pemilihan latih tubi

6
PEMILIHAN L AT IH TUBI Tentukan sama ada kemahiran / teknik itu baru diperkenalkan atau yang diperkembang kan yang lalu Jenis latihan yang dimasukan di dalam sebuah latih tubi yang dipilih hendaklah ditentukan Penglibatan permain seara maksimum hendaklah dipastikan !eb"lehan setiap permain dalam melakukan latih tubi yang dipilih perlu diambil kira !emudahan/ala tan yang ada untuk men#ayakan latih tubi hendaklah ditentukan EN$E!ATAN %T&U!TU& !EA&AH PEN'AJA&AN B(LA TAMPA&  Antara %usunan Penga#aran !emahiran B" la T a mpar) Hantaran Atas Hantara Ba*ah %er+is ed"k atau ser+is ba*ah tangan &e#aman b"la ,Adangan B"la &AN'!A LATIHAN B(LEH TAMPA& Temp"h transisi) Penilaian terhadap latihan dari sudut kekuatan -i.ikal teknik ketahanan mental semangat berpasuka n0 Te mp"h latihan ) pemain seharusnya uba mema#ukan kekuatan -i.ikal yang diperlukan untuk bermain b"la tampar0 Temp"h penyempurnaan) memberi peluang kepada pemain untuk bermain didalam suasana permainan sebenar0 Te mp"h Pertandi ngan) permain perlu mengekalkan tahap kekuatan -i.ika l dan ketahanan mental yang tinggi0 LATIHAN UNTU! HANTA&AN AT A%

Upload: aiza-acdee

Post on 13-Apr-2018

275 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMILIHAN LATIH TUBI

7/21/2019 PEMILIHAN LATIH TUBI

http://slidepdf.com/reader/full/pemilihan-latih-tubi 1/6

PEMILIHAN LATIH TUBI

Tentukan sama ada kemahiran / teknik itu baru diperkenalkan atau yangdiperkembangkan yang lalu

• Jenis latihan yang dimasukan di dalam sebuah latih tubi yang dipilih hendaklah

ditentukan

• Penglibatan permain seara maksimum hendaklah dipastikan

• !eb"lehan setiap permain dalam melakukan latih tubi yang dipilih perlu diambil

kira

• !emudahan/alatan yang ada untuk men#ayakan latih tubi hendaklah ditentukan

EN$E!ATAN %T&U!TU& !EA&AH PEN'AJA&AN B(LA TAMPA&

 Antara %usunan Penga#aran !emahiran B"la Tampar)

• Hantaran Atas

• Hantara Ba*ah

• %er+is ed"k atau ser+is ba*ah tangan

• &e#aman b"la ,Adangan B"la

&AN'!A LATIHAN B(LEH TAMPA&

• Temp"h transisi) Penilaian terhadap latihan dari sudut kekuatan -i.ikal teknik

ketahanan mental semangat berpasukan0

• Temp"h latihan) pemain seharusnya uba mema#ukan kekuatan -i.ikal yang

diperlukan untuk bermain b"la tampar0

• Temp"h penyempurnaan) memberi peluang kepada pemain untuk bermain

didalam suasana permainan sebenar0

• Temp"h Pertandingan) permain perlu mengekalkan tahap kekuatan -i.ikal dan

ketahanan mental yang tinggi0

• LATIHAN UNTU! HANTA&AN ATA%

Page 2: PEMILIHAN LATIH TUBI

7/21/2019 PEMILIHAN LATIH TUBI

http://slidepdf.com/reader/full/pemilihan-latih-tubi 2/6

• Perse"rangan dan dengan b"la0 Permain melambung b"la tinggi ke atas dengan

p"stur hantaran atas dan menangkap b"la dengan p"stur yang sama0 Ulang

sebanyak 12 kali•

• Perse"rangan dan bersama b"la0 Pemain melambung b"la keatas dengan p"stur 

hantaran atas dan menyambut b"la selepas ia melantun dari lantai0•

Page 3: PEMILIHAN LATIH TUBI

7/21/2019 PEMILIHAN LATIH TUBI

http://slidepdf.com/reader/full/pemilihan-latih-tubi 3/6

• Berpasangan dan bersama sebi#i b"la0 Permain A melambung b"la lalu ditangkap

"leh pemain B0 kedua3dua pemain akan melakukannya seara bergilir3gilir0•

Page 4: PEMILIHAN LATIH TUBI

7/21/2019 PEMILIHAN LATIH TUBI

http://slidepdf.com/reader/full/pemilihan-latih-tubi 4/6

• Berpasangan dan bersama sebi#i b"la0 Pelakuan yang sama seperti latihan yang

sebelum tetapai b"la dilambung dan ditangkap "leh pemain B selepas ia

melantun dari lantai/padang0 Lakukakan seara bergilir3gilir•

• Berpasangan0 Pemain A melambung b"la kepada pemain B0 pemain B membuat

hantaran atas tanpa menangkapnya0 Perlakuan ini dilakukan sebanyak 12 kali

sebelum kedua3duanya bertukar peranan0•

Page 5: PEMILIHAN LATIH TUBI

7/21/2019 PEMILIHAN LATIH TUBI

http://slidepdf.com/reader/full/pemilihan-latih-tubi 5/6

• Berpasangan0 Pemain A dan B membuat hantaran terus antara satu dengan lain

seara berulang3ulang dan menggunakan hataran tinggi tetapi pastikan b"la

dapat di kembalikan "leh pemain kedua0•

• Berpasangan0 Pemain A menghantar b"la ke hadapan pemain B0 pemain B

bergerak pantas ke ba*ah untuk menerimanya) tangkap dan t"lak b"la kepada

pemain A0 ulang sebanyak 12 kali0•

• LATIHAN UNTU! HANTA&AN BA4AH

Page 6: PEMILIHAN LATIH TUBI

7/21/2019 PEMILIHAN LATIH TUBI

http://slidepdf.com/reader/full/pemilihan-latih-tubi 6/6

ANSUR MAJU

Sepanjang latihan dan senaman, anda perlu menambah kesukaran latihan

secara beransur-ansur untuk melihat kemajuan. Tambah beban kerja latihan

perlu dirancang dan ditambah secara beransur-ansur. Masa 6 minggu hingga minggu adalah perlu untuk anda mencapai kecergasan !ptimum. Selain

peningkatan beban kerja latihan, anda juga hendaklah meningkatkan tahap

 kesukaran latihan secara ansur maju. "!nt!hn#a peningkatan beransur-ansur

dari kemahiran mudah ke kemahiran #ang lebih sukar atau k!mpleks. $alam

 meningkatkan kemahiran, anda hendaklah menguasai dulu kemahiran asas

 sebelum menguasai kemahiran #ang lebih sukar. -