fail meja - norlia (update) (1)

Download Fail Meja - Norlia (Update) (1)

Post on 11-Aug-2015

897 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAHAGIAN PEMBANGUNAN ORGANISASI PEJABAT PENDAFTARISI KANDUNGAN FAIL MEJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT OBJEKTIF BAHAGIAN/UNIT CARTA ORGANISASI JABATAN/PEJABAT CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN PROSES KERJA CARTA ALIRAN KERJA SENARAI SEMAK SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN NORMA KERJA SENARAI TUGAS HARIAN

2

1.0

VISI, MISI, PERANAN DAN OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

VISI Peneraju kecemerlangan pentadbiran dan pengurusan yang bercirikan keusahawanan selaras dengan aspirasi Universiti. MISI Untuk menjadi sebuah pusat yang cekap dalam Pentadbiran, Sumber Manusia dan Pengurusan Maklumat untuk memenuhi keprluan pelanggan. PERANAN a. b. c. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan akademik dan pentadbiran umum di Universiti. sumber manusia,

Bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelantikan, kuasa, kewajipan, saraan dan skim perkhidmatan pekerja Universiti. Bertanggungjawab dalam perkara-perkara berkaitan pengurusan sumber manusia, akademik, keselamatan dan pentadbiran am di Universiti dengan mengeluarkan arahan-arahan pentadbiran berkaitan. Bertanggungjawab dalam segala hal ehwal melibatkan universiti dan kepentingan universiti. perundangan yang

d. e.

Melakukan apa-apa fungsi lain dan mengambil apa-apa tindakan sebagaimana yang diperlukan dalam menjalankan dengan sewajarnya tugas-tugas di bawah Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan. Bertindak sebagai pusat pengurusan maklumat bagi mengumpul dan menganalisa semua maklumat berkaitan dengan kakitangan dalam membantu Universiti membuat keputusan terhadap sesuatu dasar. Mengurus dan memastikan segala aspek kebajikan staf dititikberatkan.

f.

g.

3

OBJEKTIF KUALITI i. Meningkatkan prestasi pentadbiran Universiti melalui budaya korporat untuk menyediakan penyelesaian pentadbiran yang cekap, berkesan dan professional. Menjamin maklumat dan rekod sentiasa bersepadu, lengkap, tepat dan selamat. Memastikan kawalan keselamatan kampus sentiasa cemerlang. Menjamin perkhidmatan pengurusan akademik berkesan mengikut skima jaminan kualiti. Prihatin terhadap kebajikan staf. Penggerak kepada program pemasaran Universiti. yang cekap dan

ii. iii. iv. v. vi.

4

2.0 OBJEKTIF BAHAGIAN

OBJEKTIF

1. 2. 3.

Membantu dalam hal ehwal governan dan Universiti. Menguruskan hal ehwal keurusetiaan mesyuarat dan aktiviti utama Universiti. Menyediakan pengurusan perkhidmatan am pejabat (mel Universiti, tempahan tiket, percetakan, pakaian seragam dan lain-lain) dan kebajikan staf.

4. Menyemak, mengemaskini dan mengeluarkan pekeliling/ panduan/ peraturan/ proses kerja kepada semua staf dalam bentuk edaran surat/ emel dan juga hebahan dalam portal/ laman web Universiti.

5

3.0 CARTA ORGANISASI JABATAN

6

CARTA ORGANISASI UNIVERSITI MALAYSIA KELANTANCANSELOR

LEMBAGA PENGARAH

NAIB CANSELORS E NAT JAWATANKUA S A PE NGURUS A N U NIV E RS ITI

UNIT A UDIT DALAM

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (Akademik & Antarabangsa ) PEJABAT PERPUSTAKAAN & PENGURUSAN ILMU PEJABAT PENDAFTAR PEJABAT BENDAHARI PEJABAT CANSELORIBAHAGIA N P E NGURU S AN AKADEMIK

PEJABAT PENOLONG NAIB CANSELOR (Penyelidikan , Inovasi & Keusahawanan )

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

KAMPUS BACHOK

KAMPUS JELI

FAKULTI TE KNOLOGI KR E ATIF & WARIS AN

-UNIT P E RP US TAKAAN & P ENGUR US AN ILMU

BAHAGIAN P E NTADBIRAN, KE WANGAN & P E NY E LE NGGARAAN FAKULTI INDUS TRI AS AS TANI

P E NGURUS AN KOLE KS I -B A HA GIA N PE NTA DBIR A N & PE NGURUS A N KU A LITI - B A HA GIA N PE NGURUS A N PE ROLE HA N -B A HA GIA N PE NGINDEK S A N - B A HA GIA N AU TOMA SI & TE K NIK A L - B A HA GIA N PE RK HIDMA TA N MA K LUMAT

BAHAGIAN S UMBE R MANUS IA

FAKULTI KEUS AHAWANA N& P E RNIAGAAN BA HAGIAN P E ROLE HAN -UNIT S E B UTH A RGA -UNIT TE NDE R BAHAGIAN P E NTADBIRAN & KE WAN GAN FAKULTI TE KNOLOGI KRE ATIF & WAR IS AN FAKULTI P E RUBA TAN V E TERINAR FAKULTI INDUSTRI A S AS TANI BAHAGIA N AKAUN, AMANAH & ADV - UNIT A K A UN - UNIT A MA NAH - UNIT A DV & P INJA MA N STA F - UNIT A K A UN & P E LA P ORA N BAHAGIAN P E RUN DANGAN & GOV E RNANS FAKULTI S AINS BU MI P US AT P E NGAJIAN B AHASA & P E MBANGUNA N INS ANIAH P US AT P E NGAJIAN S IS WAZAH P US AT PE RAN CANGAN S TR ATE GIK

BAHAGIA N P E MBANGU NAN ORGANIS AS I

-UN IT P E RP US TAKA AN& P E NGURUS AN ILMU P USAT P E NGAJIAN B AHAS A & P E MBANGUN AN IN S ANIAH

P US AT JAMINA N KUALITI & AKRE DITAS I

UMK GLOBAL E NTRE P RE NE URSH IP RE SE A RCH& INN OV ATION CE NTRE (GE RIC ) -UNIT P E MB A NGUNA N PE R NIA GAA N& TEK NOLOGI -UNIT P E NY E LIDIK A N , PE N DIDIK AN KE U S A HAWA NA N ,& PE R UNDINGA N -UNIT HUB UNGA N INDU S TRI & K ORP OR A T -UNIT P E NGURUS A N PE N Y E LIDIK A N

HAL E H WAL P E LAJAR & ALU MNI -B A HAGIA N PE NTA DB IR A N & KE WA NGAN - TA TA TE RTIB & KE B A JIK AN PE LA JA R - A K TIV ITI & PE MB A NGU NA N PE LA JA R - U NIT P E RU MA HA N PE LA JA R

BAHAGIA N P E MBANGUNAN MODAL INS A N

P US AT KOKURIK ULUM P US AT P EN GURUSA N P E NY E LIDIKAN & INOV ASI (RIMC ) -UNIT P E NGURUS A N PE N Y E LIDIK A N -UNIT INOV A S I & PE N GK OME R S IA LAN U NIT HAL EH WAL ANTARA BANGS A -U NIT UNIFORM BE RDA FTA R (A K TA) -U NIT SUK A N -U NIT KE B U DAY A N -U NIT BE RU NIFORM

FAKU LTI S AINS B UMI -UN IT HAL E HWAL P E LAJAR

- B A HA GIA N A RK IB

BAHAGIA N KE SE LAMA TAN

-UN IT TEKNOLOGI MAKLUMAT

P E NGUR US AN ILMU -B A HA GIA N SOK ONGAN PE NY E LIDIK A N - B A HA GIA N PE NE RB ITA N& HA RTA INTE LE K -B A HA GIA N KOLE K S I KH A S UN IV E RS ITI - B A HA GIA N KOLE K S I KE US A HAWA NA N - B A HA GIA N PE NGURUS A N BE RS IRI & PA NGK A LA N DA TA

BAHAGIAN BA YARAN - UNIT B A Y A RA N S TA F - UNIT P E MB A NGUNA N& S E WA A N - UNIT UTILITI & B A Y A RA N P E MB E K A L

BAHAGIAN BAJE T

- UN IT KE S E LAMATA N

P US AT HAL E HWA L KOR P ORAT -BA HA GIA N K OMUNIK A S I K ORPORA T -BA HA GIA N J A LINAN K ORPORA T -BA HA GIA N P ROMOS I & P E MAS A R A N

UMK E AST COS T E CONOMIC R E GION (UMK EC E R )

P U S AT KE S IHATAN UNIV E R S ITI

UNIT P ENGA JARAN , P E MBE LAJARAN & P E N DIDIKAN KE US AH AWANAN UMK P R E S S

UN IT KAUNS E LING, KE RJA Y A & ALUMNI

BAHAGIAN AS ET, INV E NTORI & S TOR - UNIT A S E T & S TOR -UNIT INV E NTORI

P US AT P E MBA NGUNAN , INFRA & P E RKH IDMATAN

UNIT JA RINGAN IND US TRI & KOMUN ITI

UNIT IS LAM & P E MBANGUNAN NILAI (UNIP E N)

BAHAGIAN TE R IMAAN & P E LAJAR - UNIT TE RIMAA N - UNIT P E LA JAR

PUS AT TEKNOLOGI MAK LUMAT

UMK ENTREPRENEURIAL INSTITUTE (UMK EI)

7

3.0 CARTA ORGANISASI JABATAN (KEDUDUKAN PEGAWAI)

8

5.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN STAF DENGAN STAF LAINTugas Staf-staf Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tandatangan Pendaftar:- ______________________________ & Cop Rasmi

9

6.0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

6.1 1.

AKTIVITI : Pentadbiran Am

Hadir bertugas sebelum jam 8.30 pagi dan pulang jam 5.30 petang pada setiap hari Ahad-Rabu/4.00 petang pada hari Khamis (WP3). bercuti. Permohonan cuti perlu dibuat secara on-line tiga hari sebelum mula melakukan kerja lebih masa harus

2.

3. 4. 5.

Mana-mana staf yang ingin dikeluarkan surat arahan bertugas.

Permohonan cuti gantian staf adalah tertakluk kepada Peraturan Universiti yang digunapakai. Rawatan klinik panel dibenarkan di semua klinik panel yang dibenarkan oleh Universiti. Jenis rawatan adalah tertakluk kepada Skim Perubatan UMK. Surat Jaminan Perubatan (GL) perlu dipohon dari BPO, Pejabat Pendaftar sekiranya ingin mendapatkan rawatan di hospital kerajaan (jika perlu bergantung kepada jenis penyakit/masuk wad). Rawatan pergigian dibenarkan di mana-mana klinik gigi swasta dengan had maksima RM200.00 (staf dan tanggungan). Rawatan yang dibenarkan ialah tampal, cabut dan scaling. Perlu berpakaian Baju Batik (Ahad & Khamis) dan Baju Korporat (Rabu). Tidak membenarkan mana-mana staf untuk menyimpan wang di pejabat melainkan staf yang menguruskan WPR. 6.2 AKTIVITI : Kewangan 1. Mengetahui dan memahami prosedur peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Universiti dari masa ke semasa seperti berikut: Had dan tujuan pemakaian Kuasa membelanjakan wang Universiti Tanggungjawab Pengarah dan Pegawai Pengawal atas perbelanjaan dan peraturan Larangan memecah kecil perolehan Buku Vot Perbelanjaan tidak boleh melebihi peruntukan Perolehan mengikut kelulusan Barang-barang tidak boleh diguna dan cara pelupusan 2. Melaporkan kehilangan wang atau aset jabatan

6.

7. 8.

a.

b.c.

d. e. f. g. h.

10

6.3

AKTIVITI: Kerahsiaan Mesyuarat Utama Universiti LPU dan JPU 1. Memastikan bahan-bahan mesyuarat seperti kertas kerja, minit mesyuarat, fail mesyuarat dan apa jua percetakan untuk tujuan mesyuarat disimpan di tempat yang tidak terdedah (sulit) dan khas (berkunci).

6.4

AKTIVITI : Penganjuran Program oleh BPO 1. Protokol dalam susunan kerusi di atas pentas dan di bawah berdasarkan senarai tetamu VIP 2. Lagu Negaraku dan Terbilang UMK mempunyai lirik 3. Pakaian yang bersesuaian menghadiri majlis

6.5

AKTIVITI