simpan kira f3

of 32 /32

Click here to load reader

Upload: sarifah2

Post on 30-Jul-2015

799 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Simpan kira f3

SIMPAN KIRA

Page 2: Simpan kira f3

A) IMBANGAN DUGAMAKSUD :

Senarai baki-baki debit dan kredit yang di ambil daripada lejar dan ianya bukan sejenis akaun.

Page 3: Simpan kira f3

A) IMBANGAN DUGATUJUAN MENYEDIAKAN IMBANGAN DUGA :

i. menguji ketepatan catatan bergu

ii. Menguji ketepatan pengiraan

iii. Penyediaan Akaun penamat dan kunci kira-kira.

Page 4: Simpan kira f3

A) IMBANGAN DUGACARA MENGESAN KESILAPAN DALAM IMBANGAN DUGA:

i. Ketinggalan catatan debit dan kreditii. Kesalahan mencampur baki-baki

dalam imbangan duga.iii. membuat catatan disebelah yang

salah dalam akaun.

iv. Kesalahan mencampur di dalam mana- mana akaun.

Page 5: Simpan kira f3

MENYEDIA DAN MENGIMBANG IMBANGAN DUGAPerkara yang perlu diambil perhatian sblm menyediakan imbangan duga :

i. Mengimbang semua Akaun Aset spt Akaun Tunai, Akaun Bank, Akaun kenderaan, Akaun perabot, dan Akaun Penghutang. Akaun Liabiliti spt Akaun Pemuitang Akaun Ekuiti Pemilik spt Akaun Modalii. Jumlahkan semua Akaun Nominal spt Akaun belian, Akaun Jualan, Akaun Kadar bayaran, Akaun komisen dan Akaun Ambilan.iii. Masuk baki-baki akaun lejar ke dalam Imbangan Duga

Baki debit ke debit imbangan dugaBaki Kredit ke kredit imbangan duga…

Page 6: Simpan kira f3

MENYEDIA DAN MENGIMBANG IMBANGAN DUGA

iv. Akaun yang tidak mempunyai baki : jumlah debit lejar ke debit imbangan duga jumlah kredit lejar ke ruang kredit imbangan duga

v. Jumlahkan ruangan debit dan ruangan kredit imbangan duga.

Page 7: Simpan kira f3

FORMAT IMBANGAN DUGAImbangan Duga terdapat dalam dua format iaitu :

i. Bentuk Tii. Bentuk penyata

BENTUK T

BENTUK PENYATA

DT KT

ASETBELANJAPENGHUTANG

LIABILITIPENDAPATANMODALPEMUITANG

BUTIR-BUTIR

KTDT

Page 8: Simpan kira f3

SOALAN 1 :Sediakan Imbangan duga bagi Syarikat Sepadu Cita Sdn. Bhd. Sediakan dalam bentuk ‘T’

Modal RM6500Jualan RM2800Belian RM1490Tunai RM650Bank RM4500Perabot RM450Kenderaan RM2000Kadar bayaran RM100Gaji RM300Komisen diberi RM30Komisen diterima RM50Badrul RM80Syarikat Budi RM370Ambilan RM120

Page 9: Simpan kira f3

SOALAN 2 :Imabangan duga di bawah telah salah disediakan. Betulkan kesilapan yang berlaku.

BUTIR-BUTIR DEBIT KREDIT

BANKTUNAIBELIANJUALANMODALKOMISEN DITERIMAPERABOTAMBILANBUNGA DITERIMADISKAUN DIBERIPEMUITANGPENGHUTANG

JUMLAH RM91000

RM101000

RM8,000 RM15,000RM35,000RM40,000 RM40,000RM4,000 RM9,000 RM4,000RM4000 RM5,000RM8,000 RM20,000

Page 10: Simpan kira f3

SOALAN 3:Berdasarkan maklumat dalam jadual berapakah jumlah imbangan duga bagi syarikat Titian Kasih.

BUTIR-BUTIR

MODALBELANJA AMKOMISENKOMISEN DIBERIBELIANJUALANBANK TUNAI

RM 5,300RM 250RM250RM350RM1700RM2100RM2350RM3000

Page 11: Simpan kira f3

SOALAN 4 :

APAKAH TUJUAN MENYEDIAKAN IMBANGAN DUGA I. UTK MENGUJI KETEPATAN CATATAN BERGUII. UTK MENGUJI KETEPATAN PENGIRAANIII. UNTUK MENGUJI KESILAPAN DALAM IMBANGAN

DUGAIV. UNTUK MENYEMAK AKAUN PENAMAT DAN KUNCI

KIRA- KIRAA. I DAN II C. II DAN IIIB. I DAN IV D. III DAN IV

SOALAN 5 :

ANTARA BERIKUT AKAUN YANG MANAKAH MESTI DIIMBANGKAN

SEBELUM DIPINDAHKAN KE IMBANGAN DUGA A. AKAUN MODAL C. AKAUN KOMISEN

B. AKAUN BELIAN D. AKAUN KADAR BAYARAN

Page 12: Simpan kira f3

SEKIAN TERIMA KASIH

Page 13: Simpan kira f3

AKAUN PENAMATAkaun penamat ialah akaun yang

merekodkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan pada akhir jangka masa perakaunan.

Akaun penamat terdiri daripada dua jenis akaun :

i. Akaun Perdaganganii. Akaun Untung Rugi

• Tujuan Akaun penamat disediakan adalah untuk mengetahui kedudukan keuntungan atau kerugian yang diperolehi sesebuah perniagaan bagi satu jangka masa perakaunan.

Page 14: Simpan kira f3

STOK

MAKSUD STOK : Stok merupakah sejumlah barangan yang dimiliki

oleh peniaga untuk diniagakan.

Stok Akhir Stok akhir merupakan barang niaga yang belum dapat dijual pada akhir jangka masa perakaunan.stok akhir

ini akan di nilai semula mengikut harga kos @ harga pasaran mengikut yang mana lebih rendah. Ini supaya pengiraan untung kasar lebih releven.

Page 15: Simpan kira f3

Stok awalStok akhir suatu jangka masa perniagaan yang

lepas akan menjadi stok awal utk jangka masa

perniagaan akan datang

Page 16: Simpan kira f3

AKAUN PERDAGANGANAkaun Perdagangan disediakan untuk mencari

untung kasar @ rugi kasar perniagaan itu.Untung kasar ialah perbezaan antara jumlah kos

barang-barang yang dibeli dengan jumlah jualan barang-barang.

Pada asasnya Akaun perdagangan disediakan untuk :

i. Membandingkan keuntungan sebenar diperoleh dgn keuntungan yang dijangkakan.

ii. Membantu usahawan mendapat pinjaman iii. Memberi sesuatu gambaran tentang

kedudukan kewangan.iv. Untuk tujuan cukai pendapatan.

Page 17: Simpan kira f3

MENYEDIAKAN AKAUN PERDAGANGANAkaun Perdagangan bagi tahun berakhir …………………

DT KT

Stok awal XBelian X(-)Pul. Belian X X

Belian bersih X

Duti atas belian XInsuran atas belian XAngkutan masuk X

Jum Belanja atas belian X

Kos barang utk dijual X(-)Stok akhir X

Kos barang jualan X

Untung kasar h/b X

Jualan X(-)Pulangan jualan X

Jualan bersih X

Page 18: Simpan kira f3

Soalan 1

Sediakan Akaun Perdagangan Pasar Mini Maju bagi tahun berakhir 31 Disember 2001

Stok awal RM4000Belian RM 16000Jualan RM22000Angkutan masuk RM600Duti atas belian RM1200Insuran atas belian RM300Stok akhir RM4700

Page 19: Simpan kira f3

AKAUN UNTUNG RUGI

Akaun untung rugi disediakan pada akhir setiap jangkamasa perniagaan untuk mengetahui untung bersih @ rugi bersih

Untung bersih diperolehi setelah untung kasar dicampur dengan pendapatan kemudian ditolak dengan perbelanjaan

Perbelanjaan untuk menjalankan perniagaan adalah seperti berikut :

sewa, bil elektrik dan air, bil telefon,iklan, cukai,perbelanjaan pos,gaji,tambang,premium insuran, alat tulis, angkutan keluar.

Page 20: Simpan kira f3

Semua perbelanjaan untuk menjalankan perniagaan dicatatkan disebelah debit walaubagaimanapun semua perbelanjaan aset tetap bagi sesuatu perniagaan tidak dibebitkan dalam akaun untung rugi.

Semua pendapatan seperti diskaun diterima , komisen diterima dicatatkan disebelah kredit akaun untung rugi.

Jika untung kasar dipindahkan ke sebelah kredit , sementara jika rugi kasar ke sebelah debit.

Page 21: Simpan kira f3

MENYEDIAKAN AKAUN UNTUNG RUGI

AKAUN UNTUNG RUGI BAGI TAHUN BERAKHIR 6 JULY 2010

Segala bentuk perbelanjaan perlu didebitkan Contoh :

SewaBil elektrik dan airBil telefonIklan CukaiPerbelanjaan posGajiTambangPremiun insuranAlat tulisAngkutan keluarRugi kasar

dsb

Segala bentuk pendapatan perlu dicatatkan disebelah kredit Contoh :

Diskaun diterimaKomisen diterimaSewa diterimaUntung kasar

dsb

DT KT

Page 22: Simpan kira f3

SOALAN 1

Sediakan Akaun untung rugi pasar mini maju bagi

tahun berakhir 31 disember 2001 bedasarkan butir-

butir dibawah :Untung kasar RM4600Komisen diterima RM300Gaji RM 900Kadar bayaran RM 350Angkutan keluar RM300Sewa RM1100

Page 23: Simpan kira f3

SEKIAN TERIMA KASIH

Page 24: Simpan kira f3

KUNCI KIRA-KIRA

MAKSUD :Penyata yang disediakan pada hari terakhit setiap tahun perniagaan yang menunjukkan kedudukan ekuiti pemilik, aset dan liabiliti.

TUJUAN DISEDIAKAN :i. Untuk mengetahui jumlah modal @ ekuiti pemilikii. Keuntungan @ kerugian pada tahun tersebut

@liabiliti perniagaaniii. Jumlah hutang perniagaaniv. Jumlah aset tetap perniagaanv. Jumlah aset semasa perniagaanvi. prestasi semasa perniagaan

Page 25: Simpan kira f3

KUNCI KIRA-KIRA

Ekuiti Pemilik

Liabiliti

Aset

Modal + Untung Bersih ( - Rugi Bersih ) - Ambilan

Liabiliti bukan semasa

Liabiliti semasa

Aset bukan semasa

Aset semasa

Page 26: Simpan kira f3

Aset Tetap / Aset Bukan SemasaHarta benda yang tahan lamadan digunakan untuk mengurus perniagaan serta bukan untuk dijual.

Contoh : premis, kenderaan, perabot, alatan pejabat, mesin.Aset Semasa

Aset yang mudah dan cepat berubah bentuk serta nilainya.

Contoh : penghutang, tunai ditangan,tunai dibank, stok akhir.Ekuiti Pemilik

Jumlah modal yang disumbangkan oleh pemilik perniagaan.

Page 27: Simpan kira f3

Liabiliti SemasaHutang perniagaan yang perlu dijelaskan dalam tempoh yang pendek dan berjumlah kecil.

Contoh : pemuitang, overdraf bank

Liabiliti Bukan SemasaHutang perniagaan yang berjumlah besar dan boleh dijelaskan dalam masa yang panjang, biasanya lebih drp satu jangka masa perniagaan

Contoh : pinjaman bercagaran, gadai janji.

Page 28: Simpan kira f3

MENYEDIAKAN KUNCI KIRA-KIRA

ASET

LIABILITI

Aset TetapPremis XKenderaan XPerabot XMesin XAlatan Pejabat XLengkapan X

XX

Aset SemasaTunai XBank XStok Akhir XPenghutang X

XX

XXXX

Ekuiti PemilikModal awal X(+) Untung Bersih X(@ Rugi Bersih)(-) Ambilan XModal akhir XX

Liabiliti Bukan SemasaPinjaman Bercagaran XGadai Janji X

XX

Liabiliti SemasaPemuitang XOverdraf X

XX

XXXX

KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 JUN 2010

Page 29: Simpan kira f3

SOALAN 1

KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 JAN 2010

Perabot 5 000Bank 9 000Tunai 2 000Kenderaan 40 000Stok Akhir 10 000

66 000

Modal XUntung Bersih 8 000 60 000Ambilan 900

51 000Pemuitang 15 000

66 000

Berdasarkan kunci kira-kira di atas hitungkan nilai X ?

Page 30: Simpan kira f3

BUTIRAN RM

Modal 50 000

Kenderaan 15 000

Penghutang 5 000

Stok akhir 6 000

Untung bersih 4 000

Ambilan 1 000

Berdasarkan butiran Kunci Kira-Kira di atas hitungkan berapakah nilai Ekuiti Pemilik?

………………………………………………………………………………………………

Page 31: Simpan kira f3

Soalan 3Baki berikut telah diambil daripada buku lejar kedai Jamali. Sediakan kunci kira-kira pada 31 disember 1999.

Modal awal 18000Untung bersih 5850Premis 16000Tunai 60Bank 450Ambilan 2450Alatan pejabat 4380Pemuitang 2750Penghutang 3220Pinjaman bank 4000Stok akhir 4040

Page 32: Simpan kira f3

SEKIAN TERIMA KASIH