skema soalan teori kertas 1(obj) 12013

Click here to load reader

Post on 22-Oct-2015

148 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SULIT

SULIT

UNIT PEPERIKSAAN DAN PERSIJILAN

JABATAN TENAGA MANUSIA

PUTRAJAYA

PEPERIKSAAN AKHIR SESI 1/2013

SUBJEK TERAS TEORI

KERTAS 1

TEKNOLOGI CADD MEKANIKAL

(A15) SEMESTER 2

SKEMA JAWAPAN

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak termasuk muka depanMODUL 1: MEETING ADMINISTRATION

1. Apakah peranan pembekal?A. Penjual produk

A. Pembeli produkB. Pemberi pinjaman

C. Bekalkan bahan mentah

2. Berapakah bilangan syarikat yang boleh disenarai pendek untuk dijadikan pembekal?

A. 2 hingga 7

B. 1 hingga 5

C. 2 hingga 5

D. 11 hingga 153. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi luaran (external communication)?A. Komunikasi kepada pihak pengurusanB. Komunikasi kepada pembekal maklumat

C. Komunikasi diantara pengurusan tertinggi.

D. Komunikasi perhubungan dengan orang ramai

4. Pelanggan terdiri daripada tiga kategori utama KECUALIA. Peniaga

B. Kerajaan

C. Pengguna

D. Usahawan

5. Perkara berikut merupakan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh setiausaha mesyuarat sebelum bermesyuarat KECUALIA. Mengeluarkan surat jemputan

B. Membuat tempahan bilik mesyuarat

C. Menyediakan tempat penginapan dan jamuan

D. Menetapkan agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuarat

4. Tujuan diadakan mesyuarat adalah untuk mencapai tujuan berikut KECUALIA. Mencari persutujuan atas sesuatu tindakan

B. Mencari penyelesaian kepada masalah bersama

C. Mencari permasalahan dan menjatuhkan seseorang

D. Bertukar-tukar fikiran dan pendapat serta mencari idea-idea baru

6. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang pemimpin dalam mengendalikan sesuatu mesyuarat?

A. Seseorang yang bergaya

B. Seseorang yang berwibawa

C. Seseorang yang bersopan-santun.

D. Seseorang yang mempunyai pangkat5. Apakah peranan pengerusi dalam mengendalikan mesyuarat?

A. Membincangkan isu-isu yang tidak sensitif

B. Menggunakan kuasa mutlak membuat keputusanC. Mempengaruhi ahli majlis mesyuarat dalam membuat keputusanD. Menentukan perbincangan dibuat mengikut agenda yang ditetapkan

MODUL 2: RESOURCE MANAGEMENT

6. Apakah peranan penyelia dalam sesebuah organisasi?

A. Memantau kehadiran pekerja

B. Mendapatkan sasaran pengeluaranC. Menjadi pemerhati bagi pihak majikan

D. Menjalankan tugas penting dalam melaksanakan strategi-strategi operasi

7. Perkara berikut merupakan sifat-sifat yang perlu ada pada seseorang penyelia KECUALIA. Pendesak

B. Penasihat

C. Perantara

D. Penyelaras

8. Perkara berikut BUKAN merupakan peranan dan tugas penyelia KECUALIA. Mengawal tugas majikan

B. Membina struktur syarikat

C. Mengawal komuditi pekerjaD. Mencipta dan mengekalkan suasana bekerja yang berkesan

9. Apakah bentuk penilaian yang biasa dilakukan oleh sesuatu organisasi dalam menilai pekerja?

A. Penilaian sumatif B. Penilaian kuatitatif

C. Penilaian berterusan

D. Penilaian bersistematik

10. Bagaimanakah untuk membentuk kakitangan bawahan yang berdedikasi dan cemerlang?A. Meningkatkan gaji pekerja

B. Melaksanakan latihan ditempat kerja

C. Memberi layanan yang baik kepada pekerja bawahan

D. Meningkatkan bebanan kerja supaya pekerja lebih kreatif dalam setiap apa yang dilakukan.11. Pilih perkara yang paling utama dalam meningkatkan motivasi berkerja

A. Meningkatkan gaji pekerja

B. Memberi kelonggaran kepada pekerjaC. Memberi motivasi setiap hari kepada pekerja

D. Majikan memberi layanan yang baik kepada setiap pekerja

12. Apakah tujuan penilaian prestasi dilakukan terhadap setiap pekerja?

A. Untuk meningkatkan gaji pekerja

B. Untuk membentuk sikap pekerja yang berkualiti

C. Untuk menghasilkan produk yang berkualiti tinggiD. Untuk memastikan tahap sasaran pengeluaran tahunan tercapai

13. Apakah pendekatan penilaian prestasi yang berkesan dalam menilai pekerja?

A. Ketua menilai pekerja

B. Prestasi harian pekerjaC. Pekerja menilai pekerjaD. Sasaran tahunan pekerja

14. Dalam usaha mewujudkan satu cara atau format prestasi yang baik dan menepati kehendak dan objektif organisasi, cara-cara berikut perlu diberi perhatian dan keutamaan KECUALI

A. Penilai yang layak B. Penilaian yang standard

C. Pencapaian atas pekerjaanD. Pencapaian sasaran tahunan

15. Apakah fungsi perancangan dalam pengurusan sumber?

A. Membuat aliran kerja

B. Membuat penjadualan

C. Mengalih bebanan kerja D. Memperbaiki struktur kerja

16. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab seharian, penyelia sentiasa menghadapi isu-isu seperti ketidakpuasan. Bagaimanakah cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut?

A. Melaporkan kepada pihak atasan

B. Menggunakan kuasa sebagai seorang penyelia

C. Memindahkan pekerja yang bermasalah kebahagian lain

D. Menanam sifat kekitaan dalam kumpulan bagi memperkukuhkan kerjasama17. Apakah yang yang dimaksudkan dengan S.O.P?

A. System Operation Process

B. Standard Operation ProcessC. Standard Operational Procedure

D. Standard Organization Procedure 18. Apakah fungsi S.O.P dalam aktiviti kerja seharian?

A. Untuk mengawal mutu kerja yang berkesan

B. Untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan bernilai tinggi

C. Untuk mendisiplinkan pekerja agar menjalankan kerja mengikut aturan kerja yang betul

D. Untuk meningkatkan kemahiran pekerja dalam mengendalikan sesuatu mesin dan peralatan

19. Perkara berikut merupakan peranan S.O.P dalam aktiviti kerja harian KECUALIA. Mempercepatkan proses kerja

B. Menerangkan proses kerja yang betul

C. Menerangkan keperluan dalam proses kerja

D. Pekerja tahu peranan dan fungsi dalam aturan kerja seharian20. Berdasarkan kepada perancangan kerja didalam pengurusan sumber yang bijak. Apakah matlamat utama dalam pengurusan sumber yang berkesan?

A. Meningkatkan gaji pekerja

B. Mengawal mutu kerja yang berkesan

C. Menghasilkan produk yang berkualiti tinggi

D. Memastikan produk yang perlukan dikeluarkan dengan kaedah terbaik dan termurah.

MODUL 3: BASIC TURNING OPERATION

Soalan 24 dan 25 adalah berdasarkan rajah 1 di bawah.

Rajah 11. Apakah maksud symbol pada a?

A. Nilai Ra

B. Cut-off value

C. Grain direction

D. Kaedah pemesinan

2. Apakah maksud symbol pada b?

A. Nilai Ra

B. Cut-off value

C. Grain direction

D. Kaedah pemesinan3. Apakah nama bahagian mesin larik yang membawa kekesot lintang (cross slide)?

A. Pelana (saddle)

B. Landasan (bedways)

C. Alatan belakang (tail stock)

D. Kekesot bergabung (compound slide)

4. Di antara yang berikut, yang manakah merupakah Pelarik Kegunaan Khas?

i. Pelarik roda kereta apiii. Pelarik akseliii. Pelarik NC dan CNCiv. Pelarik menegakA. iii dan iv sahaja

B. i dan ii sahaja

C. i, ii dan iv sahaja

D. ii, iii dan iv sahaja

Rajah 25. Apakah nama alat yang ditunjukkan di atas?

A. Jenis satu roda

B. Jenis sendi buku jari

C. Jenis sendi jumpelang

D. Jenis jenis kepala berputar

6. Berapakah sudut bagi mata alat untuk membenang metrik?

A. 45(B. 50(C. 55(D. 60(21. Kelajuan pemotongan ditakrifkan sebagai kadar dalam

A. Meter perlimitB. Meter perminit

C. Pusingan perminitD. Meter padu perminit

22. Perkara berikut adalah ciri-ciri yang perlu ada pada bendalir pemotong KECUALIA. Mempunyai kelikatan yang tinggiB. Mempunyai sifat pelincir yang baik C. Mempunyai sifat penyerap haba yang tinggi

D. Lut sinar supaya kerja pemotongan dapat dilakukan dengan jelas

23. Pada Rajah 3 diatas, menunjukkan salah satu teknik pemotongan yang boleh dilakukan pada mesin larik. Apakah teknik pemotongan tersebut?

A. Melulas B. Membunga C. Menggerek

D. Menggerudi 24. Berikut merupakan jenis aksesori mesin larik yang digunakan dalam industri KECUALIA. Drill chuck

B. Tool post

C. Taper attachment

D. Grinding attachment25. Membunga merupakan salah satu proses yang boleh dilakukan pada mesin larik. Apakah tujuan membunga dilakukan?

A. Mencantikkan benda kerjaB. Sebagi corak pada hasil kerjaC. Sebagai teknik kretiviti pada benda kerjaD. Sebagai pemberi cengkaman pada benda kerja

26. Rajah 4 diatas menunjukkan sudut yang perlu ada pada mata alat larik, Namakan sudut mata alat tersebut

A. Sudut sisi

B. Sudut atasC. Sudut sendengD. Sudut sadak atas

27. Merujuk kepada Rajah 5 diatas, proses yang ditunjukkan diatas adalah

A. Proses melarik sisi

B. Proses melarik bahuC. Proses melarik hujung

D. Proses melarik penampang

28. Proses melarik yang ditunjukkan dalam Rajah 6 adalah

A. Proses melarik sisi

B. Proses melarik segi

C. Proses melarik bahuD. Proses melarik selari

29. Namakan proses pemesinan yang ditunjukkan dalam Rajah 7 diatas

A. Proses melurah

B. Proses memotongC. Proses membunga

D. Proses membenangMODUL 4: BASIC MILLING OPERATION

7. Namakan EMPAT bahagian utama yang terdapat pada Mesin Pengisar.A. Turus, lutut, sela dan arborB. Tapak, turus, lutut dan selaC. Ragum, meja, tapak dan turusD. Spindal, overarm, meja dan sela8. Berikut adalah faktor yang menentukan saiz sesebuah mesin kisar KECUALI

A. Saiz mejaB. Saiz ragumC. Kelajuan spindalD. Julat pergerakan paksi X, Y dan Z9. Berikut adalah operasi yang boleh dilakukan di mesin kisar KECUALI