nota akdp update (1)

Download Nota AKDP Update (1)

Post on 07-Jul-2015

497 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 Aplikasi Komputer Dalam PerniagaanMemulakan komputer peribadi 1. Pastikan palam tiga pin disambung ke punca kuasa dan hidupkan kuasa. Mewujudkan dan menamakan fail baru.

1. Klik start. 2. Klik .pada senaraimenu

2. Hidupkan suis Automated VoltangeRegulator (AVR).

3. Pastikan tiada cakera liut di dalampemacunya.

3. Klik Microsoft Word untuk memulakanWord.

4. Hidupkan suis computer 5. Hidupkan suis monitor.Memulakan komputer dalam sistem rangkaian

4. Klik menu pada Menu Bar. 5. Pilih opsyen .6. Pilih opsyen folder yang telah diwujudkan untuk menyimpan fail.

1. Pastikan suis hub dipasang. 2. Hidupkan komputer pelayan (server). 3. Hidupkan palam tiga pin komputer yangdisambungkan ke punca kuasa.

7. Taipkan nama fail dalam petak..

8. Klik Save ATAU tekan Enter.Memulakan dan menutup fail.

4. Hidupkan suis AVR, pastikan tiada cakeraliut di dalam pemacunya.

1. Klik start. 2. Klik 3. Klik dan kali pemacu yang dikehendaki.

5. Hidupkan suis komputer. 6. Hidupkan suis monitor. 7. Masukkan nama pengguna ( username )8. Enter.

4. Klik dua kali 5. Klik dua kali fail pilihan.

Mewujudkan dan menamakan folder

6. Klik menu .pada MenuBar.

1. Klik start 2. Klik 3. Klik dua kali pemacu yang dikehendaki. 4. Klik menu .pada.

7. Klik Exit ATAU klik Close pada Title bar.

Mencetak fail.

1. Klik ..2. 3. 4. Klik dua kali pemacu yang dikehendaki. Klik dua kali folder pilihan. Klik fail pilihan.

5. Pilih New, kemudian pilih Folder. 6. Taip nama .yangdikehendaki.

7. Tekan Enter.

5. Klik menu File pada Menu Bar.

2 6. Klik ATAU Klik kanan fail pilihan .(Menu cara pintas dipaparkan). Klik Print Menentukan opsyen pencetak. (contoh apsyen: Set default printer|) 2. Tekan kekunci = dengan jari kelenkeng kiri.

1. Klik .pada Task bar.Menutup system komputer. 1. Tutup fail. 2. Tutup program.

2. Klik Control Panel. 3. Klik and OtherHardware.

4. Klik Printers and Faxes.5. Klik butang kanan tetikus pada pencetak pilihan.

3. Klik butang Start. 4. Klik Shut Down. 5. Klik Turn Off6. Matikan kuasa komputer. 7. Matikan kuasa alat penstabilan voltan. 8. Matikan kuasa susi utama.

6. Klik Setas

7. Klik Close untuk menutup tetingkap.

Mengenal pasti Properties. pada

1. Klik StartMenghapuskan kesilapan. Menggunakan kekunci Backspace.

2. Klik My Computer.3. Klik kanan penuding tetikus pada pemacu cakera pilihan.

1. Tekan kekunci anak panah untuk menggerakkan kursor ke sebelah kanan aksara.

4. Klik .dan tekanGeneral.

2. Tekan kekunci Backspace untukmenghapuskan aksara. 3. Taip aksara yang betul. (Jika perlu)

5. Klik Close atau ok.

Menggunakan Format.

1. Klik Start pada Task bar. Menggunakan kekunci Delete.

2. Klik My Computer.3. Klik kanan penuding tetikus pada pemacu cakera pilihan.

1. Tekan kekunci anak panah untuk menggerakkan kursor ke sebelah kiri aksara.

4. Klik format. 5. Klik Quick Format untuk memulakanoperasi format.

2. Tekan kekunci Delete untukmenghapuskan aksara. 3. Taip aksara yang betul. (Jika perlu) 1. Tekan kekunci dengan jari kelenkeng kiri.

Tetingkap Microsoft Word

3Title bar.

7. Klik menu File dan klik Save. 8. Klik menu File dan klik Close.

1. Klik Minimize. 2. Klik butang MS Word. 3. Klik Restore. 4. Klik Maximize. 5. Klik butang Close.Menu bar. 1. Klik nama menu.

Hapus aksara, perenggan

perkataan,

baris,

dan

1. Gerakkan penuding tetikus ke sebelah kiri aksara yang akan dihapuskan.

2. Tekan kekunci DeleteATAU a. Gerak penuding tetikus ke sebelah kanan aksara yang akan dihapuskan.

2. Klik butang menu berkembang. (v).3. Klik opsyen pilihan .

4. Tekan kekunci Escape.( Untuk menutuppetak dialog)

b. Tekan kekunci Backspace.3. Pilih perkataan, baris atau perenggan yang akan dihapuskan.

4. TekanToolbars.

kekunci Backspace.

Delete

ATAU

kekunci

1. Klik menu view. 2. Klik Toolbars.3. Klik pilihan. (Jika toolbar tersebut belum lagi dipaparkan pada tetingkap) Scroll bars, Status bar dan Rulers. Mencari dan mengganti teks dokumen)

1. Klik ^ dan v (Skorl atas dan bawah 2. Klik < dan > (Skorl kiri dan kanandokumen)

1. Klik menu File dan klik Find. 2. Klik . 3. Taip teks yan dicari dalam petak Findwhat.

Menyimpan dan menamakan fail.

4. Klik klik

1. KlikOpen.

menudan

5. Taip

teks yang Replace with:

dicari

dalam

petak

2. Klik 3. Klik nama fail.

6. Klik . 7. Klik Replace atau Replace All. 8. Klik butang Close.

4. Klik .5. Gerak penuding tetikus ke titik sisipan. 6. Taip teks tambahan.

4Memindahkan, menghapus, menyalin dan menampal baris, ayat , dan perenggan/blok. Memindah. 1. Pilih teks yang akan dipindahkan.

1. Klik .2. Klik dua kali fail yang disimpan . 3. Klik nama fail pilihan .

4. Klik .. pada toolbar. 5. Klik .6. Taip nama baru fail.

2. Klik butang kiri tetikus dan seret tekspilihan ke lokasi baru. 3. Lepaskan butang. Menghapus. 1. Pilih teks yang dihapuskan.

a) Memulakan opsyen Mail Marge 1. Klik menu Tools dan klik Letters andMailings.

2. Klik cut atau tekan kekunci Delete.Menyimpan fail.

2. Klik Mail Mergeklik

1. Klik

menu ..dan .. pemacu cakera pilihan.

2. Klik v dalam .. dan klik3. Klik dua kali untuk menyimpan dokumen.

b)

Menyediakan fail dokumen dan fail data. Langkah 1

4. Taip

nama fail dalam

petak

1. Kliktype.

Letters

pada

Select

document

5. Klik Save.

2. Klik Next: Select recipients.Langkah 2

1. Klik Use the current document padaSelect starting document.

2. Klik Next: Select recipients.Menyalin fail Langkah 3

1. Klik 2. Klikdua .disimpan . kali

1. Klik

..pada Select recipients.

2. Klik Create 3. Klik .. 4. Klik Field Names dan klik Delete.( ulanglangkah dan hapus nama mendan yang tidak dikehendaki.)

3. Klilk dua kali nama fail pilihan .

4. Klik menu Fail dan klik.

5. Taip nama fail baru dalam petak .

5. Klik ..6. Taip nama medan. (Ulang langkah dan tambah nama medan yamg dikehendaki)

6. Klik Save.Menamakan semula fail.

7. Klik OK.

58. Taip maklumat bagi setiap medan dalam petak teks. 3. Simpan dan namakan fail surat cantuman ATAU

9. Klik Close. 10. Simpan dan namakan fail data. (Nota:Klik Edit recipient menyunting maklumat) list untuk

a. Klik Print b. Klik All dan klik OK.

11. Klik

Next: .. Langkah 4

a) Memulakan opsyen Mail Merge.

1. Taip teks/surat kosong. 2. Simpan utama. dan

di

dalam

dokument

1. Klik menu Tools,dan klik Letters andMailings.

namakan

fail

dokumen

2. Klik Mail Merge

3. Klik titik sisipan dalam dokumen bagi medan pertama.

b)

Mencantumkan opsyen Labels. Langkah 1

4. Klik..

pada

1. Klik Labels pada Select document type. 2. Klik Next: Starting document.

5. Klik Database Fields.6. Klik nama medan.

7. Klik

dan klik Close. (Ulang langkah 6-7 dan sisipkan semua nama mendan yang dikehendaki) Next: . Langkah 5

Langkah 2

1. Klik Change document layoult. 2. Klik

8. Klik

3. Klik

1. Klik > untuk skrol senaraipenerima. (Nota: Klik Edit recipient list untuk menyunting maklumat alamat)

opsyen, dan

klik

4. Klik Use the current document. 5. Klik.. Langkah 3 Next:

2. Klik Next: Complete the merge.data. Mencantum fail dokumen dengan fail

1. Klik Use an exisiting list. 2. KlikLangkah 6 . 3. Pilih folder dan klik dua kali fail pada data yang dipilih.

1. Klik Edit individual letters 2. Klik All dan klik OK.

6 4. Klik .

5. Klik ok. 6. Klik Next: Arrange your labels.

Langkah 4 1. Klik titik sisipan pada label pertama.

2. Klik 3. Klik nama medan cantuman.

Mencetak dokumen Menentukan opsyen Page setup Margin dan orientasi halaman. 1. Klik menu File dan pilih .

4. Klik Insert dan klik Close. 5. Klik .

2. Klik

tab

3. Taip margin baru dalam petak teks Top:, Bottom:, Left:, dan Right:

6. Klik Next: Preview your labels.Langkah 5

4. Klik

orientasi Landscape.

halaman

Portrait

atau

5. Klik opsyen dalam petak Apply to:Kertas dan susun atur halaman.

1. Klik Next: Complete the merge.Mencantum label dengan fail data. Langkah 6

1. Klik tab Paper. 2. Klik v dan klik opsyen Paper size 3. Klik tab Layoult. 4. Klik v dan klik opsyen Vertical alignment: 5. Klik ok.

1. Klik .

2. Klik All dan klik ok.3. Simpan dan namakan fail label cantuman ATAU

Menentukan opsyen pencetak (Printer Options) Memilih bahagian yang akan dicetakteks, blok, atau perenggan. 1. Klik kanan tetikus teks/blok/perenggan pilihan. pada

a. Klik Print b. Klik All dan klik ok .

2. Klik ..

7 3. Klik. 4. Klik kanan tetikus pada titik sisipan dalam dokumen baru.

1. Klik menu View dan klik Header andFooter.

2. Taip teks dalam petak Header.3. Klik Close. Menyisip pengaki

5. Klik.

6. Klik menu File dan klik Prints.Memilih bahagian yang akan dicetakhalaman.

1. Klik menu View dan klik Header andFooter.

2. KlikFooter )

.( Peralihan antara Header dan

1. Klik menu File. 2. Klik Print Preview dan klik print.ATAU

3. Taip teks dalam petak. Penomboran numbering) Menyisip nombor halaman. halaman (Page

a