latih tubi geografi tingkatan 2

19
Praktis PRA PMR 7 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta topo di bawah. 1. Ke arah manakah aliran Sg. Buloh? A Barat Daya B Timur laut C Tenggara D Barat Laut 2. Sela kontur dalam peta ialah A 20 m B 15m C 5m D 10m

Upload: hoongmei

Post on 26-Oct-2015

237 views

Category:

Documents


21 download

DESCRIPTION

Latih Tubi Ting

TRANSCRIPT

Page 1: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

Praktis PRA PMR 7

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan.Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta topo di bawah.

1. Ke arah manakah aliran Sg. Buloh?A Barat DayaB Timur laut

C TenggaraD Barat Laut

2. Sela kontur dalam peta ialahA 20 mB 15m

C 5mD 10m

3. Tumbuhan semulajadi dalam RG2648 digunakan untuk

Page 2: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

I membuat perabotII membuat atap

III membuat cerucukIV menyamak kulit

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

4. Pilih penyataan yang benar tentang peta.I Penduduk Kg. Melati bekerja sebagai pembalak dan pelombongII Getah ditanam secara kebun kecilIII Sg. Buloh membekalkan air untuk kawasan perlombonganIV Ciri fizikal di RG 2950 ialah sungaiA I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

5. Antara berikut, yang manakah keratan rentas di sepanjang garisan utaraan 51?A C

B D

6. Bearing Stesen trigonometri (RG328490) dari simpang tiga Pekan Aman (RG297512) ialahA 300°B 215°

C 126° D 67°

Soalan 7 berdasarkan jadual di bawah.

Jenis buah-buahan Bilangan

1 Belimbing 150

2 Betik 120

3 Jambu 100

4 Mata kucing 80

5 Oren 50

Jumlah 500

7. Berdasarkan jadual tersebut, carta pat manakah menggambarkan maklumat tentang jenis buah-buahan tersebut?

Page 3: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

A C

B D

Soalan 8 berdasarkan graf di bawah

8. Penyataan manakah benar tentang graf di atas?

I Pengeluaran koko bagi ketiga-tiga negara menurun dari tahun 2001 hingga 2003.II Pengeluaran koko bagi negara Z tidak berubah dalam tiga tahun ini.III Pengeluaran koko bagi ketiga-tiga negara adalah tertinggi pada tahun 2003.IV Pengeluaran koko bagi negara Y meningkat antara 2001 dan 2003A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

Page 4: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

9. Penyataan manakah benar tentang fungsi garisan X dalam peta di atas?

A Menyebabkan berlakunya kejadian empat musimB Menentukan waktu duniaC Menentukan kejadian siang dan malamD Membahagikan hemisfera

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah.

10. Proses pembentukan bentuk muka bumi di atas dikenali sebagai

A gempa bumiB gunung bongkah

C lurah gelinciranD gunung lipat

Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah

11. Antara berikut, yang manakah urutan yang betul mengenai proses pembentukan bentuk muka

bumi di atas?A IV, II, III,IB IV, I, III, II

C I, IV, II, IIID I, III, II, IV

Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah

Page 5: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

12. Pandang darat fizikal dalam gambar rajah di atas adalah hasil daripada

A hakisan sungaiB pemendapan sungai

C hakisan ombakD pemendapan ombak

13. Apakah kepentingan sungai kepada kehidupan manusia?I Sebagai sumber air minumanII Untuk kegunaan domestikIII Sumber protein yang murahIV Untuk menyederhanakan suhuA I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

14. Apakah kesan penggunaan baja kimia dan racun serangga berlebihan dalam pertanian?I Sumber air terjejasII Hakisan tanah

III Peningkatan hasil tanamanIV Tanah berasid

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

15. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan hujan ialahI kedudukan garis lintangII pengaruh angin lazim

III jarak dari lautIV pertanian

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

16. Antara berikut, yang manakah benar tentang ikim Malaysia?I Hujan maksimum turun pada musim peralihan monsoonII Kelembapan bandingan udara Malaysia melebihi 80 peratusIII Kuala Pilah, Negeri Sembilan merupakan kawasan paling lembap di MalaysiaIV Angin Sumatera melanda pantai barat Semenanjung Malaysia sepanjang tahunA I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

17. Kawasan Siberia, mengapakah kegiatan pembalakan dijalankan pada musim sejuk?A Menambah pendapatan sampingan pendudukB Memudahkan balak ditarik ke sungaiC Mudah menghanyutkan balak ke kilangD Menjaga mutu kayu balak

Soalan 18 berdasarkan peta di bawah

Page 6: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

18. Kegiatan apakah yang djalankan oleh penduduk di kawasan yang berlorek dari bulan Nov.

hingga Mac.?A Menuai padiB Menangkap ikanC Menanam tembakauD Membaiki alat penangkapan ikan

Soalan 19 berdasarkan rajah di bawah.

19. Kesan aktiviti manusia dalam rajah di atas telah mengakibatkan

I suhu setempat meningkatII habuk terampai tinggi

III hujan berkuranganIV menjejaskan ekosistem akuatik

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

20. Antara berikut, langkah manakah boleh mengatasi kejadian Pulau Haba di bandar-bandar besar di Malaysia?I Berkongsi keretaII Menggunakan petrol tanpa plumbumIII Menambahkan kawasan hijauIV Menambahkan kawasan perumahanA I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

Soalan 21 berdasarkan peta di bawah

21. Jenis tanih manakah benar tentang kawasan berlorek di peta?

I II III IV

Page 7: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

A Tanih aluvium Tanah berlumpur Tanih berpasir Tanih gambut

B Tanih gambut Tanih aluvium Tanah berlumpur Tanih berpasir

C Tanah berlumpur Tanih berpasir Tanih gambut Tanih aluvium

D Tanih berpasir Tanih gambut Tanih aluvium Tanah berlumpur

22. Lantai bawah Hutan Hujan Tropika mempunyai tumbuhan yang jarang keranaA berakar banirB berkayu keras

C pokok tinggiD lapisan kanopi

23. Berdasarkan maklumat di atas, tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan tersebut ialahI mengkuangII kempas

III bakauIV ru

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah

24. Anda berjalan dari tempat X ke tempat Y, urutan tumbuhan semula jadi yang akan ditemui

ialahA meranti, tapak kuda, bakau, gelamB bakau, gelam, tapak kuda, merantiC gelam, meranti, bakau, tapak kudaD tapak kuda, bakau, meranti, gelam

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

25. Kombinasi manakah benar tentang tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang dapat

dikaitkan dengan kawasan berlorek di atas?

Kawasan Tumbuhan semula jadi Hidupan liar

I Tualang Badak sumbu

II Kaktus Tikus jerboa

Tasik BeraTasik Chini

Page 8: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

III Lumut Arnab Artik

IV Penaga Gajah

Soalan 26 berdasarkan peta di bawah

26. Tumbuhan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda

A IB II

C IIID IV

27. Tujuan pemeliharaan dan pemulihan tumbuhan semula jadi ialahI menjamin sumber air minumanII memastikan hidupan liar tidak pupusIII membekalkan sumber kayu-kayan yang berhargaIV mencegah hakisanA I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

Soalan 28 berdasarkan peta di bawah.

28. X dan Y dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan perlindungan

X Y

A Penyu Harimau

B Orang Utan Burung

C Tapir Seladang

D Penyu Badak

Soalan 29 berdasarkan jadual di bawah.

Kawasan Keluasan(km persegi)

Jumlah penduduk(orang)

I 50 2500

II 40 1800

III 20 1500

IV 10 800

Page 9: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

29. Berdasarkan jadual di atas, kawasan manakah mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi?A IB II

C IIID IV

Soalan 30 berdasarkan peta di bawah.

30. Faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk tinggi di kawasan berlorek ialah

I kegiatan pertanianII peluang pekerjaan

III pusat pentadbiranIV ekopelancongan

A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

31. Berdasarkan maklumat di atas, taburan penduduk di kedua-dua kawasan di atas disebabkan oleh perindustrian berasaskanA petrokimiaB pertanian

C automotifD elektrik

Soalan 32 berdasarkan peta di bawah.

32. Kawasan manakah dalam peta di atas mempunyai persamaan dari segi ciri kependudukan seperti di atas?A I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

Soalan 33 berdasarkan peta di bawah.

Gurun Tanjung Malim

Kadar kelahiran tinggi Taraf teknologi rendah

Page 10: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

33. Kombinasi berikut benar tentang petempatan awal di Malaysia kecuali

Lokasi Kawasan

A I Kota Tampan

B II Lembah Bujang

C III Gua Niah

D IV Teluk Darvel

34. Antara berikut, yang manakah fungsi kawasan luar bandar di Malaysia?A Menghasilkan barangan perkilanganB Membekalkan pekerja mahirC Mengeluarkan hasil pertanianD Sebagai pusat penyelidikan

Soalan 35 berdasarkan peta di bawah.

35. Bandar-bandar yang manakah X, Y dan Z dalam peta mempunyai persamaan fungsi sebagai

pusatA pentadbiranB pertanian

C perlombonganD perindustrian

36. Bandar-bandar di atas merupakan jenis petempatanA bandarB awal

C terancangD sementara

Soalan 37 berdasarkan rajah di bawah.

Bandar Sahabat, Sabah Jengka Pusat, Pahang

Penduduk luar bandar Penduduk bandar

Page 11: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

37. Apakah kesan migrasi penduduk seperti dalam rajah di atas kepada kawasan yang ditujui?I Meningkatkan taraf hidupII Industri berat dimajukanIII Meningkatkan hasil tanaman kontanIV Perkembangan bandar baruA I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

38. Perkembangan bandar di atas boleh dikaitkan dengan kegiatan ekonomiA pertanianB penternakan

C perikananD perindustrian

39. Apakah faedah yang diperolehi penduduk dengan adanya perkhidmatan di atas?I Perjalanan ke luar bandar lebih selesaII Menyediakan peluang pekerjaanIII Menikmati udara yang lebih bersihIV Boleh sampai ke destinasi dengan cepatA I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

40. Antara berikut merupakan sumbangan pelabuhan di atas kecualiA meningkatkan pendapatan negaraB menggalakkan perdagangan antarabangsaC menambahkan peluang pekerjaanD menggalakkan migrasi antarabangsa

41. Landasan kereta api yang dinyatakan di atas menghubungkan antara Taiping keA Kuala LumpurB Gemas

C Port WeldD Tumpat

Soalan 42 berdasarkan peta di bawah.

Petempatan luar bandar

Batu Maung, Pulau Pinang

Komputer

Pelabuhan Tanjung Pelepas Pelabuhan Kuantan

Dibina akibat perlombongan bijih timah

Page 12: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

42. Dengan merujuk kepada peta, maklumat di atas berkaitan dengan kawasan yang bertandaA IB II

C IIID IV

43. Koridor Raya Multimedia (MSC) merangkumi I CyberjayaII PutrajayaIII Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala LumpurIV Menara Kuala LumpurA I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

44. Pernyataan manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?A Mengurangkan kos perbelanjaanB Meningkatkan pertukaran wang asingC Meningkatkan taraf hidupD Meningkatkan taraf sistem perhubungan

45. Tenaga suria di Malaysia digunakan untukI memanaskan air di rumahII menjana elektrik di kawasan terpencilIII mengepam air di kawasan pertanianIV mengerakkan keretaA I dan IIB II dan III

C III dan IVD I dan IV

Soalan 46 berdasarkan rajah di bawah.

46. Tenaga X merujuk kepada

Teknologi satelit Gentian optik

Tenaga X

Sisa Sawit Sekam padiNajis haiwan

Pelabuhan kering

Page 13: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

A solarB biojisim

C geotermalD pasang surut

47. Maklumat di atas berkaitan dengan kepentingan sumber hutan sebagaiA sumber perubatan tradisionalB kawasan tadahan

C bahan mentah industriD mengawal suhu udara

48. Antara berikut yang manakah merupakan fungsi FRIM?A Mengawal taman negara dan melindungi hidupan liarB Mewujudkan hutan simpan kekalC Merancang program penghutanan semulaD Menjalankan penyelidikan bagi sumber perhutanan

49. Kombinasi manakah benar tentang kaedah pengurusan sumber di Malaysia?

Sumber Kaedah pengurusan

I Hutan Penghutanan semula

II Tanih Tebus guna tanah

III Logam Kitar semula

IV Air Membeli sumber air dari negara jiran

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

Soalan 50 berdasarkan rajah di bawah.

50. Merujuk kepada rajah di atas, X ialahA industri melombong bijih timahB industri pengangkutan dan perhubunganC industri memasang keretaD industri memproses petrokimia

Soalan 51 berdasarkan peta di bawah.

Kacip fatimah Bunga raya Pegaga

Jenis-jenis Industri

Primer Tertier

SekunderX

Page 14: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

51. Faktor yang mempengaruhi perletakan industri di kawasan X dalam peta di atas ialah

A kemudahan pelabuhanB sumber bahan mentah

C sumber kuasa elektrikD dasar kerajaan

Soalan 52 berdasarkan penyataan di bawah.

52. Berdasarkan maklumat di atas, X merujuk kepadaA lada hitamB getah

C kelapa sawitD koko

53. Akuakultur semakin penting di Malaysia keranaI membekalkan ikan secara stabilII menambahkan pendapatan

III menyediakan peluang pekerjaanIV mengurangkan kos pengeluaran

A I, II dan IIIB I, II dan IV

C I, III dan IVD II, III dan IV

54. Kawasan di atas berkaitan dengan penanamanA kokoB sagu

C tembakauD tebu

55. Faktor yang sesuai untuk penanaman padi ialah

Bentuk muka bumi Suhu Tanih

A Pamah 27°C Aluvium

B Pamah 21°C Beris

C Bukit 27°C Laterit

D Bukit 21°C Gambut

Soalan 56 berdasarkan rajah di bawah.

Galah aluminium dalam menuai hasil X Pemunggah dan pemungut mekanikal

Chuping Padang Terap

X

Page 15: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

56. Berdasarkan rajah di atas, industri manakah sesuai dimajukan di X?A Mengetin makananB Besi dan keluli

C Membuat perabotD Membuat tekstil

Soalan 57 berdasarkan peta di bawah.

57. Destinasi pelancongan yang menepati huraian tersebut terletak di kawasan yang bertandaA IB II

C IIID IV

58. Usaha di atas bertujuan untuk menggalakkan perkembangan sektorA perlombonganB pertanian

C perindustrianD perikanan

Soalan 59 berdasarkan rajah di bawah.

59. Berdasarkan rajah di atas, kawasan berlorek merujuk kepadaA loji merawat semula air kumbahanB pencemaran akibat sisa industri

C pencemaran akibat sisa lombongD perternakan ikan air tawar

KilangKeretamotor

Kilang tayar

Acara LIMA Kemudahan kereta kabel

Pemberian taraf perintis Disediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap

SungaiJuru

SungaiSemenyih

SungaiSkudai

Page 16: LATIH TUBI geografi tingkatan 2

60. Kaedah pertanian di atas bertujuan untukA meningkatkan hasil tanamanB meningkatkan kesuburan tanih

C menjimatkan kos pengeluaranD mengurangkan pencemaran alam