soalan latih tubi t4 08.doc

80
TINGKATAN 4 BAB 1 KEMUNCULAN TA MADUN A WAL MANUSIA 1. Antara berikut yang manakah menerangkan Zaman Pra Sejarah ? (Hlm.2) A Manusia mas ih bel um mempu ny ai ke per cayaa n Manusia masih bel um men gen al i s istem tul is an  ! Manusia masih b elum mengenali a lat b atu " Manusia mas ih bel um mempu ny ai petempa tan 2. !iri#ciri yang ter$apat pa$a masyarakat Pale%litik ialah (Hlm.2) & Hi$up secara n%ma$ && er$agang secara system barter  &&& Membuat peralatan $aripa$a l %gam &' erg antu ng ke pa$a sumber mak anan yang tu mb uh li ar  A & $an && && $an &&& ! &&& $an &' " & $an &' . Apakah kegiatan utama masyarakat Zaman Pale%litik? (Hlm.2)  A Memburu binatang Menanam pa$i huma  ! Menjual hasil#hasil hutan  " Membuat barangan tembikar   Manusia pa$a aman Pale%litik berpin$ah ran$ah *. er$asarkan pernyataan $i atas+ kenapakah mereka berpin$ah ran$ah? (Hlm.2) A Me re ka ber peg an g te guh ke pa$ a ke pe rc ay aa n Mereka bergantung kepa$a binatang buruan ! Mereka ti$ak tahu bercucuk tanam " Mereka ti$ak mempunyai tanah 2. Apak ah ciri yang membea kan masyar akat ,e %litik $arip a$a ma syar akat seb elumnya? (Hlm.2) & ercucuk tanam && Hi$up bermasyarakat &&& -i nggal $i gua batu kapur  &'. -ahu menghasilkan tembikar  A &+ && $an &&& &+ && $an &' ! &+ &&& $an &' " &&+ &&& $an &' . Apakah alat p enting yang merupakan ciptaan masyarakat ,e%litik? (Hlm.2) A Alat /ayu Alat atu ! Alat l%gam " Alat tembikar   1

Upload: mohd-sukri-hussin

Post on 07-Jan-2016

319 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 1/80

TINGKATAN 4

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

1. Antara berikut yang manakah menerangkan Zaman Pra Sejarah ? (Hlm.2)

A Manusia masih belum mempunyai kepercayaan

Manusia masih belum mengenali sistem tulisan 

! Manusia masih belum mengenali alat batu

" Manusia masih belum mempunyai petempatan

2. !iri#ciri yang ter$apat pa$a masyarakat Pale%litik ialah (Hlm.2)

& Hi$up secara n%ma$

&& er$agang secara system barter &&& Membuat peralatan $aripa$a l%gam

&' ergantung kepa$a sumber makanan yang tumbuh liar 

A & $an &&

&& $an &&&

! &&& $an &'

" & $an &' 

. Apakah kegiatan utama masyarakat Zaman Pale%litik? (Hlm.2)

  A Memburu binatang

Menanam pa$i huma

  ! Menjual hasil#hasil hutan

  " Membuat barangan tembikar  

  Manusia pa$a aman Pale%litik berpin$ah ran$ah

*. er$asarkan pernyataan $i atas+ kenapakah mereka berpin$ah ran$ah? (Hlm.2)

A Mereka berpegang teguh kepa$a kepercayaan

Mereka bergantung kepa$a binatang buruan! Mereka ti$ak tahu bercucuk tanam

" Mereka ti$ak mempunyai tanah

2. Apakah ciri yang membeakan masyarakat ,e%litik $aripa$a masyarakat sebelumnya?

(Hlm.2)

& ercucuk tanam

&& Hi$up bermasyarakat

&&& -inggal $i gua batu kapur 

&'. -ahu menghasilkan tembikar 

A &+ && $an &&&

&+ && $an &' 

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

. Apakah alat penting yang merupakan ciptaan masyarakat ,e%litik? (Hlm.2)

A Alat /ayu

Alat atu

! Alat l%gam" Alat tembikar   

1

Page 2: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 2/80

  0!iiliati%n berasal $aripa$a bahasa 3reek $an

mempunyai kaitan $engan makna tama$un

4. Apakah makna sebenar 0 ciiliati%n ? (Hlm.*)

A an$ar  

"aerah

! /a5asan

" Perkampungan

6. Menurut masyarakat arat tama$un $ikaitkan $engan pembangunan lahiriah.

  Apakah unsur#unsur lahiriah yang $ititikberatkan? (Hlm.7)

& Penulisan

&& /esenian

&&& /epercayaan

&' Pemban$aran

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

8. Mengapakah pan$angan &slam tentang k%nsep tama$un $ianggap lebih menyeluruh ? (Hlm.7)

A erasaskan ilmu l%gik  

Menggalakkan persaingan ilmu

! Mengutamakan pembangunan lahiriah

" Mengimbangi pembangunan r%haniah $an 9iikal

1:. Apakah pan$angan Sye$ ,a;uib al#Attas tentang sesebuah masyarakat yang bertama$un ?  (Hlm.7)

& /eunikan senibina

&& /etinggian tatasusila

&&& /eluhuran kebu$ayaan

&' /emajuan perkampungan

A & $an &&

&& $an &&&

! &&& $an &'

" & $an &'

11. /a5asan yang $ipilih untuk petempatan tetap amat penting untuk memastikan<. (Hlm.)

A kestabilan p%litik  

keluasan ka5asan

! kepakaran pen$u$uk  " kelangsungan bekalan makanan

12. Mengapakah lembah sungai menja$i pilihan kepa$a pengasasan sesuatu tama$un? (Hlm.6)

A Mengelakkan ancaman binatang Menye$iakan sumber pengangkutan

! /elangsungan bekalan makanan

2

Page 3: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 3/80

" Mengalakkan per$agangan antarabangsa

-ama$un a5al manusia terbentuk $i ka5asan lembah sungai

1. Manusia memilih ka5asan lembah sungai kerana sungai (Hlm.6)

& $ianggap keramat

&& $ija$ikann jalan perhubungan

&&& $igunakan untuk pertanian

&' $igunakan untuk penternakan

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

1*. Antara berikut yang manakah ciri#ciri penting untuk mencapai ketama$unan? (Hlm.7#6)

& Persamaan tara9 s%sial

&& Petempatan kekal

&&& Peningkatan ek%n%mi

&'. /ehi$upan ber%rganisasi

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

Peningkatan pen$u$uk memba5a kepa$a pembentukan masyarakat yang lebih besar 

17. Apakah yang $iperlukan $alam mengen$alikan masyarakat besar yang $imaksu$kan $i atas ?

  (Hlm.)

A Petani Pen$eta

! Artisan

" Pemimpin

.Sumeria . Assyria

 .Akkad . Chaldea

1. Apakah persamaan senarai $i atas ? (Hlm.11)

A -ama$un a5al $unia

/erajaan Mes%p%tamia

! ,egara k%ta Mes%p%tamia

" Pelabuhan antarabangsa

14. Setiap negara k%ta $i Mes%p%tamia mempunyai kerajaan yang berasingan tetapi merekasaling bersatu tenaga untuk (Hlm.11)

A menentang musuh $ari luar

membina system pengairan! memajukan per$agangan

" mengukuhkan ke$u$ukan raja

Page 4: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 4/80

/ish ,ippur =agash >r

16. Apakah ciri#ciri yang ter$apat pa$a ,egara k%ta $i atas ? (Hlm.11)

& /a5asan utama mempunyai pusat k%ta+temb%k k%ta+luar k%ta $an pelabuhan

&& "i $alam istana ter$apat istana+rumah ke$iaman $an rumah ke$ai

&&& umah iba$at menja$i lambing kekayaan negara k%ta

&' Setiap ,egara k%ta mempunyai kubu pertahanan

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

18. Mengapakah aja ,arasmin $ari kerajaan Akka$ mengisytiharkan $irinya sebagai 0aja

@mpat Penjuru Alam (Hlm.1)

A agin$a 5akil tuhan $i bumi

agin$a berjaya membina iggurat

! agin$a berjaya menguasai 5ilayah yang luas

" agin$a berjaya membina -aman -ergantung abyl%n

2:. Antara berikut yang manakah berkaitan $engan epik 3ilgamesh ? (Hlm.17)

A alsa9ah hi$up /emajuan ek%n%mi

! amuan perubatan

" /esan peperangan

 

Sistem pemerintahan beraja $i Mes%p%tamia berbentuk te%krasi

21. Apakah yang $imaksu$kan $engan te%krasi ? (Hlm.12)

A aja berkuasa mutlak  

aja $ianggap sebagai tuhan! aja $ilantik secara 5arisan

" aja $ibantu %leh g%l%ngan bangsa5an

22. Apakah prinsip utama >n$ang#un$ang Hammurabi ? (Hlm.1*)

A Hukuman yang sama untuk semua lapisan masyarakat Hukuman yang $ikenakan setimpal $engan kesalahan

! Hukuman yang keras untuk menga5al tingkah laku manusia

" Hukuman $ikenakan tanpa bukti yang sah

2. Apakah 9ungsi iggurat ? (Hlm.1)

& Pusat iba$at

&& Pusat per$agangan&&& Pusat petempatan kerabat $iraja

&' Pusat menyimpan khaanah negara

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

*

Page 5: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 5/80

  i!ura" #iramid

2*. Apakah persamaan ke$ua#$ua senarai $i atas ? (Hlm.1)

A /ubu pertahanan

-empat tinggal raja

! -empat pemujaan tuhan

" -empat menyimpan khaanah ,egara

27. Antara yang berikut +manakah berkaitan $engan 9iraun ? (Hlm.18)

& Mempunyai kuasa mutlak  && Merupakan anak -uhan Matahari

&&& Memegang ja5atan $i igurat

&' Me5arisi ja5atan secara turun temurun

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &' 

2. agaimanakah perkembangan ilmu matematik $an astr%n%mi membantu masyarakat Mesir 

mengen$alikan Sungai ,il $ %Hlm.22)

A Menga5al pelayaran kapal

Meramalkan arah tiupan angin

! "apat meramalkan keja$ian banjir 

" Membantu meningkatkan peningkatan petani

24. Mengapakah makam mayat %rang Mesir purba $ipenuhi $engan peralatan $an kelengkapan

harian ? (Hlm.2:)

A Percaya akan kekuasaan 9iraun Percaya akan kata#kata pen$eta

! Percaya kehi$upan selepas mati

" Percaya ke5uju$an banyak tuhan

 Masyarakat =embah &n$us telah menjalin

 Hubungan per$agangan $engan Mes%p%tamia

26. ukti pernyataan $i atas ialah penemuan (Hlm2)

A cap m%h%r  

ga$ing gajah

! barangan l%gam

" barangan tembikar  

28. 3%l%ngan atasan $i =embah &n$us ter$iri $aripa$a (Hlm.27)

& pujangga&& petani

&&& pen$eta

&' pe$agang

A & $an && && $an &&&

! &&& $an &'

7

Page 6: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 6/80

" & $an &'

:. Penemuan apakah yang membuktikan baha5a masyarakat tama$un &n$us mempunyai amalan

  agama ? (Hlm.2)

A !ap m%h%r  

3a$ing gajah

! arangan l%gam

" Patung pr%t%#Sia

1. agaimanakah masyarakat &n$us menghasilkan batu bata? (Hlm.24)

A Menggunakan ceper  

Menggunakan tanah liat! Membakar $engan suhu tinggi

" "ijemur $engan panas matahari

2. Penempatan a5al pen$u$uk H5ang H% bermula $i tapak (Hlm.28)

A anp%

=%yang

! -eluk % Hai

" Selatan Sungai /uning

. Mengapakah an$ar Anyang $ilengkapi $engan temb%k? (Hlm.28)

A Menga5al banjir  

Menghalang pencer%b%han musuh

! Menja$ikan ka5asan ke$iaman raja

" Mengasingkan ka5asan ke$iaman $engan ka5asan pertanian

*. 3%l%ngan hamba $alam $inasti Shang ber9ungsi sebagai (Hlm.:)

& pemilik k%ta

&& pekerja buruh&&& tentera paksaan

&' k%rban upacara penyembahan

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

7. Mengapakah raja#raja Shang ti$ak perlu men$apat pengesahan p%litik untuk memerintah?

  (Hlm.1)

A erkuasa mutlak  

ersikap a$il

! erkeb%lehan memerintah

" erketurunan pemerintah agama

. Apakah cara yang $ilakukan %leh raja "inasti !h%u untuk memastikan pembesar setia

kepa$anya ? (Hlm.1)

& &krar taat setia&& Pemberian ha$iah

&&& Pengecualian cukai

Page 7: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 7/80

&' Hak sebagai ketua agama

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

an$ar B

an$ar a5al $i !hina

Cuju$ $i tanah tinggi Sungai Huan

 4. Apakah kepentingan an$ar B kepa$a "inasti Shang ? (Hlm.28)

A Menja$i pusat iba$at

Menja$i pusat kerajaan

! Menja$i k%ta pertahanan

" Merupakan tempat permulaan -emb%k esar 

"inasti Shang

  "inasti !h%u

6. "inasti Shang $igantikan %leh "inasti !h%u.Menurut kepercayaan %rang !hina penggantian$inasti tersebut a$alah berasaskan kepa$a (Hlm.1)

A kekuatan $an pengaruh sese%rang raja

s%k%ngan rakyat! s%k%ngan para bangsa5an" man$at tuhan

8. ungsi tulang %racle ialah untuk (Hlm.1)

A mengubati penyakit

menjamin ke$aulatan raja

! meramal sesuatu kea$aan

" menghasilkan barangan kayu

alsa9ah perang Sun -u $iamalkan sehingga hari ini

*:. alsa9ah yang $imaksu$kan $iaplikasikansebagai taktik $alam urusan (Hlm.)

A perniagaan

pengiraan tahun

! pemburuan binatang" upacara perkah5inan

S&ala' S"ruk"ur 1(

4

Page 8: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 8/80

Petempatan a5al $i =embah Mes%p%tamia telah berkembang secara e%lusi kepa$a ban$ar

$an negara k%ta sehingga membentuk tama$un tera5al $i $unia.

(a) Apakah ciri#ciri sesebuah negara k%ta $i Mes%p%tamia.

 

(i) #######################################################################################################

(ii) #######################################################################################################

  D2 markahE

(b) ,yatakan ke$u$ukan raja $alam sistem pemerintahan te%krasi $i Mes%p%t%mia.

  (i) #######################################################################################################

  (ii) #######################################################################################################

  (iii) ##### ##################################################################################################

D markah E

(c) Sebutkan ciri#ciri /%$ >n$ang#un$ang Hammurabi.

  (i) ######################################################################################################

  (ii) ######################################################################################################

D 2 markah E

($) ,yatakan kepentingan penggunaan sistem tulisan terha$ap perkembangan tama$un

Mes%p%t%mia

  (i) #####################################################################################################

  (ii) #####################################################################################################

  D markah E

S&ala' S"ruk"ur )(

-ama$un Mesir yang $ianggap sebagai 0anugerah $aripa$a Sungai ,il $an tan$a ke5uju$an

tama$un yang agung itu $apat $ihayati melalui tinggalan 5arisan serta khaanah bangsanya.

(a) Apakah sebab -ama$un Mesir Purba $ianggap sebagai 0anugerah $aripa$a Sungai

  ,il?

###################################################################################################

  ###################################################################################################

  ###################################################################################################  D 2 markah E

(b) Sebutkan amalan kepercayaan masyarakat Mesir Purba?

6

Page 9: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 9/80

 

(i) ###################################################################################################

  (ii) ###################################################################################################

  (iii) ###################################################################################################

  D markah E

(c) ,yatakan sistem pen$i$ikan $alam tama$un Mesir Purba.

  (i) ###################################################################################################

  (ii) ###################################################################################################

  (iii) ###################################################################################################

  D markah E

($) erikan kejayaan yang $icapai %leh masyarakat Mesir Purba hasil penguasaan mereka

  $alam bi$ang matematik $an astr%n%mi?

  (i) ##################################################################################################

  (ii) ##################################################################################################

  D 2 markah E

 

BAB ) #ENINGKATAN TAMADUN.

1. -%k%h sastera Funani yang terkenal ialah H%mer $an Hesi%$. Apakah ju$ul

epik terkenal yang $ihasilkan %leh H%mer? (Hlm 1)

A Hist%ry %9 Persian Car  -he%l%gy $an C%rk an$ "ays

! &lia$ $an G$yssey

" Mahabrata $an amayana

2. Pen$i$ikan semasa -ama$un Funani+ khususnya $i Athens sangat $ipentingkan.

Apakah teknik pengajaran yang $igunakan untuk melahirkan pelajar yang petah

 bercakap? (Hlm 7)

A Seni berpi$at%

Me5arisi bahasa Funani

! Menga$akan perbahasan umum

" Penghasilan karya bermutu

. erban$ing sistem s%sial $i &n$ia+ kelas s%sial $alam masyarakat !hina lebih bersi9at

9leksibel kerana... (Hlm )A Peluang pen$i$ikan mengubah status s%sial

/erjaya p%litik ti$ak terha$

! Perkah5inan mengubah status in$ii$u

" akyat bebas membantah penin$asan s%sial

*. Salah satu ajaran penting $alam tama$un !hina ialah -a%isme. Siapakah pengasas

ajaran tersebut? (Hlm 4)

8

Page 10: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 10/80

A !%n9ucius

=a% -e

! Shih Huang -i

" Si$$harta 3autama

7. Sistem peperiksaan a5am $i !hina a$alah yang tertua $i $unia $an $ika5al selia

  secara ketat. Mengapa? (Hlm 77)

A Menggalakkan rakyatnya ber$isiplin

>ntuk mengekalkan man$at pemerintahan

! Persaingan antara 5ilayah $i !hina

" Melahirkan pega5ai kerajaan yang ber5iba5a

. /e5uju$an masyarakat pagan $i @r%pah men$%r%ng perkembangan meluas agama

/ristian. Mengapa? (Hlm )

A Membuat petempatan $isekitar tempat iba$at

Membantu membina tempat iba$at $i @r%pah

! Menjalankan aktiiti penjelajahan untuk menyebar agama

" Merupakan masyarakat yang belum menganut sebarang agama

4. Athens+ Sparta $an !%rinth merupakan tiga k%ta yang penting $alam tama$un

  Funani.Apakah bentuk pemerintahan yang $iberi penekanan $i k%ta Sparta? (Hlm *)

  A Masyarakat bersatu pa$u

  /e5uju$an masyarakat m%numen

! Persaingan ek%n%mi

" Pemerintahan tentera

6. alan sutera membuktikan hubungan erat $iantara -ama$un &n$ia+ $engan Alam Melayu+

!hina+ -imur -engah $an arat. Hubungan ini terjalin melalui< (Hlm 72)

A Hubungan per$agangan

Hubungan $ipl%masi yang $i5arisi! Penyebaran agama u$$ha

" Hubungan penjajah $engan tanah jajahan

8. Sistem pemerintahan tama$un Funani sering bertukar ganti.+ sistem pemerintahan

manakah yang memberi penguasaan kepa$a k%nsul $i Funani? (Hlm *2)

  A Sistem %ligarki

  Sistem te%krasi

  ! Sistem m%narki

" Sistem ant%krasi

8. agaimanakah k%$ un$ang#un$ang Hammurabi $an Hukum /anun 12 $apat $i9ahami

  umum? (Hlm *)

  A Melalui pen$i$ikan sek%lah

  "ipamerkan $itempat a5am  ! Memaksa rakyat mengha9alnya

  " Memasukkan nya ke$alam ajaran agama

11. Pemerintahan %m pa$a aba$ ke 2M telah me5uju$kan majlis * yang menjalankan

 penta$biran $an ke5uju$annya memba5a kemajuan $an keselesaan hi$up. Apakah

  Majlis * ? (Hlm 8)

1:

Page 11: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 11/80

  A Majlis Perun$angan

Majlis "aerah

! Majlis Pemban$aran

" Majlis ban$araya

12. -ahap baru ini telah $iperkenalkan %leh %rang Aryan kepa$a masyarakat &n$us

yang telah melahirkan agama Hin$u .-ahap ini $ikenali sebagai (Hlm *:)

A Zaman 'e$ik 

  Zaman atu

  ! Zaman 3elap

  " Zaman @mpayar

1. Pengasas "inasti !hin yang telah berjaya membentuk sebuah empayar melalui perluasan

 jajahan takluknya ialah.. (Hlm *1)

  A Maharaja Han Cu -i

Maharaja Min !hih

! Maharaja Shih Huang -i

  " Maharaja Han ei -u

1*. "alam tama$un Funani+ ter$apat sebuah ba$an yang membantu raja menjalankan

 penta$biran. a$an ini $ipanggil...(Hlm *2)

  A /ehakiman

/etenteraan

  ! /eagamaan

  " /%nsul

17. Semua 5arga negara lelaki $e5asa Athens $iberi peluang menja$i angg%ta "e5an

Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. Sistem ini ialah.... (Hlm *)  A eraja mutlak 

  M%narki

  ! epublik  

  " "em%krasi

1. ,ama buku yang $itulis %leh Plat% yang mengutarakan tentang kepentingan un$ang#un$ang.

-ajuk buku tersebut ialah<.. (Hlm.*)

  A "em%cratics

  epublic

  ! 'e$a

  " "ictat%r

14. ,ama un$ang#un$ang pertama yang $ikenali sebagai Papan 12 $an $iletakkan $i tempat

a5am untuk tatapan rakyat ialah...(Hlm.*)A . Hukum /anun 12

. Hukum /anun %m

!. >n$ang#un$ang ustinian

  ". /%$ >n$ang#un$ang %m

16. ,ama tiang batu yang $i letakkan $i tepi jalan terukir segala titah

 perintah $i raja pa$a aman "inasti M%urya ialah ... (Hlm *#*4)

11

Page 12: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 12/80

  A. 3urkha

. As%ka

!. Maurya

  ". "harma sastra

18. Ahli 9alsa9ah Han ei -u pa$a Zaman $inasti !hin telah memperkenalkan un$ang#un$ang

yang $apat menga5al tingkah laku manusia. >n$ang#un$ang ini $ipengaruhi %leh 9alsa9ah.

(Hlm *4)

A =egalisme

  =iberalisme

  ! S%sialisme

  " "em%krasi

2:. Shih Huang -i pa$a aman "inasti !hin menghapuskan g%l%ngan bangsa5an $an melantik 

gaben%r $an panglima untuk menta$bir.eliau menjalankan pemerintahan secara (Hlm *8)

A M%narki

"em%krasi

! Auat%kratik 

" ir%krasi

21. -ertubuhnya Persatuan Per$agangan $an Perusahaan $isebabkan %leh perkembengan sekt%r 

ek%n%mi yang pesat $alam tama$un &n$us.Persatuan ini $ipanggil (Hlm 71)

  A =ethin

  Sresthin

  ! =egalisma

" =iberalisme

22. Me$ium jual beli yang $igunakan pa$a Zaman "inasti Maurya $an 3upta ialah (Hlm 71)

  A. !ukai

Mata 5ang

  ! Sutera

  " =%gam

2. Pa$a Zaman 3upta per$agangan Maritim antara &n$ia $engan alam Melayu berkembang $an

meningkat.Hasil yang $iper%lehi $aripa$a alam Melayu ialah < (Hlm 72)

&. rempah

  &&. Sutera

  &&&. be$ak 5angi

  &'. emas

A & $an && ! && $an &&&

  & $an &&& " &&& $an &'

2*. "alam tama$un !hina+ $iperingkat sek%lah ren$ah tertumpu kepa$a kegiatan mengenal $an

mengha9al tulisan <. (Hlm 77)

A &$e%gram Hiegr%li9  

  !. !unei9%rm

" Hieratik

12

Page 13: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 13/80

27. Pa$a aba$ ke#*M. lahir sebuah uniersiti agama u$$ha iaitu<< (Hlm 7*)

A ,alan$a

  /%lej rahman

  ! Parisha$

" -aIila

2. J,egara harus $iperintah %leh ahli 9alsa9ah kerana mereka cekap + terbaik $an berupaya

menggubal un$ang Kun$ang L

Petikan $i atas menceritakan megenai kepentigan un$ang#un$ang. Siapakah yang

mengutarakan hal tersebut ? (Hlm 7)A Maharaja ustinian

Plat%

  ! Augustus !aesar

" As%ka

24. ermula pa$a tahun 24 s.m + empayar %m semakin meluas berikutan kejayaan pemerintahan

  Augustus !aeser. erikut a$alah ka5asan#ka5asan $i ba5ah empayar %m kecuali. (Hlm *8)

  A ritian

  Sepany%l

  ! -urkistan

  " Mace$%nia

26. Aspek s%sial yang terkan$ung $alam sesebuah tama$un meliputi pekara seperti pen$i$ikan+

9alsa9ah+ kesenian+ kesusasteraan+ senibina serta sains $an tekn%l%gi. Antara aspek#aspek 

tersebut yang manakah menja$i asas kepa$a peningkatan s%sial $ikalangan rakyat? (Hlm 7)

  A /esenian

Senibina

  ! /esusasteraan  " Pen$i$ikan

• +er&d&"us

• S&,ra"es

• Aris"&"le

• #la"&

 28. ,ama#nama $i atas menunjukkan ahli#ahli 9alsa9ah yang $imiliki %leh tama$un (Hlm 77)

  A -ama$un Funani

-ama$un %m

  ! -ama$un &n$ia  " -ama$un !hina

:. Pembinaan bangunan $i atas %leh manusia tama$un a5al membuktikan baha5a (Hlm 78)

  A Mereka sangat mementingkan seni bina

  Mereka mempunyai tama$un yang paling maju

1

• Pembinaan Pirami$ $i Mesir 

• Pembinaan Ziggurat $i Mes%p%tamia

Page 14: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 14/80

  ! Mereka mahir $alam bi$ang pembinaan $an kejuruteraan

  " Mereka mempunyai satu sistem kepercayaan $an upacara yang teratur

1. Acr%p%lis+ a;ue$uct+ c%ll%seum+ Parthen%n+$an -emb%k esar !hina. Perkara#perkara $i atas

  menggambarkan peningkatan s%sial sesebuah tama$un $alam bi$ang (Hlm 78)

A Sains $an tekn%l%gi

Seni bina

! ahasa $an kesusasteraan

" Pen$i$ikan

2. J@pik Mahabharata mencerita peperangan antara $ua tentera iaitu yang baik $an yang

 jahat manakala epik amayana pula menceritakan inkarnasi "e5a 'ishnu sahaja. ama $an perga$uhannya $engan raja Sri =anka yang melarikan isterinya+ Sita.L. /e$ua#$ua epik 

tesebut merupakan Sastera agama Hin$u $an u$$ha yang $imiliki %leh tama$un (Hlm 1)

  A -ama$un %m

  -ama$un &n$ia

! -ama$un Funani

  " -ama$un !hina

. Prinsip $em%krasi yang telah $iperkenalkan %leh -ama$un Funani $ari segi p%litik a$alah

(Hlm *2#*)

  A. akyat asing $ibenarkan bergiat akti9 $alam p%litik Funani

  . Hanya rakyat lelaki yang berhak mengambil bahagian $alam p%litik 

  !. Semua rakyat lelaki $an 5anita $iberikan hak untuk mengambil bahagian p%litik 

  ". Pen$u$uk $i sesebuah empayar $ibenarkan menyuarakan pen$apat $an tentangan

  mereka terha$ap raja.

*. "alam sistem pemerintahan %m+$ua %rang k%nsul $ilantik untuk mengetuai sistem

 penta$biran .&ni a$alah untuk (Hlm.*#**)

  &. menjami%n ke$aulatan&&. menjaga kebajikan rakyat

  &&& mengelakkan pemusatan kuasa mutlak 

  &' me5uju$kan penta$biran yang cekap $an teratur 

  A &+&&+$an &&&

  &+&&+$an &'

  ! &+&&& $an &'

  " &&+&&&$an &'

7. -%k%h F $imaksu$kan ialah (Hlm.7)  A Plat%

  Sul%n

  ! Arist%tle

1*

-%k%h F

• /arya utama beliau a$alah P%litics

• eliau telah men$alami bi$ang sains $an

9alsa9ah

Page 15: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 15/80

  " Archime$es

. Antara berikut + yang manakah merupakan cirri#ciri kegunaan !%ll%seum? (Hlm.78)

  & 3elaggangnya besar bagi pelbagai jenis permainan .

&& Memuatkan penint%n lebih $aripa$a *7+::: %rang.

  &&& Mementaskan pertunjukan seperti pertan$ingan $i antara pahla5an %m.

&' -empat persi$angan peminpin kerajaan %m untuk menyelesaikan masalah

/erajaan .

A &+ && $an &&&

  &+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

Se"ia- -e'!a'u" a!ama +i'du erusaha me',a-ai M&ksha

 

4. Apakah yang akan berlaku kepa$a mereka yang telah mencapai tahap persebut ? (Hlm.7)

  A Akan bebas $aripa$a system kasta .

  -in$akan lahir semula selepas kematian.

  ! Akan menikmati kehi$upan yang selesa $u akhirat.

  " erkelayakan menja$i sami $an men$u$uki pangkat yang paling tinggi .

6. JMasyarakat !hina $ibahagikan kepa$a * kelas utama. /elas tertinggi ialah g%l%ngan

sarjana+ kelas ke$ua ialah g%l%ngan petani+ kelas ketiga ialah tukang $an kelas paling

 ba5ah ialah pe$agangL.

Siapakah yang membahagikannya (Hlm. )

  A !%n9ucius.

  Plat%

  ! Arist%tle

". -u#u

8. Apakah sumbangan tama$un Funani $ari segi p%litik kepa$a $unia secara umum+ $an

Malaysia khususnya? (Hlm. *2)

  A Prinsip $em%krasi !%n9ucius.

  Perancangan negara k%ta  ! Penggubalan perlembagaan

". Pembentukan jemaah menteri

 *:. Seni bina yang teragung $alam sejarah ialah -emb%k esar !hina. Pembinaan temb%k 

tersebut bertujuan (Hlm. 78)

  A Menunjukan keagungan seni bina !hina.

  Sebagai hukuman kepa$a pesalah#pesalah .

  ! Sebagai temb%k pertahanan yang menjamin keamanan !hina

  " Sebagai sempa$an yang memisahkan !hina $engan Manchuria

17

Page 16: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 16/80

BAB )( #ENINGKATAN TAMADUN

1. /e5uju$an pelbagai bentuk pemerintahan yang $iamalkan %leh sesebuah negara k%ta

$alam tama$un Funani menunjukkan %rang Funani sentiasa berusaha meningkatkan aspek

 pemerintahan $an penta$biran negara k%ta tersebut.

(a) ,yatakan "i!a peranan raja sebelum sistem $em%krasi yang $iamalkan $i Athens.

i.

ii.

iii.

( markah)

(b) erikan dua matlamat pen$i$ikan masyarakat Sparta.

i.

ii.

( 2 markah)

(c) Apakah maksu$ kebu$ayaan Hellenistik.

(2 markah)

($) ,yatakan "i!a kumpulan masyarakat $i Athens.

i.

ii.

iii.

( markah)

2. ajah $i atas menunjukkan sumbangan tama$un B yang menja$i 5arisan $an kekal

sehingga kini.

1

TAMADUN /   • Sukan Glimpik 

• Sistem $em%krasi

• &llia$ G$yssey

• -e%rem Pythag%ras

Page 17: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 17/80

(a) ,yatakan tama$un B $i atas.

(2 markah)

(b) Senaraikan "i!a negara k%ta yang terlibat $alam tama$un tersebut.

i.

ii.

iii.

( markah)

(c) Senaraikan "i!a ahli 9alsa9ah yang lahir $alam tama$un berkenaan.

i.

ii.

iii.

( markah)

($) ,yatakan "i!a perbeaan sukan Glimpik asal $engan sukan Glimpik m%$en.

i.

ii.

iii.

( markah)

. "inasti Maurya telah mencapai kemuncak kegemilangan pa$a aman pemerintahan

As%ka.

(a) Siapakah pengasas empayar Maurya?

(1 markah)

(b) Senaraikan "i!a sumbangan Maharaja As%ka.

i.

14

Page 18: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 18/80

ii.

iii.

( markah)

(c) ,yatakan dua un$ang#un$ang yang ter$apat pa$a -iang As%ka.

i.

ii.

(2 markah)

($) Huraikan kepentingan peristi5a Perang /alinga semasa pemerintahan

Maharaja As%ka.

i.

ii.

iii.

i.

(* markah)

S0ALAN ESEI

1. (a) Huraikan sistem pen$i$ikan $alam tama$un !hina.

( markah )

(b) elaskan pengen$alian peperiksaan a5am pa$a aman tama$un !hina.

( 1* markah )2. (a) elaskan ciri#ciri sistem pemerintahan republik %m.

( 1: markah )

(b) Huraikan sistem pemerintahan $em%krasi Athens.

( 1: markah )

. (a) Apakah kepentingan bahasa Sanskrit pa$a aman e$ik $alam tama$un &n$ia.

( 7 markah )

(b) elaskan maksu$ Hukum /arma $alam agama Hin$u.

( 7 markah )

(c) elaskan sistem pemerintahan @mpayar Maurya $i &n$ia?

( 1: markah )

BAB 4 ( KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN #EKEMBANGANN2A

 

1. /ea$aan ini berlaku kerana <..(hlm. 88)

A. kekuatan angkatan tentera.. Penggunaan k%nsep $e5a#raja.

!. Pembinaan m%numen $an k%ta pertahanan.

". /emantapan pemikiran $an ajaran agama.

16

#erkema'!a' "amadu' Islam "idak er!a'"u'!ke-ada -&"e'si lemah su'!ai se-er"i "amadu' lai'.

Page 19: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 19/80

2. Mengapakah keruntuhan @mpangan Maarib $ianggap simb%lik kepa$a gambaran masyarakat

ahiliah $i -anah Arab?

A. /egagalan me5arisi kepentingan ilmu.

. /esibukan $alam urusan per$agangan.

!. /elalaian membaiki empangan

". Perebutan $alam menguasai empangan.

. Apakah 9akt%r utama yang menyebabkan masyarakat Zaman ahiliah gagal membina semula

@mpangan Maarib yang telah pecah? (hlm. 1:1)

A. /ehi$upan mereka ti$ak bersatu

. -ia$a kemahiran yang mencukupi.!. -erlalu sibuk $engan per$agangan

". 3agal membiayai k%s pembinaan yang tinggi.

*. Antara berikut pernyataan manakah berkaitan $engan maksu$ Zaman ahiliah?

&. Zaman kegelapan+ kejahilan+ $an keb%$%han.

&&. Masyarakat Arab yang ti$ak menerima kebenaran.

&&&. -ia$a kitab suci untuk pan$uan hi$up.

&'. ,abi Muhamma$ s.a.5. belum menyebarkan &slam.

A. &+ &&+ $an &&&

. &+ &&+ $an &'

!. &+ &&&+ $an &'

". &&+ &&&+ $an &'

7. Antara berikut manakah ciri#ciri ek%n%mi masyarakat Arab ahiliah? (Hlm. 1:1)

&. @kspl%itasi g%l%ngan kaya terha$ap g%l%ngan miskin.

&& Canita hanya me5arisi harta peninggalan ibunya.

&&& ual beli $ilakukan $engan cara sistem tukar barang.

&' Mer%mpak merupakan satu ke5ajipan $alam kabilah.A. & $an &&

. && $an &&&

!. &&& $an &'

". & $an &'

. Mengapakah 5uju$ $iskriminasi yang jelas terha$ap g%l%ngan 5anita pa$a Zaman

ahiliah? (Hlm. 1:1)

&. ayi perempuan $itanam hi$up#hi$up.

&&. Harta pusaka ti$ak b%leh $i5arisi.

&&&. Canita menjatuhkan maruah keluarga.

&'. Perkah5inan sesama kabilah $ihalang.

A. &+ &&+ $an &&&

. &+ &&+ $an &'

!. &+ &&&+ $an &'". &&+ &&&+ $an &'

4. Apakah kesan $aripa$a situasi ini? (Hlm. 1:1)

18

Ke!ia"a' ek&'&mi a!i masyaraka" 3ahiliah meme'"i'!ka'

keu'"u'!a' da' kekayaa' sema"ama"a.

Page 20: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 20/80

A. Amalan riba ti$ak $ibenarkan.

. Masalah kemiskinan $apat $iatasi.

!. amai g%l%ngan Nuraisy menja$i kaya.

". %mpakan ti$ak menja$i satu kesalahan.

6. Masyarakat Arab ahiliah mengamalkan sistem /abilah $engan semangat assabiah.

Apakah yang $imaksu$kan $engan semangat assabiah? (Hlm. 1:2)

A Si9at sayangkan ahli keluarga.

Perasaan kesukuan yang menebal.

! Semangat bantu#membantu antara ahli.

" Cuju$ kerjasama yang erat antara suku.

  8. Mengapakah amalan sistem kabilah memberi implikasi yang buruk kepa$a kehi$upan

masyarakat Arab ahiliah? (Hlm. 1:2)

& Ahli kabilah terpaksa tinggal $alam kel%mp%k masing#masing.

&& u$aya amalan masyarakat tra$isi masyarakat ahiliah terhapus.

&&& erlaku peperangan yang berlanjutan 5alaupun sebab kecil.

&' Cuju$ semangat kesukuan yang menebal $i kalangan masyarakat Arab ahiliah.

A. & $an &&

. && $an &&

!. &&& $an &'

". & $an &'

1:.

1:. agaimanakah sistem kabilah berjaya memupuk semangat tersebut $i kalangan ahli?

(Hlm 1:2)

A -erikat $engan peraturan yang $itetapkan %leh kabilahnya.

erpeluang men$apat ganjaran yang besar jika setia.! Mementingkan semangat persau$araan antara kabilah.

" Mengenakan hukuman bunuh kepa$a ahli yang keluar kabilah.

11. Apakah kesan peperangan al#asus yang berlaku antara ani -aghlib $engan ani akar?

(Hlm. 1:2)

A erlaku per$amaian selama 1: tahun

/ejatuhan kerajaan Arab Zaman ahiliah.

! Pertikaian berlarutan sehingga *: tahun.

" -ertubuhnya pasukan tentera yang kuat.

12. Apakah 9akt%r kemunculan semangat assabiah? (Hlm 1:2)

& Struktur sistem kabilah yang berasaskan kesukuan.

&& /ehi$upan mereka terasing $aripa$a kabilah yang lain.

&&& Semangat ingin memajukan ka5asan masing#masing.&' /ea$aan ge%gra9i $an tempat tinggal mereka yang kering#k%ntang.

A & $an &&

&& $an &&&

! &&& $an &'" & $an &'

1. /elahiran ,abi Muhamma$ s.a.5. mengakhiri aman kegelapan masyarakat Arab.

2:

Sis"em kailah er5aya me'a'amka' sema'!a" kesukua' ya'!

me'eal di kala'!a' ahl'ya semasa ama' 3ahiliah.

Page 21: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 21/80

Mengapakah kelahiran nabi atau rasul penting ketika itu?

A Memberi petunjuk kehi$upan.

Membina semula @mpangan Maarib.

! Meningkatkan hak $an status 5anita.

" Menja$i ketua kabilah kaum Nuraisy.

1*. -%k%h yang $isenaraikan $i atas merupakan (hlm. 1:)

A bapa sau$ara ,abi Muhamma$ s.a..5. yang memelihara bagin$a.

sahabat ,abi Muhamma$ s.a.5. yang membantu $alam penyebaran &slam.

! keluarga ,abi Muhamma$ s.a.5. yang pernah memimpin k%ta Makkah.

" %rang Nuraisy yang menentang ajaran &slam $engan hebatnya.

17. Antara berikut pernyataan manakah mengenai latar belakang ,abi Muhamma$ s.a.5.?

(Hlm.1:*)

& "isusui $an $ibela %leh Halimatus Sa$iyah.

&& "ilahirkan pa$a -ahun 3ajah sempena serangan tentera bergajah.

&&& Mengikuti r%mb%ngan perniagaan $atuknya ke Syam ketika berusia 12 tahun.

&' Mengembala kambing kepunyaan Ab$ul Muttalib ketika masih kecil.

A. & $an &&

&& $an &&&

!. &&& $an &'

". & $an &'

1. Pen$eta ,asrani+ uhaira pernah menasihati Abu -alib menyelamatkan ,abi Muhamma$s.a.5. $aripa$a ancaman bunuh %rang Fahu$i ketika masih kecil.

  agaimanakah hal ini berlaku? (Hlm. 1:*)

A Pen$eta melihat tan$a kerasulan ,abi Muhamma$ s.a.5.

Abu -alib men$apat maklumat $aripa$a ketua suku Nuraisy Arab.

! Abu =ahab menyuruh uhaira membunuh ,abi Muhamma$ s.a.5.

" ,abi Muhamma$ s.a.5. menja$i ancaman Fahu$i sejak $ari kecil.

 

14. Mengapakah ,abi Muhamma$ s.a.5. $igelar 0al# Amin? (Hlm. 1:*)

A Pemaa9 $an pengampun

Suka membantu g%l%ngan miskin

! ersi9at amanah $an $ipercayai

" ergaul $engan semua %rang.

16. Perletakan semula Hajar As5a$ ke tempat asalnya %leh ,abi Muhamma$ s.a.5.menunjukkan kebijaksanaan $an kepimpinan bagin$a $alam menangani masalah yang

timbul. Apakah kesan $aripa$a tin$akan bagin$a itu?. (Hlm. 1:)

A Mengukuhkan perpa$uan masyarakat Makkah.

Masyarakat Makkah menerima ajaran &slam.! Makkah menja$i tempat pertemuan penyair.

" Masji$il Haram mula $iasaskan.

21

• Ab$ul Mana9 

• Nusai

• Hashim

• Ab$ul Muttalib

Page 22: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 22/80

18. Surah al#Ala; ayat 1#7 memerintahkan umat &slam supaya membaca. Mengapakah membaca

$i5ajibkan kepa$a umat &slam? (Hlm. 1:8)

A Menja$i asas pembentukan tama$un manusia.

Menyaingi pencapaian tama$un %m $an Funani.

! Menamatkan kehi$upan ahiliah masyarakat Arab.

" Memb%lehkan masyarakat Arab membaca al#Nuran.

2:. Apakah kesimpulan $aripa$a ayat $i atas?

& Pensel $an pena penting ketika menuntut ilmu.

&& Pertumpahan $arah $iharamkan $alam &slam.

&&& Amalan membaca penting $an $igalakkan $alam &slam.

&' Membuat kajian $an penyeli$ikan $ituntut $alam &slam.

A & $an &&

  && $an &&&

  ! &&& $an &'

  " & $an &'

21. Mengapakah perisytiharan ,abi Muhamma$ s.a.5. sebagai asulullah melalui surah

al#Mu$$asir memberi rahmat kepa$a semua umat? (Hlm.1:6)

  A Menyeru manusia supaya menunaikan haji $i Makkah.

Me5ajibkan ajaran &slam $isampaikan kepa$a manusia.

! Menggalakkan manusia mencari reeki $engan perniagaan.

" Me5ajibkan sembahyang 9ar$u lima 5aktu kepa$a umat &slam.

 

22. Apakah yang berlaku $i 3ua Hirak seperti yang $inyatakan $i atas? (hlm. 1:4)

& -empat ,abi Muhamma$ s.a.5. bertahannuth.

&& -urunnya 5ahyu pertama kepa$a ,abi Muhamma$ s.a.5.

&&& ,abi bersembunyi $aripa$a buruan %rang Arab Nuraisy.

&' -ermeterai perjanjian antara ,abi Muhamma$ s.a.5. $engan %rang Nuraisy.

A. & $an &&

. && $an &&&

! &&& $an &'

" & $an &' 

2. ,abi Muhamma$ s.a.5. menerima 5ahyu ke$ua $aripa$a Allah $i Makkah.

Antara berikut manakah perintah 5ahyu tersebut kepa$a bagin$a?

A Membasmi kejahilan. Menyebarkan ilmu pengetahuan untuk membina kemajuan

! Menyebarkan ajaran &slam termasuk memperluaskan ajaran al#Nuran

" Me5uju$kan kerjasama $engan %rang bukan &slam

22

Gua +irak # -erletak $i puncak ukit ,ur+ utara Makkah

# arak $engan k%ta Makkah kira#kira km

6Ba,alah de'!a' 'ama Tuha'mu ya'! me'5adika' ma'usia de'!a'

se!um-al darah. Ba,alah7 Tuha'mu ya'! "erama" mulia ya'! me'!a5ar

de'!a' -e'a. 2a'! me'!a5ar ma'usia a-a ya'! "idak dike"ahui8.Surah alAla9( aya" 1 : ;

Page 23: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 23/80

 

2*. Apakah kaitan t%k%h $i atas $engan $ak5ah &slamiah $i Makkah?

A Membantu ,abi s.a.5. berlin$ung $i 3ua Hirak 

Memberi s%k%ngan a5al kepa$a ,abi Muhamma$ s.a.5.

! Men%l%ng ,abi s.a.5. melakukan Hijrah $i Habsyah.

" Memberi m%$al kepa$a perjuangan ,abi Muhamma$ s.a.5.

27. Mengapakah pen$ekatan $ak5ah &slam secara rahsia peringkat a5al ,abi Muhamma$ sangat

 penting? (Hlm.1:8)

A Menghin$ari ke5uju$an nabi#nabi palsu

Menjaga hati ketua#ketua kabilah

! Mengelakkan ancaman bunuh kaum Nuraisy

" Men$apatkan s%k%ngan $aripa$a sahabat karib

2. Mengapakah $ak5ah &slamiah pa$a peringkat a5al $i Makkah $ilakukan secara rahsia?

(Hlm. 11:)

& ilangan umat &slam masih kecil.

&& Ajaran &slam masih belum lengkap

&&& Grang ramai ti$ak $apat mengetahuinya.

&' Satu strategi $alam penyebaran &slam.

A. & $an &&

. && $an &&&

! &&& $an &'

". & $an &'

24. Apakah peristi5a penting yang berlaku kepa$a ,abi Muhamma$ s.a.5. ketika $ak5ah

&slamiah $isampaikan $i ukit Sa9a? (Hlm. 1:8)

A Semua pembesar Nuraisy memeluk &slam

Pemu$a Nuraisy mengepung $aan ingin membunuh ,abi s.a.5.

! Abu =ahab menghina bagin$a sehingga terganggu $ak5ah yang $isampaikan.

" Sekumpulan %rang &slam $ibunuh $engan kejam %leh pemu$a Nuraisy Makkah.

26. agaimanakah cara ,abi menjalankan $ak5ah kepa$a g%l%ngan Nuraisy $engan berkesan

melalui pen$ekatan secara hikmah? (Hlm. 11:)

A Menggunakan akal secara bijak 

Memujuk rayu supaya memeluk &slam

! Memberi layanan sekiranya memeluk &slam

" Mer%b%hkan tempat#tempat penyembahan berhala.

28. Apakah persamaan t%k%h $i atas? (hlm. 11:)

2

# >thman bin A99an

# Zubair bin A5am

# Al#Ar;am bin Abu Ar;am

Dak<ah se,ara rahsia da' "eruka

# Bilal i' aah

# Amir i' =uhairah

# u'ai'ah

Page 24: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 24/80

A Pembesar Nuraisy yang kaya.

Penentang kepa$a penyebaran &slam.

! Pernah $iseksa %leh %rang Arab Nuraisy.

" Panglima tentera &slam yang terkemuka.

28. Antara yang berikut+ pen$ekatan manakah yang $igunakan %leh ,abi Muhamma$ s.a.5.

ketika menyebarkan &slam? (hlm.111)

  & Menunjukkan tela$an yang baik 

&& Membaca ayat al Nuran untuk menja5ab pertanyaan sahabat.

&&& Memberi ganjaran lumayan kepa$a sesiapa yang memeluk &slam.

&' Memban$ingkan nilai akhlak masyarakat ahiliah $engan &slam

A &+ && $an &&&  &+ && $an &'

  ! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

1. Mengapakah %rang Arab Nuraisy Makkah menentang ajaran &slam yang $isampaikan %leh

 ,abi Muhamma$ s.a.5. kepa$a mereka? (Hlm. 111)

& Menggugat pengaruh $an ke$u$ukan mereka.

&& &slam mengamalkan prinsip persamaan tara9.

&&& Sikap $an periba$i ,abi s.a.5. ti$ak $isenangi.

&' Ajaran &slam menggugat perusahaan mengukir patung.

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

  ! &+ &&& $an &'

  " &&+ &&& $an &'

2. Mengapakah k%nsep persamaan tara9 sesama manusia $alam ajaran &slam $itentang keras %leh

masyarakat Arab ahiliah? (Hlm. 111)

A ertentangan $engan sistem s%sial jahiliah. Melenyapkan sistem p%litik berasaskan kabilah.

! Menjejaskan sumber pen$apatan pengukir patung.

" Persamaan hak terha$ap kaum 5anita ti$ak 5ajar.

. agaimanakah suruhan menyembah Allah Fang Maha @sa telah menggugat ek%n%mi %rang

  Nuraisy? (Hlm.112)

A Menghalang amalan riba.

Menutup ek%n%mi pengukir patung.

! Mengharamkan perniagaaan $alam &slam.

" Menyekat kegiatan r%mpakan sebagai sumber reeki.

*. Pelbagai usaha $ilakukan %leh Arab Nuraisy untuk menyekat $ak5ah ,abi Muhamma$ s.a.5

tetapi gagal. Antara pernyataan berikut yang manakah cara $ak5ah yang $ilakukan %leh ,abi

  s.a.5.? (Hlm. 112)A Menunjukkan si9at se$ia berk%rban $an bantu#membantu .

Menanamkan keimanan yang kukuh $i ji5a umat &slam.

! Mempunyai sabar ketika mengha$api cabaran $an halangan.

" Menjanjikan tempat tinggal $an ke$u$ukan ek%n%mi yang baik.

2*

Page 25: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 25/80

 

7. entuk#bentuk penentangan $i atas $ilancarkan %leh %rang Nuraisy terha$ap &slam.

Mengapakah tin$akan pemulauan ti$ak berjaya sepenuhnya? (Hlm.112)

A Grang Nuraisy yang ti$ak mematuhi peraturan.

ekalan makanan %rang &slam mencukupi.

! Semangat kabilah menggalakkan kerjasama.

" Grang &slam bertin$ak memerangi %rang Nuraisy.

. Semasa ber$ak5ah $i Makkah+ ,abi Muhamma$ $an keluarga bagin$a pernah $ipulaukan.

Antara pernyataan berikut manakah bentuk pemulauan yang $iterima %leh ,abi Muhamma$

s.a.5.? (Hlm.112)

& melarang jual beli $engan keluarga bagin$a.

&& menegah berkah5in $engan angg%ta keluarga bagin$a.

&&& menghalau bagin$a bersama keluarga keluar $ari k%ta Makkah.

&' menghalang sebarang pert%l%ngan $iberikan kepa$a keluarga bagin$a.

A &+ && $an &&&

  &+ && $an &'

  ! &+ &&& $an &'

  " &&+ &&& $an &'

4. Apakah keistime5aan yang ter$apat pa$a Aisyah binti Abu akar? (Hlm. 112)& merupakan 5anita yang bijak $an kuat ingatan.

&& menja$i sumber rujukan hukum#hukum &slam.

&&& mempunyai pengetahuan yang men$alam tentang &slam.

&' menjalankan perniagaan bersama ,abi Muhamma$ s.a.5.

  A &+ && $an &&&

  &+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

". &&+ &&& $an &'

6. Apakah strategi yang $ilakukan %leh ,abi Muhamma$ s.a.5. $alam menyebarkan &slam

setelah menerima tentangan $aripa$a %rang Nuraisy Makkah? (Hlm. 11)

& meminta %rang &slam berhijrah ke Habsyah.

&& mengarahkan sekumpulan %rang &slam berhijrah ke -ai9.

&&& memberi latihan ketenteraan yang secukupnya kepa$a %rang &slam.&' melakukan penghijrahan ke Ma$inah selepas men$apat keiinan $aripa$a Allah.

A & $an &&

  && $an &&&

  ! &&& $an &'  " & $an &'

27

# E5eka'

# U!u"a'

# #emulaua'

Aisyah i'"i Au Bakar meru-aka' Srika'di Islam ya'! ulu'!

dalam se5arah -erkema'!a' Islam.

Page 26: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 26/80

8. -in$akan ,abi Muhamma$ s.a.5 ti$ak bersama pengikutnya ketik penghijrahan ke Habsyah

mencerminkan rasa tanggungja5ab bagin$a kepa$a pengikutnya. (Hlm.11)

uktikan pernyataan ini.

A /huatir akan kehilangan pengaruh $i Makkah

Menjamin keselamatan pengikutnya $i Makkah.

! imbang ancaman bunuh %leh kaum Nuraisy terha$apnya.

" Mengelakkan kebencian masyarakat Habsyah terha$ap ajaran &slam.

*:. Apakah 9akt%r yang mempengaruhi ,abi Muhamma$ s.a.5. $an umat &slam berhijrah ke

Ma$inah pa$a tahun 22 Masihi? (Hlm.11)

&. "esakan para sahabat

&&. Perintah $ari Allah.&&&. emputan suku Aus $an /haraj.

&'. /e$u$ukan Ma$inah yang strategik.

  A. & $an &&

  . && $an &&&

  !. &&& $an &'

  ". & $an &'

 SOALAN STRUKTUR

1. Masyarakat Arab sebelum ke$atangan &slam $ikenali sebagai masyarakat ahiliah. Zaman ini

$ianggap sebagai Zaman /egelapan.

  a. Apakah yang $imaksu$kan $engan ahiliah?

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(1

markah)

  b. ,yatakan sebab#sebab aman ini $ianggap sebagai Zaman /egelapan.

  i. <<<<<<<<<..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

  iii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

(* markah)

  c. Senaraikan ciri#ciri kegiatan ek%n%mi masyarakat aman ahiliah.

  i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  iii. <<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

( markah)

2

Page 27: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 27/80

  $. Apakah kesan amalan sistem kabilah?

  i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...

 ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

(2 markah)

2.

a. ,yatakan * si9at terpuji ,abi Muhamma$ s.a.5.

 

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

 iii <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

 i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  (* markah)

  b. ,yatakan peristi5a penting yang membuktikan ,abi Muhamma$ $igelar al# Amin.

  i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

(2 markah)

  c. Senaraikan peristi5a yang menunjukkan ke5iba5aan ,abi Muhamma$ s.a.5. sebagai

  pemimpin yang unggul sebelum $ilantik menja$i rasul.

  i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(2 markah)

  $. ,yatakan si9at#si9at kepimpinan yang a$a pa$a asulullah yang perlu $ic%nt%hi %leh

 pemimpin lain.

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

(2 markah)

. Penyebaran &slam $i Makkah $ilakukan secara rahsia $an kemu$iannya secara terbuka.

  a. Siapakah sasaran utama $ak5ah &slamiah secara sulit?

 

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...

(2 markah)

24

 ,abi Muhamma$ s.a.5. mempunyai bu$i pekerti

yang mulia $an se%rang pemimpin yang berkaliber.

Page 28: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 28/80

  b. ,amakan t%k%h#t%k%h yang berjaya $iislamkan %leh asulullah $i peringkat a5al.

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

iii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

(* markah)

  c. Mengapakah ,abi Muhamma$ s.a.5. menggunakan strategi secara rahsia $i peringkat a5al  semasa menyebarkan $ak5ah &slamiah?

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

(2 markah)

  $. Apakah peristi5a yang menyebabkan ,abi menjalankan $ak5ah &slamiah secara terbuka?

  i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

(2 markah)

*. Cahyu pertama yang $iturunkan %leh Allah kepa$a ,abi Muhamma$ s.a.5. ialah Surah

al#Ala; $an 5ahyu ke$ua pula a$alah Surah al#Mu$$asir.

 

a. Apakah kepentingan Surah al Ala; ayat 1 K 7 kepa$a umat &slam?

 

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

(* markah)

  b. Mengapakah &slam menggalakkan umatnya membaca $an membuat kajian?

  i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...

(2 markah)

  c. Apakah kepentingan Surah al#Mu$$asir ayat 1#4?

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.(2 markah)

  $. ,yatakan perkara utama yang $iberi penekanan %leh ,abi Muhamma$ s.a.5. $alam

  menyebarkan syiar &slam pa$a tahap a5al?

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

26

Page 29: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 29/80

  ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(2 markah)

 SOALAN ESEI 

1. Masyarakat Arab ahiliah 5uju$ antara tahun :: M hingga hingga turunnya 5ahyu pertama

kepa$a ,abi Muhamma$ s.a.5.

 a) Huraikan cirri#ciri masyarakat Arab ahiliah. (1: markah)

 b) elaskan keperiba$ian ,abi Muhammas sebelum $ilantik menja$i rasul. (1: markah)

2. Penyebaran &slam $i Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi $i kalangan masyarakatnya.

A$a yang menerima &slam $an a$a yang men%laknya.

a) Mengapakah $ak5ah &slamiah $apat $iterima %leh %rang ramai pa$a peringkat a5al?

(1: markah)

 b) Mengapakah pula sebahagian masyarakat Arab ti$ak $apat menerima ajaran &slam?

(1: markah)

. ,abi Muhamma$ s.a.5. bukan sahaja se%rang pemimpin yang bijaksana+ malah se%rang

 pe$agang yang berjaya.

  a) elaskan bukti#bukti yang menunjukkan kebijaksanaan bagin$a $alam menyebarkan

&slamiah kepa$a %rang ramai.

(1: markah)

  b) Huraikan ket%k%han ,abi Muhamma$ s.a.5. $alam bi$ang per$agangan.

(1: markah)

*. Pelbagai tentangan telah $ilakukan %leh %rang Arab Nuraisy termasuk pemulauan terha$ap

  ,abi Muhamma$ s.a.5. $an keluarganya.

a) Apakah bentuk pemulauan yang $ilakukan %leh %rang ka9ir Nuraisy terha$ap ,abi

Muhamma$ s.a.5. $an keluarga bagin$a?( markah)

  b) Mengapakah pemulauan ini ti$ak bertahan lama?

(6 markah)

  c) elaskan langkah yang $iambil %leh ,abi Muhamma$ s.a.5. untuk mengurangkan tekanan

28

Page 30: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 30/80

  $an penin$asan %rang#%rang ka9ir Nuraisy.

( markah)

  Ba ; Ti'!ka"a' 4 %Kera5aa' Islam Di Madi'ah>1. an$ar Ma$inah al#Muna5arrah memba5a erti

A ban$ar suci

ban$ar &slam

! ban$ar ercahaya" ban$ar %rang Arab mOs 116

 

2. Antara yang berikut+ yang manakah merupakan pen$u$uk utama $i Ma$inah ?

& Arab

&& Serani

&&& Fahu$i

&' ,asrani

A & +&& $an &&&

& +&& $an &'

! &+ &&& $an &'

  " &&+ &&& $an &' mOs 116

. 3%l%ngan Fahu$i ter$iri $aripa$a beberapa suku iaitu

& ani Aus

&& ani ,a$hir

&&& ani Nunai;a

  &' ani Nuraiah

A. &+ && $an &&& &+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

  " &&+ &&& $an &' mOs 116

*. Mengapakah ,abi Muhamma$ s.a.5 memilih Ma$inah sebagai tempat untuk 

meneruskan penyebaran &slam?

&. Mempunyai ke$u$ukan strategi

&&. Merupakan k%ta yang penting untuk pe$agang Arab

&&&. Mempunyai p%tensi untuk $ija$ikan pusat pertahanan

&'. Mempunyai patung#patung berhala untuk $i per$agangkan

  A & $an &&

& $an &&&

! && $an &&&

" && $an &' mOs 116

:

Page 31: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 31/80

7. Suku /aum yang telah bertemu $engan ,abi Muhamma$ s.a.5 $i A;abah pa$a tahun

21 M ialah

  & Aus

&& /haraj

&&& ,a$hir

&' Nunai;a

A & $an &&

&& $an &&&

! && $an &&&

" && $an &' mOs 116

. Mengapa ,abi Muhamma$ s.a.5 berbuat $emikian?

A. Menan$atangani Perjanjian

. Mengembangkan ek%n%mi

!. Menyelesaikan perga$uhan

  ". Menyebarkan $ak5ah &slamiah mOs 116

4. Antara berikut apakah janji %rang Arab Ma$inah kepa$a ,abi Muhamma$ s.a.5 $alam

 perjanjian A;abah pertama ?

  & eriman kepa$a Allah $an asul

  && -aat setia kepa$a nabi Muhamma$ s.a.5  &&& -i$ak melakukan amalan Kamalan jahiliyah

  &' erperang $engan Arab Nuraisy

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

  " &&+ &&& $an &' mOs 116

  ,abi Muhamma$ s.a.5 Perjanjian A;abah Pertama Suku Aus $an /haraj

  6. Antara syarat#syarat perjanjian tersebut ialah

  & eriman kepa$a Allah $an asul

  && -i$ak melakukan amalan jahiliah

  &&& Membantu perjuangan ,abi Muhamma$ s.a.5  &' Mereka berjanji akan menghalau Fahu$i keluar $ari Ma$inah

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'" &&+ &&& $an &' mOs 116

Selepas Perjanjian A;abah Pertama +,abi Muhamma$ s.a.5 telah

menghantar pen$ak5ah &slam iaitu Musab bin >mair ke Ma$inah

1

Page 32: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 32/80

8. Perkataan Hijrah memba5a maksu$ berpin$ah.siapakah yang terlibat $alam perpin$ahan

ini?

  A Grang &slam

  Grang Fahu$i

  ! Grang ,asrani

  " Grang Arab Nuraisy mOs 118

1:. Apakah Peristi5a yang berlaku pa$a 12 September tahun 22 M ?

A Penerimaan Cahyu

  Penghijrahan %rang &slam

  ! Perjanjian A;abah $imeteraikan

  " Pembukaan semula /%ta Makkah mOs 118

11.

 

Antara berikut apakah yang telah $ipersetujui %leh suku Aus $an /haraj ?

&. Memeluk Agama &slam

&&. -aat setia kepa$a ,abi Muhamma$ s.a.5

&&&. Menye$iakan tempat tinggal $i Ma$inah

  &' Melancarkan serangan ke atas Arab Nuraisy

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'! & + &&& $an &'

  " &&+ &&& $an &' mOs 118

  12 .

-ahun Hijrah bermula selepas ?

A Perjanjian Hu$aibiyah

Penaklukan semula /%ta Makkah

! /e5a9atan ,abi Muhamma$ s.a.5

  " Perpin$ahan ,abi Muhamma$ s.a.5 ke Ma$inah mOs 118

 1.

Antara berikut yan manakah merupakan kan$ungan Perjanjian A;abah 1?

&. Menye$iakan tempat tinggal .

&&. Membantu perjuangan ,abi&&& Menjemput ,abi $an umat &slam ke Ma$inah

  &' eriman kepa$a Allah $an rasul

A & $an &&&

Pa$a tahun 22 M+satu perjanjian

$itan$atangani $i antara ,abi Muhamma$

s.a.5 $engan suku Aus $an /haraj

-ahun 22 M a$alah bersamaan 1Hijrah

  AQABAH 

Tempat termeterainya perjanjian antara Nabi Muhammad S.a.wdengan orang Madinah sebelum Hijrah.

2

Page 33: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 33/80

&& $an &&&

! &&& $an &'

" & $an &' mOs 118

1*. Apakah 9akt%r 

yang menja$i pen$%r%ng berlakunya peristi5a $i atas?

  & aminan keselamatan %leh %rang Ma$inah

&& Perjanjian ti$ak melakukan amalan jahiliyah

&&& aminan penguasaan ek%n%mi %rang muhajirin

&' /esanggupan %rang Ma$inah mempertahankan &slam

  A & $an && && $an &&&

  ! &&& $an &'

" & $an &' mOs 118

17. Apakah gelaran yang telah $iberikan kepa$a %rang &slam Makkah yang berhijrah ke

Ma$inah?

A Ansar

/haraj

! Fahu$i

  " Muhajirin mOs 12:

1. Apakah hujah yang $apat menyangkal pen$apat %rientalis arat ini ?

& ,abi Muhamma$ s.a.5 $ilantik sebagai pemimpin Ma$inah

&& /etibaan %rang &slkam $i Ma$inah $isambut $engan rela $an meriah

&&& Grang &slam Makkah $iberi tempat tinggal yang se5ajarnya $i Ma$inah&' Penghijrahan %rang &slam ke Ma$inah a$alah atas jemputan %rang Fahu$i

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+&&& $an &'

" &&+ &&& $a &' mOs 12:

14.

  Pernyataan manakah yang menghuraikan tentang Adullah i' Ar9a" ?

 A Memeluk &slam selepas menja$i juru pan$u hijrah

  Merupakan anak kepa$a nabi Muhamma$ s.a.5

  ! Mempunyai pengetahuan yang luas mengenai an$ar Makkah

" Merupakan se%rang pe$agang yang selalu berulang alik $ari Makkah ke Ma$inah.mOs 12:

Puteri Abu akar al KSi$$i; $engan beraninya telah menghantar makanan $an menyampaikan

 berita tentang gerakan %rang Nuraisy kepa$a ,abi Muhamma$ s.a.5 $i 3ua -hur.

16 er$asarkan pernyataan $i atas +apakah kesimpulan yang an$a b%leh buat ?

A Peristi5a hijrah membahayakan umat &slam

12 September 22M#%rang &slam Makkah berhijrah ke Ma$inah

Grientalis arat menta9sirkan hijrah

sebagai pelarian.

Perjalanan ,abi Muhamma$ s.a.5 $an Abu akar al

Si$$i; telah $ipan$u %leh Ab$ullah bin Ar;at

Page 34: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 34/80

Peristi5a hijrah $i $%r%ng %leh kaum 5anita

! Peristi5a hijrah membuktikan keagungan ,abi Muhamma$ s.a.5

" Peristi5a hijrah memperlihatkan 5anita terlibat $i $alam perjuangan &slam.

mOs 12:

 

18. Siapakah yang membantu nabi Muhamma$ s.a.5 semasa bersembunyi $i 3ua -hur ?

&. Siti kha$ijah

&&. Amir bin uhairah&&&. Asma binti Abu akar 

&'. Ab$ullah bin Abu akar 

  A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

mOs 12:

2: Siapakah yang ti$ur $i tempat ,abi Muhamma$ s.a.5 pa$a malam penghijrahan bagin$a?

A. >mar al /hattab

. Ali bin Abu -alib

!. >thman bin A99an

". Ab$ul rahman bin Au9 mOs 12:

21. Apakah gelaran yang telah $iberikan kepa$a %rang &slam Makkah yang berhijrah ke

Ma$inah?

A Aus

Ansar 

! /haraj

" Muhajirin mOs 122

 

22. Merujuk maklumat $i atas +apakah sikap p%siti9 %rang Ansar ?

  & Menjaga keselamatan

&& Menentang g%l%ngan Fahu$i

&&& Mengurangkan cukai kepala  &' Memberi m%$al untuk berniaga

A & $an &&

&& $an &&&

! &&& $an &'" & $an &' mOs 122

  2. Apakah tujuan ,abi Muhamma$ s.a.5 men$irikan Masji$ Al#,aba5i $i Ma$inah ?

  3ua -hur 

. -erletak $i puncak ukit -hur 

. -empat ,abi Muhamma$ s.a.5 $an  Abu akar al#Si$$i; bersembunyi

-i$ur $i tempat ti$ur bagin$a pa$amalam penghijrahan

  3G=G,3A, P@,@A,3A,

  Muhajirin Grang &slam Makkah yang berhijrah ke Ma$inah

  Ansar Grang &slam Ma$inah yang member bantuan.

*

Page 35: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 35/80

  A Meluaskan pengaruhnya

  Membincangkan masalah

  ! Menunjukkan ke5iba5aanya

  " Memu$ahkan perbicaraan $ijalankan mOs 12

  2*. . Fathrib ############## Ma$inah

  Mengapakah ,abi Muhamma$ s. a.5 menukarkan nama Fathrib kepa$a Ma$inah ?

&. >ntuk mengekalkan perpa$uan &slam

&&. >ntuk menja$ikan pusat tama$$un &slam

&&&. >ntuk menja$ikan &slam sebagai cara hi$up

&'. >ntuk men$apatkan bantuan $ari g%l%ngan Fahu$i  A & $an &&

&& $an &&&

! &&& $an &'

" & $an &' mOs 12

27. #ia!am Madi'ah

  Baha!ia' #er"ama %)? @asal> Baha!ia' Kedua % )4 =asal>

  Apakah yang terkan$ung $alam bahagian pertama ?

 

A -anggungja5ab %rang &slam

-anggungja5ab %rang Fahu$i

! Peranan kaum Aus $an /haraj

" Hubungan antara %rang &slam $an bukan &slam mOs 12*

2. agaimanakah ke$u$ukan %rang yahu$i $alam Piagam Ma$inah ?

  A "ilarang memegangja5atan

  "ipaksa memeluk agama &slam

  ! "ikehen$aki mematuhi un$ang#un$ang &slam  " "ijamin keselamatanya jika mematuhi peraturan mOs 127

24. er$asarkan rajah $i atas + B ialah

A Piagam Ma$inah

Perjanjian A;abah 1! Perjanjian A;abah &&

  " Perjanjian Hu$aibiah mOs 127

  /

.-er$iri $aripa$a *4 9asal.

. Perlembagaan bertulis pertama $i

  "unia

. Membincangkan hubungan $ikalangan

  %rang islam

Masyarakat $ikerajaan &slam

Ma$inah

Masyarakat $i kerajaan

 ,egara kita

ebas memilih agama B

7

Page 36: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 36/80

 26. B merujuk kepa$a ?

  A "ipaksa beragama

  "ibenarkan memilih agama

  ! "ikehen$aki beragama &slam

  " "ipaksa meninggalkan agama asal mOs 12

28.

Sahi9ah Ma$inah

 

Apakah tujuan penggubalan piagam $i atas ?

  & Melahirkan kerajaan &slam unggul

 && Me5uju$kan hubungan baik $engan Fahu$i

&&& Menjalinkan hubungan $ipl%matik $engan Makkah

&' Me5uju$kan perpa$uan antara Muhajirin $an Ansar 

  A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &' mOs 124

 

: Maklumat $iatas merujuk kepa$a beberapa siri peperangan antara %rang &slam $an

Nuraisy.Apakah 9akt%r kemenangan &slam $alam semua siri peperangan?

& ijak mengatur strategi

  && Semangat jiha$ yang tinggi

  &&& Patuh kepa$a pucuk pimpinan

  &' "ibantu semua pen$u$uk Ma$inah

  A & + && $an &&&  & + && $an &'

  ! & + &&& $an &'

  " &&+ &&& $an &' mOs 1:

 

. Merupakan perlembagaan

 bertulis

. "irangka %leh ,abi

Muhamma$ s.a5

. erpan$u kepa$a 5ahyu Allah

  P@P@A,3A

 ,

 

-AH>,

  a$ar 2* M

  >hu$ 27 M

  /han$ak 24 M

 . Grang &slam $an %rang bukan

&slam

. Strategi menggali parit

. -entera &slam memper%lehi

kemenangan

Page 37: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 37/80

1. Maklumat $iatas merujuk kepa$a peperangan?

  A >hu$

  a$ar 

  ! Al asus

  " /han$ak mOs 1:

2. "alam perjanjian Hu$aibiyah +%rang &slam $an %rang Arab Nuraisy bersetuju menga$akan

gencatan senjata selama

  A tahun

6 -ahun

! 1: -ahun" 12 -ahun mOs 1:

. Siapakah 5akil %rang &slam yang pergi menemui %rang Arab Nuraisy

  A Ali bin Abu -alib

  Suhail bin Amru

  ! >thman bin A99an

  " Abu akar al Si$$i; mOs 12

 

*.

. >thman bin A99an

. Suhail bin Amru

  er$asarkan senarai t%k%h $i atas+Apakah persamaan ke$ua#$ua t%k%h tersebut .

  A -erlibat $alam peperangan Al asus

erperanan sebagai %rang tengah $i A;abah

! Menga5al keselamatan tenteranya $i ma$inah

  " Sebagai utusan $alam peristi5a $i Hu$aibiah mOs 12

7. Antara berikut yang manakah isi kan$ungan Perjanjian Hu$aibiyah ?

  & 3encatan senjata selama 1: tahun

  && Mereka bebas mengamalkan agama masing#masing

  &&& >mat &slam hanya b%leh mengerjakan umrah pa$a tahun berikutnya

  &' Grang Nuraisy akan terjamin keselamatanya sekiranya mematuhi perjanjian

  A & + && $an &&&  &+ && $an &'

  ! &+ &&& $an &'

  " &&+&&& $an &' mOs 12

. Grang Arab Nuraisy bersetuju berun$ing untuk membenarkan %rang &slam memasuki /%ta

Makkah kerana %ang &slam ?

  A Mempunyai pengikut yang ramai

  Memiliki angkatan tentera yang besar 

Pa$a tahun 26 M +r%mb%ngan %rang islam telah ke

Makkah untuk menunaikan umrah.-etapi telah

$isekat %leh %rang Arab Nuraisy

4

Page 38: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 38/80

  ! Sanggup berperang untuk mencapai hasratnya

  " -elah bersumpah membela kematian >thman bin A99an mOs 12

4."alam Perjanjian Hu$aibiyah %rang &slam $an Nuraisy bersetuju menga$akan 3encatan

Senjata selama ?

  A tahun

  6 tahun

  ! 1: tahun

  " 12 tahun mOs 12

6. Apakah nilai patri%tisme yang $itunjukkan %leh umat &slam $alam Perjanjian Hu$aibiyah?

  A Per$amaian  Perjuangan

  ! Melepaskan kekayaan

  " Mempertahankan maruah mOs 1

 

8. Apakah persamaan t%k%h#t%k%h $i atas ?

A "iseksa $engan kejam

Panglima Arab Nuraisy

! Pertama memeluk &slam

  " -erlibat $alam beberapa peperangan mOs 17

*:.

JHai manusia+saya telah meninggalkan kepa$a kamu satu pusaka $an kamu ti$ak 

akan sesat selama#lamanya selagi kamu masih berpegang kepa$a puaka ini<L

 

er$asarkan petikan $i atas +Apakah pusaka yang $i maksu$kan %leh ,abi

Muhamma$ s.a.5 ?

  & Al Nuran

  && Sunnah asullullah

  &&& ,egara &slam Ma$inah

  &' Sahabat#sahabat yang setia

  A & $an &'

  && $an &&&

  ! &&& $an &'

  " & $an &' mOs 14

  S0ALAN STUKTU BAB ; TINGKATAN 4

1. (a) Sebelum &slam+/ea$aan $i Ma$inah a$alah ti$ak tenteram.Mengapa ?

 (i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(ii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

. /hali$ bin Al Cali$

. Amru bin Al KAs

. >thman bin A99an

6

Page 39: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 39/80

  D 2 markah E

(b) Apakah yang $ijanjikan %leh %rang Aus $an /haraj $alam perjanjian A;abah pertama (21 M)?

(i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(ii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(iii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  D markah E

  (c ) Mengapakah Perjanjian A;abah /e$ua ( 22M) amat penting kepa$a ,abi

Muhamma$ s.a.5 $an umat &slam Makkah?

  ( i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  (ii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  (iii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  (i)... <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

  ( )<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

 

D 7 Markah E

) #eris"i<a +i5rah sa'!a" -e'"i'! dalam se5arah -erkema'!a' a!ama Islam.

  a ) er$asarkan pengetahuan sejarah an$a+,yatakan $ua k%nsep Hijrah?

 

i<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

  ii<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  D2 markahE

  b) elaskan sebab berlakunya peristi5a Hijrah?

  i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

  ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  D* markah E

 c) ,yatakan ">A kepentingan Hijrah kepa$a pen$u$uk Ma$inah?

  i.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

 ii<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

  D 2 markahE

8

Page 40: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 40/80

 $) Huraikan secara ringkas pembahruan yang $ilaksanakan %leh ,abi Muhamma$ s.a.5

setelah berhijrah ke Ma$inah?

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.  D* markahE

?. #eris"i<a -emukaa' semula K&"a Mekah "elah erlaku -ada ? M.

  (a) Apakah 9akt%r#9akt%r yang menyebabkan ,abi Muhamma$ s.a.5 membuka

semula /%ta Mekah

 

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  ii <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

iii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Dmarkah E

(b) Pa$a pen$apat an$a+mengapakah k%ta Makkah $apat $ibuka $engan mu$ah pa$a

  masa itu ?

i<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

iii<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

i<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

D* markah E

(c) ,yatakan -iga kesan penting pembukaan semula k%ta Makkah .

i.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

 ii <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  iii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  D markah E

*:

Page 41: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 41/80

  S0ALAN ESEI BAB ; TINGKATAN 4.

1. a) -erangkan maksu$ Hijrah $alam k%nteks -ama$un &slam.

  D 6 markah E

  b) Pa$a pen$apat an$a+apakah kepentingan Hijrah kepa$a umat &slam?

  D12 markah E

2. Sahi9ah Ma$inah merupakan sebuah perlembagaan bertulis yang telah $irangka %leh

 ,abi Muhamma$ s.a.5 pa$a 22 M.

  a) &si kan$ungan Sahi9ah Ma$inah merangkumi bi$ang p%litik+s%sial $an

ek%n%mi.Huraikan.

  D 1: markah E

  b)elaskan kepentingan Sahi9ah Ma$inah kepa$a masyarakat Arab ?

  D 1: markah E

.

. #era'! Badar

. #era'! Uhud. #era'! Kha'dak 

. #era'! Tauk 

 

Senarai $i atas merupakan beberapa siri peperangan yang berlaku $iantara %rang &slam

Ma$inah $engan %rang Nuraisy Makkah.

a) Apakah prinsip#prinsip yang patut $ipatuhi semasa peperangan mengikut ajaran

&slam ?

  D 6 markah E b) Mengapakah Perjanjian Hu$aibiyah $itan$atangani pa$a 26M( H).?

  D* markah E 

c) Apakah kepentingan Perjanjian Hu$aibiyah kepa$a umat &slam ?  D6 markah E

BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

 

1. "alam bahasa Arab+ perkataan khali9ah memba5a erti (Hlm 1*)

A raja

pemerintah

! pengganti

" penta$bir  

2. "alam k%nteks agama+ perkataan khali9ah bermaksu$ (Hlm.1*)

A bertanggungja5ab menga5al $an menjaga keamanan ,egara bertanggungja5ab menjaga kemurnian agama &slam

! pega5ai yang cekap menta$bir $an memelihara agama

" pega5ai yang bertanggungja5ab menjaga hal#eh5al p%litik $an ek%n%mi negara

. Antara yang berikut+ yang manakah kriteria yang perlu $ipenuhi %leh sese%rang cal%n

khali9ah? (Hlm.1*)

& =elaki yang mer$eka

&& eragama &slam

*1

Page 42: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 42/80

&&& erkeluarga $an rupa paras yang baik 

&' Mempunyai akhlak yang baik 

A &+&& $an &&&

&+&&& $an &'

! &+&& $an &'

" &&+&&& $an &'

*. agaimanakah cara pemilihan khula9a al asyi$in? ( Hlm.1*)

& Secara musya5arah

&& Pemilihan $aripa$a beberapa cal%n

&&& Carisan $aripa$a ibu bapa&' Pencal%nan %leh sekel%mp%k masyarakat

A &+&& $an &&&

&+&& $an &'

! &+&&& $an &'

" &&+&&& $an &'

  !al%n /hali9ah

Syura

  /

7. "alam rajah $i atas+ B ialah upacara (Hlm 1*)A pengun$ian

perlantikan

! baiah

" kesepakatan

. Mengapakah syura $an baiah $ijalankan? (Hlm.1*)

A Menjamin pelantikan bakal penta$bir yang tepat

Menjamin bakal penta$bir $ari keturunan baik#baik 

! Menjamin pega5ai tersebut menjaga hal eh5al ek%n%mi $an p%litik 

" Menjamin bakal penta$bir mempunyai 5a5asan

  Se%rang khali9ah perlu menitik beratkan kemajuan pemerintahan $an p%litik+

ek%n%mi $an kehi$upan s%cial secara bersepa$u

4. Mengapakah mereka perlu bersi9at se$emikian? (Hlm.1**)

A >ntuk menjaga kepentingan+ ke$u$ukan $an status sebagai pemimpin ber5iba5a

Supaya $ih%rmati $an $isanjung tinggi %leh masyarakat! Supaya berlaku keseimbangan antara keperluan r%hani $an jasmani

" Supaya system pemerintahan $an perun$angan &slam $apat $imantapkan

*2

Page 43: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 43/80

  /hali9ah Abu akar al Si$$i; terkenal

  sebagai penyelamat umat &slam

6. Mengapakah beliau $igelar se$emikian? (Hlm 1*7)

& erjaya menghapuskan nabi#nabi palsu

&& Menyelesaikan masalah pelantikan khali9ah

&&& Membasmi g%l%ngan murta$

&' Menyelamatkan negara $aripa$a bencana alam

  A &+&& $an &&&

&+&& $an &'

! &+&&& $an &'

" &&+&&& $an &'

  3%l%ngan ,abi Palsu+ g%l%ngan murta$

$an mereka yang enggan membayar akat.

8. 3%l%ngan ini $ikenali juga sebagai (Hlm.1*7)

A al i$$ah

al i$5an

! al aiah

" al Mu$harabah

1:. Mengapakah /hali9ah Abu akar mengambil inisiati9 menghimpunkan tulisan al

Nuran $an menyalinnya semula ketika pemerintahan beliau? (Hlm.1*7O1*)

A /ehilangan ramai ha9i al Nuran

anyak catatan al Nuran $ipin$a

! !atatan al Nuran musnah akibat perang

" imbang pengaruh kitab ible $alam /ristian

  Musya5arah  Syura

11. Pemilihan Abu akar sebagai khali9ah a$alah berasaskan kepa$a kae$ah $i atas

Mengapakah kae$ah ini 5ajar $ipraktikkan? (Hlm.1*)

A Menekankan pemua9akatan

Mementingkan pe5arisan ja5atan

! Menuruti 5asiat %leh ,abi Muhamma$ S.A.C

" Mengutamakan hubungan $engan ,abi Muhamma$ S.A.C

12. Mengapakah Abu akar as Si$$i; membahagikan $aerah#$aerah yang $ikuasainya

kepa$a sepuluh 5ilayah? (Hlm 1*7)

A >ntuk menentang musuh#musuh &slam yang ter$apat $i $aerah tersebut

>ntuk mengekalkan tra$isi yang $iamalkan %leh ,abi Muhamma$ SAC

! >ntuk melicinkan penta$biran $an pengurusan kerajaan

" >ntuk meletakkan sepuluh pasukan tentera yang ter$iri $aripa$a pelbagai kaum

1. Pelantikan /hali9ah >mar al /hattab sebagai khali9ah al asyi$in ke$ua $ilakukan

melalui (Hlm 1*)

  A pesanan $an 5asiat ,abi Muhamma$ SAC

ca$angan Ali bin Abu -alib! $ica$angkan %leh sekel%mp%k umat &slam

" ca$angan /hali9ah Abu akar asSi$$i; yang se$ang sakit

*

Page 44: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 44/80

1*. Pembaharuan yang $ilakukan %leh /hali9ah >mar al /hattab $alam bi$ang

ketenteraan ialah (Hlm 1*)

  & membentuk pasukan tentera tetap $an tentera sukarela

&& tentera tetap memakai pakaian seragam

&&& pasukan tentera tetap $iberi gaji

&' membeli senjata canggih $ari ,egara barat

A &+&& $an &&&

&+&& $an &'

! &+&&& $an &'

" &&+&&& $an &'

17. Pembinaan angkatan tentera laut &slam yang pertama $alam sejarah pemerintahan&slam $itubuhkan %leh khali9ah (Hlm 1*4)

A Ali bin Abu talib

Abu akar asSi$$i;

! >thman bin A99an

" >mar al /hattab

  /etahuilah baha5a $unia ini $ipenuhi %leh tipu $aya. Maka janganlah

  kamu tertipu %leh keme5ahan hi$up $an tipu $aya manusia

1. >capan $i atas $iucapkan selepas pelantikan beliau sebagai khali9ah. eliau yang

$imaksu$kan ialah (Hlm 1*4)

A /hali9ah Abu akar asSi$$i;

/hali9ah >mar al /hattab

! /hali9ah >thman bin A99an

" /hali9ah Ali bin Abu talib

14. /hali9ah Ali bin Abu -alib merupakan khula9a al asyi$in yang keempat. /elebihan

yang ter$apat pa$a beliau ialah (Hlm 1*6)

& bersi9at tegas $an berani&& harta5an yang sering membantu umat &slam

&&& berhijrah ke Ma$inah bersama#sama ,abi Muhamma$ SAC

&' berpengetahuan luas $alam perun$angan &slam

A & $an &&

&& $an &&&

! &&& $an &'

" & $an &'

  "alam Peperangan Si99in+ tentera Syai$ina Ali bin Abu -alib hampir 

  mencapai kemenangan.Gleh kerana pihak musuh mengangkat al Nuran+

  Ali telah menghentikan peperangan tersebut

16. Mengapakah beliau bertin$ak se$emikian? (Hlm 1*6)

A Merupakan helah $an strategi peperangan

Sentiasa mengekalkan keamanan $an ketenteraman negara

! &nginmengambil hati Mua5iyah iaitu bakal pemimpin &slam" /huatir tenteranya akan berpihak kepa$a Mua5iyah

**

Page 45: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 45/80

18. Selepas pemerintahan /hula9a al asyi$in+ pelantikan ketua kerajaan &slam $ilakukan

 ber$asarkan (Hlm 17:)

A pengun$ian

Syura

! pe5arisan

" baiah

2:. Sistem pemerintahan m%narki mula $iperkenalkan ketika pengasasan kerajaan ani

>maiyyah %leh Mua5iyyah bin Su9ian.Mengapakah sistem ini $ilaksanakan?

  (Hlm 17:)

  A Sistem musya5arah ti$ak praktikal

menerima pengaruh system p%litik Funani! perebutan kuasa $i kalngan bani berpengaruh

" mementingkan pemerintahan berasaskan 5arisan

  Sistem Hijabah

21. Mengapakah system pemerintahan ani >maiyyah $apat $isamakan $engan langkah

keselamatan masa kini $alam mengha$api keganasan? (Hlm 171)

A Mengelakkan serangan berani mati

Menghin$ari pertikaian antara kabilah

! Menjaga keselamatan pemimpin ,egara

" Menjamin perben$aharaan negara selamat

 

22. Pilih pernyataan yang tepat bagi pernyataan $i atas (Hlm 172)

& pembinaan h%spital pertama $i "amsyik 

&& pembinaan h%spital penyakit kusta %leh /hali9ah >mar bin Ab$ul Ai&&& pakar be$ah &bn al ,a9is menghasilkan buku berkaitan $engan teknik 

 pembe$ahan

&' pakar be$ah 5anita $an pakar be$ah lelaki saling bekerjasama

A &+&& $an &&&

&+&& $an &'

! &+&&& $an &'

" &&+&&& $an &'

 

2. agaimanakah sumber pen$apatan kerajaan $iper%lehi? (Hlm 17O17*)

  & /haraj

  && iyah &&& 3hanimah

 &' !ukai pen$apatan

  A &+&& $an &&&

*7

Perkembangan bi$ang kesihatan pa$a aman pemerintahan ani >maiyyah

sangat menggalakkan

  Bai"ulmal "elah di"uuhka' u'"uk me'!ima'!i  -e'da-a"a' da' -erela'5aa' 'e!ara

Page 46: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 46/80

&+&& $an &'

! &+&&& $an &'

" &&+&&&$an &'

 

2*. Apakah kegiatan ek%n%mi tersebut? (Hlm 17*)

 & Membuat tembikar  

 && Perhiasan emas $an perak 

  &&& Membuat senjata

  &' Per$agangan rempah

A &+&& $an &&&  &+&& $an &'

! &+&&& $an &'

" &&+&&&$an &'

27. Mengapakah perun$angan islam mementingkan eleman $i atas apabila mengenakan

hukuman? (Hlm 172)

A Hukuman ber$asarkan balasan

Hukuman ber$asarkan ijtiha$

! Hukuman keras amat bersesuaian

" Hukuman berteraskan pemikiran l%gik 

  !%r$%a

Seille

-%le$%3rana$a

2. an$ar#ban$ar $iatas $ianggap berpengaruh kepa$a perkembangan keilmuan semasa

ketama$unan islam kerana (Hlm 17)

A pusat penyebaran ilmu &slam $i @r%pah

pusat pen$i$ikan tinggi &slam $i -anah Arab

! ban$ar $engan kemu$ahan bercirikan &slam

" tumpuan pe$agang Arab memasarkan karya &slam

24. agi memperkemaskan sistem penta$biran+ kerajaan ani >maiyyah telah menubuhkan

empat buah jabatan.

Antara berikut+ yang manakah jabatan tersebut? (Hlm 171)

& abatan !ukai

&& abatan Penulisan&&& abatan >rusan Am

&' abatan Surat Menyurat

A &+&& $an &&&

&+&& $an &'! &+&&&$an &'

" &&+&&& $an &'

*

  C&rd&a7 selai' me'5adi -usa" ilmu7 5u!a me'5adi -usa"

ke!ia"a' ek&'&mi da' -erda!a'!a' '"araa'!sa

Mema'@aa"ka' keu-ayaa' er@ikir u'"uk me'e"a-ka' sesua"u hukum syarak

erdasarka' kaedahkaedah "er"e'"u

Page 47: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 47/80

  3%l%ngan Ma5ali

26. 3%l%ngan $i atas menyertai 3erakan Abbasiyyah bagi menentang ani >maiyyah kerana

$i$%r%ng %leh (Hlm 177)

A m%biliti s%sial ti$ak berlaku

$itin$as kerana kemiskinan

! $iketepikan ja5atan se5ajarnya

" sering menimbulkan pertikaian $alam p%litik 

28. Pa$a aman ani Abbasiyah banyak ulama telah menyusun ha$is $an menghasilkan

tulisan $alam bi$ang 9ikah+ ta9sir+ sejarah $an sebagainya (Hlm 174)

  >lama yang $imaksu$kan ialah

& &mam Malik  && &bn &sha;

&&& &mam Abu Hani9ah

&' Al Makmun

A &+&& $an &&&

&+&& $an &'

! &+&&&$an &'

" &&+&&& $an &'

:. /ejayaan kerajaan -urki >thmaniah meluaskan 5ilayahnya banyak $ibantu %leh

g%l%ngan 3hai. Mengapakah g%l%ngan ini penting? (Hlm 12)

A Mengah5ini pen$u$uk tempatan

-er$iri $aripa$a pahla5an tentera

! 3%l%ngan $erma5an membantu ek%n%mi &slam

" menyebarkan &slam kepa$a pen$u$uk setempat

1. /erajaan &slam yang menggunakan 9act%r $i atas untuk meningkatkan perluasanempayarnya $i @r%pah ialah (Hlm 12)

A /erajaan ahiliah

/erajaan >maiyyah

! /erajaan Abbasiyah

" /erajaan -urki >thmaniah

2. Pemerintahan kerajaan >thmaniah $i ba5ah Sultan Selim & sangat ber5iba5a sehingga

kerajaan ini $igelar Pelin$ung kepa$a >mat &slam Seluruh "unia

Mengapa? (Hlm.1:)

A Mem%n%p%li per$agangan @r%pah

Menguasai an$ar suci Makkah $an Ma$inah

! Melahirkan ramai g%l%ngan cen$ikia5an &slam

" Menumpukan kegiatan kesenian $an sastera &slam

. Perkembangan &slam $i rantau alkan banyak $i$%r%ng sikap t%leransi $an asimilasi

ajaran &slam terha$ap %rang kristian yang $i$%r%ng %leh (Hlm.1)A kumpulan su9i

para 9alsa9ah &slam

! g%l%ngan muala9 &slam

/umpulan anissari

*4

Page 48: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 48/80

" g%l%ngan tempatan yang bersimpati

*. agaimanakah pengenalan un$ang#un$ang /anun Suleiman mempengaruhi ke5iba5aan

Sultan Selim & membina empayar kerajaan -urki >thmaniah sehingga ke @r%pah?

(Hlm.11)

A Melarang sistem pe5arisan takhta

Melahirkan sistem kerajaan berasaskan hukuman

! Mempertahankan keh%rmatan setiap in$ii$u

" Menghalang g%l%ngan bukan Arab menja$i penta$bir 

7. /erajaan >thmaniah berperanan besar $alam perkembangan ilmu pengetahuan $an

 pen$i$ikan Antara berikut manakah sumbangan tersebut? (Hlm.11)& Penulisan ensikl%pe$ia

&& Sistem Ma$rasah

&&& /%lej Perubatan

&' Maktab Perun$angan

A &+&& $an &&&

&+&& $an &'

! &+&&& $an &'

" &&+&&& $an &'

. &slam telah bertembung $engan tama$un lain $i $unia $engan pelbagai cara.

agaimanakah pertembungan itu berlaku? (Hlm. 1*)

& Per$agangan $an perniagaan

&& Hubungan $ipl%matik 

&&& Melalui penaklukan $an ketenteraan

&' Melalui kegiatan ber$ak5ah

A &+&& $an &&&

&+&& $an &'

! &+&&& $an &'" &&+&&& $an &'

4. Pertembungan tama$un &slam $engan tama$un @r%pah memberi man9aat yang besar 

kepa$a perkembangan intelektual &slam. Mengapa? (Hlm.17)

A Menerbitkan karya terjemahan bahasa Arab

Mengambil ilmu bagi kepentingan pe$agang

! Men$alami ilmu berteraskan perspekti9 &slam

" Menghimpunkan karya @r%pah $i pusat kebu$ayaan &slam

  Perkembangan Zaman enaissance $i @r%pah turut $ipengaruhi %leh peranan yang

$imainkan %leh g%l%ngan Mu$ejar 

 

6. Mengapakah g%l%ngan ini penting? (Hlm.1)

A /umpulan mubaligh yang ber$ak5ah Menubuhkan institusi pen$i$ikan &slam $i @r%pah

! Menyebarkan bu$aya islam sesame masyarakat kristian

" Menggalakkan usaha penterjemahan karya @r%pah ke $alam bahasa Arab

8. Per$agangan $an perniagaan menja$i cara yang paling penting terha$ap

 pertembungan tama$un &slam $engan tama$un lain $i $unia

Mengapakah hal ini berlaku? (Hlm.1*)

*6

Page 49: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 49/80

A Per$agangan m%n%p%li $igalakkan

Cuju$ interaksi $an asimilasi bu$aya

! Grang &slam mempel%p%ri per$agangan laut

" Sistem ek%n%mi &slam $iterima tama$un lain

*:. Perkembangan tama$un &slam $i /%ta agh$a$+ !%r$%a $an k%ta lain $i @r%pah

men$%r%ng pemulihan bu$aya keilmuan $i @r%pah hingga mencetuskan era<

(Hlm.14)

A Zaman 3elap

Zaman enaissance

! Zaman e9%rmati%n

" Zaman Pembaharuan Agama /ristian

  /aum aba K Melaka

  /aum M%arab # !%r$%a

*1. Perkembangan &slam $i Sepany%l melahirkan kaum M%arab $i an$ar !%r$%a.

Apakah

 persamaan $i atas? (Hlm.4)

A Cuju$ hasil asimilasi bu$aya

Meningkatkan sentiment keagamaan

! Penguasaan ek%n%mi g%l%ngan imigran

" Menimbulkan k%n9lik bu$aya $an a$at resam

S0ALAN STUKTU 

1. Sistem pemerintahan yang $iketuai %leh khali9ah a$alah satu bentuk penta$biran yang

$i5uju$kan selepas ke5a9atan ,abi Muhamma$ s.a.5 pa$a tahun 2 M.

a. Apakah yang $imaksu$kan $engan “khaliah “!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

  ( 2 markah )

b.  ,yatakan "i!a kae$ah yang $igunakan untuk melantik sese%rang

khali9ah semasa pemerintahan /hula9a Al asyi$in.

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

iii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

( markah )

".  ,yatakan "i!a tanggungja5ab yang perlu $ilaksanakan %leh

  sese%rang khali9ah.

*8

Page 50: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 50/80

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

iii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

( markah )

$. erikan dua cabaran yang $iha$api %leh /hali9ah Abu akar al # Si$$i;.

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  ( 2 markah )

2.  Selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 6! Masehi" sistem

 peme#intahan Islam diketuai $leh khalifah. %aman ini dikenali den&an %aman

 Khulafah al'Ras(idin.

  a. elaskan "i!a  kriteria yang perlu $imiliki %leh sese%rang khali9ah.

i. <<<<<<.<<<<<<<<<<<<..<<<<<<<<<.

ii. <<<<<<<<<<<<<.<<<<<..<<<<<<<<<.

iii. ..<<<<<<<<<<<..<<<<<<..<<<<<<<<<.

( markah )

  b. ,amakan dua %rang khali9ah al#asyi$in.

i. <<<<<<.<<<<<<<<<<<<..<<<<<<<<<.

ii. <<<<<<<<<<<<<.<<<<<..<<<<<<<<<.

( 2 markah )

c. ,yatakan "i!a  jabatan penting yang $itubuhkan semasa pemerintahan

/hali9ah>mar Al#/hattab.

i. <<<<<<.<<<<<<<<<<<<..<<<<<<<<<.

ii. <<<<<<<<<<<<<.<<<<<..<<<<<<<<<.

iii. ..<<<<<<<<<<<..<<<<<<..<<<<<<<<<.

( markah )

  $. elaskan dua jenis cukai yang $iperkenalkan %leh /hali9ah >mar 

 Al#/hattab

i. <<<<<<.<<<<<<<<<<<<..<<<<<<<<<.

ii. <<<<<<<<<<<<<.<<<<<..<<<<<<<<<.

( 2 markah )

7:

Page 51: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 51/80

. /erajaan -urki >thmaniyah merupakan sebuah empayar yang mampu bertahan sehingga

hampir :: tahun $an meliputi ka5asan seluas /erajaan >thmaniyah.

a. Siapakah pengasas kerajaan -urki >thmaniyah?

<<<<<<<<<<<<<<..<<<<<<..<<<<<<<<<.

  ( 1 markah )

 b. ,yatakan dua 9akt%r kemer%s%tan /erajaan -urki >thmaniyah.

i. <<<<<<<<<<<<<<..<<<.<<<<<<<<<<

ii. <<<<<<<<<<<<<<<...<<<<<<<<<<<<

( 2 markah )

c. Senaraikan "i!a sumbangan kerajaan -urki >thmaniyah $alam bi$ang s%sial.

i.   <<<<<<<<<<<.<<<<..<<<<.<<<<<<<<<<

ii. <<<<<<<<<<.<<<<<..<<<<<.<<<<<<<<<

iii. <<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<.<<<<<<<<<.

  ( markah )

$. ,yatakan 9akt%r#9akt%r kejayaan /erajaan -urki >thmaniyah menyebarkan

&slam ke @r%pah.

i. <<<<<<<<<<<.<<<<..<<<<<..<<<<<<<<<

ii <<..<<<<<<<<<<.<<<<<..<<<<<<<<<<<<

iii. <. <<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<<<<<<<<.

i. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  ( * markah )

S0ALAN ESEI

1. a. elaskan bagaimanakah berlakunya pertembungan -ama$un

&slam $engan tama$un lain $i $unia.

  ( markah )

 b. incangkan apakah kesan pertembungan -ama$un &slam $engan tama$un lain $i$unia.

  ( 1* markah )

2. a. elaskan peranan “Baitulhikmah#  pa$a masa pemerintahan /erajaanani Abbasiyah.

  ( 6 markah )

71

Page 52: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 52/80

 b. Zaman kegemilangan /erajaan ani Abbasiyah telah $icapai pa$a

aman pemerintahan /hali9ah Harun Al asyi$ $an anaknya al Makmun.

elaskan tentang aman kegemilangan tersebut?

  ( 12 markah )

. /erajaan -urki >thmaniyah bermula pa$a sekitar a5al aba$ ke 1* $an berakhir pa$a

a5al aba$ ke 2:.

a. elaskan mengenai pembentukan /erajaan -urki >thmaniyah.

  ( 6 markah )

 b. elaskan sumbangan kerajaan -urki >thmaniyah $alam bi$ang s%sial.

  ( 6 markah )

c. Apakah yang $imaksu$kan $engan anissari?

  ( * markah )

72

Page 53: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 53/80

1 Antara berikut+ yang manakah merupakan ciri#ciri ek%n%mi yang $iamalkan %leh

masyarakat Melayu tra$isi%nal? *2**

& Skala pengeluaran yang kecil&& Pengkhususan pekerjaan yang jelas

&&& Penggunaan sumber tenaga yang banyak 

&' -ekn%l%gi yang mu$ah $an m%$al yang kecil

A & $an &&

&& $an &&&

! &&& $an &'

" & $an &'

2 Masyarakat Melayu terlibat $alam pelbagai kegiatan ek%n%mi+ namun penghasilannya

ti$ak $ianggap k%mersil. /enapa? *2**

A Strategi pemasaran lembab

Memenuhi keperluan sen$iri

! /emunculan pela$ang @r%pah

" Persaingan $engan kaum imigran

Apakah aktiiti ek%n%mi masyarakat Melayu tra$isi%nal sebelum ke$atangan ritish?

*2**

& erla$ang

&& Mel%mb%ng

&&& ercucuk tanam

&' Memungut hasil hutan

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

* Aktiiti ek%n%mi yang menghasilkan lebihan pengeluaran untuk tujuan pemasaran

$ikenali sebagai ek%n%mi *2*

A imp%rt sara $iri

! k%mersil

" $5iek%n%mi

7

BAB 1

 DASA BITIS+ DAN KESANN2A TE+ADA# EK0N0MI NEGAA

Page 54: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 54/80

7 Apakah persamaan t%k%h#t%k%h $i atas? *2*

A Memperkenalkan sistem kangcu

Memiliki l%mb%ng bijih timah yang luas

! Menjemput pelabur ritish memajukan ek%n%mi negeri mereka

" Mempertahankan negeri masing#masing $aripa$a $ikuasai ritish

/enapakah para pem%$al $ari @r%pah $an !hina berjaya menguasai sekt%r pertanian

k%mersil $i -anah Melayu? *2*4

& /%nsesi tanah yang luas

&& Penggunaan tekn%l%gi baru

&&& S%k%ngan pembesar Melayu

&' /eupayaan mengumpul m%$al

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

4 /enapakah para pem%$al $ari @r%pah $an !hina berjaya menguasai sekt%r pertanian

k%mersil $i -anah Melayu? *2*4

& /%nsesi tanah yang luas

&& Penggunaan tekn%l%gi baru

&&& S%k%ngan pembesar Melayu

&' /eupayaan mengumpul m%$al

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

6 Apakah usaha yang $ijalankan %leh H.,.i$ley untuk memajukan perusahaan getah$i -anah Melayu? *2*6

A Mencipta t%rehan secara ibi$em

Memba5a masuk pelabur @r%pah! Mempela5a pelabur asing membuka la$ang

" Mengggalakkan perkembangan in$ustri berasaskan getah

7*

• =%ng aa9ar 

•  ,gah &brahim

• aja umaat

Page 55: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 55/80

8 Apakah bentuk insenti9 yang $iberi kepa$a pela$ang yang ingin mengusahakan

tanaman getah $i -anah Melayu? *2*6

& Pemberian ha$iah yang lumayan

&& Pengecualiaan cukai pen$apatan

&&& Pengenalan tari9 cukai yang ren$ah

&' Pemberian ka$ar se5a tanah yang ren$ah

A & $an &&

&& $an &&&

! &&& $an &'

" & $an &'

1: Antara berikut yang manakah merupakan 9akt%r penyumbang kepa$a perkembangan

sekt%r perla$angan getah $i -anah Melayu? *2*6#2*8

& Peranan syarikat per5akilan

&& Penglibatan pekebun kecil $an pembesar Melayu

&&& Perkembangan in$ustri pembuatan barangan pengguna

&' Pemberian ka$ar se5a tanah $an tari9 cukai yang ren$ahA &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

11 Apakah langkah yang $iambil %leh pihak ritish untuk mengembangkan perusahaan

getah $i negara kita? *2*8

& Menye$iakan kemu$ahan asas

&& Memba5a masuk pekerja $ari selatan &n$ia

&&& Mengenakan ka$ar se5a tanah yang ren$ah

&' Memba5a masuk pekerja $ari !hina Selatan

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

12 Pa$a a5al kurun ke#2:+ ramai buruh $ari selatan &n$ia $iba5a masuk ke -anah Melayu.Apakah 9akt%r yang men$%r%ng kemasukannya? *2*8

A Pengenalan sistem kangani

/emajuan sistem perhubungan

! Perkembangan perusahaan getah

" /epesatan perusahaan bijih timah

77

Page 56: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 56/80

1 /enapa pa$a aman silam+ pe$agang &n$ia memberi gelaran 0Suarnabhumi kepa$a

-anah Melayu? *27:

A /esuburan tanah

/ekayaan hasil galian

! /emajuan per$agangan

" /epesatan kemajuan ek%n%mi

1* Mengapakah pel%mb%ng @r%pah berjaya menguasai perl%mb%ngan bijih timah $i -anah

Melayu pa$a aba$ ke#2:? *271

& Pengenalan tekn%l%gi perl%mb%ngan yang intensi9 m%$al

&& /erjasama yang erat antara pembesar $engan pem%$al arat

&&& /ejayaan pengusaha @r%pah memper%leh tenaga buruh yang murah

&' Pengubalan @nakmen $an un$ang#un$ang yang memihak kepa$a pengusaha

@r%pah

A & $an &&

&& $an &&&

! &&& $an &'

" & $an &'

17 Apakah 9akt%r utama yang menyebabkan pertambahan pengeluaran bijih timah pa$a

masa itu? *271

A Penggunaan kapal k%rek   Penghapusan k%ngsi gelap !hina

! Permintaan yang tinggi terha$ap bijih timah

" Penghijrahan buruh !hina secara beramai#ramai

1 uruh !hina $an &n$ia telah $atang ke negara kita secara beramai#ramai menjelang

a5al kurun ke#2:. uruh !hina $atang ke negara kita melalui sistem? *27

& -iket kre$it

&& /%ngsi gelap

&&& Pengambilan kakitangan

&' Pengambilan rumah k%ngsi

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'" &&+ &&& $an &'

14 Pa$a a5al kurun ke#2:+ ramai imigran %%ch%5 $iba5a masuk ke Sara5ak untuk 

mengusahakan *27*

A penanaman getah

perl%mb%ngan antim%ni

7

Pa$a tahun 1812+ pengeluaran bijih timah $i negarakita telah berkembang $engan banyaknya

Page 57: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 57/80

!

 perl%mb%ngan minyak mentah

" penanaman la$a hitam $an gambir  

16 ank merupakan institusi ke5angan yang penting. Apakah tujuan bank $itubuhkan?*27

& Melicinkan pemin$ahan $ana

&& Memberi kemu$ahan pinjaman

&&& Mengurangkan risik% perniagaan

&' Memu$ahkan urusan per$agangan antarabangsa

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

18 Mengapakah un$ang#un$ang tanah yang $iperkenalkan %leh ritish telah

menghapuskan pengaruh pembesar Melayu? *278

A -anah milik pembesar $ikuasa ritish

esi$en berkuasa terha$ap pemilikan tanah

! !ukai yang tinggi $ikenakan kepa$a Pembesar 

" Pembesar hanya berkuasa $i 5ilayah penta$birannya

2: Apakah tujuan peraturan#peraturan $i atas $iperkenalkan? *278

A Melicinkan penta$biran tanah

Mengelakkan pembukaan tanah baru

! Menggalakkan pembukaan tanah pertanian

" Memb%lehkan penjualan tanah peribumi kepa$a %rang asing

21 Apakah kesan pelaksanaan Akta -anah Simpanan Melayu? *2:

A -anah pertanian k%mersil meningkat

-anah menja$i k%m%$iti yang penting

! ,ilai tanah simpanan Melayu menurun" ,ilai tanah simpanan Melayu meningkat

22 Apakah 9akt%r yang $iambil kira %leh esi$en $alam menentukan jumlah ka5asan

74

• Peraturan -anah Perak 1648

• /anun -anah Selang%r 1681

• Peraturan -anah Sungai >j%ng 1664

Page 58: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 58/80

k%nsesi tanah yang akan $iberikan kepa$a pem%$al? *2:O12*

& umlah m%$al

&& enis tekn%l%gi

&&& ilangan pekerja

&' enis kegiatan ek%n%mi

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

2 Apakah tin$akan kerajaan ritish untuk mengekalkan %rang Melayu sebagai petani?

*21

& Memperkenalkan @nakmen -anah Pa$i 1814

&& Menaikkan premium perm%h%nan tanah baru

&&& Memberikan insenti9 ke5angan $an bantuan teknikal

&' Melarang pembukaan tanah baru untuk tujuan penanaman getah

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

2*

-ujuan ritish memperkenalkan langkah $i atas ialah untuk *21#22

A mencegah kenaikan harga pa$i

memajukan penanaman pa$i sa5ah

! meningkatkan kegiatan penanaman pa$i

" mengelakkan %rang Melayu menanam getah

27

Apakah 9akt%r utama yang memba5a kepa$a perkembangan ban$ar#ban$ar $i atas

menjelang a5al kurun ke#2:? *2

  A er$ekatan $engan pelabuhan

"i$iami %leh masyarakat !ina

! /emajuan sistem perhubungan" Perkembangan perusahaan biji timah

2

76

Pemban$aran bermaksu$ perubahan $aripa$a

 pekan kecil atau kampung kepa$a sebuah an$ar.

• /uala =umpur 

• -aiping

• &p%h

• Menguatkuasakan @nakmen -anah Pa$i 1814

• Menubuhkan abatan Parit $an -ali Air 18:

Page 59: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 59/80

Mengapakah berlaku pr%ses pemban$aran $i -anah Melayu? *2

& "asar penjajah

&& /ekayaan sumber asli&&& Cuju$ masyarakat berbilang kaum

&' Perkembangan sistem pengangkutanA &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

24 Apakah 9akt%r yang menyebabkan /uala =umpur berkembang $engan pesat pa$a a5al

aba$ ke#2:? *2+2*

& Perla$angan getah

&& /emajuan pen$i$ikan&&& Perl%mb%ngan bijih timah

&' /e$u$ukan yang strategik  

A & $an &&

&& $an &&&! &&& $an &'

" & $an &'

26 Mengapakah penjajah ritish membina lebih banyak in9rastruktur $i sebelah pantai barat berban$ing pantai timur -anah Melayu? *2*

A -i$ak $iancam bencana alam

/ea$aan muka bumi yang rata

! Sistem penta$birannya lebih maju

" Mempunyai ka5asan berp%tensi ek%n%mi

28 Manakah $asar ritish $i -anah Melayu yang telah memba5a kepa$a 5uju$nya

masyarakat majmuk? *2*

& Pr%ses pemban$aran

&& Sek%lah pelbagai aliran

&&& Pengenalan $5iek%n%mi

&' ungsi ek%n%mi mengikut kaumA &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

: an$ar#ban$ar $i atas telah berkembang kerana *2*+ 2*4

78

• /uching

• %h%r ahru

Page 60: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 60/80

A Pertanian $agangan

Perusahaan biji timah

! Perl%mb%ngan petr%leum

" Per$agangan antarabangsa

1 Apakah yang $imaksu$kan $engan pen$i$ikan ernakular? *27

A Pen$i$ikan agama Pen$i$ikan g%l%ngan elit

! Pen$i$ikan kemahiran asas

" Pen$i$ikan menggunakan bahasa ibun$a

2 Apakah tujuan kerajaan ritish me5artakan @nakmen Pen$a9taran Sek%lah pa$a tahun

182:? *27O*21

A Meningkatkan mutu pen$i$ikan Me5uju$kan sistem pen$i$ikan yang seragam

! Menggalakkan penubuhan sek%lah berbilang kaum

" Menyekat kemasukan pengaruh k%munis $i sek%lah !ina

Mengapakah Sek%lah &nggeris $ianggap sebagai sek%lah elit? *27O*12

& =%kasinya terletak $i ban$ar  

&& Muri$nya mestilah beragama /ristian&&& /eputusan yang cemerlang sahaja $iterima

&' Pelajarnya ter$iri $aripa$a kalangan %rang atasan

A & $an &&

&& $an &&&

! &&& $an &'

" & $an &'

* ,yatakan ciri#ciri sek%lah ernakular -amil $an !ina $i -anah Melayu? *27

& Pen$i$ikan ber%rientasikan negara asal

&& -enaga pengajar $iba5a $ari negara asal

&&& ahasa &nggeris $iajar sebagai bahasa ke$ua

&' Menggunakan bahasa ibun$a sebagai bahasa perantaraan

A &+ && $an &&& &+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

7 Apakah kesan $aripa$a pelaksanaan sistem pen$i$ikan ernakular %leh penjajah ritish

$i -anah Melayu? *27

A Pen$i$ikan berkembang pesat

/esukaran memupuk perpa$uan bangsa

! ritish terpaksa men$irikan lebih banyak sek%lah

:

Page 61: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 61/80

"

amai pen$u$uk tempatan perpeluang berkhi$mat $engan ritish

Syarikat >nite$ @ngineers a$alah salah sebuah syarikat yang terlibat $alam sekt%r 

 perkilangan $i -anah Melayu. Apakah kegiatan syarikat ini? *2

& Mengetin nenas

&& Membina kapal kecil

&&& Membina kapal k%rek  

&' Menghasilkan mesin mempr%ses getah

A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'" &&+ &&& $an &'

4 Mengapakah sebelum aba$ ke#2:+ perkembangan perusahaan perkilangan $i -anah

Melayu agak lembap? *2

& &n9rastruktur yang masih mun$ur

&& -umpuan kepa$a pengeluaran bahan mentah

&&& Persaingan barangan perkilangan yang $iimp%rt

&' Masyarakat tempatan ti$ak berminat $alam sekt%r perkilangan

A & $an &&

&& $an &&&

! &&& $an &'

" & $an &'

6 -ujuan pembinaan jalan kereta api $i -anah Melayu pa$a peringkat a5al ialah

 bertujuan untuk menghubungkan *24

A ban$ar#ban$ar utama

ka5asan perl%mb%ngan bijih timah $engan ban$ar 

! Menghubungkan ka5asan perl%mb%ngan bijih timah $engan pelabuhan

" Menghubungkan la$ang#la$ang getah $engan pusat mempr%ses getah $an

 pelabuhan

8 Mengapakah perkhi$matan kesihatan merupakan salah satu keperluan asas yang

men$esak pa$a aman penjajahan ritish? *28

& "esakan $aripa$a pen$u$uk tempatan

&& /emasukan beramai#ramai buruh asing

&&& ekalan air bersih yang ti$ak mencukupi

&' -empat tinggal yang ti$ak $iurus $engan baik A &+ && $an &&&

&+ && $an &'

! &+ &&& $an &'

" &&+ &&& $an &'

*: Apakah 9ungsi Sanitary %ar$? *24:

1

Page 62: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 62/80

A

Menentukan p%lisi kesihatan

Menjalankan penyeli$ikan penyakit

! Menyelaraskan aktiiti pusat kesihatan

" Menga5asi kebersihan $an kesihatan ban$ar 

S0ALAN STUKTU BAB 1

1. /e$atangan ritish telah mengubah sistem+ bentuk+ $an aktiiti ek%n%mi masyarakat

  tempatan.

(a) ,yatakan dua aktiiti ek%n%mi masyarakat Melayu+ sebelum ke$atangan ritish?

(i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(ii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  D2 markahE

(b) ,yatakan maksu$ ek%n%mi sara $iri?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  D2 markahE

(c) ,yatakan em-a" ciri kegiatan ek%n%mi sara $iri

(i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(ii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(iii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.  D* markahE

($) agaimanakah masyarakat Melayu menggunakan lebihan pengeluarannya?

(i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(ii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  D2 markahE

2 @k%n%mi $agangan men$atangkan keuntungan yang besar kepa$a penjajah ritish.

(a) Apakah yang $imaksu$kan $engan ek%n%mi $agangan atau k%mersial?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<......

  D2 markahE

(b) ,yatakan em-a" ciri ek%n%mi $agangan.

(i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

(ii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

(iii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2

Page 63: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 63/80

(i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  D* markahE

(c) Alat yang $ibuat %leh masyarakat Melayu $engan menggunakan bijih timah

(i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

(ii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  D2 markahE

($) Apakah maksu$ ek%n%mi $uaan ($5iek%n%mi)?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  D2 markahE

Perl%mb%ngan telah menja$i kegiatan ek%n%mi $agangan yang penting $i -anah Melayu.

(a) ,amakan hasil galian yang ter$apat $i -anah Melayu?

(i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(ii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.  D2 markahE

(b) uktikan baha5a pembesar Melayu menguasai sekt%r perl%mb%ngan bijih timah

 pa$a peringkat a5al aba$ ke#18?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  D2 markahE

(c) Mengapakah in$ustri per%lmb%ngan bijih timah mula $ikuasai %leh pel%mb%ng

$ari @r%pah pa$a a5al aba$ ke#2:?

(i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(ii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

  D*markahE

($) ,yatakan ">A sebab pembesar Melayu gagal untuk menguasai in$ustri

 perl%mb%ngan bijih timah $i -anah Melayu pa$a a5al aba$ ke# 2:.

(i) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

(ii) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.  D2 markahE

S&ala' Esei

S&ala' 1

a) elaskan kesan pengenalan un$ang#un$ang tanah %leh ritish ke atas

masyarakat Melayu?

(:6 markah)

Page 64: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 64/80

 b) Huraikan langkah#langkah yang $iambil %leh ritish melalui Akta -anah Peribumi $i

Sabah $an Sara5ak bagi mengekalkan pemilikan tanah peribumi.

(12 markah)

S&ala' )

/ekayaan sumber alam+ kemakmuran ek%n%mi $an kestabilan p%litik telah menarik lebih ramai

imigran !hina $an &n$ia $atang ke -anah Melayu semasa aman penjajah.

a) er$asarkan pernyataan $i atas+ jelaskan ciri#ciri masyarakat berbilang kaum

yang 5uju$ $i -anah Melayu semasa aman penjajah.

(1: markah)

 b) Huraikan sistem pen$i$ikan ernakular yang berasaskan masyarakat berbilang kaum$i -anah Melayu.

(1: markah)

S0ALAN TAMBA+AN BAB 1DASA BITIS+ DAN KESANN2A TE+ADA# EK0N0MI NEGAA

S&ala' S"ruk"ur

TA3UK ( EK0N0MI TADISI0NAL

1. Nya"aka' "i!a ak"ii"i ek&'&mi ya'! di5ala'ka' &leh masyaraka" Melayu seelum

keda"a'!a' Bri"ish.

# mel%mb%ng

# bercucuk tanam

# memungut hasil hutan

# menternak binatang

# menangkap ikan

). Se'araika' "i!a ,iri ke!ia"a' ek&'&mi sara diri.

# skala yang kecil

# menggunakan tekn%l%gi yang mu$ah

# buruh yang terha$

# pasaran yang kecil

?. A-akah ya'! dilakuka' &leh masyaraka" Melayu sekira'ya ada leiha'

-e'!eluara' $

# pertukaran barang#. ken$uri ken$ara

# pembayaran akat

# se$ekah

# ha$iah

TA3UK ( EK0N0MI DAGANGAN

4. A-akah ya'! maksud ek&'&mi da!a'!a' $

# @k%n%mi $agangan ialah kegiatan pertanian atau perl%mb%ngan yang

melibatkan lebih pengeluaran untuk tujuan pemasaran.

;. Namaka' "i!a &ra'! -emesar ya'! memiliki l&m&'! i5ih "imah seelum aad ke

1.

# =%ng aa9ar  

# ,gah &brahim

*

Page 65: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 65/80

# aja umaat

  # "at% /elana Putera

# "atuk an$ar 

# "atuk Mu$a =inggi

. Nya"aka' "i!a 'e!ara i5ih "imah di-asarka' &leh masyaraka" Melayu.

# !hina

# epun

# &n$ia

. A-akah ke!u'aa' i5ih "imah &leh masyaraka" Melayu -ada Fama' dahulu $

# gen$ang gangsa# alatan senjata

# alatan muikOg%ng

. A-akah maksud d<iek&'&mi $

# "5iek%n%mi ialah 5uju$ $ua bentuk ek%n%mi secara serentak+ iaitu

ek%n%mi sara $iri $an ek%n%mi $agangan

. Berika' 'ama "i!a 5e'is "a'ama' k&mersial ya'! di!alakka' di"a'am &leh Bri"ish

di Ta'ah Melayu7 Saah da' Sara<ak -ada aad ke 1.

# ubi kayu

# tebu

# la$a hitam

# gambir 

# tembakau

# k%pi

1. A-akah "i!a @ak"&r ya'! me'yeaka' -e'duduk Er&-ah da' Chi'a leih a'yak 

melia"ka' diri de'!a' "a'ama' k&mersial -ada era k&l&'ialisme Bri"ish$

# mereka mempunyai m%$al yang besar  

# mereka mempunyai tekn%l%gi yang tinggi

# mereka men$apat k%nsesi tanah yang luas

# mereka men$apat temp%h pajakan yang lama

11. Namaka' dua 5e'is "a'ama' ya'! dieri "um-ua' &leh Bri"ish.

# k%pi

# tembakau

TA3UK ( INDUSTI #EL0MB0NGAN

1). Me'!a-akah Ta'ah Melayu dike'ali sea!ai Suar'ahumi a"au Bumi Emas &leh

-eda!a'! I'dia -ada Fama' silam $

 # -anah Melayu kaya $engan pelbagai hasil galian

1?. Se'araika' dua ka<asa' -erl&m&'!a' emas di 'e!ara ki"a.

 # aub+ Pahang

  # au+ Sara5ak

14. A-akah uk"i ya'! me'u'5ukka' -emesar Melayu me'!uasai sek"&r

-erl&m&'!a' i5ih "imah -ada -eri'!ka" a<al.

7

Page 66: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 66/80

# pengusaha !ina perlu men$apat kebenaran pembesar Melayu terlebih $ahulu

sebelum mengusahakan l%mb%ng.

# Hasil l%mb%ng $ijual semula kepa$a pembesar Melayu

# Harga bijih timah $itentukan %leh pembesar Melayu

1;. Me'!a-akah -em&dal Er&-ah er5aya me'!uasai sek"&r -erl&m&'!a' i5ih "imah

-ada a<al aad ke) $

# mempunyai m%$al yang besar  

# menggunakan kapal k%rek  

# un$ang#un$ang $an enakmen yang $igubal menguntungkan pem%$al @r%pah.

1. #ada -e'da-a" a'da7 a-akah ya'! -erlu ada -ada sesua"u masyaraka" u'"uk 

mem&lehka' ek&'&mi seseuah 'e!ara erkema'! ma5u.

# berse$ia mengumpul m%$al

# menguasai tekn%l%gi

# berpengetahuan

# bertin$ak pr%akti9  

# mempunyai perancangan ek%n%mi jangka masa panjang

# mempunyai $aya saing yang tinggi

Ta5uk ( Kemasuka' Buruh dari Chi'a

1. Se'araika' ,ara kemasuka' uruh dari Chi'a ke Ta'ah Melayu.

# Sistem -iket /re$it

# Sistem Pengambilan /akitangan

# Sistem Pengambilan umah /%ngsi

1. Nya"aka' ,ara kemasuka' uruh melalui Sis"am #e'!amila'

  Kaki "a'!a'.

# Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pega5ainya ke

!hina untuk $apatkan tenaga buruh.# Segala tambang $an perbelanjaan buruh tersebut akan $ibiayai

%leh majikan.

# Pega5ai yang $ihantar bertanggungja5ab untuk mengiringi buruh#

 buruh tersebut sehingga mereka sampai $i tempat majikannya.

1. Ba!aima'akah ,ara kemasuka' uruh melalui Sis"em -e'!amila'

  rumah k&'!si$

# Pengambilan buruh $ilakukan %leh pega5ai $i negara !hina yang

$ilantik %leh sesebuah rumah k%ngsi.

# Pega5ai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh#

 buruh tersebut sehingga mereka sampai $i rumah k%ngsi $i -anah

Melayu.

# Apabila buruh itu $iserahkan kepa$a tuan punya rumah k%ngsi+

 pemba5a buruh akan $ibayar $engan ka$ar tertentu seperti yangtelah $ipersetujui bagi buruh yang $iba5a.

Ta5uk ( Kemasuka' Buruh dari I'dia

). Se'araika' ,ara kemasuka' uruh dari I'dia a'"ara "ahu' 1;

  hi'!!a "ahu' 1?.

# Sistem buruh bebas atau mer$eka

# Sistem k%ntrak  

Page 67: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 67/80

# Sistem /angani

)1. Nya"aka' ,ara kemasuka' melalui sis"em uruh eas a"au merdeka.

# uruh $atang sen$iri $engan biayaan masing#masing.

# /e$atangan mereka $iaturkan %leh %rang atau kumpulan tertentu

# Setelah tiba $i -anah Melayu+ mereka bebas memilih tempat $an

 pekerjaan yang mereka kehen$aki.

)). Ba!aima'akah ,ara kemasuka' uruh melalui sis"em k&'"rak$

# Majikan akan mmembiayai tambang mereka ke -anah Melayu.

# Sebagai balasan+ buruh tersebut akan bekerja $engannya untuk jangka

masa tertentu $engan bayaran paling minimum.# /ea$aan ini menyebabkan sering berlaku pemerasan $an penin$asan

terha$ap buruh $an $isi9atkan sebagai satu bentuk perhambaan ti$ak

ketara.

)?. Nya"aka' ,ara kemasuka' uruh I'dia melalui sis"em ka'!a'i.

# Sese%rang kangani (ketua) yang $iberi kepercayaan %leh majikan akan

$iberi lesen $an $ihantar pulang ke &n$ia untuk mencari tenaga buruh.

# /angani $iberikan 5ang pen$ahuluan untuk membiayai perbelanjaan

 buruh tersebut sehingga mereka tiba $i -anah Melayu.

# Sistem ini kemu$iannya menja$ikan sese%rang kangani seperti pengurus

agensi yang memba5a masuk pekerja asing.

Ta5uk ( I's"i"usi Ke<a'!a' da' I'sura's

)4. Berika' ,&'"&h ma"a <a'! ya'! di!u'aka' -ada Fama' Kesul"a'a'

  Melayu Melaka.

# Mata 5ang emas

# Mata 5ang perak  

# Mata 5ang timah

);. Nya"aka' DUA 5e'is ma"a <a'! -rimi"i@ ya'! di!u'aka' di Ta'ah Melayu.

# "inar emas $i /elantan

# Cang $an kupang emas $i -erengganu

# %ngk%ng tampang $i Pahang

). Berika' ,&'"&h ,a<a'!a' a'k Er&-ah di Ta'ah Melayu.

# -he !hartere$ ank (1647)

# H%ng /%ng an$ Shanghai ank (168*)

# Algemene ank ,e$erlan$ (1688)

). Namaka' a'k ya'! di"uuhka' &leh -em&dal "em-a"a' -ada a<al

aad ke).

# /5%ng Fik ank (181)# ank %9 Malaya (182:)

# an Hin =ee ank (187)

). Se'araika' a'k -erda!a'!a' ya'! "elah di"uuhka' di Sara<ak.

# /5%ng =ee ank (18:7)

# Sara5ak !hinese anking !%rp%rati%n =imite$ (181)

# an !hiang ank (182*)

4

Page 68: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 68/80

). A-akah maksud k&m-rad&r$

# Pem%$al yang mempunyai talian yang rapat $engan ritish

# -er$iri $aripa$a masyarakat tempatan

# "iberi kepercayaan %leh bank  

# Menja$i penaja kepa$a peminjam

?. Se'araika' ,&'"&h -erkhidma"a' i'sura's ya'! mu',ul selaras

  de'!a' -erkema'!a' ek&'&mi dalam -erda!a'!a' a'"araa'!sa.

# &nsurans maritim atau kelautan

# &nsurans kebakaran

# &nsurans harta# &nsurans perniagaan $an kemalangan

# &nsurans nya5a

TA3UK ( DASA BITIS+ TE+ADA# #ETANIAN

#ihak Bri"ish mem-erke'alka' eera-a dasar di Ta'ah Melayu ya'! se,ara "idak 

la'!su'! me'i'!!alka' kesa' ke-ada masyaraka" Melayu.

?1. Nya"aka' "i!a kesa' dasar Bri"ish dalam ida'! -er"a'ia' ke-ada

  Masyaraka" Melayu.

# Memperkenalkan tanaman baru seperti k%pi+ tembakau $an getah yang

men$apat pasaran baik $i peringkat antarabangsa.

# Mengk%mersialkan beberapa jenis tanaman tra$isi%nal seperti gambir

$an la$a hitam.

# -anaman k%mersial $iusahakan secara la$ing $engan menggunakan

tenaga buruh asing $ari !hina $an &n$ia.

# >n$ang#un$ang berhubung $engan pemilikan tanah $iperkenalkan bagi

melin$ungi tanah milik %rang Melayu $aripa$a $icer%b%h %leh pem%$al

asing.

?). Nya"aka' "i!a kesa' -e'!e'ala' u'da'!u'da'! "a'ah &leh Bri"ish ke-ada

masyaraka" Melayu.

# &n$ii$u atau syarikat yang hen$ak mengusahakan sesuatu ka5asan

ti$ak lagi perlu men$apat kebenaran $aripa$a pembesar Melayu+ tetapi

mesti membuat perm%h%nan $i Pejabat -anah.

# Masyarakat tempatan perlu men$apat kebenaran $aripa$a Pejabat

-anah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah+ $amar $an r%tan.

# esi$en $i negeri#negeri Melayu mempunyai kuasa yang besar untuk

menentukan jumlah ka5asan k%nsesi tanah yang akan $iberikan kepa$a

 para pem%$al.

# Memba5a kepa$a perkembangan sistem ek%n%mi 5ang $ikalangan

masyarakat Melayu.

# Semua urusan seperti jual beli+ cukai se5a tanah+ barang keperluan $an perkhi$matan $ibayar $engan 5ang.

??. Nya"aka' dua "u5ua' Bri"ish meluluska' Ak"a Ta'ah Sim-a'a' Melayu -ada

"ahu' 11?

# Mengelakkan tanah mikik %rang Melayu berpin$ah kepa$a %rang asing.

# Menyelamatkan tanah $i sesuatu ka5asan $ari $ijual+ $ipajakga$aikan

atau $itukar milik kepa$a %rang bukan Melayu.

6

Page 69: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 69/80

# Melin$ungi kepentingan ek%n%mi ritish kerana -anah Simpanan Melayu

ti$ak $ibenarkan sama sekali $itanam $engan tanaman k%mersial.

?4. Nya"aka' dua "u5ua' Bri"ish me'!adaka' E'akme' Ta'ah #adi 11

# Melarang penanaman getah $ika5asan penanaman pa$i.

# Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah Melayu $alam

sekt%r perusahaan getah.

# Premium untuk perm%h%nan tanah baru untuk tujuan penanaman getah

$inaikkan.

?;. A-akah E'akme' Ta'ah #adi 11$

# @nakmen yang melarang penanaman getah $i ka5asan penanaman  pa$i.

 ?. A-akah "u5ua' E'akme' "erseu" di-erke'alka'$

- -ujuannya untuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah

terutamanya $aripa$a kalangan %rang melayu $alam sekt%r perusahaan getah.

?. Nya"aka' dua la'!kah -ihak -e'5a5ah u'"uk me'!ura'!ka' -e'yer"aa' &ra'!

Melayu dalam -erusahaa' !e"ah.

Premium untuk perm%h%nan tanah baru untuk tujuan penanaman getah

$inaikkan.

Pembukaan tanah#tanah baru untuk tujuan penanaman getah telah

$ilarang sama sekali.

?. Nya"aka' dua la'!kah kera5aa' Bri"ish u'"uk me's"ailka' har!a !e"ah.

Melaksanakan ancangan Sekatan Steens%n 1822.

Melaksanakan ancangan Peraturan 3etah Antarabangsa 18*.

?. Me'!a-akah !&l&'!a' -ekeu' ke,il 5auh ke"i'!!ala' se<ak"u Fama'

-e'5a5aha' Bri"ish.

# Pekebun kecil ti$ak $iberikan bantuan m%$al $an kemahiran teknik 

# 3%l%ngan pekebun kecil ti$ak men$apat bantuan kerajaan c%l%nial.# P%lisi kerajaan k%l%nial ti$ak mengambil kira kepentingan pekebun

  kecil

S0ALANS0ALAN ESEI

S&ala' 1

3elaska' lima ,iri ek&'&mi da!a'!a'. %m.s. )4 uku "eks "k" 4>

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1 Pengeluaran $alam skala besar   Besar

2 Penggunaan sumber tenaga buruh yang banyak  Buruh

Memerlukan m%$al yang besar   M&dal

* -ekkn%l%gi yang lebih tinggi Tek'&l&!i

7 Pemasaran yang luas #asara'

S&ala' )

3elaska' em-a" ,iri Sis"em Ka'!,hu. (m.s. 2*4 buku teks tkt *)

=ak"aH+uraia'HC&'"&h

8

Page 70: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 70/80

1

Sistem pajakan tanah kepa$a pengusaha !ina $i %h%r 

#a5ak 

2 Setiap la$ang $ikenali sebagai kangkar  Ka'!kar

Sai setiap kangkar ialah 27:: ekar K 2:: ribu ekar  SaiF

* Setiap kangkar $ibahagi kepa$a beberapa ka5asan kecil+ 7: K 

27: ekar.

Baha!i

7 Setiap ka5asan kecil $iusahakan %leh #1: %rang buruh $ari

!hina

Ke,il

S&ala' ?

+uraika' @ak"&r@ak"&r ya'! mema<a ke-ada -erkema'!a' -erusahaa' !e"ah di Ta'ah

Melayu. %m.s. )4 : )4 uku "eks "k" 4>

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1 Perkembangan e%lusi Perin$ustrian $i @r%pah. e&lusi

H1a in$ustri kereta memerlukan getah Kere"a

2 Peranan H, i$ley idley

H2a meyakinkan pela$ang untuk menanam getah $engan menga$akan

 pameran

Ta'am

H2b mengagihkan biji benih $engan percuma Be'ih

H2c mencipta sistem t%rehan bentuk tulang ikan herringO ibi$em T&reh perkembangan in$ustri pembuatan barangan pengguna I'dus"ri

!a kasut+ tayar basikal+ peralatan elektrik  Kasu"

* kemasukan m%$al asing M&dal

H*a syarikat yang beribu pejabat $i =%n$%n menubuhkan syarikat per5akilan Syarika"

!*a Harris%n !r%ss9iel$+ %ustea$ uttery @state Agency+ 3uthrie

Sime "arby

+arris&'

H*b kemasukan m%$al asing menyebabkan banyak la$ang $ibuka Asi'!

7 "asar ritish Dasar

H7a beri galakan $an s%k%ngan kepa$a pem%$al @r%pah Galak 

H7b ka$ar se5a tanah $an takri9 cukai yang ren$ah Se<a

kemu$ahan in9rastruktur $ise$iakan I'@ra

Ha jalan raya $an lan$asan kereta api $ibina menghubungkan ka5asan pertanian k%mersial $engan pelabuhan

3ala'

4 kemasukan buruh asing untuk megatasi masalah kekurangan tenaga

 buruhMasuk 

!4a buruh $ari Selatan &n$ia $engan gaji yang murah I'dia

Ta5uk ( #e'!!u'aa' "e'a!a uruh luar.

S&ala' 4 Tera'!ka' @ak"&r@ak"&r ya'! me'd&r&'! uruh dari Chi'a da' I'dia

da"a'! ke Ta'ah Melayu %M.s. );? uku "eks "k" 4>

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1 3alakan kerajaan k%l%nial ritish agar mereka berhijrah. Galak 

H1a Penghijrahan mereka ti$ak pernah $itentang %leh %rang Melayu.

Te'"a'!H1b /e$atangan buruh $ari !hina secara besar#besaran bermula sejak a5al

aba$ ke#18 lagi. Chi'a

H1c /ebanyakan buruh $ari !hina yang $atang ke -anah Melayu bersal $ari

5ilayah selatan !hina. Sela"a'

2 Cuju$ hubungan tra$isi antara -anah Melayu $engan &n$ia.

+uu'!

Masalah kekurangan tenaga buruh tempatan Kura'!

4:

Page 71: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 71/80

Ha

uruh $ari &n$ia bekerja $i la$ang getah

lada'!

Hb uruh $ari cina bekerja $i l%mb%ng l&m&'!

* /epesatan sekt%r pertanian $an perl%mb%ngan #esa"

H*a Membuka peluang pekerjaan Buka

7 /estabilan p%litik $i -anah Melayu bukan sahaja menarik pem%$al tetapi

 juga buruh asing ke sini.

S"ail

S&ala' ;

 3elaska' ,ara kemasuka' uruh melalui sis"em "ike" kredi". %m.s. );? );4 ."k" 4>

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1 akal imigran ke -anah Melayu $ikumpulkan $ari kampung#kampung $i

negara !hina %leh kheh#thau (ketua) Kum-ul

2 /etua $ibayar sejumlah 5ang bagi setiap imigran yang $iba5a. Bayar

akal imigran $ikenali sebagai sin kheh. Si' kheh

* 3%l%ngan imigran $iletakkan $iba5ah penga5asan nakh%$a kapal atauagensi buruh yang telah menerima bayaran $aripa$a bakal imigran. Nakh&da

7 3%l%ngan sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis

untuk menjelaskan hutang mereka $engan cara bekerja $engan majikan

$alam temp%h tertentu.

3a'5i

Mereka kemu$iannya $ibekalkan $engan tiket yang menunjukkan

 pelabuhan yang mereka akan tuju serta keterangan sama a$a mereka bebas

atau berhutang.Tike"

4 Apabila sin kheh sampai $i pelabuhan + mereka akan $iambil %leh

 pemb%r%ng buruh yang bertin$ak sebagai %rang tengah yang akan

men$apatkan majikan untuk mereka $engan bayaran tertentu.

B&r&'!

S&ala'

3elaska' -era'a' i's"i"usi ke<a'!a' a"au a'k. %m.s. );? : ); . Tk" 4>

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1 Menye$iakan kemu$ahan pinjaman kepa$a para pelabur  #i'5am

2 Sistem pinjaman ini telah memajukan $an memesatkan lagi in$ustrigetah $an bijih timah

#esa"

Memperkenalkan sistem ke5angan m%$en yang ber%rientasikan

keuntungan $engan ka$ar 9ae$ah yang tinggi

M&de'

* "ana $ari luar negara $apat $isalurkan terus ke -anah Melayu $engan

lebih mu$ah $an cepatSalur

7 ertin$ak sebagai ejen pembayar kepa$a pengeksp%rt $an pengimp%rt

menja$ikan urusan perniagaan antarabangsa bertambah licinE5e'

S&ala'

 A-akah kesa' dasar Bri"ish dalam ida'! -er"a'ia' ke-ada masyaraka" Melayu$

(m. s. ); > Buku "eks "k" 4.

K&d =ak"a H +uraia' H C&'"&h Tema

1 "alam sekt%r pertanian+%rang Melayu telah $iperkenalkan kepa$a

tanaman baru yang men$apat pasaran yang amat baik pa$a peringkat

antarabangsa.

Ke'al

!1 -anaman baru yang $iperkenalkan %leh ritish seperti k%pi+tembakau

$an getah.

Baru

2 /erajaan ritish turut berusaha mengk%mersialkan beberapa jenis K&mersial

41

Page 72: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 72/80

tanaman tra$isi%nal.

!2 -anaman tra$isi%nal ini seperti gambir $an la$a hitam. Tradisi&'al

-anaman k%mersial ini telah $iusahakan secara la$ang $engan

menggunakan tenaga buruh yang $iba5a masuk $ari !hina $an &n$ia

Lada'!

* >ntuk meneruskan penguasaan kerajaan penjajah ritish terha$ap

ek%n%mi+un$ang#un$ang berhubung $engan pemilikan tanah turut

$iperkenalkan.

U'da'!

7 >n$ang#un$ang ini bertujuan melin$ungi %rang Melayu $an

mengelakkan tanah milik %rang Melayu $aripa$a $icer%b%hi %leh

 pem%$al $an pelabur asing.

Li'du'!

-er$apat beberapa aspek un$ang#un$ang ini yang menin$as g%l%ngan

Melayu.

Ti'das

S&ala'

A-akah kesa' -e'!e'ala' u'da'!u'da'! "a'ah &leh Bri"ish ke-ada masyaraka" Melayu $

%m.s. ); : ) uku "eks "k" 4>

K&d =ak"a H +uraia' H C&'"&h Tema

1 >n$ang#un$ang tanah menetapkan in$ii$u ataupun syarikat yang

 berminat untuk mengusahakan sesuatu ka5asan ti$ak lagi perlumen$apatkan kebenaran $aripa$a pembesar Melayu tetapi mereka

mestilah membuat perm%h%nan $i Pejabat -anah.

  U'da'!

2 Masyarakat tempatan juga perlu men$apat kebenaran $aripa$a Pejabat

-anah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah+$amar $an r%tan.

  Kee'ara'

>n$ang#un$ang -anah ritish memberikan kuasa yang besar kepa$a

esi$en negeri untuk menentukan jumlah ka5asan k%nsensi tanah

yang akan $iberikan kepa$a pem%$al.

  eside'

* "asar kerajaan penjajah ritish juga memba5a kepa$a perkembangan

sistem ek%n%mi 5ang $ikalangan masyarakat Melayu  Dasar

!* Grang Melayu mesti membayar cukai yang $ikenakan terha$ap hasilhutan.

  Cukai

7 Semua urusan seperti jual beli+cukai+se5a tanah+barang keperluan $an perkhi$matan $ibayar $engan 5ang.

Urusa'

Masyarakat Melayu khususnya mereka yang tinggal $i ka5asan luar 

an$ar terpaksa bergantung pa$a %rang tengah untuk meminjam

5ang.

  Te'!ah

4 amai %rang Melayu terpaksa menjual tanah milik mereka untuk 

melangsaikan hutang mereka.

  3ual

 

S&ala'

 Me'!a-akah Ak"a Ta'ah Sim-a'a' Melayu dilaksa'aka' &leh Bri"ish$

(m.s. 2: buku teks tkt *)

K&d =ak"a H +uraia'HC&'"&h Tema

1 /erajaan penjajah ritish mengatakan baha5a perun$angan $emimenjamin kelangsungan masa $epan ek%n%mi+s%sial $an p%litik %rang

Melayu $i -anah Melayu.

La'!su'!

2 Akta ini bertujuan mengelakkan tanah milik %rang Melayu berpin$ah

kepa$a %rang asing.

  Elak 

Melalui akta ini+ esi$en berkuasa mengistiharkan mana#mana

ka5asan tanah milik %rang Melayu sebagai -anah Simpanan Melayu

(-SM)

eside'

* Pengistiharan sebegitu akan menyelamatkan tanah $i ka5asan tersebut   Selama"

42

Page 73: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 73/80

$aripa$a $ijual+$ipajakga$aikan atau $itukar milik kepa$a %rang bukan

Melayu.

7 Akta -anah Simpanan Melayu sebenarnya bertujuan melin$ungi

kepentingan ek%n%mi kerajaan penjajah.

  Li'du'!

Grang Melayu ti$ak $ibenarkan sama sekali menanam sebarang

tanaman k%mersial $i$alam ka5asan -anah Simpanan Melayu.

  K&mersial

4 /ebanyakan ka5asan yang $iasingkan sebagai -anah SimpananMelayu ti$ak subur. Suur

6 Calaupun ka5asannya besar namun ti$ak sesuai $igunakan untuk 

kegiatan ek%n%mi perla$angan.

  Sesuai

8 Sekiranya ke$apatan ka5asan yang subur+ keluasannya pula kecil.   Ke,il

S&ala' 1

 A-akah "u5ua' Bri"ish me'!adaka' E'aka'me' Ta'ah #adi11$

%m.s. )1 : uku "eks "k"4>

K&d =ak"aH +uraia'HC&'"&h Tema

1 /erajaan penjajah ritish sememangnya mahu mengekalkan %rang

Melayu sebagai g%l%ngan petani $alam kerangka ek%n%mi penjajah.

  Kekal

2 @nakmen -anah Pa$i 1814 yang melarang penanam getah $i ka5asan penanaman pa$i.   Lara'!

&ni bertujuan untuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil

getah terutamanya $aripa$a kalangan %rang Melayu $alam sekt%r 

 perusahaan getah.

  Kura'!

* Premium untuk perm%h%nan tanah baru bertujuan untuk penanaman

getah turut $inaikkan.

  #remium

S&ala' 11

Tera'!ka' usahausaha ya'! dilakuka' &leh kera5aa' Bri"ish di Ta'ah Melayu u'"uk 

me'yeka" -e'yer"aa' &ra'! Melayu dalam -e'a'ama' !e"ah. %M.s. ) : )) uku "eks "k"

4>

K&d =ak"aH +uraia'HC&'"&h Tema1 /erajaan ritish meluluskan Akta -anah Simpanan Melayu yang melarang%rang Melayu menanam sebarang tanaman k%mersial O getah $i $alam

ka5asan -anah Simpanan Melayu.

Ak"a

H1a /ebanyakan ka5asan yang $iasingkan sebagai -anah Simpanan Melayu

ti$ak subur.

Suur

H1b Calaupun ka5asannya besar namun ti$ak sesuai $igunakan untuk kegiatan

ek%n%mi perla$angan.

Sesuai

H1c Sekiranya ke$apatan ka5asan yang subur keluasanya pula kecil. Ke,il

2 /erajaan ritish meluluskan @nakmen -anah Pa$i yang melarang

 penanaman getah $i ka5asan penanaman pa$i.E'akme'

H2 &ni bertujuan untuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah

terutamanya $aripa$a kalangan %ran g Melayu $alam sekt%r perusahaangetah.

Kura'!

Premium perm%h%nan tanah baru untuk tujuan penanaman getah $inaikkan

.

#remium

* Pembukaan tanah baru untuk penanaman getah $ilarang. Baru

H* Penglibatan %rang Melayu $alam penanaman getah berlaku secara kecil#

kecilan $an ti$ak menimbulkan sebarang kebimbangan $i kalangan

 pengusaha @r%pah $an kerajaan ritish.

Lia"

7 ancangan Sekatan Steens%n mengha$kan pengeluaran getah %leh S"ee's&'

4

Page 74: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 74/80

 pekebun kecil.

ancangan Peraturan 3etah Antarabangsa menetapkan k%uta yang lebih

ren$ah kepa$a pekebun kecil.

Ku&"a

H /umpulan pekebun kecil getah telah $itekan kerana mereka $ilihat sebagai

suatu ancaman kepa$a pengusaha la$ang.

Teka'

4 P%lisi kerajaan ritish yang menggalakkan pelaburan @r%pah melaluji

skim perla$angan telah meminggirkan g%l%ngan pekebun kecil $i -anahMelayu.

#&lisi

H4a antuan teknikal $an insenti9 ke5angan ti$ak $ita5arkan kepa$a pekebun

kecil.&ni menyebabkan g%l%ngan pekebun kecil terpinggir $ari aliran

ek%n%mi.

Ke<a'!a'

KESANKESAN DASA EK0N0MI

S&ala' 1)

Nya"aka' kesa'kesa' dasar ek&'&mi Bri"ish di Ta'ah Melayu. %m.s. )? uku "eks "k" 4>

K&d =ak"a H +uraia' H C&'"&h Tema

1

2

*

7

/ecekapan ek%n%mi

Pengekspl%itasian sumber#sumber semulaja$i

Pembinaan in9rastruktur $an sistem perhubungan.

/emunculan ban$ar baru.

/emasukan buruh asing.

Ek&'&mi

Eks-l&i"asi

I'@ras"ruk"ur

Ba'dar

Buruh

#EMBANDAAN

S&ala' 1?

+uraika' @ak"&r ya'! mem-e'!aruhi ke<u5uda' Ba'dar di Malaysia -ada a<al aad ke

). %m.s. )? )4 uku "eks "k" 4>

K&d =ak"a H +uraia' H C&'"&h Tema1

H1a

H1b

2

H2a

H2b

H2c

!1c

Ha

!a

*

Perkembangan pesat ek%n%mi menyebabkan berlakunya pr%ses

 perban$aran-erutamanya $i ka5asan yang kaya $engan sumber semulaja$i

/a5asan menja$i pusat kegiatan ek%n%mi penjajah

Perkembangan perusahaan perl%mb%ngan bijih timahMengalami pertambahan pen$u$uk 

-empat mengumpul hasil l%mb%ng

Menja$i pusat penta$biran $an perbankan

!%nt%hnya+ /uala =umpur+ -aiping $an Seremban

Perkembangan kegiatan perl%mb%ngan petr%leum

menyebabkan 5uju$nya ban$ar Miri

/emu$ahan in9rastruktur yang baik menyebabkan ban$ar#

 ban$ar menja$i tumpuan pen$u$uk 

!%nt%hnya+ jalan raya+ bekalan air bersih+ sek%lah+ pusat

kesihatan+ institusi ke5angan misalnya bank 

Perkembangan sistem pengangkutan $an aktiiti ek%n%mi

Seperti pertanian k%mersial c%nt%hnya /uala =umpur 

Ek&'&mi

Kaya

Ke!ia"a'

#erl&m&'!a'

#e'duduk 

+asil

#e'"adira'

Tai-i'!

#e"r&leum

Miri

I'@ras"ruk"ur

Ba'dar

3ala' raya

#e'!a'!ku"a'

4*

Page 75: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 75/80

!*a

7

H7a

Ha

Peningkatan pr%$uk in$ustri bijih timah $an getah

menja$ikan Pelabuhan /lang+ Melaka $an Pulau Pinang sebagai

 ban$ar pelabuhan penting

Pusat pengumpulan $an pengeksp%rtan gambir serta la$a hitam

Muncul an$ar /uching

#er"a'ia'

#r&duk 

#elauha'

Kum-ul

Ku,hi'!

S&ala' 14

Nya"aka' @u'!si a'dar di Malaysia -ada a<al aad ke)

  (m.s. 2 #2* buku teks tkt *)

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1

2

*

7

Membekalkan keperluan harian kepa$a pel%mb%ng

Pusat pengumpulan hasil perl%mb%ngan

Pusat bagi penta$biran+ perbankan $an perniagan

an$ar pelabuhan

Pusat pengumpulan+ pengeksp%rtan gambir serta la$a hitam

Ke-erlua'

#erl&m&'!a'

#e'"adira'

#elauha'

Eks-&r"

S&ala' 1;

Me'!a-akah -a'"ai ara" Ta'ah Melayu me'!alami -ema'!u'a' ya'! leih -esa"

era'di'! ka<asa' -a'"ai "imur.  ( m.s. 2*4+ 2* K24 . buku teks tkt *)

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1

2

*

7

Pembinaan in9rastruktur %leh kerajaan ritish

/ekayaan sumber semulaja$i $i pantai barat

ungsi an$ar 

Perkembangan ek%n%mi

Perkembangan sistem pengangkutan $i pantai barat

Perkembangan ek%n%mi pertanian k%mersial

 

I'@ras"ruk"ur

Sumer

Ba'dar

Ek&'&mi

#e'!a'!ku"a'

#er"a'ia'

#EMBENTUKAN MAS2AAKAT BEBILANG KAUM

S&ala' 1

Tera'!ka' kesa' -eme'"uka' masyaraka" erila'! kaum di Ta'ah Melayu a<al aad ke

)

(m.s. 2* buku teks tkt *.)

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1

H1a

Peningkatan jumlah ke$atangan imigran !hina $an &n$ia

 ,egeri#,egeri Melayu ersekutu imigran !hina bertambah $ari

Me'i'!ka"

Chi'a

47

Page 76: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 76/80

H1b

2

H2a

Ha

*

H*a

H*b

7

1+:::(1681) kepa$a :::+::: (18:1)

 ,egeri#,egeri Selat $ari 226+::: kepa$a 262+:::

Petempatan berbea mengikut kaum

Grang Melayu tinggal $i luar ban$ar &n$ia $i estet $an !hina $i

 ban$ar 

enis pekerjaan berbea mengikut kaum

Grang Melayu bertani+ %rang &n$ia men%reh getah+ %rang !hina

 berniaga $an kerja $i l%mb%ng

ahasa pertuturan berbea $alam kehi$upan s%sial

3una bahasa ibun$a masing#masing

-i$ak ter$apat kesepa$uan $an integrasi antara kaum

Menyulitkan pr%ses perpa$uan nasi%nal $alam membentuk bangsa

$i -anah Melayu selepas mer$eka

/esukaran pemerintah menghapuskan perbeaan kaum mengikut

9ungsi ek%n%mi

Sela"

#e"em-a"a'

Ti'!!al

3e'is

Ker5a

Bahasa

Iu'da

I'"e!rasi

Suli"

#emeri'"ah

SISTEM #ENDIDIKAN ENAKULA 

S&ala' 1

+uraika' -erkema'!a' sek&lah er'akular Melayu sele-as keda"a'!a' Bri"ish.

%m.s. ); BUKU TEKS TKT 4>

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1

H1a

H1b

H1c

2

H2a

H2b

Ha

Sek%lah ernakular Melayu mula $itubuhkan $i ,egeri#,egeri

Selat

Sek%lah Melayu pertama mula $itubuhkan $i -eluk elanga+Singapura.

Sek%lah Melayu seterusnya $i$irikan $i Seberang Perai

Sek%lah Melayu seterusnya $i$irikan $i /uala /angsar $an atu

3ajah + Perak 

Sek%lah Melayu Perempuan juga telah $i$irikan $i ,egeri#

 ,egeri Selat

Sek%lah Melayu yang $itubuhkan hanya $i peringkat ren$ah/urikulum yang $ise$iakan terbatas $an bersesuaian $engan

cita#cita ritish untuk menja$ikan anak Melayu sebagai petani

lebih baik $aripa$a bapanya

Maktab Perguruan Sultan &$ris telah $itubuhkan $i -anj%ng

Malim+ Perak 

&a bertujuan melatih guru Sek%lah Melayu

&a juga menja$i satu#satunya institusi lanjutan sek%lah ren$ah

NNS

Si'!a-ura

Seera'! #rai

Kuala Ka'!sar

#erem-ua'

e'dah

Tera"as

M#SI

La"ih

4

Page 77: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 77/80

Hb

*

H*a

 bagi anak#anak melayu

/%lej Melayu /uala /angsar telah $itubuhkan .

&a hanya untuk g%l%ngan elit

I's"i"usi

MCKK 

Eli"

S&ala' 1

3elaska' -ersamaa' ,iri,iri sek&lah er'akular Ci'a da' sek&lah er'akular

Tamil di Ta'ah Melayu.

%m.s. ); uku "eks "k" 4>

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1

2

*

7

Menggunakan bahasa ibun$a sebagai bahasa pengantar 

Sistem pen$i$ikan berasaskan negara asal

Sukatan pelajaran juga $ari negara asal

uku juga $iba5a $ari negara asal

-enaga pengajar juga $i ba5a $ari negara asal

Iu'da

Sis"em

Suka"a'

Buku

#e'!a5ar

S&ala' 1

3elaska' kelemaha'kelemaha' sis"em -e'didika' er'akular.

%m.s. ); uku "eks "k" 4>

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1

2

*

-i$ak $apat memupuk unsur perpa$uan kaum

Muri$ pelbagai kaum telah $ipisahkan

-i$ak menggunakan sistem pen$i$ikan yang sama

Penggunaan bahasa pengantar yang berbea

Memu-uk 

#ela!ai

Sis"em

Bahasa

SEKT0 #EKILANGAN

S&ala' )

+uraika' "e'"a'! 5e'is5e'is -erkila'!a' di Ta'ah Melayu -ada a<al aad ke ).

%m.s. ) uku "eks "k" 4>

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1

H1a

H1b

H1c

/ilang kasut getah

Syarikat Shum Fip =e%ng men$irikan $ua buah kilang kasut getah

untuk $ieksp%rt ke !hina

Sebuah kilang $i$irikan $i Setapak $an sebuah lagi $i -apah +

Perak 

Syarikat kasut ata menubuhkan kilang $i /elang+ Selang%r.

Kasu"

Kila'!

Se"a-ak 

Ba"a

44

Page 78: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 78/80

2

H2a

Ha

*H*a

H*b

/ilang menghasilkan barangan berasaskan getah

Syarikat ung /e%ng $i /elang Selang%r $an /inta ubber C%rks

$i &p%h Perak.

/ilang membina kapal k%rek+ kapal kecil $an mesin mempr%ses

getah

 "i$irikan %leh Syarikat >nite$ @ngineers

Perusahaan mengetin nanas

"iasaskan %leh se%rang berbangsa Perancis yang berpusat $i %h%r 

kemu$ian %leh pengusaha $ari !hina

Menghasilkan nanas $alam tin untuk eksp%rt

Bara'!a'

=u'! Ke&'!

Ka-al K&rek 

U'i"ed

E'!i'eers

Na'as

#era',is

Ti'

S&ala' )1

Me'!a-akah kera5aa' me'!amil la'!kah mema'yakka' -e'!lia"a' &ra'!

 Melayu dalam sek"&r -eri'dus"ria' da' -er'ia!aa' mulai "ahu' 1a'$

(m.s. 24 buku teks tkt *)

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1

2

*

7

Masyarakat Melayu tercicir $alam bi$ang perin$ustrian $an

 perniagaan

>ntuk mengimbangi ke$u$ukan ek%n%mi antara kaum $i negara

ini

Mengelakkan perasaan ti$ak senang hati yang b%leh

men$atangkan unsur keti$akstabilan

Masyarakat Melayu terpinggir $aripa$a arus pembangunan

ek%n%mi per$ana

Mengimbangi pembangunan ek%n%mi antara 5ilayah

Ter,i,ir

Ima'!

Elak 

Ter-i'!!ir

#ema'!u'a'

SISTEM #ENGANGKUTAN DAN #E+UBUNGAN

S&ala' ))

3elaska' -era'a' sis"em -e'!a'!ku"a' da' -erhuu'!a' "erhada- -erkema'!a'

ek&'&mi Ta'ah Melayu -ada a<al aad ke). %m.s. ) : ) uku "eks "k" 4>

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1

2

*

7

4

6

8

alan keretapi mempercepatkan pengangkutan bijih timah O getah

$an muatan lebih banyak 

alan kereta api menghubungkan ka5asan perl%mb%ngan O la$ang

$engan pelabuhan

alan kereta api menggalakkan pembukaan tanah baru $i ka5asan

 pe$alaman untuk penanaman getah

alan raya memu$ahkan perhubungan $i antara Pantai arat $anPantai -imur 

alan raya memu$ahkan perhubungan antara negeri#negeri $i

-anah Melayu

Menghubungkan -anah Melayu $engan negara jiranPerhubungan $engan negara luar $apat $ijalankan $engan lebih

cekap $an cepat

Pembinaan jalan kereta api menggalakkan ke$atangan pelabur 

@r%pah

Ce-a"

#elauha'

Ka<asa'

#erhuu'!a'

Ne!eri

3ira'

Ceka-

#elaur

46

Page 79: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 79/80

S&ala' )?

3elaska' -erkema'!a' sis"em -e'!a'!ku"a' kere"a a-i a"au 5ala' raya di Ta'ah

Melayu sehi'!!a a<al aad ke). (m.s. 24 K 28 buku teks tkt *)

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1

2

*

7

4

6

8

1

2

*

7

alan kereta api

alan kereta api pertama $ibina menghubungkan -aiping $enganP%rt Cel$ pa$a 1667

alan kereta api lain turut $ibina menghubungkan ka5asan

 perl%mb%ngan $engan pelabuhan

alan kereta api menghubungkan ka5asan perl%mb%ngan $i

/uala =umpur $engan P%rt S5ettenham tahun 1668

alan kereta api menghubungkan Seremban $engan P%rt

"icks%n tahun 1681

alan kereta api menghubungkan ka5asan perl%mb%ngan $i &p%h

$an -apah %a$ $engan -el%k Ans%n tahun 1687

Menjelang 18:*+ semua ka5asan perl%mb%ngan $i Perak+

Selang%r $an ,egeri Sembilan mempunyai perkhi$matan kereta

api

alan kereta api menghubungkan Seberang Perai $engan

sempa$an Siam siap pa$a tahun 1816

-ahun 181 jalan kereta api menghubungkan 3emas+ Pahang

$an /elantan ke sempa$an Siam siap $i bina

Menjelang tahun 182+ jalan kereta api $i -anah Melayu telah$isambung hingga ke Singapura

alan aya

alan $enai $an kereta lembu $iganti $engan jalan raya

Menjelang tahun 1687+ Selang%r $an Perak mempunyai

angkaian jalan raya sepanjang 2*:: km

Pa$a tahun 1811 jalan raya $ari Seberang Perai ke Melaka telah

$isiapkan

Antara tahun 1811 hingga 1826+ jalan raya menghubungkan

Perlis ke Melaka telah $ibina

alan raya antara /uala =umpur $engan /uantan $ibuka bagi

memu$ahkan perhubungan antara negeri#negeri Pantai barat

$engan Pantai -imur 

#er"ama

Lai'

Kuala Lum-ur

Serema'

I-&h

#erak 

Siam

Gemas

Si'!a-ura

De'ai

Sela'!&r

Seera'! #erai

#erlis

+uu'!

#EK+IDMATAN KESI+ATAN

S&ala' )4

Tera'!ka' la'!kahla'!kah ya'! diamil &leh Bri"ish u'"uk me'i'!ka"ka' -erkhidma"a'

kesiha"a' di Ta'ah Melayu. %m.s.) . uku "eks "k" 4>

K&d =ak"aH+uraia'HC&'"&h Tema

1

H1a

H1b

Penubuhan h%spital serta pusat kesihatan

>ntuk menga5al penyakit berjangkit

H%spital tera5al $ibina $i -aiping $an /uala =umpur 1686

+&s-i"al

#e'yaki"

Tai-i'!

48

Page 80: Soalan Latih Tubi T4 08.doc

7/17/2019 Soalan Latih Tubi T4 08.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-latih-tubi-t4-08doc 80/80

!1

2

H2a

H2b

H2c

H2$

H2e

Ha

*

H*a

7

!%nt%hnya+ $i Perak h%spital $ibina $i -anjung Malim+ atu 3ajah+

3%peng+ /erian $an /uala /angsar.

 

Pusat kesihatan kecil $ibina $i negeri#negeri lain

-er$apat 1* buah pusat kesihatan $i Selang%r+ $ua buah $i Pahang+ $an

tiga buah $i ,egeri Sembilan

H%spital $ibina $i Sabah iaitu $i esselt%n (/%ta /inabalu)+ San$akan+

eau9%rt+ /u$at $an -a5au

"i Sara5ak perkhi$matan kesihatan tertumpu $i bahagian /uching

H%spital -ung Shin $ibina $i /uala =umpur atas sumbangan %rang

 perse%rangan

Memberikan perkhi$matan kesihatan khusus kepa$a pekerja l%mb%ng bijih timah yang ter$iri $aripa$a imigran !hina

&nstitut Penyeli$ikan Perubatan (&nstitute %r Me$ical esearch) telah

$i$irikan $i /uala =umpur pa$a tahun 18::

ertanggungja5ab mengkaji punca penyakit $an langkah#langkah

 pencegahan yang patut $iambil

Sanitary %ar$ untuk menga5as kebersihan $an kesihatan ban$ar $i

/uala =umpur $itubuhkan pa$a tahun 168:#an

"itubuhkan $i beberapa buah ban$ar $i Perak 

-anggungja5ab menjaga kebersihan ban$ar terus $ijalankan %leh

Sanitary %ar$ sehinggalah Perang "unia /e$ua.

-anggungja5ab aspek kesihatan telah $iambil alih %leh abatan

/esihatan

#erak 

#usa"

Sela'!&r

Saah

Sara<ak 

Tu'! Shi'

Imi!ra'

IM 

#u',a

Sa'i"ary

B&ard

Ba'dar

Keersiha'

Kesiha"a'

 

6: