simpan kira f3

of 32/32

Click here to load reader

Post on 30-Jul-2015

782 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SIMPAN KIRA

SIMPAN KIRAA) IMBANGAN DUGAMAKSUD :Senarai baki-baki debit dan kredit yang di ambil daripada lejar dan ianya bukan sejenis akaun.A) IMBANGAN DUGATUJUAN MENYEDIAKAN IMBANGAN DUGA :i. menguji ketepatan catatan berguii. Menguji ketepatan pengiraaniii. Penyediaan Akaun penamat dan kunci kira-kira.

A) IMBANGAN DUGACARA MENGESAN KESILAPAN DALAM IMBANGAN DUGA:i. Ketinggalan catatan debit dan kreditii. Kesalahan mencampur baki-baki dalam imbangan duga.iii. membuat catatan disebelah yang salah dalam akaun.iv. Kesalahan mencampur di dalam mana- mana akaun.

MENYEDIA DAN MENGIMBANG IMBANGAN DUGAPerkara yang perlu diambil perhatian sblm menyediakan imbangan duga :

i. Mengimbang semua Akaun Aset spt Akaun Tunai, Akaun Bank, Akaun kenderaan, Akaun perabot, dan Akaun Penghutang. Akaun Liabiliti spt Akaun Pemuitang Akaun Ekuiti Pemilik spt Akaun Modalii. Jumlahkan semua Akaun Nominal spt Akaun belian, Akaun Jualan, Akaun Kadar bayaran, Akaun komisen dan Akaun Ambilan.iii. Masuk baki-baki akaun lejar ke dalam Imbangan DugaBaki debit ke debit imbangan dugaBaki Kredit ke kredit imbangan duga

MENYEDIA DAN MENGIMBANG IMBANGAN DUGAiv. Akaun yang tidak mempunyai baki : jumlah debit lejar ke debit imbangan duga jumlah kredit lejar ke ruang kredit imbangan duga

v. Jumlahkan ruangan debit dan ruangan kredit imbangan duga.FORMAT IMBANGAN DUGAImbangan Duga terdapat dalam dua format iaitu :i. Bentuk Tii. Bentuk penyataBENTUK T

BENTUK PENYATA

DTKTASETBELANJAPENGHUTANGLIABILITIPENDAPATANMODALPEMUITANGBUTIR-BUTIRKTDTSOALAN 1 :Sediakan Imbangan duga bagi Syarikat Sepadu Cita Sdn. Bhd. Sediakan dalam bentuk T

ModalRM6500JualanRM2800BelianRM1490TunaiRM650BankRM4500PerabotRM450KenderaanRM2000Kadar bayaranRM100GajiRM300Komisen diberiRM30Komisen diterimaRM50BadrulRM80Syarikat BudiRM370AmbilanRM120 SOALAN 2 :Imabangan duga di bawah telah salah disediakan. Betulkan kesilapan yang berlaku.BUTIR-BUTIRDEBITKREDITBANKTUNAIBELIANJUALANMODALKOMISEN DITERIMAPERABOTAMBILANBUNGA DITERIMADISKAUN DIBERIPEMUITANGPENGHUTANGJUMLAHRM91000RM101000 RM8,000 RM15,000RM35,000RM40,000 RM40,000RM4,000 RM9,000 RM4,000RM4000 RM5,000RM8,000 RM20,000SOALAN 3:Berdasarkan maklumat dalam jadual berapakah jumlah imbangan duga bagi syarikat Titian Kasih.BUTIR-BUTIRMODALBELANJA AMKOMISENKOMISEN DIBERIBELIANJUALANBANK TUNAIRM 5,300RM 250RM250RM350RM1700RM2100RM2350RM3000SOALAN 4 :

APAKAH TUJUAN MENYEDIAKAN IMBANGAN DUGA I. UTK MENGUJI KETEPATAN CATATAN BERGUII. UTK MENGUJI KETEPATAN PENGIRAANIII. UNTUK MENGUJI KESILAPAN DALAM IMBANGAN DUGAIV. UNTUK MENYEMAK AKAUN PENAMAT DAN KUNCI KIRA- KIRAI DAN IIC. II DAN IIII DAN IVD. III DAN IV

SOALAN 5 :

ANTARA BERIKUT AKAUN YANG MANAKAH MESTI DIIMBANGKANSEBELUM DIPINDAHKAN KE IMBANGAN DUGA A. AKAUN MODALC. AKAUN KOMISENB. AKAUN BELIAND. AKAUN KADAR BAYARAN

SEKIAN TERIMA KASIHAKAUN PENAMATAkaun penamat ialah akaun yang merekodkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan pada akhir jangka masa perakaunan.Akaun penamat terdiri daripada dua jenis akaun :i. Akaun Perdaganganii. Akaun Untung RugiTujuan Akaun penamat disediakan adalah untuk mengetahui kedudukan keuntungan atau kerugian yang diperolehi sesebuah perniagaan bagi satu jangka masa perakaunan. STOKMAKSUD STOK : Stok merupakah sejumlah barangan yang dimiliki oleh peniaga untuk diniagakan.

Stok Akhir Stok akhir merupakan barang niaga yang belum dapat dijual pada akhir jangka masa perakaunan.stok akhir ini akan di nilai semula mengikut harga kos @ harga pasaran mengikut yang mana lebih rendah. Ini supaya pengiraan untung kasar lebih releven.

Stok awalStok akhir suatu jangka masa perniagaan yang lepas akan menjadi stok awal utk jangka masa perniagaan akan datangAKAUN PERDAGANGANAkaun Perdagangan disediakan untuk mencari untung kasar @ rugi kasar perniagaan itu.Untung kasar ialah perbezaan antara jumlah kos barang-barang yang dibeli dengan jumlah jualan barang-barang.Pada asasnya Akaun perdagangan disediakan untuk :i. Membandingkan keuntungan sebenar diperoleh dgn keuntungan yang dijangkakan.ii. Membantu usahawan mendapat pinjaman iii. Memberi sesuatu gambaran tentang kedudukan kewangan.iv. Untuk tujuan cukai pendapatan.

MENYEDIAKAN AKAUN PERDAGANGANAkaun Perdagangan bagi tahun berakhir DTKTStok awal XBelian X(-)Pul. Belian X X

Belian bersih X

Duti atas belian XInsuran atas belian XAngkutan masuk X

Jum Belanja atas belian X

Kos barang utk dijual X(-)Stok akhir X

Kos barang jualan X

Untung kasar h/b XJualan X(-)Pulangan jualan X

Jualan bersih XSoalan 1

Sediakan Akaun Perdagangan Pasar Mini Maju bagi tahun berakhir 31 Disember 2001

Stok awal RM4000Belian RM 16000JualanRM22000Angkutan masukRM600Duti atas belianRM1200Insuran atas belianRM300Stok akhir RM4700AKAUN UNTUNG RUGIAkaun untung rugi disediakan pada akhir setiap jangkamasa perniagaan untuk mengetahui untung bersih @ rugi bersihUntung bersih diperolehi setelah untung kasar dicampur dengan pendapatan kemudian ditolak dengan perbelanjaanPerbelanjaan untuk menjalankan perniagaan adalah seperti berikut : sewa, bil elektrik dan air, bil telefon,iklan, cukai,perbelanjaan pos,gaji,tambang,premium insuran, alat tulis, angkutan keluar.

Semua perbelanjaan untuk menjalankan perniagaan dicatatkan disebelah debit walaubagaimanapun semua perbelanjaan aset tetap bagi sesuatu perniagaan tidak dibebitkan dalam akaun untung rugi.

Semua pendapatan seperti diskaun diterima , komisen diterima dicatatkan disebelah kredit akaun untung rugi.Jika untung kasar dipindahkan ke sebelah kredit , sementara jika rugi kasar ke sebelah debit.MENYEDIAKAN AKAUN UNTUNG RUGIAKAUN UNTUNG RUGI BAGI TAHUN BERAKHIR 6 JULY 2010Segala bentuk perbelanjaan perlu didebitkan Contoh :

SewaBil elektrik dan airBil telefonIklan CukaiPerbelanjaan posGajiTambangPremiun insuranAlat tulisAngkutan keluarRugi kasar

dsbSegala bentuk pendapatan perlu dicatatkan disebelah kredit Contoh :

Diskaun diterimaKomisen diterimaSewa diterimaUntung kasar

dsbDTKTSOALAN 1

Sediakan Akaun untung rugi pasar mini maju bagi tahun berakhir 31 disember 2001 bedasarkan butir-butir dibawah :Untung kasarRM4600Komisen diterimaRM300GajiRM 900Kadar bayaranRM 350Angkutan keluarRM300Sewa RM1100SEKIAN TERIMA KASIHKUNCI KIRA-KIRAMAKSUD :Penyata yang disediakan pada hari terakhit setiap tahun perniagaan yang menunjukkan kedudukan ekuiti pemilik, aset dan liabiliti.TUJUAN DISEDIAKAN :i. Untuk mengetahui jumlah modal @ ekuiti pemilikii. Keuntungan @ kerugian pada tahun tersebut @liabiliti perniagaaniii. Jumlah hutang perniagaaniv. Jumlah aset tetap perniagaanv. Jumlah aset semasa perniagaanvi. prestasi semasa perniagaanKUNCI KIRA-KIRAEkuiti PemilikLiabilitiAset Modal + Untung Bersih ( - Rugi Bersih ) - AmbilanLiabiliti bukan semasa

Liabiliti semasa Aset bukan semasa

Aset semasaAset Tetap / Aset Bukan SemasaHarta benda yang tahan lamadan digunakan untuk mengurus perniagaan serta bukan untuk dijual.Contoh : premis, kenderaan, perabot, alatan pejabat, mesin.Aset SemasaAset yang mudah dan cepat berubah bentuk serta nilainya.Contoh : penghutang, tunai ditangan,tunai dibank, stok akhir.Ekuiti PemilikJumlah modal yang disumbangkan oleh pemilik perniagaan.

Liabiliti SemasaHutang perniagaan yang perlu dijelaskan dalam tempoh yang pendek dan berjumlah kecil.Contoh : pemuitang, overdraf bank

Liabiliti Bukan SemasaHutang perniagaan yang berjumlah besar dan boleh dijelaskan dalam masa yang panjang, biasanya lebih drp satu jangka masa perniagaanContoh : pinjaman bercagaran, gadai janji.MENYEDIAKAN KUNCI KIRA-KIRAASETLIABILITIAset TetapPremis XKenderaan XPerabot XMesin XAlatan Pejabat XLengkapan X XX

Aset SemasaTunai XBank XStok Akhir XPenghutang X XX XXXXEkuiti PemilikModal awal X(+) Untung Bersih X(@ Rugi Bersih)(-) Ambilan XModal akhir XX

Liabiliti Bukan SemasaPinjaman Bercagaran XGadai Janji X XX

Liabiliti SemasaPemuitang XOverdraf X XX XXXX

KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 JUN 2010SOALAN 1KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 JAN 2010Perabot 5 000Bank 9 000Tunai 2 000Kenderaan 40 000Stok Akhir 10 000

66 000Modal XUntung Bersih 8 000 60 000Ambilan 900

51 000Pemuitang 15 000

66 000

Berdasarkan kunci kira-kira di atas hitungkan nilai X ?BUTIRANRMModal50 000Kenderaan15 000Penghutang 5 000Stok akhir 6 000Untung bersih 4 000Ambilan 1 000Berdasarkan butiran Kunci Kira-Kira di atas hitungkan berapakah nilai Ekuiti Pemilik?

Soalan 3Baki berikut telah diambil daripada buku lejar kedai Jamali. Sediakan kunci kira-kira pada 31 disember 1999.

Modal awal18000Untung bersih5850Premis16000Tunai60Bank450Ambilan 2450Alatan pejabat4380Pemuitang2750Penghutang3220Pinjaman bank4000Stok akhir4040SEKIAN TERIMA KASIH