kpf 4013 kuliah 6

Click here to load reader

Download Kpf 4013   kuliah 6

Post on 23-Jun-2015

1.528 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PENGURUSAN DAN PERKEMBANGANKURIKULUMMerealisasikan hasrat FPK menerusi sukatan pelajaran dan rancangan pelajaran

2. Penterjemahan kurikulum merupakan satu siri proses melibatkanempat komponen yang berantai Rangka konsep penterjemahan kurikulum 3. Peringkat Pelaksanaan Kurikulum Pra Sekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Pendidikan Khas Institusi Pengajian Tinggi / Lepas Sekolah 4. Amalan Kurikulum Bilik Darjah Strategi pengajaran dan pembelajaran Penilaian 5. Hasil Pelaksanaan Kurikulum Pembangunan Insan Pembangunan Negara 6. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MATLAMAT PENDIDIKANKURIKULUM KEBANGSAANSUKATAN PELAJARANRancangan Pelajaran Tahunan Rancangan Pelajaran HarianP&POUTCOME 7. KURIKULUM KEBANGSAAN . . . suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran,norma, nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorangmurid dengan sepenuhnya dari segi jasmani,rohani, mental dan emosi serta untuk menanamdan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.(Akta Pendidikan 1996) 8. Bagaimanakah pengalaman pendidikanperlu diatur agar berkesan?KESINAMBUNGAN/KONTINUITI KETERTIBAN/SEKUEN LITUPAN/ SKOP KESEPADUAN/INTEGRASI IMBANGAN 9. Prasekolah Untuk murid-murid yang berumur 4 hingga 6 tahun Matlamat : untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan menguasai kemahiran asas memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah Visi: Pengurusan Pendidikan Prasekolah Bertaraf Dunia Misi: Membangunkan Sistem Pengurusan Pendidikan yangBertaraf Dunia bagi Memperkembangkan Potensi IndividuSepenuhnya dan Memenuhi Aspirasi Negara. 10. Objektif Pendidikan PrasekolahAgar murid-murid dapat: Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positifuntuk menjadi warganegara yang patriotik, Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkankemahiran berbahasa dan berkomunikasi, Menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selarasdengan kedudukannya sebagai bahasa kedua, Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian berasaskanajaran agama, Mempunyai kemahiran kognitif untuk berfikir dan menyelesaikanmasalah, Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial, Mempratikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik, Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahanalam dan warisan budaya. 11. Sekolah Rendah Mengambil masa enam tahun.Merupakan kesinambungan kepada pendidikan prasekolah.Pendedahan kepada membaca menulis dan mengira, sertapendedahan kepada subjek-subjek lain seperti sains, pendidikanjasmani dan pendidikan Islam dan moral.Pada penghujung pengajian di Tahun 6, murid-murid akanmenghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). UPSR menguji: Penguasaan kefahaman, penulisan dan lisan bagi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Penguasaan kemahiran matematik Penguasaan konsep sains 12. K BSR KBSR & Implikasi daripada FPN Diperkenalkan pada 1982 dan dilaksanakan sepenuhnya pada 1983 Susulan Lap. JK Kab. 1979 :Perakuan 57(a) Kurikulum sekolah rendah itu hendaklah dirancang untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas, iaitu bidang komunikasi, bidang manusia dengan alam kelilingnya dan bidang perkembangan diri individu sesuai dengan keperluan, minat, bakat dan kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu. 13. Bentuk KBSR (1982)KOMUNIKASIKemahiran Asas (3M)Bahasa, Matematik MuridMANUSIA DGN ALAMPERKEMBANGANKELILINGNYA DIRI INDIVIDUKerohanian, Nilai dan Sikap,Kesenian dan RekreasiKemanusiaan & PersekitaranMuzik, P. Seni, PJP. A. Islam, P. Moral, Alamdan Manusia 14. Teras KBSR Setiap orang murid adalah berbeza di antara satu denganlain sama ada dari segi pengalaman, tingkah laku,kecenderungan, bakat dan kebolehannya. Memberi penegasan kepada Pemulihan Pengkayaan Penilaian Berterusan di Bilik Darjah Penggabungjalinan Penyerapan 15. Sekolah Menengah Selepas UPSR, murid-murid berpeluang untuk melanjutkanpelajaran ke peringkat sekolah menengah.Pendidikan menengah terbahagi kepada dua peringkat:- Pendidikan Menengah Rendah(Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3)- Pendidikan Menengah Atas(Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5)Terdapat tiga aliran utama dalam pendidikan menengah atas:- Aliran Akademik (Sains/Sastera)- Aliran Teknik dan Vokasional- Aliran Agama 16. Pendidikan Khas Perkhidmatan pendidikan untuk murid berkeperluan khas(masalah penglihatan, pendengaran dan pembelajaran) danmurid pemulihan khas Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran (BP) di bawahtanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia adalah sepertiberikut: Sindrom Down Autisme ringan Attention Deficit Hyperactivity Disorder Terencat akal minimum, dan Bermasalah pembelajaran spesifik (contoh: Disleksia). Pendidikan menekankan perkembangan jasmani, emosi, rohanidan intelek supaya murid-murid ini boleh mendapat pendidikanke peringkat yang tertinggi bagi membolehkan merekamendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari. 17. Program Pendidikan Program Pendidikan Khas KPM dilaksanakan melalui:- Sekolah Pendidikan Khas- Program Pendidikan Khas Integrasi Sekolah Pendidikan Khas bagi murid bermasalah penglihatan, pendengaran dan pembelajaran (menengah). ditadbir sepenuhnya oleh Jabatan Pendidikan Khas 18. Pendidikan Tinggi Laluan melalui Tingkatan 6 Program Matrikulasi Merangkumi program pendidikan di kolej komuniti, politeknik, institusi latihan yang dikendalikan oleh agensi kerajaan danswasta, universiti awam dan institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS). 19. Pendidikan di kolej komuniti, politeknik, dan institusi latihanyang dikendalikan oleh agensi kerajaan dan swasta membawakepada penganugerahan sijil/diploma serta mewujudkan laluanalternatif ke pendidikan tinggi. Pendidikan di kolej komuniti lebih menjurus kepada latihandan latihan semula kemahiran sementara pendidikan dipoliteknik lebih menekankan latihan peringkat separaprofesional. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan yang membawakepada penganugerahan diploma dan ijazah atau yang setarafdengannya. 20. Matlamat Pendidikan TinggiMenghasilkan graduan yang berpengetahuan dan kompeten dalam bidang pengajian sertaberkemampuan untuk menggunakan pengetahuan kepadaamalan berinovatif mempunyai kebolehan kognitif yang tinggi menguasai pelbagai bahasa dan keupayaan berkomunikasidengan berkesan (berfikiran analitikal dan kritikal, berupayamenyelesaikan masalah dan penaakulan) celik teknologi menghayati nilai-nilai murni sebagai asas kehidupan mampu memberi sumbangan bakti kepada masyarakat, negaradan dunia Sumber: Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara 21. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM (BPK) Menentukan sukatan pelajaran (SP) danhuraian sukatan pelajaran (HSP) yangdigunakan di sekolah-sekolah Merancang, mengarah, menentu danmenilai kurikulum dari semasa ke semasa 22. Sukatan Pelajaran Dokumen tentang suatu pernyataan mengenaiperkara yang mesti diajar kepada murid di sekolahsepanjang tahun persekolahan. Mengandungi FPK, matlamat, objektif dan skop/litupan sesuatu mata pelajaran. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Dokumen yang memperincikan SP mengikut unit-unit kecil mata pelajaran Menyarankan strategi p&p yang merangkumipelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Membantu guru merancang dan melaksanakan p&psecara berkesan Menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasaioleh murid 24. Peranan GuruMentafsir Sukatan Pelajaran (SP) dan HuraianSukatan Pelajaran (HSP) untuk membuatperancangan pengajaranMelaksanakan proses pengajaran dan pembelajaransebagaimana yang dirancangMengenalpasti dan melaksanakan prosedurpenilaian 25. Penterjemahan Kurikulum Menerusi SP danHSP kepada RPT dan RPH Kurikulum SUKATAN PELAJARAN Mata Pelajaran HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Unit 1Unit 2 Unit 3 Rancangan Pengajaran TahunanTajukTajukTajuk 3Tajuk 412 RancanganPengajaran HarianP P P P PP P P PHasil Pembelajaran (P): Senarai pernyataan pencapaian secara hirarki tentangpengetahuan, kemahiran, kebolehan, sikap yang perlu dikuasai oleh pelajar mengikutaturan pencapaian yang telah ditentukan selepas menerima pengajaran 26. Mata Pelajaran KBSR (Tahap 1) Mata Pelajaran Teras: Mata Pelajaran Wajib:1. Bahasa Melayu 1. Pendidikan Jasmani2. English Language2. Pendidikan Kesihatan3. Bahasa Cina (SJKC)3. Pendidikan Seni Visual4. Bahasa Tamil (SJKT) 4. Pendidikan Muzik5. Mathematics6. Science Mata Pelajaran Tambahan:7. Pendidikan Islam1. Bahasa Cina Komunikasi8. Pendidikan Moral2. Bahasa Tamil Komunikasi 3. Bahasa Arab Komunikasi 4. Bahasa Iban (bermula tahun 3) 5. Bahasa Semai (bermula tahun 3) 27. Mata Pelajaran KBSR (Tahap 2) Mata Pelajaran Teras: Mata Pelajaran Wajib:1. Bahasa Melayu 1. Pendidikan Jasmani2. English Language2. Pendidikan Kesihatan3. Bahasa Cina (SJKC)3. Kemahiran Hidup4. Bahasa Tamil (SJKT) 4. Pendidikan Seni Visual5. Mathematics 5. Pendidikan Muzik6. Science7. Kajian Tempatan Mata Pelajaran Tambahan:8. Pendidikan Islam1. Bahasa Cina Komunikasi9. Pendidikan Moral2. Bahasa Tamil Komunikasi10. Pendidikan Sivik dan 3. Bahasa Arab KomunikasiKewarganegaraan4. Bahasa Iban 5. Bahasa Kadazandusun 6. Bahasa Semai 28. Mata Pelajaran KBSM (Menengah Rendah) Mata Pelajaran Teras: Mata Pelajaran Wajib:1. Bahasa Melayu1. Pendidikan Jasmani2. English Language 2. Pendidikan Kesihatan3. Mathematics3. Kemahiran Hidup4. Science4. Pendidikan Seni Visual5. Sejarah5. Geografi6. Pendidikan Islam7. Pendidikan Moral Mata Pelajaran Tambahan:8. Pendidikan Sivik dan 1. Bahasa CinaKewarganegaraan 2. Bahasa Tamil3. Bahasa Arab4. Bahasa Iban5. Bahasa Kadazandusun6. Bahasa Jepun7. Bahasa Jerman8. Bahasa Perancis 29. Mata Pelajaran KBSM (Menengah Atas) Mata Pelajaran Teras: Mata Pelajaran Wajib:1. Bahasa Melayu1. Pendidikan Jasmani2. English Language 2. Pendidikan Kesihatan3. Mathematics4. Science5. Sejarah Mata Pelajaran Tambahan:6. Pendidikan Islam 1. Bahasa Cina7. Pendidikan Moral 2. Bahasa Tamil8. Pendidikan Sivik dan 3. Bahasa Arab4. Bahas