nota sejarah mandarin f3

Upload: jayavesovalingam

Post on 14-Feb-2018

247 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  1/28

  1| MUNISUARAN

  Bab 1: Pendudukan Jepun di Negara Kita

  Maharaja Mikado Meiji pemerintahan

  Maharaja Meiji pemodenan dan perindustrian

  bahan mentah so Jepun pasaran barangan Jepun. !"#$%&'

  ()[?]*+.

  ,- Jepun . meluaskan kuasa?

  a. Pertambahan penduduk Jepun /012

  b. 34 tanah pertanian kurang [5/6]

  c. 7. bahan mentah 5'!89

  d. 7.: ks pasaran

  !.". 1#$% ;< mengenakan sekatan ekonomi terhadap Jepun& =>? Jepun @AJeneral 'ojo BC

  DEFG (sia 'enggara [('] utk membebaskan Jepun drp sekatan.

  FG 'anah Mela)u ['M]HIJepun propaganda JKL/M *.+

  a. "logan ,(sia untuk org (sia-

  b. "logan ,"emangat (sia-

  ,NO'PQRS Kaasasn Kesemakmuran Bersama (sia 'imur a)a-

  T strategi U=> 'M /VWXY 'M Z[\C

  'P]^_`abcdefg.hi'P 'hailand "inggora j Pattani _34kllmnop. 'P

  qrDE saraak miri _.'Pms^tuvEuwx sibu j sandakan.

  /ara Kemaraan 'entera Jepun /Iyaz

  1. Kapal terbang perang0 men)erang British& member perlindungan kpd tentera

  2. Kereta kebal penggeumpur

  3. Kereta kebal keil dan ringan0 mudah dikendalikan

  4. Bot0 mendaratkan tentera

  5. Basikal0 melalui jalan )g sempit

  melengah0lengahkan kemaraan tentera JepunBritish { bumi hangus|}!" memusnahkan ~

  T taktik Q melumpuhkan ekonomi 'M. 5TJepun @o 'M bahan mentah.

  British @ men)ekat kemaraan Jepun 5'P. "ingapuramJ@ 'M @ 2e3tenan (dnan

  berjuang bermati0matian 'anah Mela)u.

  1% 4Jepun \C 'M j "ingapura. ?DE! 2e3tenan Jeneral 4amshita 'omo)uki BC

  'Q[ 5arimau Mala)a.

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  2/28

  2| MUNISUARAN

  6aktor Keja)aan Jepun Mengalahkan British di 'M

  1. Kelengkapan perang tentera Jepun

  a. Kapal terbang pejuang moden

  b. Kereta kebal

  2. Pakatan Jepun0'hailand

  a. 'hailand Jepun y 'M@FG 'hailand

  b. Jepun NNM! 'hailand

  3. 'aktik serangan Jepun

  a. Jepun s Pearl 5arbour

  b. m utara F5hi British . "ingapore

  4. Peranan KMM

  a. Men)ebarkan propaganda

  b. Member maklumat perisikan

  c. Penunjuk arah

  5. "emangat tentera Jepun

  a. |b. | Maharaja Jepun

  c. (

  6. Kelemahan tentera British

  a. W5X

  b. latihan jWD

  c. British 7ndia anti0British.

  d. British . "ingapore

  7. Peranangan aal perang

  a. Jepun propaganda y akti8iti perisikan

  British 4/ pemerintahan seara tentera [DE] 'M& "araak n "abah. 'M [ Malai

  Baru[Mela)u Baru]& "ingapura [ ")onan[/aha)a "elatan]. /"ingapore

  diasingkan 9'W-&'bcdex

  / dasar pentadbiran

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  3/28

  3| MUNISUARAN

  Politik

  "ultan ! ketua agama 7slam dan adat istidat Mela)u@k! pemerintah negeri.

  'anah Mela)u tanah jajahan !"!/

  ;konomi

  "ara diri bcbc

  /atuan makanan

  kaisha w la)anan

  Penjepunan dan "osial

  j[

  5./ Maharaja Jepun ~$. Kimiga)o[2agu Kebangsaan Jepun].

  Nippon0

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  4/28

  4| MUNISUARAN

  Politik

  Koa Kunrenjo ditubuhkan utk melibatkan org Mela)u dlm pentadbiran.

  P;'( ditubuhkan dan diberi latihan ketenteraan oleh Jepun JD.

  `WbQ diharamkan9

  ;konomi

  / ekonomi kaalan ! menguntungkan diri sendiri.

  Mata ang Jepun ,ang pokok pisang- dietak tanpa kaalan=> in3lasi|}!6W barangan&

  4Jo.

  /atuan bekalan makanan dikenakan utk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan.#!/V@

  @ ubi ka)u dan keledek.

  "osial

  ?

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  5/28

  5| MUNISUARAN

  Bab : Mala)an !nion dan Persekutuan 'anah Mela)u

  4'M [ PKM 1$ 9 ?+,-PKM , keganasan => menimbulkan keadaan huru0hara.

  Pentadbiran 'entera British[P'B]CBritish Militar) (dministration[BM(] pen)elamat.

  Keganasan 1$ hari

  /../ 'M

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  6/28

  6| MUNISUARAN

  eaksi Penduduk 'empatan terhadap Mala)an !nion

  6aktor penentangan org Mela)u:

  a. Penghapusan kedaulatan dan kuasa raja0raja

  b. 'amadun org Mela)u terhakis

  G Ketuanan Mela)u terabarc. Kerak)atan terlalu liberal

  G Menganam status Huo org Mela)ud. Membantah tindakan "ir 5arold MaMihael menganam aja0raja Mela)u

  G MaMihael menganam akan meunurunkan M drp takhta

  G M tidak diberikan masa )g ukup untuk berunding.QJ/?>PQRS PKMM& (P7& (I(" j B('(". 'P5'PTU M! Z

  men)atukan s)stem pentadbiran. M! @! berasaskan kuasa aja j pembesar. 'PQ

  kerak)atan )g liberal& TJ'P#$. 'PQTU British ZV 'M merdeka.

  PKM j M! Q5'P#$. M! WX singapore 2y M!& 'un 'an /heng 2ok C1

  4 (M/J(.

  /ara penentangan

  Aseara indi8idu

  ato Enn Jaa3ar menulis kpd !tusan Mela)u me)eru org Mela)u mengadakan kongres dan menubuhkan !ME

  utk menentang M!.

  M menghantar surat kpd "etiausaha 'anah Jajahan.

  Pegaai British )g pernah berkhidmat di 'M seperti 6rank "ettenham& .E. Iinstedt& "ir 6rederik Ield

  dan "ir /eil /lementi "mith menentang adangan M! dlm akhbar 'he 'imes. T>Y(! 'M Z=

  [ 'he 'imes M!.

  Amelalui akhbar

  1. Majlis0 \/

  2. !tusan Mela)u0 \ M ]^>@Z-4>

  3. Iarta Negara0 menggesa_` org Mela)u M!

  Alangkah kolekti3 org Mela)u menentang M!

  Erg Mela)u mengadakan demonstrasi seara aman jMa[?] bagi membantah ara "ir 5arold MaMihael

  memperoleh tandatangan M. MaMihael ?

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  7/28

  7| MUNISUARAN

  a. Meminta M memulaukan majlis pelantikan "ir ;dard

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  8/28

  8| MUNISUARAN

  Penubuhan !MNE

  4ang ipertua pertaman)a: ato Enn Jaa3ar. iT

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  9/28

  9| MUNISUARAN

  G Memajukan pendidikan Mela)u

  G Mengusahakan kemajuan ekonomi dan kebajikan Mela)uPiagam !MNE dibentuk pada tahun 1#$ sbg panduan !MNE bergerak.

  Pada tahun 1#$#& perlembagaan !MNE diluluskan menjadikan !MNE sebuah parti politik )g kukuh.

  {"T|i@PQ!.j. *iiW}T^()d*A

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  10/28

  10| MUNISUARAN

  Penubuhan P'M 1#$L

  undingan ke arah penubuhan P'M

  Jaatankuasa ;ksekuti3 ditubuhkan & perbinangan diadakan& tuntutan dikemukakan:

  dan Mela)u menolak semua prinsip dan struktur M!

  Mahukan sebuah persekutuan

  Menolak jus soli

  Mahu tara3 negeri naungan

  Mendesak M menjadi ketua negeri Mela)u

  Pihak British bersetuju 5'P@|J/ menentang seara kekerasan&'PQJ/[ PKM . 'P

  ~J/*+ bekerjasama !MNE C12

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  11/28

  11| MUNISUARAN

  Bab > (naman PKM dan arurat

  Pen)usupan dan Kegiatan Pengganas Komunis

  Komunisme diasaskan oleh Karl Marl. Komunisme merupakan suatu 3ahaman menentang golongan 3eudal[[

  bangsaan HI mas)arakat]j imperialis [' seara kekerasan. Komunisme memperjuangkan

  mas)arakat tanpa kelas& memiliknegarakan tanah dan perindustrian.

  /ara pen)usupan

  6ahaman komunis disebarkan melaluio Parti Kuomintang[KM'] dan Parti Komunis Nan)ang. Erg Mela)u tidak

  tertarik dgn 3ahaman komunis kerana bertentangan dgn agama 7slam dan adat resam org Mela)u. J/@[

  komunis !5 komunis ! 7slam jJ/. Komunis @ keujudan 'uhan [ateis].NO&

  komunis menggunakan kekerasan dan kealiman J menapai sesuatu.

  Penubuhan PKM

  PKM ditubuhkan utk menubuhkan epublik Komunis Mala)a 4. Kegiatan PKM semakin agresi3. PKM

  melanarkan mogok dan sabotaj bagi melumpuhkan ekonomi British di 'M. 9=>?>/[x

  FG 'M . =4& P'B meminta MP(J( dibubarkan dan men)erahkan

  semula senjata. PKM membubarkan MP(J( #!'PW~ British B>.

  Keganasan komunis

  Beberapa akil PKM menghadiri Persidangan Pemuda Komunis (sia di /alutta& 7ndia.? persidangan

  menggalakkan parti komunis mengadakan pemberontakan bersenjata. PKM !4 Mala)an aes 2iberation

  (rm) [M2(]. PKM men)erang ladang dan lombong milik s)arikat ;ropah akti8iti keganasan.

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  12/28

  12| MUNISUARAN

  2angkah Membanteras (naman Komunis

  Pengis)tiharan darurat

  Komunis membunut > org pegaai berbangsa ;ropah. Pesuruhja)a 'inggi British& "ir ;dard

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  13/28

  13| MUNISUARAN

  'empler memperkenalkan ,ks hitam- dan ,ks putih-. Kaasan 5itam t?`a komunis& Putih t

  ( menghapuskan komunis .

  'empler Q melonggarkan s)arat kearganegaraan V /ina dan 7ndia #$ 'M .

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  14/28

  14| MUNISUARAN

  Bab $: Kerjasama (ntara Kaum Ke (rah Kemerdekaan

  Ke (rah Menapai Perpaduan Kaum

  /ommunit) 2iaison /ommittee [/2/] atau Jaatankuasa 5ubungan antara Kaum telah ditubuhkan. British

  memberi s)arat sp) kerjasama kaum diadakan jika 'M inginkan kemerdekaan.

  Penubuhan /2/

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  15/28

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  16/28

  16| MUNISUARAN

  2aporan 6enn0Iu 1#O1

  G Menolak s)stem pendidikan adangan 2aporan BarnesErdinan Pelajaran 1#O

  G Pendidikan sekolah rendah adalah ajib

  G BM sbg bahasa pengantar di sekolah rendahG B7 sbg bahasa pengantar di sekolah menengah2aporan aak 1#O

  G BM sbg bahasa pengantar bagi sekolah rendah dan menengah

  G Mengadakan sekolah jenis umum dgn B/& B'& dan B7 sbg bahasa pengantar.

  G Pendidikan rendah ajib

  G Bahasa ibunda boleh diajar

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  17/28

  17| MUNISUARAN

  Kerjasama Kaum Ke (rah Berkerajaan "endiri

  "istem (hli

  "istem ini diperkenalkan utk melatih Mela)u dan kaum lain dlm pentadbiran 'M.

  /iri0iri s)stem (hli

  a. "istem kabinet ba)angan [W pilihan ra)a L kabinet]

  b. Pelantikan dibuat oleh Pesuruhja)a 'inggi British dgn persetujuan Majlis aja0aja Mela)u.

  c. (hli0ahli di baah kuasa Pesuruhja)a 'inggi British.

  Kelonggaran s)arat kerak)atan Persekutuan

  Kelonggaran ")arat

  Kerak)atan

  Persekutuan

  "eara kuat kuasa

  undang0undang

  z?

  "eara Permohonan

  a

  "eara naturalisasi [! Pesuruhja)a 'inggi

  British berjasa /y]

  0rak)at raja

  0 arganegara British

  dan koloni0kolonin)a

  )g lahir di NN"

  0 seseorang arganegara

  British dan koloni0koloni )g

  bermur 1L tahun&

  berkelakuan baik& et.

  0arganegara British dan koloni0koloni )g telah menetap

  di negeri selama 1% tahuan drpd 1 tahun seara

  berturut0turut

  ")arat Kerak)atan Negeri 1#O1

  "eara kuat kuasa undang0undang "eara permohonan

  G Erg asli di NNM

  G Mela)u )g dilahirkan di Negeri Mela)u

  G Bukan Mela)u )g dilahirkan di negeri itu dan salah

  seorang drp ibu bapa dilahirkan di Persekutan 'M

  G "eseorg )g telah menapai umur 1&

  dilahirkan di negeri itu& et..

  2embaga Pembangunan 7ndustri esa atau ural 7ndustrial e8elopment (uthorit) [7(] ditubuhkan utk

  membantu meningkatkan tara3 sosioekonomi oprg Mela)u[Q@!'P] dan memujuk org Mela)u

  bersetuju dgn kelonggaran kerak)atan.

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  18/28

  18| MUNISUARAN

  Pembentukan Parti Perikatan

  !MNE& M/( dan M7/ bergabung membentuk Parti Perikatan.

  1#O0 pakatan !MNE dgn M/( "elangor

  1#O$0 Kon8ensi Nasional diadakan& !MNE0M/( dibentuk

  1#OO0 Kemasukan M7/

  Pilihan a)a Majlis Bandaran

  Pilihan ra)a diadakan utk member peluang kpd penduduk tempatan menjalankan tanggungjaab mereka kea rah

  berkerajaan sendiri.

  9 9J! "Wj

  Pilihan a)a Negeri

  9Q! 34 penerimaan org ramai terhadap kerjasama antara kaum dlm politik

  Pilihan a)a Majlis Perundangan

  Jaatankuasa Pilihan aa)a ditubuihkan dan dianggotai oleh pegaai kanan British dan akit parti politik. MPP

  diadakan. &HIParti Perikatan mengeluarkan mani3esto bagi meraih sokongan. (ntaran)a:

  a. Menapai kemerdekaan dlm tempoh $ tahun

  b. Meajibkan pendidikan rendah

  c. Melindungi hak M

  d. Menamatkan darurat[pCs: W]

  e. Menjadikan perkhidmatan aam )g berorak tempatan

  9 9of43t 5!

  1. "ikap tolak ansur2. Kebijaksanaan pemimpin

  3. Kesanggupan setiap kaum berkongsi kuasa

  4. Kesepakatan utk menolak pengaruh PKM

  5. "emagnat berkobar0bekobar

  6. Mani3esto diterima umum.

  9 9ii*O= ~ @

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  19/28

  19| MUNISUARAN

  Bab O: Kemerdekaan Negara >1 Egos 1#OQ

  ombongan Merdeka

  'unku (bdul ahman& M dan British bersetuju utk mengadakan mes)uarat rasmi dgn kerajaan British. !

  ombongan Meredeka dibentuk. 'unku (bdul ahman 3t!T ombongan Merdeka 9

  Matlamat ombongan Merdeka

  ombongan Merdeka ^! Persekutuan 'anah Mela)u f4

  Perjanjian 2ondon

  'unku (bdul ahman 'P 2ondon j/ berunding34b\, Perjanjian 2ondon. ^

  >v.)& antaran)a:

  G 'arikh kemerdekaan Persekutuan 'anah Mela)u: >1 Egos 1#OQ

  G Pelantikan sebuah suruhanja)a bebas utk menggubal Perlembagaan Merdeka

  G Parti Perikatan tdk akan mengambil alih perniagaan British atau kepetingan Barat

  G Perjanjian pertahanan ditandatangani utk menjaga keselamatan dan kepentingan ekonomi British "oo!./bc

  G Konsep aja Berperlembagaan

  G Pembahagian kuasa di antara kerajaan pusat dan negeri

  Pen)ediaan Perlembagaan Persekutuan 'nah Mela)u

  "uruhanja)a eid dibentuk utk menggubal Perlembagaan Persekutuan 'anah Mela)u z

  "uruhanja)a eid

  "uruhanja)a ini dipengerusikan oleh 2ord Iilliam eid. [! eid& so "uruhanja)a [ eid]

  'ugas "uruhanja)a eid:

  a. Merangka perlembagaan

  b. Membentuk dan menentukan kuasa kerajaan pusast dan negeri

  c. Menjamin kedudukan khas M 3@O M @

  d. Meujudkan satu rupa bangsa [!" bersatu padu]

  a.& ~$ "uruhanja)a eid X dipinda& antara perkara )g dipersetujui:

  1. Negara persekutuan dibentuk dgn pembahagian kuasa pusat dan negeri

  2. Kedudukan seara jus soli kpd mereka )g lahir di 'M

  3. J/w`

  4. 7nstitusi M dan konsep aja Berperlembagaan dikekalkan

  5. BM sbg bahasa kebangsaan.

  6. 7slam sbg agama rasmi.

  Ti Mala)sia !A

  Perlembagaan Merdeka

  G Kerajaaan persekutuan dibentuk dgn nama Persekutuan 'M

  G 4ang di0Pertuan (gong sbg ketua negara

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  20/28

  20| MUNISUARAN

  G Parlimen mempun)ai ean ak)at dan ean Negara

  G Perdana Menteri sbg ketua pentadbiran[T! ketua pentadbiran @! ketua negara& '

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  21/28

  21| MUNISUARAN

  Bab : Perubahan Pentadbiran Ke (rah Berkerajaan "endiri di "araak dan "abah

  Perubahan Pentadbiran ke (rah Berkerajaan "endiri di "araak

  /harles )ner Brooke telah memperkenalkan Perlembagaan 1#$1 tetapi perlembagaan tersebut tdk dapat

  dilaksanakan kerana "araak diduduki oleh Jepun. "araak [\C=

  "araak selepas kekalahan Jepun

  Pentadbiran 'entera British diperkenalkan untuk mengembalikan ketenteraman& pemulihan ekonomi dan

  mengemas kini pentadbiran. P'B HI M! ?*jA

  "araak diserahkan kpd British

  6aktor /harles )ner Brooke Men)erahkan "araak kpd Kerajaan British

  1. esakan drp Kerajaan British

  G T British "araak pelaburan yZ terjamin 2. Pertikaian Keluarga

  G /harles )ner Brooke & 'W/t@]' anak saudara& (nthon) Brooke "araak& ~$"araak British.3. Masalah Keangan

  G 4/harles )ner Brooke WJv "araak.

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  22/28

  22| MUNISUARAN

  X/! kakitangan kerajaan !T pekeliling o'P/@1.

  'unjuk perasaan besar0besaran diadakan membantah pelantikan

  Parti Negara "arak [P(N("]

  G Meujudkan keharmonian

  G Pendidikan peruma

  G Mempertingkatkan kedudukan politik& ekonomi dan soial bumiputeraParti Bersatu ak)at "araak ["!PP] RW Parti Perikatan ^S

  G Meujudkan perpaduan

  G Men)atupadukan kaumPersatuan /ina "araak ["/(]

  G Perpaduan /inaParti Kebangsaan "araak ["N(P]

  G Memperjuangkan hak dan kepentingan 7ban

  G Mendapatkan kemerdekaanParti Pesaka (nak "araak [P;"(K(]

  G Membantu org a)ak menapai perpaduan dan menjamin hakBarisan ak)at Jati "araak [B(J("(]

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  23/28

  23| MUNISUARAN

  G 5ak isteimea bagi bumiputera

  G Mempertingkatkan tara3 hidupbumiputera

  G Meujudkan keharmonian

  G 'dk terpengaruh dgn komunis

  G BM sbg bahasa kebangsaanPerikatan "araak

  1. "/(

  2. B(J("(3. P;"(K(

  4. P(N("

  5. "N(P

  Perubahan Pentadbiran ke (rah Berkerajaan "endiri di "abah

  "abah diserahkan kpd Brtish

  British telah menandatangani perjanjian dgn "B!B. Borneo !tara seara rasmin)a

  menjadi tanah jajahan British.

  6aktor "abah diserahkan kpd British

  a. esakan Pelabur dan Pemodal ;ropah

  G Melindungi pelaburanb. Mengekspoitasi sumber bahan mentah

  G Pembekal sumber dan pasaran baranganc. Menjamin kedudukan dan keselamatan

  2angkah ke (rah Berkerajaan sendiri di "abah

  1#O%0 perlembagaan baru diperkenalkan. Majlis Kerja dan Majlis !ndangan

  ditubuhkan& melatih penduduk tempatan menjadi pemimpin

  1#O0 Pilihan a)a Majlis 'empatan diadakan utk memilih perakilan seara

  demokrasi 1#%0 menambah bilangan pemimpin bumiputera sbg ahli tdk rasmi dlm

  Majlis !ndangan. (hli dilantik oleh

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  24/28

  24| MUNISUARAN

  Bab Q: Mala)sia 4ang Berdaulat

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  25/28

  25| MUNISUARAN

  "!PP 5j "abah D Brunei =of4'P!

  B(J("(& P;"(K( D "/( A4Q!A

  T> parti N "!PP 4 3orm Perikatan "araak

  Brunei

  "ultan Emar (li "ai3uddin men)okong ttp ditentang oleh Parti ak)at Brunei. Pemimpin

  Parti ak)at Brunei menadangkan penubuhan Kalimantan !tara )g terdiri drp Brunei&

  "araak dan "abah. Mereka melanarkan pemberontakan. 5asil min)ak dan kekananan

  sultan Brunei dlm pelantik sbg 4ang di0Pertuan (gong tdk mendapat kata sepakat. Brunei

  menarik diri.

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  26/28

  26| MUNISUARAN

  Negara0negara Jiran

  7ndonesia

  Mula0mulan)a men)okong ttp kemudiann)a menentang keran terpengaruh dgn PK7.

  6ilipina

  Menentang kerana mendaka "bah adalah sebahagian drp ila)ah Kesultan "ulu.

  Negara0negara Barat

  Persekutuan Mala)sia mendapat sokongan Britain dan !". Persekutuan Mala)sia dpt

  memperepat proses kemerdekaan dan pengaruh komunis dapat disekat.

  Perjanjian dan Peris)tiharan Persekutuan Mala)sia

  2angkah ke arah pembentukan Persekutuan Mala)sia

  Q Mei 1#1

  "uruhanja)a PBB meninjau semula pandangan penduduk "" atas permintaan 7ndo dan

  6ilipina

  Pengis)tiharan Persekutuan Mala)sia

  (ntara 'untutan % Perkara:

  1. 'iada agama rasmi

  2. Kebabasan beragama

  3. B7 sbg bahasa rasmi

  4. 7migresen di baah kuasa negeri

  5. Mala)sia menjadi nama persekutuan

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  27/28

  27| MUNISUARAN

  6. Pelajaran sedia ada dikekalkan

  Kandungan penting Perjanjian Persekutuan Mala)sia:

  a. 5al ehal luar menjadi tanggungjaab kerajaan Persekutuan

  b. 7slam sbg agama rasmi Persekutuan keuali ""c. BM sbg bahasa kebangsaan

  d. "" diberi kuasa mengaal hal ehal imigresen dan perkhidmatan aam

  e. Bumiputera same tara3 dgn Mela)u

  Kon3rontasi dan Perdamaian

  7ndo dan 6ilipina enggan mengiktira3 Mala)sia hubungan diplomati. f!&

  7ndo melanarkan kon3rontasi[]. 3^OvC12 meneruskan usaha

  perdamaian.

  !saha ke (rah Perdamaian Mala)sia07ndo

  undingan 'dk asmi di 'ok)o [Mei 1#>]

  '( dgn Presiden "ukarno menghasilkan persetujuan utk membaa isu kon3rontasi ke

  Manila

  "idang Kemunak di Manila

  M(P5727NE meningkatkan hubungan persahabatn& menuntut akil Pertubuhan Bangsa0

  bangsa Bersatu membuat tinjauan semula

  Persidangan di Bangkok [6;B 1#$]

 • 7/23/2019 Nota Sejarah Mandarin F3

  28/28

  28| MUNISUARAN

  G Mena3ikan institusi raja dan menentang hak istimea Mela)u dan bumiputera3. Pertikaian Parti Perikatan0P;'7

  G P;'7 menuduh M/( tdk meakili kepentingan /ina4. usuhan Kaum

  G Ken)ataan dikeluarkan membangkitkan sentimen perkauman