bab 3 obj 1 4013

Download Bab 3 obj 1 4013

If you can't read please download the document

Post on 21-Jun-2015

112 views

Category:

Art & Photos

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 117 BAB TIGA KAEDAH KAJIAN 3.0 Pendahuluan Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk meninjau pandangan pentadbir dan guru terhadap situasi konflik sebenar yang berlaku di peringkat sekolah menengah. Data dan maklumat dikumpul melalui soal selidik untuk menjawab soalan-soalan kajian yang berkaitan dengan situasi konflik, punca-punca konflik, tahap konflik, resolusi konflik serta masalah-masalah pengurusan konflik di sekolah menengah. Bab ini akan menghuraikan reka bentuk kajian, lokasi dan sampel kajian, instrumen kajian, tatacara mentadbir soal-selidik untuk mendapatkan data, kajian rintis serta kaedah menganalisis data kajian. 3.1 Reka Bentuk dan Prosidur Kajian Oleh kerana kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan, maka beberapa langkah penting telah dilakukan. Pertama, pengkaji membuat jangkaan masalah-masalah yang bakal wujud seperti masalah tindakbalas daripada responden dan masalah mentadbir soal selidik. Ini diikuti dengan langkah pemilihan teknik persampelan dan strategi pengumpulan data yang sesuai melalui sasaran populasi untuk menentukan saiz sampel yang diperlukan. Langkah ketiga

2. 118 ialah prosidur membina instrumen untuk mengumpul data. Instrumen kajian telah diuji dan disemak sebelum digunakan dalam kajian yang sebenar. Langkah berikutnya ialah merencana dengan teliti tentang prosidur dan penentuan tarikh untuk mentadbir instrumen dan menganalisis data. 3.2 Lokasi dan Sampel Kajian Sasaran kajian ini meliputi pentadbir dan guru sekolah menengah di Semenanjung Malaysia. Memandangkan bilangannya adalah terlalu ramai, kajian ini mengendalikan persampelan pada tiga peringkat iaitu peringkat antara zon sekolah, peringkat dalam zon sekolah dan peringkat dalam sekolah. Semenanjung Malaysia terdiri daripada empat buah zon iaitu Zon Utara, Zon Selatan, Zon Barat dan Zon Timur. Zon Utara terdiri daripada tiga buah negeri iaitu Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Zon Selatan terdiri daripada Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Zon Barat terdiri daripada negeri Perak, Selangor dan Wilayah Persekutuan. Zon Timur terdiri daripada negeri Terengganu, Kelantan dan Pahang. Pada peringkat persampelan antara zon sekolah, pengkaji menggunakan kaedah persampelan strata-rawak untuk memilih sampel berkeberangkalian sekolah menengah supaya terdapat wakil sekolah dari setiap zon. Ini merupakan ciri-ciri strata dengan rawak. Berdasarkan kaedah persampelan strata pada Jadual 1, satu negeri dari setiap kategori zon dipilih secara rawak bagi mewakili zon tersebut di Semenanjung Malaysia. Empat buah negeri telah terpilih iaitu negeri Pulau Pinang mewakili Zon Utara, negeri Melaka mewakili Zon Selatan, negeri Selangor mewakili Zon Barat dan negeri Kelantan mewakili Zon Timur. 3. 119 Jadual 1: Kaedah Persampelan Strata Secara Rawak Mengikut Zon di Semenanjung Malaysia Zon Utara Zon Selatan Zon Barat Zon Timur Kedah Negeri Sembilan Perak Kelantan Perlis Melaka Selangor Terengganu Pulau Pinang Johor Wilayah Persekutuan Pahang Seterusnya pada peringkat persampelan dalam zon sekolah, pengkaji mensampelkan sekolah di setiap buah negeri yang terpilih berdasarkan persampelan strata berkadaran hampir sama. Persampelan strata berkadaran hampir sama dijalankan untuk menunjukkan keempat-empat negeri adalah sama penting dan negeri yang mempunyai lebih banyak sekolah dapat menyumbang lebih banyak sekolah dalam sampel sekolah. Kadaran sekolah yang terpilih dari setiap buah negeri adalah antara 13% dan 16.6% seperti ditunjukkan dalam Jadual 2. Berdasarkan Jadual 2, sampel sekolah dalam kajian ini melibatkan sebanyak 74 buah sekolah di seluruh Semenanjung Malaysia iaitu 17 buah sekolah di negeri Pulau Pinang yang mewakili Zon Utara, 11 buah sekolah menengah di Melaka yang mewakili Zon Selatan, 17 buah sekolah menengah di Kelantan yang mewakili Zon Timur dan 29 buah sekolah di Selangor yang mewakili Zon Barat. Jadual 2: Pemilihan Sampel Sekolah Menengah untuk Empat Zon Empat Zon Negeri yang mewakili zon* Jumlah Sekolah* Jumlah sekolah dalam kajian Zon Utara Pulau Pinang 109 17 (15.5 %) Zon Selatan Melaka 66 11 (16.6 %) Zon Timur Kelantan 130 17 (13.1 %) Zon Tengah Selangor 237 29 (13.0 %) JUMLAH 4 buah negeri 542 74 (13.7 %) *Sumber:Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia 4. 120 Akhirnya, persampelan dalam sekolah dijalankan untuk memilih responden kajian. Responden kajian yang terlibat dalam kajian ini adalah terbatas kepada guru dan pentadbir sekolah. Responden pentadbir sekolah kajian ini adalah terdiri daripada pengetua dan penolong kanan untuk kesemua 74 buah sekolah yang terpilih. Manakala untuk responden guru, persampelan rawak mudah dijalankan pada peringkat dalam sekolah untuk memilih 30 orang guru. Sepatutnya sampel kajian ini melibatkan 30 orang guru dan dua orang pentadbir dari setiap sekolah dalam setiap negeri yang mewakili setiap zon. Walau bagaimanapun, tidak semua sampel kajian memulangkan soal-selidik kepada pengkaji seperti ditunjukkan dalam Jadual 3. Sebanyak 94.4% daripada 2200 orang sampel guru dan 93.2% daripada 148 orang sampel pentadbir yang memulangkan soal selidik kepada pengkaji. Justeru itu, kajian ini melibatkan seramai 2076 orang guru dan 138 orang pentadbir sekolah menengah. Jumlah sampel guru dalam kajian ini merangkumi 470 orang guru di negeri Pulau Pinang, 318 orang guru di negeri Melaka, 495 orang guru di negeri Kelantan dan 793 orang guru di negeri Selangor. Negeri Pulau Pinang menyumbangkan sebanyak 22.7%, negeri Melaka menyumbangkan sebanyak 15.3%, negeri Kelantan menyumbangkan sebanyak 23.8% dan negeri Selangor menyumbangkan sebanyak 38.2% daripada jumlah keseluruhan guru dalam kajian ini. Jumlah sampel pentadbir dalam kajian merangkumi 32 orang pentadbir di negeri Pulau Pinang, 21 orang pentadbir di negeri Melaka, 32 orang pentadbir di negeri Kelantan dan 53 orang pentadbir di negeri Selangor. Negeri Pulau Pinang menyumbangkan sebanyak 23.2%, negeri Melaka menyumbangkan sebanyak 15.2%, negeri Kelantan menyumbangkan sebanyak 23.8% dan negeri Selangor 5. 121 menyumbangkan sebanyak 38.4% daripada jumlah keseluruhan pentadbir dalam kajian ini. Jadual 3: Jumlah Sampel Kajian Jumlah Sampel Guru Jumlah Sampel Pentadbir Negeri Jumlah sekolah dalam kajian Jumlah sampel guru yang sepatut nya Jumlah sampel guru dalam kajian Peratus sampel guru dalam kajian Peratus jumlah keseluruhan guru dalam kajian Jumlah sampel pentadbir yang sepatutnya Jumlah sampel pentadbir dalam kajian Peratus sampel pentadbir dalam kajian Peratus jumlah keseluruhan pentadbir dalam kajian P.Pinang 17 500 470 94.0% 22.7% 34 32 94.1% 23.2% Melaka 11 330 318 96.7% 15.3% 22 21 95.5% 15.2% Kelantan 17 510 495 97.0% 23.8% 34 32 94.1% 23.2% Selangor 29 860 793 92.2% 38.2% 58 53 91.4% 38.4% Jumlah 74 2200 2076 94.4% 100% 148 138 93.2% 100% Berdasarkan Jadual 4, dalam konteks lokasi sekolah, kajian ini melibatkan sebanyak 33 buah sekolah di bandar dan 41 buah sekolah di luar bandar. Jumlah sekolah-sekolah di bandar dalam kajian merangkumi 9 buah sekolah di negeri Pulau Pinang, 7 buah sekolah di negeri Melaka, 6 buah sekolah di negeri Kelantan dan 11 buah sekolah di negeri Selangor. Jumlah sekolah-sekolah di luar bandar dalam kajian merangkumi 8 buah sekolah di negeri Pulau Pinang, 4 buah sekolah di negeri Melaka, 11 buah sekolah di negeri Kelantan dan 18 buah sekolah di negeri Selangor. Manakala dalam konteks jenis sekolah, kajian ini melibatkan sebanyak 48 buah sekolah SMK (Sekolah Menengah Kebangsaan) dan 26 buah sekolah bukan SMK (Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Agama, Sekolah Sukan, Sekolah Pendidikan Khas dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan). Jumlah sekolah SMK dalam kajian merangkumi 9 buah sekolah di negeri Pulau Pinang, 7 buah sekolah di 6. 122 negeri Melaka, 12 buah sekolah di negeri Kelantan dan 20 buah sekolah di negeri Selangor. Jumlah sekolah-sekolah menengah bukan SMK dalam kajian merangkumi 8 buah sekolah di negeri Pulau Pinang, 4 buah sekolah di negeri Melaka, 5 buah sekolah di negeri Kelantan dan 9 buah sekolah di negeri Selangor. Kesemua sekolah menengah SMK dan sekolah menengah bukan SMK adalah terletak di bandar dan juga di luar bandar. Jadual 4: Jumlah Keseluruhan Sampel Kajian Konteks Jawatan Konteks Kategori Konteks Lokasi Negeri Jumlah Sekolah Dalam Kajian Jumlah Sampel Guru Jumlah Sampel Pentadbir Jumlah Sekolah Menengah Kebangsaan (mengikut negeri) Jumlah Sekolah Menengah Bukan Kebangsaan (mengikut negeri) Jumlah Sekolah Di Bandar (mengikutnegeri) Jumlah Sekolah Di Luar Bandar (mengikutnegeri) P.Pinang 17 470 32 9 8 9 8 Melaka 11 318 21 7 4 7 4 Kelantan 17 495 32 12 5 6 11 Selangor 29 793 53 20 9 11 18 Jumlah 74 2076 138 48 26 33 41 3.3 Instrumen Kajian Pembentukan item-item soal-selidik kajian adalah berdasarkan kepada hasil bacaan buku rujukan, kajian-kajian tinjauan dan pengalaman-pengalaman guru dan pentadbir di sekolah menengah. Permurnian instrumen soal-selidik telah melalui proses penyemakan dan pengesahan ahli pakar serta empat peringkat kajian rintis untuk menghasilkan instrumen kajian bagi tujuan untuk mengumpul data. Walaupun instrumen soal-selidik berstruktur yang sama digunakan untuk mngkaji pandangan pentadbir dan guru di peringkat sekolah menengah, namun terdapat satu bahagian soal selidik yang berbentuk separa berstuktur khas untuk 7. 123 para pentadbir iaitu Bahagian G. Bahagian G dalam instrumen soal-selidik bertujuan untuk mengkaji masalah dan pendekatan pengurusan konflik di sekolah. Berdasarkan Rajah 5, terdapat tujuh bahagian dalam instrumen soal selidik. Sasaran responden kajian untuk Bahagian A (latarbelakang responden); Bahagian B (pandangan tentang konflik di sekolah); Bahagian C (faktor-faktor kewujudan konflik); Bahagian D (tahap-tahap konflik); Bahagian E (gaya mengurus konflik) dan Bahagian F (kesan-kesan konflik) adalah untuk pentadbir sekolah dan guru. Manakala Bahagian G adalah khas untuk pentadbir sekolah sahaja iaitu berkaitan dengan campurtangan pengetua