kuliah - inovasi & perubahan dalam pendidikan

Download Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

Post on 14-Apr-2018

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  1/24

  EDU 3109BAB 5 :

  INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM

  PENDIDIKAN

  DISEDIAKAN OLEH :

  IFFA NAJWA BINTI AB.RAHIMFADHILAH BINTI OTHMAN

  PISMP PK1 JANUARI 2010

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  2/24

  PENGENALAN

  Inovasi adalah sesuatu yang baharu atau unikhasil ciptaan atau hasil proses penstrukturansemula yang memberi manfaat kepada

  masyarakat dan mempunyai nilai yangdiutamakan.

  Proses inovasi boleh berlaku secara radikal

  (mendadak) atau secara berperingkat-peringkatatau beransur-ansur sehingga terhasilperubahan kepada produk, proses atauperkhidmatan.

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  3/24

  5.1-STRATEGI PENGAJARAN INOVATIF

  Dalam kepesatan pembangunan, guru berhadapan dengan pelbagaicabaran terutamanya dalam memastikan pendidikan memenuhihasrat arus perdana masa kini.

  Antara cabaran yang dihadapi oleh guru ialah menyesuaikan gaya

  pembelajaran murid dengan amalan pengajaran yang lebih cenderungkepada penggunaan teknologi maklumat dan bahan-bahanmultimedia

  Gaya pembelajaran di dalam bilik darjah juga lebih tertumpu padateknik pemusatan pelajar.Oleh itu, amat penting bagi seseorang guru

  untuk mengetahui strategi pengajaran yang berinovasi bagimemastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalambilik darjah.

  Guru haruslah peka terhadap keperluan semasa agar dapatmengangkat martabat pendidikan keperingkat yang lebih tinggi dan

  selaras dengan kehendak pembangunan.

  PENGENALAN

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  4/24

  KEPERLUAN INOVASI GURU

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  5/24

  CIRI-CIRI GURU INOVATIF

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  6/24

  LANGKAH STRATEGI INOVATIF

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  7/24

  Mengenali & Menjiwai Ciri-Ciri Murid Guru seharusnya memahami kehendak, tabiat, sikap, tingkah

  laku yang merangkumi aspek kekuatan dan kelemahanmuridnya mengikut tahap umur masing-masing.

  Proses ini seharusnya berlaku apabila seseorang guru itu mula

  melangkah ke bilik darjah pada hari pertama dan dilakukansecara santai melalui proses komunikasi dua hala.

  Strategi Pengajaran

  Strategi pengajaran merangkumi pendekatan, teknik dankaedah penyampaian. Pemilihan ini ada kaitannya dengan gayabelajar murid.

  Contoh : Murid yang bercirikan visual - gambar, objek, videodan bahan dimensi (3D)

  LANGKAH STRATEGI INOVATIF

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  8/24

  Kreatif dan Inovatif Guru boleh bertindak sebagai seorang pelakon yang bijak

  dan memainkan peranannya dalam pelbagai situasi untukmenarik minat murid ke arah penumpuan pelajaran.

  Penghasilan, penciptaan dan pengubahsuaian bahan sertacorak pembelajaran menjadikan ianya lebih berinovasi.

  Kecindan

  Unsur kecindan meliputi kata-kata atau perlakuan yang

  berunsur jenaka

  Menimbulkan rasa seronok serta menghilangkan tekanansepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung

  LANGKAH STRATEGI INOVATIF

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  9/24

  Daya Imaginasi Yang Tinggi

  Guru yang mempunyai daya imaginasi yang tinggi

  mampu membuka minda murid dan mengajak merekaberfikir di luar kotak dan merentas kurikulum

  Melalui cara ini, murid akan dilatih untuk berfikir secaraglobal dan akhirnya dapat mengaitkan dengan isu yang

  hendak diperbincangkan dalam isi pembelajaran.

  Pemilihan Dan Pengaplikasian Media Pengajaran

  Media yang menarik boleh terdiri dari bahan yang

  berbentuk visual, audio, teks atau grafik. Pemilihan media harus dilihat dari aspek kesesuaiannya

  untuk menepati hasil pembelajaran, kos yang efektif sertadigunakan secara praktikal.

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  10/24

  Davis (2001), Teknologi Maklumat dan Komunikasi merupakan

  kemahiran yang utama dan juga tema utama dalam era teknologi

  maklumat. Ia juga merupakan salah satu alat penting untukmemotivasikan pembelajaran.

  Menurut Syed Ismail dan Ahmad Subaki (2010), teknologi dalam

  pendidikan boleh ditakrifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan

  untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat kepada murid.

  Becker (1994) berpendapat bahawa penggunaan teknologi dan

  pengintegrasian ICT dalam kurikulum perlu diperkembangkan dalam

  kalangan guru supaya profesionalisme bidang pendidikan akan terus

  meningkat.

  5.2-PENGGUNAAN TEKNOLOGI

  DALAM PENDIDIKANPENGENALAN

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  11/24

  Guna medium persembahan penyampaian :

  -power point , grafik, audio rakaman dan smart

  board interaktif.

  Penggunaan sumber Internet dalam pengajaran

  -Bawa dunia luar terus ke dalam bilik darjah

  sebagai sumber P&P.

  Penggunaan e-mel , papan maklumat dalamtalian, blog , portal dan alat komunikasi lain yang

  menyokong pembelajaran.

  BENTUK PENGGUNAAN TEKNOLOGI

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  12/24

  Memasukkan database dan dataset dalampengajaran.

  - Dijadikan model kepada pelajar untuk diteladani.

  Menggunakan teknologi baharu dalam ujian dan undiandi dalam bilik darjah.-Teknologi baharu : electronoc voting system (sistemundian elektronik) .

  -Pelajar beri respon kepada soalan aneka pilihan untukmembuat pilihan.Guru dapat maklum balas dan dapatbuat tindakan susulan.

  Merakam isi pelajaran untukpodcasting.- Proses merakam siri dalam bentuk audio .Beri peluang

  murid menelaah walaupun mereka berada di mana-mana.

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  13/24

  Jadikan PdP lebih menarikLibatkan kaedah & bahan Aplikasi pelbagai ilmuJadikan guru lebih kreatif

  Tingkatkan kualiti profesionBeri pengalaman pembelajaranPeluang belajar lebih menarikTingkatkan komitmen pelajar

  Mengumpul maklumatGunakan kemahiran komunikasiSesuai untuk semua pelajarJimat masa

  Melicikan pengajaran

  KEPENTINGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  14/24

  Kelebihan :

  Pelajar lebih gembira Meningkatkan tahap pembelajaran pelajar. Memberi peluang kepada pelajar untuk belajar sendiri.

  Guru juga dapat meringankan beban kerja dan proses pengajaranmenjadi lebih menarik. Bahan boleh disimpan dan digunakan semula Meningkatkan minat pelajar

  Kekurangan :

  Sumber yang kurang Masalah teknikal. Pendidik tidak pakar dalam mengendalikan

  masalah teknikal. Peralatan yang mahal Guru memerlukan lebih masa untuk menyediakan bahan

  pengajaran.

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

  PENGGUNAAN TEKNOLOGI

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  15/24

  Alat yang dapat menjelaskan idea-idea yang kaburdan menerangkan isi pelajaran.

  Alat yang besar dan jelas yang dapat dilihat oleh

  semua murid.

  Tulisan dan gambar perlu pelbagaikan warnanya.

  Gunakan bahan yang boleh tahan lama dandisimpan.

  Tunjukkan hasil dan kemahiran yang baik sekiranyaalat yang dibuat sendiri.

  CIRI-CIRI TEKNOLOGI YANG BAIK

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  16/24

  Persekitaran ialah salah satu dari elemen yang

  mempengaruhi gaya belajar seseorang.

  Elemen ini merangkumi, aras bunyi, arascahaya, suhu dan keadaan fizikal tempat belajar

  (Kline & Martel 1992).

  5.3-PERKEMBANGAN PERSEKITARAN

  PEMBELAJARAN

  PENGENALAN

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  17/24

  Perkembangan persekitaran pendidikanmemerlukan guru melakukan anjakanparadigma.

  Kita perlu berkisar dan berganjak daripadanorma dan kebiasaan dala melaksanakantugas-tugas kita yang lazim, rutin danreasonable kepada yang lain : yang inovatif

  dan imaginatif : yang bersifat non-linear, danlateral yang menggunakan budaya reflectiverationality dan unreasonable.

  -Ucapan Wan Mohd.

  PENGENALAN

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  18/24

  PERUBAHAN KE ARAH PENINGKATAN

  Guru perlu meningkatkan kemahiran dalammelaksanakan tugas.

  PERUBAHAN STRATEGIK ORGANISASI

  Pencapaian strategik ialah satu perancangan

  yang berstrategi untuk mencapai matlamat yangditetapkan.

  Penglibatan keseluruhan organisasi pentingkerana kurikulum yang baik perlukan peralatan

  yang mencukupi, teknik mengajar diperbaiki.

  JENIS PERUBAHAN GURU UNTUK PERKEMBANGAN

  SEMASA DALAM BIDANG PENDIDIKAN.

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  19/24

  PERUBAHAN REAKTIF / PROAKTIF

  Perubahan ini dilakukan ke arah memenuhikehendak pelanggan

  PERUBAHAN AKIBAT DARIPADAJANGKAUAN

  Perubahan untuk menghadapi pesaing baru.

  Contoh : Persaingan daripada kemunculan

  sekolah swasta.

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  20/24

  Sektor pendidikan(KPM) telah menerimaperuntukan sekitar 25.2 peratus daripada bajetnegara.

  Perkembangan dari segi teknologi dalampendidikan.

  KPM mewujudkan sekolah-sekolah berprestasitinggi.

  IMPLIKASI PERKEMBANGAN PERSEKITARAN

  PEMBELAJARAN

 • 7/30/2019 Kuliah - Inovasi & Perubahan Dalam Pendidikan

  21/24

View more