kertas cadangan kreativiti dan inovasi menjulang pendidikan sarawak

Download Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

Post on 03-Mar-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  1/25

  TAJUKKERTAS

  CADANGAN

  PROGRAM SATUSEKOLAH SATU INOVASI

  GURU

  MESYUARAT JKKN BIL 3/2013

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  2/25

  Kreativiti dan Inovasi GuruMenjulang Pendidikan

  Sarawak

  TEMA:

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  3/25

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  4/25

  Pengenalan Projek 1 Sekolah 1 Inovasi guru inimerupakan wadah guru bagi menjana idea

  dan mencetus pemikiran bagi menghasilkaninovasi dalam pembelajaran dan pengajaranterbaik dalam bilik darjah.

  Hasilan projek ini dapat membantu gurudalam melaksanakan pembelajaran danpengajaran berkesan di sekolah masingmasing .

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  5/25

  Secara tidak langsung ia dapatmeningkatkan keperihatinan guru terhadapmasalah murid di dalam bilik darjahseterusn!a dapat menarik minat muriduntuk terus maju di dalam bidang pelajaran

  mereka.

  "khir sekali melalui program inovasi iniakan dapat meningkatkan prestasipencapaian dalam kalangan murid disekolahsekolah di negeri Sarawak.

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  6/25

  Membuda!akan Kreativitidan Inovasi dalam

  kalangan Guru Sarawak

  Matlamat#

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  7/25

  Menjana amalan terbaik dalampelaksanaan pembelajaran danpengajaran !ang berkesan.

  Menggalakkan guru untuk men!ertaipertandingan di peringkat daerah$negeri dan kebangsaan.

  Men!ebarkan hasil inovasi guru untukdiman%aatkan oleh guru !ang lain.

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  8/25

  Inovasi diertikan sebagai penggunaan idea baru

  untuk pembelajaran dan pengajaran berkesan.

  Pembaharuan itu boleh berupa bahan$ alat$ teknik

  atau pendekatan baru !ang meningkatkan

  pembelajaran.

  Pendekatan !ang inovati% perlu dikaitkan

  pembelajaran dan pengajaran dengan kesedarankos$ masa$ tenaga dan penggunaann!a.

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  9/25

  Guru !ang berja!a menghasilkan projek inovasi

  untuk proses pengajaran inovati% danpembelajaran e%ekti%.

  Keja!aan projek dibuktikan melalui penilaian

  semasa PdP$ pencapaian murid peringkat sekolah

  dan keputusan peperiksaan awam.

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  10/25

  o Kategori Individu Prasekolah

  o Kategori Individu Sekolah &endah

  o Kategori Individu Sekolah Menengaho Kategori Kumpulan

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  11/25

  Inovasi !ang dihasilkan mestilah berkaitan dengan

  pengajaran dan pembelajaran. Inovasi !ang pernah memenangi tempat pertama$

  kedua atau ketiga dalam pertandingan di peringkatkebangsaan atau antarabangsa tidak la!ak dicalonkan.

  Inovasi !ang sama dan pernah dicalonkan dalampertandingan ini tidak la!ak bertanding.

  Inovasi !ang dicalonkan dalam pertandingan ini belumada dalam pasaran.

  'agi pen!ertaan kategori kumpulan$ bilangan ahlidihadkan kepada ( orang. "hli kumpulan mesti darisekolah !ang sama.

  )alon mestilah terdiri daripada guru sekolah kerajaanatau sekolah bantuan kerajaan.

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  12/25

  Guru emerlang

  Guru Mata pelajaran

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  13/25

  FORMAT PENYEDIAAN:*ateg&ri pertandinganTajuk in&'asiSin&psis in&'asi+bjekti$ in&'asi*umpulan sasaran,atar belakang (penjelasan tentangpr&ses

  peng-asilan in&'asi mengikutkr&n&l&gi)su/Masala- yang ditangani &le- n&'asi0uraian n&'asi

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  14/25

  Projek tahun semasa

  Projekprojek tahuntahun lepas

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  15/25

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  16/25

  Kategori Pemenang

  Individu

  Prasekolah

  -ohan$ aib -ohan$

  *empat KetigaIndividu sekolahrendah

  -ohan$ aib -ohan$*empat Ketiga

  Individu sekolah

  menengah

  -ohan$ aib -ohan$

  *empat Ketiga

  Kumpulan -ohan$ aib -ohan$*empat Ketiga

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  17/25

  Insent! "#$ Pe%en#n$ Pe&n$'#tNe$e&

  Hadiah wang tunaiSijil pen!ertaan

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  18/25

  As(e' (e%#&'#)#nKreativiti dan inovasi / +,0

  'entuk inovasi / (,0Keberkesanan pengajaran 10Keberkesanan pembelajaran10

  Potensi inovasi untuk disebar luas 1,0Keberkesanan Kos / 1,0

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  19/25

  K&te Pe%*)#n C#*+n Unt,'Pe&t#n-n$#n Pe&n$'#t Ke"#n$s##n

  Projek Inovasi *erbaik bagi setiapkategori

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  20/25

  BIL TARIKH

  PELAKSANAAN

  PERKARA TINDAKAN

  1

  Januarisetiap tahun

  Mesyuarat Perbincangan strategi danpelan tindaan !en"ayaan pr#gra! satu

  se#la$ satu in#%asi guru bersa!a &nit

  Aade!i Daera$

  PPD

  Pe!bentangan pelan tindaan PPD epadaPengetua dan 'uru Besar

  K&Aade!i(PPD

  Pelasanaan pelan tindaan PPD di

  se#la$

  Pengetua

  dan 'uru

  Besar

  )

  20Septembersetiap tahun

  Pengetua dan 'uru Besar *+,K In#%asi

  Se#la$- !engenal pasti dan !e!ili$ 1pr#"e in#%asi terbai dan $antar e PPD

  Pengetua

  dan 'uruBesar

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  21/25

  BIL TARIKHPELAKSANAAN

  PERKARA TINDAKAN

  .0September

  setiap tahun

  Penilaian #le$ PPD !elalui +,K In#%asi

  PPD yang dilanti dan !eng$antar 1

  pr#"e in#%asi guru terbai !engiutateg#ri beriut e +PN /

  i0Indi%idu prase#la$ii0 Indi%idu se#la$ renda$

  iii0 Indi%idu se#la$ !enenga$i%0 Ku!pulan

  PPD

  O!t"ber

  setiap tahun

  Penilaian #le$ Panel Penilai +PN SPA( +PN

  2O!t"bersetiap tahun

  Pe!ili$an pe!enang untu Hari 'uru

  Negeri dan peng$antaran pr#"e unu Hari

  'uru ebangsaan ta$un beriut0

  SPA( +PN

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  22/25

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  23/25

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  24/25

  Penasi-at : Pegaai Pendidikan aera-

  Pengerusi : Timbalan Pegaai Pendidikanaera-

  Setiausa-a : *etua 3nit Akademik

  A-li 4aatankuasa: 1.

  2.

  !

  5.

 • 7/26/2019 Kertas Cadangan Kreativiti Dan Inovasi Menjulang Pendidikan Sarawak

  25/25