latih tubi motor dc

Author: zarul-shah

Post on 02-Jun-2018

254 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  1/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  1

  KOLEJ VOKASIONAL TANJUNG PUTERI JOHOR BAHRU,

  JALAN YAHYA AL-DATAR 80300 JOHOR BAHRU, JOHOR

  CEEK 104 : DIRECT CURRENT MACHINES

  LATIH TUBI

  NAMA PELAJAR : ________________________________ KELAS : ____________

  1. Namakan bahagian bahagian motor DC yang bergerak dan tidak bergerak apabila bekalan

  elektrik dibekalkan kepada motor tersebut?

  ___________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  2. Padankan bahagian Motor DC dengan gambarajah di bawah.

  1.Medan :

  2. Angker

  3. Berus Karbon :

  4. Penukartertib :

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  2/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  2

  3. Nyatakan definisi daya dalam penghasilan elektrik .

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  4. Senaraikan empat ciri fluks magnet

  I ) .

  ii)

  iii)

  iv)

  5. Tandakan () arah pergerakan pengalir yang betul dan (x) pada pergerakan yang salah dalam

  ruang jawapan.

  6. Nyatakan jenis-jenis dan ciri-ciri motor DC

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  3/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  3

  7. Nyatakan perbezaan jenis-jenis motor DC

  8. Takrifkan Daya Gerak Elektrik Balikan/Balas

  9. Takrifkan Tindakbalas angker

  10.Lakarkan lengkuk daya kilas motor DC siri dan motor DC pirau

  Motor DC Siri Motor DC Pirau

  11.Senaraikan TIGA jenis Pemula DC

  a).....................................................................................................

  b) .....................................................................................................

  c)......................................................................................................

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  4/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  4

  12.Senaraikan TIGA jenis motor DC

  a).....................................................................................................

  b) .....................................................................................................

  c)......................................................................................................

  13.Takrifkan Pemula DC

  14.Takrifkan motor DC

  15.Melakar Pemula Plat Muka 2 poin

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  5/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  5

  16.Melakar Pemula Plat Muka 3 poin

  17.Melakar Pemula Plat Muka 4 poin

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  6/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  6

  18.Nyatakan definisi motor DC

  19.Nyatakan prinsip asas kendalian motor

  20.Senaraikan ciriciri fluks magnet

  21.

  Rajah 1

  Rajah 1 menunjukkan kaedah Hukum Tangan Kiri Fleming. Padankan A, B dan Cdengan penyataan yang betul.

  A Arah Arus (masuk)

  B Arah Fluks

  C Pergerakan Pengalir

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  7/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  7

  22.Nyatakan tujuan hukum Tangan Kiri Fleming digunakan

  23.Nyatakan 2 kaedah bagi menentukan arah medan magnet bagi sesuatu pengalir (konduktor)

  24.Terangkan prinsip kendalian motor DC berdasarkan gambarajah di bawah

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  8/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  8

  _

  _

  +

  +

  _

  _

  +

  +

  25.. Rajah 3 menunjukkan Motor DC yang terdiri daripada 3 jenis sambungan motor. Berpandukan pada rajah litar motor

  DC berkenaan, padankan dengan nama litar motor DC yang betul.

  Rajah 3

  (4 markah)

  MOTOR MAJMUK PANJANG

  MOTOR DC SIRI

  MOTOR MAJMUK PENDEK

  MOTOR DC PIRAU

  A

  A

  A

  A

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  9/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  9

  26. Rajah 4 menunjukkan litar skema bagi motor DC sambungan majmuk pirau panjang. Pilih dan tulis jawapan yang betul

  mengikut label A, B dan C.

  Rajah 4

  Belitan Medan Pirau Arus Angker (Ia) Angker Arus Pirau

  (Ish)

  Belitan Medan Siri

  Ruang jawapan

  A

  B

  C

  D

  A

  B

  C

  D

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  10/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  10

  27 Rajah 5 menunjukkan pemasangan bagi mengendalikan motor DC untuk memberi perlindungan keselamatan kepada

  pengendali dan motor berkenaan. Pilih dan tulis jawapan yang betul mengikut label A, B, C, D dan E bagi bahagian yang betul

  pada ruang jawapan.

  Kotak pangkalan Pembuluh logam

  Pemula

  Pembuluh logam

  boleh lentur Pemencil

  Ruang jawapan

  Rajah 5

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  11/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  11

  28. Anda pernah melakukan sambungan bagi menukar arah putaran motor DC

  Berpandukan jadual 6 , lakarkan kaedah menukar arah putaran motor DC Pada ruang yang disediakan.

  Jenismotor

  Litar asal SongsanganSambungan

  ke angker

  Songsangansambunganke medan

  MotorpirauDC

  29. Senaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Daya (F) yang terhasil daripada kesan tindakbalas medan magnet

  kutub dengan medan magnet angker ?

  a)

  b)

  c)

  30. Nyatakan kegunaan Hukum Tangan Kiri Fleming ?

  31. Senaraikan Empat bahagian utama sebuah motor DC dan fungsi nya ?

  BILBAHAGIAN UTAMA FUNGSI

  1

  2

  3

  4

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  12/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  12

  32. Apakah yang dimaksudkan dengan Daya Gerak Elektrik Bal ikan ?

  ..

  ..

  33. Padankan arah-arah yang ditunjukkan oleh tangan kiri berdasarkan Hukum Tangan Kiri Fleming

  34. Nyatakan DUA kaedah penyambungan medan dan angker pada motor DC ?

  a)

  b)

  35. Nyatakan DUA kaedah menukarkan arah putaran motor DC ?

  a)

  b)

  36. Nyatakan dua faktor penting aspek keselamatan dalam pemasangan motor DC ?

  a)

  b)

  37. Lakarkan gambarajah skematik bagi motor DC di bawah ?

  a) Motor DC Siri c) Motor DC Pirau

  b) Motor DC majmuk pirau pendek d) Motor DC majmuk pirau panjang

  Arah Pergerakan Medan Magnet Kutub Ibu Jari

  Arah Arus Mengalir Jari Telunjuk

  Jari TengahArah Daya Tolakan (F)

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  13/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  13

  38. Nyatakan definisi motor DC.

  Motor DC di definisikan sebagai .

  ..

  [ Markah : 2]

  39. Nyatakan prinsip asas kendalian motor DC.

  [ Markah : 2]

  40.

  Rajah 1

  Rajah 1 menunjukkan kaedah Hukum Tangan Kiri Fleming. Padankan A, B dan C dengan penyataan yang

  betul.

  41. Hukum Tangan Kiri digunakan bagi

  A Arah Arus (masuk)

  B Arah Fluks

  C Pergerakan Pengalir

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  14/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  14

  42.

  Rajah 2

  Rajah 2 menunjukkan binaan asas sebuah motor DC siri 240 V 50 Hz.

  (a) Berdasarkan arah arus yang ditunjukkan, nyatakan;

  (i) Kekutuban X : ..

  (ii) Kekutuban Y : ..

  (b) Padankan bahagian motor DC pada Jadual 1 dengan menulisA, B atau C pada ruang jawapan.

  Jadual 1

  Nama bahagian Ruang Jawapan

  Penukar tertib

  Gelung pengalir

  Berus karbon

  [ Markah : 5]

  X

  Y

  C

  A

  B

  Arah medan

  magnet

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  15/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  15

  43. Jadual 3 menunjukkan perbezaan di antara belitan siri dan belitan pirau.

  Padankan jenis belitan dengan ciri yang betul.

  Jenis Belitan

  Belitan Siri

  Belitan Pirau

  Jadual 3

  [ Markah : 2]

  44. Nyatakan dua cara untuk mengawal kelajuan motor DC.

  i )

  ii) ..

  45. Hukum Genggaman Tangan Kanan digunakan bagi menentukan arah medan magnet sekeliling pengalir.

  ( Betul / salah )

  Jawapan :

  ..

  46. Peraturan Skru Gabus Maxwell digunakan bagi menentukan arah medan magnet sekeliling pengalir.

  ( Betul / salah )

  Jawapan :

  ..

  47. Hukum Faraday menyatakan , daya gerak elektrik akan terhasil dalam pengalir apabila uratdaya(fluks)

  bergerak

  memotong pengalir atau sebaliknya . ( Betul / salah )

  Jawapan :

  ..

  48. Medan / Kutub Utama adalah bahagian motot DC yang bergerak . ( Betul / salah )

  Jawapan :

  ..

  Ciri Belitan

  Bilangan gegelung lebih banyak

  Bilangan gegelung sedikit

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  16/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  16

  49. Nyatakan fungsi Belitan medan dalam motor DC

  .

  .

  50. Senaraikan DUA ciri fluks magnet

  i )

  ii) ..

  51. Anda pernah menyambung litar motor DC siri di bengkel.

  a) Lakarkan gambarajah litar skematik motor DC Siri.

  b) Nyatakan Satuciri motor siri

  i) .....................................................................................................................................................

  c) Nyatakan Duakegunaan motor siri

  i) .....................................................................................................................................................

  ii) .....................................................................................................................................................

  d) Berdasarkan rajah skematik yang dilakar pada jawapan 2 (a) sebagai litar asal.

  Lakarkan litar skematik bagi songsangan litar tersebut untuk menukar arah putaran motor

  Songsangan pada sambungan angker

 • 8/11/2019 latih tubi motor dc

  17/17

  JABATAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK UNIT ELEKTRIK

  17

  52. Anda pernah menyambung litar motor DC pirau di bengkel.

  a) Lakarkan gambarajah litar skematik motor DC Pirau.

  b) Nyatakan Satuciri motor pirau

  ii) .....................................................................................................................................................

  c) Nyatakan Duakegunaan motor pirau

  iii) .....................................................................................................................................................

  iv) .....................................................................................................................................................

  d) Berdasarkan rajah skematik yang dilakar pada jawapan 2 (a) sebagai litar asal.

  Lakarkan litar skematik bagi songsangan litar tersebut untuk menukar arah putaran motor

  Songsangan pada sambungan angker

  Songsangan pada sambungan medan