tugasan projek edu3093 guru dan cabaran

Download Tugasan Projek EDU3093 Guru dan Cabaran

Post on 22-Feb-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Tugasan Projek EDU3093 Guru dan Cabaran Semasa.docx

  1/15

  PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN DALAM

  PENGURUSAN SERTA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH.

  1.0 PENGENALAN

  Inovasi dan perubahan merupakan suatu proses yang berlaku dari semasa ke

  semasa. Kedua-dua situasi ini merupakan tindakan yang bermatlamat untuk

  memberikan sumbangan kepada perubahan positif dalam organisasi,

  perkembangan dan pembangunan negara.

  Dalam konteks pendidikan khususnya di sekolah, setiap bahagian, unit

  dan individu dalam organisasi pendidikan tersebut harus bergerak dan bersedia

  untuk berubah dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan dan seterusnya

  melahirkan pelajar yang seimbang seiring dengan falsafah pendidikan negara.

  2.0 STRATEGI PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN

  MELALUI

  PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM 2013-2025)

  PPPM merupakan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk

  melonjakkan sistem pendidikan Negara untuk berada dalam kalangannegara sepertiga teratas sistem pendidikan terbaik di dunia.

  agi menjayakan PPPM, untuk julung kalinya pandangan daripada

  pihak a!am diambil kira dalam penggubalan Pelan Pendidikan melalui "#

  De!an $erbuka di "% negeri, &' meja bulat, lebih &'' memorandum -

  (''' syor diterima dan ditimbangkan dalam PPPM. )elain itu, Dapatan

  kajian daripada # IP$*, +N), /orld ank, $IM)) dan PI)* juga

  digunakan dalam pembangunan PPPM.

  )eperti yang digariskan dalam Model konomi aru 0MKe-"',

  negara kita berusaha untuk berubah daripada negara berpendapatan

  pertengahan ke arah negara berpendapatan tinggi. Perubahan ini perlu

  digerakkan oleh mereka yang berbakat, khususnya pemimpin dan pekerja

  yang berpengetahuan disamping input lain seperti tenaga kerja dan

  modal. Dalam keadaan persaingan pada peringkat global negara kita

  "

 • 7/24/2019 Tugasan Projek EDU3093 Guru dan Cabaran Semasa.docx

  2/15

  memerlukan !arganegara yang berbakat, kompetatif dan sistem

  pendidikan yang berdaya saing.

  1usteru itu kerajaan menerusi KPM telah merangka suatu

  tranformasi dalam sistem pendidikan bagi membolehkan aspirasi negara

  ke arah negara berpendapatan tinggi dapat direalisasikan. *spirasi untuk

  menjayakan tranformasi sistem pendidikan terdiri daripada dua aspek,

  iaitu aspirasi keseluruhan sistem pendidikan dan aspirasi setiap murid.

  ASPIRASI SISTEMPENDIDIKAN

  $erdapat lima hasil yang ingin di2apai dalam Pelan Pembangunan

  Pendidikan, iaitu3 akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan ke2ekapan. 4ima

  aspirasi ini mun2ul daripada laporan pendidikan yang pernah dikeluarkan

  sebelum ini tetapi kandungannya masih relevan iaitu 4aporan 0a5ak

  6"78#9, 4aporan 1a!atankuasa Kabinet 6"7(79 dan PIPP 6&''#-&'"'9.

  )ekolah adalah barisan hadapan dan peringkat operasi dalam

  melaksanakan

  tanggungja!ab memastikan lima aspirasi sistem pendidikan dapat

  di2apai.

  1. Ak! K!"#$# K!%##'

  )ekolah mempunyai peranan untuk memastikan setiap murid di sekolah

  mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti, tanpa mengira

  taraf ekonomi, kaum atau latar belakang murid bagi membolehkan murid

  men2apai potensi masing-masing.

  Prinsip pendidikan untuk semua, perlu dijadikan asas dalam

  memastikan akses dan enrolmen setiap lapisan murid dari peringkat

  prasekolah ke peringkat sekolah menengah dapat dipenuhi. agi tujuan ini

  pihak sekolah perlu memberi komitmen demi memastikan tiada murid

  yang ter2i2ir dan semua murid memenuhi standard minimum iaitu

  sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran teras iaitu ahasa

  Melayu, ahasa Inggeris, Matematik, )ains, )ejarah dan Pendidikan Islam

  atau Pendidikan Moral pada akhir tingkatan 8.

  &

 • 7/24/2019 Tugasan Projek EDU3093 Guru dan Cabaran Semasa.docx

  3/15

  $ujuannya adalah untuk meletakkan negara kita setanding dengan

  negara maju yang lain di samping meningkatkan peratusan murid

  melanjutkan pelajaran pada peringkat universiti, kolej, politeknik,

  vokasional dan program latihan kemahiran yang berstruktur.

  2. K#*+* S+#'$#,$ A'+#,##'# Y#' T*'*.

  *spirasi kedua ini melibatkan peranan sekolah dalam meastikan setiap

  sekolah memberikan proses pendidikan yang berkualiti kepada murid-

  murid setanding dengan negara maju yang lain mengikut standard

  antarabangsa. 4angkah ini termasuklah standard untuk bidang Matematik,

  )ains dan ahasa Inggeris serta kemahiran ber:kir aras tinggi.KPM

  misalnya telah mensasarkan agar negara berada dalam kelompok

  sepertiga teratas dari segi prestasi dalam $IM)) 6$rends in Mathemati2s

  and )2ien2e )tudy9 dan PI)* 6Programme ;or International )tudent

  *ssessment9 dalam tempoh "8 tahun.

  leh itu komitmen guru dan masyarakat yang mendukung sekolah

  yang tinggi amatlah diharapkan. Pelaksanaan i-$

 • 7/24/2019 Tugasan Projek EDU3093 Guru dan Cabaran Semasa.docx

  4/15

  membolehkan murid dibangunkan mengikut kebolehan dan potensi

  masing-masing.

  . M!/"k P!,"#$#' D##/ K##'#' M,*$

  )ejak merdeka aspirasi negara yang utama ialah me!ujudkan perpaduan

  dalam kepelbagaian kaum yang ada. )esebuah negara yang menghargai

  kepelbagaian dan mengutamakan keterangkuman sosial yang unik akan

  mempamirkan perpaduan yang lebih kuat. Kajian yang dilakukan oleh

  D pula menunjukkan baha!a perpaduan yang kuat mempunyai kaita

  yang rapat dengan rakyat yang sihat, masyarakat yang selamat dan kadar

  guna tenaga yang tinggi.

  Murid menghabiskan masa lebih seperempat daripada mereka di

  sekolah semasa mereka berusia ( hingga "( tahun, maka sekolah

  merupakan medan yang subur untuk pemupukan semangat perpaduan.

  leh itu sekolah perlu me!ujudkan interaksi dalam kalangan murid-murid

  agar mereka belajar saling memahami, menerima dan menghargai

  kepelbagaian.

  ?erak kerja kokurikulum perlu dioptimumkan dan dasar " murid "sukan perlu dimantapkan agar penerapan nilai dan pengalaman dapat

  diterapkan ke arah pembinaan identiti nasional yang seterusnya memupuk

  perpaduan.

  5. P!#k#'##' B!,k!!k#"#' T*'*

  *spirasi pendidikan nasional yang kelima ialah elemen ke2ekapan.

  Kerajaan menerusi bajet tahunan telah memperuntukan perbelanjaan

  besar kepada sektor pendidikan 6"#@9, yang se2ara jelas menunjukkan

  komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. leh itu adalah menjadi

  tanggungja!ab guru-guru dan !arga pendidikan di sekolah untuk

  memastikan pulangan dalam bentuk keberhasilan murid dimaksimumkan

  untuk setiap ringgit yang dibelanjakan.

  Pelaksanaan program pendidikan perlu dibuat se2ara lebih

  bertanggungja!ab dan menggunakan sumber yang ada se2ara 2ekap,

  berkesan dan memberi impak yang maksimum.

  %

 • 7/24/2019 Tugasan Projek EDU3093 Guru dan Cabaran Semasa.docx

  5/15

  ASPIRASI MURID

  *dalah menjadi aspirasi KPM untuk memastikan setiap murid men2apai

  potensi yang ada pada diri mereka sepenuhnya. leh yang demikian

  setiap pemimpin di sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat mempunyai

  peranan penting dalam memastikan generasi muda ini men2apai aspirasi

  yang diharapkan.

  Dalam PPPM, ;alsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan

  pembangunan murid se2ara menyeluruh dan seimbang telah

  diterjemahkan kepada enam elemen, iaitu penekanan kepada elemen

  Pengetahuan dan Kemahiran3 membangunkan Pemikiran Kritis, Kreatif

  dan Inovatif3 Kemahiran Memimpin3 Kemahiran Dalam D!ibahasa 6ahasa

  Malaysia dan ahasa Inggeris93 )ahsiah dan Nilai serta semangat Identiti

  Nasional yang kuat. )etiap elemen ini turut memberi penekanan kepada

  usaha bagi membolehkan semua murid memberi sumbangan bermakna

  terhadap institusi keluarga, masyarakat dan negara.

  1. P!'!+##'

  Pada peringkat yang paling asas, adalah menjadi tanggungja!ab sekolah

  untuk memastikan setiap murid mempunyai keupayaan literasi dan

  numerasi. Perkara ini amatlah penting kerana murid perlu mempunyai

  kemahiran hidup yang asas serta bagi membolehkan mereka berfungsi

  se2ara berkesan dalam masyarakat. Keupayaan dalam literasi dan

  numerasi juga membolehkan muird memupuk nili diri untuk kesejahteraan

  diri, masyarakat dan negara.

  Murid-murid juga perlu dipastikan menguasai mata pelajaran teras

  seperti ahasa Malaysia, ahasa Inggeris, Matematik, )ains dan )ejarah.

  Murid-murid juga perlu digalakkan untuk menguasi bidang seni, mu5ik dan

  sukan supaya kemahiran dalam bidang ini membolehkan mereka

  mengaplikasikan dalam kehidupan.

  8

 • 7/24/2019 Tugasan Projek EDU3093 Guru dan Cabaran Semasa.docx

  6/15

  2. K!/#/"#' M!/*/"*'

  )ekolah adalah medan yang terbaik untuk memupuk kepimpinan dan

  kemahiran bekerja se2ara berpasukan se2ara berkesan dalam kalangan

  murid-murid selaku pe!aris kepimpinan negara. leh yang demikian pihak

  sekolah seharusnya peka terhadap keperluan murid untuk membangunkan

  potensi dan bakat kepimpinan yang ada pada diri mereka. Dalam konteks

  ini kepimpinan yang perlu dibangunkan melibatkan empat unsur iaitu3

  ". Keusaha!anan3 mengambil inisiatif untuk me!ujudkan dan

  membangunkan penyelesaian diri, sanggup membuat pelaburuan dari

  sumber sendiri.&. erdaya $ahan3 membangunkan 2ara ber:kir yang konstruktif serta

  mampu menghadapi rintangan.>. Ke2erdasan mosi3 berupaya memahami dan bekerja se2ara berkesan

  dengan orang lain serta mampu mempengaruhi mereka se2ara positif.%. Keterampilan Komunikasi3 berupaya memberikan pendapat dan hasrat