pelan strategik panitia sains 2016

27
PERANCANGAN PELAN STRATEGIK PANITIA SAINS SK JAWA,SARIKEI TAHUN 2016-2018

Upload: lindamusa1980

Post on 12-Jul-2016

293 views

Category:

Documents


33 download

DESCRIPTION

satu pelan yang harus di sediakan oleh setiap panitia matapelajaran khasnya matapelajaran teras.

TRANSCRIPT

Page 1: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

PERANCANGAN PELAN STRATEGIK

PANITIA SAINS SK JAWA,SARIKEI

TAHUN 2016-2018

Page 2: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA SAINS

VISIPendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi Negara

MATLAMAT

Page 3: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

Meningkatkan kecemerlangan dalam mata pelajaran Sains dari aspek kualiti dan kuantiti.

Memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Sains agar menjadi lebih berkesan.

Page 4: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

PELAN STRATEGIK PANITIA SAINSSK JAWA 2016-2018

MATLAMAT/OBJEKTIF

ISU MATLAMAT OBJDEKTIFSASARAN

2016 2017 2018

Pencapaian dalam matapelajaran Sains meningkat

Meningkatkan bilangan pelajar cemerlang Sains dalam UPSR

Meningkatkan bilangan pelajar cemerlang Sains dalam UPSR.

Objektif Jangkamasa Pendek. Meningkatkan

peratus daripada 80% ke 90%

Objektif Jangkamasa Panjang Meningkatkan

peratus daripada 80% ke 90%

85% 90% 95%

ANALISIS SWOT BIDANG KURIKULUM

Page 5: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )S1Mempunyai pentadbir yang berpengalaman , berpengetahuan, cekap dan komited terhadap tugasan.

S2Mempunyai guru-guru yang berpengalaman, rajin, boleh bekerjasama dengan baik serta komited pada tugsan.

S3Mempunyai kakitangan sokongan yang mencukupi , terlatih, rajin dan patuh pada perintah.

S4Kehadiran murid ke sekolah adalah baik.

W1Kekurangan kemudahan/prasarana ( makmal sains dan peralatan ) yang mencukupi untuk proses P&P.

W2Terdapat perbezaan pencapaian yang amat ketara antara murid pandai dan tidak pandai.

W3Terdapat murid yang masih lemah dalam penguasaan 4M ( menulis,membaca,mengira dan menaakul )

W4Kesukaran untuk mengakses maklumat kerana capaian internet yang kurang memuaskan.

PELUANG ( O ) ANCAMAN ( T )O1Jalinkan hubungan yang erat dengan PIBG.

O2Jalinkan hubungan yang baik dengan PPD, JPN

03Ibubapa sangat komited dengan akti viti akademik yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

T1Kewangan tidak mencukupi terutamanya untuk perbelanjaan utiliti.

T2Terdapat ibubapa yang kurang cakna terhadap pelajaran terhadap pelajaran anak-anak.

T3Tumpuan ibubapa untuk hantar anak yang kurang cemerlang dari sekolah lain ke sekolah yang lain.

B ) PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN TOW MATRIKS

Page 6: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

DALAMAN

LUARAN

KEKUATAN ( S )

S1 Mempunyai pentadbir yang berpengalaman,berpengetahuan, cekap dan komited terhadap tugasan.

S2 Mempunyai guru yang berpengalaman, rajin, boleh bekerjasama dengan baik serta komited pada tugasan.

S3 Mempunyai kakitangan sokongan yang mencukupi, terlatih, rajin dan patuh pada perintah.

S4 Kehadiran murid ke sekolah baik.

KELEMAHAN ( W )

W1 Kekurangan kemudahan/prasarana ( makmal sains dan peralatan ) yang mencukupi untuk proses P&P.

W2 Terdapat perbezaan pencapaian yang amat ketara antara murid pandai dan tidak pandai.

W3 Terdapat murid yang masih lemah dalam penguasaan 4M ( menulis,membaca,mengira dan menaakul )

W4 Kesukaran untuk mengakses maklumat kerana capaian internet yang kurang memuaskan.

PELUANG

O1 Jalinkan hubungan yang erat dengan PIBG.

O2 Jalinkan hubungan yang baik dengan PPD, JPN

03 Ibubapa sangat komited dengan akti viti akademik yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

S + 0S1,S2,S3,S4 + O1,02,03

STRATEGI 1 : Meningkatkan prestasi kecemerlangan dalam matapelajaran Sains dari segi aspek kualiti dan kuantiti.

STRATEGI 2 : Memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Sains agar lebih berkesan.

W + OW1,W2,W3,W4 + O1,O2,O3

STRATEGI 5 : Meningkatkan dan memantapkan kemahiran proses sains asas.

ANCAMAN

T1 Kewangan tidak mencukupi terutamanya untuk

S + T

S1,S2,S3,S4 + T1,T2,T3

W+T

W1,W2,W3,W4 + T1,T2,T3

Page 7: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

perbelanjaan utiliti.

T2 Terdapat ibubapa yang kurang cakna terhadap pelajaran terhadap pelajaran anak-anak.

T3 Tumpuan ibubapa untuk hantar anak yang kurang cemerlang dari sekolah lain ke sekolah yang lain.

STRATEGI 3 : Meningkatkan dan memantapkan kualiti serta memantapkan kualiti serta keberkesanan pengajaran guru dan kualiti pembelajaran murid.

STRATEGI 4 : Meningkatkan prestasi peperiksaan secara terancang melalui pengurusan program " Headcount"

STRATEGI 6 : Meningkatkan dan memantapkan self-esteem murid-murid.

( C ) PEMILIHAN STRATEGISO SRATEGI 1

Meningkatkan prestasi kecemerlangan matapelajaran Sains dari aspek kualiti dan kuantiti.

STRATEGI 2:

Page 8: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

Meningkatkan penguasaan ilmu melalui budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat.

WO STRATEGI 5 :

Meningkatkan dan memantapkan kemahiran proses sains asas murid.

ST STRATEGI 3:

Meningkatkan dan memantapkan kualiti serta keberkesanan pengajaran guru dan kualiti pembelajaran murid.STRATEGI 4:

Meningkatkan prestasi peperiksaan secara terancang melalui pengurusan program "Headcount"

WT STRATEGI 6:

Meningkatkan dan memantapkan self-esteem murid.

Page 9: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

PELAN TINDAKAN TAKTIKAL SAINS

MATLAMAT STRATEGIK 1: Meningkatkan kecemerlangan dalam mata pelajaran Sains dari aspek kualiti dan kuantiti.

BIL PELAN TAKTIKAL/STRATEGI

PERSONAL/TANGGUNGJAWAB

TEMPOHPELAKSANAAN

KOS/SUMBE

R

OUTPUT/HASIL

INDIKATOR PELANKOTIGENSI

STATUSDOKUMEN

1 Kelas Berfokus

UPSR

Guru Sains Guru Besar

PK1

Februari hingga September

RM110(PIBG)

Kos buku soalan

Murid dapat memperkukuhkan

kemahiran terhadap soalan-soalan Sains

100% murid boleh menjawab soalan

berformatnUPSR

Memperbanyakkan bahan-bahan

berfokus UPSR

Laporan pencapaian

2Professional

Learning Committee

(PLC)

Guru- Guru Sains& Guru Besar

Ketua Panitia

Februari hingga Oktober

- Guru mata pelajaran dapat berkongsi

pendapat dan menambahbaik pdp

100% guru dapat memantapkan pdp

Buku serta Modul yang dibekal oleh KPM & lembaran

kerja yang disediakan oleh guru

PemantauanPencerapan

3 Ekspress Pagi Guru Sains Guru Besar

PK1Ketua Panitia

Februari hingga September

RM50(lembaran

soalan Sains )

Murid dapat “refresh” kembali konsep-

konsep asas Sains dalam tajuk-tajuk berkaitan UPSR

100% murid memahami dan

dapat mengaplikasi KPS dalam kelas

Memperbanyakkan soalan-soalan

melibatkan konsep dalam pelbagai

bentuk.

Laporan pencapaian

Page 10: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

MATLAMAT STRATEGIK 2: Meningkatkan Penguasaan ilmu melalui budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat

BIL PELAN TAKTIKAL/STRATEGI

PERSONAL/TANGGUNGJAWAB

TEMPOHPELAKSANAAN

KOS/SUMBER

OUTPUT/HASIL

INDIKATOR PELANKOTIGENSI

STATUSDOKUMEN

1Buletin Sains Semua guru Panitia

Sains4 kali setahun

Februari

April

Jun

Oktober

RM100/Panitia Sains

Menambah pengetahuan sedia ada murid-murid mengenai Sains.

Memberikan input terkini berkiatan dengan fakta Sains.

Menambah minat membaca di kalangan murid-murid.

Pencapaian murid-murid dalam matapelajaran Sains meningkat.

Penyertaan pertandingan yang dianjurkan di dalam buletin meningkat.

- guna tenaga guru panitia Sains.

Laporan aktiviti.

Page 11: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

MATLAMAT STRATEGIK 3: Meningkatkan dan memantapkan kualiti serta keberkesanan pengajaran guru dan kualiti pembelajaran murid.

BIL PELAN TAKTIKAL/STRATEGI

PERSONAL/TANGGUNGJAWAB

TEMPOHPELAKSANAAN

KOS/SUMBER

OUTPUT/HASIL

INDIKATOR PELANKOTIGENSI

STATUSDOKUMEN

1Penyeliaan dan pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran

GPK Pentadbiran

Guru Besar

Mengikut Takwim dalam Buku Pengurusan

- Pentadbir dan guru dapat bertukar idea dan pengalaman dalam kaedah P&P.

Proses P&P berkualiti dan berkesan.

Dokumen Pencerapan.

2

MATLAMAT STRATEGIK 4: Meningkatkan prestasi peperiksaan secara terancang melalui pengurusan program "Headcount"

BIL PELAN TAKTIKAL/STRATEGI

PERSONAL/TANGGUNGJAWAB

TEMPOHPELAKSANAAN

KOS/SUMBE

R

OUTPUT/HASIL

INDIKATOR PELANKOTIGENSI

STATUSDOKUMEN

1Pengurusan dan penyeliaan program" Headcount"

GPK Pentadbiran Januari- November - Murid dan guru sentiasa peka dengan perkembangan pencapaian dalam ujian dan berusaha untuk membaikinya.

Pencapaian dalam peperiksaan meningkat

Laporan pencapaian

Page 12: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

MATLAMAT STRATEGIK 5: Meningkatkan dan memantapkan kemahiran proses sains asas.

BIL PELAN TAKTIKAL/STRATEGI

PERSONAL/TANGGUNGJAWAB

TEMPOHPELAKSANAAN

KOS/SUMBE

R

OUTPUT/HASIL

INDIKATOR PELANKOTIGENSI

STATUSDOKUMEN

1Sudut Matapelajaran

Guru Panitia Sains Januari- November RM100 /Guru

Panitia Sains

Murid-murid dapat memahami Sains, tidak takut dengan subjek Sains .

Ada murid yang mewakili sekolah dalam pertandingan Sains.

Guna tenaga guru panitia Sains.

Laporan pencapaian

MATLAMAT STRATEGIK 6: Meningkatkan dan memantapkan self-esteem murid-murid.

BIL PELAN TAKTIKAL/STRATEGI

PERSONAL/TANGGUNGJAWAB

TEMPOHPELAKSANAAN

KOS/SUMBE

R

OUTPUT/HASIL

INDIKATOR PELANKOTIGENSI

STATUSDOKUMEN

1Eksplorasi Sains

Guru Panitia Sains Mac RM300 /sekolah

Murid-murid dapat menyertai program dan memberi output yang positif.

Ada murid yang mewakili sekolah dalam pertandingan Sains.

Guna tenaga guru panitia Sains.

Laporan pencapaian

Page 13: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

PELAN OPERASIStrategi 1: Meningkatkan kecemerlangan dalam mata pelajaran Sains dari aspek kualiti dan kuantiti.

Nama Projek/Program/Aktiviti : Kelas Berfokus UPSRMatlamat : Program ini diadakan untuk meningkatkan pencapaian cemerlang murid-murid Tahun 6 dalam SainsObjektif : 100% murid tahun 6 dapat menguasai konsep asas dan kemahiran yang dipelajari.Tempoh : Januari - SeptemberSasaran : Murid Tahun 6LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTENGENSI

1 Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.1 Ucapan Guru Besar1.2 Pembentangan JK & Tugas

Guru BesarPK 1

K/Panitia SNGuru penyelaras yang

dilantik

1 jam Carta aliran kerja

2 Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana:2.1 Taklimat ketua panitia MT2.2 Agihan Tugas2.3 Jadual Tugas

K/Panitia SNGuru-guru SN

1 jam Jadual agihan tugas

3 Penyediaan Laporan Pencapaian PKSR1/PKSR2/AR1/AR2/AR3/AR4

1.1 Individu1.2 Kelas

Guru SN berkenaanSetiausaha peperiksaan

2 minggu Laporan pencapaian

4 Penyediaan bahan dan jadual K/Panitia SNGuru penyelaras kelas

2 minggu

5 Pelaksanaan projek K/Panitia SNGuru penyelaras kelas

9 bulan

6 Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat

Guru BesarPK 1

K/Panitia

Seminggu selepas projek

dimulakan

Laporan pencapaian PKSR1/PKSR2/AR1/AR2/AR3/AR4

Page 14: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

PELAN OPERASI

Strategi 1: Meningkatkan kecemerlangan dalam mata pelajaran Sains dari aspek kualiti dan kuantiti.

Nama Projek/Program/Aktiviti : Profesional Learning Committee (PLC)Matlamat : Program ini diadakan untuk memantapkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran guru dalam mata pelajaran Matematik.Objektif : 100% murid tahun 1 hingga 6 dapat menguasai kemahiran dalam Sains yang dipelajari.Tempoh : Januari - NovemberSasaran : Murid Tahun 1 hingga 6LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTENGENSI

1 Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.1 Ucapan Guru Besar1.2 Pembentangan JK & Tugas

Guru BesarPK 1

K/Panitia SN

1 jam Carta aliran kerja

2 Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana:2.1 Taklimat ketua panitia MT2.2 Agihan Tugas2.3 Jadual tugas (jadual kelas MT)

K/Panitia SNGuru-guru SN

1 jam Carta aliran kerja

3 Penyediaan bahan dan jadual K/Panitia SNGuru-guru SN

2 minggu Carta aliran kerja

4 Pelaksanaan projek K/Panitia SNGuru-guru SN

11 bulan Carta aliran kerja

5 Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat

Guru BesarPK 1

K/Panitia

Seminggu selepas projek

dimulakan

Laporan pencapaian PKSR1 dan PKSR2

Page 15: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

PELAN OPERASI

Strategi 1: Meningkatkan kecemerlangan dalam mata pelajaran Sains dari aspek kualiti dan kuantiti.

Nama Projek/Program/Aktiviti : Ekspress PagiMatlamat : Program ini diadakan untuk membolehkan murid mengulangkaji kemahiran yang lepas.Objektif : 100% murid dapat membuat latihan ulangkaji.Tempoh : Februari - SeptemberSasaran : Murid Tahun 6LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTENGENSI

1 Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.1 Ucapan Guru Besar1.2 Pembentangan JK & Tugas

Guru BesarPK 1

K/Panitia SN

1 jam Carta aliran kerja

2 Penyediaan bahan dan jadual K/Panitia SNPenyelaras program

2 minggu Carta aliran kerja

3 Pelaksanaan projek K/Panitia SNPenyelaras program

8 bulan Carta aliran kerja

4 Penilaian dan Pelaporan KPI dan taklimat

Guru BesarPK1

K/Panitia

Mei & Ogos

Laporan pencapaian PKSR1 dan PKSR2

Page 16: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

PELAN OPERASI

Strategi 2: Meningkatkan Penguasaan ilmu melalui budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat

Nama Projek/Program/Aktiviti : Buletin SainsRasional : Terdapat ramai murid yang kurang berminat dengan matapelajaran Sains dan mereka kurang membaca bahan yang berkaitan dengan Sains. Objektif : Menambah pengetahuan sedia ada pelajar-pelajar mengenai Sains.Tempoh : Februari, April , Julai dan OktoberSasaran : Murid Tahun 1 hingga 6LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTENGENSI

1 Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.1 Ucapan Guru Besar1.2 Pembentangan JK & Tugas

Guru BesarPK 1

K/Panitia SNGuru-guru

1 jam Carta aliran kerja

2 Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana:2.1 Taklimat ketua panitia MT2.2 Agihan Tugas2.3 Jadual Tugas

K/Panitia SNGuru-guruSN

1 jam Carta aliran kerja

3 Penyediaan bahan dan jadual K/Panitia SNGuru-guru SN

2 minggu Carta aliran kerja

4 Pelaksanaan projek K/Panitia SNGuru-guru SN

11 bulan Carta aliran kerja

5 Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat

Guru BesarPK 1

K/Panitia

Seminggu selepas projek

dimulakan

Laporan pencapaian PKSR2

Page 17: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

PELAN OPERASI

Strategi 4: Meningkatkan prestasi peperiksaan secara terancang melalui pengurusan program "Headcount"

Nama Projek/Program/Aktiviti : Pengurusan Dan Penyeliaan Program Headcount.Matlamat : Pengurusan data yang bersistematik akan membantu guru-guru untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan P&P yang telah dijalankan dan akan membantu guru-guru merangka aktiviti penambahbaikan. Objektif : Meningkatkan prestasi peperiksaan secara terancang dan bersistematik melalui graf dan fail peribadi.Tempoh : Januari - NovemberSasaran : Guru-guru matapelajaranLANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTENGENSI

1 1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk2. Penetapan tarikh3. Bincang kos/sumber4. Penentuan ketua projek5. Bentang kertas kerja6. AJK7. Agihan tugas8. Hal-hal lain

Guru BesarPK 1

K/Panitia SNGuru-guru SN

3 hari

2 Surat-menyurat GPK 1 2 hari3 Jadual program S/U Pep 1 hari4 Menyediakan insentif Tiada Tiada5 Penyediaan tempat dan logistic GPK 1 2 hari6 Pelaksanaan S/U pep Jan-Nov7 Penilaian dan Pelaporan KPI S/U Pep 1 minggu

Page 18: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

PELAN OPERASI

Strategi 5: Meningkatkan dan memantapkan kemahiran proses sains asas.

Nama Projek/Program/Aktiviti : Sudut mata pelajaranMatlamat : Program ini diadakan untuk memantapkan lagi penguasaan murid dalam kemahiran Matematik yang telah dipelajari. Objektif : 100% murid tahun 1 hingga tahun 6 dapat menguasai konsep asas dan kemahiran yang dipelajari.Tempoh : Januari - NovemberSasaran : Murid Tahun 1 hingga Tahun 6LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTENGENSI

1 Mesyuarat Jawatankuasa Induk:1.1 Ucapan Guru Besar1.2 Pembentangan JK & Tugas

Guru BesarPK 1

K/Panitia SNGuru-guru SN

1 jam Carta aliran kerja

2 Penyediaan bahan dan jadual K/Panitia SNGuru-guru SN

2 minggu Carta aliran kerja

3 Pelaksanaan projek K/Panitia SNGuru-guru SN

11 bulan Carta aliran kerja

4 Penilaian dan pelaporan KPI dan taklimat

Guru BesarPK 1

K/Panitia

Seminggu selepas projek

dimulakan

Laporan pencapaian PKSR2

PELAN OPERASI

Page 19: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

Strategi 6: Meningkatkan dan memantapkan Self-esteem

Nama Projek/Program/Aktiviti : Eksplorasi SainsMatlamat : Program ini diadakan untuk memantapkan lagi self-esteem murid ketika mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran sains di dalam bilik darjah. Objektif : Memastikan supaya semua dapat menguasai memiliki minda Sains.Tempoh : MacSasaran : Murid Tahun 1 hingga Tahun 6LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTENGENSI

1 1. Mesyuarat Jawatankuasa2. Penetapan Tarikh3. Bincang kos/sumber4. Penentuan ketua Projek5. Bentang kertas kerja6. AJK7. Agihan tugas8. Hal-hal lain

Ketua Panitia Sains 3 hariCarta aliran kerja

2 Surat-menyurat S/U Panitia 2 hari Carta aliran kerja3 Jadual Program S/U Panitia 1 hari Carta aliran kerja4 Menyediakan Insentif Tiada TiaDA5 Penyediaan tempat dan logistik Panitia 2 hari6 Pelaksanaan AJK Mac7 Penilaian dan pelaporan KPI S/U Panitia 1 minggu

Page 20: Pelan Strategik Panitia Sains 2016

Disediakan oleh: Disemak oleh:

________________ ____________________ ( SUZAN ANAK MUSA ) (LANGIE ANAK DANGGAT ) Ketua Panitia Sains Guru Besar SK Jawa SK Jawa 2016 2016