : Pn

  NorhayatiSPM : Pn Alani Sepanjang tahun Panitia

  Penguasaan kemahiran

  dalam semua topikmeningkat

  % pelajar yang menguasaikemahiran dalam semua topik 100%

  Edaran modul elit ke pada pelajar

  terpilih

  Intensif Galus

  ASLU

  PMR : Pn Noriah

  SPM : Ust RajaSepanjang tahun Panitia

  Penguasaan kemahiran

  dalam topik-topik

  mudah meningkat

  % pelajar yang menguasaikemahiran dalam topik-topik

  bantu lulus.100%

  Edaran modul Galus kepada

  pelajar terpilih

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  11/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 14

  4

  Program

  Ulangkaji

  Terancang PMR

  Guru PI PMR Oktober PanitiaPencapaian pelajar

  dalam PMR meningkat.

  % pelajar yang lulus PI% pelajar mencapai AGPMP meningkat

  80%

  15%

  2.3

  Guru menyemak modul pelajar

  yang belum lengkap

  ProgramUlangkaji

  Terancang SPM

  Guru PI SPM Oktober PanitiaPencapaian pelajar

  dalam SPM meningkat.

  % pelajar yang lulus PI% pelajar mencapai AGPMP meningkat

  80%12%

  5.0

  Guru menyemak modul pelajar

  yang belum lengkap

  5

  Test For

  Excellence

  (TFE) PMR

  Guru PI PMR

  Selepas

  peperiksaan

  percubaan

  Panitia

  Kemahiran menjawab

  soalan dan pencapaian

  peperiksaan PMR

  meningkat

  % pelajar yang lulus PI% pelajar mencapai AGPMP meningkat

  80%

  15%

  2.3Latih tubi menjawab soalan yang

  dijalankan oleh guru

  Test For

  Excellence

  (TFE) SPM

  Guru PI SPM

  Selepas

  peperiksaan

  percubaan

  Panitia

  Kemahiran menjawab

  soalan dan pencapaian

  peperiksaan SPM

  meningkat

  % pelajar yang lulus PI% pelajar mencapai AGPMP meningkat

  80%

  12%

  5.0Latih tubi menjawab soalan yang

  dijalankan oleh guru

  6Cakna

  CemerlangPn Zuriati Sepanjang Tahun

  Peruntukan

  Dana Cakna

  Cemerlang

  Prestasi pelajar kelasbukan peperiksaan

  (Ting 1, 2 & 4)

  meningkat

  % pelajar yang lulus PI% pelajar mencapai AGPMP meningkat

  80%

  15%

  2.3

  Bekerjasama dengan pasukan

  Cakna Cemerlang sekolah

  Strategi 4 ST4 - Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak pada musim cuti persekolahan.

  BilProgram/

  Projek

  Tanggung

  jawab

  Tempoh/

  Hari

  Kos/

  SumberOutput KPI Sasaran Pelan Kontingensi

  1

  Parent Teacher

  Academic

  Consultation

  (PTAC)

  Pn ZuriatiJanuarihingga

  Oktober

  sumbangan PIBG

  & Dana PMR/SPM

  Pelajar melaksanakan

  tugasan dengan baik

  Pelajar mengemukakan

  masalah yang dihadapi

  Pencapaian akademik

  pelajar meningkat

  % penglibatan ibu bapa

  Rujuk Pelan Strategik

  100%

  Menggunakan khidmat

  pasukan motivasi sekolah

  untuk mengadakan

  pertemuan khas dengan

  pelajar

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  12/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 15

  Strategi 1 ST1 - Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain untuk meningkatkan motivasi pelajar.

  Bil

  Program/

  Projek

  Tanggung

  jawab

  Tempoh/

  Hari

  Kos/

  Sumber Output KPI Sasaran Pelan Kontingensi

  1 Teknik Belajar Pn Alani 2x sebulan

  -

  Panitia

  Unit Kaunseling

  Motivasi pelajar dan

  teknik pembelajaran

  berkesan meningkat

  Pencapaian akademikpelajar meningkat

  % pelajar yang terlibatBilangan tempoh masa

  Rujuk Pelan Strategik

  100%

  2 kali sebulan

  Menggunakan khidmat

  pasukan motivasi sekolah

  untuk mengatur bengkel

  Teknik Belajar

  2 Slot Motivasi Pn Zuriati 2x sebulan

  -

  Panitia

  Unit Kaunseling

  Motivasi pelajar dan

  teknik pembelajaran

  berkesan meningkat

  Pencapaian akademikpelajar meningkat

  % pelajar yang terlibatBilangan tempoh masa

  Rujuk Pelan Strategik

  100%

  2 kali sebulan

  Menggunakan khidmat

  pasukan motivasi sekolah

  untuk mengadakan

  pertemuan khas dengan

  pelajar

  Strategi 3ST3 - Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan pengurusan rekod pelajar.

  BilProgram/

  Projek

  Tanggung

  jawab

  Tempoh/

  Hari

  Kos/

  SumberOutput KPI Sasaran Pelan Kontingensi

  1Kem Bestari

  Solat

  En Mohd

  KaharMac & Okt

  Peruntukan PIBG

  Unit Dakwah

  Pelajar dapat menguasai

  bacaan dan amalan solat

  dengan baik

  % pelajar pandai solatBilangan tempoh masa

  100%

  2 kali setahun

  Guru melaksanakan ujian

  amali solat semasa P&P

  Edaran bacaan solat

  2 Gemilang Jawi Pn ZuriatiJanOkt

  1x seminggu

  Peruntukan

  Panitia

  Pelajar menguasai

  teknik asas penulisan

  jawi dengan baik

  % pelajar mahir jawimeningkat.

  Kekerapan kemas kinirekod jawi

  Bilangan tempoh masa

  70%

  Setiap minggu

  40 minit seminggu

  Guru mengedarkan modul

  jawi

  3 Bestari Al-QuranEn M. Sukri

  Yunus

  JanOkt

  1x seminggu

  Peruntukan

  Panitia

  Pelajar dapat membaca

  ayat tilawah dan

  hafazan dengan fasih

  dan lancar

  % pelajar celik Al-QuranKekerapan pelaksanaanBilangan tempoh masa

  70%

  Setiap minggu

  40 minit seminggu

  Guru menggunakan 10 minit

  p&p untuk membaca ayat

  hafazan

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  13/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 16

  Strategi 5 ST5 - Meningkatkan pengurusan panitia dan pembinaan pasukan kerja yang mantap

  Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI Sasaran Pelan Kontingensi

  1Mesyuarat panitia /

  perjumpaan

  Ketua

  PanitiaJan, Ogos,

  OktPanitia

  GPI dapat berkongsi maklumat terkini

  tentang sebarang perubahan dalam

  sukatan pelajaran, teknik pengajaran,

  kaedah penilaian serta menimbulkan

  semangat kerja berpasukan

  Bilanganperjumpaan

  setahun.

  % kehadiran guru

  3 kali/tahun

  100%

  Mengadakan

  perbincangan

  professional di bilik

  guru

  2Mengemaskini fail

  panitia

  Ketua

  Panitia

  Sepanjang

  TahunPanitia

  Maklumat dan rekod pencapaian pelajar

  sentiasa dikemaskini

  Kekerapankemaskini

  %Setiap bulan

  100% -

  3Penyediaan modul

  pelajar

  PMR : Pn

  Norhayati

  SPM : Pn

  Alani

  Sepanjang

  tahunPanitia

  Modul mengikut tahap pelajar sentiasa

  mencukupi Kekerapan riso % penggunaan

  modul

  Setiap bulan

  100%

  -

  5

  Semakan Buku

  Kerja & Latihan

  Pelajar

  Ketua

  Panitia

  Mac -

  Oktober-

  Semua volume kerja pelajar disemak dan

  direkodkan Bilangan semakan % volume kerja

  direkodkan

  Setiap bulan

  100%

  Guru sentiasa

  menyemak hasil

  kerja pelajar dari

  semasa ke semasa.

  6Bengkel/Kursus

  DalamanPn Alani Mac

  Peruntukan

  LDP

  Pengetahuan, kemahiran dan komitmen

  guru meningkat untuk melaksanakan

  tugas

  Bilangan programsetahun

  % kehadiran guru2 kali setahun

  100%

  Bekerjasama dengan

  JK LDP Sekolah

  untuk melaksanakan

  LADAP

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  14/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 17

  Strategi 6 Memperkasa program kerohanian untuk meningkatkan sahsiah pelajar

  BilProgram/

  Projek

  Tanggung

  jawab

  Tempoh/

  Hari

  Kos/

  SumberOutput KPI Sasaran

  Pelan

  Kontingensi

  1 Solat Hajat YM Raja Nordin OktoberPeruntukan

  PIBG & Dana

  PMR/SPM

  Pelajar bersedia menghadapi

  peperiksaan awam dgn bertawakalkepada Allah setelah berusaha

  bersungguh-sungguh.

  Pencapaian akademikpelajar meningkat

  % pelajar yang terlibatBilangan tempoh masa

  Rujuk Pelan

  Strategik

  100%

  2 kali/tahun

  Bekerjasama

  dengan ProjekPMR & SPM

  2

  MAJLIS TILAWAH AL-

  QURAN & FESTIVAL

  NASYID

  Hafazan :EN M.SUKRI

  Tilawah :PN ZURIATI

  Nasyid :PN NORIAH

  Syarahan :PN ALANI

  Feb -

  AprilPanitia & KOKO

  Dua orang wakil bagi setiapkategori pertandingan dapat

  dikenal pasti bagi mewakili sekolah

  dalam Majlis Tilawah Al-Quran

  peringkat daerah.

  Satu pasukan nasyid dapatditubuhkan bagi mewakili sekolahdalam Festival Nasyid peringkat

  daerah Besut

  Bilangan penyertaan pelajar% pelajar yang mendapat

  tempat

  15

  100%

  Melatih

  peserta pelapis

  untuk tahun

  berikutnya.

  3

  Maulidur Rasul Pn Zuriati1317

  Februari

  RM1000

  Peruntukan

  program

  keagamaan &

  KOKO

  Semua pelajar, guru dan

  kakitangan SMK Putra dapat

  menghayati & memperingati hari

  kebesaran Islam.

  % program t erlaksanamengikut jadual.

  % penglibatan guru &pelajar

  100%

  100%

  Bekerjasama

  dengan GPK

  KOKO untuk

  merancang

  aktiviti

  Isra Mikraj YM Raja Nordin Jun

  RM220

  Peruntukan

  Program

  Keagamaan &

  KOKO

  % program t erlaksanamengikut jadual.

  % penglibatan guru &pelajar

  100%

  100%

  Bekerjasama

  dengan GPK

  KOKO untuk

  merancangaktiviti

  Ihya Ramadhan En M. Sukri Ogos

  RM1000

  Peruntukan

  Program

  Keagamaan &

  KOKO

  % program t erlaksanamengikut jadual.

  % penglibatan guru &pelajar

  100%

  100%

  Bekerjasama

  dengan GPK

  KOKO untuk

  merancang

  aktiviti

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  15/19

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  16/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 19

  5Test For Excellence

  (TFE)Guru PI PMR & SPM

  Pelajar dilatih menjawab soalan-soalan peperiksaan sebenar /percubaan secara terancang& berulang. (simulasi peperiksaan)

  Guru menyediakan soalan-soalan yang bersesuaian. Target : sekurang-kurangnya 5-10 set soalan. Dilaksanakan selepas pep.percubaan. & Selepas ulangkaji.

  Latih tubi menjawab soalan yang

  dijalankan oleh guru

  6 Cakna Cemerlang Pn Zuriati Guru merangka program khusus untuk pelajar 1,2,4. Contoh program : Kelas Tambahan / Projek Folio PI / Projek Nota Minda. Guru merujuk penyelaras Program CaknaCemerlang bagi merancang aktiviti.

  CADANGAN PELAKSANAAN STRATEGI 3

  BilProgram/

  Projek

  Tanggung

  jawabCADANGAN PELAKSANAAN Pelan Kontingensi

  1 Kem Bestari Solat En Mohd Kahar

  Pelajar terpilih diberi latihan intensif selama 1-2 hari.Pengisian Kem : Rujuk kertas cadangan Unit Dakwah.Pelajar terpilih akan dibimbing se hingga menguasai bacaan wajib dalam solat

  dan bermotivasi untuk menunaikan solat di rumah.

  Guru melaksanakan ujian amali solat semasa P&P.Edaran bacaan solat .Bekerjasama dengan Unit Dakwah.

  2 Gemilang Jawi Pn Zuriati

  Program fokus untuk ting 1 & 2.Guru memastikan semua pelajar Ting 1 & 2 menguasai modul Jawi tahap 1 & 2.Guru merekodkan pencapaian jawi pelajar dalam buku rekod pelajar.Pencerapan buku rekod PAFA akan dijalankan dari semasa ke semasa.

  Guru mengedarkan modul jawiProjek Jawi dilaksanakan dalam Persatuan

  Pendidikan Islam.

  3 Bestari Al-Quran En M. Sukri Yunus

  Guru mengenal pasti pelajar yang tidak menguasai bacaan Al-Quran &menentukan pelajar berada dalam kumpulan mengikut tahap.

  Pelajar dibimbing membaca Al-Quran mengikut tahap masing-masing.Guru merekodkan pencapaian pelajar dalam buku rekod pelajar.

  Guru menggunakan 10 minit p&p untuk membaca ayat

  hafazan

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  17/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 20

  VIII). PELAN OPERASI

  Nama Program : Intensif Elit & Galus (ASDA & ASLU)Matlamat : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam mp Pendidikan Islam

  Objektif : Meningkatkan penguasaan pelajar dalam semua topik (ASDA) & topik mampu lulus (ASLU)

  Tempoh : Bulan Jan hingga Oktober

  Sasaran : Pelajar Tingkatan 3 & 5

  Kos : - -

  Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi

  1 Taklimat kepada semua guru Ketua Panitia Bilangan taklimat 1 hari Edaran memo

  2 Pemberitahuan kepada pelajar Guru MP Bilangan pemberitahuan 1 hari -

  3 Penyediaan bahan Guru mata pelajaran Bilangan tempoh masa Berterusan -

  4 Pelaksanaan Program Guru Mata Pelajaran Bilangan tempoh masa (Jan hingga Oktober) Pembelajaran/ perbincangan dalam kumpulan

  5 Mengenal pasti pelajar Guru Mata Pelajaran Bilangan tempoh masa Jan-Feb Rujuk analisa TOV

  6 Membina modul yang bersesuaian Guru Mata Pelajaran Bilangan tempoh masa Berterusan Gunapakai modul sedia ada

  7 Merancang pelbagai kaedah berkesan Guru Mata Pelajaran Bilangan tempoh masa Berterusan -

  8 Penilaian dan pelaporan program Ketua PanitiaBilangan penilaian

  Bilangan tempoh masa

  1 kali

  1 minggu setelah tamat program-

  Catatan : Pelan operasi di atas adalah sebagai contoh. Pelan operasi secara keseluruhan tidak disertakan bersama buku program ini. Sila rujuk fail panitia.

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  18/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 21

  CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2011

  BIL AKTIVITIBULAN

  CATATANJAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT

  1.

  PENGURUSAN PANITIA

  Mesyuarat Panitia X X X Mengemaskini rancangan dan rekod pengajaran X X Perjumpaan ahli-ahli panitia X X X X X Pengagihan tugas & merangka aktiviti tahunan

  panitiaX X

  2. MAJLIS TILAWAHAL-QURAN & FESTIVAL NASYID X X X X

  3. KURSUS DALAMAN X

  4. KEM IBADAT SOLAT X

  4. PROGRAM CELIK AL-QURAN X X X X X X X X

  6.PROGRAM

  GEMILANG JAWIX X X X X X X X

  7.

  PROJEK KECEMERLANGAN PMR & SPM X X X X X X X X

  Perjumpaan Pelajar Target PMR & SPM X X X X Kelas Tambahan/Intensif Elit & Galus/Program

  Ulangkaji Terancang/TFEX X X X X X X X

 • 8/14/2019 PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.pdf

  19/19

  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011

  Panitia PI SMK Putra 22

  BIL AKTIVITIBULAN

  CATATANJAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT

  8. BENGKEL PENYEDIAAN BBM X X

  9.

  SAMBUTAN HARI KEBESARAN ISLAM

  Sambutan Maal Hijrah X Sambutan Maulidur Rasul X Sambutan Isra Mikraj X X Program Ihya Ramadhan

  X10. Semakan Buku Nota & Latihan Pelajar X X X X X

  11.Semakan rekod PAFA & rekod pencapaian al-

  QuranX

  12.

  PEPERIKSAAN DALAMAN TOV OTI OTI

  PEPERIKSAAN AWAMTRIALSPM

  TRIALPMR

  PMRSPM

  Mengemaskini Analisa KeputusanPeperiksaan

  X X X X X

  13.SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SOALAN PMR &

  SPM X X

  14. TEKNIK BELAJAR X X X

  15. SLOT MOTIVASI X X X

  16. SOLAT HAJAT X