jawapan tugasan

35
KRP 3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH TAJUK KUMPULAN NEGERI SEMBILAN04( A112PJJ ) DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON MOHD ZAMRIN BIN JANHARI D 20102043064 013-3798598 REFLEKSI 5 UNIT 1. Perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah rendah 2. Matlamat kurikulum sekolah rendah 3. Organisasi kurikulum sekolah rendah 4. Integrasi dalam kurikulum sekolah rendah 5. Bahan pengajaran dan pembelajaran PEMARKAHAN 1 . Tugasan 1 2 . Perbincang an 3 . FORUM JUMLAH

Upload: mohd-zamrin-janhari

Post on 12-Dec-2014

291 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: JAWAPAN TUGASAN

KRP 3013

KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH

TAJUK

KUMPULAN

NEGERI SEMBILAN04( A112PJJ )

DISEDIAKAN OLEH

NAMA NO. ID NO. TELEFON

MOHD ZAMRIN BIN JANHARI D 20102043064 013-3798598

NAMA TUTOR E-LEARNING: DR. ROSNIDAR BT MANSOR

TARIKH SERAH: 28 APRIL 2012

REFLEKSI 5 UNIT1. Perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah rendah

2. Matlamat kurikulum sekolah rendah

3. Organisasi kurikulum sekolah rendah

4. Integrasi dalam kurikulum sekolah rendah

5. Bahan pengajaran dan pembelajaran

PEMARKAHAN1. Tugasan 12. Perbincangan3. FORUM

JUMLAH

Page 2: JAWAPAN TUGASAN

REFLEKSI UNIT PELAJARAN 1

TAJUK 1

Perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah rendah

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Sebelum kedatangan penjajah, pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal.

Corak pendidikan yang dijalankan adalah pendidikan tradisional. Corak pendidikan ini

merangkumi pemerhatian, penglibatan, nasihat dan teguran. Selain itu, tingkahlaku, akhlak

yang baik, pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri turut dijalankan oleh

masyarakat dalam pembelajaran tidak formal ini.

Apabila penjajah Inggeris datang ke Tanah Melayu, sistem pendidikan vernakular telah

diperkenalkan oleh penjajah. Sistem pendidikan vernakular terbahagi kepada beberapa jenis

sekolah iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular

Tamil dan Sekolah Vernakular Inggeris.Sekolah-sekolah menggunakan bahasa pengantar

masing-masing dan lokasi sekolah juga berbeza mengikut sektor ekonomi yang diceburi oleh

kaum masing-masing.Sekolah vernakular Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai

bahasa pengantar. Pada 1871, A.M. Skinner telah merombak corak pendidikan Sekolah

vernakular Melayu kepada membentuk dua sesi pembelajaran iaitu sesi pagi untuk

pembelajaran mata pelajaran bahasa Melayu, Matematik, Ilmu Alam dan mata pelajaran

vokasional manakala sesi petang untuk pembelajaran Al-Quran dan Bahasa Arab. Sekolah

vernakular Cina menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Kurikulum yang

dijalankan meliputi ajaran-ajaran klasik Cina, opera, tulisan dan kebudayaan. Pengajaran

yang diamalkan ialah menggunakan kaedah menghafal, mengira dan menulis. Sekolah

vernakular Tamil menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Kurikulum yang

dijalankan adalah berteraskan kepada unsur-unsur kerohanian dan kebudayaan Hindu serta

bahasa pertuturan. Sekolah vernakular Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa

pengantar. Corak kurikulum dan pengajaran yang dijalankan lebih berorientasikan keturunan

Inggeris daripada semua aspek termasuk nilai dan pemikiran yang ditanamkan kepada murid-

murid. Selain itu, kurikulum sekolah Inggeris lebih mementingkan akademik.Menerusi corak

Page 3: JAWAPAN TUGASAN

pendidikan vernakular, maka wujud dua kesan utama iaitu sistem pendidikan yang tidak ada

keselarasan dari segi objektif, matlamat dan kurikulum serta wujudnya masyarakat majmuk

yang mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri.

Pada 1951, Laporan Fenn-Wu diperkenalkan untuk membina bangsa yang bersatu padu

secara berasingan untuk sekolah vernacular Cina. Menerusi laporan ini terdapat beberapa

cadangan yang diusulkan antaranya penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa

Cina dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pelaksanaan kurikulum dan

pengajaran, mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil diteruskan dan pengajarannya

diperbaiki, buku teks dari luar Tanah Melayu perlu disemak dan perlu dimasukkan unsur-

unsur tempatan, institusi atau kolej bagi melatih guru untuk sekolah Cina adalah diperlukan

bagi menampung kekurangan guru terlatih, serta bantuan kewangan daripada kerajaan perlu

ditambahkan untuk sekolah-sekolah Cina.

Selepas merdeka, sistem pendidikan telah menggunakan system Akta Pelajaran 1961.

Menerusi akta ini, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar sepenuhnya bagi semua sekolah-

sekolah. Oleh itu, pendidikan selepas merdeka dapat melahirkan rakyat yang bebas daripada

masalah buta huruf serta perpaduan kaum dapat disatukan.

Page 4: JAWAPAN TUGASAN

2. Peta Minda

Perkembangan Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah

Sebelum PenjajahanBersifat tradisional dan keagamaan

Semasa PenjajahanWujudnya sekolah vernekular.

Selepas KemerdekaanWujudnya Akta Pelajaran 1961

Vernekular MelayuBahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

Vernekular IndiaBahasa Tamil sebagai bahasa pengantar.

Vernekular CinaBahasa Cina sebagai bahasa pengantar.

Page 5: JAWAPAN TUGASAN

3. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Konsep Penjelasan1. Zaman sebelum

penjajahan Inggeris:

Pendidikan

Tradisional

Pendidikan yang dijalankan adalah berbentuk informal iaitu ibu

bapa memainkan peranan penting dalam proses pendidikan

anak-anak. Corak pendidikan ini merangkumi pemerhatian,

penglibatan, nasihat dan teguran.

2. Zaman penjajahan

Inggeris: Penubuhan

sekolah Inggeris

Sekolah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa

pengantar. Corak kurikulum dan pengajaran yang dijalankan

lebih berorientasikan keturunan Inggeris daripada semua aspek

termasuk nilai dan pemikiran yang ditanamkan kepada murid-

murid.

3. Zaman penjajahan

Inggeris: Penubuhan

sekolah vernakular

Penubuhan sekolah ini diadakan secara terasing antara satu

sama lain. Penggunaan bahasa pengantar bagi setiap jenis

sekolah adalah berbeza iaitu mengikut bahasa ibunda sebagai

bahasa pengantar. Sekolah Melayu menggunakan bahasa

Melayu, sekolah Agama menggunakan bahasa Arab dan bahasa

Melayu, sekolah Cina menggunakan bahasa Cina dan sekolah

Tamil menggunakan bahasa Tamil.

4. Zaman selepas

merdeka: Penubuhan

Akta Pelajaran 1961

Menerusi akta ini, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar

sepenuhnya bagi semua sekolah-sekolah. Oleh itu, pendidikan

selepas merdeka dapat melahirkan rakyat yang bebas daripada

masalah buta huruf serta perpaduan kaum dapat disatukan.

Page 6: JAWAPAN TUGASAN

4. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Penjajah Inggeris memperkenalkan sistem pendidikan Vernakular untuk memberi gambaran

bahawa pemerintahan kolonial tidak berminat membangunkan rakyat melalui sistem

pendidikan. Persefahaman dan perpaduan tidak dianggap penting untuk dipupuk menerusi

pendidikan Inggeris yang mengabaikan soal pendidikan yang tunggal. Selain itu, sistem ini

diperkenalkanadalah untuk mengekalkan eksplotasi ekonomi negara, memastikan bekalan

tenaga kerja peringkat bawah untuk memenuhi keperluan-keperluan penjajah dan mengawal

perkembangan semangat nasionalisme di kalangan penduduk tempatan. Menerusi corak

pendidikan ini juga, wujud dua kesan utama iaitu sistem pendidikan yang tidak ada

keselarasan dari segi objektif, matlamat dan kurikulum serta wujudnya masyarakat majmuk

yang mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri.Oleh itu, sistem persekolahan yang

diperkenalkan oleh penjajah Inggeris adalah untuk kepentingan mereka dan tidak memberi

impak yang positif terhadap pendidikan negara. Walau bagaimanapun, sistem pendidikan

yang berteraskan kepada Akta Pelajaran 1961 telah diperkenalkan selepas merdeka telah

membuatkan perpadua kaum dapat dibentuk menerusi pendidikan. Hal ini disebabkan, satu

bahasa pengantar telah digunakan oleh semua sekolah dan memudahkan murid-murid

daripada sekolah lain berintreksi antara satu sama lain. Justeru itu, kurikulum dan pengajaran

selepas merdeka lebih menjeruus ke arah perkembangan ekonomi negara berasaskan

pertanian dan lain-lain.

Page 7: JAWAPAN TUGASAN

REFLEKSI UNIT PELAJARAN3

TAJUK 2

Matlamat kurikulum sekolah rendah

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Matlamat pendidikan adalah berbeza dan berubah mengikut lokasi, keadaan dan masa.

Pendidikan sebelum penjajahan Inggeris adalah bercorak tradisional tanpa premis khusus

yang dinamakan sekolah. Matlamat kurikulum menerusi pendidikan bercorak tradisional ini

adalah bermatlamatkan kesejahteraan dan kerohanian hidup di dunia dan di akhirat.

Pada zaman penjajahan Inggeris, sistem pendidikan vernakular diperkenalkan.

Menerusi sistem ini, terdapat beberapa jenis sekolah ditubuhkan iaitu Sekolah Vernakular

Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular Tamil dan Sekolah Vernakular

Inggeris. Matlamat kurikulum dalam pendidikan pada ketika itu ialah memeberikan

pendidikan asas kepada kanak-kanak agar dapat meneruskan aktiviti atau pekerjaan yang

telah dilakukan oleh ibu bapa mereka. Selain itu, matlamat pendidikan yang diperkenalkan

oleh penjajah Inggeris adalah sebagai memenuhi dasar pecah dan perintah.

Semasa zaman selepas merdeka, pelbagai pelaksaan pendidikan telah diperkenalkan.

Antaranya, Penyata Razak 1956, Ordinan Pelajaran 1957 dan Akta Pendidikan 1961.

Perlaksanaan pendidikan ini diperkenalkan adalah bertujuan untuk mencapai matlamat

kurikulum bersepadu dalam kalangan masyarakat negara.Kurikulum Bersepadu Sekolah

Rendah (KBSR) dilaksanakan pada tahun 1993. Melalui KBSR ini, murid-murid yang akan

dilahirkan adalah berkeyakinan dan tabah dalam berhadapan dengan cabaran kehidupan

sebenar. KBSR menekankan kepada aspek penerapan nilai murni dan semangat patriotik agar

murid-murid sedar akan peranan mereka kepada negara. Matlamat KBSR adalah bertujuan

utuk mencapai matlamat perkembangan individu menyeluruh. Selain itu, matlamat KBSR

adalah berdasarkan pelaksanaa setiap mata pelajaran. KBSR terus mengalami perubahan dan

mulai tahun 2011 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dilaksanakan ke atas semua

murid Tahun 1. KSSR adalah berteraskan kepada melahirkan insan yang seimbang, berfikiran

kreatif, kritis dan inovatif. KSSR adalah bertujuan untuk melatih murid-murid supaya

mempunyai sikap ingin tahu, suka berfikir dan rajin untuk terus belajar. Selain itu, murid-

murid perlu berusaha mencari pengetahuan sendiri daripada pelbagai sumber seperti daripada

Page 8: JAWAPAN TUGASAN

guru, rakan, sumber-sumber di sekeliling mereka seperti buku, internet dan sebagainya.

2. Peta Minda

MATLAMAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

SEBELUM PENJAJAHANBermatlamatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

SEMASA PENJAJAHANBermatlamatkan kesinambungan aktiviti keluarga mengikut bangsa.

SELEPAS KEMERDEKAANBermatlamatkan tiga kurikulum iaitu KLSR, KBSR dan KSSR

Kurikulum Lama Sekolah RendahOrdinan Pelajaran 1957

Kurikulum Baru Sekolah RendahMatlamat kurikulum dalam pendidikan berdasarkan KBSR adalah untuk mencapai matlamat perkembangan invidu yang menyeluruh. Selain itu, matlamat KBSR adalah berdasarkan pelaksanaa setiap mata pelajaran.

Kurikulum Standard Sekolah RendahMatlamat kurikulum dalam pendidikan berdasarkan KSSR adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan potensi merangkumi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insane yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.

Page 9: JAWAPAN TUGASAN

3. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Konsep Penjelasan

1. Matlamat kurikulum

dalam pendidikan

sebelum penjajahan

Matlamat kurikulum menerusi pendidikan bercorak tradisional

ini adalah bermatlamatkan kesejahteraan dan kerohanian hidup

di dunia dan di akhirat.

2. Matlamat kurikulum

dalam pendidikan

semasa penjajahan

Matlamat kurikulum dalam pendidikan pada zaman penjajahan

ialah memberikan pendidikan asas kepada kanak-kanak agar

dapat meneruskan aktiviti atau pekerjaan yang telah dilakukan

oleh ibu bapa mereka. Selain itu, matlamat pendidikan yang

diperkenalkan oleh penjajah Inggeris adalah untuk mengekalkan

eksplotasi ekonomi negara, memastikan bekalan tenaga kerja

peringkat bawah untuk memenuhi keperluan-keperluan penjajah

dan mengawal perkembangan semangat nasionalisme di

kalangan penduduk tempatan.

3. Matlamat kurikulum

dalam pendidikan

selepas merdeka:

Matlamat KBSR

Matlamat kurikulum dalam pendidikan berdasarkan KBSR

adalah untuk mencapai matlamat perkembangan invidu yang

menyeluruh. Selain itu, matlamat KBSR adalah berdasarkan

pelaksanaa setiap mata pelajaran.

4. Matlamat kurikulum

dalam pendidikan

selepas merdeka:

Matlamat KSSR

Matlamat kurikulum dalam pendidikan berdasarkan KSSR

adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara

menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan potensi

merangkumi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek

bagi melahirkan insane yang seimbang, harmonis dan berakhlak

mulia.

Page 10: JAWAPAN TUGASAN

4. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Sistem pendidikan vernakular yang diperkenalkan penjajah adalah bertujuan untuk

mengekalkan eksplotasi ekonomi negara, memastikan bekalan tenaga kerja peringkat bawah

untuk memenuhi keperluan-keperluan penjajah dan mengawal perkembangan semangat

nasionalisme di kalangan penduduk tempatan. Menerusi corak pendidikan ini, maka wujud

dua kesan utama iaitu sistem pendidikan yang tidak ada keselarasan dari segi objektif,

matlamat dan kurikulum serta wujudnya masyarakat majmuk yang mempunyai ciri-cirinya

yang tersendiri. Sistem yang diamalkan ini tidak memberi keberkesanan untuk perpaduan

kaum. Walau bagaimanapun, sistem pendidikan yang diamalkan selepas merdeka telah

melahirkan perpaduan kaum dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

Sistem KBSR yang diperkenalkan telah menyelaraskan matlamat dalam setiap mata

pelajaran.

Penyelarasan ini menyebabkan KBSR dapat mencapai matlamat perkembangan

individu yang menyeluruh. Justeru itu, KBSR telah ditukarkan kepada KSSR kerana

peredaran zaman. KSSR adalah berteraskan kepada melahirkan insan yang seimbang,

berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Menerusi KSSR, pelajar akan belajar untuk mengetahui,

belajar untuk bertindak, belajar untuk hidup bersama dan belajar untuk membentuk peribadi.

Selain itu, KSSR adalah bertujuan untuk melatih murid-murid supaya mempuntai sikap ingin

tahu, suka berfikir dan rajin untuk terus belajar. Oleh itu, peneraju pimpinan negara pada

masa hadapan akan lebih kreatif, kritis dan inovatif dalam memajukan negara.

Page 11: JAWAPAN TUGASAN

REFLEKSI UNIT PELAJARAN 4

TAJUK 3

Organisasi kurikulum sekolah rendah

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Organisasi kurikulum sekolah rendah boleh diorganisasikan mengikut penyusunan

secara vertikal yang melibatkan urutan serta kesinambungan dan penyusunan secara

horizontal yang melibatkan liputan, skop dan imbangan. Organisasi KBSR dan KSSR yang

dilaksanakan menerusi penyusunan secara vertikal adalah melalui dua tahap iaitu Tahap 1

dan Tahap 2. Tahap 1 terdiri daripada Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3, manakala Tahap 2

terdiri daripada Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6. Fokus pendidikan KBSR adalah 3M iaitu

membaca, menulis dan mengira. Murid-murid Tahap 1 diberi tumpuan kepada penguasaan

kemahiran-kemahiran asas manakala murid-murid Tahap 2 pula, tumpuan terhadap

mengukuhkan dan menggunakan kemahiran asas dalam pelbagai bidang ilmu. Fokus

pendidikan KSSR adalah 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul. Tahap 1

ditumpukan kepada penguasaan asas 4M. Manakala Tahap 2 memfokuskan kepada

pengukuhan dan aplikasi 4M.

Rekabentuk kurikulum dalam KBSR berasakan kepada tiga bidang iaitu Komunikasi,

Manusia dan Alam Kelilingnya, dan Perkembangan Diri Individu. Bidang Komunikasi

merupakan bidang yang utama dalam KBSR kerana penumpuan terhadap penguasaan

kemahiran membaca, menulis dan mengira yang dikenali sebagai koomponen Kemahiran

Asas. Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya mempunyai dua komponen iaitu Nilai,

Kerohanian dan Sikap, serta Kemanusiaan dan Persekitaran. Manakala bidang Perkembangan

Diri Individu adalah menerusi komponen Kesenian dan Rekreasi.Mata pelajaran yang

dilaksanakan oleh KBSR adalah mengikut kategori komponen iaitu Kemahiran Asas (Bahasa

Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina (SJKC), Bahasa Tamil (SJKT) dan Matematik),

Nilai, Kerohanian dan Sikap (Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral), Kemanusiaan dan

Persekitaran (Sains, Kajian Tempatan dan Kemahiran Hidup), dan Kesenian dan Rekreasi

Page 12: JAWAPAN TUGASAN

(Muzik, Pendidikan Seni, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan).

KSSR direka bentuk berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi, Kerohanian, Sikap dan

Nilai, Kemanusiaan, Perkembangan Fizikal dan Estetika, Sains dan Teknologi, serta

Keterampilan Diri. Menerusi Tahap 1, kurikulum diorganisasikan dalam tiga bentuk modul

iaitu Modul Teras Asas (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina , Bahasa Tamil,

Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan dan

Matematik), Modul Teras Tema (Seni Visual dan Muzik, Dunia Sains dan Teknologi, dan

Malaysia Negaraku), dan Modul Elektif (Bahasa Arab, Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan

(BCSK), Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK), Bahasa Iban, dan Bahasa

Kadazandusun). Manakala Tahap 2, kurikulum diorganisasikan dalam dua bentuk mata

pelajaran iaitu mata pelajaran Teras dan mata pelajaran Elektif.Mata pelajaran teras

dikelaskan kepada lima tunajang iaitu Tunjang Komunikasi (Bahasa Malaysia, Bahasa

Inggeris, Bahasa Cina , Bahasa Tamil), Tunjang Sains dan Teknologi (Matematik, Sains,

Reka Bentuk dan Teknologi/ Teknologi Maklumat, dan Komunikasi), Tunjang

Perkembangan Fizikal dan Estetika (Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan, Pendidikan

Muzik dan Pendidikan Seni Visual), Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai(Pendidikan Islam

dan Pendidikan Moral) dan Tunjang Kemanusian (Sejarah). Mata pelajaran Elektif pula

dikelaskan kepada satu tunjang iaitu Tunjang Komunikasi (Bahasa Arab, Bahasa Cina

Sekolah Kebangsaan (BCSK), Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK), Bahasa Iban,

Bahasa Semai dan Bahasa Kadazandusun).

Justeru itu, terdapat persamaan antara KBSR dan KSSR dari sudut organisasinya iaitu

tahun pembelajaran adalah mengikut tahap-tahap. Selain itu, KBSR dan KSSR mempunyai

perbezaan dari sudut mata pelajaran mengikut bidang dan komponen. Peruntukan waktu

pengajaran dan pembelajaran juga menunjukkan perbezaan antara KBSR dan KSSR

mengikut tahap.

Page 13: JAWAPAN TUGASAN

2. Peta Minda

ORGANISASI KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

Tahap-tahap dalam KBSR/ KSSR

ORGANISASI KBSR1. Bidang Komunikasi2. Bidang Manusia dan

Sekelilingnya3. Perkembangan diri

PERBEZAANKBSR dan KSSR mempunyai perbezaan dari sudut mata pelajaran mengikut bidang dan komponen. Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran juga menunjukkan perbezaan antara KBSR dan KSSR mengikut tahap.

ORGANISASI KSSR1. Tunjang Komunikasi2. Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai3. Tunjang Kemanusiaan4. Perkembangan Fizikal & Estetika5. Sains dan Teknologi6. Keterampilan Diri

TAHAP 1TAHUN 1, 2, 3

TAHAP 2TAHUN 4, 5, 6

Page 14: JAWAPAN TUGASAN

3. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Konsep Penjelasan

1. Tahap-tahap dalam

KBSR/ KSSR

Organisasi KBSR dan KSSR menerusi penyusunan secara vertikal

dilaksanakan melalui dua tahap iaitu Tahap 1 dan Tahap 2. Tahap 1

terdiri daripada Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3, manakala Tahap 2

terdiri daripada Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6.

2. Organisasi KBSR :

Bidang dan mata

pelajaran

Rekabentuk kurikulum dalam KBSR berasakan kepada tiga bidang

iaitu Komunikasi, Manusia dan Alam Kelilingnya, dan Perkembangan

Diri Individu. Bidang Komunikasi merupakan bidang yang utama dalam

KBSR kerana penumpuan terhadap penguasaan kemahiran membaca,

menulis dan mengira. Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya

mempunyai dua komponen iaitu Nilai, Kerohanian dan Sikap, serta

Kemanusiaan dan Persekitaran. Manakala bidang Perkembangan Diri

Individu adalah menerusi komponen Kesenian dan Rekreasi. Selain

itu, KSSR direka bentuk berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi,

Kerohanian, Sikap dan Nilai, Kemanusiaan, Perkembangan Fizikal dan

Estetika, Sains dan Teknologi, serta Keterampilan Diri.

3. Organisasi KSSR :

Tunjang dan mata

pelajaran

KSSR direka bentuk berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi,

Kerohanian, Sikap dan Nilai, Kemanusiaan, Perkembangan Fizikal dan

Estetika, Sains dan Teknologi, serta Keterampilan Diri. Terdapat 14

mata pelajaran teras dan 6 mata pelajaran elektif.

4. Perbezaan antara

organisasi KBSR

dengan KSSR

KBSR dan KSSR mempunyai perbezaan dari sudut mata pelajaran

mengikut bidang dan komponen. Peruntukan waktu pengajaran dan

pembelajaran juga menunjukkan perbezaan antara KBSR dan KSSR

mengikut tahap.

4. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Page 15: JAWAPAN TUGASAN

Pelaksanaan KBSR dan KSSR mempunyai persamaan dari segi Tahap-tahap persekolahan

iaitu TAhap 1 dan Tahap 2. Selain itu, terdapat perbezaan reka bentuk pelaksanaan KBSR dan KSSR.

Menerusi ogranisasi KBSR terdapat 3 bidang asas dalam pendidikan iaitu komunikasi, manusia dan

alam kelilingnya serta perkembangan diri individu. Manakala menerusi organisasi KSSR terdapat

beberapa tunjang asas kepada pendidikan iaitu komunikasi, sains dan teknologi, perkembangan fizikal

dan estetika, keterampilan diri, kemanusiaan, kerohanian, sikap dan nilai serta komunikasi elektif.

Perbezaan ini menenjukkan bahawa proses pembelajaran menerusi KSSR dapat melahirkan murid

yang seimbang, berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Hal ini disebabkan oleh corak reka bentuk

organisasi KSSR adalah lebih sistematik serta dapat mewujudkan insan yang berdaya saing untuk

memajukan negara di masa hadapan.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN 6

TAJUK 4

Integrasi dalam kurikulum sekolah rendah

Page 16: JAWAPAN TUGASAN

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Pendidikan boleh dilihat sebagai proses sosialisasi dan pembudayaan masyarakat.

Pendidikan juga boleh dilihat sebagai satu pelaburan yang membolehkan seseorang mendapat

kedudukan dari sudut kewangan mahupun status sosial. Di negara ini, pendidikan merupakan

wahana bagi pembangunan insan dan pembangunan negara. Pelaksanaan pendidikan

dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu bagi mencapai tujuan yang diimpikan. Oleh

itu, kurikulum perlu dibentuk dan disusun berteraskan beberapa objektif seperti

memperkembangkan potensi kanak-kanak secara harmonis, menyeluruh dan bersepadu

dengan membina suasana pembelajaran yang baik bagi meningkatkan daya fikir untuk

mencari kebenaran serta menyelesaikan masalah.

Konsep kurikulum bersepadu dilaksanakan supaya proses pengajaran dan

pembelajaran di dalam bilik darjah dijalankan secara kepelbagaian perkara daripada pelbagaii

aspek atau dimensi. Hal ini akan memberi impak yang lebih berkesan kepada murid-murid

dalam pembelajaran mereka. Selain itu, proses pen gajaran dan pembelajaran yang

melaksanakan kurikulum bersepadu ialah laluan untuk berlakunya konsep pembelajaran

berasaskan minda. Oleh itu, persekitaran pembelajaran harus dilaksanakan dengan pelbagai

cara rangsangan agar pembelajaran menjadi lebih berkesan. Pengintegrasian ialah salah satu

cara yang digunakan oleh guru bagi menyepadukan elemen seperti kemahiran berfikir,

kemahiran multilingual, nilai murni dan nilai patriotisme dalam proses pengajaran dan

pembelajaran.

Konsep kesepaduan dalam KBSR ialah penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran,

bahasa dan pemupukan nilai-nialai murni dilakukan secara menyeluruh dan bersepadu.

KBSR dirancang untuk membolehkan setiap orang murid memperoleh kemahiran,

mengembangkan bakat, nilai, pengetahuan, sikap

dan amalan yang dikehendaki. Oleh itu, terdapat enam elemen penting menerusi konsep ini

iaitu kesepaduan unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani, pendidikan untuk semua,

Page 17: JAWAPAN TUGASAN

penggunaan pengetahuan dan kemahiran sedia ada, meningkatkan penggunaan Bahasa

Melayu dan Bahasa Inggeris serta bahasa pengantar yang lain, pendidikan sepanjang hayat,

serta penekanan kepada nilai murni. Manakala proses pelaksanaan KBSR meliputi konsep-

konsep seperti pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara holistik, pendidikan

untuk semua, dan pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, KBSR turut melaksanakan

pengajaran yang berasaskan kepada kurikulum bersepadu dengan menggunakan pula konsep

penggabungjalinan dan penyerapan. Konsep penggabungjalinan ialah satu proses

menggabungkan pelbagai kemahiran yang relevan ke arah pembelajaran murid yang

integratif dan menyeluruh bagi sesuatu mata pelajaran.

Penggabungjalinan boleh dilihat menerusi tiga sudut kemahiran iaitu

penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran, penggabungjalinan

kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran, dan

penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum. Konsep penyerapan ialah proses

mengintegrasi atau menyatupadukan pengetahuan am atau pengetahuan daripada mata

pelajaran lain ke dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran. Menerusi konsep ini, konsep

penerapan akan terhasil. Konsep penerapan bermaksud proses menerapkan nilai-niali dalam

pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum.

Konsep integrasi yang dilaksanakan oleh KBSR akan terus digunakan dalam KSSR. Elemen

pengetahuan, kemahiran dan nilai yang disepadukan dalam KBSR akan terus diberi

penekanan dalam KSSR selain elemen merentas kurikulum (EMK). EMK diperkenalkan

dalam KSSR sebagai tambahan kepada aspek-aspek yang disepadukan dalam KBSR dan

sebagai pelengkap kepada uasaha memantapkan kualiti pelaksanaan KSSR. Selain itu, EMK

dalam KSSR merujuk kepada penyepaduan tiga elemen iaitu kreativiti dan inovatif,

keusahawanan, serta teknologi maklumat dan komunikasi. Oleh itu, EMK adalah penting

dalam membangunkan negara serta merealisasikan matlamat Wawasan 2020. Hal ini

disebabkan konsep EMK menekankan ICT sebagai pengupaya dalam pelaksanaan pengajaran

dan pembelajaran serta ICT dijadikan satu mata pelajaran di sekolah.

2. Peta Minda

Page 18: JAWAPAN TUGASAN

3. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Konsep Penjelasan

Integrasi dalam kurikulum

sekolah rendah

Kurikulum BersepaduPembelajaran berkonsepkan berasaskan minda

Pengintegrasian Dalam Kurikulum Dan PengajaranSalah satu cara bagi menyepadukan pelbagai elemen dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

INTEGRASI DALAM KBSR1. Kesepaduan unsure intelek,

rohani, emosi dan jasmani2. Pendidikan untuk semua3. Penggunaan pengetahuan

sedia ada4. Peningkatan penggunaan BM

dan BI5. Pendidikan sepanjang hayat6. Penekanan kepada Nilai Murni

INTEGRASI DALAM KSSRElemen Merentas Kurikulum (EMK) diperkenalkan sebagai pelengkap kepada usaha memantapkan kualiti pelaksanaan KSSR. EMK dalam KSSR merujuk kepada penyepaduan tiga elemen iaitu kreativiti dan inovatif, keusahawanan, serta teknologi maklumat dan komunikasi.

Page 19: JAWAPAN TUGASAN

1. Kurikulum bersepadu:

Kesepaduan dalam

KBSR

Konsep kesepaduan dalam KBSR membawa maksud

penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, bahasa dan

pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh dan

bersepadu. Terdapat enam elemen penting menerusi konsep ini

iaitu kesepaduan unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani,

pendidikan untuk semua, penggunaan pengetahuan dan

kemahiran sedia ada, meningkatkan penggunaan Bahasa

Melayu dan Bahasa Inggeris serta bahsa pengantar yang lain,

pendidikan sepanjang hayat, serta penekanan kepada nilai

murni.

2. Pengintegrasian dalam

kurikulum dan

pengajaran:

Kesepaduan dalam

KSSR

Menerusi kesepaduan dalam KSSR, Elemen Merentas

Kurikulum (EMK) diperkenalkan sebagai pelengkap kepada

usaha memantapkan kualiti pelaksanaan KSSR. EMK dalam

KSSR merujuk kepada penyepaduan tiga elemen iaitu

kreativiti dan inovatif, keusahawanan, serta teknologi

maklumat dan komunikasi.

4. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Page 20: JAWAPAN TUGASAN

Pelaksanaan KBSR meliputi konsep-konsep seperti pendekatan bersepadu,

perkembangan individu secara holistik, pendidikan untuk semua, dan pendidikan sepanjang

hayat. KBSR turut melaksanakan pengajaran yang berasaskan kepada kurikulum bersepadu

dengan menggunakan pula konsep penggabungjalinan dan penyerapan. Konsep

penggabungjalinan ialah satu proses menggabungkan pelbagai kemahiran yang relevan ke

arah pembelajaran murid yang integratif dan menyeluruh bagi sesuatu mata pelajaran.Selain

itu, pengajaran melalui penggabungjalinan dengan mata pelajaran lain mampu menghasilkan

satu alternatif bagi guru dalam usahanya untuk menghasilkan pembelajaran yang

memberangsangkan di kalangan muridnya. Konsep penyerapan ialah proses mengintegrasi

atau menyatupadukan pengetahuan am atau pengetahuan daripada mata pelajaran lain ke

dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran.Melalui penggunaan konsep penggabungjalinan dan

penyerapan ini, potensi murid dapat diperkembangkan secara menyeluruh dan seimbang dari

segi intelek. Oleh itu, matlamat pendidikan negara berlandaskan Falsafah Pendidikan

Kebangsaan dapat dicapai dengan melahirkan murid yang berilmu pengetahuan dan

berakhlak mulia.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN 9

TAJUK 5

Bahan pengajaran dan pembelajaran

Page 21: JAWAPAN TUGASAN

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Bahan pengajaran ialah bahan yang digunakan oleh guru untuk pelaksanaan pengajaran

sesuatu tajuk dalam sesuatu mata pelajaran. Manakala bahan pembelajaran ialah bahan yang

digunakan oleh murid-murid dalam aktiviti pembelajaran. Bahan-bahan pengajaran dan

pembelajaran diklasifikasikan kepada bahan bercetak (modul, buku teks, buku latihan, buku

aktiviti dan buku sumber) , CD-ROM dan DVD-ROM, internet, bahan siaran ( radio dan

televisyen), bahan realia, bahan replika dan sebagainya.Modul digunakan menerusi KSSR

dalam proses pembelajaran untuk mengantikan pembelajaran KBSR yang bergantung pada

buku teks serta buku latihan dan aktiviti. Penggunaan CD-ROM buku teks akan menjadikan

pembelajaran murid lebih seronok dan menarik kerana bersifat interaktif. Proses pengajaran

dan pembelajaran menggunakan internet membolehkan murid-murid mengakses maklumat

yang diperlukan dalam pembelajarannya seperti pembelajaran penyelesaian masalah,

pembelajaran berasaskan projek dan lain-lain.

Penggunaan bahan-bahan dalam pengajaran dan pembelajaran dapat memupuk nilai-

nilai positif dalam diri murid seperti gemar membaca, membuat penerokaan, inging mencuba

dan membuat eksperimen, menghargai sesuatu nilai dan sebagainya. Selain itu, bahan-bahan

pengajaran dan pembelajaran turut dapat membangkitkan minat, motivasi dan rasa ingin tahu,

keyakinan diri, sifat kerjasama serta disiplin dalam kalangan murid. Terdapat beberapa pihak

yang terlibat mengurus bahan pengajaran dan pembelajaran iaitu pengurusan sekolah, panitia

mata pelajaran, guru pusat sumber sekolah, guru mata pelajaran, guru kelas dan murid-murid.

Pengurusan sekolah bertaggungjawab untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran dan

pembelajaran dengan membuat pengagihan peruntukan untuk urusan pembelian atau

penyedian, urusan penyimpanan dan penjagaan, pelupusan dan sebagainya. Panitia mata

pelajaran perlu menyediakan stok dan inventori bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran

menerusiurusan keluar masuk bahan iaitu peminjaman dan pemulangan bahan bagi

memastikan bahan tidak hilang. Guru pusat sumber sekolah bertanggungjawab memastikan

Page 22: JAWAPAN TUGASAN

perpustakaan, bilik audio/video dan bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru direkod

supaya masalah kehilangan tidak beralaku dan keadaan bahan terurus dengan sempurna. Guru

mata pelajaran perlu menjaga dan mengurus bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran

dengan baik dan perlu melaporkan kehilangan atau kekurangan kepada panitia. Guru kelas

bertanggungjawab untuk mempamerkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang

sesuai supaya suasana fizikal bilik darjah konduktif serta dekorasi menarik diwujudkan

menerusi proses pembelajaran murid-murid. Semua bahan-bahan pengajaran dan

pembelajaran yang disediakan bertujuan untuk memudahkan murid-murid mengikuti proses

pembelajaran secara berkesan.Selain itu, murid-murid perlu memberi kerjasama semasa

menggunakan bahan-bahan berkenaan dengan tidak mengoyak, merosak dan sebagainya.

2. Peta Minda

Rasional penggunaan bahanpenggunaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dapat memupuk nilai-nilai positif dalam diri muridbahan-bahan pengajaran dan pembelajaran turut dapat membangkitkan minat, motivasi

Page 23: JAWAPAN TUGASAN

3. Pilih konsep-konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Konsep Penjelasan

Bahan pengajaran dan pembelajaran

Kategori bahan pengajaran dan pembelajaranbahan bercetak (modul, buku teks, buku latihan, buku aktiviti dan buku sumber) , CD-ROM dan DVD-ROM, internet, bahan siaran ( radio dan televisyen), bahan realia, bahan replika dan sebagainya.

Rasional penggunaan bahanpenggunaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dapat memupuk nilai-nilai positif dalam diri muridbahan-bahan pengajaran dan pembelajaran turut dapat membangkitkan minat, motivasi

Garis panduan penggunaanBahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dapat berfungsi dengan berkesan menerusi beberapa garis panduan penggunaannya.

Pengurusan bahan pengajaran dan pembelajaranPenggunaan bahan perlu direkod bagi memastikan ianya dapat digunakan pada masa akan datang.

Page 24: JAWAPAN TUGASAN

1. Kategori bahan

pengajaran dan

pembelajaran

Konsep ini menerangkan beberapa jenis bahan-bahan

pengajaran dan pembelajaran yang digunakan seperti bahan

bercetak (modul, buku teks, buku latihan, buku aktiviti dan

buku sumber) , CD-ROM dan DVD-ROM, internet, bahan

siaran ( radio dan televisyen), bahan realia, bahan replika dan

sebagainya.

2. Rasional penggunaan

bahan

Konsep ini menerangkan penggunaan bahan-bahan pengajaran

dan pembelajaran dapat memupuk nilai-nilai positif dalam diri

murid seperti gemar membaca, membuat penerokaan, inging

mencuba dan membuat eksperimen, menghargai sesuatu nilai

dan sebagainya. Selain itu, bahan-bahan pengajaran dan

pembelajaran turut dapat membangkitkan minat, motivasi dan

rasa ingin tahu, keyakinan diri, sifat kerjasama serta disiplin

dalam kalangan murid.

3. Garis panduan

penggunaan dalam

pengajaran dan

pembelajaran

Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahan-bahan

pengajaran dan pembelajaran dapat berfungsi dengan berkesan

menerusi beberapa garis panduan penggunaannya seperti

kesesuaian untuk mencapai objektif pembelajaran, praktikal

(kemudahan yang diperlukan), memupuk perhatian murid,

bersifat interaktif (sesuai dengan keadaan sekitar),

kepelbagaian (selaras dengan tajuk-tajuk berbeza) dan selaras

dengan nilai serta budaya.

4. Pengurusan bahan

pengajaran dan

pembelajaran

Semua bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang

disediakan bertujuan untuk memudahkan murid-murid

mengikuti proses pembelajaran secara berkesan. Oleh itu,

Pihak-pihak yang terlibat dengan penyediaan bahan-bahan

tersebut perlu merekod penggunaan bahan dan memastikan

bahan berada dealam keadaan baik dan boleh digunakan oleh

Page 25: JAWAPAN TUGASAN

guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta murid-

murid perlu memberi kerjasama semasa menggunakan bahan-

bahan berkenaan dengan tidak mengoyak, merosak dan

sebagainya.

4. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Kaedah mempersembahkan pengajaran melalui audio atau visual yang melibatkan alat

pandang dengar seperti overhead projecter, komputer dan sebagainya. Guru akan

mempamirkan bahan-bahan yang telah disediakan untuk menerangkan sesuatu konsep atau

contoh untuk kemahiran. Apabila menggunakan kaedah ini, pelajar akan lebih berminat untuk

belajar dan memudahkan pelajar memahami kandungan serta tajuk yang diterangkan oleh

guru mereka.

Selain itu, kaedah permainan atau simulasi juga dapat menarik minat pelajar. Kaedah

permainan atau simulasi adalah satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan

daya kreativiti dan memupuk minat terhadap matematik Ianya juga akan dapat mengurangkan

rasa bosan dan jemu, khusus semasa menyelesaikan

pelbagai masalah matematik. Penggunaan aktiviti permainan sebagai kaedah pengajaran dan

pembelajaran dalam dan luar bilik darjah adalah berlandaskan prinsip ' bermain sambil

belajar '. Penyelesaian bagi beberapa masalah boleh ditunjukkan melalui aktiviti permainan

dan simulasi, khususnya masalah yang melibatkan aplikasi kehidupan seharian.