soalan latih tubi kaedah penyelidikan

26
SOALAN LATIH TUBI KAEDAH PENYELIDIKAN

Upload: hibatullah92

Post on 13-Jan-2017

1.971 views

Category:

Education


26 download

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

SOALAN LATIH TUBI KAEDAH PENYELIDIKAN

Page 2: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 1

SOALAN LATIH TUBI KAEDAH PENYELIDIKAN

Bil. Soalan Jawapan

1. Ciri-ciri penyataan

masalah

Ciri-ciri penyataan masalah adalah terdapatnya masalah yang hendak dikaji dan menerangkan tentang

kepentingan untuk membuat kajian dan kesannya jika dibiarkan dan juga kena memastikan bahawa

masalah yang dikaji adalah sesuai untuk dikaji.

Penyelidik juga harus memastikan masalah kajian adalah praktikal di mana ianya sesuai untuk dikaji

dan dianalisis datanya.

Penyelidik juga perlu menerangkan variable utama dan sasaran, mengenalkan latar belakang dan

membuktikan masalah kajian dengan bukti yang sah.

2. Perbezaan tujuan kajian

dan objektif kajian

Tujuan kajian:

Tujuan kajian perlu dinyatakan setelah mengenal pasti masalah dan menerangkan hasrat utama kajian

serta menghuraikan secara umum berkaitan tujuan kajian dalam bentuk matlamat kajian.

Objektif kajian:

Manakala objektif kajian adalah untuk mengariskan skop kajian, memberikan gambaran berkaitan

cara-cara untuk melakukan kajian dan hasil yang akan diperolehi. Penyelidik juga perlu

memperkenalkan subjek yang dipilih untuk membuat kajian.

3. Nyatakan dua objektif

kajian dan dua persoalan

kajian

Objektif kajian:

1. Meneroka bagaimana penggunaan kit pembelajaran dan slaid power point dapat menarik minat

pelajar.

2. Menilai sejauhmana penggunaan kit pembelajaran dan slaid power point dapat meningkatkan

penglibatan pelajar.

Persoalan kajian:

1. Bagaimana penggunaan kit pembelajaran dan slaid power point dapat menarik minat pelajar?

3. Adakah penggunaan kit pembelajaran dan slaid power point dapat meningkatkan penglibatan

pelajar?

Page 3: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 2

4. Nyatakan jenis pendekatan

penyelidikan yang sesuai

dan sebab.

Kualitatif:

Kajian kualitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat/ data yang bersifat kualitatif. Data

kualitatif diperoleh dengan cara pemerhatian, temu bual, analisis dokumen atau apa-apa cara untuk

mendapatkan data yang lengkap. Saiz sampel bagi kajian kualitatif ini lebih kecil berbanding dengan

kajian kuantitatif.

Jenis-jenis kajian kualitatif:

1) Kajian tindakan

2) Kajian kes

3) Kajian lapangan

4) Analisis dokumen

Kuantitatif:

Kajian kuantitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat/data yang bersifat kuantitatif. Data

kuantitatif boleh diukur melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran seperti soal

selidik dan ujian. Saiz sampel bagi kajian ini lebih besar berbanding dengan kajian kualiataif.

Jenis-jenis kajian kuantitatif:

1) Kajian deskriptif

2) Kajian korelasi

3) Causal comparative

4) Kajian eksperimental

5. Senaraikan kata kunci bagi

tajuk penyelidikan

Persepsi, Hubungan, Pekaitan

6. Pemilihan laporan

penyelidikan blog, surat

khabar, analisis jabatan

polis, dan artikel. Pilihan

yang mana sesuai dan

mengapa?

Artikel ialah bahan yang paling sesuai digunakan kerana kebolehpercayaannya yang tinggi dan

mempunyai ketepatan data.

Page 4: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 3

7. Bezakan kaedah

penyelidikan kuantitatif

dan kualitatif

Kuantitatif Kualitatif

Kaedah

Eksperimental Interpretif

Data numerika Penghuraian

Ujian statistik Kajian lapangan

Kajian sejarah

Kajian kes

Data verbal

Triangulasi data

Konsep utama

Variabel Makna

Operasional Esei

Hipotesis kebolehpercayaan Pemahaman

Kesahan Pembentukan fenomena

Signifikan Konteks

Triangulasi

Tujuan

Menguji teori Melengkapkan teori

Membina fakta Meningkatkan kefahaman

Menunjukkan perbezaan Menghuraikan kenyataan

Menunjukkan perhubungan Menyatakan kejadian semula jadi

Meramal tingkah laku Menerangkan kejadian secara verbal

Menerangkan kejadian secara

statistik

Reka bentuk kajian

Eksperimental Pemerhatian

Kuasi-eksperimental Pemerhatian perserta

Temu bual berstruktur Temu bual tidak berstruktur

Pemerhatian berstruktur Rujukan maklumat dokumentasi

Tinjauan Kajian kes

Page 5: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 4

Sampel

Saiz sampel besar Saiz sampel kecil

Kaedah persampelan

kebarangkalian

Persampelan bukan kebarangkalian

Pemilihan rawak Pemilihan bertujuan

Kumpulan kawalan

Berlapis

Data

Kuantiti Penghuraian deskriptif

Bilangan Nota pandangan

Pengukuhan Catatan verbal

Statistik Rakaman pemerhatian aau temu

bual

Maklumat dari bahan dokumentasi

Analisis data

Deduktif Tertutup

Statistik Jangka masa panjang

Mendalam

Instrumen

Formal Tidak formal/ lebih bebas

Spesifik Tidak berstruktur

Berstruktur Tidak ditetapkan

Skala Item sedikit

Item banyak Tidak mempunyai cadangan

jawapan Mempunyai cadangan jawapan

untuk dipilih

Generalisasi

Tujuan untuk generalisasi tinggi Tujuan generalisasi terhad

Page 6: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 5

8. Contoh-contoh bagi

persampelan

kebarangkalian dan bukan

kebarangkalian

Persampelan kebarangkalian:

1) Persampelan Rawak Mudah

2) Persampelan Sistematik

3) Persampelan Rawak Berlapis

4) Persampelan Kawasan Pelbagai Lapisan

5) Persampelan Kelompok

Persampelan bukan kebarangkalian:

1) Persampelan Secara Kebetulan

2) Persampelan Bertujuan

3) Persampelan Kuota

4) Persampelan Bola Salji

5) Persampelan Dimensional

6) Persampelan Kes Kritikal

7) Persampelan Variasi Maksimum

9. Tentukan jenis skala

darjah persetujuan,

pendapatan, senarai

keutamaan strategi

pembelajaran, satu pilihan

kereta dari senarai.

Skala pengukuran

Darjah persetujuan: ordinal, likert

Pendapatan: sela

Senarai keutamaan strategi pembelajaran: nominal

Satu pilihan kereta dari senarai: nominal

10. Terangkan dua jenis reka

bentuk eksperimental dan

kuasi-eksperimental

REKA BENTUK KAJIAN EKSPERIMENTAL:

Variabel adalah kaedah mengajar jantina, markah ujian, sikap dan sebagainya (daripada perkataan

bahasa inggeris “Variable”). Contohnya variabel “jantina” mempunyai dua nilai; iaitu lelaki dan

perempuan, dan mungkin lazimnya diberi angka 1 untuk “lelaki” dan angka 2 untuk “perempuan”.

Bagi variabel “markah ujian” ianya mempunyai nilai 0 hingga 100 atau 0 hingga 50 dan sebagainya.

Reka bentuk kajian eksperimental merupakan reka bentuk penyelidikan positiviti yang dilakukan

untuk memahami perhubungan variabel-variabel melalui pengenalpastian dan pengukuran yang tepat

Page 7: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 6

dan teliti. Reka bentuk kajian eksperimental dilakukan dengan melakukan perubahan ke atas variabel

bebas dan memerhatikan kesan perubahannya pada variabel bersandar.

Dalam sesuatu eksperimen terdapat beberapa jenis varisbel yang penting iaitu variabel bebas dan

variabel bersandar.

Variabel bebas: ialah variabel yang dimanupulasi oleh penyelidik yang diandaikan membawa

perubahan kepada variabel bersandar. Terdapat dua jenis variabel bebas iaitu variabel rawatan

dan variabel kawalan.

(i) Variabel rawatan

Variabel rawatan (treatment variable) ialah yang dijangka akan menyebabkan perubahan secara

sistematik kepada variabel bersandar. Ia merupakan sebab yang akan mengakibatkan kesan pada

variabel bersandar dalam perhubungan sebab-akibat (cause-effect relatioship). Reka bentuk

eksperimental juga boleh di reka supaya kajian mempunyai lebih daripada satu variabel bebas.

Sebagai contoh, dalam kajian di atas, dua variabel bebas yang mungkin dimanipulasi dan

dijadikan sebagai sebab dalam perhubungan sebab-akibat ialah jenis imej (berwarna, tidak

berwarna) dan corak imej (komik atau gambar foto). Dalam kes ini, pengkaji perlu mengenal

pasti kesan daripada setiap variabel bebas ke atas variabel bersandar.

(ii) Variabel kawalan

Variabel kawalan (control variable) adalah variabel bebas lain yang bukan menjadi objektif kajian

yang mungkin akan memberi kesan ke atas perubahan variabel bersandar. Variabel-variabel ini

termasuk jantina, umur, pencapaian akademik, tahap IQ dan latar belakang pendidikan. Dalam

reka bentuk eksperimental, semua variabel kawalan perlu dikawal iaitu disamakan dalam kedua-

dua kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.

Variabel bersandar: ialah akibat daripada sesuatu eksperimen dan tidak boleh dimanipulasi.

Variabel yang secara tidak sengaja wujud dan mengganggu perhubungan antara variabel bebas

dan variabel bersandar. Variabel-variabel seperti ini perlu diambil perhatian secara serius

supaya dalam kajian eksperimen perubahan pada variabel bersandar (motivasi membaca)

hanya disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasikan (bentuk buku sains).

Page 8: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 7

REKA BENTUK KAJIAN KUASI-EKSPERIMENTAL

Terdapat tiga reka bentuk yang biasa digunakan dalam kalangan penyelidik dalam bidang pendidikan.

Mengikut Chua (2011), tiga reka bentuk kajian kuasi-eksperimental yang biasa digunakan ialah:

1) Reka Bentuk Ujian Pra-Pasca Bagi Kumpulan-Kumpulan Tidak Sembang

2) Reka Bentuk Regresi Tidak Bersambungan

3) Reka Bentuk Siri Masa

1) Reka Bentuk Ujian Pra-Pasca Bagi Kumpulan-Kumpulan Tidak Sembang

Merupakan reka bentuk yang paling popular digunakan dalam kajian keberkesanan dalam bidang

pendidikan. Reka betuk ini terdiri daripada dua kumpulan responden iaitu kumpulan rawatan dan

kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Dalam reka

bentuk kajian ini, analisis ujian-t dan ujian ANOVA digunakan untuk menentukan perbezaan

antara kedua-dua kumpulan responden.

2) Reka Bentuk Regresi Tidak Bersambungan

Biasanya digunakan dalam kajian yang melibatkan kumpulan khas. Misalnya, menilai

keberkesanan program pemulihan dan menguji keberkesanan program kaunseling ke atas sikap

pelajar bermasalah disiplin. Pemilihan kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan adalah

berdasarkan mata pemisahan yang dibuat oleh pengkaji. Contohnya, pengkaji menetapkan mata

pemisah ialah 35. Mana-mana subjek kajian yang memperoleh mata yang kurang daripada 35 akan

dikelompokkan dalam kumpulan rawatan. Subjek kajian yang memperoleh mata pemisahan lebih

daripada 35 akan dikelompokkan dalam kumpulan kawalan. Namun begitu, mengikut Godberger

(2008), untuk mencapai kesahan yang sama, reka bentuk ini memerlukan bilangan responden 2.75

kali lebih ramai berbanding reka bentuk eksperimental benar. Analisis ujian regresi digunakan

untuk melihat keberkesanan sesuatu kaedah atau program.

Page 9: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 8

3) Reka Bentuk Siri Masa

Berbeza dengan reka bentuk kuasi-eksperimental yang lain, reka bentuk siri masa melibatkan

beberapa pengukuran yang sama ke atas variabel bersandar pada tempoh masa yang berlainan

sebelum dan selepas rawatan diberikan. Ia merupakan kajian jangka masa panjang yang

memerlukan masa dan tenaga yang banyak. Pengukuran yang berulangan sebanyak beberapa kali

sebelum dan selepas rawatan diberikan kepada kumpulan rawatan dan kumpulan rawatan

meningkatkan kebolehpercayaan reka bentuk ini. Dua jenis bentuk siri masa, iaitu:

(i) Reka bentuk siri masa gangguan sementara

(ii) Reka bentuk siri masa gangguan tetap

11. Ciri-ciri kesahan dalaman

yang mudah

Ciri-ciri kesahan dalaman:

Tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat yang sebenar dalam variabel dalam sesuatu

faktor yang dikaji.

Tidak dapat menentukan sejauh mana dapatan sesuatu penyelidikan dapat diinterprestasi

dengan tepat.

Contohnya, jika alat kajian dibina untuk mengukur kemahiran berfikir (nilai sebenar), tetapi

item-item yang dibina sebenarnya mengukur keupayaan menumpukan perhatian, maka alat

kajian tersebut mempunyai kesahan yang rendah.

12. Dua sebab mengapa

kesahan dalaman rendah

dalam kajian

eksperimental

Sebab mengapa kesahan dalaman rendah dalam kajian eksperimental:

Penyelidik tidak mengawal variabel-variabel yang mempengaruhi sesuatu fenomena.

Contohnya, penyelidik perlu pastikan bahawa setiap variabel luaran terkawal sebelum

menjalankan eksperimen

Pemilihan popuasi tidak dijalankan secara rawak.

13. Langkah-langkah

penyelidikan deskriptif

Langkah-langkah penyelidikan deskriptif:

Menyatakan masalah dengan tepat dan jelas.

Menentukan populasi dan variabel yang berkaitan dengan tepat dan jelas.

Mengenal pasti maklumat yang perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Membentuk atau memilih alat bagi mengumpul maklumat.

Mereka bentuk kaedah pengumpulan maklumat yang paling berkesan bagi mencapai objektif

kajian.

Page 10: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 9

14. Bezakan kaedah kuantitatif

dan kualitatif dalam

penyelidikan deskriptif

Kaedah kuantitatif Kaedah kualitatif

Untuk mendapatkan fakta menggunakan

objektif dan analisis statistik data numerika

untuk memahami dan menjelaskan sesuatu

perkara atau fenomena yang boleh dijadikan

panduan kepada amalan dan polisi

Untuk mendapatkan maklumat secara

terperinci dan mendalam di satu kawasan

dan tempat yang kecil ianya melibatkan

individu dalam kawasan berkenaan

sahaja.

Mengutamakan ‘kuantiti’:

Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-

angka, data-data numerikal atau statistik.

Berasaskan ‘kualiti’:

Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada

penghuraian ‘makna’ perkara-perkara

yang dikaji.

Menggunakan eksperimen yang melibatkan

data-data yang membolehkan penggunaan

analisis statistik.

Data dikutip melalui teknik pemerhatian,

temu bual, penulisan dari data analisis

dokumen.

Pengiraan-pengiraan seperti min, median,

mod, peratusan, sisihan piawai.

Penyelidik tidak terlibat secara langsung Penyelidik tidak turut terlibat dalam

kajian

Contoh:

- Kajian eksperimental

- Kajian kuasi-eksperiemnetal

- Kajian tinjauan

- Kajian korelasi

Kurang berstruktur, terbuka dan lebih.

Bentuk

Data berbentuk angka yang boleh diukur Data berbentuk perkataan atau ayat yang

dikumpul melalui temu bual, gambar atau

video.

Page 11: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 10

Instrumen

Soal selidik/ ujian pencapaian Penyelidik adalah instrumen dalam

kutipan data dan terlibat sama

Reka bentuk kajian

Reka bentuk ditetapkan sebelum data dikutip Reka bentuk berbentuk fleksibel

Peserta kajian

Penyelidik bukan peserta kajian. Peserta

kajian adalah sampel kajian yang dipilih

menggunakan teknik persampelan.

Penyelidik adalah peserta kajian.

Maklumat diperoleh dan peserta kajian

secara langsung

Metodologi kajian

Penyelidik mengkaji populasi atau sampel

yang mewakili populasi. Saiz sampel besar.

Saiz sampel kecil dipilih secara bertujuan

dan tidak berasaskan kebarangkalian.

15. Huraikan satu contoh

penyelidikan kualitatif

Contoh penyelidikan kualitatif ialah mengkaji usaha seorang mahasiswa yang buta dan pekak yang

telah melanjutkan pengajian di universiti dan seterusnya memperoleh ijazah. Data dalam penyelidikan

kualitatif dipungut melalui kaedah temu bual aau pemerhatian yang teliti dan mendalam.

Kaedah pengumpulan data yang boleh digunakan termasuk temu bual berstruktur, pemerhatian dan

soal selidik yang berbentuk esei. Dalam penyelidikan kualitatif, triangulasi data perlu digunakan untuk

meningkatkan kebolehpercayaan kajian.

Triangulasi kaedah penyelidikan bagi melihat fenomena dari pelbagai sudut dan aspek yang

menggunakan kaedah yang berbeza-beza untuk satu tujuan yang sama dalam menyelesaikan masalah.

Data dikumpul melalui 3 aspek yang berbeza (masa, ruang, individu yang berlainan).

16. 4 sebab mengapa

penyelidikan penting

Penyelidikan dilakukan untuk memberi jawapan kepada “ketidakpastian”. Penyelidikan digunakan

sebagai:

Alat untuk memperoleh sumber pengetahuan yang sah dan boleh dipercayai, iaitu sumber

pengetahuan yang saintifik dan logik.

Alat untuk memungut bukti kepada keraguan, iaitu memberi jawapan kepada keraguan dan

masalah yang timbul.

Alat untuk membetulkan stereotaip, tradisi dan kepercayaan yang tidak benar.

Page 12: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 11

Alat ramalan iaitu untuk meramalkan kewujudan suatu fenomena.

Alat penerangan iaitu untuk menerangkan keadaan sebenar dalam sesuatu fenomena seperti

perbezaan, perhubungan dan sebagainya.

17. Persamaan penyelidikan

kuantitatif dan kualitatif.

Senaraikan.

Persamanya:

Keduanya mengikuti langkah dalam proses penyelidikan yang sama.

Format melapor masalah kajian adalah sama.

Keduanya mempunyai langkah-langkah pengumpulan data.

18. Apakah tujuan literatur

dalam kajian kuantitatif?

Tujuannya:

Membezakan apa yang telah dikaji daripada apa yang perlu dikaji

Menemui variabel yang relevan dengan tajuk penyelidikan yang baharu.

Menggabungkan bahagian-bahagian penulisan pelbagai bahan rujukan yang berasingan dan

mendapat perspektif baru dalam topik yang sama.

Menunjukkan hubungan antara idea dan amalan berkaitan penyelidikan yang hendak

dijalankan.

Mendapatkan maklumat untuk istilah baharu yang diperlukan dalam penyelidikan yang akan

dijalankan

Memahami struktur latarbelakang subjek penyelidikan yang dijalankan.

Menggabungkan idea dan teori dengan amalan berkaitan sesuatu topik penyelidikan.

Mengenal pasti perkembangan penyelidikan yang telah dijalankan berkaitan dengan topik dan

masalah penyelidikan yang akan dijalankan.

19. Apakah maksud reka

bentuk kajian? Apakah maksud reka bentuk kajian?

Reka bentuk kajian adalah penting bagi sesuatu kajian sebagai penduan untuk memastikan

objektif kajian tercapai seterusnya menjawab persoalan kajian.

Blueprint untuk mengumpul, mengukur dan analisis data.

Plan dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk menjawab soalan penyelidikan

Schema atau program keseluruhan dari menulis hipotesis, implikasi operasional sehingga

kepada analisis data.

Reka bentuk mengungkapkan struktur perhubungan antara pemboleh ubah dan plan

penyelidikan untuk mengumpul data empirik berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

Reka bentuk kajian terbahagi kepada tiga iaitu:

Page 13: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 12

1) Reka bentuk secara kuantitatif

Eksperimental kajian- kajian bandingan kumpulan

Kuasi-eksperimental- menggunakan kelas-kelas yang sedia ada sebagai kumpulan kawalan

dan eksperimen.

Korelasi – membandingkan keputusan peperiksaan murid-murid dalam dua mata pelajaran

Tinjauan- cross-sectional/ digunakan untuk mengutip data yang menggambarkan sikap,

pendapat atau kepercayaan semasa. Reka bentuk longitudinal pula digunakan untuk mengkaji

individu-individu dalam jangka masa tertentu.

2) Reka bentuk secara kualitatif

Teori grounded- memerlukan pencerapan dan juga temu bual

Etnografi- boleh mengenal pasti satu kumpulan orang untuk dikaji, melawat setiap kumpulan

ini, mencatatkan bagaimana mereka bertingkahlaku dan berinteraksi dengan orang lain.

Naratif- menceritakan secara sendiri kepada pengkaji apa yang berlaku kepadanya (kajian

individu)

3) Gabungan kuantitatif dan kualitatif

Kaedah bercampur- satu tatacara untuk mengutip kedua-dua jenis data iaitu data kualitataif dan

kuantitatif dalam satu kajian.

20. Senaraikan ciri-ciri kajian

kuantitatif

Kajian kuantitatif merupakan satu bentuk inkuiri positivis yang menekankan permasalahan fakta

menggunakan pengukuran objek dan analisis secara numerika untuk memahami dan menjelaskan

sesuatu fenomena yang boleh dijalankan panduan kepada analisis dan

Ciri-ciri bagi kajian kuantitatif adalah:

Menyelidik hubungan, sebab dan kesan

Dibentuk sebelum kajian dijalankan.

Deduktif dan menguji teori.

Menggunakan alat-alat piawai.

Menggunakan sampel yang besar.

Analisis statistik secara data numerik.

Page 14: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 13

21. Senaraikan ciri-ciri kajian

kualitatif

Ciri-Ciri Kajian Kualitatif:

Bersifat deskriptif- menerangkan satu fenomena yang berlaku dengan meneroka pengalaman

dan fenomena.

Analisis data- dari spesifik kepada umum

Data kajian berbentuk naratif

Dapatan kajian berbentuk rekod rasmi, gambar, pita rekod dan kerja lapangan

Pengumpuan data berterusan- proses, hasil kajian

Soalan secara umum & luas

Pilihan sampel bertujuan

Data dirumus secara subjektif

Melibatkan kawasan kajian yang kecil

Pengkaji sebagai akat ukur

Instrumen- pemerhatian

Matlamat kualitatif- melengkapkan teori & membina kesimpulan

Reka bentuk kajian – sejarah, kajian kes, etnografi

Data berbentuk perkataan atau ayat yang dikumpul temu bual atau yang dimaksud dalam

bentuk gambar atau video.

Penyelidik adalah instrumen utama memungut data.

Reka bentuk bersifat mutlak

Penyelidik adalah sebahagian daripada peserta kajian. Maklumat kajian diperoleh secara

langsung daripada peserta kajian.

Saiz sampel kecil dan dipilih secara bertujuan dan tidak berasaskan kebarangkalian.

Apakah yang dimaksudkan

dengan idea utama dalam

penyelidikan?

Kehidupan seharian/pengalaman

Isu-isu praktikal yang memerlukan penyelesaian/ penyelidikan lalu

Teori-teori sedia ada.

Maksud idea utama dalam penyelidikan ialah :

untuk menguji idea mengenai aspek tertentu,

untuk mencari penyelesaian sesuatu masalah dan

untuk mengetahui dengan lebih lanjut kejadian sesuatu dalam kajian yang dijalankan.

Page 15: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 14

22. Senaraikan jenis data base

yang digunakan untuk

pencarian data.

Data base merupakan salah satu sumber untuk mencari terbitan jurnal dan boleh didapati sama ada

dalam bentuk cakera padat (CD-ROM) atau pun dalam bentuk bahan bercetak.

Terdapat 5 jenis data base yang menawarkan cara mudah untuk mendapatkan jurnal dan juga dokumen

berkaitan dengan jurnal pendidikan.

ERIC – boleh diakses menerusi internet, cakera padat dan jurnal.

Abstrak psikologi (Psychological Association of America (APA) 1927) serta perisian CD-

ROM versi Psytl.it dan Psyc INFO merupakan sumber-sumber yang menempatkan pelbagai

artikel penyelidikan berkaitan dengan bidang psikologi.

Abstrak sosiologi (Sociological Abstrak inc. 1953) dapat diperoleh di perpustakaan dalam

bentuk cakera padat.

The Social Science Citation Indeks (SSIC) (Institute for Scientific information (ISI) 1969) dan

versi cakera padat Social Science Citation Indeks (ISI), 1989).

Abstrak Disertasi “University Microfilms International UMI, 1935-1965/66” dan versi cakera

padat Dissertation Abstract Ondisc.

23. Apakah maksud pemboleh

ubah?

Pemboleh ubah ialah konsep ataupun konstrak yang diselidiki oleh penyelidik (Gay & Airasian, 2000)

iaitu ciri-ciri atau faktor dalam sesuatu penyelidikan yang berubah-ubah dari segi kuantiti dan kualiti.

Misalnya, pencapaian akademik pelajar-pelajar di sebuah kelas apabila dirujuk sebagai suatu

pemboleh ubah akan mempunyai kuantiti yang berubah-ubah.

24. Senaraikan ciri-ciri semua

jenis skala.

Nominal Ordinal Sela Nisbah

Bentuk data numerik numerik numerik numerik

Kontinum X / / /

Nilai maths X

Magnitude X

Operasi matematik X X X /

Sela jarak X X Tetap Tetap

Nilai sifar mutlak X X X /

Ujian statistik parametrik X X X

Page 16: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 15

25. Apakah maksud pemboleh

ubah yang dimanipulasi

dan berikan contoh

Pemboleh ubah dimanipulasi atau pemboleh ubah tidak bersandar merupakan pemboleh ubah yang

dijangka akan mempengaruhi suatu pemboleh ubah lain yang digelar pemboleh ubah bersandar.

Dalam penyelidikan berbentuk eksperimen, pemboleh ubah dimanipulasi merupakan rawatan yakni

diubah secara sistematik oleh penyelidik.

Contohnya,

Dalam kajian A, pelajar-pelajar yang mempunyai ciri-ciri yang sama diagihkan secara rawak ke dalam

dua kumpulan. Kedua-dua kumpulan responden diberi ujian prestasi pada awalnya, kemudian

kumpulan 2 diberi rawatan (program pembelajaran berdasarkan masalah). Selepas tiga bulan, kedua-

dua kumpulan responden tersebut diberi ujian prestasi semula untuk melihat sama ada terdapat

perbezaan prestasi antara kedua-dua kumpulan responden tersebut. Jika prestasi kumpulan 2 lebih

baik, maka pengkaji akan membuat keputusan bahawa program pembelajaran berdasarkan masalah

meningkatkan prestasi pelajar.

Pemboleh ubah bersandar

Prestasi pelajar

Pemboleh ubah dimanipulasi

(bebas)

Program pembelajaran berdasarkan

masalah

Page 17: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 16

26. Apakah beza hipotesis

penyelidikan dan hipotesis

nul?

Hipotesis penyelidikan Hipotesis nul

Merupakan pernyataan ramalan pengkaji tentang

perhubungan antara variabel-variabel.

Ia boleh dinyatakan dalam bentuk:

Tidak berarah:

Terdapat perbezaan kepuasan kerja antara guru

lelaki dan guru perempuan sekolah rendah

Berarah:

Guru perempuan mempunyai kepuasan kerja

lebih tinggi berbanding guru lelaki

Diperkenalkan oleh fisher yang berpendapat

bahawa kita tidak dapat membuktikan bahawa

suatu perkara benar, sebaliknya kita boleh

membuktikan bahawa suatu perkara palsu.

Ia menyatakan bahawa:

Tidak terdapat perbezaan kepuasan kerja antara

guru lelaki dan guru perempuan sekolah rendah.

Hipotesis nul diuji oleh ujian statistik

27. Apakah fokus utama

kajian kualitatif?

Di dalam alam dunia yang sebenar, banyak perkara tidak dapat dijelaskan hanya dengan merujuk pada

data numerika dalam penyelidikan kuantitatif sahaja. Terdapat kes-kes khas yang memerlukan

pemerhatian yang teliti.

Sebagai contoh, motif seorang pelajar yang sering ponteng sekolah. Peristiwa ini tidak difahami

dengan hanya menggunakan data kuantitatif (frekuasi, peratusan, kadar dan sebagainya), sebaliknya

memerlukan data-data kualitatif yang dipungut melalui kaedah temu bual atau pemerhatian yang teliti

secara mendalam. Banyak unsur seperti emosi, motivasi dan empati yang berkaitan dengan keadaan

semula jadi individu atau kumpuan tertentu adalah lebih sesuai diselidik melalui kajian kualitatif.

28. Apakah maksud

persampelan “bola salji”

dan apakah jenis

penyelidikan ini?

Persampelan Bola Salji:

Persampelan bola salji ini juga dikenali sebagai persampelan Snowball. Persampelan Snowball adalah

teknik persampelan bukan kebarangkalian yang digunakan oleh penyelidik untuk mengenal pasti

subjek yang berpotensi dalam kajian di mana subjek sukar untuk dicari. Prosedur persampelan ini

digunakan terutamanya apabila pengkaji tidak dapat memperoleh senarai nama subjek dalam populasi

yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Dalam prosedur ini, pengkaji akan mengenal pasti sebilangan

kecil subjek yang mempunyai ciri-ciri yang hendak dikaji. Setelah subjek ditemu bual atau diberi soal

selidik untuk dijawab, dia diminta untuk menamakan subjek-subjek lain dalam populasi yang

Page 18: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 17

mempunyai ciri-ciri yang sama. Kaedah persampelan ini akan dilakukan berterusan sehingga pengkaji

memperoleh semua responden yang dikehendaki.

Persampelan bola salji ini sesuai digunakan apabila senarai nama subjek kajian tidak diperoleh,

terutamanya kes-kes yang melibatkan perkara-perkara yang sensitif atau tidak dibenarkan oleh pihak-

pihak tertentu. Pengkaji akan mengumpul data dari beberapa sampel dalam sesebuah populasi yang

telah dikenal pasti dan meminta responden yang telah dikenal pasti itu untuk memberitahu maklumat

yang diperlukan untuk mengesan ahli-ahli lain yang mempunyai maklumat berkenaan dengan kajian

penyelidik. Sebagai contoh, penyelidik mengkaji mengenai punca-punca yang mempengaruhi remaja

meminum minuman keras. Melalui tinjauan yang dilakukan, penyelidik berjaya menemui seorang

remaja yang meminum minuman keras dan mula menemu bual remaja tersebut. Setelah itu, penyelidik

meminta agar remaja tersebut memperkenalkan kepadanya rakan-rakan remaja tersebut yang turut

meminum minuman keras. Proses ini akan berterusan sehingga nama-nama remaja yang sama di rujuk

berulang kali. Terdapat tiga jenis persampelan snowball:

1) Linear Snowball Sampling

2) Exponential Non-Discriminative Snowball Sampling

3) Exponential Discriminative Snowball Sampling

29. Apakah yang digambarkan

oleh nilai r bagi skor yang

diberikan oleh dua orang

penilai?

i) r adalah simbol bagi korelasi

ii) Nilai r merujuk kepada nilai/pekali korelasi

iii) Katakanlah 2 orang penilai memberikan skor masing-masing:

- Pengkaji ingin menilai apakah terdapat hubungan antara kedua-dua skor dengan

menggunakan analisis korelasi.

- Antara teknik yang boleh digunakan adalah pekali korelasi Pearson, Spearman,

Kendaff tau dan Point Bisenal (mengikut jenis data yang dikaji)

- Terdapat beberapa ciri hubungan:

a) Positif (bermaksud jika pemboleh ubah A meningkat, pemboleh ubah B juga akan

meningkat).

b) Negatif (bermaksud jika pemboleh ubah A meningkat, pemboleh ubah B akan

menurun).

c) Tiada hubungan atau non-linear.

- Nilai dan kekuatan hubungan

Page 19: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 18

a) Julat adalah di antara -1 hingga 1

b) Keteguhan sesuatu hubungan bar

c) Bergantung kepada nilai, seperti contoh di bawah:

Nilai pekali korelasi Hubungan

0.2- 0.35 Hubungan lemah

0.35-0.65 Hubungan sederhana

0.65-0.85 Hubungan/peramal yang baik

>0.85 Sangat baik dan boleh digunakan untuk

kesahan konstruk atau test-

kebolehpercayaan

30. Bezakan pemboleh ubah

bersandar dan bebas

beserta contoh.

Pemboleh ubah bebas Pemboleh ubah bersandar

1) Pemboleh ubah yang dijangka akan

mempengaruhi pemboleh ubah

bersandar

Pemboleh ubah yang menerima kesan daripada

pemboleh ubah bebas

2) Contoh penyelidikan eksperimen-

pemboleh ubah yang menerima rawatan

atau yang dimanipulasi

Pemboleh ubah hasil atau pemboleh ubah

kriteria

Pemboleh ubah bebas Pemboleh ubah bersandar Mempengaruhi

- Sebab

- Manipulasi

- Rangsangan

- Peramal

- Rawatan

- Akibat

(hasil yang diukur)

- Gerak balas

(aspek yang diramal /

keputusan)

Page 20: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 19

Contoh:

Bil. Tajuk kajian Variabel Bebas Variabel Bersandar

1. Kesan program pembelajaran berdasarkan

masalah (PBM) ke atas prestasi pelajar

Program pembelajaran

berdasarkan masalah

Prestasi pelajar

2. Hubungan antara tahap penggunaan

Bahasa Inggeris dan minat dalam aktiviti

pembelajaran sains

Tahap penggunaan

Bahasa Inggeris

Minat dalam aktiviti

3. Pengaruh program kaunseling individu

terhadap motivasi pelajar yang bermasalah

pembelajaran

Program kaunseling

individu

Motivasi pelajar

4. Kesan program pendidikan pemulihan

khas terhadap kemahiran membaca

pelajar-pelajar yang lemah

Program pendidikan

pemulihan khas

Kemahiran membaca

31. Mengapa penyelidikan

kualitatif menggunakan

bilangan sampel yang

sedikit?

Oleh sebab bilangan responden adalah sedikit, maka bentuk kualitatif membantu kajian sesuatu isu

dapat dijalankan secara mendalam, terperinci dan terbuka. Selain itu, bilangan sampel yang sedikit

dapat mengaitkan pengalaman dan pelajaran yang dimilikinya dengan kesukaran pengerahuan terkini.

Hal ini akan menghasilkan kefahaman yang menyeluruh berkaitan sesuatu isu.

32. Apakah kelemahan kaedah

temu bual?

Terdapat dua kaedah temu bual iaitu temu bual bersemuka dan temu bual tidak bersemuka.

Kelemahan temu bual bersemuka (secara individu atau kumpulan)

Masa yang panjang diperlukan

Kewujudan pengkaji mungki menyebabkan responden segan atau tidak ingin menyatakan

pendapat yang sebenar.

Wujud pengaruh ahli kumpulan.

Page 21: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 20

Individu yang banyak akan menjejaskan peluang individu yang lain.

Peluang menjawab setaip individu tidak sama.

Data sukar dianalisis.

Kelemahan temu bual tidak bersemuka (telefon atau bantuan komputer)

Memerlukan nombor telefon setiap responden.

Soalan mesti pendek dan mudah difaham.

Sukar membina hubungan yang baik dengan responden.

Responden mungkin tidak mahu menjawab soalan sebab merasakan gangguan ‘privacy’.

Responden mungkin kurang mahir menaip, kurang yakin untuk menjawab, kurag baik dalam

bahasa

Mungkin menggunakan ejaan yang salah.

33. Senaraikan ciri

penyelidikan eksperimen

Pemilihan secara rawak

- Sampel mempunyai kemungkinan dipilih menjadi sebahagian kumpulan rawatan atau

kumpulan kawalan yang akan dibandingkan.

Kawalan pemboleh ubah luaran

Pasangan

- Subjek boleh dipadankan mengikut sesuatu ciri pemboleh ubah.

34. Berikan pembahagian nilai

r dalam korelasi.

Nilai

< 20 Hubungan sangat rendah

21-40 Hubungan rendah

41-70 Hubungan sederhana

71-90 Hubungan teguh

>91 Hubungan sangat teguh

Page 22: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 21

35. Apakah tujuan kajian

mixed method?

Tujuan utama pengkaji menggunakan kajian campuran (gabungan) ini adalah untuk menghasilkan

penyelidikan kualitatif dan kuantittatif yang kukuh untuk memahami fenomena kajian dengan

sepenuhnya berbanding menggunakan kualitatif dan kuantitatif secara sendiri, di samping untuk

memantapkan sokongan terhadap sesuatu isu, hujah atau dapatan yang diperoleh daripada pelbagai

perspektif sama ada kualitatif atau kuantitatif.

Terdapat beberapa sebab atau alasan yang membawa kepada pengkaji menjalankan kaedah campuran

(gabungan) ini ialah:

a) Kesahan

Dari sudut kesahan, kaedah ini digunakan adalah untuk menyokong data yang menggunakan

kaedah kualitatif dan kuantitatif.

b) Keseimbangan

Manakala dari segi keseimbangan pula, kaedah campuran (gabungan) digunakan bagi

menyeimbangkan kelemahan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

c) Melengkapi

Kaedah campuran (gabungan) juga digunakan untuk melengkapi kajian dengan lebih

menekankan data kualitataif atau kuantitatif sahaja.

d) Proses

Dari segi proses pula, kaedah kuantitatif akan menunjukkan keputusan manakala kualitataif

akan menunjukkan proses.

e) Soalan berbeza

Antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, kedua-duanya akan memberikan jawapan soalan

yang berbeza.

f) Penerangan

Pendekatan kualitatif menerangkan keputusan kuantitatif dan sebaliknya.

Page 23: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 22

g) Keputusan di luar jangkaan

Penggunaan kaedah campuran (gabungan) digunakan juga untuk menangani seandainya

terdapat keputusan di luar jangkaan iaitu sesuatu keputusan di luar jangkaan dan mengejutkan

atau penerangan yang berlainan.

h) Pembangunan instrumen

Selain itu, kaedah kualitatif dibentuk untuk mereka reka bentuk instrumen, kemudian

instrumen diuji.

i) Sampel

Kaedah campuran (gabungan) juga digunakan sebagai satu kemudahan pendekatan

persampelan daripada pendekatan yang lain.

j) Kredibiliti

Dari sudut kredibiliti pula, kedua-dua pendekatan menyatakan integrasi dalam kajian.

k) Konteks

Dari segi konteks pula, kualitatif menyediakan penjelasan, manakala kuantitatif dinyatakan

secara umum.

l) Ilustrasi

Melalui ilustrasi, data kualitatif membantu membangunkan bagi data kuantitatif secara

mendalam.

m) Utiliti

Manakala utiliti lebih berguna untuk mengamal kajian/ ‘practitioners’.

n) Mengesahkan

Kajian reka bentuk campuran (gabungan) juga digunakan bagi mengesahkan bahawa kaedah

kuantitatif diuji, manakala kaedah kualitatif menghasilkan hipotesis.

Page 24: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 23

Kajian reka bentuk campuran (gabungan) ini amat membantu pengkaji mahupun penyelidik bagi

menjalankan kajian tanpa perlu menghadkan kaedah kajian sama ada kuantitatif ataupun kualitatif.

Pengkaji mahupun penyelidik boleh memiih bentuk atau model yang paling sesuai untuk kajian yang

digunakan.

36. Apakah tujuan kajian

rintis?

Sebelum kajian sebenar dilaksanakan, satu kajian rintis akan dijalankan oleh penyelidik. Tujuan utama

pelaksanaan kajian rintis adalah untuk menguji pekali kebolehpercayaan setiap item dalam soal

selidik. Menurut Mohd Najib (1997), instrumen yang dibina sendiri oleh penyelidik dan dengan itu

kajian juga adalah berbentuk kajian rintis untuk menguji keobjektifan, kesahan dan kebolehpercayaan

alat. Melalui kajian rintis, kebolehpercayaan soal selidik dapat ditentukan dimana kobolehpercayaan

memberikan darjah ketekalan dan ketepatan instrumen pengukuran. Instrumen yang mempunyai

kebolehpercayaan yang tinggi akan memberi keputusan yang tekal atau hampir sama setiap kali

digunakan dalam situasi yang setara. (Azizi Hj. Yahaya, Ahmad Zairi Hj. Alias, Syamsuddin Hussin,

2003).

Kajian rintis hendaklah dijalankan terhadap instrumen yang telah dibina. Tujuan kajian rintis

dijalankan adalah untuk:

Menguji tempoh yang diperlukan untuk menjawab soal selidik.

Menyemak semua item dan arahan agar jeas.

Menggunakan item-item yang tidak menghasilkan data yang diperlukan.

Berikut adalah perkara-perkara yang harus diambil kira dalam melaksanakan kajian rintis:

Responden mewakili sampel sebenar kajian.

Bilangan responden: minimum 30 orang.

Data kajian rintis digunakan untuk menentukan kebolehpercayaan instrumen.

Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada responden kajian rintis termasuk:

Berapa lamakah masa yang anda perlukan untuk menjawab soal selidik?

Adakah arahan jelas?

Adakah terdapat item-item yang kabur? Jika ada, nyatakan item mana dan kenapa?

Adakah terdapat mana-mana item yang anda tidak ingin menjawab?

Pada pandangan anda, adakah terdapat topik utama yang ditinggalkan?

Page 25: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 24

Adakah keseluruhan (layout) soal selidik jelas dan menarik?

Adakah komen-komen lain yang anda ingin kemukakan?

37. Senaraikan tajuk yang

perlu ada dalam setiap bab

tesis kajian.

Senaraikan tajuk yang perlu ada dalam setiap bab tesis kajian:

1. BAB 1: PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

1.2 Latarbelakang Kajian

1.3 Penyataan Masalah

1.4 Objektif Kajian

1.5 Soalan Kajian

1.6 Kepentingan Kajian

1.7 Kerangka Teori Kajian

1.8 Batasan Kajian

1.9 Definisi Operasional

1.10 Penutup

2. BAB 2: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pendahuluan

2.2 Sumber Primer

2.3 Sumber Sukender

2.4 Sumber Tertiari

3. BAB 3: METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan

3.2 Reka Bentuk Kajian

3.3 Lokasi Kajian

3.4 Populasi dan Sampel Kajian

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

3.6 Kesahan dan Kebolehpercayaan instrumen

3.7 Pentadbiran Kajian Sebenar

3.8 Penganalisisan Data

3.9 Penutup

Page 26: Soalan latih tubi kaedah penyelidikan

P a g e | 25

4. BAB 4: DAPATAN KAJIAN

4.1 Pendahuluan

4.2 Dapatan Data Kualitatif

4.3 Dapatan Data Kuantitatif

4.4 Penutup

5. BAB 5: RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

5.1 Pendahuluan

5.2 Rumusan

5.3 Perbincangan Kajian

5.4 Implikasi dan Cadangan

5.5 Cadangan dan Kajian Lanjutan

5.6 Penutup