l2 soalan tugasan projek mte3111 1

3
1 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG TUGASAN PROJEK TARIKH MULA Tugasan 1: 25 Jan 2014 Tugasan 2: 08 Feb 2014 TARIKH HANTAR Tugasan 1: 08 Feb 2014 Tugasan 2: 01 Mac 2014 Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menunjukkan kefahaman terhadap amalan utama yang berkaitan dengan geometri, sukatan serta pengendalian data. 2. Merancang secara berkesan perkembangan dalam pengajaran geometri, sukatan dan pengendalian data. 3. Membuat refleksi terhadap amalan bilik darjah bagi tajuk berkenaan. 4. Mengaplikasikan pengetahuan geometri, sukatan dan pengendalian data dalam kehidupan seharian. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2 dan 3. Objektif Projek: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Mengaplikasikan kefahaman terhadap amalan utama yang berkaitan dengan geometri, sukatan serta pengendalian data dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran tajuk tersebut. 2. Merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang memusatkan murid dalam geometri, sukatan dan pengendalian data dengan mempertimbangkan isu-isu utama yang terkini. 3. Membuat refleksi tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan mencadangkan cara penambahbaikan. PROGRAM: PPG NAMA PELAJAR GURU: KOD DAN NAMA KURSUS: MTE3111 MENGAJAR GEOMETRI, UKURAN DAN PENGENDALIAK DATA SEMESTER: SEMESTER SATU 2014

Upload: noor-izwan-abd-rahim

Post on 19-Jul-2015

263 views

Category:

Internet


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: L2 soalan tugasan projek mte3111 1

1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

TUGASAN PROJEK

TARIKH MULA

Tugasan 1: 25 Jan 2014 Tugasan 2: 08 Feb 2014

TARIKH HANTAR

Tugasan 1: 08 Feb 2014 Tugasan 2: 01 Mac 2014

Hasil Pembelajaran Kursus

1. Menunjukkan kefahaman terhadap amalan utama yang berkaitan dengan geometri, sukatan serta pengendalian data.

2. Merancang secara berkesan perkembangan dalam pengajaran geometri, sukatan dan pengendalian data.

3. Membuat refleksi terhadap amalan bilik darjah bagi tajuk berkenaan.

4. Mengaplikasikan pengetahuan geometri, sukatan dan pengendalian data dalam kehidupan seharian.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2 dan 3.

Objektif Projek:

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:

1. Mengaplikasikan kefahaman terhadap amalan utama yang berkaitan dengan geometri, sukatan serta pengendalian data dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran tajuk tersebut.

2. Merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang memusatkan murid dalam geometri, sukatan dan pengendalian data dengan mempertimbangkan isu-isu utama yang terkini.

3. Membuat refleksi tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan mencadangkan cara penambahbaikan.

PROGRAM:

PPG

NAMA PELAJAR GURU:

KOD DAN NAMA KURSUS:

MTE3111 MENGAJAR GEOMETRI, UKURAN

DAN PENGENDALIAK DATA

SEMESTER:

SEMESTER SATU 2014

Page 2: L2 soalan tugasan projek mte3111 1

2

Tugasan 1 (40%)

Keupayaan murid menguasai konsep-konsep dalam bidang geometri, sukatan dan pengendalian data akan membantu murid dalam kehidupan seharian mereka. Keupayaan murid untuk menguasai konsep-konsep dalam bidang tersebut dipengaruhi secara langsung oleh kemajuan pengajaran dan pembelajaran.

Dalam tugasan ini, anda dikehendaki memilih satu topik geometri, sukatan atau pengendalian data, kemudian sediakan satu pelan kemajuan pengajaran dan pembelajaran untuk mengajar kesemua subtopik di dalam topik yang anda pilih. Anda perlu memberi ulasan yang jelas dan logik tentang penyusunan subtopik berkenaan dengan mempertimbangkan isu-isu utama terkini dalam pengajaran dan pembelajaran (termasuk miskonsepsi).

Topik yang boleh anda pilih disenaraikan di bawah:

(i) Bentuk dua dimensi (ii) Bentuk tiga dimensi (iii) Sukatan panjang (iv) Sukatan isipadu dan kapasiti (v) Sukatan jisim (vi) Sukatan masa (vii) Pengendalian data

Tugasan 2 (30% + 30%)

Anda dikehendaki memilih satu subtopik kecil dalam geometri, sukatan atau pengendalian data (seperti yang disenaraikan dalam Pro Forma Kursus) dan merancangan serta melaksanakan satu pengajaran dan pembelajaran memusatkan murid. Rancangan pengajaran dan pembelajaran anda hendaklah mengandungi idea untuk mengatasai masalah yang diakibatkan oleh salah satu isu yang telah anda bangkitkan dalam Tugasan 1. Anda dikehendaki melampirkan sokongan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. (30%)

Buat refleksi dan komen tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah anda laksanakan untuk menyelesaian isu utama yang anda pilih. Buat cadangan penambahbaikan daripada aspek yang kurang berkesan. Contoh aspek-aspek yang mungkin boleh anda fokus adalah seperti masalah yang dihadapi oleh murid, isu-isu baru yang bangkit, cara mengatasi isu baru dan lain-lain. (30%)

Page 3: L2 soalan tugasan projek mte3111 1

3

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus

1. Tugasan 1 dan 2 adalah tugasan individu. 2. Tugasan 1 dan 2 hendaklah diserah pada tarikh yang telah ditetapkan. 3. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul rujukan, maklumat atau

bahan. 4. Muka depan penulisan tugasan-tugasan merangkumi:

Nama pelajar

Angka giliran

No. Kad pengenalan

Kumpulan

Kod dan nama kursus

Tajuk tugasan

Nama pensyarah akademik

Tarikh hantar 5. Format penulisan tugasan-tugasan adalah seperti berikut:

Muka depan seperti yang dinyatakan di atas

Fon Arial

Saiz huruf - 11

Langkau 1.5 baris

Rujukan mengikut format APA( American Psychological Association)

Lampiran rujukan adalah wajib

Lampiran sokongan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (Tugasan 2)

Penulisan dalam Bahasa Malaysia sahaja.

Amalan plagiat tidak dibenarkan 6. Tugasan 1 ditaksirkan berdasarkan kriteria berikut:

Liputan isu dan kandungannya

Ketepatan pelan kemajuan pengajaran dan pembelajaran

Organisasi pelan kemajuan pengajaran dan pembelelajaran 7. Tugasan 2 ditaksirkan berdasarkan kriteria berikut:

Rancangan

Refleksi dan komen tentang keberkesanan rancangan

Cadangan penambahbaikan 8. Sila rujuk rubrik pemarkahan.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

(TEOH YEW TEIK) (TEH KIM HONG)

Penyelaras Pakar Bidang Matematik Jabatan Matematik Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang IPG Kampus Pulau Pinang

Disahkan oleh:

(ZAINURIAH AWANG KECHEK)

Ketua Jabatan Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang