latih tubi latihan geografi pmr.docx

of 24 /24
SAL Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

Upload: badromeo03

Post on 25-Dec-2015

359 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

SAL

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

Page 2: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

1. Apakah ciri fizikal yang bertanda X dalam segi empat grid di atas?

A Anak tanjung B Beting pasirC Tombolo D Teluk

2. Fungsi Pekan Kenanga ialah sebagai pusat

I perindustrianII pelanconganIII perkhidmatanIV pengumpulan hasil pertanian

A I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

3. Apakah kepentingan tumbuhan semulajadi di timur laut peta?

I Habitat akuatikII Mencegah hakisanIII Sumber perubatanIV Kawasan tadahan

A I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

Page 3: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

4. Bearing sudutan jambatan (RG 411671) dan Balai Polis (RG 443652) ialah

A 60° B 120°C 240° D 300°

5. Kampung Cempaka berpotensi dimajukan sebagai pusat

A perkilangan B pentadbiran

C pelancongan D perlombongan

6. Pola petempatan berpusat terletak dalam segi empat grid

A

B

C

D

7. Apakah ciri ciri gunung lipat tua?

Page 4: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

I Bermula dari Pusaran PamirII Banjaran-banjarannya tinggiIII Terbentuk lebih 100 juta tahun dahuluIV Muka bumi yang stabil

A I dan II B II dan III

C III dan IV D I dan IV

SEMENANJUNG MALAYSIA

8. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

A I B IIC III D IV

• Tanih Gambut • Tanaman nanas

Dataran mendap Tanih aluvium

Page 5: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

9. Maklumat atas merujuk kepada kawasan

A Delta Rajang B Dataran JohorC Dataran perak Hilir D Dataran Terengganu

• Geo• Batu tunggul

10. Bentuk muka bumi di atas merujuk kepada kawasan

A pinggir laut B tanah tinggiC tanah pamahD lembangan sungai

11. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai?

A Lurah U B TetambakC Air terjun D Tasik ladam

Sungai Chao Phraya • Mengangkut barangan pukal

• Membawa penumpang

12. Sungai yang manakah mempunyai kepentingan yang sama dengan sungai di atas?

I Sungai Pahang II Sungai Perak III Sungai Rajang IV Sungai Kinabatangan

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

Page 6: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

SEMENANJUNG MALAYSIA

• Pusat pelancongan• Tanaman hawa sederhana

13. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

A l C IIIB II D IV

Kawasan X• Tanih àluvium yang subur• Pusat pentadbiran negeri

14. Apakah kawasan X dalam jadual di atas?

A Delta Rajang B Delta SegamaC Dataran KedahD Dataran Pahang

15. Masalah hakisan di cerun curam dapat diatasi melalui

I tarahan

Page 7: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

II tanaman rumputIII pembinaan jambatanIV pembinaan terowong

A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

16. Berdasarkan rajah di atas, apakah waktu tempatan di P?

A 8.00 pagi C 12.40 pagiB 9.20 pagi D 2.00 petang

• Matahari tegak di atas garisan Khatulistiwa• Berlaku pada tarikh 21 Mac

17. Maklumat di atas berkaitan dengan

A solstis musim sejuk B solistis musim panasC ekuinoks musim luruh D ekuinoks musim bunga

18. Kesan putaran bumi menyebabkan

I pembiasan angin lazimII kejadian pasang surutIII kejadian empat musimIV siang dan malam tidak sama panjang

A I dan II B III dan IVC II dan III D I dan IV

19. Kawasan yang manakah menerima jumlah hujan yang paling banyak di Semenanjung Malaysia?

Page 8: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

A Johor Bahru B KuantanC Bukit Larut D Tanah Tinggi Cameron

MALAYSIA

20. Kawasan yang menerima hujan paling sedikit merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

A I B II

C III D IV

Tempat Julat suhu harian

Malaysia 7°C

Gurun Thar 35°C

21. Apakah faktor yang menyebabkan perbezaan julat suhu harian tempat di atas?

A Tiupan angin B Litupan awanC Jarak dan laut D Tekanan udara

Kejadian Kesan

Page 9: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

Fenomena X• Kanser kulit

• Katarak mata

22. Fenomena X dalam jadual di atas ialah

A jerebuB hujan asidC kesan rumah hijauD penipisan lapisan ozon

23. Apakah tumbuhan semula jadi dalam gambar rajah di atas?

A Hutan Tundra B Hutan Malar HijauC Hutan Hujan Tropika D Hutan Monsun Tropika

DUNIA

Page 10: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

24. Tumbuhan semula jadi di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

A I B IIC III D IV

25. Apakah faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan Alpain?

I SuhuII TanihIII SaliranIV Ketinggian

A I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

26. Apakah ciri tumbuhan semulajadi di kawasan yang berlorek dalarn peta di atas?

A Kanopi berbentuk kon B Tumbuhan lantai rapatC Berakar panjang D Batang berduri

Page 11: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

27. Apakah kegunaan tumbuhan di atas?

I Kayu arangII KraftanganIII Papan lapisIV Cerucuk bangunan

A I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

28. Apakah kepentingan hutan paya air masin?

I Kawasan tadahanII Mencegah hakisanIII Kawasan ekopelanconganIV Tempat pembiakan hidupan laut

A I, II dan III B I, II dan IVC I, III dan IV D II, III dan IV

MALAYSIA

• Flora — Pokok bakau api-api• Fauna — Habitat memerang dan ketam uca

29. Maklumat di atas dikaitkan dengan kawasan peta yang bertanda

A I dan IIB II dan IIIC III dan IV D I dan IV

Page 12: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

• Bintulu• Kerteh

30. Kepadatan penduduk kawasan di atas adalah kesan daripada aktiviti

A pertanian B pentadbiranC perikanan D perlombongan

MALAYSIA

31. Taburan penduduk jarang terdapat di kawasan peta yang bertanda

A I dan II C III dan IVB Il dan III D I dan Vl

MALAYSIA

Page 13: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

32. Faktor yang manakah menyebabkan kawasan yang bertanda X, Y, dan Z dalam peta di atas mempunyai taburan penduduk padat?

I Kawasan tanah pamahII Darjah ketersampaian tinggiIII Kegiatan perlombonganIV Perkembangan sektor pembuatan

A I, II dan III B I,II dan IVC I,III dan IV D II, III dan IV

• Wanita berpendidikan tinggi• Amalan perancang keluarga

33. Pernyataan yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?

A Taraf hidup menurunB Kadar kelahiran menurunC Peluang pekerjaan berkuranganD Migrasi penduduk berkurangan

MALAYSIA

Page 14: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

34. Berdasarkan peta di atas, kombinasi yang manakah benar tentang kawasan dan faktor kepadatan penduduk?

Kawasan Faktor kepadatan penduduk

I Pertanian

II Perkilangan

III Pusat pentadbiran

IV Perlombongan

A I dan II B II dan III

C III dan IV D I dan IV

Pelajar dan Malaysia melanjutkan pelajaran ke England.

35. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan migrasi penduduk seperti pernyataan di atas?

I EmigrasiII ImigrasiIII TransmigrasiIV Migrasi antarabangsa

A I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

• Bangladesh• Ethiopia

36. Apakah ciri kependudukan negara-negara di atas?

A Kadar kelahiran tinggi B Kadar kematian rendahC Kadar kenal huruf tinggi D Kadar pengangguran rendah

Page 15: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

Negara X

• Kadar kelahiran rendah• Kadar kematian rendah

37. Mengapakah keadaan di atas berlaku di negara X?

A Taraf kesihatan tinggi B Taraf teknologi rendahC Kadar buta huruf tinggi D Amalan pemakanan tidak seimbang

38. Antara yang berikut, yang manakah petempatan awal di tepi sungai?

I Johor LamaII MelakaIII Kuala LipisIV Lembah Bujang

A I, II dn III B I, II dan IVC I, III dan IV D II, III dan IV

• FELDA Jengka, Pahang• FELDA Gugusan Sahabat, Sabah

39. Apakah faktor utama wujudnya petempatan di atas?

A Bentuk muka bumi B Kegiatan ekonomiC Pengangkutan D Governan

Susun atur rumah-rumah secara padat dan bertumpu di sekeliling sesebuah bangunan yang penting.

40. Pernyataan di atas merujuk kepada pola petempatan

A berjajar B berpusatC berselerak D berkelompok

Page 16: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

41. Kombinasi yang manakah benar tentang bandar dan hmgsi utamanya?

Bandar Fungsi utamaA Kuantan PentadbiranB Sandakan Pendidikan tmggiC Lumut Bandar dirajaD Bintulu Pelancongan

• Bandar Sahabat, Sabah• Bandar Muadzam Shah, Pahang• Bandar Penawar, Johor

42. Bandar di atas berkait rapat dengan rancangan

A kemajuan tanah B estet berkelompokC pemuliharaan tanah D petempatan semula

43. Mengapakah jaringan jalan raya lebih padat di pantai barat berbanding dengan pantai timur Semenanjung Malaysia?

I Penduduk ramaiII Tanah pamah luasIII Modal yang banyakIV Kos pembinaan rendah

A I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

Satelit Bumi

Page 17: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

44. Di manakah terdapat alat komunikasi di atas?

A Kuantan B KuchingC Seremban D Kota Kinabalu

45. Pembinaanjalan raya di kawasan tanah tinggi menyebabkan

I udara tercemarII suhu meningkatIII landskap berubahIV ekosistem terganggu

A I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

46. Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui?

A Air B SuriaC Hutan D Mineral

47. Negara yang manakah paling banyak menjana tenaga suria?

A India B JepunC Kanada D Perancis

• Silimpopon• Balingan

48. Apakah sumber mineral yang terdapat di kawasan di atas?

A Emas B KuprumC Bijih timah D Arang batu

Page 18: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

49. Kombinasi yang manakah benar tentang kepentingan sumber mineral?

Sumber mineral KepentinganA Kaolin KacaB Kuprum Dawai elektrikC Bauksit PiuterD Batu kapur Tembikar

• Tiong• Erb West

50. Senarai di atas merujuk kepada perlombongan

A emas B bijih timahC petroleum D kaolin

MALAYSIA

51. Penerokaan sumber air untuk kuasa hidroelektrik terdapat di sungai yang bertanda

A l B IIC III D IV

52. Apakah kepentingan penerokaan sumber kepada pembangunan negara?

I Meningkatkan import baranganII Meningkatkan nilai mata wangIII Membangunkan kawasan baruIV Mewujudkan peluang pekerjaan

A I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

Page 19: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

MALAYSIA

53. Berdasarkan peta di atas, kawasan yang bertanda X dan Y merujuk kepada kegiatan penanaman

A padi B tembakauC lada hitam D kelapa sawit

MALAYSIA

54. Di manakah pusat memproses petroleum dalam peta di atas?

A I B IIC III D IV

55. Di manakah terdapat bahan mentah untuk industri membuat aluminium?

A Bau, Sarawak B Raub, PahangC Mamut, Sabah D Teluk Ramunia, Johor

56. Kombinasi yang manakah benar tentang jenis dan kawasan industri?

Page 20: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

Jenis Industri Kawasan IndustriA Elektronik Bayan Lepas, Pulau PinangB Perabot Gurun, KedahC Baja urea Lahad Datu, SabahD Simen Bintulu, Sarawak

MALAYSIA

57. Berdasarkan peta di atas, lokasi yang manakah berkembang akibat daripada penerokaan gas asli?

A I B IIC III D IV

• Empangan Temenggor• Empangan Tenom Pangi

58. Apakah kesan pembinaan empangan di atas?

A Tanah runtuh B Suhu meningkatC Udara tercemar D Hutan tenggelam

59. Apakah langkah bagi mengatasi masalah tanah runtuh di kawasan lebuh raya di Malaysia?

I Menanam rumputII Membina jambatariIII Membma terowongIV Membina tembck simen

A I dan II B Il dan IIIC III dan IV D I dan IV

Page 21: Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

60. Gambar di atas dikaitkan dengan

A ekopelancongan B agropelanconganC pelancongan bertema D pelancongan budaya dan warisan