tugasan projek prm3033

Click here to load reader

Post on 22-Dec-2015

241 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

asdasdasd asdasdasd asdasdasd asdasd asdasdas adsasd asdasd asdasdas asdasd

TRANSCRIPT

 • . + 0

  lPGM KAMPUs PENDlDIKAN TEKNlK

  TUGASAN PROJEKsEMEsTER1,TAHUN2015

  HAsIL PEMBELAJARAN KURsUs

  1. Meningkatkan tahap sensitiviti da|am membuat apresiasi nyanyian,

  2, Meningkatkan kebolehan dan minat untuk renyanyi,3, Mebatkan rinda dan emosi da|am memberirespon yang lebih berkesan dalam

  pebagai aktiviti nyanyian,dan

  4. Membina potensi yang kreatif dan inovatif serta pengaaman estetik Iuzik daambidang nyanyian

  Kea kursus ini bagi menai has pembeajaran1,2,3dan4

  oBJEKTIF PROJEK:

  Peajar dapat rne|aksanakan tugasugas berikut

  1. Mengumpurnakumat tentang ciri-ciri nyanyianagu kanak-kanak,agu rakyat,agupatriotik dan lagu tradisiona|

  2, Mengenapasti ciri-ciri nyanyianagu kanak-kanak,agu rakyat,|agu patriotik danagutradisionapadaaguagu yang detapkan.

  3, Keupayaan rnengapkasikan teknik nyanyian da|a1persembahan,4. Menampakkan ciri-ciri nai estetik serta penghayatan pada persembahan5. Mempamerkan kemahiran dan kecekapan nyanyian semerta dan aura|,

  TUGAsAN PROJEK(100%:WajaFan100%)

  1.Tugasan KumpuIan(340ran9sekumoulan)(30/ol

  a. Ph sa|ah satu agu nyanyian kanak-kanak dan haskan satu kertas kerjaperancangan persembahan nyanyian agu kanak-kanak berapis suara,Perancangan anda peru rnengapkasikan unsur-unsur dan teknik nyanyian yang

  sesuai dengan agu yang dipilih, Semua bahan-bahan rujukan yang berkaitanperu disediakan daanl sebuah foo

  Tugasan Projek PR3033E 2015

  Tajuk Program: PISMP-E ekf Nama Guru PeIatih:

  Tajuk ursus APRESIAS NYANYlAN MUZlKPRASEKOLAH(PRM3033E)

  semester Lirna

  Tarikh Mula 3Mac2015 Tarikh Hantar 30N1ac 2015

 • b. Anda juga dikehendakinembuat persembahan berdasarkan perancangan yangdihas"kan, Persembahan ini perlu mempeHihatkan penguasaan kemahiranmengapkasikan teknik nyanyian b:rdasarkan agu kanak-kanak yang diph.

  Persembahan anda juga peru menunjukkan urutan, bervariasi; dan dapatmenjeaskan perkembangan serta penjanaan idea dengan berkesan. a jugaperu menunjukkan kreativiti dan idea yang as dan menampakkan ciri-ciri nai

  estetik dan aHistik yang sangattinggi,

  2.Tugasan Indvidu-Uian AuraI(30/Anda dikehendaki membuat|atihan untuk renguasai kemahiran auradan nyanyiansemerta,skop kemahiran adaah seperti berikut

  a.Nyanyian so|fa(d,r,m,s,)berdasarkan notasi,b,MengeCam jeda yang dibunyikan(M2,M3,P4,P5,M6,M7dan P8)c.Mengecam meter2dan3berdasarkan petikan muzik yang dibunyikan,d,Menepuk bak poIa irama berdasarkan petikan muzik yang dibunyikane.Menepuk poa irama berdasarkan skor petikan rnuzik pendek,

  3 Tugasan indvidu-Anasis lagu f40/ )Pe|ajar dikehendakiFenih dan rnenganasis sebuahagu patriotik atauagu tradisiona

  daam Bahasa Vleayu atau Bahasanggeris antara16-32bar dan bincangkan secarabertus. Perbincangan peru rnerangkumi perkara berikut

  i.Huraian era dan fungsi danagu patriotik atauagu tradisionaI

  .Anaisis"ngkas mengenailiHkagu/mesej daamagu;i. ntepretasiagu da"ekspresi dan rnud lagu,

  PANDuAN PELAsANAAN KERJA KURsUs1. Forrat penusan tugasan adaah seperti beriku

  Muka depanhendakah rnengikuttempet terkini.FonAriaI

  Saiz Huruf12Langkau1.5baris

  e.Rukan mengikutformat APAf, Jawab daam Bahasa R/leayug Arnalan p|agiat tidak dibenarkan

  h. Dokumentasi grafik,audio dan video dihantar daarvl bentuk CD.

  2. Persembahan hendakah secara berkumpuan(3 4rang)daam bentuk koir,

  Tugasan Prolek PRM3033E-2015

  ????

 • 3. Anda perlu rnernih salah satu nyanyian kanak-kanak sama adaagu kanak-kanak,Iagu rakyat,Iagu patriotik atau lagu tradisionaI yang sesuai untuk Iembuatpersembahan kolr,

  4.seuap persembahan diperuntukkan seama5-10mnsaha.5, Tugasan iniFembawa rnarkah100%

  TVGAsAN ANG BAIK HARVs MENUNJuKKAN KRITERlAKRITERlA BERIKUT:

  a. Mendokumenkan proses perancangan dan penyediaan persembahan,

  b. Bukti-bukti dan bahanbahan yang dapat rnenyokong hujah-hujah anda hendakahdikemukakan.

  c. Kemahiran rencari dan mengumpumaklumattentang nyanyianagu kanak-kanakd,Membuat satuaporan reeks"erhadap pengalaman mealui kea kursus ini untuk

  memupuk budaya pemikiran kreatif dan reflekt

  e. FOrrrlat dan organisaiaporan peru jeIas dan koheren

  f. Persembahan hendakah rnenunjukkan pengetahuan mengenai pHnsip dan tekniknyanyIan,

  g, Keupayaan1engap"kasikan teknik nyanyian dalarn persembahan,h. Ketepatan dan kemasannerekodkan has rnakumat daam bentuk foo.i. Persembahan juga perlu rnenunjukkan kreativiti dan idea yang as,ciri-ciri nai estetik

  serta penghayatan pada persembahanj. lenunjukkan komitren,sahsiah dan kolaborasi yang tinggiterhadap tugasan yang

  diberi,

  Tugasan disediakan oeh

  ::; us PRM3103Jabatan Sains sosiaPG Kampus Pendidikan Teknik,

  PG Kampus Pendidikan Teknik.

  ~LI^uJ" C|D"

  Disemak OIeh

  an Sains sosiaJan sains sosia

  Tugasan Prolek PRM3033E-2015