latih tubi pt3 2015

Author: anonymous-sdw6qry5to

Post on 25-Feb-2018

253 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  1/20

  KHB 76

  KT Nama :...... Tingkatan:.

  Ting.3

  Sept 2015

  2 Jam

  PEPERIKSN PER!"BN KE 2 PT3 2015

  KE#HIRN HI$"P BERSEP$"

  KE#HIRN TEKNIK%

  TIN&KTN 3

  $'a (am

  JN&N B"K KERTS S)%N INI SEHIN&& $IBERITH".

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Bahagian A

  No

  SoalanMarkah

  No

  Soalan Markah

  1 11

  2 123 134 145 156 167 178 18 11! 2!

  Bahagian B

  1 32 *

  J'm+a, -an B B

  J'm+a, Bea/

  Ke/ta ini mengan-'ngi 1 ,a+aman e/etak te/ma'k m'ka ,a-apanJawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.Bahagian A

  1. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang

  disediakan.

  2. Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu

  3. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian

  A dan Bahagian B.

  4. Bahagian A mengandungi 20 soalan manakala bahagian

  B mengandungi 4 soalan, a!ab semua soalan.

  ". Ja!ab soalan pada bahagian yang telah ditetapkan.

  #. $aah tidak dilukis mengikut skalake'a+idinyatakan.

  %. &arkah maksimum yang diperuntukkan ditunukkan

  dalam kurungan pada huung tiap'tiap soalan

  (. )enggunaan kalkulator adalah dibenarkan.

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  2/20

  (60 arkah)1. Tandakan [! bagi pernya"aan amalan #$ yang be"ul dan [%! bagi yang salah

  pada pe"ak yang disediakan.

  $urid mes"i mema"uhi pera"uran keselama"an bengkel

  $urid perlu melengkapkan diri dengan penge"ahuan asas

  $enghan"ar projek pada masa yang di"e"apkan[& markah!

  '. usunkan proses penghasilan projek mengiku" "uru"an

  emilihan *dea

  erekaan projek

  engenalpas"ian masalah

  [& markah!

  &. Berdasarkan pernya"aan beriku"+ Tandakan [! bagi ,ungsi sesiku - yang be"uldan [%! bagi ,ungsi yang salah pada pe"ak yang disediakan.

  $enen"ukan ke"epa"an sudu" 0 darjah.

  $enguji kepersegian dan kera"aan permukaan kayu

  $embua" garisan bersudu" "epa"

  [& markah!

  #. /ajah dibawah menunjukkan bahagian u"ama mo"or

  adankan ala"an "angan beriku"

  berdasarkan nama yang be"ul dengan

  menulisA+ B dan di pe"ak yang disediakan.

  2

  !

  B

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  3/20

  2egelung Angker

  enukar"er"ib 3 4omu"a"or

  /angka u"ama 3 5oke[& markah!

  . Tandakan [! pada simbol yang be"ul bagi komponen elek"ronik di bawah.

  [& markah!

  6 /ajah di bawah menunjukkan ala"an paip.

  adankan ala"an "angan beriku" berdasarkan nama yang be"ul dengan menulisA+ B dan di pe"ak yang disediakan.

  emo"ong paip beroda

  elayar 7engkam seribu

  erengkuh paip[& markah!

  8 /ajah di bawah menunjukkan pelan bagi sua"u bongkah.

  Tandakan [! bagi bongkah yang mempunyai pelan seper"i rajah & dan [%! bagi

  bongkah yang salah pada pe"ak yang disediakan.

  3

  PERINTN&

  $I)$

  B !

  TRNSIST)R

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  4/20

  [& markah!

  9. /ajah di bawah menunjukkan sebuah mesin jahi"

  adankan

  ala"an "angan beriku"

  berdasarkan nama yang be"ul dengan menulisA+ B dan di pe"ak yang disediakan.

  2egelung Angker

  enukar"er"ib 3 4omu"a"or

  /angka u"ama 3 5oke[& markah!

  Beriku" adalah langkah:langkah memasang benang bawah yang "idak mengiku""uru"an yang be"ul. usun langkah:langkah memasang benang bawah yang be"ul

  dengan menulis 1+ ' dan & pada pe"ak yang disediakan.

  Tarik benang melalui alur seko7i dengan arah melawan jam sambilmenekan dengan jari

  $asukkan ke dalam kes di bahagian bawah mesin dan lepaskanpengun7i seko7i

  $asukkan gelendong ke dalam sko7i[& markah!

  10 Tandakan [! bagi rajah yang menunjukkan ruang sosial yang be"ul dan [%! bagi yangsalah pada pe"ak yang disediakan.

  4

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  5/20

  [& markah!

  11 /ajah di bawah menunjukkan medium yang digunakan un"uk pemasuan semula.

  A B

  ;ya"akan nama medium pemasuan semula yang berlabel.A < ................................................................................

  B < ................................................................................

  < ...............................................................................[& markah!

  1' /ajah di bawah menunjukkan pelan dan pandangan hadapan sa"u bongkah.

  Tandakan [! bagi lukisan kera"an yang be"ul un"uk bongkah i"u dan [%! bagi yang

  salah pada pe"ak yang disediakan.

  [& markah!

  1& /ajah di bawah menunjukkan lukisan skema"ik pendawaian =ni" 4awalan ="ama.

  5

  BA

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  6/20

  ;ya"akan nama bahagian yang berlabel >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..B < >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. < >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

  [& markah!

  1# ernya"aan beriku" adalah "en"ang sa"u jenis gear.

  (i) ilih dan bula"kan A+ B a"au bagi menen"ukan rajah gear i"u.

  A B

  (ii) ;ama gear i"u................................................................................................

  (iii) erala"an yang menggunakan komponen i"u...............................................................................................[& markah!

  1 ernya"aan di bawah merupakan sa"u bidang kegia"an usahawan.

  Berdasarkan pernya"aan di a"as+

  a) ilih dan bula"kan A+ B a"au bagi menen"ukan bidang keusahawanan i"u.A erkhidma"anB ?ks"rak"i,

  erkhidma"an awam

  b) ;ya"akan 7on"oh kegia"an bagi bidang "ersebu".(i) >>>>>>>>>>>>>>>>>>.

  (ii) >>>>>>>>>>>>>>>>>>.[& markah!

  16 Jadual di bawah menunjukkan undang:undang yang digubal un"uk melindungi hak

  pengguna.

  6

  Ak"a erihal agangan 18' AAk"a ewa Beli 168 Bera"uran:pera"uran $akanan 19

  igunakan un"uk memindahkan "enaga daripada sa"u

  a7i ke a7i lain yang bersudu" 00

  Bidang ini mengeluarkan bahan men"ah daripada sumber alam semula jadi

  "

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  7/20

  Tuliskan A , B dan C pada ruangan yang be"ul bagi pernya"aan yang "epa"

  menerangkan undang:undang yang digubal un"uk melindungi hak pengguna.

  $ewajibkan pengeluar barang makanan menandakan "arikhlupu" penggunaan pada label

  $elindungi pengguna daripada makluma" yang palsu danpengiklanan yang mengelirukan "erhadap sesua"u barang

  $embua" perun"ukan "erhadap ben"uk perjanjian baranganyang dibeli oleh pengguna se7ara ansuran

  [& markah!

  18 Tandakan [! bagi pernya"aan "en"ang li"ar bersepadu yang be"ul dan [%! bagi yangsalah pada pe"ak yang disediakan.

  Litar Bersepadu

  -i"ar bersepadu dikawal dengan aruhan magne"

  a"erikan soke" li"ar bersepadu kepada bod li"ar "erlebih dahulu

  -i"ar bersepadu "erdiri daripada gabungan komponen"ransis"or+ kapasi"or+ perin"ang dan diod.

  [& markah!

  19 /ajah di bawah menunjukkan komponen elek"ronik yang ber,ungsi mengawal arus

  dengan kehadiran 7ahaya.

  Tandakan [! pada simbol yang be"ul bagi perin"ang peka 7ahaya (-/).

  [& markah!

  7

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  8/20

  1 /ajah di bawah menunjukkan bahagian luar enjin.

  adankan bahagian luar enjin yang dilabelkan dalam rajah di a"as berdasarkan

  nama yang be"ul dengan menulis A+ B dan di pe"ak yang disediakan.

  Tangki bahan api

  4arbure"or

  4abel "egangan "inggi

  [& markah!'0 /ajah di bawah menunjukkan edaran enjin empa" lejang.

  A B ;ya"akan nama lejang berdasarkan rajah di a"as. -ejang A diberikan jawapan.

  A < -ejang $asukanB < >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> < >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> < >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  [& markah!

  Bahagian B[#0 markah!

  Jawab semua soalan di ker"as jawapan yang disediakan

  '1 /ajah di bawah menunjukkan proses reka ben"uk.

  8

  A

  "

  B

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  9/20

  /AJA@

  Berdasarkan rajah "ersebu"+

  a) ;amakan jenis 7an"uman yang di"unjukkan dalam rajah di a"as.[1 markah!

  b) @uraikan langkah un"uk menghasilkan proses reka ben"uk di a"as.[8 markah!

  7) ;ya"akan ' ala"an "angan yang digunakan un"uk men7an"umkan bahan di a"as.[' markah!

  Ruang Jawapan

  (a) Jenis 7an"uman i"u.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  (b) -angkah:langkah un"uk penghasilan proses reka ben"uk............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  10/20

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  .....................................................................................................................

  (7) ua ala"an "angan un"uk proses reka ben"uk i"u.............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  '' /ajah di bawah menunjukkan sa"u lukisan skema"ik li"ar elek"ronik.

  1!

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  11/20

  Berdasarkan lukisan skema"ik "erebu"+ Ahmad ingin menghasilkan sa"u projekelek"ronik

  a) ;ya"akan tujuhlangkah menghasilkan projek elek"ronik.[8 markah!

  b) ungsi komponen .[1 markah!

  7) ;ya"akan ' ala"an un"uk menghasilkan projek elek"ronik "ersebu"[' markah!

  /uang Jawapan

  a) Tujuh langkah menghasilkan projek elek"ronik.............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  11

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  12/20

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  b) ungsi komponen .............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  7) ' ala"an un"uk menghasilkan projek elek"ronik

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  '& /ajah di bawah menunjukkan sa"u langkah penyediaan pasu un"uk pemasuan

  semula.

  (a) ;ya"akan "ujuan ak"iCi"i i"u.[1 markah!

  (b) ;ya"akan bahan yang sesuai digunakan un"uk ak"iCi"i i"u.[ & markah!

  (7) @uraikan langkah:langkah penyediaan pasu un"uk pemasuan semula.[6 markah!

  /uang Jawapan

  (a) Tujuan ak"iCi"i i"u...................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  .............................................................................................................

  12

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  13/20

  (b) Bahan yang sesuai digunakan............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ...............................................................................................................

  (7) -angkah:langkah penyediaan pasu un"uk pemasuan semula.............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  13

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  14/20

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  '# Ani"a berusaha keras mengusahakan jualan sos mangga 7ip"aanya+ manakala @aliDa

  bekerja di kilang sos mangga Ani"a.

  Berdasarkan si"uasi "ersebu"+

  a) Berikan 7iri: 7iri seorang usahawan[& markah!

  b) @uraikan perbeDaan an"ara usahawan dan makan gaji.

  [6 markah!

  7) Berikan sa"u 7on"oh usahawan.[1 markah!

  /uang Jawapan

  a) iri : 7iri seorang usahawan............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ..........................................................................................................................

  b) erbeDaan an"ara usahawan dan makan gaji.

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  14

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  15/20

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ....................................................................................................................... ....

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  .................................................................................... ...................................

  7) a"u 7on"oh usahawan.............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  .............................................................................................................

  SOALAN TAMAT

  ?/AT=/A; ?$A/[email protected];?/=BAA; T& 4? ' : '01

  [email protected] E4T

  ;o Bahagian A $arkah

  15

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  16/20

  11

  1

  1 &

  ' 111

  && 1

  11

  &

  #1

  1

  1&

  (i) B(ii) -? 3 iod eman7ar ahaya(iii) /adio 3 TeleCisyen 3 is"em @i i 3 $esin Basuh3 Ala"

  4awalan Jauh

  111

  &

  6 1

  11&

  8 111

  &

  9 ;asi ayam;asi goreng$ee34eu"iau3Bihun 2oreng

  /o"i anai an 4uah hal

  111

  &

  16

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  17/20

  1

  1

  1

  &

  10 111

  &

  11 A< Tanah loamB< Bahan Frganik< asir ungai

  111

  &1' 1

  11&

  1& A< $e"er 4wjB< 4o"ak agihan ber,ius< emu"us li"ar bo7or bumi ?-B

  1

  11

  &1# A

  2ear serong2erudi Tangan 3emukul Telur

  111

  &1 B

  erlombonganer"anianerikanan

  111

  &16

  1

  1

  1&

  181

  1

  1&

  191

  17

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  18/20

  1

  1&

  11

  1

  1&

  '0B < -ejang $ampa"an < -ejang 4uasa < -ejang ekDos

  111

  &'1a) Tanggan -ekap T

  b) -angkah:langkah menghasilkan "anggam1. Tandakan "anggam yang akan dibina pada bahan.'. =ji ke"epa"an kedudukan "anggam&. o"ong bahagian yang di"andakan mengiku" ukuran#. aha" bahagian kayu yang perlu dibuang. Bersihkan bahagian yang hendak di glu6. apu glu di kedua:dua bahagian yang hendak di7an"um

  8. 4eringkan glu seke"ika9. asang kedua:dua "anggam apabila glu mulai kering. aku bahagian "anggam "ersebu" a"au api" bahagian

  "ersebu" dengan api" 2

  7) Ala"an yang digunakan1. ensel'. aha" "epi serong&. i"a pengukur

  #. 2andin kayu. 2ergaji pu""ing6. esiku -

  1

  111111

  111

  $aksimum8 markah

  11

  $aksimum

  ' markah.

  '' a) Tujuh langkah penghasilan projeki. $emben"uk kaki komponenii. $emasang komponen berpandukan lukisan

  skema"ik a"au lukisan bergambar

  11

  18

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  19/20

  iii. $enyemak semula kedudukan komponenberpandukan lukisan skema"ik a"au lukisanbergambar

  iC. $ema"eri kaki komponen a"au "ama"anC. $emo"ong kaki komponen yang berlebihan dengan

  kemasCi. $enguji projek dan membua" pembaikanCii. $embersihkan ser"a menyimpan ala"an dan bahan

  b) ungsi -?i. ber,ungsi menukarkan arus elek"rik kepada 7ahaya

  7) ungsi komponen i. layar mun7ung "irusii. emo"ong sisi

  iii. enjalur wayariC. Ala" pema"eriC. penyedu" pa"eri

  1

  1

  11

  1

  1

  11

  '&a) $engelakkan medium daripada "erkekuar daripada pasu.

  b) Bahan:bahan yang sesuai digunakani. erpihan pasuii. erpihan ba"u ba"aiii. Ba"u kerikil

  7) -angkah:langkah penyediaan pasui. ediakan pasu yang hendak digunakanii. Bersihkan segala ko"oran yang "erleka" pada pasuiii. (/endam semalam dalam laru"an ,ormalin) un"uk

  (membasmi kuman) bagi pasu yang "elah digunakan.iC. (/endam semalam dalam air) supaya (air dapa"

  meresap dan memenuhi liang roma pasu) bagi pasu"anah lia" yang baru. 4eadaan ini akan (mengekalkankelembapan pasu)

  C. (Tu"up lubang saliran dengan pasu pe7ah) un"uk

  (mengelakkan medium "erkeluar bersama air siraman)

  1

  111

  11131

  13131

  131$aksimum6 markah

  '#a) iri : 7iri seorang usahawan

  i. 4rea"i,ii. *noCa"i,iii. aya =saha Ber"erusaniC. Bijak $engambil eluangC. anggup $engambil /isiko

  11

  1

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  20/20

  b) erbeDaan an"ara usahawan dan makan gaji.=sahawani. endapa"an bergan"ung kepada usaha yang dijalankanii. Bebas bekerja pada bila:bila masaiii. $emiliki 7iri krea"i, dan inoCa"i, dalam menjalankan

  perniagaaniC. Bebas membua" kepu"usanC. Berpandangan jauah dan berusaha mengmbangkan

  perniagaanCi. Berani menghadapi risiko

  $akan 2ajii. endapa"an "e"ap berdasarkan gajiii. Bekerja mengiku" masa yang "elah di"e"apkaniii. $eniku" arahan majikaniC. 4pu"usan dibua" oleh majikanC. Berusaha meningkaykan kedudukan dalam kerjayaCi. $engelakkan risiko daripada dibuang kerja

  7) a"u 7on"oh usahawan. engusaha Ba"ik

  engusaha 4eropok lekor

  engusaha 4erepek

  engusaha ladang kelapa sawi"

  1

  11$aksimum& markah

  11

  1$ak &markah

  1