rpt f3 2016

of 14 /14
7/23/2019 RPT F3 2016 http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 1/14  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016 SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHOR PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN PELAJARAN TINGKATAN 3 MINGGU / TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI 1 (3/01/2016- 7/01/2016) UNIT 1 PENCAPAIAN KENDIRI i. Mengenal pasti potensi yang ada pada diri. ii. Menyatakan ara-ara !nt!k "e"an#aatkan potensi diri. iii. Menyatakan nilai yang perl! ada !nt!k "en$a"in ke$ayaan dala" ses!at! ker$aya yang die%!ri. Menari "akl!"at 2 (10/01/2016- 1&/01.2016) 'TIITI 1' KERJAYA MASA DEPAN i. Menyatakan ker$aya yang ses!ai dengan diri yang ada di dala" dan di l!ar negara. ii. Menyenaraikan ara-ara !nt!k "erealisasikan ker$aya yang "en$adi pili*an. iii. Men!n$!kkan keyakinan diri !nt!k "eneroka ker$aya yang di"inati. Meng!"p!l "akl!"at 3 (17/01/2016- 21/01/2016) 'TIITI 1+ MENGENAL KEUPAYAAN DIRI i. Mengenal pasti kelayakan akade"ik dan kelayakan ik*tisas yang diperl!kan "engik!t ker$aya yang %er%e,a. ii. Menyatakan ke"a*iran yang diperl!kan dala" ses!at! ker$aya. iii. Men!n$!kkan keyakinan diri !nt!k "eneroka ker$aya yang di"inati. Menganalisis ke"a*iran sendiri yang ses!ai dengan ker$aya pili*an "!rid. 'TIITI 1 MEMILIH KERJAYA i. Me"ili* ker$aya yang ter%aik !nt!k diri. ii. Menyatakan iri-iri ker$aya yang dipili*. iii. Meningkatkan keyakinan diri !nt!k "e"ili* ker$aya yang di"inati. Me"%!at r!"!san ("/s 11) 1

Upload: atikah

Post on 17-Feb-2018

250 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 1/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHORPANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

RANCANGAN PELAJARAN TINGKATAN 3

MINGGU / TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGANAKTIVITI

TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI1

(3/01/2016-7/01/2016)

UNIT 1PENCAPAIANKENDIRI

i. Mengenal pasti potensi yang ada pada diri.ii. Menyatakan ara-ara !nt!k "e"an#aatkan potensidiri.iii. Menyatakan nilai yang perl! ada !nt!k "en$a"inke$ayaan dala" ses!at! ker$aya yang die%!ri.

Menari "akl!"at

2

(10/01/2016-1&/01.2016)

'TIITI 1'

KERJAYA MASADEPAN

i. Menyatakan ker$aya yang ses!ai dengan diri yang

ada di dala" dan di l!ar negara.ii. Menyenaraikan ara-ara !nt!k "erealisasikanker$aya yang "en$adi pili*an.iii. Men!n$!kkan keyakinan diri !nt!k "eneroka ker$ayayang di"inati.

Meng!"p!l

"akl!"at

3(17/01/2016-21/01/2016)

'TIITI 1+MENGENALKEUPAYAAN DIRI

i. Mengenal pasti kelayakan akade"ik dan kelayakanik*tisas yang diperl!kan "engik!t ker$aya yang%er%e,a.ii. Menyatakan ke"a*iran yang diperl!kan dala"ses!at! ker$aya.iii. Men!n$!kkan keyakinan diri !nt!k "enerokaker$aya yang di"inati.

Menganalisiske"a*iran sendiriyang ses!ai denganker$aya pili*an"!rid.

'TIITI 1MEMILIH KERJAYA

i. Me"ili* ker$aya yang ter%aik !nt!k diri.ii. Menyatakan iri-iri ker$aya yang dipili*.iii. Meningkatkan keyakinan diri !nt!k "e"ili* ker$ayayang di"inati.

Me"%!at r!"!san("/s 11)

1

Page 2: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 2/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

&(2&/01/2016-2/01/2016)

UNIT 2MEMBUATKEPUTUSAN

i. Me"%!at kep!t!san dengan "enga"%il kira kesandan aki%at kepada diri dan orang lain.ii. Men$e$aki rantaian kesan dan aki%at daripadases!at! kep!t!san.

iii. Me"%!at kep!t!san yang %i$ak adil dan%ertangg!ng$aa%.

Minda akti# ("/s 16)

(31/01/2016- &/02/2016)

'TIITI 2'MEMILIH

 JURUSAN

i. Mengenal pasti kesan dan aki%at ter*adap diri danorang lain atas setiap kep!t!san yang dia"%il.ii. Me"%!at kep!t!san yang %i$ak dan adil dala""e"ili* $!r!san.iii. ri*atin tentang kesan ter*adap orang lain ataskep!t!san "e"ili* ses!at! $!r!san.

e4eksi("/s 22)

TEMA 2 HUBUNGAN KEKELUARGAAN6

(7/02/2016-

11/02/2016)CUTI SAMBUTAN TAHUN BARU CINA

!/02/2016" 13/02/2016

7(1&/02/2016-1/02/2016)

UNIT 3TANGGUNGJAWABDIJAGA#KELUARGASEMPURNA

i. Menyatakan tangg!ng$aa% ter*adap kel!arga.ii. Menadangkan ara-ara !nt!k "en$alinkan*!%!ngan yang erat dala" kel!arga.iii. Menga"alkan sikap %ertangg!ng$aa% se%agaianggota kel!arga.

Main eranan

(21/02/2016-2/02/2016)

'TIITI 3'KELUARGAMUA$AKAT

HUBUNGAN ERAT

i. Menyatakan kepentingan nilai kasi* sayang dala"kel!arga.ii. Menyelesaikan "asala* yang %erlak! dala"

kel!arga.iii. Men$alinkan *!%!ngan yang erat dala" kel!arga.

Menilai 5iri ("/s 32)

'TIITI 3+KEPEKAANTERHADAPKEPERLUAN

i. Menyatakan ara-ara !nt!k "e"%ant! dala"kel!arga dari segi ,ikal dan "ental.ii. Menerangkan ara-ara !nt!k "e"%ant! a*likel!arga dari segi e"osi dan ro*ani.

ipta !isi ("/s 3)'l%!" kel!argaad Uapan

2

Page 3: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 3/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

KELUARGA iii. Me"%erikan peng*argaan kepada i%! %apa

(2/02/2016-3/03/2016)

'TIITI 3KELUARGASELAMAT HIDUP

SEJAHTERA

i. Menyatakan ara-ara !nt!k "en$aga kesela"atankel!arga.ii. Men$elaskan perkara yang perl! dilak!kan apa%ila

kel!ar dari r!"a*.iii. Men$aga tingka* lak! de"i "ar!a* kel!arga.

er%inangan ("/s3)

'TIITI 35MENJAGAMARUAHKELUARGA

i. Mengenal pasti tingka* lak! yang "ene"arkan"ar!a* kel!arga.ii. Meng*!raikan tingka* lak! yang dapat"ene"arkan "ar!a*

kel!arga.iii. Menga"alkan tingka* lak! yang dapat"eningkatkan "ar!a* kel!arga.

eta Minda ("/s &1)

10(6/03/2016-

10/03/2016)

UJIAN BULANAN 1

6/03/2016" 10/03/ 2016

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 111/03/2016" 1%/03/2016

TEMA 3 HIDUP BERMASYARAKAT11

(20/03/2016-

2&/03/2016)

UNIT &KESEJAHTERAAN

ALAMTANGGUNGJAWABBERSAMA

i. Menyatakan kepentingan pe"eli*araan danpe"!li*araan ala"

sekitar.ii. Menyenaraikan peranan dan tangg!ng$aa% agensiyang %erkaitan dengan pen$agaan ala" sekitar.iii. Men!n$!kkan sikap %ertangg!ng$aa% ter*adapala" sekitar.

-le"%aran ker$a.-poster.

-soalan lisan.-"enipta sa$ak.-"eniptalogaslogan

12 'TIITI &' i. Menyatakan peranan dan tangg!ng$aa% agensi Meng*asilkan

3

Page 4: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 4/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

(27/03/2016-31/03/2016)

BERGANDINGBAHUMEMELIHARAALAM

yang %erkaitan dengan pen$agaan ala" sekitar.ii. Menyenaraikan langka* !nt!k "e"eli*ara dan"e"!li*ara ala" sekitar.iii. +ertangg!ng$aa% "e"eli*ara dan "e"!li*araala" sekitar.

%ros!r ("/s &)

13(3/0&/2016-7/0&/2016)

'TIITI &+KEKALKANKEHIJAUAN ALAM

i. Menyatakan langka*- langka* !nt!k "e"eli*aradan "e"!li*ara ala" sekitar.ii. Meli%atkan diri dala" akti8iti "e"eli*ara dan"e"!li*ara ala" sekitar.iii. Men$alankan akti8iti gotong 9 royong "e"eli*aradan "e"!li*ara ala" sekitar di kaasan sekola*.

:otong 9 royong%ersi*kan ta"ansains.- Menana" pokok%!nga dala" pas!

'TIITI &SAYANGI ALAMKITA

i. Menyatakan $enis-$enis pene"aran ala" dan%enana ala".ii. Menyenaraikan kesan pene"aran ala" dan

%enana ala".iii. Menyatakan ara-ara !nt!k "eng*argai ala"sekitar kita.

+!k! skrap

1&(10/0&/2016-1&/0&/2016)

'TIITI &5HARGAI ALAM INI

i. Men$elaskan kepentingan "eng*argai ala" sekitar.ii. Melaksanakan tindakan- tindakan yang ses!ai !nt!k"engatasi is! dan "asala* ala" sekitar.iii. Menyenaraikan ara !nt!k "eng*argai ala" sekitar.

ipta sa$ak5ekla"asi sa$ak

'TIITI &;KEPEKAANTERHADAP ALAM

i. Menyatakan ara-ara "en!n$!kkan kepekaanter*adap is!-is! ala" sekitar.ii. Menyenaraikan "ese$ tentang ala" sekitar dala"pel%agai karya

seni.iii. Menipta p!isi yang "!da* !nt!k "engga"%arkankepekaan ter*adap ala" sekitar.

eratan 'k*%ar

1(17/0&/2016-21/0&/2016)

UNIT PENCEMARANDAN BENCANA

i. Menyatakan per%e,aan pene"aran dengan%enana ala".ii. Menyenaraikan kesan pene"aran dan %enana

en!lisan

4

Page 5: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 5/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

ALAM ala".iii. Mela*irkan sikap %ertangg!ng$aa% ter*adap ala".

'TIITI 'BENCANA ALAM

i. Menyatakan $enis-$enis %enana ala".ii. Menyenaraikan kesan %enana ala".

iii. Menadang ara-ara "e"%ant! "angsa %enanaala".

eratan 'k*%ar

16(2&/0&/2016-2/0&/2016)

'TIITI +BERINGATSEBELUM KENA

i. Menyatakan kesan pene"aran ala".ii. Menyenaraikan tindakan yang ses!ai !nt!k"eng*adapi is! dan

"asala* ala" sekitar.iii. Mela*irkan sikap "enyayangi dan "eng*argai ala".

en!lisan

'TIITI MENJADI WARGA

 YANG PRIHATIN

i. Menyatakan p!na-p!na %enana ala".ii. Menyatakan langka*- langka* "eng*adapi %enanaala".

iii. Men!n$!kkan sikap pri*atin akan is!-is! %enanaala".

+!k! skrap

17(1/0/2016-/0/2016)

'TIITI 5BERIKANSOKONGANHULURKANBANTUAN

i. Menyatakan !sa*a-!sa*a !nt!k "eringankanpenderitaan "angsa %enana ala".ii. "en!lis esei tentang %enana ala".iii. "enyatakan ara-ara !nt!k "el!a*kan perasaansi"pati ter*adap "angsa %enana ala".

<a#a, syair ("/s 71)

TEMA WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA1

(/0/2016-

12/0/2016)

UNIT 6ADAT RESAM

WARISAN KITA

i. Menyatakan ara-ara a"alan adap resa" dala"ke*id!pan *arian.

ii. Menyenaraikan adat resa" pel%agai ka!".iii. Mela*irkan perasaan %angga akan ke!nikan dankekayaan arisan %!daya Malaysia.

Melengkapkan $ad!al ("/s 7)

5

Page 6: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 6/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

'TIITI 6'ADAT MENGHIASDIRI

i. Menyatakan $enis-$enis adat resa" "asyarakatpel%agai ka!".ii. Men$elaskan ke%aikan ke%aikan "eneri"a dan"eng*or"ti adat resa" pel%agai ka!".iii. Men!n$!kkan sikap peka akan adat resa" pel%agaika!".

<!kisan "oti# e"akaian inai

'TIITI 6+HORMATI ADATRESAM PEBAGAIKAUM

i. Menyatakan ara-ara "eng*or"ati adat resa"pel%agai ka!".ii. Menyenaraikan ke%aikan "eneri"a dan"eng*or"ati adat resa" pel%agai ka!".iii. Men!n$!kkan rasa *or"at ter*adap adat resa"pel%agai ka!".

Minda 'kti# ("/s )

1(1/0/2016-1/0/2016)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20161!/0!/2016" 1%/0!/ 2016

 20(22/0/2016-26/0/2016)

'TIITI 6PERKENALKANADAT RESAM KITA

i. Menyatakan ara-ara "en!n$!kan ke%anggaanter*adap ke!nikan dan kekayaan arisan %!dayaMalaysia.ii. Men$elaskan ara-ara "e"perkenalkan adat resa""asyarakat

te"patan.iii. Men!n$!kkan sikap "eng*or"ati %!daya"asyarakat pel%agai

ka!".

+ros!r elanongan

'TIITI 65PANTANGLARANGPELBAGAI KAUM

i. Menyatakan %e%erapa pantang larang pel%agaika!".ii. Men$elaskan asal !s!l pantang larang seara !"!".iii. Meng*or"ati pantang larang pel%agai ka!".

Meneritakanengala"an

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

6

Page 7: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 7/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

2'/0!/2016" 11/06/2016

21(12/06/2016-16/06/2016)

'TIITI 6;PANTANGLARANG DANTUJUANNYA

i. Menyatakan t!$!an a"alan pantang larang"asyarakat pel%agai

ka!".ii. Men$elaskan ara-ara "enyes!aikan diri denganpantang larang

"asyarakat pel%agai ka!".iii. Men!n$!kkan sikap *or"at akan pantang larangpel%agai ka!".

+!k! skrap<a"an =e%

'TIITI 6>HIDUPDIKANDUNGADAT

i. Menyatakan kepentingan "eng*or"ati adat danpantang larang "asyarakat pel%agai ka!".ii. Men$elaskan ara-ara "en!n$!kkan perasaan%angga akan ke!nikan dan kekayaan adat dan pantang

larang pel%agai ka!".iii. Men!n$!kkan perasaan %angga akan kepel%agaianadat resa" dan pantang larang "asyarakat.

>olio

TEMA ! MALAYSIA NEGARA BERDAULAT22

(1/06/2016-23/06/2016)

UNIT 7 JENTERAPENTADBIRANNEGARA

i. Menyatakan peranan dan T!gas %adanper!ndangan eksek!ti# dan ke*aki"an.ii. Me"%ina str!kt!r ata! arta organasasi $enterapentad%iran negara.iii. Me"%ant! pi*ak kera$aan dengan "enyokongprogra" yang di$alankan.

er%a*asan ("/s102)

'TIITI 7'PERUNDANGAN i. Menyatakan #!ngsi %adan er!ndangan di negarakita.ii. Menerangkan ara-ara a*li 5ean akyat dipili* dinegara kita.iii. Menga"alkan sikap %er"!a#akat se%el!" "e"%!atkep!t!san.

er%inangan ("/s10&)

7

Page 8: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 8/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

23(26/06/2016-30/06/2016)

'TIITI 7+EKSEKUTI$

i. Menyatakan "aks!d dan peranan eksek!ti# dala"pentad%iran negara.ii. Meng*asilkan arta organasasi str!kt!r entad%irannegara.iii. Mengadakan progra" laatan sa"%il %ela$ar.

>olio erdanaMenteri Malaysia

'TIITI 7SISTEMKEHAKIMAN DINEGARA KITA

i. Menyatakan peranan serta #!ngsi siste" ke*aki"andi negara kita.ii. Mege"!kakan adangan tentang ara-ara"a*ka"a* %er#!ngsi.iii. Menyatakan !ns!r-!ns!r keadilan dan kea"p!nandala" siste" ke*aki"an negara.

<akonan ("/s 110)

2&(3/07/2016-7/07/2016) CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDIL$ITRI

1/0'/2016" %/0'/20162

(10/07/2016-1&/07/2016)

'TIITI 75SURUHANJAYADIRAJA

i. Menyatakan t!gas ?!r!*an$aya 5ira$a dan t!$!andit!%!*kan.ii. Menyatakan ara-ara ?!r!*an$aya 5ira$a"en$alankan t!gas-  t!gasnya.iii. Menge"!kan adangan tentang ara-ara?!r!*an$aya 5ira$a

"eningkatkan keyakinan rakyat

+!k! skrap

26

(17/07/2016-21/07/2016)

UNIT

MENGENALKEMENTERIANKITA

i. Mengenal dan "ena"akan setiap ke"enterian

yang terdapat di negara kita serta agensi dan $a%atandi %aa*nya.ii. Men$elaskan ara-ara sese%!a* ke"enterian"e"a$!kan negara.iii. Menyatakan tangg!ng$aa% setiap ke"enterian dinegara kita.

>olio

8

Page 9: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 9/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

27(2&/07/2016-2/07/2016)

'TIITI 'KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIA

i. Mengenal e"enterian ela$aran di negara kitaserta "enyatakan agensi ata! $a%atan di %aa*nya.ii. Me"%ina arta organasasi $a%atan ata! pe$a%atpendidikan daera* ata! sekola* di negeri "asing-"asing.iii. Menyatakan gelaran penera$! sese%!a* organisasidala"

e"enterian ela$aran.

+!k! skrap

'TIITI +PERANANKEMENTERIAN

i. Menyenaraikan peranan %e%erapa ke"enteriandala" pe"%ang!nan negara.ii. Menye%arkan "akl!"at tentang ke"enteriankepada pi*ak lain.iii. Menyatakan ara-ara !nt!k "eng*argai peranansetiap

ke"enterian dala" pe"%ang!nan negara.

+!k! skrap

TEMA 6 CABARAN MASA DEPAN2

(31/07/2016-&/0/2016)

UNIT ANCAMANDALAMAN DANLUARAN

i. Menyatakan "aks!d dan iri-iri kea"anan dala"sese%!a* negara.ii. Menyenaraikan kepentingan kea"anan negarase$agat.iii. Menyatakan ara-ara "e"!p!k kea"anan dala""asyarakat

pel%agai ka!".

ipta slogan

'TIITI 'TANGANIANCAMANDALAMAN

i. Menyatakan adangan- adangan yang ses!ai !nt!k"enangani

ana"an dala"an.ii. Menyenaraikan $enis ana"an dala"an sese%!a*negara.iii. Meny!arakan adangan !nt!k %eker$asa"a"engatasi ana"an dala"an.

Men!lis esei

9

Page 10: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 10/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

2(7/0/2016-11/0/2016)

'TIITI +ANCAMANLUARAN

i. Menyatakan $enis-$enis ana"an l!aran yang"engg!gat kesela"atan negara.ii. Menyenaraikan kepentingan kea"anan ter*adap"asyarakat dan negara.iii. Menadangkan ara-ara %eker$asa"a !nt!k"enangani ana"an l!aran ter*adap negara.

>or!" ("/s 13)

30(1&/0/2016-1/0/2016)

'TIITI KEGANASANSEBAGAI SATUANCAMAN

i. Menyatakan $enis-$enis ana"an l!aran yang"engg!gat kesela"atan negara.ii. Menyenaraikan kepentingan kea"anan ter*adap"asyarakat dan negara.iii. Men!n$!kkan sikap %ertangg!ng$aa% dan"enangani ana"an l!aran ter*adap negara.

Mini arli"an ("/s13)

'TIITI 5HARGAIKEAMANAN

SEJAGAT

i. Menyatakan kepentingan "en$aga kea"anannegara dan se$agat.ii. Menyenaraikan ara !nt!k "eng*argai kea"anan

negara dan se$agat.iii. Menyatakan sokongan ter*adap !sa*a-!sa*a"engekalkan kea"anan negara dan se$agat dala"pel%agai ara.

ipta !isi

31(21/0/2016-2/0.2016)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT321/0(/2016" 23/0(/2016

32(2/0/2016-

1/0/2016)

'TIITI ;PELIHARA

KEAMANAN DANKEHARMONIAN

i. "enyatakan ara-ara !nt!k "en$a"in kea"anandan ke*ar"onian negara.

ii. "enyenaraikan akti8iti !nt!k "e"%eri s!"%angankepada kea"anan d!nia.iii. "eng*argai kea"anan negara dan se$agat "elal!ipel%agai ara.

ipta <ogoea"anan

10

Page 11: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 11/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

'TIITI >MALAYSIAMENAJAKEAMANANDUNIA

i. Menyatakan kepentingan kepentingan "egekalkankea"anan se$agat.ii. Men$elaskan peranan Malaysia dala" "ena$akea"anan se$agat.iii. Melaksanakan tangg!ng$aa% "engekalkankea"anan se$agat.

Me"%!at enanda+!k!

33(&/0/2016-/0/2016)

UNIT 10UNDANG"UNDAGKEMANUSIAANANTARABANGSA

i. Menyatakan *ak-*ak k!"p!lan tertent! yang perl!diperta*ankan de"i kea"anan.ii. Men$elaskan per!nt!kan !ndang-!ndangke"an!siaan de"i "en$aga kea"anan.iii. Mela*irkan si"pati ter*adap pi*ak yang diana"peperangan.

er%inanganeratan 'k*%ar

'TIITI 10'HAK ORANGAWAM

i. Menyatakan perat!ran dan !ndang-!ndang !nt!k"eng!rangkan

ke"!sna*an dan penderitaan aki%at peperangan.

ii. Menyenaraikan onto*-onto* pena%!lan !ndang-!ndang e"an!siaan 'ntara%angsa.iii. Menyatakan ara-ara !nt!k "el!a*kan kesy!k!ranatas kea"anan negara.

eratan 'k*%ar

3&(1/0/2016-22/0/2016)

'TIITI 10+KEADILAN MESTIDITEGAKKAN

i. Men$elaskan kepentingan "enegakkan keadilan.ii. Menyatakan ara-ara !nt!k "enegakkan keadilan.iii. Meny!arakan pandangan !nt!k "e"%ant!"asyarakat yang tertindas aki%at peperangan.

eratan 'k*%arer%inangan

'TIITI 10ELAKKANPENCABULANHAK ASASI

i. Men$elaskan konsep pena%!lan !ndang- !ndange"an!siaan

'ntara%angsa.ii. Menyenaraikan !sa*a "engelakkan pena%!lan *akasasi "an!sia.iii. Meng*or"ati *ak asasi "angsa perang.

er%inangan>or!"

11

Page 12: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 12/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

3(2/0/2016-2/0/2016)

'TIITI 105TUNJUKKANKEPRIHATINANKITA

i. Menyatakan rasional "enga"%il perspekti# yangpel%agai dala"

"eng*adapi ses!at! is!.ii. Meng*!raikan ara-ara "eng*or"ati nyaa dan"ar!a* "an!sia.iii. Mela*irkan kepri*atinan ter*adap "asala* dandile"a yang di*adapi ole* pi*ak-pi*ak yang %erkon4ik.

eratan 'k*%ar

'TIITI 10;BANTULAHMEREKA

i. Menyatakan rasional "enga"%il perspekti# yangpel%agai dala"

"eng*adapi ses!at! is!.ii. Meng*!raikan ara "eng*or"ati nyaa dan "ar!a*"an!sia.iii. Mela*irkan kepri*atinan ter*adap "asala* dandile"a yang di*adapi ole* pi*ak-pi*ak yang %erkon4ik.

ipta ?a$ak

36

(2/10/2016-6/10/2016)

LATIH TUBI PT3

37(/10/2016-13/10/2016)

PEPERIKSAAN PT3

3(16/10/2016-20/10/2016)

PROGRAM PASCA PT3

3(23/10/2016-27/10/2016)

PROGRAM PASCA PT3

12

Page 13: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 13/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

&0(30/10/2016-3/11/2016)

CUTI SEMPENA DEEPAVALI2(/10/2016"1/11/2016

PROGRAM PASCA PT3

&1(6/11/2016-10/112016)

PROGRAM PASCA PT3

&2(13/11/2016-17/11/2016)

PROGRAM PASCA PT3

&3(20/11/2016-2&/11/2016)

PROGRAM PASCA PT3

CUTI AKHIR TAHUN2!/11/2016"31/12/2016

13

Page 14: RPT F3 2016

7/23/2019 RPT F3 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-f3-2016 14/14

  PENDIDIK AN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 2016

14